06 DK. Vejledning. Gulvvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "06 DK. Vejledning. Gulvvarme"

Transkript

1 06 DK Vejledning Gulvvarme

2

3 Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3

4 Side 4

5 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7 Varmetab 8 Fremløbstemperatur og overfladetemperatur 8 Gulvvarmetyper Tung gulvvarme 9 Let gulvvarme 9 Elektrisk gulvvarme 9 Konstruktioner Gulvvarme i beton 10 Direkte på beton med varmeslanger 10 Gulvspånplade på beton med varmeslanger 10 Gulvvarme med varmefordelingsplader 11 Varmefordelingsplader på forskallingsbrædder oven på strøer 11 Varmefordelingsplader på forskallingsbrædder mellem strøer 12 Selvbærende varmefordelingsplader på strøer 12 Gulvvarmespånplade på strøer 13 Gulvvarmespånplade på beton 13 Thermisol varmegulvplader 14 Limning 14 Afprøvning, start og drift 15 Spørgsmål og svar om gulvvarme 16 Dinesen anbefaler 19 Rådgivning 20 Side 5

6 Gulvvarme under Dinesen gulve Gulvvarme har været anvendt under Dinesen gulve siden 1995 og er under de rette forudsætninger en helt uproblematisk løsning! I princippet er gulvvarme (vandbaseret) blot en plastslange, der er indbygget i gulvkonstruktionen. Ved at sende varmt vand gennem slangen opvarmes konstruktionen og dermed rummet. Afhængig af husets isolering kan gulvvarmen være den eneste varmekilde, eller der kan være behov for supplement i form af radiatorer, varmegenvinding eller brændeovn. Det kan sagtens lade sige gøre at have gulvvarme under massive gulve. For at gulvvarmen kan være eneste varmekilde, skal gulvets overflade kunne afgive mere varme end rummets samlede varmetab. I et nyt hus, der overholder bygningsreglementets isoleringskrav, er det ikke noget problem, men nedenstående punkter bør dog altid tages med i overvejelserne. Få foretaget en Energiramme - eller varmetabsberegning, så de rigtige forudsætninger er tilstede, specielt ved renovering og ældre huse. Forudsætninger Fugt Uanset om der er gulvvarme eller ej, så vil betonfugt være yderst skadeligt for det tørre trægulv. Det er særdeles vigtigt at betonen er udtørret, så den max. indeholder 85% RF. Er der støbt varmeslanger ind i betonen bør man starte gulvvarmen, når betonen efter 30 døgn er hærdet. Selv i den varmeste sommer skal gulvvarmen køre min. 1 måned inden gulvet lægges, og betonfugten skal altid måles inden lægning påbegyndes. Undlader man at sætte gulvvarmen i gang vil den sidste fugt først komme ud når fyringssæsonen starter, og det kan medføre store skader på gulvene. Der skal altid udlægges en fugtspærre oven på det tørre betongulv. Rumfugt: 35 65% RF Fugt i beton: Max. 85% RF Fugt i bjælkelag: Max % Fugt i strøer: Max % Fugt i spånplader: Max. 8-10% Fugtspærre: Minimum 0,20 mm PE-folie. Træets egenskaber Træ er et hygroskopisk materiale, der optager og afgiver fugt fra det omgivende rum. Ved levering er Dinesen gulve nedtørret til 8-10% træfugt, hvilket svarer til en relativ luftfugtighed mellem 40 og 50%. Falder luftfugtigheden vil træet afgive fugt og svinde i bredden, og derved opstår der svindrevner. Jo højere overfladetemperaturen bliver desto lavere bliver luftfugtigheden lige over gulvene og jo mere svinder træet. Man bør derfor tilstræbe, at luftfugtigheden ikke kommer under 35% RF. Der kommer om vinteren altid svindrevner mellem plankerne, og på dette tidspunkt har gulvet sit smukkeste udtryk. Side 6 I Forudsætninger

7 For at modvirke at den lave luftfugtighed skal udpine gulvene, kan de med fordel behandles med lud og olie. Materialets evne til at lede varmen kaldes varmeledningsevnen = λ (w/m k). For trægulve gælder at varmeledningsevnen afhænger af træets densitet (kg/m 3 ). Derfor vil Eg have en lidt bedre varmeledningsevne end Douglas: Eg: 0,17 Douglas: 0,13 Et materiales isolans eller varmemodstand udregnes ud fra materialets tykkelse delt med dets varmeledningsevne. Isolansen et altså et udtryk for isoleringsevnen og kaldes normalt R. R = tykkelsen/varmeledningsevnen. Eksempler på isolans: 28 mm Douglas: 0,028/0,13 = 0,22 35 mm Douglas: 0,035/0,13 = 0,27 30 mm Eg: 0,030/0,17 = 0,18 Som det kan ses af ovenstående eksempler vil et tykkere gulv isolere bedre end et tyndere gulv. Derfor kan det være nødvendigt at køre med en højere fremløbstemperatur for at opnå en passende overfladetemperatur. Betydningen for energiforbruget er meget minimal. Forskellen i energiforbruget mellem et klinkegulv og et massivt 28 mm gulv vil maksimalt andrage 5-10%. Og forskellen mellem et 28 mm og et 35 mm douglas gulv er højest nogle få procent. Hæves fremløbstemperaturen fra 30 til 45 C stiger varmeforbruget kun med 6%. Varmebehov Ved projektering af boliger ønsker man at kunne sikre en rumtemperatur i en normal vinter på C. Isoleringskravene er gennem tiderne steget meget, og det afspejles i husets energiforbrug. Varmeforbruget i nyere huse vil være W/m 2, medens det i ældre huse kan være W/m 2. Man bør derfor få lavet en beregning af bygningens faktiske varmebehov. Et trægulvs overfladetemperatur må aldrig overstige 27 C, og overfladen kan derfor max. afgive 75 W/m 2. Overfladetemperaturen i et velisoleret hus vil typisk skulle ligge 2 grader over den ønskede rumtemperatur. Jo ringere husets isolering er, desto højere skal overfladetemperaturen nødvendigvis være. Forudsætninger I Side 7

8 Varmetab Hvis huset ikke er isoleret tilstrækkeligt, kan der forekomme dage, hvor den ønskede rumtemperatur ikke kan opnås alene med gulvvarmen. Der er et stort varmetab gennem gulve, vægge, lofter og vinduer. Bygningsreglementet opstiller krav til isoleringsevnen, den såkaldte U-værdi, og disse krav skal overholdes. U-værdien for terrændæk med gulvvarme må ikke overstige 0,12. Det kræver en isolering med min. 250 mm polystyren. U-værdien for varmetabet gennem fundamentet, må med gulvvarme ikke overstige 0,15. Netop varmetabet gennem fundamentet har stor betydning for varmeforbruget. Vær desuden opmærksom på kuldebroer og utætheder. Bygningsreglementet opgiver ligeledes U-værdier for ydervægge, lofter, vinduer, yderdøre etc. Varmetabet gennem vinduerne er uanset rudetype langt større end tabet gennem væggene, og vinduesarealet vil derfor have stor indflydelse på det samlede varmetab. Vær opmærksom på at vinduernes placering i forhold til verdenshjørner, åbne marker eller havet kan give et endnu større varmetab, ligesom kuldenedfald fra ruderne kan være af stort omfang. Dette bør imødekommes med konvektorer langs de vinduer, der går til gulv. Konvektorerne kan desuden bruges til at give hurtig varme til rummet, og da konvektorristene kan laves i samme træsort som gulvet, vil de let kunne tilføre rummet en smuk arkitektonisk løsning. Antallet af ydervægge i et rum har stor betydning for varmetabet. Jo flere ydervægge desto større varmetab. Vær særlig opmærksom på små tilbygninger med 3 ydervægge og evt. store vinduespartier, da også størrelsen af den varmeafgivende gulvoverflade har betydning for rummets opvarmning. Arealet reduceres af f.eks. køkkenelementer og skabe. Tæpper, måtter og løbere begrænser desuden varmeafgivelsen, samtidig med at temperaturen under tæppet kan overstige de 27 C. Små rum kan derfor være sværere at varme op end store rum. Rum med stor loftshøjde eller åbent til kip kan også have større varmetab. Fremløbstemperatur og overfladetemperatur Fremløbstemperaturen afhænger af effektbehovet og den valgte gulvbelægning. Normalt vil fremløbstemperaturen ligge mellem 30 og 45 C, og bør ikke overstige 50 C. Fremløbstemperaturen har kun beskeden indflydelse på varmeforbruget. Hæves temperaturen fra 30 C til 45 C stiger varmeforbruget kun med 6%, da det er temperaturforskellen mellem fremløbsvandet og returvandet, der betyder noget for varmeforbruget. Det er kun ubetydeligt dyrere at opvarme et tykt plankegulv end et tyndt lamelgulv, men det kræver en højere fremløbstemperatur, at sikre den nødvendige overfladetemperatur. Trægulvets overfladetemperatur må ikke overstige 27 C, da højere temperaturer kan være ødelæggende for gulvet. Rumtemperaturen styres af termostater i de enkelte rum. Termostaterne åbner eller lukker for varmetilførslen for at regulere for overskudsvarme fra f.eks. personer, solindfald, belysning m.m. De placeres på indervægge 1,5 m over gulvet, og skal placeres, så de ikke påvirkes af solindfald. Rumtermostater kan enten fås med ledning eller som trådløse. Side 8 I Forudsætninger

9 Gulvvarmetyper Gulvvarme er normalt vandbaseret og man skelner her mellem tung gulvvarme med varmeslanger i beton og let gulvvarme med varmeslanger i varmefordelingsplader. I sjældnere tilfælde anvendes elektrisk gulvvarme. Tung gulvvarme Tung gulvvarme er gulvvarmeslanger nedstøbt i beton, hvor det er betonen der fordeler varmen til hele gulvoverfladen. Betonen har en god varmeledningsevne, men det store problem er at betonen akkumulerer en meget stor mængde varme, og derfor reagerer meget trægt. Når der sker en ændring af varmetilførslen i kraft af solindfald eller mange gæster, så vil betonen stadig være varm længe efter termostaten har lukket for varmetilførslen. Når behovet for varme opstår igen vil opvarmningsperioden også være relativt lang, da den store betonmasse skal varmes op inden varmen når op til trægulvet. Derfor vil rumtemperaturen med tung gulvvarme ikke være så nem at styre, som med let gulvvarme. Fordelen ved metoden er dog at gulvopbygningen er simpel, og at gulvvarmen kan bruges til udtørring af betongulvet. Den tunge gulvvarme laves af murer og vvs-installatør. Let gulvvarme Let gulvvarme er opbygget med varmefordelingsplader i aluminium, hvor varmeslangerne er placeret i nogle bukkede spor. Varmefordelingspladerne ligger lige under trægulvet, og da aluminium leder varme utroligt godt, fordeles varmen hurtigt ud under hele gulvoverfladen. Aluminium reagerer hurtigt på ændringer i varmebehovet, og derfor føles rumtemperaturen mere konstant og behagelig end i den tunge gulvvarme. Opbygningen er lidt mere kompliceret, men giver samtidigt et mere behageligt gulv at gå på, da undergulvet oftest er en strøkonstruktion. Den lette gulvvarme laves af tømrer og vvs-installatør. Elektrisk gulvvarme Elektrisk gulvvarme opbygges typisk med varmekabler udlagt i en strøkonstruktion. Som med de øvrige gulvvarmetyper må overfladetemperaturen på 27 C ikke overskrides. Udbredelsen af elektrisk gulvvarme er ikke så stor, hvilket først og fremmest skyldes prisen på el. I et sommerhus er elektrisk gulvvarme næppe anbefalelsesværdigt, med mindre man lader gulvvarmen sikre huset en grundvarme, og så tager de sidste grader med radiatorer. Gulvvarme bør i fyringssæsonen køre konstant, og derfor er elektrisk gulvvarme ikke egnet til opstart via mobiltelefon, når man er på vej til sommerhuset. Den elektriske gulvvarme laves af tømrer og elektriker. Gulvvarmetyper I Side 9

10 Konstruktioner Gulvvarme i beton Gulvvarmeslangerne er bundet fast til et armeringsnet og indstøbt i et 10 cm tykt betonlag oven på isoleringen. Opbygningen er simpel, og stiller blot krav til en tæt fastgørelse af varmeslangerne til nettet og at betongulvets overflade er jævnt afrettet og højest afviger 2 mm målt under 2 meter retskinne. Betonfugten må ikke overstige 85% RF, og isoleringen skal laves iht. Bygningsreglementet. Direkte på beton med varmeslanger Oven på betonen udlægges en fugtspærre af min. 0,20 mm PE-folie med min. 20 cm sammentapede overlæg. Fugtspærren må ikke kunne perforeres af ujævnheder i betonen. Herover udlægges grå gulvpap (500 gr/m²) eller lignende trinlydsdæmpende lag. Gulvplankerne fastgøres direkte til betonen med en spunskrue og en dübel. Det er vigtigt at plankerne trykkes godt ned til underlaget. Ulempen ved denne lægningsmetode er at gulvet bliver relativt hårdt at gå på, og at der er større risiko for at plankerne krummer. Desuden kræver den direkte fastgørelse, at man har helt styr på slangernes placering, så der ikke skrues ned i dem. Skruning i beton er mere tidskrævende end andre fastgørelser. Gulvplanke Gulvpap Fugtspærre Beton Varmeslange Figur 1 Gulvspånplade på beton med varmeslanger Oven på betonen udlægges en fugtspærre af min. 0,20 mm PE-folie med min. 20 cm sammentapede overlæg. Fugtspærren må ikke kunne perforeres af ujævnheder i betonen. Der udlægges en 22 mm gulvspånplade over hele gulvarealet. Spånpladerne lægges på tværs af rummet, så gulvplankerne kan lægges på langs. Herover udlægges grå gulvpap (500 gr/m²) eller lignende trinlydsdæmpende lag. Plankerne skrues fast enten fordækt eller oppefra med propper. Fordelen er, at fastgørelsen er meget nem. Grundet det tykkere lag træ skal fremløbstemperaturen hæves lidt, men det har kun beskeden indflydelse på varmeforbruget. Denne løsning er en effektiv adskillelse mellem beton og trækonstruktionen. Gulvplanke Gulvpap Gulvspånplade Fugtspærre Beton Varmeslange Figur 2 Side 10 I Konstruktioner

11 Gulvvarme med varmefordelingsplader Gulvvarme på varmefordelingsplader er helt klart den bedste løsning. Dels får man den hurtigst reagerende gulvvarmekonstruktion, men man får også et gulv, der er lidt mere behageligt at gå på. Ganske vist koster denne løsning lidt mere, men de komfortmæssige fordele bør veje tungest. Varmefordelingsplader på forskallingsbrædder oven på strøer Plankerne skal have samme retning som strøerne. Gulvplanker bør altid lægges i husets længderetning. Derfor kræver denne løsning, at strøerne lægges i husets længderetning, så forskallingsbrædderne kan lægges på tværs af disse. Strøerne lægges med en afstand på ca. 60 cm, og der isoleres imellem dem. Herover udlægges et lag af høvlede 21 x 100 / 28 x 120 mm forskallingsbrædder med en afstand på ca. 30 mm, så der er plads til varmefordelingspladernes spor. Varmefordelingspladerne udlægges og sømmes i den ene side. Efter montering af varmeslangerne udlægges gulvpap, og gulvbrædderne skrues fast i forskallingsbrædderne. Vær opmærksom på slangernes placering. Gulvplanke Gulvpap Varmefordelingsplade Forskallingsbræt Varmeslange Strø Fugtspærre Beton Figur 3 Konstruktioner I Side 11

12 Varmefordelingsplader på forskallingsbrædder mellem strøer Gulvplankerne skal lægges på tværs af strøerne. Denne udgave kan bruges i et bjælkelag eller i et nyt strølag med en afstand på c/c 60 cm. Der isoleres mellem strøerne/bjælkerne. Med en afstand på 60 cm fastgøres min. 45 x 45 mm høvlede lægter/lister mellem bjælkerne/strøerne. De nedsænkes, så forskallingsbræddernes overside får samme niveau som strøernes/bjælkernes. Et lag af høvlede 21/28 x 120/95 mm forskallingsbrædder udlægges med en afstand på ca mm, så der er plads til varmefordelingspladernes spor. Varmefordelingspladerne udlægges og sømmes i den ene side. Efter montering af varmeslangerne udlægges gulvpap (500 gr/m²), og gulvplankerne skrues fast i bjælkerne/strøerne. Vær opmærksom på slangernes placering. Figur 4 Gulvplanke Varmefordelingsplade Gulvpap Varmeslange Forskallingsbræt Lægte/liste Bjælke/strø Isolering Fugtspærre Beton Selvbærende varmefordelingsplader på strøer Strøerne udlægges med en afstand på c/c 60 cm og der isoleres mellem dem. De selvbærende varmefordelingsplader lægges direkte på strøerne og sømmes fast til disse gennem de tværgående stålbånd. Efter montering af varmeslanger udlægges gulvpap (500 gr/m²), og gulvplankerne lægges på tværs af strøerne og skrues fast i disse. Figur 5 Gulvplanke Gulvpap Varmefordelingsplade Varmefordelingsplade Varmeslange Bjælke/strø Isolering Fugtspærre Beton Side 12 I Konstruktioner

13 Gulvvarmespånplade på strøer Oven på et isoleret strølag med en afstand på c/c max 60 cm kan der udlægges en 22 mm gulvvarmespånplade. Der er i spånpladen fræset spor beregnet til varmefordelingsplader og 16 eller 17 mm varmeslanger. Der udlægges gulvpap (500 gr/m²), og gulvplankerne skrues fast i spånpladen. Vær opmærksom på slangernes placering. Gulvplanke Gulvpap Varmefordelingsplade Varmeslange Gulvvarmespånplade Bjælke/strø Fugtspærre Beton Figur 6 Gulvvarmespånplade på beton På det tørre og rette betongulv udlægges en 22 mm gulvvarmespånplade oven på en min. 0,20 mm fugtspærre med 20 cm sammentapede overlæg. Der udlægges grå gulvpap (500 gr/m²), og gulvplankerne skrues fast i spånpladen. Vær opmærksom på slangernes placering. Figur 7 Gulvplanke Gulvpap Varmefordelingsplade Varmeslange Gulvvarmespånplade Fugtspærre Beton Konstruktioner I Side 13

14 Thermisol varmegulvplader Thermisol har et gulvvarmesystem, hvor man med polystyren opbygger et isoleringslag direkte på det afrettede sandlag. Der lægges min. 25 cm polystyren. Herpå udlægges fugtspærre og et strølag af 50 x 50 mm strøer pr. 60 cm. I mellem strøerne udlægges først et lag 25 mm polystyren og derefter 25 mm Thermisol varmegulvplader. Efter montering af varmeslangerne udlægges gulvpap (500 gr/m²), og gulvplankerne skrues fast i strøerne. Gulvplanke Gulvpap Strø Varmegulvplade Varmeslange Polystyrenplade Fugtspærre Polystyrenplade Afrettet sand Figur 8 Limning Denne vejledning omhandler limning af Dinesen Douglas og Ege planker i hele eller faldende længder, i max 500 mm plankebredde. Plankebredder større end 300 mm skal på bagsiden - under hver nederste notlæbe fases med ca 5 mm skrå limfas, så limen ikke presses op i fer- & not samlinger ved limning. Limning skal ikke kombineres med anden fastgørelse og plankerne skal kun fastgøres til underlaget ved limning. Bemærk at Gulvplanker aldrig må limes på langsiderne. Luftfugtigheden bør være mellem 35 og 65 % RF, og bør om vinteren ikke overstige 50 % RF. Temperaturen bør ligge mellem 18 og 25º C. Plankerne kan normalt lægges med det samme og skal ikke akklimatiseres i rummet. Om vinteren bør plankerne dog ligge i rummet 1 2 døgn før lægning. Der anvendes Sika AcouBond System med Sika-Layer 03 måtte og SikaBond T52 FC lim. Følg nøje Sika anvisninger for bla: 1. Klimatiske forhold for lim 2. Type, planhed, vedhæftning/primning samt fugtindhold af underlag 3. Anvendelse af værktøjer Side 14 I Limning

15 4. Tørretider for evt. spartelmasse, primer, fugemasse, m.m. 5. Hærdetid/monteringstid for lim 6. Forhold for gulve med gulvvarme Følg herudover andre anvisninger i Dinesen vejledninger. For alle underlag skal Sika krav om fugt/restporefugt overholdes. For underlag af beton/cement må restporefugten ikke overstige 85% RF og skal der anvendes Sika Primer MB fugtspærre. For underlag af anhydrit må restporefugten ikke overstige 65% RF og der må ikke anvendes Sika Primer MB fugtspærre. For yderligere info kontaktes Sika. Ved undergulve af beton/cement, anhydrit med indstøbte varmeslanger skal gulvvarmen have været afprøvet i min 1 måned før limning. For limning på andre underlag af fx spånplade, fibergips, keramiske fliser, m.m. kontaktes Sika. Ved gulve med gulvvarme skal gulvvarmen have været slukket i mindst 24 timer før limning. Gulvvarmen må tidligst startes langsomt op 7 døgn efter afslutning af limning. For at sikre et tilstrækkeligt pressetryk over hele gulvfladen og når limning fx stoppes til fyraften, skal plankerne belastes med ca kg sandsække, spande med sand, o.l. Jævnt fordelt anvendes ca. 1 belastning per m2 gulv indtil limen er hærdet. Det er specielt nødvendigt ved gulvets kanter og de sidst lagte rækker. Gulvet må ikke betrædes før limen er hærdet, normalt først efter mindst 24 timer. Afslibning og overfladebehandling må tidligst udføres 48 timer efter afslutning af limning. Afprøvning, start og drift Det er vigtigt at vvs-installatøren har trykprøvet anlæggets tæthed, har tjekket at slangerne passer med rumangivelsen, og at termostaterne virker. Endvidere skal der til brugeren udleveres en brugsanvisning, og der skal gives en grundig instruktion i anlæggets drift. Gulvvarmen skal startes langsomt op. Den første uge må fremløbstemperaturen ikke overskride 25 C, og derefter kan den hæves med max. 5 C hver anden dag, indtil den nødvendige overfladetemperatur er nået. Hæves fremløbstemperaturen for hurtigt, vil plankerne krumme for meget. Man vælger ofte at lade gulvvarmeanlægget køre året rundt, da det jo er styret af rumtermostater, og derfor kun bruger varme, når termostatens indstillingspunkt nås. Afprøvning, start og drift I Side 15

16 Spørgsmål og svar om gulvvarme Kommer der flere sprækker, revner og skader af lignende karakter med gulvvarme? Hvis luftfugtigheden holdes mellem 30 og 60% RF vil gulvvarmen ikke give anledning til revner m.v. Hvis gulvets overfladetemperatur overstiger 27 C vil dette bringe luftfugtigheden under 30%, hvilket vil kunne udpine træet og danne sprækker. Lav luftfugtighed og mangelfuld vedligeholdelse kan give sprækker og smårevner. Bliver svindrevnerne større med gulvvarme? Træ vil altid søge at finde en ligevægtsfugtighed betinget af den omgivende luft. Dinesen gulve er nedtørret til 8-10%, og vil uanset om der er gulvvarme eller ej svinde om vinteren, hvor luftfugtigheden er lav. Med en rumfugt mellem 40 og 45% RF vil træet indstille sig på 8% træfugt. Falder luftfugtigheden til 30% RF, vil træet indstille sig på 6% og vil dermed svinde. Gulvvarmen vil ikke i sig selv give større svindrevner. Jo højere overfladetemperatur - desto større svindrevner. Forvent at plankerne i gennemsnit svinder med ca. 1% af bredden. Vil plankerne krumme mere med gulvvarme? Gulvplanker vil med årstidsvariationerne få en lille krumning. Det er træets natur og opstår uanset gulvvarme eller ej, og har ingen betydning. Større krumninger opstår kun, hvis der er fugtproblemer i huset, eller byggefugten ikke har været fjernet inden lægning af gulvplankerne. Knirker gulvet mere med gulvvarme? Hvis anbefalingerne til temperatur og luftfugtighed overholdes, vil gulvene ikke knirke på grund af gulvvarmen. Knirkelyde opstår oftest grundet for våde strøer, for stor strøafstand eller for dårlig opklodsning. Store udsving i temperatur eller luftfugtighed kan dog medføre, at enkelte planker forbigående knirker lidt. Kræver gulvvarme større afstand mellem væg og gulv? Afstanden til vægge, rørgennemføringer m.v. skal give plads til de udvidelser, der vil opstå, når træet om sommeren optager fugt, og dermed bliver bredere. Udvidelsen er uafhængig af gulvvarmen, og da skal man blot overholde de anbefalede mm. Spørgsmål og svar om gulvvarme I Side 16

17 Kan gulvene lægges flydende/svømmende? Nej, Dinesen gulve skal altid skrues fast til underlaget og må aldrig limes på langsiderne. Hvorfor må overfladetemperaturen ikke overstige 27 C? Temperatur over 27 C vil ikke være behagelig. Når temperaturen overstiger 27 C vil luftfugtigheden kunne blive lavere end 30% RF, hvilket vil udtørre træet med risiko for sprækker og ridser. Hvis ellers huset er tilstrækkeligt isoleret, vil det aldrig blive nødvendigt med så høj en temperatur. Kan man opnå en tilstrækkelig høj rumtemperatur gennem tykke massive gulvplanker? Man kan sagtens opnå en rumtemperatur på ca. 20 C. Det kræver naturligvis at huset er isoleret iht. Bygningsreglementet, og at øvrige råd og vejledninger i Dinesen Gulvvarmevejledning er fulgt. I ældre huse med mangelfuld isolering vil det dog oftest være nødvendigt med supplerende varmekilde. Er energiforbruget højere med massive gulve end med 15 mm lamelgulve? Da træ har en isolerende virkning, er der et varmetab op gennem konstruktionen. Det betyder, at jo tykkere et lag varmen skal igennem desto større bliver varmetabet. Det vil derfor kræve en højere fremløbstemperatur under et tykt gulv for at opnå samme overfladetemperatur som på et tyndere gulv. Det er dog ikke ensbetydende med at energiforbruget bliver væsentligt større. Bliver energiforbruget højere når fremløbstemperaturen hæves? Når vandet første gang skal varmes op til 45 C i stedet for 35 C, koster det lidt mere energi, men under den efterfølgende drift spiller det ingen rolle. Det skyldes at energiforbruget udelukkende afhænger af temperaturforskellen på fremløbsvand og returvand. Skal gulvvarmen køre om sommeren? Da gulvvarmen er styret af en rumtermostat, vil der kun blive åbnet for varmen, hvis der er behov for det. Derfor er der næppe nogen større udgift forbundet med at lade gulvvarmen køre. Hvis betongulvet er mangelfuldt isoleret, vil man uden gulvvarme kunne risikere en opfugtning af betonen om sommeren, og det vil kunne skade gulvet. Hvis konstruktionen derimod opfylder betingelserne, vil man kunne lukke for varmen. Man skal dog være opmærksom på, at gulvvarmen ved opstart igen skal startes etapevis over nogle dage. Side 17 I Spørgsmål og svar om gulvvarme

18 Hvorfor må der ikke være luft mellem trægulvet og gulvvarmen? Luft er en meget ringe varmeleder, og derfor må der ikke være luft mellem gulvvarmen og trægulvet. Af samme årsag skal der altid lægges gulvpap (500 gr./m²) oven på varmefordelingspladerne. Luft under gulvplankerne kan bevirke at en tilstrækkelig overfladetemperatur ikke kan opnås. Desuden kan luften under gulvplankerne blive ekstremt tør, hvilket kan udpine gulvene med skader til følge. Hvorfor er det vigtigt at gulvvarmen startes rigtigt op? Træet skal have lov til langsomt at vænne sig til temperaturændringerne. Går det for hurtigt med at starte varmen op, vil træet kunne krumme. Det gælder både ved første opstart efter lægning og ved senere opstart ved fyringssæsonens begyndelse. Hvorfor anbefaler I lud og olie som overfladebehandling? Luden åbner træets porer, så olien bedre trænger ned. Olien lægger sig som en hinde i træets overflade, hvorved man lettere undgår en udpining af træets overflade. Kan lud og sæbe ikke bruges? Det kan det godt, men det kræver en større opmærksomhed på gulvets velbefindende og generelt en hyppigere vask. Med sæbe får man lettere små udtørringsrevner i træets overflade. Hvad betyder rumtemperaturen for energiforbruget? Hvis rumtemperaturen kan sænkes fra 22 C til 21 C, kan der spares ca. 10% i varmeforbrug. Spørgsmål og svar om gulvvarme I Side 18

19 Dinesen anbefaler Anvend let gulvvarme med varmefordelingsplader. Det giver den korteste reaktionstid og den letteste styring. Huset skal opfylde Bygningsreglementets krav om U-værdier. Lav konvektorer foran vinduer der går til gulv. Start altid gulvvarmen langsomt op. Side 19 I Dinesen anbefaler

20 Rådgivning Har De behov for yderligere råd eller vejledning er de velkommen til at kontakte Dinesen Gulve på telefon , hvor De også kan bestille og købe produkterne i Dinesens plejeserie til trægulve. Dinesen Klovtoftevej 2, Jels DK-6630 Rødding T Henvisninger Bygningsreglementet Erhvervs- & Byggestyrelsen Vandbaseret gulvvarme Uponor Tlf Thermisol Tlf Elektrisk gulvvarme Devi Tlf Dinesen vejledninger 01 Læggevejledning for Douglas gulve i hele længder 02 Læggevejledning for Douglas gulve i faldende længder 03 Læggevejledning for Egetræsgulve i faldende længder 04 Fugtvejledning 05 Grundbehandling og pleje 06 Gulvvarme Instruktionsvideoer (slibning, grundbehandling, vask og pleje) video.dinesen.com Dinesen vejledninger tager udgangspunkt i dansk regelsæt, hvorfor der tages forbehold for nationale regler. Vi præciserer, at vi alene kan rådgive om vores eget produkt, således at rådgivning herudover er udenfor vores ydelse. Andre bygningsdele og produkter kræver en sådan viden og indsigt, at der skal søges rådgivning hos en fagmand. Vi tager forbehold for trykfejl. Rådgivning I Side 20

21

22

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

De rigtige gulvstrøer. Den rigtige opklodsning. De rigtige gulvbrædder

De rigtige gulvstrøer. Den rigtige opklodsning. De rigtige gulvbrædder e viste materialer er lidt dyrere end traditionelle materialer. Til gengæld får du ingen ærgrelser,hvis du følger vores anvisninger. Alt for ofte sker det, at folk bliver så irriterede over et dårligt

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME Rørlægnings- og installationsprincipper 08 2006 5031 Indholdsfortegnelse Projektering Eksempel... 4 Gulvvarme i beton... 5 Gulvvarme i flydende gulv... 9 Gulvvarme

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015 Lægningsanvisning 22 mm trægulve 20. februar 2015 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger gælder hovedsageligt

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2 Beslutning 13 Etablering af gulvvarme terrændæk og kældergulve i opvarmede kældre NB Dæk 6, 7, 8 og 9 er samtidig revideret ud fra ændrede før u-værdier og krav til øgede isoleringstykkelser ud fra BR

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Intelligent gulvvarme

Intelligent gulvvarme Intelligent gulvvarme Komplette systemer som gør det enkelt for dig Living full of energy Jo større den varmeafgivende flade er, desto mere virkningsfuld og økonomisk er rumopvarmningen. Ved opvarmning

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 12

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 12 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 12 06 2010 5012 Uponor Gulvvarmesystem kan udlægges på alle slags gulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne og energibesparende

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT GULVMATERIALE

Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT GULVMATERIALE Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT LK Gulvvarme er et lavtemperatursystem, hvor varmt vand cirkulerer i PEX-rør installeret i gulvkonstruktionen. Varmen overføres fra rørene til gulvet og

Læs mere

Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet.

Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet. Bebyggelsen Giber Å, Mustrupvej, 8320 Mårslet. Redegørelse for varmeproblemer 07. august 2011/rev. 6. februar 2012 1: Boliger med varmeproblemer En række boligejere i boligbebyggelsen Giber Å har konstateret

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme.

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. Hvorfor er det en god ide at vælge gulvvarme? Komfort, en lavere varmeregning og meget mere... 5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. varme.danfoss.dk over

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME

SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME SPAR ENERGI MED LAVTBYGGENDE GULVVARME Heatcom Corporation AS Korsholm Allé 14, DK 5500 Middelfart Tlf.:+45 6341 7777 E-mail: info@heatcom.dk www.heatcom.dk CERTIFICERET GULVVARME MED 15 ÅRS GARANTI HVORFOR

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 56 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006061 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger. Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger

IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger. Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger Lars Olsen Energi og Klima lo@teknologisk.dk Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger Introduktion Bestemmelse af varmekapacitet I

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk - vandbaseret gulvvarme til

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere