under Det nordiske Ødegårdsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "under Det nordiske Ødegårdsprojekt"

Transkript

1 Århusundersøgelsen under Det nordiske Ødegårdsprojekt I 1930 ERNE OPDAGEDE europæisk historieforskning senmiddelalderen som kriseperiode. Banebrydende blev Wilhelm Abels Agrarkrisen und Agrarkonjunkturen (1935), hvori han skabte begrebet den senmiddelalderlige agrarkrise. I 1939 fulgte en artikel af M.M. Postan i Economic History Review, The Fifteenth Century, hvori han beskrev århundredet som en depressionsperiode. Efter krigen blev senmiddelalderkrisen et helt centralt forskningsområde og på det internationale historikermøde i 1955 et hovedemne. Man kan synes, at erkendelsen af krisens europæiske karakter kom sent. For hele den nødvendige specialforskning forelå allerede i mellemkrigstiden, for England af pris- og lønbevægelserne, for Frankrig af virkningerne af Hundredeårskrigene, for Tyskland af Wüstungsprocessen og for Norge af pest og bebyggelsestilbagegang. I Danmark havde C.A. Christensen i 1931 påvist et stort fald i bøndernes landgildeafgifter i det 14. århundrede, og Aksel E. Christensen havde i 1938 behandlet befolkningstilbagegangen. Det var imidlertid karakteristisk, at næsten hele forskningen opererede med lokalt eller nationalt begrænsede problemstillinger. På det nordiske historikermøde i 1964 var ødegårdene i senmiddelalderen det ene hovedemne. Mødet blev inspirationen til etablering af Det nordiske Ødegårdssprojekt i Det danske ødegårdsudvalg, med Svend Gissel som formand, vedtog i 1970, at den danske undersøgelse skulle have form af fire regional- eller punktanalyser, dvs. dækkende geografiske områder af en vis størrelse, ikke analyser koncentreret om godser eller jordejere med særlig rigt middelalderligt kildemateriale. Til undersøgelse udvalgtes Falster, Horns Herred på Sjælland, et sønderjysk og et nørrejysk område. Det var et ønskemål, at analyserne skulle omfatte områder af væsentlig forskellig geografisk karakter, og eftersom de østdanske analyser eo ipso gjaldt det frugtbare Østdanmark, påhvilede det de jyske studiegrupper at finde egnede områder af en anden geografisk karakter. Samtidig var der imidlertid i Ødegårdsudvalget enighed om, at tilstedeværelsen af et godt skriftligt kildemateriale fra senmiddelalderen var en nødvendig forud- ÅRHUSUNDERSØGELSEN 9

2 sætning for en analyse af ødegårdsproblematikken. Det begrænsede den nørrejyske studiegruppes valgmuligheder til nogle sogne ved Ribe, nogle sogne spredt langs Limfjorden, og Hasle Herred ved Århus. Den første mulighed bortfaldt, for så vidt som der blev etableret et særligt studium af Ribe og omegn. Limfjordssognene faldt ligeledes væk, ikke så meget på grund af deres spredte beliggenhed, som fordi der kun var meget lidt kildemateriale før Tilbage stod Hasle Herred med et fortræffeligt skriftligt kildemateriale. Desværre var det hermed ikke lykkedes at finde et nørrejysk geografisk område, som afveg fra Østdanmark. Der var tale om samme frugtbare lermoræne og centrale beliggenhed. Og området var af beskeden størrelse. Hasle Herred omfattede i Christian 5 s matrikel ni sogne med blot 159 bondegårde (excl. Geding) og én hovedgård, 1 men blev suppleret med Egå Sogn i Ø. Lisbjerg Herred (42 gårde) og med to sogne i V. Lisbjerg Herred, Grundfør og Ølsted (35 gårde), til i alt 237 gårde. De to sidstnævnte sogne havde ikke direkte topografisk forbindelse til Hasle Herred, men udmærkede sig ved det samme gode middelalderlige kildemateriale. Landskabet havde i øvrigt samme geografiske karakter som i Hasle Herred. Mens det kan antages, at Horns Herred og Falster i rimeligt omfang er repræsentative for det østlige Danmark, Øerne, skal det understreges, at Hasle Herred med nabosogne med sikkerhed ikke er repræsentativt for Nørrejylland. På nogle punkter inddroges derfor egnen omkring Skivholme i Framlev Herred, kun nogle få kilometer vest for Hasle Herred, men alligevel præget af en anden bebyggelsesstruktur, ligesom der blev kastet et blik på Tirstrup Sogn på Djursland, et område af en helt anden geografisk karakter, domineret af ufrugtbar hedeslette. Udgangspunktet for Det nordiske Ødegårdsprojekt var ødelægningen af bebyggelser og gårde i senmiddelalderen, således som den klart fremtrådte i norsk og tysk forskning, i Norge allerede i Sigurd Hasunds Ikring Mannedauden (1920) og siden så markant i Andreas Holmsens arbejder, mens i Tyskland Wilhelm Abel i 1943 havde sammenfattet den daværende lokale forskning i Die Wüstungen des ausgehenden Mittelalters. Ødegårdsprojektet blev lagt an som en bred bebyggelseshistorisk undersøgelse for perioden , dvs. at de geografiske forhold, bebyggelsens omfang og karakter, agerdyrkning og kvægavl, godsforhold og bøndernes afgifter udgjorde basis, men at formålet i den sidste ende selvfølglig var at kortlægge ødelægning eller vækst og forsøge at forstå og helst forklare de iagttagne ændringer. Projektet inddrog forskere fra forskellige discipliner, foruden historikere: arkæologer, geografer, stednavneforskere. 10

3 I det meste af Danmark er senmiddelalderens agrarkrise bevidnet ved ødegårde og ved nedgang i bøndernes landgilde og dermed i godsejernes indtægter. Således også i Hasle Herred. Disponeringen af den her fremlagte undersøgelse er kronologisk, så langt det overhovedet har kunnet lade sig gøre. 1. DET SKRIFTLIGE KILDEMATERIALE Udgangspunktet for studiet af senmiddelalderens bebyggelseshistorie er det senere, men fuldstændige materiale, det 17. århundredes matrikler, Frederik 3 s fra 1664 og Christian 5 s Matrikel fra 1680 erne. Den sidste registrerer, beskriver og vurderer alle landejendomme og opmåler deres dyrkede areal ager for ager. Den første bygger simpelthen direkte på bøndergårdenes ansættelse til landgilde (den udelader de egentlige præstegårde), men ved hjælp af landgildeoplysningerne, og ejeroplysninger, kan gårdene følges fra denne matrikel tilbage til jordebøger og adkomstbreve fra det 16. århundrede, og omvendt, alle gårde, som figurerer i kildematerialet i det 16. og begyndelsen af det 17. århundrede, kan identificeres i matriklerne. Hermed kan vi sikre os fuld forståelse af bebyggelses- og ejendomsforhold på reformationstiden, herunder afgrænse de huller, der eventuelt måtte være i vor viden. For Hasle Herred og det øvrige undersøgelsesområde volder den retrospektive undersøgelse kun få vanskeligheder. Identifkationen af de enkelte ejendomme til forskellig tid er sikker, fordi såvel antallet af bondebrug som deres afgifter til godsejerne forblev praktisk talt uændret i det 16. og det 17. århundrede. 2 Næsten alt jordegods i undersøgelsesområdet var ved tiden for Reformationen i kirkens besiddelse. Århusbispen besad en forholdsvis beskeden mængde fæstegods, men til gengæld sorterede alle selvejerne i Hasle og V. Lisbjerg Herred under ham, mens kronen hverken havde fæste- eller selvejergods i de to herreder. Efter Reformationen overtog kongen bispe- og selvejergodset og optegnede det i Århusgård og Åkær Lens jordebog 1544 (ed. Poul Rasmussen, 1960). Den største jordejer var Århus Domkapitel. Som de andre domkapitler overlevede det Reformationen, og dets gods kendes fra flere jordebøger fra o og senere. 3 De få ændringer, der skete kan fremfindes ved hjælp af Kronens Skøder. Endvidere havde flere klostre gods i området. Ring Kloster ejede byen Lyngby med ti gårde, optegnet i Skanderborg Lens jordebog 1573 (RA), mens Øm Kloster, som optegnet i klostrets egen ÅRHUSUNDERSØGELSEN 11

4 jordebog fra 1554 (RA), ejede 22 gårde i Egå Sogn (incl. Lystrup). Andet klostergods fremgår af tabel 1. 4 Tabel 1. Besiddelsesforhold og brugstal i det 16. århundrede. Herred, sogn og by Bisp (og krone) Selveje Kapitel m. inkorp. præstegd. Klostre Adel Kirke, præst 5 I alt 1683 Hasle hd. Åby Vejlby 6(5?) 5(6?) 16 kirker Hasle Skejby Brabrand 12 præst Holmstrup - - True 2 9(?) 5* præst Gjellerup Årslev 14(13) Tilst Brendstrup Kasted 1 5 Alling Kærby Alling Koldkær Lyngby Ring hgd. Yderup Vester Lisbjerg hd. Ølsted 4 6(7?) præst Grundfør 6 10(11) 2 præst 1 19(20) 19 Hinnerup Øster Lisbjerg hd. Egå kronen Ring 3 Øm Skæring 1 1 Øm 15 Essen bæk 1 * En af gårdene i True måtte kapitlet afstå til Århus Hospital ved mageskiftet 29/ Den ydede 3 ørte korn m.v., men i ½ (el. 6½) ørte. Betyder det, at hospitalet før 1548 ejede en gård på 2½ eller 3 ½ ørte korn? Lystrup 8 Øm I alt hgd.

5 Derimod kendes kirke- og hospitalsgodset og de præstegårde, som ikke var under domkapitlet, først eksplicit (for det gennemgåede kildemateriale) fra det 17. århundrede. De anførte gårdes eksistens i det 16. århundrede (og tidligere) kan dog ikke betvivles. Kron- og selvejergodset i Egå Sogn og Essenbæk Klosters gård sammesteds findes i Kalø Lens jordebog 1573 (RA). Det eneste adelsgods i Hasle og V. Lisbjerg Herreder var byen Brabrand, som tilhørte ejerne af Clausholm, i det 15. århundrede Brokkerne, i det 16. Gøyerne, 9 samt en enkelt gård i Skejby og én i Elsted. Om adelsgodset i Egå Sogn se Kronens Skøder 2/ og 22/ S A B R O GRUNDFØR Hinnerup ØLSTED ELEV LISBJERG Kærby ØSTER LISBJERG HJORTSHØJ Kankbølle Søstrup Svinbo Virup ELSTED Lystrup EGÅ Skæring Terp Skivholme TILST KASTED Koldkær SKEJBY VEJLBY F R A M L E V Todderup Yderup Holmstrup LYNGBY TRUE HASLE Sintrup BRABRAND ÅRSLEV Gellerup ÅBY KOLT Brendstrup NING HERRED Å R H U S Marselisborg Fig. 2. Analyseområdet. De behandlede bebyggelser. Andre bebyggelser. Kortet viser de middelalderlige sognegrænser (undtagen ved Århus). ÅRHUSUNDERSØGELSEN 13

6 Går vi herefter tilbage til middelalderen, er der ingen kilder om bispeog selvejergodset, dog undtagen den meget vigtige oplysning, at vi ved eller rettere kan regne ud, at Hasle og V. Lisbjerg Herred var bispens skiben, ledingsdistrikter, allerede i det 13. århundrede, dvs. at selvejerne ikke hørte under kongen, men under Århusbispen. Til klostergodsets historie er der kun bevaret brevregester. 10 Til domkapitlets gods findes der til gengæld et i flere henseender fremragende materiale. Den helt afgørende kilde er håndskriftet Århusbogen, Liber Capituli Arhusiensis, i Det kongelige Bibliotek, der indeholder en jordebog fra ca og en brevbog med afskrift af mange af domkapitlets breve, 11 hvoriblandt især bemærkes bisp Ulriks statutter fra Århusbogen er udfærdiget i flere omgange, kort efter 1313 og kort efter 1428 og 1478, hvilket brevenes kronologiske spredning klart bærer vidnesbyrd om. Kun for tiden nærmest forud for de tre nævnte år har afskriverne fået et større antal breve med. Vort kendskab til kapitelsarkivet er følgelig ret så begrænset. Jordebogen, fra ca. 1315, behandler kun det gods, som hørte til fællesbordet for de ti ældste kannikedømmer, derimod ikke de enkelte kannikepræbender, altre m.v., og er, som påvist af Poul Rasmussen, 12 ikke fuldført. Dette spiller dog ikke nogen større rolle for vort undersøgelsesområde. Afgørende er det derimod, at jordebogen er en helt usædvanlig informativ jordebog med omhyggelig beskrivelse af de omhandlede ejendomme. Det vil ses, at det middelalderlige kildemateriale henviser os til domkapitlets gods, med andre ord, at den topografisk afgrænsede punktundersøgelse til dels får karakter af en godsundersøgelse. Analysen har da heller ikke helt kunnet forbigå det materiale, som findes i kapitlets jordebog om ejendom uden for undersøgelsesområdet. 2. ÅRHUSEGNENS BEBYGGELSESGEOGRAFI Ud fra Henrik Pedersens tabelværk over Christian 5 s Matrikel kan der opstilles følgende tabel over 1680 ernes landbrug på Århusegnen (tabel 2). Set i et større jysk perspektiv var forholdene inden for de seks herreder for så vidt temmelig ensartede: mellem en tredjedel og halvdelen af jorden var agerland, gårdtallet pr. km 2 lå på to eller lidt derunder. Alligevel vil det ses, at herrederne faldt i to klart markerede grupper. Da som siden hen (jf matriklen og Trap: Danmark 4. udg.) udgjorde Ning, Hasle og V. Lisbjerg Herreder den bedste gruppe med mest opdyrket jord, 45-51%, og med den bedste jord, 5,5-5,8 tønder land ager til en tønde hartkorn. 14

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 AF CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN Efter nogle år, hvor virksomheder og privatpersoner med ringe

Læs mere

En statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid

En statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid En statistisk-geografisk undersøgelse af landbrugs- og bebyggelsesforholdene i NV-Sjælland gennem vikingetid, middelalder og tidlig moderne tid af Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen Geografispeciale Roskilde

Læs mere

Michael Kræmmer Højmiddelalderens jordmål og betalingsmål. Ph.d. afhandling Antaget efter forsvar på Århus Universitet 20. februar 2015.

Michael Kræmmer Højmiddelalderens jordmål og betalingsmål. Ph.d. afhandling Antaget efter forsvar på Århus Universitet 20. februar 2015. Michael Kræmmer Højmiddelalderens jordmål og betalingsmål Ph.d. afhandling Antaget efter forsvar på Århus Universitet 20. februar 2015. Højmiddelalderens jordmål og betalingsmål INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2001 1 Marts Side 1-88 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra

Læs mere

Højskolens elever 1893-1953 i tal

Højskolens elever 1893-1953 i tal Fjerde del Indledende bemærkninger Højskolens elever 1893-1953 i tal I denne sidste del af bogen skal resultaterne af en statistisk bearbejdning af dataene for elevholdene fra årene 1893-1953 fremlægges.

Læs mere

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005 Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage En landskabshistorisk undersøgelse af Signe Trolle Gronemann INDLEDNING...3 INTRODUKTION

Læs mere

Skovenes udbredelse før landboreformerne

Skovenes udbredelse før landboreformerne Peder Dam Skovenes udbredelse før landboreformerne Skovene blev og bliver generelt stadigt opfattet som en positiv landskabstype der var mangel på skov og tømmer i Danmark efter middelalderen, og forfattere

Læs mere

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

ANNE LØKKE: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal 1998.

ANNE LØKKE: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal 1998. 262 Anmeldelser Bind 4 præsenterer en overgangstid, hvor dansk søfart fremstår i stor mangfoldighed, med fordums arv og fremtids løfter. Der er al grund til at se frem til næste bind. Benny Christensen

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Fortid og Nutid. 1999 3 Oktober Side 169-256

Fortid og Nutid. 1999 3 Oktober Side 169-256 Fortid og Nutid 1999 3 Oktober Side 169-256 Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd og fra

Læs mere

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD ved M. MACKEPRANG P å grund af de spegede og indviklede forhold i Nordslesvig, der på så mange måder afviger fra de kongerigske, har redaktionen anset

Læs mere

Landdistrikternes urbanisering

Landdistrikternes urbanisering Landdistrikternes urbanisering En analyse af de rurale byers opståen, udvikling og karakteristika ca. 1840-1960 Urbanization of the Rural Districts An Analysis of the Origin, Development, and Characteristics

Læs mere

Det sene fæstevæsen på Turebyholm 1770-1860 Til alles bedste?

Det sene fæstevæsen på Turebyholm 1770-1860 Til alles bedste? Christina Franck Det sene fæstevæsen på Turebyholm 1770-1860 Til alles bedste? Når historikerne beskriver dansk landbrug efter 1770, er sigtet næsten altid at undersøge de mange bønder, som overgik fra

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

Hasseris Å. En kulturhistorisk vandring langs åen fra præstegårdshaven i Øster Hornum til Ny Mølle i Aalborg. Ole Færch og Jørgen Elsøe Jensen

Hasseris Å. En kulturhistorisk vandring langs åen fra præstegårdshaven i Øster Hornum til Ny Mølle i Aalborg. Ole Færch og Jørgen Elsøe Jensen Hasseris Å En kulturhistorisk vandring langs åen fra præstegårdshaven i Øster Hornum til Ny Mølle i Aalborg Ole Færch og Jørgen Elsøe Jensen 2008 Hasserisstuerne Hasseris Å en kulturhistorisk vandring

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Il. RÆKKE - 2. BIND RØNNE 1966 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI INDHOLD Vald. M. Mikkelsen Bornholms natur, beboere og naturfredning

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse

Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og udbredelse Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Familievirksomheder i Danmark Kapitel 1: Definition og

Læs mere

HYLLESTED SKOVGAARDE

HYLLESTED SKOVGAARDE Side 1 af 109 Ove Højfeldt Lund HYLLESTED SKOVGAARDE Om en landsby i 1930erne, meget før og lidt efter Side 2 af 109 Side 3 af 109 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Afsnit I: Schougaardene Oprindelse Schougaardene

Læs mere

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen

Ejendomsdata. Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Ejendomsdata Poul Daugbjerg og Knud Villemoes Hansen Kort & Matrikelstyrelsen 2000 Forside Foto: Finn Christoffersen. Billedet viser Den Kgl. Danske Ambassade i Berlin, der er tegnet af arkitekttegnestuen

Læs mere

Historiske livsstudier. Niels Windfeld Lund

Historiske livsstudier. Niels Windfeld Lund Historiske livsstudier af Niels Windfeld Lund 1995 Indledning... 1 Vejen til en problemstilling... 2 syntese-problemstilling... 3 kulturhistorie - en væsentlig historie?... 12 Den sociale deling af historien...

Læs mere

Diskussion. Sprog, tekst, udgave, navn

Diskussion. Sprog, tekst, udgave, navn Diskussion Sprog, tekst, udgave, navn AF BENT JØRGENSEN Først på sommeren 2002 indtraf to begivenheder inden for dansk middelalderlig tekstudgivelse. Den sidste del af Diplomatarium Danicum forlod Det

Læs mere

Nyborg før & nu 2012 15. årgang 2013

Nyborg før & nu 2012 15. årgang 2013 Nyborg før & nu 2012 15. årgang 2013 Nyborg før & nu 2012 Årsskrift for Østfyns Museer, Nyborg Nyborg Museumsforening Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i samarbejde med Nyborg Bibliotek. 15. årgang 2013 Oplag:

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS Karsten Østerlund 2014:12 Social kapital i gymnastik og fitness En undersøgelse for landsudvalget i DGI Gymnastik

Læs mere