HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64"

Transkript

1

2 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 DEL B LOKALPLAN: BILAG: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Afgrmsning og zonestatus. Arealanvendelse og områdeinddeling. Bevaringsvaxdige bygninger. Matrikelkort for lokalplanens områdeafgramsning. Byggeskik gennem tiderne, vejledning. Rammebestemnielse C2 fra Hvals~ kommuneplan , revideret 1989.

3 HVALSO KOMMUNE LOKALPLAN 64 DEL A REDEGGRELSE Lokalplanen er en a-jourfaring af lokalplan 27, der blev vedtaget den 26. april Der er efierfalgende i 1989 sket en zndring af kommuneplanens rammer for centerområdet C2 i Kirke Saaby. Centerområdets rammede1 i kommuneplanen af 1982 indeholdt bestemmelse om friholdelse af områdets sydlige del for bebyggelse. Kommuneplanen af 1989 Endrede dette forhold, således at området kan bebygges. Lokalplan 63, der blev vedtaget i sensommeren 1996, anvendte denne mulighed for etablering af barnehave og ca. 10 parcelhuse eller ca. 17 r~kkehuse. I forbindelse med haringen af lokalplanforslag 63 viste det sig uhensigtsmzssigt, at lokalplan 27 indeholdt information om friholdelse for bebyggelse af det påg~ldende område. Det er bl.a. på denne baggrund, at lokalplan 27 nu a-jourfares og lokalplan 63 indfajes i lokalplan 64, hvorved der bliver overensstemmelse mellem kommuneplanens rammede1 for centerområde C2 i Kirke Saaby og ornrådeafgrznsningen for centerområdets lokalplanen. Lokalplanen omfatter Kirke Saaby landsby. Den nmmere beliggenhed og afgrznsning fremgår af bilag l. Lovgrundlaget for udarbejdelse af lokalplanen er kommuneplanloven. Ifalge kommuneplanloven er det kommunens pligt at udarbejde en lokalplan inden starre bygge- og anl~gsarbejder igangszttes. Lokalplanen fastlzgger, hvad et område må anvendes til, samt hvordan bygninger, granne arealer, stier, veje o. lign. skal placeres og udformes. Kommuneplanloven indeholder regler om offentlighed i planlzgningen, som sikrer, at borgerne får kendskab til de udarbejdede planer og får mulighed for at tilkendegive deres holdning til disse planer. Kommuneplanloven pålzgger tillige kommunerne at udarbejde en plan for hele kommunen. Lokalplanen er således i overensstemmelse med Hvalsa komrnuneplan , revideret i LANDSBYENS FORHISTORIE (Kilde: Kirke Såby Bylaug - oplzg til lokalplan for Kirke Såby Landsby). Kirke Saaby omtales farste gang i 1370 i en af Roskilde bispestols jordebager, da som en eksisterende by. De ~ldste former af navnet lyder: Sauby, Sawby eller Saweby. Stavemåden varierer noget. Navnets betydning er usikker, men kan tamkes at referere til "Saen" - mosen mellem Saabyerne. I år 1400 szettes "Kirke" foran fmste gang. I middelalderen lå Voldborg Herreds tingsted ved Kirke Saaby, og meget taler for, at dette også var tilfzldet i oldtiden. Bl.a. mades oldtidens vejsystem i byen og de store bronzealderllaje, Pr~stehaje, der ligger på rzkke, vidner om et vzsentligt vejforlab og en koncentreret 4

4 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 bebyggelse. Fund fortzller om en meget rig bronzealder på stedet, man hvor bebyggelsen lå, vides ikke. Saaby Kirke er uszdvanlig. Den er romansk, opf0rt af frådsten i fiorste fjerdedel af det l 1. århundrede som en fornem herregårdskirke. Kirkens forbillede er den gamle frådstenskatedral i Roskilde, og den havde som denne to tårne - tvillingetårne. I tilknytning til kirken fandtes tidligere herredstinghus og kirkelade. Fra byens tidligste historie vides ikke meget. Der var en kongelig foged i byen i middelalderen. I 1600-tallet havde byen 21 gårde, der som andre steder efterhånden var kommet under godserne. Ledreborg blev med tiden den stiorste ejer, men også Lindholm Astrup og Ryegård optrådte som ejere. Ved udskiftningen, der fandt sted i 1795, gennemfartes en såkaldt stjerneudstykning, der den dag i dag er ret intakt og stadig preger landskabet. Ved denne lejlighed nedlagdes tre gårde og 26 husmznd fik egne lodder på den ringeste jord. Et virkelig interessant trzk i byens historie er de mange fabrikker, som den legendariske og foretagsomme provst Heiberg skaffede til egnen sidst i 1700-tallet. Der kan nzvnes florespinderi (silke), vzveskole, bomuldsspinderi og den kendte plet- og knapfabrik, der oprettedes af liofjuvel Fabritius. Fabrikken havde i en snes år en stor og meget moderne produktion af bl.a. smykker, blanke våben og knapper og andet udstyr til hzr og flåde. Fabrikskoniplekset dzkkede et stiorre område med vzrksteder, beboelse, udhuse osv. Tilbage af "Fabrikshuse" er nu kun Morsiovej 7, der hiorer til landets zldste industribygninger. Som sognets hovedby fik Kirke Saaby tidligt en vis centerfunktion med kirke, przstegård, skole, forretninger og håndvzrkere, og senere også administration. Den gamle skole - nu bibliotek - er fra I 1900 kom missionshuset "Ernmaus", i 1908 forsamlingshuset og i 1910 vandvzrket. Den nuvzrende skoles zldste bygninger er fra 1939, og kommuneltontorlalderdomshj em koni i Fra 1925 til 1936 var Kirke Saaby stationsby, da den sjzllandske midtbane fungerede. En byudvikling nåede at begynde på Stationsvej (Acacievej), men blev brat afbrudt ved banens nedlzggelse. Stationen blev siden landpolitistation. Byens udvikling siden 1960 har vzret eksplosiv. Store parcelhuskvarterer er skudt op nord og syd for den gamle landsby. I selve landsbyen er der også kommet nyt byggeri til; og idag består bebyggelsen af vidt forskellige elementer spzndende fra fine 1700-tals bygninger til nye typehuse. Bebyggelsen anvendes i dag overvejende til beboelse. På grund af byens funktion som lokalcenter findes en del forretninger og andet erhvervsliv. Desuden indgår fungerende gårde med deres store avlsbygninger i bybilledet. Byens oprindelige struktur som en uregelmzssig vejforteby (d.v.s. med et åbent fzllesareal midt i landsbyen) kan stadig fiolges i vejforliobet. Desuden udgior landsbyens iostlige afgrznsning med de store gårde og tilhiorende haver et markant oprindeligt trzk.

5 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 BINDINGER OG FORUDSLETNINGER I kommuneplanen og revisionen 1989 mskes Kirke Saabys status som lokalcenter for den nordlige del af kommune fastholdt. Den gamle landsby syd for kirken er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelse C 2. (Se bilag 7). Rammebestemmelsen, fastkgger retningslinierne for områdets lokalplanl~gning. Hovedformålet med en lokalplan for området skal vere at sikre: dels at landsbyen fremover kan fungere som et blandet bolig og erhvervsområde, dels, at typiske trzk fra den oprindelige landsby bevares og underststtes i den fremtidige udvikling. De store gårde mod ost og områdets sydsstlige del ligger i landzone. De arealer som ikke indgår i landbrugsdrift er overfsrt til byzone. Gadekmet er omfattet af Naturfredningslovens Det betyder, at der ikke må laves Endringer i gadek~ret uden tilladelse fra Roskilde amt. Ifslge småhusreglementet fra 1985 kan der i dag udfsres en rzkke bygnings~ndringer, som tidligere krzvede godkendelse fra bygningsmyndigheden. For at sikre bevaringen af landsbymiljset er det i lokalplanen bestemt, at man alligevel skal s0ge kommunens tilladelse til at foretage bygningsarbejder, der vedrsrer bebyggelsens udseende, omfang og placering. Det gzlder f.eks.: - Opfsrelse af carporte, garager, udhuse, drivhuse og småhuse med et bebygget areal på over 25 m2 bebygget areal.

6 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 PLANENS INDHOLD BLANDET BOLIG OG ERHVERV [LOKALCENTER). Landsbyen fastlzgges om et blandet bolig og erhvervsområde. De eksisterende erhvervsbygninger kan fortsat anvendes til erhverv. Endvidere kan der i driftbygningerne på de eksisterende landbrugsejendomme indrettes boliger og erhverv på betingelse af at ejendommens karakter af gårdbebyggelse ikke Zndres. For al erhvervsvirksomhed gzlder det, at områdets landsbykarakter ikke må Zndres, og at virksomheden ikke må medfare gener for de omkringboende. Gamle bebyggelser og nyere stilperioders bygninger skal så vidt muligt fastholdes i deres oprindelige udformning. Skal huset renoveres, eller skal det udvides, bar udformning, materialevalg m.m. vzre i overensstemmelse med den oprindelige bygnings byggeskik. En rzkke af landsbyens huse (se bilag 3)) er klassificeret som bevaringsvzrdige. Det betyder, at bygningens udseende eller placering anses for at vzre vigtig for det landsbymilja, man 0nsker at bevare. Når husene betegnes som bevaringsvzrdige i lokalplanen, er det ikke det samme, som en fredning, hvor en bygning skal bibeholdes eller tilbagefmes til sin oprindelig udformning. Man ansker blot, at eventuelle bygningszndringer m.v. falger lokalplanens retningslinier. Det vil f.eks. vzre muligt, at udskifte et stråtag til et tag af balgeeternitplader og at bringe installationer og isolering op til en nutidig standard. (Hvis en bygning anskes fredet skal dette ske i henhold til bestemmelserne i bygningsfredningsloven). Bilag 5: "Byggeskik gennem tiderne" er en vejledning i bygningsdeles og oprindelige materialers anvendelse, således at alle fremtidige bygningszndringer - også de, der ikke krzver tilladelse fra kommunen eller andre myndigheder - kan udfores i overensstemmelse med den oprindelige byggestil og bidrage til at bevare landsbymiljaet. NY BEBYGGELSE Ved udstykning af eksisterende grunde kan der spredt i byen indpasses enkelte nye huse. Endvidere er der i planen anvist mulighed for at opfare parcelhuse i områdets sydlige del og bebyggelse til bolig og evt. erhverv i områdets astlige del. TRAFIK Vejsystemet forudszttes i det store hele bibeholdt. Dog åbnes der mulighed for en trafiksanering af vejene med adskillelse af den kmende og gående trafik og hastighedsd~mpende foranstaltninger. I lokalplan er der mulighed for at forts~tte trafiksaneringen af Fynsvej - Bog~vej, således at man opnår en sammenhzngende sikring af barnenes vej til skolen.

7 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 DEL B LOKALPLAN. I henhold til lov om planl~gning (lovbekendtgarelse nr. 746 om planlsgning, Endret ved L nr. 311) fastl~gges herved falgende bestemmelser for det i denne lokalplan i 5 2 nzvnte område: 6 1 LOKALPLANENS FORMAL: l. 1 At sikre, at landsbyen kan fungere som boligområde og samtidig indeholde lokalcenterfunktioner for den nordlige del af kommunen samt landbrug. 1.2 At sikre bebyggelsens landsbykarakter gennem retningslinier for nyt byggeri, samt omog tilbygning, uden derved at hindre områdets udvikling som lokalcenter. 1.3 At muliggare trafiksanering af vejene i lokalplanområdet. 1.4 At sikre friarealer, beplantning og granne kiler af vzrdi for landsbymiljaet. 3 2 LOKALPLANOMFL&DE OG ZONESTATUS. 2.1 Lokalplanområdet afgr~nsesom vist på kortbilag nr. 1 og omfatter falgende matrikelnumre (jf. bilag 6): 6-b, 7-b, 7-c, 7-d, 7-1, 7-n, 8-a, 8-b, 8-c, 8-g, 8-h, 8-ii, 8-kb, del af 9-a, 9-b, 9-f, 9-g, 9-h, 9-i, 9-k, 9-1, 9-m, 9-n, 9-0, 9-p, 9-r, del af 10-c, del af Il, del af 12-a, 15,c, 15,d, 15-f, 20-b, 34, b, 34-c, 34-d, 34-e, 37, 38, 39-a, 39-b, 39-c, 39-d, 40, 41-a, 41-c, 42-a, 42-b, 43-a, 44, 45-a, 45-b, 46-a, 46-b, 48, 49, 50, 51-a, 51-b, 52, 53-a, 53-c, 54-a, 54-c, 54-d, 55, 57-b, 57-c, 57-d, 57-e, 58-a, 58-b, 59, 61, 104, 105, 106, 114 alle af Kirke Saaby by, Kirke Saaby sogn. Lokalplanen omfatter gadejord (vej, gadekzr m.v.) samt alle parceller, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra de ovenfor nzvnte ejendomme. 2.2 Ejendommene 10-c, del af 1 l og del af 12-a er helt eller delvis beliggende i landzone - jvf. bilag 1. 0vrige ejendomme er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanen opdeles i delområder I, II, III og IV som vist på bilag 2.

8 HVALSO KOMMUNE LOKALPLAN 64 tj 3 DELOMRADERNES ANVENDELSE. 3.1 Det i bilag 2 viste område I må med de i 3.03, 3.04 og 3.05 nzvnte undtagelser kun anvendes til boligformål. 3.2 Bebyggelsen skal bestå af fritliggende parcelhusbebyggelse, med 1 bolig pr. parcel. I det nye boligområde - område II - i forlzngelse af Ly~vznget og Ensvznget kan der opf0- res rzkkehuse, der dog skal overholde bebyggelsesprocenten på 25. I samme område kan der etableres barnehave. 3.3 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, der almindeligvis kan udfsres i boligområder på betingelse af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågzldende ejendom, - - at virksomheden efter kommunalbestyrelsens sksn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke zndres (herunder ved skiltning, udendms oplag og lignende) og områdets landsbykarakter ikke brydes, at virksomheden ikke medfmer behov for parkering, der ikke er plads til på den pågzldende ejendom. 3.4 Den i bilag 2 viste ejendom mzrket vandvzrk kan anvendes til kollektive anlzg som vandvzrk, vandindvinding og lignende. 3.5 På den i bilag 2 viste ejendom mzrket erhverv kan der inden for de bygningsmzssige rammer indrettes mindre butikker, klinikker ogleller mindre kontorer. Der må ikke indrettes szrligt forurenende virksomheder, som krzver godkendelse efter milj~beskyttelseslovens kapitel OMRADE III OG IV. - LANDBRUGIBLANDET BOLIG OG ERHVERV OG BLANDET BOLIG OG ERHVERV Eksisterende landbrugsejendomme kan fortsat anvendes til jordbrugsforrnål I de tilfzlde, hvor der ikke lzngere drives landbrug på ejendommene kan kommunalbestyrelsen tillade, at de eksisterende bygninger indrettes til bolig- samt erhvervsformål på betingelse af, at ejendoininens karakter af gårdbebyggelse ikke forandres. Endvidere kan der opfsres ny bebyggelse til bolig- og erhvervsformål i område III.

9 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 Der må kun drives erhvervsvirksomhed, som efter kommunalbestyrelsens skm naturligt hmer hjemme i området. Udnyttelse til erhverv er betinget af: at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skm, drives på en sådan måde, at områ- - dets landsbykarakter ikke brydes. at udendms oplag ikke må etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse og kun mod - afskzrmende beplantning. at erhvervsmzssig parkering ikke må etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse Område til offentligt formål med gadekm beliggende på gadejord. Arealet kan anvendes til almene formål i Kr. Saaby, som bylaugsfester UDSTYKNING. 4.1 Udstyltning inden for lokalplanens område skal godkendes af kommunalbestyrelsen ved fremsendelse af udstykningsplan. 4.2 I områderne I, og III må ikke foretages udstykning, der påvirker områdets landsbykarakter, bevaringsvmdige bygninger og beplantninger på negativ måde. fj 5 VEJE OG STIER. 5.1 Der udlzgges areal til nye veje og stier med en beliggenhed som vist i bilag 2: Vejene A-B og C-D i en bredde af 8 nl. 5.3 Vejstrzkningerne indenfor lokalplanområdet kan etableres som stilleveje med hastighedsdzmpende foranstaltninger og adskillelse af den ksrende og gående trafik. Der kan etableres ensrettede veje, hvis formålet er at skabe mere sikre skoleveje.

10 HVALSB KOMMUNE LOKALPLAN 64 $6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. For det nye boligområde - område II - ved Lymznget og Ensvznget må bebyggelsesprocenten ikke overstige Bebyggelsen må ikke opfmes med mere end 1 % etage. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at bebyggelsen udfmes med trempel på betingelse af, at bygningens omfang og udformning harmonerer med områdets landsbybebyggelse. I forbindelse hermed kan tagets vinkel med det vandrette plan vzre mellem 35 O og 55 O. 6.3 Intet punkt af en bygnings ydervzg eller tagflade må gives en h~jde, der overstiger 8,5 m over terrzn (niveauplan) målt efter reglerne i bygningsreglementet. 6.4 Bygningernes facadehlajde må ikke overstige 2,8 m og skal vzre mindst 2 m målt fra terrzn til skzring mellem facade og tagflade (tagets overside). Bygninger med trempel kan dog gives en facadeh~jde på max. 3,5 m. 6.5 Ny bebyggelse over 25 kvm bebygget areal skal opfares som lzngehuse. Der kan opf0- res sidebygninger til et lzngehus. 6.6 Tage skal udfmes som symmetriske saddeltage uden valm. 6.7 Tagets vinkel med det vandrette plan skal vme mellem 35 O og 55 O. B~rnehaven "Fuglemarken" kan fortsat vzre opf0rt med nuv~rende taghzldning. Småhuse, udhuse, drivhuse, carporte, garager og lignende bebyggelse kan dog udfixes med en taghzldning på under 35 O. Om- og tilbygninger til bygninger med en taghzldning på under 35 kan udfares med samme taghzldning som den eksisterende bygning. 6.8 Tagetager - herunder altan, balkon og lignende - må ikke krages ud over gavl. 6.9 Bestemn~elserne i 6.01 til 6.08 gzlder ikke for de ejendomme i område III, der anvendes til landbrugets driftsbygninger.

11 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN BEBYGGELSENS YDRE FREMTMDEN. Tagflader skal dzkkes enten med strå, rsr, teglrsde tagsten, ensfarvede bslgeeternitplader eller tagpap i sort eller grå farve. Bestemmelsen hindrer ikke tagvinduer og kviste. Bestemmelsen gzlder ikke for landbrugets driftsbygninger. Skiltning skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Der må kun opszttes skilte, som ikke zndrer bygningens karakter af landsbybebyggelse eller områdets landsbykarakter. Blanke og reflekterende skilte samt lysskilte er ikke tilladt. Ved udvidelse, ombygning eller zndring af eksisterende bebyggelse skal materialevalg og konstruktioner svare til husets oprindelige bygningsform og byggeskik, med mindre zndringerne er så gennemgribende, at huset får karakter af nybebyggelse. For de i bilag 3 viste bevaringsvzrdige bebyggelser og for opfsrelse af ny bebyggelse gzlder at vinduer og dsre skal fremtrzde som hul i mur og at udvendige bygningssider kun må fremstå som pudset eller vandskuret mur ubehandlet eller i farve svarende til kalk-farverne hvid, rsd og okker (gul). Gavltrekanter kan dog udfsres med lodret trzbeklzdning - en på to. tj 8 UBEBYGGEDE AREALER. 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befzstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 8.2 Hegn mod vej og friholdte arealer må kun etableres som trzhegn, levende hegn eller stengzrder. Ststtemure, havemure samt hegn af murfliser, ltnzkfliser og lignende m& ikke etableres. 8.3 Det friholdte område omkring skal bevares som rekreativt område med grzs samt kransende trz-beplantning. Bylauget kan beslutte, at benytte dele af gadekzrsjorden til rekreative aktiviteter som f.eks. bålplads og lignende. 8.4 Belysning på veje skal udfsres i lighed med den svrige vejbelysning i Kr. Saaby bymidte.

12 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN Belysning på stier skal udfures med sti- eller parklamper. 8.6 Stier kan bef~stes med fast belzegning, grus eller lignende 10s befmtelse. 8.7 Ksrearealer skal befzstes med asfalt eller mekanisk stabilt grus. 8.8 Fortove kan befzstes med asfalt, betonbelzgninger eller mekanisk stabilt grus. 6 9 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE. 9.1 F0r ny bebyggelse kan tages i brug skal stier, veje og vendepladser vme etableret i overensstemmelse med de på kortbilag 2 viste retningslinier ADMINISTRATION Inden kommunalbestyrelsen trzffer afprelse i dispensationssager skal der indhentes udtalelse fra Kirke Saaby Bylaug samt relevante grundejerforeninger. g l l OPHÆVELSE AF TIDLIGERE LOKALPLANER Lokalplan nr. 27 vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. april l988 og lokalplan nr. 63 vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. august 1996 ophzves med vedtagelse af denne plan Lokalplanen er vedtaget af Hvalsa kommunalbestyrelse som forslag den 25. marts Lokalplanen er vedtaget endeligt af kommunalbestyrelsen den 24. juni mmunalbestyrelsens vegne

13

14 \js 1 I Boligområde e;." LandbrugIblandet bolig og erhverv IV~landet bolig og erhverv \ V Friholdt område \

15 50 O 50 1 O ers

16 O ers

17 Bilag 5 Byggeskik gennem tiderne. Lokalplan 64, Kirke Såby Landsby, Hvalsm kommune Denne lokalplan lzgger stor vzgt på beskyttelse af landsbyens miljo gennem indfmrelsen af ny bebyggelse, tilbygninger samt renovering af eksisterende bygninger. Samtidig kan planen medvirke til, at husejere, når de laver vedligeholdelsesarbejder og forbedringer på deres ejendomme, foretager disse ting i overensstemmelse med lokalplanteksten, også selv om arbejdet ikke krzver en byggetilladelse. Planens retningslinier er differentieret således, at der tages hensyn til, at landsbyens bebyggelse er sammensat af huse fra forskellige epoker i arkitektonisk og byggeteknisk henseende. Det vil således ikke vzre rimeligt at give en generel retningslinie der påbyder at ny bebyggelse skal udformes i overensstemmelse med egnskarakteristisk byggeskik. Denne formulering har tidligere vzre anvendt i lokalplaner. Lzngehus fra 1800-tallet Man kan med rimelighed beslutte, at nybebyggelse skal udformes i overensstemmelse med en byggestil og med materialer, som svarer til en bestemt stilperiode og udformet på en sådan måde, at disse nye bygninger ikke dominere eller virker fremmede i landsbybilledet. Derimod bor tilbygninger og renoveringer mm. altid udformes i den stsrste respekt for den eksisterende bygning. Der bor altid anvendes materialer og konstruktioner, der svarer til den oprindelige bygning, med mindre zndringerne kan siges at vzre så stor, at hele huset kan få karakter af et traditionelt landsbyhus, og derfor vil kunne komme ind under de samme bestemmelser som nybebyggelse. "bedre byggeskik-hus" fra 1920'erne En landbrugsejendom eller et landarbejderhus fra midt i tallet eller zldre, var udformet som et lzngehus med ringe husdybde, ca. 45" taghzldning og beklzdt med strå eller langhalm. Ydermurene var hvidkalkede uden optrukket bindingsvzrk. Vinduerne var to- eller trerammede og med plant vinduesglas. Skorstenen var muret, kalket og med udkragning og sokkel. Ved renovering af et sådant hus vil man kunne erstatte bygningsdele og materialer med moderne materialer. På taget tegl, cementtagsten eller eternit. Facaderne kan fremstå filsede ogleller kalkede (malede) i en farve svarende til kalkfarverne hvid, rod eller gul (okker). Vinduerne som den oprindelige udformning, evt. forsynet med thennoglas. 0nskes tagetagen udnyttet, bor man vzre szrlig omhyggelig med, at evt. kviste og vinduer kommer til at harmonere med den oprindelige bygning.

18 Bungalow fra 1930'erne Et "Murermesterhus" fra omkring 1920 har rodt 45"s afvalmet tegltag (se illustrationen), muret skorsten og rode teglsten i facaden. Vinduerne var normalt to-rammede. I lobet af 60'erne og 70'erne blev byggeriet, også i landdistrikterne, przget af typehustiden. Det var en tid, hvor den eksplosionsagtige udvikling af byggematerialer og konstruktioner tog magten fra de projekterende. Man var ikke i tilstrzkkelig grad opmzrksom på, at placering af et kvalitetsparcelhus - eksempelvis med fladt tag, gule maskinsten og tilbageliggende fuger - var korrekt i et parcelhusområde, man uheldigt i et landsbymiljm, hvor byggeriet kan virke dominerende og fremmet. Principielt bar man dog oftest ikke zndre på disse huse i et forsmg på at komme lokalplanens intentioner i mmde. Et sådant fors0g risikerer at falde uheldigt ud, idet hverken taghzldning, husdybde, vinduesåbninger eller materialer med rimelighed kan zndres. Typehus fra 1960 Oplysninger om byggeskik, egnskarakteristiske huse samt de juridiske forhold omkring bygningsbevaring kan bl.a. srages i de fmlgende bmger og hzfter: Gamle sjællandske bondehuse, af Gerd Neuberg og Karsten Vibild, Kage museum Landhuset, af Curt von Jessen m.fl. Gyldendal 1975 Landsbyhus fra 1980'erne Vinduer - trafition og vedligeholdelsesforbedring, Fredningsstryrelsen, Bygningsbevaring - en vejviser i lovgivning, myndigheder, institutioner, foreninger, fonde og legater. Fra Statens Bygningsfredningsfond 1975 Vejledning og bygningsfrredning, Fredningsstyrelsen l982 Om byggeskik og vedligeholdelse, Fredningsstyrelsen l983 Den evaringsvzerdige bolig på land og i by, Fredningsstyrelsen Restaurering - en materialesamling om bindingsvzrkshuse, HAF, Lejre 1976 Lokalplanlægning i landsbyer, landsbykommissionen l98 1

19 Længehus fra 1800-tallet. "Bedre byggeskik-hus" fra 1920-erne. Bunga low fra 1930-erne. Typehus fra erne. -- Landsbyhus fra 1980-erne yggeskik gennem tiderne kalplan 64, Kirke Såby lan

20 En lokalplm s!<al sikre: a. At omridets anvendelse fastlzgges til hligf ormil og lokalcenterf unktioner sison mindre butikker.til omridets daglige forsyning eller andre ne-rolere angivne erhveilstper,c?er kan indgasses i omridet uden genevirkninger i forhold til omgivelserog bevaringsinteresser, samt offeitligo fonriil soa bebyggelse, lokaler og anleg til fritidsforail og kollektive anlzg hercnder vandvzrk samt friarealer og jordbrug rrlholdes for bebyggelse ~mridet Ønskes fastholdt som et,blandet bolig-og ernvervsooucide indeholdende butikker, offentlig og privat service, samt jordbrug i ornr2dets dstlige del. tn nzrmere planlegning skal sage at bevare landsbypreget herunder bebyggelsestrzk og beplantning, gadejord og badeker samt bevaringsverdige enkeltbygninger m.v. PWLXGNINGSSTATUS b. At omrgdets anvendelse er i overensstemelse med Ønsket ornat bevare dets nuvzrende prag af landsby s~at at eksisterende/suppler2ncie/erstatt-noe bebyggelses beliggenhed,ornfang, for;.,, materialer, tilh~rcnde beglmtning eller friareiler szat belysning m.m. ucfornes ud fra Pnsket om at bevare landsbyens szrlige karakter. c- At bebyggelsesprocenten for enkeltejendomme ikke overstiger 30. d. A t bebyggelsen ikke opfares ned mere endlietage.. e. At omradets trafikstruktur udformes F overensstemmelse med kommuneplanens hoveds truktur, herunder en for lzigels2 af Alsvej til Skullerupvej. f. A t der kbnes mulighed for trzfikszxnering enten ved ve j lukninger, etablering af stilleveje, opnolds- og legeornrider eller ved ~dskillelse af traf ikanterne g2 bilveje og stier. gende i Landzone, denne opretholdt. Den syddstlige del af ornrsdet ligger i ludzone, men piregnes overfart til byzone ved lokzlplan UmrBdet er ornfaztec aj ~okalp~an nr. 27.

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 52. Gørslev landsby

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 52. Gørslev landsby SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 52 Gørslev landsby 20.05.1986 v LOKALPLAN NR. 52 FOR GØRSLEV LANDSBY Maj 1986 Skovbo kommune - 2 - INDLEDNING Landsbyens historie Gørslev omtales for første gang i 1268 som

Læs mere

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 6-02.4 ANDELSBOLIGER PÅ GARTNERJORDEN I LELLINGE INDHOLDSFORTEGNELSE: side Lokalplanens formål og indhold 5 Lokalplanens

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN FOR BOLIGOMRADET KLOSTERGARDSVEJ 52 10M

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN FOR BOLIGOMRADET KLOSTERGARDSVEJ 52 10M LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN FOR BOLIGOMRADET KLOSTERGARDSVEJ 52 10M VEDTAGET JULI 1990 Lokalplanens retsvirkninger Eokalplanens forhold til gvrige planlzgning Kort beskrivelse af lokalplanens indhold Eokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOICALPLAN NR. FOR ET BOLIGOMRADE PA MUNKEDAMMEN I ALLERSLEV

LEJRE KOMMUNE LOICALPLAN NR. FOR ET BOLIGOMRADE PA MUNKEDAMMEN I ALLERSLEV LEJRE KOMMUNE LOICALPLAN NR. FOR ET BOLIGOMRADE PA MUNKEDAMMEN I ALLERSLEV April 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanens retsvirkninger 2 1. oka al planens forhold til Øvrig planlægning. 3 2. Kort beskrivelse

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 ST0VRING KOMMUNE. FOR ET BOLIGOMR~DE OG ET ERHVERVS OMRbOE NORD FOR STBVRING BY

LOKALPLAN NR. 42 ST0VRING KOMMUNE. FOR ET BOLIGOMR~DE OG ET ERHVERVS OMRbOE NORD FOR STBVRING BY LOKALPLAN NR. 42 ST0VRING KOMMUNE FOR ET BOLIGOMR~DE OG ET ERHVERVS OMRbOE NORD FOR STBVRING BY Støvring kommune redegørelse til lokalplan nr. 42 LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 3-27 BOLIGER LANGS SKT. GERTRUDSSTRÆDE OG LOVPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse side Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 Lokalplan 4.5 For dele af Sejerby Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 BJERGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.5 FOR DELE AF SEJERBY samt tillæg nr, 4 til kommuneplanen. Teknisk

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 9.3. Område i Herstedvester Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 9.3. Område i Herstedvester Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 9.3 Område i Herstedvester Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.5. Gl. Tølløse Landsby. September 1981. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ κ. κ κ. κ κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.5. Gl. Tølløse Landsby. September 1981. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ κ. κ κ. κ κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.5 Gl. Tølløse Landsby September 1981 LOKALPLAN NR.1.5 FOR GL. TØLLØSE LANDSBY TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNENS 15-RAMMER TØLLØSE KOMMUNE Beskrivelse af indhold i lokalplan nr. 1.5.

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 18. Boligområdet Brydetoften i Strø

Lokalplan nr. 18. Boligområdet Brydetoften i Strø Lokalplan nr. 18 Boligområdet Brydetoften i Strø 29.11.1989 SKÆVINGE KOMMUNE 11 Strøgåc - Hyllegard LOKALPLAN NR. 18 STRØ JUNI 1989 /, 7 / s~ SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18 HILLERØD KUN GYLDIGT MED

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE

1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE Matr. nr. 11 a m.fl. Stpl. 25,oo kr. Wvinningdal by, Balle sogn Akt:Skab / nr. 2æ G I = *' llki 14.JAN1977 SEMPELMÆRKE 1 SILKEBORG STEMPELMÆRKE C I U ILRET Silkibrg KUN QYLDIGT MED AFSTLMPLINQ AF..,I '

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE 0 Matr. nr. 24 Måre by, Herrested. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.4.7 MÅRE BY, HERRESTED STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing. Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup.

3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing. Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup. Matr.nr.e: Del^f matr.nr. 3^ æ, Anmelder: 3cn, 3co, 3c ^3cC[, 3cr, Ringkøbing byråd 3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup.

Læs mere

Nr. 51. Partiel byplan. for et område af SVOGERSLEV BY. i Roskilde kommune ROSKILDE. Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V.

Nr. 51. Partiel byplan. for et område af SVOGERSLEV BY. i Roskilde kommune ROSKILDE. Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V. Nr. 51 Partiel byplan for et område af SVOGERSLEV BY i Roskilde kommune ROSKILDE Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V. Pedersen 1977 Indledning. Svogerslev landsby bestod oprindelig af en 'bebyggelse af

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆROSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indhold Indledning side i Lokalpianens formål side i Område og zonestatus side i Områdets anvendelse side i. Udstykninger side

Læs mere

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,.

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,. LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981, :::.....:.:.,. INDHOLDSFORTEGNELSE -- ------ ----- --------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård LOKALPLAN NR. 1.27_345 Tølløse Avlsgård Ændring af lokalplan nummer. I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 har denne lokalplan sammenfaldende lokalplannummer med andre lokalplaner indenfor Holbæk

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 SANKT HANS HOSPITAL. Vestervany Havekoloni

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 SANKT HANS HOSPITAL. Vestervany Havekoloni ROSKILDE KOMMUNE SANKT HANS HOSPITAL Vestervany Havekoloni LOKALPLAN NR. 131 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 131 for et område ved Vestergade REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2005... 12 PLANBILAG. Planbilag 1: Arealdisponering

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2005... 12 PLANBILAG. Planbilag 1: Arealdisponering INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDET... 3 BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN... 3 LOKALPLANENS INDHOLD... 4 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 5 LOKALPLAN H12... 6 1 LOKALPLANENS OMRÅDE...

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Lokalplan nr. 203 ##Kongens Eget(

Lokalplan nr. 203 ##Kongens Eget( 1 Lokalplan nr. 203 ##Kongens Eget( EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Udvidelse af hotel )#Kongens Ege(# Udvidelse af offentlig parkeringsplads Udvidelse af adgangsvej og anlæg af sti Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

Lokalplan Vildtbanegård I og II

Lokalplan Vildtbanegård I og II Lokalplan 1.22 Vildtbanegård I og II Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.22 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanen omfatter bebyggelserne Vildtbanegård I og II, institutionerne Svellen/ Sandkassen

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 72. December 1998. BOLIGOMRÅDER PÅ SKOVVEJ

HVALSØ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 72. December 1998. BOLIGOMRÅDER PÅ SKOVVEJ HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72. December 1998. BOLIGOMRÅDER PÅ SKOVVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Lokalplanens baggrund 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens baggrund og indhold

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan nr. 115 Asser Rigs Vej

Lokalplan nr. 115 Asser Rigs Vej Lokalplan nr. 115 Asser Rigs Vej 1 LOKALPLAN II 5 LOKALPLAN 115 - EN KORTFATTET BESKRIVELSE Matr. nr. 6b, Kristrup. Lokalplanen omfatter ejendommen matr. nr. 6b, Kristrup by og sogn, beliggende vest for

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere