Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem"

Transkript

1 Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

2 Index Indledning 2 Indsats 1: Faglig funktionsvurdering 5 Indsats 1: Anretning og tilberedning af mad og drikke 6 Indsats 1: Indtagelse af mad og drikke 7 Indsats 1: Personlig hygiejne 8 Indsats 1: Toiletbesøg 9 Indsats 1: Rengøring 10 Indsats 1: Andre praktiske opgaver 11 Indsats 1: Tøjvask 12 Indsats 1: Struktur og sammenhæng i hverdagen 13 Indsats 1: Indkøb 14 Indsats 1: Forflytninger / mobilitet 15 Indsats 1: 2. hjælper APV 16 Infektioner 17 Opstartsindsats ved udskrivelse fra sygehus 18 Afløsning af pårørende efter Udskrivelsesindsats PP 19 Indsats 2: Faglig funktionsvurdering 20 Indsats 2: Anretning og tilberedning af mad og drikke 21 Indsats 2: Indtagelse af mad og drikke 22 Indsats 2: Personlig hygiejne 23 Indsats 2: Toiletbesøg 24 Indsats 2: Rengøring 25 Indsats 2: Andre praktiske opgaver 26 Indsats 2: Tøjvask 27 Indsats 2: Struktur og sammenhæng i hverdagens aktiviteter 28 Indsats 2: Indkøb 29 Indsats 2: Forflytninger / mobilitet 30 Indsats 2: 2. hjælper APV 31 Afløsning af pårørende efter Personlig og praktisk hjælp til borgere med resistente infektioner 32 Opstartsindsats ved udskrivelse fra sygehus 32 Udskrivelsesindsats PP 33 Fast vagt 33 1

3 Indledning Formål Indsatskataloget har til formål at sikre, at borgerne bevilges den rette indsats ud fra serviceloven og det politisk fastsatte serviceniveau. Kommunens ledelsesstrategi Fælles fremtid - fælles ansvar fokuserer på værdier og medborgerskab; at borgeren deltager, når vi leverer service. Voksen- og Sundhedsservice ønsker at tune mere ind på den service, som vi leverer til borgerne. Denne strategi: Voksen og sundhed velfærd i bevægelse kobler Fælles fremtid fælles ansvar til de opgaver som løses i Voksen- og Sundhedsservice og bidrager til sammenhængende opgaveløsning. Strategierne lægger vægt på, at borgerne skal tilbydes indsatser og støtte, der gør det muligt for borgerne at deltage aktivt i udførelsen af hverdagslivets opgaver. Indsatserne på ældreområdet er udviklet, så de i højere grad forbedrer eller fastholder borgernes muligheder for at fortsætte et selvstændigt liv. Fælles sprog II Indsatskataloget anvender KLs Fælles Sprog II (FSII), som understøtter visionen i strategierne. FSII arbejder med indsatser, og fokus ligger på helheden og det overordnede mål med indsatsen, fremfor at beskrive den enkelte handling (ydelse). For at understøtte dette fokus skifter kataloget navn fra ydelseskatalog til Indsatskatalog. Indsatskataloget konkretiserer og operationaliserer de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og serviceniveauet. Målgruppe Indsatskataloget er primært et arbejdsredskab for visitatorerne, der visiterer til kommunale indsatser efter serviceloven, hovedsageligt til borgere over 65 år. Kataloget er derudover et redskab for private og kommunale leverandører, som forventes at have kendskab til indsatskataloget i udførelsen af deres daglige arbejde. Principper for tildeling af hjælp Den indsats og støtte, borgerne tilbydes af kommunen, skal gives, så den understøtter principperne i ledelsesstrategierne, kvalitetsstandarderne, serviceniveauet og lovgivningen. For borger, visitator og leverandør betyder det: Borger Hvis visitator har vurderet, at borgeren kan øge sin funktionsevne, støttes borgeren i at øge sine ressourcer gennem fx træning og/eller hjælpemidler, før der tilbydes eventuel varig støtte. Hensigten er, at borgere, som har lettere funktionsnedsættelser, kan genvinde den fulde funktionsvene. Indsatsen tildeles tidsbegrænset og skal kombineres med træning og/eller hjælpemidler. For borgere, som ikke har ressourcerne til at øge funktionsevnen, skal indsatserne så vidt muligt fokusere på at fastholde borgers funktionsevne. Støtten gives, så borgerne deltager i aktiviteterne og derved oplever sammenhæng og tilfredshed med hverdagslivet. 2

4 For borgere, der modtager hjemmepleje og/eller genoptræning, og som også har behov for sygepleje, er det vigtigt, at der i mødet med borgeren tænkes i sammenhængende forløb, da det kan være afgørende i forhold til at undgå indlæggelser og genindlæggelser. Dette gælder på samme måde i konkrete indsatser som fx pleje af alvorligt syge. For at bevare funktionsevnen længst muligt, skal borgerne have mulighed for at blive støttet af teknologi og hjælpemidler. Visitator Visitator skal arbejde ud fra et helhedssyn, hvor borgerens ressourcer og deltagelse er fundamentet i mødet med borgeren, og hvor borgerens individuelle behov tilgodeses. Der skal på samme måde være fokus på indsatser, der kan sikre, at borgeren bliver så uafhængig som muligt, fx et vaske-tørretoilet i stedet for hjælp til toiletbesøg. Det betyder eksempelvis, at visitator: Når en borger henvender sig for første gang, skal overveje, om henvendelsen kan afsluttes uden sagsbehandling ved at give råd og vejledning og telefonen om muligheder i lokalsamfundet eller ved, at borgeren anskaffer sig et simpelt hjælpemiddel. Når en borger har ressourcer til at udvikle eller bevare sin funktionsevne, skal overveje, om indsatsen skal være et hjælpemiddel eller rehabilitering som vejledning i personlige opgaver eller træning i praktiske opgaver. Hvis borger tilbydes hverdagsrehabilitering i forbindelse med praktiske opgaver og ikke ønsker at benytte tilbuddet, kan borgeren som udgangspunkt ikke få varig støtte til praktisk støtte. Visitator skal sikre, at borger så vidt muligt er gjort bekendt med og forstår konsekvensen af ikke at ville deltage. Leverandør Leverandøren har tilbagemeldingspligt og må have et tæt, tværfagligt samarbejde med visitator, så støtten hele tiden evalueres og tilrettes borgerens situation. Ydelsestildelingen bygger på hjælperens og terapeutens evaluering og tilbagemelding til visitator. Dette nødvendiggør, at leverandøren har indgående kendskab til kommunens serviceniveau og kan afstemme borgerens forventninger. Lovgrundlag Serviceloven er en rammelovgivning, der beskriver rammerne for de indsatser, en kommune skal tilbyde ældre og svækkede borgere for at understøtte, at de kan klare dagliglivet. Loven præciserer, at formålet med den kommunale indsats er at fremme den enkelte borgers mulighed for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Det fremgår af loven, at kommunen er forpligtet til at fastlægge et serviceniveau for personligog praktisk hjælp samt træning. Bevilling efter serviceloven sker i henhold til det kommunale serviceniveau og efter en konkret og individuel vurdering. Det vil sige, at hjælpen gives på baggrund af en helhedsvurdering, hvor borgerens samlede situation, såvel fysisk, psykisk som socialt vurderes (ressourcer og potentialer for udvikling) og indgår i den faglige overvejelse i forhold til, hvilke indsatser og omfanget af indsatser borgeren er berettiget til. 3

5 Ændringer i indsatskataloget i forhold til det tidligere ydelseskatalog Indsatskataloget er en nytænkende tilgang til visitering og levering af ydelser indenfor rammerne af serviceloven. I ydelseskataloget blev borgers funktionsniveau vurderet til en samlet individuel og konkret vurdering på en skala fra 0 til 4. Borger fik så tildelt pakker ud fra det samlede funktionsniveau. I det nye indsatskatalog bliver borgers funktionsniveau vurderet i 14 temaer på en skala fra 0-4. Borger kan derfor godt vurderes til 0 i nogle temaer og 2 i andre temaer. Indsatserne tildeles ud fra den enkelte borgers behov. Som noget nyt vurderes borger yderligere til at være berettiget til indsats 1 eller indsats 2: 1. Udredende /udviklende indsatser har altid en træningsplan med slutdato. 2. fastholdende / støttende / lindrende indsatser følges up ved revurdering og er som hovedregel, uden slutdato. Indsats 1 Indsats 2 Indsatser, der er målrettede og Indsatser, der som hovedregel er tidsbegrænsede og som evalueres tidsubegrænsede og evalueres efter en plan for indsatsen. ved almindelig revisitation. Borger har potentiale for at kunne forbedre sine funktioner. Hvis indsatsen starter med indsatsområde 1, er det et signal til leverandør om, at indsatsen forventes at udvikle borgers funktionsevne og derfor er tidsbegrænset. Indsatsen skal altid følges op af en plan og en evaluering (status). Borger er den aktive part i udførelsen. Borger har behov for støtte for at kompensere for tab af funktionsevne eller fastholde sine funktioner. Hvis indsatsen starter med indsatsområde 2, er det et signal til leverandøren om, at indsatsen forventes at fastholde eller lindre / understøtte borgers funktionsevne. Indsatserne evalueres som hovedregel ved alm. planlagt revisitation. Borger er stadig deltagende i indsatsen ud fra hjælp-til-selvhjælp princippet, men det forventes ikke at funktionsniveauet bliver bedre. 4

6 1. Indsats med henblik på at udrede og udvikle funktioner / kompetencer Faglig funktionsvurdering Funktionsniveau 0 Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. Funktionsniveau 1 Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 2 Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 3 Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 4 Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance. 5

7 Anretning og tilberedning af mad og drikke Personlig Pleje Indsatsen er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem borger og medarbejder. Formålet er at borger opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Indsatsen kan indeholde guidning, aktiverende/motiverende støtte og hjælp til de praktiske gøremål i forbindelse med mad og drikke til hovedmåltider, hvor der også anrettes mellemmåltider. Indsatsen kan indeholde følgende: Anretning. Servering af måltider. Opvarmning af færdige retter i mikroovn. Oprydning og/eller opvask 1x i dagtiden. Sikre borgeren adgang til friske drikkevarer. Af- og genbestilling eller ændring i forbindelse med madaftaler / madudbringning jf. procedure. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aflysning må ikke forekomme. Kategori 1 Anretning og tilberedning af mad og drikke Modtager mad udefra. Har behov for træning og let støtte eller vejledning x 1 dagligt i forbindelse med den varme mad. Gennemsnitlig normtid i minutter Dag Aften Nat Anretning og tilberedning af mad og drikke 3 Anretning og tilberedning af mad og drikke Modtager mad udefra. Har behov for træning og moderat støtte eller vejledning til få opgaver i forbindelse med hovedmåltiderne Har behov for træning og omfattende hjælp, støtte, eller guidning til alle opgaver i forbindelse med måltiderne flere gange dagligt Anretning og tilberedning af mad og drikke Har behov for træning og fuldstændig hjælp, støtte eller guidning med måltiderne flere gange dagligt

8 Indtagelse af mad og drikke Personlig Pleje Indsatsen er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem borger og medarbejder. Formålet er at borger opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Indsatsen indeholder aktiverende eller trænende støtte eller vejledning i forbindelse med: At indtage mad og drikke til alle hovedmåltider og evt. mellemmåltider. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aflysning må ikke forekomme. Gennemsnitlig normtid i minutter Kat Dag Aften Nat 1 Indtagelse af Har behov for træning og mad og drikke let støtte / guidning og motivation til at spise og 5 drikke. Borger klarer stort set opgaven selv. 2 Indtagelse af mad og drikke Har behov for træning og moderat støtte, guidning eller vejledning. Borger klarer flere opgaver i forbindelse med måltidet. Hovedmåltid 10 Hovedmåltid 10 3 Indtagelse af mad og drikke 4 Indtagelse af mad og drikke Hovedmåltid 20 Mellemmåltid 7 Har behov for træning og omfattende hjælp, støtte eller guidning i forbindelse med alle måltider og mellemmåltider, samt at personalet er tilstede under hele måltidet. Borger kan deltage i aktiviteten. Har behov for træning og fuldstændig hjælp til alt. Borger er ikke selv i stand til at indtage mad og drikke. Hovedmåltid 20 Mellemmåltid 7 Hovedmåltid 20 Mellemmåltid 7 Hovedmåltid 20 Mellemmåltid 7 Mellemmåltid 5* Mellemmåltid 5* * Normtiden om natten kan benyttes til fx diabetikere, der har behov for et ekstra mellemmåltid for at sikre blodsukkerniveau. 7

9 Personlig hygiejne Personlig Pleje Indsatsen er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem borger og medarbejder. Formålet er at borger opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Indsatsen indeholder guidning, aktiverende / motiverende støtte og hjælp til f.eks.: Øvre og nedre toilette. Af /påklædning. Hudpleje. Kropsbårne hjælpemidler. Tilrettelæggelse af bad. Decubitus- og/eller kontrakturprofylakse Forflytning / forflytning med enkelt hjælpemiddel Oprydning i.f.m. personlig hygiejne. Oprydning kan f.eks. indeholde: Skifte/bære affaldsposer ud og skift af sengetøj efter behov. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl For alle gælder: Aflysning må ikke forekomme. Gennemsnitlig normtid i minutter Kat Dag Aften Nat 1 Personlig hygiejne Har behov for træning og let støtte eller vejledning i.f.m. personlig hygiejne fx strømpe eller benklæder. Borger klarer stort set opgaven selv Personlig hygiejne 3 Personlig hygiejne 4 Personlig hygiejne Har behov for træning og moderat støtte eller vejledning i.f.m. personlig hygiejne fx nedre toilette og af/påklædning. Borger klarer de fleste opgaver selv. Har behov for træning og omfattende hjælp, støtte eller guidning i.f.m. personlig hygiejne. Borger kan deltage i opgaven. Har behov for træning og fuldstændig hjælp, støtte eller guidning i.f.m. personlig hygiejne. Borger har behov for fuldstændig støtte med alle funktioner

10 9

11 Toiletbesøg Personlig pleje Indsatsen er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem borger og medarbejder. Formålet er at borger opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Indsatsen indeholder udviklende træning i forbindelse med toiletbesøg. Indsatsen indeholder guidning, aktiverende / motiverende støtte og hjælp til toiletbesøg. Kan også indeholde: Hjælp til pleje efter toiletbesøg. Hjælp til tømning af kateter og stomipose. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aflysning må ikke forekomme. Gennemsnitlig normtid i minutter Kat Dag Aften Nat 1 Toiletbesøg Har behov for træning og let støtte eller vejledning til toiletbesøg. Enkeltstående opgaver fx tømning af bækkenstol eller kateterpose. Borger klarer stort set opgaven selv Toiletbesøg 3 Toiletbesøg 4 Toiletbesøg Har behov for træning og moderat støtte eller vejledning fx tøj / ble / tømme bækkenstol. Borger klarer de fleste opgaver selv. Har behov for træning og omfattende støtte til de fleste opgaver i forbindelse med toiletbesøg. Borger kan deltage i opgaven. Har behov for træning og fuldstændig hjælp til alle opgaver i forbindelse med toiletbesøg

12 Rengøring Praktisk hjælp Indsatsen er defineret som en målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces mellem borger og medarbejder. Formålet er at borger opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Indsatsen indeholder udviklende træning i forbindelse med rengøring. Indsatsen kan indeholde guidning, aktiverende / motiverende støtte samt hjælp og træning til rengøring af de områder borgeren mest benytter i hverdagen, og som hovedregel svarende til en toværelses lejlighed. Indsatsen ydes i form af: Støvsugning Gulvvask. Aftørring af støv. Rengøring af badeværelse. Skift af sengetøj. Rengøring af hjælpemidler Rengøring af køleskab OBS: Aftørring af paneler og støv i højder over almindelig ståhøjde er ikke indeholdt i den almindelige rengøring. Hjælpen leveres som hovedregel 1 gang hver 2. uge. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Ved aflysning skal erstatningshjælp tilbydes. Gennemsnitlig normtid i minutter Kat Dag Aften Nat 1 Praktisk hjælp rengøringave Har behov for træning og let støtte til en enkelt op- fx gulvvask. Borger klarer stort set opgaven 20 selv. 2 Praktisk hjælp rengøring 3 Praktisk hjælp rengøring 4 Praktisk hjælp rengøring Har behov for træning og moderat støtte til en enkelt opgave. Borger klarer de fleste opgaver selv. Evt. behov for hjælp eller støtte til de tungere opgaver fx gulvvask, rengøring af badeværelse. Har behov for træning og omfattende støtte til en enkelt opgave. Borger kan deltage i aktiviteten. Evt. behov for hjælp eller støtte til flere opgaver fx gulvvask, støvsugning, rengøring af badeværelse og skift af sengetøj. Har behov for hjælp til alle opgaver i forbindelse med rengøring

13 Andre praktiske opgaver Personlig pleje Indsatsen er defineret som en målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces mellem borger og medarbejder. Formålet er at borger opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Indsatsen indeholder udviklende træning i forbindelse med tømme postkasse, sortere post samt tømme affaldsspand. Tømme postkasse, sortere post samt tømme affaldsspand ligger implicit i de andre personlige og praktiske ydelser, men kan gives som enkeltstående indsatser til borgere med ingen eller få andre indsatser. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Ved aflysning skal erstatningshjælp tilbydes. Andre praktiske opgaver Tømme postkasse og sortere post. Tømme affaldsspand. Gennemsnitlig normtid i minutter Dag Aften Nat 5 Ydelsen kan leveres 2x ugentligt 12

14 Tøjvask Praktisk hjælp Indsatsen er defineret som en målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces mellem borger og medarbejder. Formålet er at borger opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Indsatsen indeholder udviklende træning i forbindelse med tøjvask. Ydelsen kan indeholde; Sortering af tøj, tøjvask, tørretumbler, hænge tøj op, lægge tøj sammen og lægge tøj på plads. Leveres som hovedregel en gang hver 2. uge. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Ved aflysning skal erstatningshjælp tilbydes. Gennemsnitlig normtid Kat Dag Aften Nat 1 Tøjvask i hjemmet Har behov for træning og let støtte til få opgaver, fx i forbindelse med vask af større 10 stykker linned /sengetøj. 2 Tøjvask i hjemmet Har behov for træning og moderat støtte til få opgaver fx ophængning og nedtagning, og 10 vask af større stykker linned. 3 Tøjvask i hjemmet Har behov for træning og omfattende støtte til mange opgaver. Borger klarer at deltage i enkelte aktiviteter fx sammenlægning og sortering. 4 Tøjvask i hjemmet Har behov for træning og fuldstændig støtte eller vejledning og træning til alle funktioner i forbindelse med tøjvask. 1 Tøjvask i bolig med fællesvaskeri Har behov for træning og let støtte til få opgaver, fx i forbindelse med vask af større stykker linned /sengetøj Tøjvask i bolig med fællesvaskeri Har behov for træning og moderat støtte til få opgaver fx ophængning og nedtagning, og vask af større stykker linned Tøjvask i bolig med fællesvaskeri 4 Tøjvask i bolig med fællesvaskeri Har behov for træning og omfattende støtte til mange opgaver. Borgeren klarer at deltage i enkelte aktiviteter fx sammenlægning og sortering. Har behov for træning og fuldstændig støtte eller vejledning og træning til alle funktioner i

15 forbindelse med tøjvask Struktur og sammenhæng i hverdagen Personlig Pleje Indsatsen er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem borger og medarbejder. Formålet er at borger opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Indsatsen kan indeholde guidning, aktiverende / motiverende hjalp og støtte til at bevare strukturen i dagligdagens aktiviteter og rutiner, f.eks. støtte til fx: At planlægge dagen. At huske aktiviteter, opgaver eller aftaler. At motivere borgeren til aktiviteter eller dagligdags opgaver og lignende. Struktur ligger implicit i de andre personlig pleje ydelser, men kan gives som enkeltstående indsatser til borgere med ingen eller få andre indsatser. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl For alle gælder: Aflysning må ikke forekomme. Gennemsnitlig normtid i minutter Kat Dag Aften Nat 1 Struktur og sammenhæng i hverdagen Har behov for træning og let støtte til enkelte opgaver få gange om ugen, fx at huske aftaler eller plan- lægge ugen Struktur og sammenhæng i hverdagen Har behov for træning og moderat støtte til enkelte opgaver x1 dagligt, fx at huske aftaler, planlægge dagen 10 3 Struktur og sammenhæng i hverdagen Har behov for træning og omfattende støtte til at overskue / huske dagens opgaver og rutiner Struktur og sammenhæng i hverdagen Har behov for træning og fuldstændig støtte til alle dagens aktiviteter, og til at bevare døgnrytmen

16 15

17 Indkøb Personlig pleje Indsatsen er defineret som en målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces mellem borger og medarbejder. Formålet er at borger opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Indsatsen indeholder udviklende træning i forbindelse med indkøb. Indsatsen indeholder guidning, aktiverende / motiverende støtte og hjalp til: Skrive huskeseddel. Bestilling af de nødvendige dagligvarer, hos den/de private købmænd, som kommunen har aftale med levering om. At sætte på plads efter levering. Ydelsen kan bevilges x 1 om ugen Dag: Indsatsen leveres en gang ugentligt i tidsrummet fra kl Ved aflysning skal erstatningshjælp tilbydes. Gennemsnitlig normtid i min. Kat Dag Aften Nat Hjælp til indkøb af dagligvarer 1 Indkøbsindsats Undtagelsesvis kan borgeren få den valgte leverandør til praktisk hjælp til at foretage indkøb for sig. Har behov for træning og let støtte til få opgaver som at få varerne bragt hjem. Borger klarer stort set selv aktiviteten Indkøbsindsats 3 Indkøbsindsats 4 Indkøbsindsats Har behov for træning og moderat støtte til få opgaver fx bestilling af varer hver uge og evt. påpladssætning efter levering. Borgeren klarer aktivt selv flere opgaver i forbindelse med indkøb, f.eks. at skrive huskeseddel og følge med i, hvad der mangler af dagligvarer. Har behov for træning og omfattende støtte til mange opgaver fx til bestilling af varer og at sætte varerne på plads efter levering. Borgeren deltager i enkelte opgaver i aktiviteten, f.eks. at skrive huskeseddel. Har behov for træning og fuldstændig støtte til alle funktioner i forbindelse med indkøb

18 Forflytninger/mobilitet Personlig pleje Indsatsen er defineret som en målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces mellem borger og medarbejder. Formålet er at borger opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Indsatsen indeholder udviklende træning i forbindelse med mobilitet. Indsatsen kan indeholde guidning, aktiverende / motiverende hjalp og støtte til forflytninger, f.eks.: Fra seng til stol. Fra rum til rum, med og uden hjælpemidler, i forbindelse med de daglige aktiviteter i hjemmet. Gives en gang pr besøg. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aflysning må ikke forekomme. Gennemsnitlig normtid i minutter Kat Dag Aften Nat 1 Mobilitet Har behov for træning og let støtte eller vejledning fx til at få ben ud og ind af sengen. Borger klarer stort set opgaven selv. 2 Mobilitet Har behov for træning og moderat støtte eller vejledning til at rejse sig flere gange om dagen. Fx assistanse til at komme rundt ved usikker gang. Forflytning med enkelt hjælpemiddel. Borger klarer de fleste opgaver selv. 3 Mobilitet Har behov for træning og omfattende støtte eller vejledning. Forflytning stålift og evt. lejring. Borger kan deltage i aktiviteten. 4 Mobilitet Har behov for træning og fuldstændig støtte, vejledning og hjælp. Forflytninger med hængelift og evt. lejring. Borger har brug for fuldstændig støtte med alle funktioner

19 hjælper APV - fysisk Indsatsen benyttes i forbindelse med, at der af hensyn til personalets arbejdsmiljø, er behov for to personer ved forflytninger, vending og lejring, personlig hygiejne i sengen og bleskift i sengen. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aflysning må ikke forekomme. Gennemsnitlig normtid i minutter Kat Dag Aften Nat 1 2. hjælper APV 2 2. hjælper APV 3 2. hjælper APV hjælper APV

20 Infektioner Personlig pleje : Indsatsen leveres i boliger med og uden serviceareal, i tidsrummet fra kl til på hverdage og weekender. Afvigelser fra aftalt tispunkt for levering +/- 60 min. Aflysninger må ikke forekomme Proceduren for værnemidler osv. skal følges gennem hele døgnet. Gennemsnitlig normtid i min. Alle funktionsniveauer. Visiteres dagligt Ydelsen indeholder: Håndklæde og tøj skiftes Viskestykker og karklude udskiftes Udluftning af bolig Luftning af dyner og puder Inhalationshjælpemidler og lignende rengøres efter forskrift og tørres af med desinfektionsmiddel Ernæringssæt og lignende udskiftes Dag 20 Alle funktionsniveauer. Visiteres 2 gange om ugen Ydelsen kan derudover indeholde: Brusebad og hårvask med specialprodukter i henhold til infektionen Tandbørste skoldes Sengetøj skiftes Tøjvask ved 80 grader 15 Aftørring med desinfektionsmiddel på diverse flader: kørestol og sæde, håndtag, bordplader, vandhaner, toiletsæde, 15 toiletskylleknap, nødkald m.m. Ydelsen indeholder: 25 Grundig rengøring og støvsugning af madrasser, stofbetrukne møbler, tæpper og gulve. Skift af støvsugerpose. 19

21 Opstartsindsats ved udskrivelse fra sygehus Personlig pleje Målgruppen for indsatsen er borgere, der Udskrives fra sygehus til personlig hjælp efter 83 Funktionsvurderet til kategori 3 eller 4 (evt. kompliceret kat. 2) Indsatsen kan indeholde: Kvalitetssikring af overgang fra sygehus til eget hjem Forventningsafstemning / gennemgang af pjecer Etablering af kontaktbog i hjemmet og gennemgang af denne med borger samt evt. pårørende. Motivering af borger til rehab Sikre værnemidler / hygiejneforanstaltninger Indsatsen kan evt. visiteres 2 gange, hvis det vurderes, at borger har gavn af dette. Gennemsnitlig normtid i min. Dag Aften Nat Opstartsindsats Funktionsniveau 3 og 4 (evt. 2). Visiteres en gang ved udskrivelse. 30 Afløsning af pårørende efter 84 Afløsning visiteres så pårørende, der passer borgeren, kan foretage nødvendige funktioner uden for hjemmet fx indkøb. Afløsning Antal minutter vurderes og visiteres individuelt. 20

22 Udskrivelsesindsats PP Udskrivelsesindsats bruges dagligt de første 2 uger efter udskrivelse. Behovet for udskrivelsesindsatser bliver vurderet ud fra oplysninger fra sygehuset. Når funktionsniveauet er vurderet visiteres udskrivelsesindsatserne efter funktionsvurderingen dag, aften og nat (for niveau 3 + 4) Visitationen vil senest 14 dage efter udskrivelse vurdere behovet for fremtidig hjælp. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aflysning må ikke forekomme. Gennemsnitlig normtid i min. Kat 1 Udskrivelsesindsats 2 Udskrivelsesindsats 3 Udskrivelsesindsats 4 Udskrivelsesindsats Borger er vurderet til Funktionsniveau 1. (Tiden er anslået efter gennemsnit for let hjælp: morgenhjælp 10 / morgenhjælp 2B / middag 2A / aftenhjælp 2A / sengetidshjælp 2A) Borger er vurderet til Funktionsniveau 2. (Tiden er anslået efter gennemsnit for moderat hjælp: morgenhjælp 3A / middagshjælp 3A / eftermiddagshjælp 3A / aftenhjælp 3A / sengetidshjælp 3A) Borger er vurderet til Funktionsniveau 3. (Tiden er anslået efter gennemsnit for omfattende hjælp: morgenhjælp 3B & 4A / middagshjælp 4A / eftermiddagshjælp 3A / aftenhjælp 3A / sengetidshjælp 4A / nathjælp 3A) Borger er vurderet til Funktionsniveau 4. (Tiden er anslået efter gennemsnit for fuldstændig hjælp: morgenhjælp 4B / middagshjælp 4A / eftermiddagshjælp 4A / aftenshjælp 4A / sengetidshjælp 4B / nathjælp 4A) Dag Aften Nat

23 2. Indsats med henblik på at fastholde og lindre Faglig funktionsvurdering Funktionsniveau 0 Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten Funktionsniveau 1 Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 2 Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 3 Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 4 Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance. 22

24 2.1.4 Anretning og tilberedning af mad og drikke Personlig pleje Indsatsen kan indeholde guidning, aktiverende/motiverende støtte og hjælp til de praktiske gøremål i forbindelse med mad og drikke til hovedmåltider, hvor der også anrettes mellemmåltider. Indsatsen kan indeholde følgende: Anretning. Servering af måltider. Opvarmning af færdige retter i mikroovn. Oprydning og/eller opvask 1x i dagtiden. Sikre borgeren adgang til friske drikkevarer. Af- og genbestilling eller ændring i forbindelse med madaftaler / madudbringning jf. procedure. Hjælp til anretning og servering af mad ydes hele døgnet. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aflysning må ikke forekomme. Gennemsnitlig normtid i minutter Kat. Dag Aften Nat 1 Anretning og tilberedning af mad og drikke Modtager mad udefra. Har behov for let støtte / hjælp til tilberedning af den varme mad x1 dagligt Anretning og tilberedning af mad og drikke Modtager mad udefra. Har behov for moderat hjælp eller støtte til få opgaver i forbindelse med hovedmåltiderne Anretning og tilberedning af mad og drikke Har behov for omfattende hjælp til alle opgaver i forbindelse med måltiderne flere gange dagligt Anretning og tilberedning af mad og drikke Har behov for fuldstændig hjælp til alle opgaver i forbindelse med måltiderne flere gange dagligt

25 Indtagelse af mad og drikke Personlig Pleje. Indsatsen indeholder guidning, aktiverende / motiverende støtte og hjælp til: At indtage mad og drikke til alle hovedmåltider/evt. mellemmåltider. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aflysning må ikke forekomme. Gennemsnitlig normtid i minutter Kat. Dag Aften Nat 1 Indtagelse af mad og drikke 2 Indtagelse af mad og drikke 3 Indtagelse af mad og drikke 4 Indtagelse af mad og drikke Borger har behov for let støtte og hjælp til at motiveres til at spise og drikke. Borger klarer stort set opgaven selv. Borger er ikke selv i stand til at indtage mad og drikke. Har behov for hjælp til alt. Hovedmåltid 5 Borger har behov for hjælp eller støtte til at indtage tilstrækkeligt mad og drikke, borgeren klarer flere opgaver i forbindelse med måltidet. Borger har behov for hjælp og / eller støtte til måltider, samt at personalet er til stede under hele måltidet. Borger kan deltage i aktiviteten. Hovedmåltid 10 Hovedmåltid 20 Mellemmåltid 7 Hovedmåltid 20 Mellemmåltid 7 Hovedmåltid 10 Hovedmåltid 20 Mellemmåltid 7 Hovedmåltid 20 Mellemmåltid 7 Mellemmåltid 5* Mellemmåltid 5* * Normtiden om natten kan benyttes til fx diabetikere, der har behov for et ekstra mellemmåltid for at sikre blodsukkerniveau 24

26 2.2.1 Personlig hygiejne Personlig Pleje Indsatsen kan indeholde guidning, aktiverende / motiverende støtte og hjælp til f.eks.: Øvre og nedre toilette. Af /påklædning. Hudpleje. Kropsbårne hjælpemidler. Tilrettelæggelse af og evt. hjælp til bad. Decubitus- og/eller kontrakturprofylakse. Forflytning / forflytning med enkelt hjælpemiddel Drikkevarer med ind til sengen. Oprydning efter udførelse af den personlige pleje kan f.eks. indeholde: Skifte/bære affaldsposer ud og skift af sengetøj, efter behov. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aflysning må ikke forekomme. Gennemsnitlig normtid i minutter Kat. Dag Aften Nat 1 Personlig hygiejne 2 Personlig hygiejne 3 Personlig hygiejne Borger klarer stort set alle opgaver selv. Behov for let støtte eller vejledning i forbindelse med personlig hygiejne fx strømpe eller benklæder Borger klarer de fleste opgaver selv. Behov for moderat støtte eller vejledning og hjælp til fx til nedre toilette, og af / påklædning Borger kan deltage i aktiviteten. Behov for omfattende hjælp eller støtte til personlig hygiejne Personlig hygiejne Borger har behov for fuldstændig støtte med alle funktioner. Har behov for fuldstændig hjælp til alle opgaver

27 Toiletbesøg Personlig Pleje Indsatsen indeholder guidning, aktiverende / motiverende støtte og hjælp til toiletbesøg. Kan også indeholde: Hjælp til pleje efter toiletbesøg. Hjælp til tømning af kateter og stomipose. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aflysning må ikke forekomme. Gennemsnitlig normtid i min. Kat Dag Aften Nat 1 Toiletbesøg Borger har behov for let støtte til toiletbesøg. Enkeltstående opgaver eks tømning af bækkenstol eller kateterpose. Borger klarer stort set opgaven selv. 2 Toiletbesøg Kan have behov for daglig hjalp eller støtte til tøj / ble / tømme bækkenstol. Borger klarer de fleste opgaver selv. 3 Toiletbesøg Har behov for hjælp eller støtte til de fleste opgaver i forbindelse med toiletbesøg. Borger kan deltage i opgaven. 4 Toiletbesøg Har behov for hjælp til alt i forbindelse med toiletbesøg

28 2.1.1 Rengøring Praktisk hjælp Indsatsen kan indeholde guidning, aktiverende / motiverende støtte og hjalp til rengøring af de områder borgeren mest benytter i hverdagen, og som hovedregel svarende til en toværelses lejlighed. Indsatsen ydes i form af: Støvsugning Gulvvask. Aftørring af støv. Rengøring af badeværelse. Skift af sengetøj. Rengøring af hjælpemidler Rengøring af køleskab Hjælpen kan desuden leveres som afløsende hjælp til ægtefælle. OBS: Aftørring af paneler og støv i højder over almindelig ståhøjde er ikke indeholdt i den almindelige rengøring. Hjælpen leveres som hovedregel 1 gang hver 2. uge. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Ved aflysning skal erstatningshjælp tilbydes. Gennemsnitlig normtid i min. Kat Dag Aften Nat 1 Praktisk hjælp rengøring Har behov for let støtte til en enkelt opgave fx gulvvask. Borger klarer stort set opgaven selv Praktisk hjælp rengøring 3 Praktisk hjælp rengøring 4 Praktisk hjælp rengøring Har behov for moderat støtte til en enkelt opgave. Borger klarer de fleste opgaver selv. Evt. behov for hjælp eller støtte til de tungere opgaver fx gulvvask, rengøring af badeværelse. Har behov for omfattende støtte til en enkelt opgave. Borger kan deltage i aktiviteten. Evt. behov for hjælp eller støtte til flere opgaver fx gulvvask, støvsugning, rengøring af badeværelse og skift af sengetøj. Har behov for hjælp til alle opgaver i forbindelse med rengøring ældrepulje ældrepulje 10 27

29 Andre praktiske opgaver Personlig Pleje Indsatsen indeholder støtte og hjælp til at tømme postkasse, sortere post samt tømme affaldsspand. Tømme postkasse, sortere post samt tømme affaldsspand ligger implicit i de andre personlige og praktiske ydelser, men kan gives som enkeltstående indsatser til borgere med ingen eller få andre indsatser. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Ved aflysning skal erstatningshjælp tilbydes. Andre praktiske opgaver Tømme postkasse og sortere post. Tømme affaldsspand. Gennemsnitlig normtid i minutter Dag Aften Nat 5 Ydelsen kan leveres 2x ugentligt 28

30 29

31 2.1.2 Tøjvask - Praktisk hjælp Ydelsen kan indeholde; Sortering af tøj, tøjvask, tørretumbler, hænge tøj op, lægge tøj sammen og lægge tøj på plads. Leveres som hovedregel en gang hver 2. uge Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Ved aflysning skal erstatningshjælp tilbydes. Gennemsnitlig normtid i minutter Kat Dag Aften Nat 1 Tøjvask i hjemmet Har behov for let hjælp / støtte til få opgaver, fx i.f.m. vask af større stykker linned /sengetøj. 2 Tøjvask i hjemmet Har behov for moderat hjælp / støtte til få opgaver. Fx ophængning og nedtagning, og vask af større stykker linned. 3 Tøjvask i hjemmet Har behov for omfattende hjælp / støtte til mange opg. Borger klarer at deltage i enkelte aktiviteter. Fx sammenlægning og sortering. 4 Tøjvask i hjemmet Har behov for hjælp til alle funktioner i forbindelse med tøjvask Tøjvask i bolig med fællesvaskeri Har behov for let hjælp / støtte til få opgaver, fx i.f.m. vask af større stykker linned /sengetøj Tøjvask i bolig med fællesvaskeri 3 Tøjvask i bolig med fællesvaskeri 4 Tøjvask i bolig med fællesvaskeri Har behov for moderat hjælp og støtte til få opgaver. Fx ophængning og nedtagning, og vask af større stykker linned. Har behov for omfattende hjælp og støtte til mange opgaver. Borgeren klarer at deltage i enkelte aktiviteter. Fx sammenlægning og sortering Har behov for hjælp til alle funktioner i forbindelse med tøjvask

32 Struktur og sammenhæng i hverdagens aktiviteter Personlig Pleje Indsatsen kan indeholde guidning, aktiverende / motiverende hjalp og støtte til at bevare strukturen i dagligdagens aktiviteter og rutiner, f.eks. støtte til fx: At planlægge dagen. At huske aktiviteter, opgaver eller aftaler. At motivere borgeren til aktiviteter eller dagligdags opgaver og lignende. Struktur ligger implicit i de andre personlig pleje ydelser, men kan gives som enkeltstående indsats til borgere med ingen eller få andre indsatser. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aflysning må ikke forekomme. Gennemsnitlig normtid i minutter Kat Dag Aften Nat 1 Struktur og sammenhæng i hverdagen Har evt. behov for hjælp eller støtte til enkelte opgaver få gange om ugen, fx at huske aftaler, planlægge ugen Struktur og sammenhæng i hverdagen 3 Struktur og sammenhæng i hverdagen Har evt. behov for let hjælp eller støtte til enkelte opgaver x 1 dagligt, fx at huske aftaler, planlægge dagen. Har behov for omfattende hjælp eller støtte til at overskue og huske dagens opgaver og rutiner Struktur og sammenhæng i hverdagen Har behov for hjælp eller støtte til alle dagens aktiviteter, og til at bevare døgnrytmen

33 2.1.3 Indkøb Personlig pleje Indsatsen indeholder guidning, aktiverende / motiverende støtte og hjalp til: Skrive huskeseddel. Bestilling af de nødvendige dagligvarer, hos den/de private købmænd, som kommunen har aftale med levering om. At sætte på plads efter levering. Dag: Indsatsen leveres en gang ugentligt i tidsrummet fra kl Ved aflysning skal erstatningshjælp tilbydes. Gennemsnitlig normtid i minutter Kat Dag Aften Nat Hjælp til indkøb af dagligvarer Undtagelsesvis kan borgeren få den valgte leverandør til praktisk hjælp til at foretage indkøb for sig. 1 Indkøb Har behov for støtte og hjælp til få opgaver, som at få varerne bragt hjem. Borger klarer stort set selv aktiviteten. 2 Indkøb Har behov for moderat hjælp eller støtte til få opgaver fx bestilling af varer hver uge og evt. påpladssætning efter levering. Borgeren klarer aktivt selv flere opgaver i forbindelse med indkøb, f.eks. at skrive huskeseddel og følge med i, hvad der mangler af dagligvarer. 3 Indkøb Har behov for omfattende hjælp eller støtte til mange opgaver fx bestilling af varer og at sætte varerne på plads efter levering. Borgeren 5 deltager i enkelte opgaver i aktiviteten, f.eks. at skrive huskeseddel. 4 Indkøb Har behov for fuldstændig hjælp og støtte til alle funktioner i.f.m. indkøb

34 Forflytninger / Mobilitet Indsatsen indeholder guidning, aktiverende / motiverende støtte og hjælp til forflytninger fx: Fra seng til stol Fra rum til rum, med og uden hjælpemidler, i.f.m. de daglige aktiviteter i hjemmet Gives en gang pr besøg. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aflysning må ikke forekomme. Gennemsnitlig normtid i minutter Kat Dag Aften Nat 1 Mobilitet Let støtte til fx at få ben ud og ind af sengen. Borger klarer stort set opgaven selv. 2 Mobilitet Har behov for moderat hjælp eller støtte til at rejse sig flere gange om dagen fx assistance til at komme rundt ved usikker gang. Forflytning m. enkelt hjælpemiddel. Borger klarer de fleste opgaver selv. 3 Mobilitet Har behov for omfattende støtte eller vejledning. Forflytning stålift og evt. lejring. Borger kan deltage i aktiviteten. 4 Mobilitet Har behov for fuldstændig støtte, vejledning og hjælp. Forflytninger med hængelift og evt. lejring. Borger har brug for fuldstændig støtte med alle funktioner

35 hjælper APV Indsatsen benyttes i forbindelse med, at der af hensyn til personalets arbejdsmiljø, er behov for to personer ved forflytninger, vending og lejring, personlig hygiejne i sengen og bleskift i sengen. Kat Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aflysning må ikke forekomme hjælper APV 2 2. hjælper APV 3 2. hjælper APV hjælper APV Afløsning af pårørende efter 84 Afløsning visiteres så pårørende, der passer borgeren, kan foretage nødvendige funktioner uden for hjemmet fx indkøb. Afløsning Antal minutter vurderes og visiteres individuelt. 34

36 Infektioner Personlig pleje : Indsatsen leveres i boliger med og uden serviceareal, i tidsrummet fra kl til på hverdage og weekender. Afvigelser fra aftalt tispunkt for levering +/- 60 min. Aflysninger må ikke forekomme Proceduren for værnemidler osv. skal følges gennem hele døgnet. Gennemsnitlig normtid i min. Alle funktionsniveauer. Visiteres dagligt Ydelsen indeholder: Håndklæde og tøj skiftes Viskestykker og karklude udskiftes Udluftning af bolig Luftning af dyner og puder Inhalationshjælpemidler og lignende rengøres efter forskrift og tørres af med desinfektionsmiddel Ernæringssæt og lignende udskiftes Dag 20 Alle funktionsniveauer. Visiteres 2 gange om ugen Ydelsen kan derudover indeholde: Brusebad og hårvask med specialprodukter i henhold til infektionen Tandbørste skoldes Sengetøj skiftes Tøjvask ved 80 grader 15 Aftørring med desinfektionsmiddel på diverse flader: kørestol og sæde, håndtag, bordplader, vandhaner, toiletsæde, 15 toiletskylleknap, nødkald m.m. Ydelsen indeholder: Grundig rengøring og støvsugning af madrasser, stofbetrukne møbler, tæpper og gulve. Skift af støvsugerpose. 25 Opstartspakke ved udskrivning fra sygehus (Fremme sundhed og forebygge sygdom) Målgruppen for indsatsen er borgere, der Udskrives fra sygehus til personlig hjælp efter 83 Funktionsvurderet til kategori 3 eller 4 (evt. kompliceret kat. 2) Indsatsen kan indeholde: Kvalitetssikring af overgang fra sygehus til eget hjem Forventningsafstemning / gennemgang af pjecer Etablering af kontaktbog i hjemmet og gennemgang af denne med borger samt evt. pårørende. Motivering af borger til rehab Sikre værnemidler / hygiejneforanstaltninger Indsatsen kan evt. visiteres 2 gange, hvis det vurderes, at borger har gavn af dette. Opstartspakke Funktionsniveau 3 og 4 (evt. 2)

37 Visiteres en gang ved udskrivelse. 36

38 Udskrivelsesindsats PP Udskrivelsesindsats bruges dagligt de første 2 uger efter udskrivelse. Behovet for udskrivelsesindsatser bliver vurderet ud fra oplysninger fra sygehuset. Når funktionsniveauet er vurderet visiteres udskrivelsesindsatserne efter funktionsvurderingen dag, aften og nat (for niveau 3 + 4) Visitationen vil senest 14 dage efter udskrivelse vurdere behovet for fremtidig hjælp. Dag: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aften: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Nat: Indsatsen leveres i tidsrummet fra kl Aflysning må ikke forekomme. Gennemsnitlig normtid i min. Kat 1 Udskrivelsesindsats 2 Udskrivelsesindsats 3 Udskrivelsesindsats 4 Udskrivelsesindsats Borger er vurderet til Funktionsniveau 1. (Tiden er anslået efter gennemsnit for let hjælp: morgenhjælp 10 / morgenhjælp 2B / middag 2A / aftenhjælp 2A / sengetidshjælp 2A) Borger er vurderet til Funktionsniveau 2. (Tiden er anslået efter gennemsnit for moderat hjælp: morgenhjælp 3A / middagshjælp 3A / eftermiddagshjælp 3A / aftenhjælp 3A / sengetidshjælp 3A) Borger er vurderet til Funktionsniveau 3. (Tiden er anslået efter gennemsnit for omfattende hjælp: morgenhjælp 3B & 4A / middagshjælp 4A / eftermiddagshjælp 3A / aftenhjælp 3A / sengetidshjælp 4A / nathjælp 3A) Borger er vurderet til Funktionsniveau 4. (Tiden er anslået efter gennemsnit for fuldstændig hjælp: morgenhjælp 4B / middagshjælp 4A / eftermiddagshjælp 4A / aftenshjælp 4A / sengetidshjælp 4B / nathjælp 4A) Dag Aften Nat Fast vagt Helbred /sygdom/ Sundhedsfremme/ forebyggelse 4 Fuldstændig afhængig af hjælp til at varetage alle funktioner. Har behov for fast vagt. Behov for fast vagt vurderes mindst én gang ugentlig. Indsatsen leveres døgnet rundt. Aflysning må ikke forekomme. 37

39 38

Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Indsatskatalog 2014 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Index Indledning 2 Indsats 1: Faglig funktionsvurdering 5 Indsats 1: Anretning og tilberedning af mad og drikke 6 Indsats 1: Indtagelse

Læs mere

Indsatskatalog 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Indsatskatalog 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Indsatskatalog 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Indholdsfortegnelse Indledning 2 83a: Faglig funktionsvurdering for rehabiliteringsforløb 6 83a: Opstartsindsats til Rehabilitering efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1

Ydelseskatalog. Kolding Kommune. Maj 2013. Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Ydelseskatalog Ydelsesoversigt - Servicelovens 83, 84.1 og 86.1 Kolding Kommune Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse Praktisk hjælp Side Hjemmetræning praktisk hjælp 3 A0 / A0.H Praktisk hjælp, rengøring 4

Læs mere

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst Lovgrundlag INDSATSKATALOG Indsatskataloget er Skanderborg Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter servicelovens 83 samt 83 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Besøgspakker. Visitationens interne arbejdsredskab ved bevilling af støtte og hjælp efter servicelovens 83, 83a og sundhedslovens 138

Besøgspakker. Visitationens interne arbejdsredskab ved bevilling af støtte og hjælp efter servicelovens 83, 83a og sundhedslovens 138 Besøgspakker Visitationens interne arbejdsredskab ved bevilling af støtte og hjælp efter servicelovens 83, 83a og sundhedslovens 138 Indholdsfortegnelse Pakkekonceptet principper for tildeling af hjælp...1

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83 skatalog for hjemmeplejen Lov om Social Service 83 Indledning og formål skatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

Indsatskatalog jævnfør 83

Indsatskatalog jævnfør 83 Indsatskatalog jævnfør 83 1 Indholdsfortegnelse. Indsatser med henblik på at sikre / udføre opgaver. Overskrift 83 2.1.1 Rengøring 3 4 2.1.2 Tøjvask 5 2.1.3 Indkøb 6 2.1.4 Mad - Dag 7 2.1.4 Mad - Aften

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Ydelseskatalog 1 Indledning:... 3 Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Personlig hjælp og pleje:... 4 Morgenpleje/bad:... 5 Støttestrømper:... 5 Morgenmad:... 5 Middagsmad:... 6 Aftensmad...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard: Træning

Kvalitetsstandard: Træning Kvalitetsstandard: Træning Indsatsens lovgrundlag 86, stk 1 (genoptræning) og stk 2 (træning) i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Plejecentre 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Oversigt over plejepakker Døgnpakke 1... 4 Døgnpakke 2... 4 Døgnpakke 3... 4 Døgnpakke 4... 4 Demenspakke... 4 Praktisk hjælp...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: 1.1.3.5 Udrede og udvikle færdigheder til at mestre hverdagens aktiviteter Indsats med henblik på at: Udrede borgerens funktionsevne Udarbejde mål og plan for rehabiliteringsforløbet i samarbejde

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov)

FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov) FSIII Fælleskommunalt indsatskatalog (Servicelov) Version 1.5 30. juni 2017 Version Dato Kommentar 1.5 30.06.17 Afsnit om pakker flyttet til separat dokument, "Eksempel" slettet i hver enkelt kolonne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere

FSIII SEL indsatskatalog

FSIII SEL indsatskatalog FSIII SEL indsatskatalog Version 1.0 Juni 2015 Indhold Indledning... 1 Rammerne for FSIII... 2 Formålet med FSIII servicelovs-indsatskataloget... 2 Pakker... 3 Rehabilitering... 4 Fælles kommunalt indsatskatalog

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 a og Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Ydelsespakker Ishøj Kommune

Ydelsespakker Ishøj Kommune Ydelsespakker Ishøj Kommune Pakkens navn Pakkens indhold Tid i min. pr. uge Lille pakke praktisk hjælp Stor pakke praktisk hjælp Når borger søger om hjælp til den tungere rengøring, og vurderes til selv

Læs mere

Ydelseskataloget anvendes af visitatorer og leverandører i Egedal Kommunes somatiske plejecentre og demensplejecentre.

Ydelseskataloget anvendes af visitatorer og leverandører i Egedal Kommunes somatiske plejecentre og demensplejecentre. Ydelsesbeskrivelse for plejecentrene i Egedal Kommune Forord: Ydelseskataloget skal læses som et tillæg til kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk og træning jf. Lov om Social Service 83, samt

Læs mere

Indsatskatalog. Pleje og Praktisk hjælp Madudbringning Nødkald

Indsatskatalog. Pleje og Praktisk hjælp Madudbringning Nødkald Indsatskatalog Pleje og Praktisk hjælp Madudbringning Nødkald 4. Udgave juni 2012 INDSATSKATALOG Lovgrundlag Indsatskataloget er Århus Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard. Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Personlig og praktisk hjælp 2011 Indholdsfortegnelse Indledning og formål...3 Værdier...3 Ansvar og kompetence...4 Dokumentation...5 Hjemmehjælp...6 Rengøring...12 Tøjvask...14 Indkøb...15

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Personlig hjælp og pleje Ydelsestype Personlig hjælp og pleje Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard. PLEJECENTRE Plejecentre. Kvalitetsstandard. Sundhed og Omsorg

Kvalitetsstandard. PLEJECENTRE Plejecentre. Kvalitetsstandard. Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard PLEJECENTRE Plejecentre Kvalitetsstandard Sundhed og Omsorg 2012 2013 Januar 2013 Norddjurs Kommune 1. Indledning...2 2. Oversigt plejeboliger...3 3. Ydelser...4 3.1 Tildeling af hjælp...

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger Sundheds- og Omsorgsafdelingen Kvalitetsstandarder Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Silkeborg Kommunes tilbud om ydelser i plejeboliger. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 10 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere