Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL"

Transkript

1 Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966

2 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens værneting. 3 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til deres under foreningen værende ejendomme og eventuelle fællesfaciliteter, herunder at medvirke til at fremme indbyrdes kommunikation og godt naboskab. at yde bistand til foreningens medlemmer ved håndhævelse af deres rettigheder eller andre berettigede Interesser, at sørge for god ordens opretholdelse og at påse, at de parcellerne pålagte servitutter overholdes, hvorved bemærkes at arealerne skal friholdes for frøspredende ukrudt, og at lastvogne ikke må parkeres på veje eller parceller. 4 Medlemmer af foreningen er alle nuværende og kommende ejere af parceller, udstykket af matr. nr. 10 a og 35 Lynge by og sogn. Som medlemmer kan endvidere optages ejere af andre ejendomme i Lynge-Uggeløse, når vedkommende forinden skriftligt har erklæret sig indforstået med de betingelser, hvorunder optagelse kan finde sted. Optagelse af sådanne medlemmer kan kun ske efter vedtagelse på generalforsamling. 5 Når et medlem overdrager sin parcel eller pa anden måde ophører at være ejer af denne, er han dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav gøre pa dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen. 6 Foreningen kan efter vedtagelse pa generalforsamling tilsluttes en fællesrepræsentation af grundejerforeninger i Lynge og Uggeløse. 7 For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue og ikke medlemmerne personligt. 8 Generalforsamlingen fastsætter de ydelser, det enkelte medlem er forpligtet til at betale til foreningen. Bestyrelsen administrerer de indkomne beløb i overensstemmelse med foreningens love og eventuelle pa generalforsamlingen fastsatte retningslinjer. Generalforsamlingen fastsætter ligeledes bestemmelser vedrørende ydelsernes indbetaling.

3 Dersom betalingen af ydelser udebliver mere end en måned fra forfaldsdag, kan beløbet efter foretaget skriftlig påkrav overgives til inkasso, og restanten er pligtig til at betale alle med inddrivelsen forbundne udgifter. 9 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 10 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. Det påhviler hvert enkelt medlem at holde bestyrelsen underrettet om enhver adresseforandring. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidigt med indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Sager, der ikke er anført pa dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På enhver ordinær generalforsamling aflægger formanden beretning om foreningens virksomhed, ligesom kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Desuden foretages valg af bestyrelse og revisorer. 11 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter en af mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgivet, skriftlig, motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsorden for generalforsamlingen. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst 3/4. af de medlemmer, der har ønsket generalforsamlingen indkaldt, er til stede, skal dagsordenen nægtes behandling. 12 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Hvert medlem har en stemme for hver parcel, hvoraf han er ejer. I anliggender vedrørende anlæg af veje, fællesarealer, kloak-, vand- og andre ledninger samt lignende forhold, hvor der fra medlemmernes side skal ydes bidrag, har dog kun de medlemmer stemmeret, der efter det pågældende anlægs karakter vil kunne komme til at deltage i udgifterne. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog repræsentere mere end 1 fraværende medlem. Ved afstemningen gælder simpel majoritet, jfr. dog paragrafferne 13 og 20. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de medlemmer af den bestyrelse, der har indkaldt generalforsamlingen.

4 13 Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens love, optagelse af Iån eller pålæg af yderlige indbetalinger fra medlemmerne udover de i paragraf 8 omtalte ydelser kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes en ny generalforsamling, der afholdes inden 1 måned. På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, nar mindst 2/3 af de afgivne stemmer, under hensyn til de mødendes tal, er for forslaget. 14 Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, formand, næstformand, der tillige er sekretær, samt kasserer, der alle vælges pa den ordinære generalforsamling. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter, der indtræder i bestyrelsen efter den i protokollen anførte rækkefølge, såfremt der opstår vakance i årets løb. Formanden afløses dog altid af næstformanden, eller hvis denne også afgår, af kassereren. Formanden og suppleanterne afgår de lige år, næstformanden og kasserer de ulige år. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må udgå af bestyrelsen, og en suppleant indtræder da i stedet. 15 Bestyrelsen har den løbende ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser. Der afholdes møde, så ofte formanden eller to menige medlemmer finder det nødvendigt. Over forhandlingerne fører sekretæren en protokol. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. 16 Foreningen tegnes over for tredjemand af den samlede bestyrelse, jfr. dog paragraf Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og en revisorsuppleant. Den ene revisor samt revisorsuppleanten afgår de ulige år, den anden revisor de lige år. Genvalg kan finde sted. Revisorerne gennemgår mindst en gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens anordning, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisorerne har til enhver tid adgang til at foretage beholdningseftersyn, og skal foretage sådant uanmeldt mindst en gang årligt.

5 18 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 15. februar og skal af disse være revideret såvel kritisk som talmæssigt så betids, at en ekstrakt med revisorernes påtegning kan udsendes til medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen. 19 Medlemmernes indbetaling skal ske til foreningens bankkonto. Foreningens midler skal være indsat pa bankkontoen. Bestyrelsen kan beslutte at kassereren kan have eneprokura til foreningens bankbeholdning. Foreningen arbejder ikke med kontant kassebeholdning. 20 Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller ¼ af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter samme regler, som gælder for lovændringer. Forslaget skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses, så længe der påhviler den gældsforpligtelser, og opløsningen forudsætter samtykke fra Allerød Kommune. 21 Ovenstående love er vedtaget på den dertil indkaldte stiftende generalforsamling den 25. april Med ændringer vedtaget pa generalforsamling den 9. maj Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 14. april 2009 og på efterfølgende ekstraordinær generalforsamling den 5. maj 2009.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere