Lokalplan SAE Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4"

Transkript

1 Lokalplan SAE Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007

2 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen er udarbejdet af Plansektionen i Sæby Kommune i samarbejde landinspektørfirmaet med Nellemann & Bjørnkjær, Aalborg.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Om lokalplaner... 3 REDEGØRELSE... 4 Lokalplanens område og baggrund... 4 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 4 Forsyningsforhold... 6 Ved eventuel jordforurening... 6 Lokalplanens retsvirkninger... 7 KOMMUNEPLANTILLÆG NR LOKALPLANENS BESTEMELSER Lokalplanens formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og parkeringsforhold, byggelinier samt nedlægning af vej Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tekniske anlæg og forsyning Miljø Lokalplaner ophævelse LOKALPLANENS KORTBILAG Kortbilag 1 Lokalplanens afgrænsning og matrikelkort Kortbilag 2 Delområder Kortbilag 3 Illustrationsplan Kortbilag 4 Byggefelt for spejderhytte Kortbilag 5 Beliggenhedsplan for akkumuleringstank

4 Om lokalplaner En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan bestemme anvendelsen og udviklingen i et område. En lokalplan sikrer, at offentligheden er inddraget i planens udarbejdelse og planloven sikrer, at Byrådet arbejder for planens virkeliggørelse. Dette betyder, at når der er udarbejdet en lokalplan for et område, skal planens intentioner følges af borgere, brugere og Byrådet indtil den evt. erstattes af en ny lokalplan med en ny lokalplanprocedure. Planloven bestemmer, at der skal vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en omfattende nedrivning sættes i gang, eller hvis et område skal overføres fra landzone til byzone. Byrådet kan vedtage en lokalplan, hvis man ønsker et projekt vurderet af offentligheden. Det er formålet med lokalplanen, at sikre en kontinuitet i planlægningen og at give offentligheden og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete projekter i sammenhæng med planlægningen som helhed. Inden en lokalplan endelig vedtages i Byrådet, har alle mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Før et lokalplanforslag kan vedtages af Byrådet, skal det fremlægges for offentligheden i mindst 8 uger. Hvis der er kommet indsigelser, skal de vurderes i mindst 4 uger efter indsigelsesfristens (offentlighedsfasens) udløb, før lokalplanen endelig kan vedtages. Klager: Den endelige lokalplan kan for retlige spørgsmål indklages for Naturklagenævnet, dvs. hvis afgørelsen indeholder en fortolkning af planlovs- eller lokalplanproceduren. Man er klageberettiget, hvis man har retlig interesse i sagens udfald. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klagefristen er 4 uger regnet fra planens offentliggørelse. Klager over retlige spørgsmål skal rettes til: Naturklagenævnet Frederiksborggade København K Pr. 1. marts 2004 er der indført et klagegebyr på kr. 500,-. På Naturklagenævnets hjemmeside (www.nkn.dk) kan De læse mere om en eventuel tilbagebetaling af klagegebyret. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. 3

5 REDEGØRELSE Lokalplanens område og baggrund Lokalplanen omfatter et ca ha stort areal i den sydvestlige del af Sæby. Mod nord og vest afgrænses området af Aalborgvej, Østkystvejen, samt nordsiden af Kjeldgaardsvej, mod øst af Sølystvej og mod syd af det åbne land med boliger og landbrugsejendomme. Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i at revidere bestemmelserne i de for erhvervsområdet gældende lokalplaner nr , , , og til overensstemmelse med Kommuneplan , herunder fastlægge bestemmelser for anvendelse, udstykning, bebyggelse, veje m.m., samt overføre areal fra landzone til byzone. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanlægning Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2005 for Nordjyllands amt. Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområder E.4.36, R.4.83, E.4.27 og R E.4.36 og E.4.27 udlægger området til erhvervsformål, herunder produktionserhverv m.v. og grønne områder. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 med nødvendige ændringer er udarbejdet, idet lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen område R.4.87 f.s.v. angår anvendelse og bebyggelse spejderaktiviteter og område E.4.27 f.s.v. angår bygningshøjde. Kystnærhedszonen Lokalplanens område er beliggende i kystnærhedszonen.bestemmelser i planloven om udnyttelse af kystnære arealer fastlægger, at der skal være særlige funktionelle eller planmæssige begrundelser for at inddrage kystnære arealer til bebyggelse i kystnærhedszonen. Det vurderes, at lokalplanen ikke er i strid med de retningslinier, der er for lokalplanlægning i kystnærhedszonen. Naturbeskyttelsesloven På en del af den østlige del af området R.4.87 er der noteret fredskov. Skovbyggelinien er ophævet. 3- område, del af område A4 og B3, søges slettet af Amtets arealinformation. Zonestatus Lokalplanens område har status som byzone og en del i landzone. Landzoneområdet overføres til byzone den dag Byrådet offentliggør, at lokalplanen er vedtaget. Miljøvurdering Der er foretaget en indledende miljøscreening af Lokalplan , og Sæby Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004). Begrundelsen er, at de nye anlægsprojekter planen muliggør, ikke obligatorisk er omfattet af krav om miljøvurdering (i h.t. bl. a. lovens bilag 3 og 4). Når Sæby kommune tillader ny aktivitet i et område, sker det på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, rystelser og trafik, se mere herom nedenfor. Ved etablering af virksomheder i den del af lokalplanområdet, der ligger nærmest boligområdet, bør der ved placering og indretning af virksomheden tages hensyn til støjbelastningen af boligområdet. Jfr. Kommuneplan er område A1 miljøklasse 3 7 og område A2, A3 og A4 miljøklasse

6 Klager: I henhold til lov om miljøvurdering 16 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. Klagefristen er 4 uger regnet fra planens offentliggørelse. Klagen skal sendes til: Naturklagenævnet Frederiksborggade København K Pr. 1. marts 2004 er der indført et klagegebyr på kr. 500,-. På Naturklagenævnets hjemmeside (www.nkn.dk) kan De læse mere om en eventuel tilbagebetaling af klagegebyret. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Naturklagenævnet. Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande. Virksomhederne kan opdeles i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad,og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M- områder). Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger) Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger) Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet. F.eks. hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, d.v.s. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger. Omvendt kan det være nødvendigt, at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af skemaet ne- 5

7 denfor, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning på både kort og langt sigt. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er følgende: 1. Erhvervs- og industriområder 2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder 3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder 4. Etageboligområder 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder Mandagfredag kl lørdag kl Mandagfredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Alle dage kl db 70 db 70 db 60 db 60 db 60 db 55 db 45 db 40 db 50 db 45 db 40 db 45 db 40 db 35 db 40 db 35 db 35 db Øvrige rekreative områder. Områder, hvor der på grund af anvendelsen (f.eks. områder til kortvarigt ophold, idrætsanlæg, stier m.v.) og beliggenheden (f.eks. grønne kiler mellem erhvervsområder), kan fastsættes højere vejledende støjgrænser end for de områder, der betegnes Offentligt tilgængelige rekreative områder, Ved fastsættelse af vejledende støjgrænser foretages der en konkret vurdering for hvert enkelt område. Forsyningsforhold Varmeplanlægning Lokalplanområdet er beliggende indenfor naturgasområde. Varmeforsyning kan ske herfra. Vandforsyning Området vandforsynes fra Sæby Vandforsyning. Elforsyning Området elforsynes fra ESV, Elforsyningen Sydvendsyssel Spildevandsplanlægning Lokalplanens område er optaget i Sæby Kommunes Spildevandsplan for som separat kloakeret. Enkelte delområder er ikke omfattet af Spildevandsplanen, hvorfor der skal udarbejdes tillæg hertil for disse. Miljøforhold Ved eventuel jordforurening Såfremt der under bygge-, anlægs- og jordarbejder træffes forurening, skal arbejdet standses, og Byrådet underrettes. Der må i så fald foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.m. Eventuelt kan en umiddelbar indsats over for forureningen være påkrævet. Der henvises til 71 i Lov om forurenet jord og miljøbeskyttelseslovens 20. Amtsrådet vurderer, om den trufne forurening skal kortlægges på vidensniveau 1 eller 2. Nedenfor ses en kort oversigtsmæssig forklaring af forureningsniveauer jf. Lov om forurenet jord, kap. 2 4, 5 og 6. 6

8 Forurenede grunde Vidensniveau 2 Vidensniveau 1 Forklaring Tilvejebragt dokumentation for forventet skadelig forurening Tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter, der kan have forurenet Ikke kortlagt Vurderet som muligt forurenet Kort oversigtsmæssig forklaring af forureningsniveauer. Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Når lokalplanen er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ikke udnyttes eller bebygges på en sådan måde, at det kan stride mod den endelige plans indhold, jf. planlovens 17, stk. 1. Dette gælder indtil den endelige vedtagelse af lokalplanen - dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Byrådet kan, når indsigelsesfristen er udløbet - iflg. 17, stk. 2 og 3 - med visse undtagelser give tilladelse til at benytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planen ifølge planlovens 18. Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv, at anlæg med videre, som er indeholdt i planen, skal etableres. Byrådet kan dispensere for mindre afvigelser fra lokalplanen, hvis de ikke er i strid med lokalplanens idé, jvf. planlovens 19, stk. 1. Hvis ikke en dispensation eller tilladelse er udnyttet inden 3 år efter, at den er givet, bortfalder den. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved at lave en ny lokalplan og gennemføre en ny lokalplanprocedure. Der henvises i øvrigt til planloven. Varige retsvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget af Byrådet og offentliggjort, må ejendomme, der er 7

9 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Lokalplanens område er omfattet af bestemmelserne for rammeområde i Kommuneplan Lokalplanen er ikke i fuld overensstemmelse med rammerne i R.4.87, hvad angår bebyggelse og anvendelse, og i E.4.27 f.s.v. angår bygningshøjde. Derfor ledsages lokalplanen af et kommuneplantillæg, der reviderer kommuneplanrammerne således, at lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan. Der ændres dog ikke på den fysiske afgrænsning af rammerne. Eksisterende rammer Nye rammer for område Område R.4.87 R.4.87 Status Rekreative formål Rekreative formål Fremtidig anvendelse Grønt område Grønt område med mulighed for spejderaktiviteter Bebyggelsens art Ingen bebyggelse Spejderhytte Bebyggelsens omfang og placering Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser Bygningshøjde og etageareal Ingen bestemmelser 8.5 m 1½ etage Opholds- og friareal Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser Parkering Ingen bestemmelser Min. 10 pladser Særlige bestemmelser Lokalplan Zonestatus Byzone Byzone Eksisterende rammer Nye rammer for område Område E.4.27 E.4.27 Status Erhvervsformål Erhvervsformål Fremtidig anvendelse Erhvervsformål (lokalt erhvervsområde). Erhvervsformål (lokalt erhvervs-område). Lettere industri, lager, værk- steds-, forretnings og servicevirksomhed. Lettere industri, lager, værksteds-, forretnings- og servicevirksomhed, fjernvarme- Enkelte boliger (indehaver-, værk med tilhørende akkumuleringstanke, bestyrerboliger o.l.) i tilknytning til samt naturgasanlæg m.v.. Enkelte boliger den enkelte virksomhed. Mulighed for (indehaver-, bestyrerboliger o.l.) i tilknytning salg af produkter i tilknytning til produktionslokalerne. Miljøklasse 1 4. til den enkelte virksomhed. Mulighed for salg af produkter i tilknytning til produktionslokalerne. Miljøklasse 1 4. Bebyggelsens art Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser Bebyggelsens omfang og placering Maks. bebyggelsesprocent er 40 for den enkelte ejendom. Det samlede rumfang af bygninger på hver grund må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsen skal placeres således, at mindste afstand til vej og eksisterende boligparceller udgør 5 m. Bygningshøjde og etageareal Maks. 8.5 m. Enkelte bygningsdele kan dog tillades i højde på indtil 10.0 m, hvis behovet kan godkendes af kommunen, og den samlede løsning tilgodeser de æstetiske krav, byrådet ønsker at fastholde. Maks. bebyggelsesprocent er 40 for den enkelte ejendom. Det samlede rumfang af bygninger på hver grund må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsen skal placeres således, at mindste afstand til vej og eksisterende boligparceller udgør 5 m. Maks. 8.5 m. Akkumuleringstank dog maks m. Enkelte bygningsdele kan dog tillades i højde på indtil 10.0 m, hvis behovet kan godkendes af kommunen, og den samlede løsning tilgodeser de æstetiske krav, byrådet ønsker at fastholde. Opholds- og friareal Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser Parkering Ingen bestemmelser Se Generelle bestemmelser Særlige bestemmelser Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser Lokalplan Zonestatus Byzone Byzone 8

10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr. 4 vedtaget og besluttet fremlagt i offentlig høring af Sæby byråd. Sæby, d. 19. december 2006 P.B.v. Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr. 4 vedtaget endeligt af Frederikshavn byråd. Frederikshavn, d. 23. maj 2007 P.B.v. Sign. Folmer Hansen Borgmester / Sign. Claus Reimann Petersen Kommunaldirektør Erik Sørensen Borgmester / Jane Wiis Kommunaldirektør 9

11 LOKALPLANENS BESTEMELSER I henhold til gældende planlov fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1.0 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: - at fastlægge bestemmelser for anvendelse, udstykning, bebyggelse, vejforhold m.v. i området. - at revidere bestemmelserne i lokalplanerne , , og at overføre areal fra landzone til byzone. 2.0 Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre: Matr.nr. 25bb, 25bq, 25br, del af 25bt, 25cg, del af 25ck, 25cn, 25co, 25eb, 25ep, 25ff, 25fp, 25fq, 25fr, 25fs, 25ft, 25fø, 25gb, 25gd, 25ge, 25gg, 25gs, 25gx, 25gy, 25gz, 25gø, 25ha, 25hf, 25hh, del af 25ib, 25ik, 25il, 25im, 25in, 25io, 25ip, 25iq, 25ir, 25it, 25iu, Toftlund, Volstrup, samt alle parceller indenfor lokalplanområdet, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanen inddeles i delområderne A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, som vist på kortbilag Lokalplanområdet er beliggende i byzone og landzone, for så vidt den del af matr.nr. 25bt, der på kortbilag 2 er vist med lodret skravering. Ved bekendtgørelsen af den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres landzonearealet til byzone. Følgende areal overføres til byzone: Del af matr.nr. 25bt: ca. 5 ha. 3.0 Områdets anvendelse 3.1 Område A1. Området må kun anvendes til erhvervs- formål: Industri- og større værkstedsvirksomheder, entreprenør- og oplagsvirk- somhed, samt virksomhed, der naturligt finder plads i området. Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der med hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre beliggenhedskrav. Ej heller virksomheder som giver anledning til væsentlige støj-, og luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsom arealanvendelse. Der må kun etableres aktiviteter svarende til virksomheder indenfor virksomheds/miljøklasserne 3 7, jf. Kommuneplanen. Der må ikke opføres boliger i området. Der må ikke opføres eller indrettes bebyggelse til kontorer og lignende udover den til den enkelte virksomhed hørende administration. 3.2 Område A2. Området må kun anvendes til erhvervs- formål: Lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, servicevirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som naturligt finder plads i området. Indenfor området kan udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj-, luftforurening eller lugt. Der må kun etableres aktiviteter svarende til virksomhed indenfor virksomheds/miljøklasserne 1 4. Der må ikke opføres boliger i området.

12 3.3 Område A3. Området må kun anvendes til erhvervsformål, herunder fjernvarmeværk med tilhørende akkumuleringstanke med en bygningshøjde ind til 23.5 m. samt naturgasanlæg m.v. (omfattet af miljøklasse 1 4). 3.4 Område A4. Området må kun anvendes til erhvervsformål: Lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, forretnings- (alene engros) og servicevirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som naturligt finder plads i området. Indenfor området kan udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj-, luftforurening eller lugt. Der må kun etableres aktiviteter svarende til virksomhed indenfor virksomheds/miljøklasserne 1 4. Der må på hver ejendom opføres bolig eller indrettes en bolig for en til virksomheden tilknyttet person, såsom indehaver, bestyrer, portner eller lignende. 3.5 Alle områder Indenfor lokalplanens område kan der opføres transformerstation, pumpestation og lignende mindre tekniske anlæg til betjening af området, når de placeres og udformes under hensyntagen til den øvrige bebyggelse. 3.6 Områderne B1, B2 og B3. Områderne udlægges til rekreative formål. Områderne B1 og B2 som grønt område. Område B3 må endvidere anvendes til fritidsformål såsom spejderlejr herunder teltplads, bålplads m.v. Der må i området opføres en spejderhytte. 4.0 Udstykning 4.1 I område A1 må ikke udstykkes parceller med mindre størrelse end 2500 m 2 eller med mindre bredde end 40 m. 4.2 I område A2, A3 og A4 må ikke udstykkes parceller med mindre størrelse end 1200 m 2 eller med mindre bredde end 30 m. 5.0 Vej- og parkeringsforhold, byggelinier samt nedlægning af vej Vejforhold. 5.1 Området vejbetjenes af kommunevejene Kjeldgaardsvej, Knæverhedevej, Gyldendalsvej, Energivej, Frederik Gybels Vej og Sølystvej (område B3). Udstykningsveje udlægges i en bredde af m med en beliggenhed, som vist på illustrationsplanen. 5.2 Ved vejtilslutninger (herunder nye udstykninger) skal der etableres hjørneafskæring efter reglerne i Lov om off. veje. I henhold til 34 i Lov om offentlige veje kan vejmyndigheden ved tinglysning efter ekspropriation pålægge oversigtsarealer ved vejtilslutninger efter bestemmelserne i Vejregler for geometrisk udformning af veje og stier i byområder. Parkeringsforhold 5.3 Der skal udlægges areal til parkering på egen grund, tilstrækkeligt til at rumme virksomhedens og boligens daglige behov for parkering, herunder normalt forekommende gæsteparkering (jf. kommuneplanen). 11

13 Byggelinier 5.4 Langs udstykningsveje pålægges byggelinier i en afstand på 5 m fra skel. Der er langs Østkystvejen og Aalborgvej pålagt byggelinier på 25 m + højdetillæg, målt fra vejmidten, jfr. byggeliniedekla- ration, tinglyst Arealet mellem byggelinien og vejskellet må ikke benyttes til oplag eller tilsvarende formål, men skal anlægges og vedligeholdes som parkeringsplads og haveanlæg. Der må dog ikke placeres hegn, beplantning eller andre faste genstande som er højere end 0.5 m over det omgivende terræn indenfor arealet. Nedklassificering af vej. 5.5 Den sydlige del af kommunevejen, Gyldendalsvej, agtes nedklassificeret efter reglerne herom i Lov om off. veje. 6.0 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40%. 6.2 Bygningens rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. 6.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8.5 m over det omgivende terræn (niveauplan). Byrådet kan dog tillade enkelte bygningsdele i højde på indtil 10.0 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. 6.5 Bebyggelsen skal placeres således, at mindste afstand til eksisterende boligparceller udgør 5 m. 6.6 I område A4 med mulighed for opførelse af bolig skal vinduer i beboelsesrum, som vender mod skel, holdes i en afstand af mindst 10 m fra skel, ligesom der i forbindelse med boligen skal udlægges et passende areal som have eller grønt område. 6.7 Opførelse af bolig i område A4 må først påbegyndes samtidig med eller efter at erhvervsbygningen er påbegyndt. 6.8 I forbindelse med opførelse af spejderhytte i område B3 udlægges et byggefelt på maksimalt 360 m 2 (15 m x 24 m) med en placering, som vist på kortbilag nr I område A3 må der i tilknytning tilfjernvarmeværk opføres akkumuleringstank med en højde indtil 23.5 m med en placering, som vist på kortbilag nr. 5, umiddelbart syd for eksisterende tank. 7.0 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter Byrådets skøn virker skæmmende, og der må kun anvendes farver indenfor jordfarveskalaen. 7.2 Skilte, reklamering og belysning af bygninger må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 6.4 Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. 12

14 8.0 Ubebyggede arealer 8.1 Der skal i forbindelse med erhvervsbebyggelsen tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 25% af etagearealet. 8.2 Der udlægges arealer til beplantningsbælter med en beliggenhed som vist på kortbilag Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende udendørs skal overholdes. Oplægning af materialer, affald og lignende må således kun finde sted nærmere naboskel end 5 m, såfremt der etableres et af Byrådet godkendt hegn mod nabogrunden. 9.0 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 9.1 Før en ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet tages i brug, skal der være etableret opholds- og parkeringsarealer i overensstemmelse med bestemmelserne i 5, stk. 3 og 8, stk Ny bebyggelse på en grund, hvorpå der jf. 8, stk. 2, skal etableres et beplantningsbælte, må ikke tages i brug, før det beplantede bælte er etableret Tekniske anlæg og forsyning Ledninger, kabler m.v Ledningsanlæg til el, telefon, antenne og lignende skal fremføres under terræn. Spildevand, vand- og varmeforsyning Skal bortledes og foregå i overensstemmelse med den til enhver tid gældende kommunale spildevandsplan og de til enhver tid gældende vand- og varmeforsyningsplaner Miljø Miljøpåvirkninger fra aktiviteter på området Der må kun etableres virksomhed indenfor: - Område A1: miljøklasse Områderne A2, A3 og A4: miljøklasse 1 4. De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden Lokalplaner ophævelse 12.1 Med Byrådets vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan , samt de dele af lokalplanerne nr , , og , der er sammenfaldende med denne lokalplan nr Servitutter Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. Planlovens Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 13

15 14.2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg m.v., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensation kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre en lokalplan, kan Byrådet ekspropriere Vedtagelsespåtegning Lokalplan vedtaget og besluttet fremlagt i offentlig høring af Sæby byråd. Sæby, d. 19. december 2006 P.B.v. Sign. Folmer Hansen Borgmester / Sign. Claus Reimann Petersen Kommunaldirektør Lokalplan vedtaget endeligt af Frederikshavn byråd. Frederikshavn, d. 23. maj 2007 P.B.v. Erik Sørensen Borgmester / Jane Wiis Kommunaldirektør 14

16 Grønhede, Volstrup Toftlund, Volstrup 29æ 29as 29ae 1eø 29 25gp 2bø 25gc 27 25gb 3dk 25ft 25is 21d 21e 25c 25cx 25hb 22e 25fs 26d 25iu 25eb 25ff 21h 26a 25cn 3cx 25df 25e 21f 25f 22k 25cy 1qi 21a 25fr 29ø 29ah 25fu 2ci 25hh 29av 1ft 2ce 25gl 3di 25gd 25bq 25ig 25gg 16b 25bt 2c 25ir 25fø 25ck 28 25gø 26e 25gs 25du 25il 25bb 25ib 25dt 25in 25hf 25im 25br 25ic 25ie 25fæ 25ep 25fq 25dv 25bo 25bæ 25it 25dø 25cb 25ha 25gx 25iq 25fp 25ge 25an 25gi 25ia 25g 19b 25gq 25bn 25ap 29ag 1fg 29am 1fs 29cx 1fm 1ey 29b 1fl 25ii 29ak 29ab 25io 29aa 1fq 1eg 1fo 1dæ 25co 29an 1ff 29aq 29ai 25ik 1d 29x 25gy 1fk 29ao 1fi 25gz 25ao 25cs 29ap 25d 1fn 25cr 29au 29af 29ac 29z 1o 29al 25ip 29ad 25ct 25cg 1fp 1n 29ar 29at "s" "r" "o" "æ" "ae" "ab" "bh" "af" "ad "k" Jernbane Øster Alle` Knæverhedevej Vandløsvej Jupitervej Kjeldgaardsvej Østkystvejen Knæverhedevej Energivej Gyldendalsvej Knæverhedevej Sølystvej Åkandevej Fr. Gybelsvej Grøftekanten 4,00m 3,77m 5,00m 3,77m 3,77m 3,77m 4,00m 6,00m 5,00m 10,00m 6,00m 8,00m 6,00m 3,77m 3,77m 4,00m 5,00m 12,00m Fre redskov 12,00m Bilag 1 Lokalplan nr Matrikelkort Toftlund, Volstrup

17 10 m beplantningsbælte 5,00m Gyldendalsvej 10,00m Jupitervej 4,00m 6,00m Vandløsvej A 1 Grønhede, Volstrup Østkystvejen 12,00m 8,00m 3,77m Knæverhedevej Knæverhedevej 10 m beplantningsbælte A 1 Knæverhedevej 6,00m 4,00m 3,77m Jernbane 3,77m 5,00m B 1 A 4 B 2 A 3 A 2 Toftlund, Volstrup 3,77m 3,77m 6,00m Energivej Fr. Gybelsvej Kjeldgaardsvej 5,00m Sølystvej 4,00m Fr B 3 Signaturforklaring Lokalplangrænse Områdegrænse Areal der overføres til byzone 5 m beplantningsbælte Bilag 2 Lokalplan nr Områdeplan Toftlund, Volstrup ,00m Grøftekanten Åkandevej Øster Alle`

18

19 edskov 25ct 25co -680 Byggefelt 25cs 25cg 25cr 4,00m Bilag 4 Lokalplan nr Byggefelt for spejderhytte Toftlund, Volstrup Målforhold 1:

20 c h 25gx 25 25gz 25it 25gy 25il rgivej 25iu Bilag 5 Lokalplan nr Beliggenhedsplan akkumuleringstank Toftlund, Volstrup Målforhold 1:

21 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens formål...5 3 - Områdets status...5 4 - Områdets

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan af kontor- og serviceerhverv, forsamlingslokaler o. lign.

Lokalplan af kontor- og serviceerhverv, forsamlingslokaler o. lign. Lokalplan 1.11.3 Lokalplan 1.11.3 Lokalplanen fastsætter bestemmelser for indholdet og den videre udformning af erhvervsområdet ved Ishøj Strandvej. Området fastholdes som erhvervsområde til mindre industri-

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune

Lokalplan nr. 283 Hobro kommune H O B R O K O M M U N E Løgstørvej Svalevej Bogfinkevej Lokalplan nr. 283 Område til erhvervsformål ved Løgstørvej i Hørby 2006 Lokalplan nr. 283 Hobro kommune Området til erhvervsformål ved Løgstørvej

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge planlovens

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

Lokalplan nr For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 116 For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by Ikast Kommune Ikast Kommune Plan- og bygningsafdelingen Rådhuset, Torvet l 7430 Ikast Lokalplan nr. 116 For et tæt- lav boligområde

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere