Lokalplan SAE Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4"

Transkript

1 Lokalplan SAE Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007

2 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen er udarbejdet af Plansektionen i Sæby Kommune i samarbejde landinspektørfirmaet med Nellemann & Bjørnkjær, Aalborg.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Om lokalplaner... 3 REDEGØRELSE... 4 Lokalplanens område og baggrund... 4 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 4 Forsyningsforhold... 6 Ved eventuel jordforurening... 6 Lokalplanens retsvirkninger... 7 KOMMUNEPLANTILLÆG NR LOKALPLANENS BESTEMELSER Lokalplanens formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og parkeringsforhold, byggelinier samt nedlægning af vej Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tekniske anlæg og forsyning Miljø Lokalplaner ophævelse LOKALPLANENS KORTBILAG Kortbilag 1 Lokalplanens afgrænsning og matrikelkort Kortbilag 2 Delområder Kortbilag 3 Illustrationsplan Kortbilag 4 Byggefelt for spejderhytte Kortbilag 5 Beliggenhedsplan for akkumuleringstank

4 Om lokalplaner En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan bestemme anvendelsen og udviklingen i et område. En lokalplan sikrer, at offentligheden er inddraget i planens udarbejdelse og planloven sikrer, at Byrådet arbejder for planens virkeliggørelse. Dette betyder, at når der er udarbejdet en lokalplan for et område, skal planens intentioner følges af borgere, brugere og Byrådet indtil den evt. erstattes af en ny lokalplan med en ny lokalplanprocedure. Planloven bestemmer, at der skal vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en omfattende nedrivning sættes i gang, eller hvis et område skal overføres fra landzone til byzone. Byrådet kan vedtage en lokalplan, hvis man ønsker et projekt vurderet af offentligheden. Det er formålet med lokalplanen, at sikre en kontinuitet i planlægningen og at give offentligheden og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete projekter i sammenhæng med planlægningen som helhed. Inden en lokalplan endelig vedtages i Byrådet, har alle mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Før et lokalplanforslag kan vedtages af Byrådet, skal det fremlægges for offentligheden i mindst 8 uger. Hvis der er kommet indsigelser, skal de vurderes i mindst 4 uger efter indsigelsesfristens (offentlighedsfasens) udløb, før lokalplanen endelig kan vedtages. Klager: Den endelige lokalplan kan for retlige spørgsmål indklages for Naturklagenævnet, dvs. hvis afgørelsen indeholder en fortolkning af planlovs- eller lokalplanproceduren. Man er klageberettiget, hvis man har retlig interesse i sagens udfald. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klagefristen er 4 uger regnet fra planens offentliggørelse. Klager over retlige spørgsmål skal rettes til: Naturklagenævnet Frederiksborggade København K Pr. 1. marts 2004 er der indført et klagegebyr på kr. 500,-. På Naturklagenævnets hjemmeside (www.nkn.dk) kan De læse mere om en eventuel tilbagebetaling af klagegebyret. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. 3

5 REDEGØRELSE Lokalplanens område og baggrund Lokalplanen omfatter et ca ha stort areal i den sydvestlige del af Sæby. Mod nord og vest afgrænses området af Aalborgvej, Østkystvejen, samt nordsiden af Kjeldgaardsvej, mod øst af Sølystvej og mod syd af det åbne land med boliger og landbrugsejendomme. Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i at revidere bestemmelserne i de for erhvervsområdet gældende lokalplaner nr , , , og til overensstemmelse med Kommuneplan , herunder fastlægge bestemmelser for anvendelse, udstykning, bebyggelse, veje m.m., samt overføre areal fra landzone til byzone. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplanlægning Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2005 for Nordjyllands amt. Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområder E.4.36, R.4.83, E.4.27 og R E.4.36 og E.4.27 udlægger området til erhvervsformål, herunder produktionserhverv m.v. og grønne områder. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 med nødvendige ændringer er udarbejdet, idet lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen område R.4.87 f.s.v. angår anvendelse og bebyggelse spejderaktiviteter og område E.4.27 f.s.v. angår bygningshøjde. Kystnærhedszonen Lokalplanens område er beliggende i kystnærhedszonen.bestemmelser i planloven om udnyttelse af kystnære arealer fastlægger, at der skal være særlige funktionelle eller planmæssige begrundelser for at inddrage kystnære arealer til bebyggelse i kystnærhedszonen. Det vurderes, at lokalplanen ikke er i strid med de retningslinier, der er for lokalplanlægning i kystnærhedszonen. Naturbeskyttelsesloven På en del af den østlige del af området R.4.87 er der noteret fredskov. Skovbyggelinien er ophævet. 3- område, del af område A4 og B3, søges slettet af Amtets arealinformation. Zonestatus Lokalplanens område har status som byzone og en del i landzone. Landzoneområdet overføres til byzone den dag Byrådet offentliggør, at lokalplanen er vedtaget. Miljøvurdering Der er foretaget en indledende miljøscreening af Lokalplan , og Sæby Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004). Begrundelsen er, at de nye anlægsprojekter planen muliggør, ikke obligatorisk er omfattet af krav om miljøvurdering (i h.t. bl. a. lovens bilag 3 og 4). Når Sæby kommune tillader ny aktivitet i et område, sker det på grundlag af en miljøkonsekvensvurdering. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, rystelser og trafik, se mere herom nedenfor. Ved etablering af virksomheder i den del af lokalplanområdet, der ligger nærmest boligområdet, bør der ved placering og indretning af virksomheden tages hensyn til støjbelastningen af boligområdet. Jfr. Kommuneplan er område A1 miljøklasse 3 7 og område A2, A3 og A4 miljøklasse

6 Klager: I henhold til lov om miljøvurdering 16 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til. Klagefristen er 4 uger regnet fra planens offentliggørelse. Klagen skal sendes til: Naturklagenævnet Frederiksborggade København K Pr. 1. marts 2004 er der indført et klagegebyr på kr. 500,-. På Naturklagenævnets hjemmeside (www.nkn.dk) kan De læse mere om en eventuel tilbagebetaling af klagegebyret. Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen fra Naturklagenævnet. Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande. Virksomhederne kan opdeles i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad,og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M- områder). Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger) Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger) Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet. F.eks. hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, d.v.s. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger. Omvendt kan det være nødvendigt, at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af skemaet ne- 5

7 denfor, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning på både kort og langt sigt. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er følgende: 1. Erhvervs- og industriområder 2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder 3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder 4. Etageboligområder 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder Mandagfredag kl lørdag kl Mandagfredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Alle dage kl db 70 db 70 db 60 db 60 db 60 db 55 db 45 db 40 db 50 db 45 db 40 db 45 db 40 db 35 db 40 db 35 db 35 db Øvrige rekreative områder. Områder, hvor der på grund af anvendelsen (f.eks. områder til kortvarigt ophold, idrætsanlæg, stier m.v.) og beliggenheden (f.eks. grønne kiler mellem erhvervsområder), kan fastsættes højere vejledende støjgrænser end for de områder, der betegnes Offentligt tilgængelige rekreative områder, Ved fastsættelse af vejledende støjgrænser foretages der en konkret vurdering for hvert enkelt område. Forsyningsforhold Varmeplanlægning Lokalplanområdet er beliggende indenfor naturgasområde. Varmeforsyning kan ske herfra. Vandforsyning Området vandforsynes fra Sæby Vandforsyning. Elforsyning Området elforsynes fra ESV, Elforsyningen Sydvendsyssel Spildevandsplanlægning Lokalplanens område er optaget i Sæby Kommunes Spildevandsplan for som separat kloakeret. Enkelte delområder er ikke omfattet af Spildevandsplanen, hvorfor der skal udarbejdes tillæg hertil for disse. Miljøforhold Ved eventuel jordforurening Såfremt der under bygge-, anlægs- og jordarbejder træffes forurening, skal arbejdet standses, og Byrådet underrettes. Der må i så fald foretages en vurdering af forureningen i forhold til grundvand og arealanvendelse m.m. Eventuelt kan en umiddelbar indsats over for forureningen være påkrævet. Der henvises til 71 i Lov om forurenet jord og miljøbeskyttelseslovens 20. Amtsrådet vurderer, om den trufne forurening skal kortlægges på vidensniveau 1 eller 2. Nedenfor ses en kort oversigtsmæssig forklaring af forureningsniveauer jf. Lov om forurenet jord, kap. 2 4, 5 og 6. 6

8 Forurenede grunde Vidensniveau 2 Vidensniveau 1 Forklaring Tilvejebragt dokumentation for forventet skadelig forurening Tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter, der kan have forurenet Ikke kortlagt Vurderet som muligt forurenet Kort oversigtsmæssig forklaring af forureningsniveauer. Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Når lokalplanen er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ikke udnyttes eller bebygges på en sådan måde, at det kan stride mod den endelige plans indhold, jf. planlovens 17, stk. 1. Dette gælder indtil den endelige vedtagelse af lokalplanen - dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Byrådet kan, når indsigelsesfristen er udløbet - iflg. 17, stk. 2 og 3 - med visse undtagelser give tilladelse til at benytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planen ifølge planlovens 18. Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv, at anlæg med videre, som er indeholdt i planen, skal etableres. Byrådet kan dispensere for mindre afvigelser fra lokalplanen, hvis de ikke er i strid med lokalplanens idé, jvf. planlovens 19, stk. 1. Hvis ikke en dispensation eller tilladelse er udnyttet inden 3 år efter, at den er givet, bortfalder den. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved at lave en ny lokalplan og gennemføre en ny lokalplanprocedure. Der henvises i øvrigt til planloven. Varige retsvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget af Byrådet og offentliggjort, må ejendomme, der er 7

9 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Lokalplanens område er omfattet af bestemmelserne for rammeområde i Kommuneplan Lokalplanen er ikke i fuld overensstemmelse med rammerne i R.4.87, hvad angår bebyggelse og anvendelse, og i E.4.27 f.s.v. angår bygningshøjde. Derfor ledsages lokalplanen af et kommuneplantillæg, der reviderer kommuneplanrammerne således, at lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan. Der ændres dog ikke på den fysiske afgrænsning af rammerne. Eksisterende rammer Nye rammer for område Område R.4.87 R.4.87 Status Rekreative formål Rekreative formål Fremtidig anvendelse Grønt område Grønt område med mulighed for spejderaktiviteter Bebyggelsens art Ingen bebyggelse Spejderhytte Bebyggelsens omfang og placering Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser Bygningshøjde og etageareal Ingen bestemmelser 8.5 m 1½ etage Opholds- og friareal Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser Parkering Ingen bestemmelser Min. 10 pladser Særlige bestemmelser Lokalplan Zonestatus Byzone Byzone Eksisterende rammer Nye rammer for område Område E.4.27 E.4.27 Status Erhvervsformål Erhvervsformål Fremtidig anvendelse Erhvervsformål (lokalt erhvervsområde). Erhvervsformål (lokalt erhvervs-område). Lettere industri, lager, værk- steds-, forretnings og servicevirksomhed. Lettere industri, lager, værksteds-, forretnings- og servicevirksomhed, fjernvarme- Enkelte boliger (indehaver-, værk med tilhørende akkumuleringstanke, bestyrerboliger o.l.) i tilknytning til samt naturgasanlæg m.v.. Enkelte boliger den enkelte virksomhed. Mulighed for (indehaver-, bestyrerboliger o.l.) i tilknytning salg af produkter i tilknytning til produktionslokalerne. Miljøklasse 1 4. til den enkelte virksomhed. Mulighed for salg af produkter i tilknytning til produktionslokalerne. Miljøklasse 1 4. Bebyggelsens art Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser Bebyggelsens omfang og placering Maks. bebyggelsesprocent er 40 for den enkelte ejendom. Det samlede rumfang af bygninger på hver grund må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsen skal placeres således, at mindste afstand til vej og eksisterende boligparceller udgør 5 m. Bygningshøjde og etageareal Maks. 8.5 m. Enkelte bygningsdele kan dog tillades i højde på indtil 10.0 m, hvis behovet kan godkendes af kommunen, og den samlede løsning tilgodeser de æstetiske krav, byrådet ønsker at fastholde. Maks. bebyggelsesprocent er 40 for den enkelte ejendom. Det samlede rumfang af bygninger på hver grund må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. Bebyggelsen skal placeres således, at mindste afstand til vej og eksisterende boligparceller udgør 5 m. Maks. 8.5 m. Akkumuleringstank dog maks m. Enkelte bygningsdele kan dog tillades i højde på indtil 10.0 m, hvis behovet kan godkendes af kommunen, og den samlede løsning tilgodeser de æstetiske krav, byrådet ønsker at fastholde. Opholds- og friareal Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser Parkering Ingen bestemmelser Se Generelle bestemmelser Særlige bestemmelser Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser Lokalplan Zonestatus Byzone Byzone 8

10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 4 Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr. 4 vedtaget og besluttet fremlagt i offentlig høring af Sæby byråd. Sæby, d. 19. december 2006 P.B.v. Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr. 4 vedtaget endeligt af Frederikshavn byråd. Frederikshavn, d. 23. maj 2007 P.B.v. Sign. Folmer Hansen Borgmester / Sign. Claus Reimann Petersen Kommunaldirektør Erik Sørensen Borgmester / Jane Wiis Kommunaldirektør 9

11 LOKALPLANENS BESTEMELSER I henhold til gældende planlov fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1.0 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: - at fastlægge bestemmelser for anvendelse, udstykning, bebyggelse, vejforhold m.v. i området. - at revidere bestemmelserne i lokalplanerne , , og at overføre areal fra landzone til byzone. 2.0 Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre: Matr.nr. 25bb, 25bq, 25br, del af 25bt, 25cg, del af 25ck, 25cn, 25co, 25eb, 25ep, 25ff, 25fp, 25fq, 25fr, 25fs, 25ft, 25fø, 25gb, 25gd, 25ge, 25gg, 25gs, 25gx, 25gy, 25gz, 25gø, 25ha, 25hf, 25hh, del af 25ib, 25ik, 25il, 25im, 25in, 25io, 25ip, 25iq, 25ir, 25it, 25iu, Toftlund, Volstrup, samt alle parceller indenfor lokalplanområdet, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanen inddeles i delområderne A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, som vist på kortbilag Lokalplanområdet er beliggende i byzone og landzone, for så vidt den del af matr.nr. 25bt, der på kortbilag 2 er vist med lodret skravering. Ved bekendtgørelsen af den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres landzonearealet til byzone. Følgende areal overføres til byzone: Del af matr.nr. 25bt: ca. 5 ha. 3.0 Områdets anvendelse 3.1 Område A1. Området må kun anvendes til erhvervs- formål: Industri- og større værkstedsvirksomheder, entreprenør- og oplagsvirk- somhed, samt virksomhed, der naturligt finder plads i området. Der må ikke inden for området udøves virksomhed, hvortil der med hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre beliggenhedskrav. Ej heller virksomheder som giver anledning til væsentlige støj-, og luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsom arealanvendelse. Der må kun etableres aktiviteter svarende til virksomheder indenfor virksomheds/miljøklasserne 3 7, jf. Kommuneplanen. Der må ikke opføres boliger i området. Der må ikke opføres eller indrettes bebyggelse til kontorer og lignende udover den til den enkelte virksomhed hørende administration. 3.2 Område A2. Området må kun anvendes til erhvervs- formål: Lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, servicevirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som naturligt finder plads i området. Indenfor området kan udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj-, luftforurening eller lugt. Der må kun etableres aktiviteter svarende til virksomhed indenfor virksomheds/miljøklasserne 1 4. Der må ikke opføres boliger i området.

12 3.3 Område A3. Området må kun anvendes til erhvervsformål, herunder fjernvarmeværk med tilhørende akkumuleringstanke med en bygningshøjde ind til 23.5 m. samt naturgasanlæg m.v. (omfattet af miljøklasse 1 4). 3.4 Område A4. Området må kun anvendes til erhvervsformål: Lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, forretnings- (alene engros) og servicevirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som naturligt finder plads i området. Indenfor området kan udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj-, luftforurening eller lugt. Der må kun etableres aktiviteter svarende til virksomhed indenfor virksomheds/miljøklasserne 1 4. Der må på hver ejendom opføres bolig eller indrettes en bolig for en til virksomheden tilknyttet person, såsom indehaver, bestyrer, portner eller lignende. 3.5 Alle områder Indenfor lokalplanens område kan der opføres transformerstation, pumpestation og lignende mindre tekniske anlæg til betjening af området, når de placeres og udformes under hensyntagen til den øvrige bebyggelse. 3.6 Områderne B1, B2 og B3. Områderne udlægges til rekreative formål. Områderne B1 og B2 som grønt område. Område B3 må endvidere anvendes til fritidsformål såsom spejderlejr herunder teltplads, bålplads m.v. Der må i området opføres en spejderhytte. 4.0 Udstykning 4.1 I område A1 må ikke udstykkes parceller med mindre størrelse end 2500 m 2 eller med mindre bredde end 40 m. 4.2 I område A2, A3 og A4 må ikke udstykkes parceller med mindre størrelse end 1200 m 2 eller med mindre bredde end 30 m. 5.0 Vej- og parkeringsforhold, byggelinier samt nedlægning af vej Vejforhold. 5.1 Området vejbetjenes af kommunevejene Kjeldgaardsvej, Knæverhedevej, Gyldendalsvej, Energivej, Frederik Gybels Vej og Sølystvej (område B3). Udstykningsveje udlægges i en bredde af m med en beliggenhed, som vist på illustrationsplanen. 5.2 Ved vejtilslutninger (herunder nye udstykninger) skal der etableres hjørneafskæring efter reglerne i Lov om off. veje. I henhold til 34 i Lov om offentlige veje kan vejmyndigheden ved tinglysning efter ekspropriation pålægge oversigtsarealer ved vejtilslutninger efter bestemmelserne i Vejregler for geometrisk udformning af veje og stier i byområder. Parkeringsforhold 5.3 Der skal udlægges areal til parkering på egen grund, tilstrækkeligt til at rumme virksomhedens og boligens daglige behov for parkering, herunder normalt forekommende gæsteparkering (jf. kommuneplanen). 11

13 Byggelinier 5.4 Langs udstykningsveje pålægges byggelinier i en afstand på 5 m fra skel. Der er langs Østkystvejen og Aalborgvej pålagt byggelinier på 25 m + højdetillæg, målt fra vejmidten, jfr. byggeliniedekla- ration, tinglyst Arealet mellem byggelinien og vejskellet må ikke benyttes til oplag eller tilsvarende formål, men skal anlægges og vedligeholdes som parkeringsplads og haveanlæg. Der må dog ikke placeres hegn, beplantning eller andre faste genstande som er højere end 0.5 m over det omgivende terræn indenfor arealet. Nedklassificering af vej. 5.5 Den sydlige del af kommunevejen, Gyldendalsvej, agtes nedklassificeret efter reglerne herom i Lov om off. veje. 6.0 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40%. 6.2 Bygningens rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 grundareal. 6.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8.5 m over det omgivende terræn (niveauplan). Byrådet kan dog tillade enkelte bygningsdele i højde på indtil 10.0 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. 6.5 Bebyggelsen skal placeres således, at mindste afstand til eksisterende boligparceller udgør 5 m. 6.6 I område A4 med mulighed for opførelse af bolig skal vinduer i beboelsesrum, som vender mod skel, holdes i en afstand af mindst 10 m fra skel, ligesom der i forbindelse med boligen skal udlægges et passende areal som have eller grønt område. 6.7 Opførelse af bolig i område A4 må først påbegyndes samtidig med eller efter at erhvervsbygningen er påbegyndt. 6.8 I forbindelse med opførelse af spejderhytte i område B3 udlægges et byggefelt på maksimalt 360 m 2 (15 m x 24 m) med en placering, som vist på kortbilag nr I område A3 må der i tilknytning tilfjernvarmeværk opføres akkumuleringstank med en højde indtil 23.5 m med en placering, som vist på kortbilag nr. 5, umiddelbart syd for eksisterende tank. 7.0 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter Byrådets skøn virker skæmmende, og der må kun anvendes farver indenfor jordfarveskalaen. 7.2 Skilte, reklamering og belysning af bygninger må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 6.4 Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. 12

14 8.0 Ubebyggede arealer 8.1 Der skal i forbindelse med erhvervsbebyggelsen tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 25% af etagearealet. 8.2 Der udlægges arealer til beplantningsbælter med en beliggenhed som vist på kortbilag Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende udendørs skal overholdes. Oplægning af materialer, affald og lignende må således kun finde sted nærmere naboskel end 5 m, såfremt der etableres et af Byrådet godkendt hegn mod nabogrunden. 9.0 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 9.1 Før en ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet tages i brug, skal der være etableret opholds- og parkeringsarealer i overensstemmelse med bestemmelserne i 5, stk. 3 og 8, stk Ny bebyggelse på en grund, hvorpå der jf. 8, stk. 2, skal etableres et beplantningsbælte, må ikke tages i brug, før det beplantede bælte er etableret Tekniske anlæg og forsyning Ledninger, kabler m.v Ledningsanlæg til el, telefon, antenne og lignende skal fremføres under terræn. Spildevand, vand- og varmeforsyning Skal bortledes og foregå i overensstemmelse med den til enhver tid gældende kommunale spildevandsplan og de til enhver tid gældende vand- og varmeforsyningsplaner Miljø Miljøpåvirkninger fra aktiviteter på området Der må kun etableres virksomhed indenfor: - Område A1: miljøklasse Områderne A2, A3 og A4: miljøklasse 1 4. De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden Lokalplaner ophævelse 12.1 Med Byrådets vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan , samt de dele af lokalplanerne nr , , og , der er sammenfaldende med denne lokalplan nr Servitutter Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. Planlovens Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 13

15 14.2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg m.v., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensation kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre en lokalplan, kan Byrådet ekspropriere Vedtagelsespåtegning Lokalplan vedtaget og besluttet fremlagt i offentlig høring af Sæby byråd. Sæby, d. 19. december 2006 P.B.v. Sign. Folmer Hansen Borgmester / Sign. Claus Reimann Petersen Kommunaldirektør Lokalplan vedtaget endeligt af Frederikshavn byråd. Frederikshavn, d. 23. maj 2007 P.B.v. Erik Sørensen Borgmester / Jane Wiis Kommunaldirektør 14

16 Grønhede, Volstrup Toftlund, Volstrup 29æ 29as 29ae 1eø 29 25gp 2bø 25gc 27 25gb 3dk 25ft 25is 21d 21e 25c 25cx 25hb 22e 25fs 26d 25iu 25eb 25ff 21h 26a 25cn 3cx 25df 25e 21f 25f 22k 25cy 1qi 21a 25fr 29ø 29ah 25fu 2ci 25hh 29av 1ft 2ce 25gl 3di 25gd 25bq 25ig 25gg 16b 25bt 2c 25ir 25fø 25ck 28 25gø 26e 25gs 25du 25il 25bb 25ib 25dt 25in 25hf 25im 25br 25ic 25ie 25fæ 25ep 25fq 25dv 25bo 25bæ 25it 25dø 25cb 25ha 25gx 25iq 25fp 25ge 25an 25gi 25ia 25g 19b 25gq 25bn 25ap 29ag 1fg 29am 1fs 29cx 1fm 1ey 29b 1fl 25ii 29ak 29ab 25io 29aa 1fq 1eg 1fo 1dæ 25co 29an 1ff 29aq 29ai 25ik 1d 29x 25gy 1fk 29ao 1fi 25gz 25ao 25cs 29ap 25d 1fn 25cr 29au 29af 29ac 29z 1o 29al 25ip 29ad 25ct 25cg 1fp 1n 29ar 29at "s" "r" "o" "æ" "ae" "ab" "bh" "af" "ad "k" Jernbane Øster Alle` Knæverhedevej Vandløsvej Jupitervej Kjeldgaardsvej Østkystvejen Knæverhedevej Energivej Gyldendalsvej Knæverhedevej Sølystvej Åkandevej Fr. Gybelsvej Grøftekanten 4,00m 3,77m 5,00m 3,77m 3,77m 3,77m 4,00m 6,00m 5,00m 10,00m 6,00m 8,00m 6,00m 3,77m 3,77m 4,00m 5,00m 12,00m Fre redskov 12,00m Bilag 1 Lokalplan nr Matrikelkort Toftlund, Volstrup

17 10 m beplantningsbælte 5,00m Gyldendalsvej 10,00m Jupitervej 4,00m 6,00m Vandløsvej A 1 Grønhede, Volstrup Østkystvejen 12,00m 8,00m 3,77m Knæverhedevej Knæverhedevej 10 m beplantningsbælte A 1 Knæverhedevej 6,00m 4,00m 3,77m Jernbane 3,77m 5,00m B 1 A 4 B 2 A 3 A 2 Toftlund, Volstrup 3,77m 3,77m 6,00m Energivej Fr. Gybelsvej Kjeldgaardsvej 5,00m Sølystvej 4,00m Fr B 3 Signaturforklaring Lokalplangrænse Områdegrænse Areal der overføres til byzone 5 m beplantningsbælte Bilag 2 Lokalplan nr Områdeplan Toftlund, Volstrup ,00m Grøftekanten Åkandevej Øster Alle`

18

19 edskov 25ct 25co -680 Byggefelt 25cs 25cg 25cr 4,00m Bilag 4 Lokalplan nr Byggefelt for spejderhytte Toftlund, Volstrup Målforhold 1:

20 c h 25gx 25 25gz 25it 25gy 25il rgivej 25iu Bilag 5 Lokalplan nr Beliggenhedsplan akkumuleringstank Toftlund, Volstrup Målforhold 1:

21 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere