HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64"

Transkript

1

2 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 DEL B LOKALPLAN: BILAG: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Afgrmsning og zonestatus. Arealanvendelse og områdeinddeling. Bevaringsvaxdige bygninger. Matrikelkort for lokalplanens områdeafgramsning. Byggeskik gennem tiderne, vejledning. Rammebestemnielse C2 fra Hvals~ kommuneplan , revideret 1989.

3 HVALSO KOMMUNE LOKALPLAN 64 DEL A REDEGGRELSE Lokalplanen er en a-jourfaring af lokalplan 27, der blev vedtaget den 26. april Der er efierfalgende i 1989 sket en zndring af kommuneplanens rammer for centerområdet C2 i Kirke Saaby. Centerområdets rammede1 i kommuneplanen af 1982 indeholdt bestemmelse om friholdelse af områdets sydlige del for bebyggelse. Kommuneplanen af 1989 Endrede dette forhold, således at området kan bebygges. Lokalplan 63, der blev vedtaget i sensommeren 1996, anvendte denne mulighed for etablering af barnehave og ca. 10 parcelhuse eller ca. 17 r~kkehuse. I forbindelse med haringen af lokalplanforslag 63 viste det sig uhensigtsmzssigt, at lokalplan 27 indeholdt information om friholdelse for bebyggelse af det påg~ldende område. Det er bl.a. på denne baggrund, at lokalplan 27 nu a-jourfares og lokalplan 63 indfajes i lokalplan 64, hvorved der bliver overensstemmelse mellem kommuneplanens rammede1 for centerområde C2 i Kirke Saaby og ornrådeafgrznsningen for centerområdets lokalplanen. Lokalplanen omfatter Kirke Saaby landsby. Den nmmere beliggenhed og afgrznsning fremgår af bilag l. Lovgrundlaget for udarbejdelse af lokalplanen er kommuneplanloven. Ifalge kommuneplanloven er det kommunens pligt at udarbejde en lokalplan inden starre bygge- og anl~gsarbejder igangszttes. Lokalplanen fastlzgger, hvad et område må anvendes til, samt hvordan bygninger, granne arealer, stier, veje o. lign. skal placeres og udformes. Kommuneplanloven indeholder regler om offentlighed i planlzgningen, som sikrer, at borgerne får kendskab til de udarbejdede planer og får mulighed for at tilkendegive deres holdning til disse planer. Kommuneplanloven pålzgger tillige kommunerne at udarbejde en plan for hele kommunen. Lokalplanen er således i overensstemmelse med Hvalsa komrnuneplan , revideret i LANDSBYENS FORHISTORIE (Kilde: Kirke Såby Bylaug - oplzg til lokalplan for Kirke Såby Landsby). Kirke Saaby omtales farste gang i 1370 i en af Roskilde bispestols jordebager, da som en eksisterende by. De ~ldste former af navnet lyder: Sauby, Sawby eller Saweby. Stavemåden varierer noget. Navnets betydning er usikker, men kan tamkes at referere til "Saen" - mosen mellem Saabyerne. I år 1400 szettes "Kirke" foran fmste gang. I middelalderen lå Voldborg Herreds tingsted ved Kirke Saaby, og meget taler for, at dette også var tilfzldet i oldtiden. Bl.a. mades oldtidens vejsystem i byen og de store bronzealderllaje, Pr~stehaje, der ligger på rzkke, vidner om et vzsentligt vejforlab og en koncentreret 4

4 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 bebyggelse. Fund fortzller om en meget rig bronzealder på stedet, man hvor bebyggelsen lå, vides ikke. Saaby Kirke er uszdvanlig. Den er romansk, opf0rt af frådsten i fiorste fjerdedel af det l 1. århundrede som en fornem herregårdskirke. Kirkens forbillede er den gamle frådstenskatedral i Roskilde, og den havde som denne to tårne - tvillingetårne. I tilknytning til kirken fandtes tidligere herredstinghus og kirkelade. Fra byens tidligste historie vides ikke meget. Der var en kongelig foged i byen i middelalderen. I 1600-tallet havde byen 21 gårde, der som andre steder efterhånden var kommet under godserne. Ledreborg blev med tiden den stiorste ejer, men også Lindholm Astrup og Ryegård optrådte som ejere. Ved udskiftningen, der fandt sted i 1795, gennemfartes en såkaldt stjerneudstykning, der den dag i dag er ret intakt og stadig preger landskabet. Ved denne lejlighed nedlagdes tre gårde og 26 husmznd fik egne lodder på den ringeste jord. Et virkelig interessant trzk i byens historie er de mange fabrikker, som den legendariske og foretagsomme provst Heiberg skaffede til egnen sidst i 1700-tallet. Der kan nzvnes florespinderi (silke), vzveskole, bomuldsspinderi og den kendte plet- og knapfabrik, der oprettedes af liofjuvel Fabritius. Fabrikken havde i en snes år en stor og meget moderne produktion af bl.a. smykker, blanke våben og knapper og andet udstyr til hzr og flåde. Fabrikskoniplekset dzkkede et stiorre område med vzrksteder, beboelse, udhuse osv. Tilbage af "Fabrikshuse" er nu kun Morsiovej 7, der hiorer til landets zldste industribygninger. Som sognets hovedby fik Kirke Saaby tidligt en vis centerfunktion med kirke, przstegård, skole, forretninger og håndvzrkere, og senere også administration. Den gamle skole - nu bibliotek - er fra I 1900 kom missionshuset "Ernmaus", i 1908 forsamlingshuset og i 1910 vandvzrket. Den nuvzrende skoles zldste bygninger er fra 1939, og kommuneltontorlalderdomshj em koni i Fra 1925 til 1936 var Kirke Saaby stationsby, da den sjzllandske midtbane fungerede. En byudvikling nåede at begynde på Stationsvej (Acacievej), men blev brat afbrudt ved banens nedlzggelse. Stationen blev siden landpolitistation. Byens udvikling siden 1960 har vzret eksplosiv. Store parcelhuskvarterer er skudt op nord og syd for den gamle landsby. I selve landsbyen er der også kommet nyt byggeri til; og idag består bebyggelsen af vidt forskellige elementer spzndende fra fine 1700-tals bygninger til nye typehuse. Bebyggelsen anvendes i dag overvejende til beboelse. På grund af byens funktion som lokalcenter findes en del forretninger og andet erhvervsliv. Desuden indgår fungerende gårde med deres store avlsbygninger i bybilledet. Byens oprindelige struktur som en uregelmzssig vejforteby (d.v.s. med et åbent fzllesareal midt i landsbyen) kan stadig fiolges i vejforliobet. Desuden udgior landsbyens iostlige afgrznsning med de store gårde og tilhiorende haver et markant oprindeligt trzk.

5 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 BINDINGER OG FORUDSLETNINGER I kommuneplanen og revisionen 1989 mskes Kirke Saabys status som lokalcenter for den nordlige del af kommune fastholdt. Den gamle landsby syd for kirken er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelse C 2. (Se bilag 7). Rammebestemmelsen, fastkgger retningslinierne for områdets lokalplanl~gning. Hovedformålet med en lokalplan for området skal vere at sikre: dels at landsbyen fremover kan fungere som et blandet bolig og erhvervsområde, dels, at typiske trzk fra den oprindelige landsby bevares og underststtes i den fremtidige udvikling. De store gårde mod ost og områdets sydsstlige del ligger i landzone. De arealer som ikke indgår i landbrugsdrift er overfsrt til byzone. Gadekmet er omfattet af Naturfredningslovens Det betyder, at der ikke må laves Endringer i gadek~ret uden tilladelse fra Roskilde amt. Ifslge småhusreglementet fra 1985 kan der i dag udfsres en rzkke bygnings~ndringer, som tidligere krzvede godkendelse fra bygningsmyndigheden. For at sikre bevaringen af landsbymiljset er det i lokalplanen bestemt, at man alligevel skal s0ge kommunens tilladelse til at foretage bygningsarbejder, der vedrsrer bebyggelsens udseende, omfang og placering. Det gzlder f.eks.: - Opfsrelse af carporte, garager, udhuse, drivhuse og småhuse med et bebygget areal på over 25 m2 bebygget areal.

6 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 PLANENS INDHOLD BLANDET BOLIG OG ERHVERV [LOKALCENTER). Landsbyen fastlzgges om et blandet bolig og erhvervsområde. De eksisterende erhvervsbygninger kan fortsat anvendes til erhverv. Endvidere kan der i driftbygningerne på de eksisterende landbrugsejendomme indrettes boliger og erhverv på betingelse af at ejendommens karakter af gårdbebyggelse ikke Zndres. For al erhvervsvirksomhed gzlder det, at områdets landsbykarakter ikke må Zndres, og at virksomheden ikke må medfare gener for de omkringboende. Gamle bebyggelser og nyere stilperioders bygninger skal så vidt muligt fastholdes i deres oprindelige udformning. Skal huset renoveres, eller skal det udvides, bar udformning, materialevalg m.m. vzre i overensstemmelse med den oprindelige bygnings byggeskik. En rzkke af landsbyens huse (se bilag 3)) er klassificeret som bevaringsvzrdige. Det betyder, at bygningens udseende eller placering anses for at vzre vigtig for det landsbymilja, man 0nsker at bevare. Når husene betegnes som bevaringsvzrdige i lokalplanen, er det ikke det samme, som en fredning, hvor en bygning skal bibeholdes eller tilbagefmes til sin oprindelig udformning. Man ansker blot, at eventuelle bygningszndringer m.v. falger lokalplanens retningslinier. Det vil f.eks. vzre muligt, at udskifte et stråtag til et tag af balgeeternitplader og at bringe installationer og isolering op til en nutidig standard. (Hvis en bygning anskes fredet skal dette ske i henhold til bestemmelserne i bygningsfredningsloven). Bilag 5: "Byggeskik gennem tiderne" er en vejledning i bygningsdeles og oprindelige materialers anvendelse, således at alle fremtidige bygningszndringer - også de, der ikke krzver tilladelse fra kommunen eller andre myndigheder - kan udfores i overensstemmelse med den oprindelige byggestil og bidrage til at bevare landsbymiljaet. NY BEBYGGELSE Ved udstykning af eksisterende grunde kan der spredt i byen indpasses enkelte nye huse. Endvidere er der i planen anvist mulighed for at opfare parcelhuse i områdets sydlige del og bebyggelse til bolig og evt. erhverv i områdets astlige del. TRAFIK Vejsystemet forudszttes i det store hele bibeholdt. Dog åbnes der mulighed for en trafiksanering af vejene med adskillelse af den kmende og gående trafik og hastighedsd~mpende foranstaltninger. I lokalplan er der mulighed for at forts~tte trafiksaneringen af Fynsvej - Bog~vej, således at man opnår en sammenhzngende sikring af barnenes vej til skolen.

7 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 DEL B LOKALPLAN. I henhold til lov om planl~gning (lovbekendtgarelse nr. 746 om planlsgning, Endret ved L nr. 311) fastl~gges herved falgende bestemmelser for det i denne lokalplan i 5 2 nzvnte område: 6 1 LOKALPLANENS FORMAL: l. 1 At sikre, at landsbyen kan fungere som boligområde og samtidig indeholde lokalcenterfunktioner for den nordlige del af kommunen samt landbrug. 1.2 At sikre bebyggelsens landsbykarakter gennem retningslinier for nyt byggeri, samt omog tilbygning, uden derved at hindre områdets udvikling som lokalcenter. 1.3 At muliggare trafiksanering af vejene i lokalplanområdet. 1.4 At sikre friarealer, beplantning og granne kiler af vzrdi for landsbymiljaet. 3 2 LOKALPLANOMFL&DE OG ZONESTATUS. 2.1 Lokalplanområdet afgr~nsesom vist på kortbilag nr. 1 og omfatter falgende matrikelnumre (jf. bilag 6): 6-b, 7-b, 7-c, 7-d, 7-1, 7-n, 8-a, 8-b, 8-c, 8-g, 8-h, 8-ii, 8-kb, del af 9-a, 9-b, 9-f, 9-g, 9-h, 9-i, 9-k, 9-1, 9-m, 9-n, 9-0, 9-p, 9-r, del af 10-c, del af Il, del af 12-a, 15,c, 15,d, 15-f, 20-b, 34, b, 34-c, 34-d, 34-e, 37, 38, 39-a, 39-b, 39-c, 39-d, 40, 41-a, 41-c, 42-a, 42-b, 43-a, 44, 45-a, 45-b, 46-a, 46-b, 48, 49, 50, 51-a, 51-b, 52, 53-a, 53-c, 54-a, 54-c, 54-d, 55, 57-b, 57-c, 57-d, 57-e, 58-a, 58-b, 59, 61, 104, 105, 106, 114 alle af Kirke Saaby by, Kirke Saaby sogn. Lokalplanen omfatter gadejord (vej, gadekzr m.v.) samt alle parceller, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra de ovenfor nzvnte ejendomme. 2.2 Ejendommene 10-c, del af 1 l og del af 12-a er helt eller delvis beliggende i landzone - jvf. bilag 1. 0vrige ejendomme er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanen opdeles i delområder I, II, III og IV som vist på bilag 2.

8 HVALSO KOMMUNE LOKALPLAN 64 tj 3 DELOMRADERNES ANVENDELSE. 3.1 Det i bilag 2 viste område I må med de i 3.03, 3.04 og 3.05 nzvnte undtagelser kun anvendes til boligformål. 3.2 Bebyggelsen skal bestå af fritliggende parcelhusbebyggelse, med 1 bolig pr. parcel. I det nye boligområde - område II - i forlzngelse af Ly~vznget og Ensvznget kan der opf0- res rzkkehuse, der dog skal overholde bebyggelsesprocenten på 25. I samme område kan der etableres barnehave. 3.3 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, der almindeligvis kan udfsres i boligområder på betingelse af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågzldende ejendom, - - at virksomheden efter kommunalbestyrelsens sksn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke zndres (herunder ved skiltning, udendms oplag og lignende) og områdets landsbykarakter ikke brydes, at virksomheden ikke medfmer behov for parkering, der ikke er plads til på den pågzldende ejendom. 3.4 Den i bilag 2 viste ejendom mzrket vandvzrk kan anvendes til kollektive anlzg som vandvzrk, vandindvinding og lignende. 3.5 På den i bilag 2 viste ejendom mzrket erhverv kan der inden for de bygningsmzssige rammer indrettes mindre butikker, klinikker ogleller mindre kontorer. Der må ikke indrettes szrligt forurenende virksomheder, som krzver godkendelse efter milj~beskyttelseslovens kapitel OMRADE III OG IV. - LANDBRUGIBLANDET BOLIG OG ERHVERV OG BLANDET BOLIG OG ERHVERV Eksisterende landbrugsejendomme kan fortsat anvendes til jordbrugsforrnål I de tilfzlde, hvor der ikke lzngere drives landbrug på ejendommene kan kommunalbestyrelsen tillade, at de eksisterende bygninger indrettes til bolig- samt erhvervsformål på betingelse af, at ejendoininens karakter af gårdbebyggelse ikke forandres. Endvidere kan der opfsres ny bebyggelse til bolig- og erhvervsformål i område III.

9 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN 64 Der må kun drives erhvervsvirksomhed, som efter kommunalbestyrelsens skm naturligt hmer hjemme i området. Udnyttelse til erhverv er betinget af: at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skm, drives på en sådan måde, at områ- - dets landsbykarakter ikke brydes. at udendms oplag ikke må etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse og kun mod - afskzrmende beplantning. at erhvervsmzssig parkering ikke må etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse Område til offentligt formål med gadekm beliggende på gadejord. Arealet kan anvendes til almene formål i Kr. Saaby, som bylaugsfester UDSTYKNING. 4.1 Udstyltning inden for lokalplanens område skal godkendes af kommunalbestyrelsen ved fremsendelse af udstykningsplan. 4.2 I områderne I, og III må ikke foretages udstykning, der påvirker områdets landsbykarakter, bevaringsvmdige bygninger og beplantninger på negativ måde. fj 5 VEJE OG STIER. 5.1 Der udlzgges areal til nye veje og stier med en beliggenhed som vist i bilag 2: Vejene A-B og C-D i en bredde af 8 nl. 5.3 Vejstrzkningerne indenfor lokalplanområdet kan etableres som stilleveje med hastighedsdzmpende foranstaltninger og adskillelse af den ksrende og gående trafik. Der kan etableres ensrettede veje, hvis formålet er at skabe mere sikre skoleveje.

10 HVALSB KOMMUNE LOKALPLAN 64 $6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. For det nye boligområde - område II - ved Lymznget og Ensvznget må bebyggelsesprocenten ikke overstige Bebyggelsen må ikke opfmes med mere end 1 % etage. Kommunalbestyrelsen kan godkende, at bebyggelsen udfmes med trempel på betingelse af, at bygningens omfang og udformning harmonerer med områdets landsbybebyggelse. I forbindelse hermed kan tagets vinkel med det vandrette plan vzre mellem 35 O og 55 O. 6.3 Intet punkt af en bygnings ydervzg eller tagflade må gives en h~jde, der overstiger 8,5 m over terrzn (niveauplan) målt efter reglerne i bygningsreglementet. 6.4 Bygningernes facadehlajde må ikke overstige 2,8 m og skal vzre mindst 2 m målt fra terrzn til skzring mellem facade og tagflade (tagets overside). Bygninger med trempel kan dog gives en facadeh~jde på max. 3,5 m. 6.5 Ny bebyggelse over 25 kvm bebygget areal skal opfares som lzngehuse. Der kan opf0- res sidebygninger til et lzngehus. 6.6 Tage skal udfmes som symmetriske saddeltage uden valm. 6.7 Tagets vinkel med det vandrette plan skal vme mellem 35 O og 55 O. B~rnehaven "Fuglemarken" kan fortsat vzre opf0rt med nuv~rende taghzldning. Småhuse, udhuse, drivhuse, carporte, garager og lignende bebyggelse kan dog udfixes med en taghzldning på under 35 O. Om- og tilbygninger til bygninger med en taghzldning på under 35 kan udfares med samme taghzldning som den eksisterende bygning. 6.8 Tagetager - herunder altan, balkon og lignende - må ikke krages ud over gavl. 6.9 Bestemn~elserne i 6.01 til 6.08 gzlder ikke for de ejendomme i område III, der anvendes til landbrugets driftsbygninger.

11 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN BEBYGGELSENS YDRE FREMTMDEN. Tagflader skal dzkkes enten med strå, rsr, teglrsde tagsten, ensfarvede bslgeeternitplader eller tagpap i sort eller grå farve. Bestemmelsen hindrer ikke tagvinduer og kviste. Bestemmelsen gzlder ikke for landbrugets driftsbygninger. Skiltning skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Der må kun opszttes skilte, som ikke zndrer bygningens karakter af landsbybebyggelse eller områdets landsbykarakter. Blanke og reflekterende skilte samt lysskilte er ikke tilladt. Ved udvidelse, ombygning eller zndring af eksisterende bebyggelse skal materialevalg og konstruktioner svare til husets oprindelige bygningsform og byggeskik, med mindre zndringerne er så gennemgribende, at huset får karakter af nybebyggelse. For de i bilag 3 viste bevaringsvzrdige bebyggelser og for opfsrelse af ny bebyggelse gzlder at vinduer og dsre skal fremtrzde som hul i mur og at udvendige bygningssider kun må fremstå som pudset eller vandskuret mur ubehandlet eller i farve svarende til kalk-farverne hvid, rsd og okker (gul). Gavltrekanter kan dog udfsres med lodret trzbeklzdning - en på to. tj 8 UBEBYGGEDE AREALER. 8.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befzstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. 8.2 Hegn mod vej og friholdte arealer må kun etableres som trzhegn, levende hegn eller stengzrder. Ststtemure, havemure samt hegn af murfliser, ltnzkfliser og lignende m& ikke etableres. 8.3 Det friholdte område omkring skal bevares som rekreativt område med grzs samt kransende trz-beplantning. Bylauget kan beslutte, at benytte dele af gadekzrsjorden til rekreative aktiviteter som f.eks. bålplads og lignende. 8.4 Belysning på veje skal udfsres i lighed med den svrige vejbelysning i Kr. Saaby bymidte.

12 HVALS0 KOMMUNE LOKALPLAN Belysning på stier skal udfures med sti- eller parklamper. 8.6 Stier kan bef~stes med fast belzegning, grus eller lignende 10s befmtelse. 8.7 Ksrearealer skal befzstes med asfalt eller mekanisk stabilt grus. 8.8 Fortove kan befzstes med asfalt, betonbelzgninger eller mekanisk stabilt grus. 6 9 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE. 9.1 F0r ny bebyggelse kan tages i brug skal stier, veje og vendepladser vme etableret i overensstemmelse med de på kortbilag 2 viste retningslinier ADMINISTRATION Inden kommunalbestyrelsen trzffer afprelse i dispensationssager skal der indhentes udtalelse fra Kirke Saaby Bylaug samt relevante grundejerforeninger. g l l OPHÆVELSE AF TIDLIGERE LOKALPLANER Lokalplan nr. 27 vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. april l988 og lokalplan nr. 63 vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. august 1996 ophzves med vedtagelse af denne plan Lokalplanen er vedtaget af Hvalsa kommunalbestyrelse som forslag den 25. marts Lokalplanen er vedtaget endeligt af kommunalbestyrelsen den 24. juni mmunalbestyrelsens vegne

13

14 \js 1 I Boligområde e;." LandbrugIblandet bolig og erhverv IV~landet bolig og erhverv \ V Friholdt område \

15 50 O 50 1 O ers

16 O ers

17 Bilag 5 Byggeskik gennem tiderne. Lokalplan 64, Kirke Såby Landsby, Hvalsm kommune Denne lokalplan lzgger stor vzgt på beskyttelse af landsbyens miljo gennem indfmrelsen af ny bebyggelse, tilbygninger samt renovering af eksisterende bygninger. Samtidig kan planen medvirke til, at husejere, når de laver vedligeholdelsesarbejder og forbedringer på deres ejendomme, foretager disse ting i overensstemmelse med lokalplanteksten, også selv om arbejdet ikke krzver en byggetilladelse. Planens retningslinier er differentieret således, at der tages hensyn til, at landsbyens bebyggelse er sammensat af huse fra forskellige epoker i arkitektonisk og byggeteknisk henseende. Det vil således ikke vzre rimeligt at give en generel retningslinie der påbyder at ny bebyggelse skal udformes i overensstemmelse med egnskarakteristisk byggeskik. Denne formulering har tidligere vzre anvendt i lokalplaner. Lzngehus fra 1800-tallet Man kan med rimelighed beslutte, at nybebyggelse skal udformes i overensstemmelse med en byggestil og med materialer, som svarer til en bestemt stilperiode og udformet på en sådan måde, at disse nye bygninger ikke dominere eller virker fremmede i landsbybilledet. Derimod bor tilbygninger og renoveringer mm. altid udformes i den stsrste respekt for den eksisterende bygning. Der bor altid anvendes materialer og konstruktioner, der svarer til den oprindelige bygning, med mindre zndringerne kan siges at vzre så stor, at hele huset kan få karakter af et traditionelt landsbyhus, og derfor vil kunne komme ind under de samme bestemmelser som nybebyggelse. "bedre byggeskik-hus" fra 1920'erne En landbrugsejendom eller et landarbejderhus fra midt i tallet eller zldre, var udformet som et lzngehus med ringe husdybde, ca. 45" taghzldning og beklzdt med strå eller langhalm. Ydermurene var hvidkalkede uden optrukket bindingsvzrk. Vinduerne var to- eller trerammede og med plant vinduesglas. Skorstenen var muret, kalket og med udkragning og sokkel. Ved renovering af et sådant hus vil man kunne erstatte bygningsdele og materialer med moderne materialer. På taget tegl, cementtagsten eller eternit. Facaderne kan fremstå filsede ogleller kalkede (malede) i en farve svarende til kalkfarverne hvid, rod eller gul (okker). Vinduerne som den oprindelige udformning, evt. forsynet med thennoglas. 0nskes tagetagen udnyttet, bor man vzre szrlig omhyggelig med, at evt. kviste og vinduer kommer til at harmonere med den oprindelige bygning.

18 Bungalow fra 1930'erne Et "Murermesterhus" fra omkring 1920 har rodt 45"s afvalmet tegltag (se illustrationen), muret skorsten og rode teglsten i facaden. Vinduerne var normalt to-rammede. I lobet af 60'erne og 70'erne blev byggeriet, også i landdistrikterne, przget af typehustiden. Det var en tid, hvor den eksplosionsagtige udvikling af byggematerialer og konstruktioner tog magten fra de projekterende. Man var ikke i tilstrzkkelig grad opmzrksom på, at placering af et kvalitetsparcelhus - eksempelvis med fladt tag, gule maskinsten og tilbageliggende fuger - var korrekt i et parcelhusområde, man uheldigt i et landsbymiljm, hvor byggeriet kan virke dominerende og fremmet. Principielt bar man dog oftest ikke zndre på disse huse i et forsmg på at komme lokalplanens intentioner i mmde. Et sådant fors0g risikerer at falde uheldigt ud, idet hverken taghzldning, husdybde, vinduesåbninger eller materialer med rimelighed kan zndres. Typehus fra 1960 Oplysninger om byggeskik, egnskarakteristiske huse samt de juridiske forhold omkring bygningsbevaring kan bl.a. srages i de fmlgende bmger og hzfter: Gamle sjællandske bondehuse, af Gerd Neuberg og Karsten Vibild, Kage museum Landhuset, af Curt von Jessen m.fl. Gyldendal 1975 Landsbyhus fra 1980'erne Vinduer - trafition og vedligeholdelsesforbedring, Fredningsstryrelsen, Bygningsbevaring - en vejviser i lovgivning, myndigheder, institutioner, foreninger, fonde og legater. Fra Statens Bygningsfredningsfond 1975 Vejledning og bygningsfrredning, Fredningsstyrelsen l982 Om byggeskik og vedligeholdelse, Fredningsstyrelsen l983 Den evaringsvzerdige bolig på land og i by, Fredningsstyrelsen Restaurering - en materialesamling om bindingsvzrkshuse, HAF, Lejre 1976 Lokalplanlægning i landsbyer, landsbykommissionen l98 1

19 Længehus fra 1800-tallet. "Bedre byggeskik-hus" fra 1920-erne. Bunga low fra 1930-erne. Typehus fra erne. -- Landsbyhus fra 1980-erne yggeskik gennem tiderne kalplan 64, Kirke Såby lan

20 En lokalplm s!<al sikre: a. At omridets anvendelse fastlzgges til hligf ormil og lokalcenterf unktioner sison mindre butikker.til omridets daglige forsyning eller andre ne-rolere angivne erhveilstper,c?er kan indgasses i omridet uden genevirkninger i forhold til omgivelserog bevaringsinteresser, samt offeitligo fonriil soa bebyggelse, lokaler og anleg til fritidsforail og kollektive anlzg hercnder vandvzrk samt friarealer og jordbrug rrlholdes for bebyggelse ~mridet Ønskes fastholdt som et,blandet bolig-og ernvervsooucide indeholdende butikker, offentlig og privat service, samt jordbrug i ornr2dets dstlige del. tn nzrmere planlegning skal sage at bevare landsbypreget herunder bebyggelsestrzk og beplantning, gadejord og badeker samt bevaringsverdige enkeltbygninger m.v. PWLXGNINGSSTATUS b. At omrgdets anvendelse er i overensstemelse med Ønsket ornat bevare dets nuvzrende prag af landsby s~at at eksisterende/suppler2ncie/erstatt-noe bebyggelses beliggenhed,ornfang, for;.,, materialer, tilh~rcnde beglmtning eller friareiler szat belysning m.m. ucfornes ud fra Pnsket om at bevare landsbyens szrlige karakter. c- At bebyggelsesprocenten for enkeltejendomme ikke overstiger 30. d. A t bebyggelsen ikke opfares ned mere endlietage.. e. At omradets trafikstruktur udformes F overensstemmelse med kommuneplanens hoveds truktur, herunder en for lzigels2 af Alsvej til Skullerupvej. f. A t der kbnes mulighed for trzfikszxnering enten ved ve j lukninger, etablering af stilleveje, opnolds- og legeornrider eller ved ~dskillelse af traf ikanterne g2 bilveje og stier. gende i Landzone, denne opretholdt. Den syddstlige del af ornrsdet ligger i ludzone, men piregnes overfart til byzone ved lokzlplan UmrBdet er ornfaztec aj ~okalp~an nr. 27.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 GODERUP FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I VEDTAGET

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 GODERUP FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I VEDTAGET LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 25 FOR ET HANDVÆRKSOMRADE I GODERUP VEDTAGET I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens retsvirkninger... 2... Lokalplanens forhold til ~vrig planlægning 3 Kort

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.13

Lokalplan nr. 4.18.13 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.13 Et område vest for stationsforpladsen Hedehusene/Fløng liberalt erhverv 01.12.1998 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 4.18.13 HØje-Taastrup Kommune Hsje-Taastrup

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke

Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggende ved Lokalplanen omfatter et område omkring Set. Clemens Parkboulevarden Kirke ved Parkboulevarden. Der anskes opfnrrt en tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen udhegger fire eksisterende ejendomme i Neder Hornbazk ti1 boligformål og ti1 lokal butiks- og serviceforsyning, som en del

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej«

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej« 1 Lokalplan 222 DDTritonvej«[Lokalplan 222 Lokalplanens område er beliggende vest for Minervavej i Paderup og syd for Tritonvej og omfatter et areal på ca. 48.000 m*. Inden for lokalplanens omrade kan

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec(

Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec( 1 Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec( EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Udvidelse af hotel b#kongens Egecc Udvidelse af offentlig parkeringsplads Udvidelse af adgangsvej og anlaeg af sti Lokalplanen

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

For et område til boligformål ved Billund bymidte

For et område til boligformål ved Billund bymidte For et område til boligformål ved Billund bymidte Teknisk afdeling August 1998 i Hvad er en lokalplan...... 2 Redeearelse Baggrund... 3 Beskrivelse af området...... 3 Beskrivelse af lokalplanen...... 4

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere