Det ukendte som blev til virkelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det ukendte som blev til virkelighed"

Transkript

1 Det ukendte som blev til virkelighed Ved støberimedarbejder: Chr. Østergaard Jensen To dage med blandede følelser. Første og sidste arbejdsdag på en arbejdsplads, vil for de fleste nok forekomme som dage med blandede følelser. For førstedagen har man samtidig taget afsked fra en tidligere arbejdsproces, som hvorfor kan være af mange årsager. Dette kan være såvel selvforskyldt som uforskyldt eller måske noget helt tredje. Da mennesker er vidt forskellige, er jobskifte et individuelt indstilling for personligt livsførelse. Men uanset årsagen, vil første arbejdsdag for de fleste, altid forekomme som en ny tilværelse for det uvisse, iblandt ukendte mennesker i fremmede omgivelser. Samme situation gentager sig ved sidste arbejdsdag, og ikke mindst efter flere år på samme arbejdsplads, som ligeledes forlades af flere årsager. Men kan nu være af naturlige årsager, som ved overgang til efterløn eller pension. At skal forlade et arbejdsplads efter mange års ansættelse, er man så igennem sin livshistorie ved et skelsættende dag, hvor man ved, hvad man har, men ikke hvad man får, eller går ind til. For i morgen er det en ny dag i nye omgivelser. Tiden imellem første og sidste arbejdsdag For mit vedkommende blev det til knap 26 år på samme arbejdsplads, V. Birn Jernstøberi, i Holstebro. Da jernstøbning er en længere og videnskabelig proces, undlader jeg herfor at omtale denne procession. For min tid som blev til godt et kvart århundred på denne arbejdsplads, sker der jo mangt og meget imellem første og sidste arbejdsdag.

2 I familielivet forekommer begivenheder af godt og ondt, som kan være ved familieforøgelse, dødsfald, skilsmisse, boligskifte osv.. Men uanset glæde og sorger i familielivet, bliver mangt og meget herfra drøftet iblandt troværdige arbejdskammerater. En god arbejdsplads, er kun en god arbejdsplads ved godt støtte fra såvel gode arbejdskammerater som fra en forståelig ledelse. Godt kammeratskab er et nyttigt redskab for god og sund trivsel på arbejdspladsen. At takle problemer med arbejdskammerater og mellemledere At have troværdige arbejdskammerater er ikke nogen selvfølge. Dette er en tillidssag man selv er medvirkende til at skabe sig. Betroet kammeratskab fremkommer som regel ikke ved førstedags- eller førstegangsbekendtskab. Men det er ofte fra vurderinger under sådanne, man må sætte sin begrænsning for såvel tiltale som udtale, for at må sætte sig i selvrespekt. Ufornuftig omgang med ukendte personer kan ligefrem føre til tortur, som gør det umuligt at skabe sig en behagelig hverdag på arbejdspladsen. Samme situation gør sig stort set også gældende overfor den funktionærer mesterledelse. Nok er det denne, som har ret til at lede og fordele arbejdet, men kommer man dertil, hvor man føler sine resurser uhensigtsmæssigt udnyttet, må man for sin egen skyld drage konsekvensen ved at sætte sig en retfærdighedsbegrænsning. For en sådan beslutningstagen, kan det være svært at finde den rette balancegang, men det er altid godt at få en dårlig sag debatteret med betroede arbejdskammerater.

3 Rent personligt har jeg ikke ladet mig provokere af sådanne episoder. Men jeg kender udmærket situationen, hvor enkelte hele tiden ved chikaneri, må finde sig uretfærdigt behandlet. Ved ansættelse Min ansættelsestid i firmaet V. Birn, var fra november 1970, til september 1996, hvor jeg da gik på efterløn. Ved ansættelsestid var der da mangel på arbejdskraft. Herfor blev der ikke for arbejde søgende stillet nogen særlige krav til eksamensdokumenter. Blot man kunne udføre det job man blev ansat til, var det op til en selv hvor længe man ønskede at være her. Udover årene med tre år i reparationsafdelingen, har jeg været ansat i støberiet, som skifteholdsarbejder ved dag og aftenhold. Da ansættelse på jernstøberi var et helt nyt fag for mig, fik jeg herfor stor støtte af min første afdelingsmester. Sammen fik vi mange gode og positive debatter om, af hvad som rørte sig på arbejdspladsen og i samfundet. Det var ligesom om, at der herved blev tændt et grundlæggende gnist, som gav mig interesse for at videreudvikle mig for fagligt organisationsarbejde, som senere gik over til politiske interesser. Ansættelsestid for nyansatte har jeg oplevet som værende meget varierende, fra en halv time, en dag, flere dage, måneder, år osv.. Flere nyansatte var gengangere, med støberiarbejde om vinteren og ved andet steds udendørs arbejde om sommeren. Med årerne og større udbud på arbejdskraft, samt med kendskab til moderne teknologi, blev der stillet større kritik til valg af nyansatte i medarbejderstaben. Igennem årerne på en sådan arbejdsplads, oplever man

4 samvær med mennesker fra alle samfundslag. At stifte kendskab med et så bredt befolkningsgruppe, som der herved forekommer, er der herved rig mulighed for at høre om det virkelige liv i de mange virksomhedsfag som forekommer i vort almene samfund. Ingen mennesker er uinteressante. Det er ligefrem utroligt, hvor indholdsrig menneskefortolkninger kan være. Mine job på Birn - igennem årerne Jeg blev ansat som maskinformer, men har dog igennem årerne stiftet kendskab til forskellige andre job, som bl.a. var 3 år i reparationsafdeling og frem til mine sidste mange år som anlægsstyrer for blanding af formsand og udkørsel herved. At blande formsand lyder nok som et fysisk krævende arbejde. Dette er ikke tilfældet, da det maskinelt udføres pr. automatik, og senere er bleven computerstyret. Og efter min tid, endnu mere computerstyret. At køre dette anlæg kræver ikke særlige kvalifikationsegenskaber. Men det skader ikke at være i besiddelse af et stærkt personligt psykisk temperament, ligesom det er et tillidsjob for daglig fremmøde. Jeg kan ikke herved nævne processen for blanding af formsand. Men jeg kan dog nævne, at det er en proces som er vanskelig at udføre til alles fulde tilfredsstillelse. At blande formsand ved et sådant støberi, er ikke noget som forekommer i småtingsafdelingen, da der bearbejdes fra tons pr. time. Sorte støberi arbejder At støberi arbejder altid er sorte mennesker, skyldes det støv som fremkommer fra kulmel, som iblandes formsandet. Da kulmel er en af ingredienserne i formsandet, vil dette ved udbrænding blive et tørt støv, som fra de mange ma-

5 skinvibrationer så vil hænge i luften og uundgåelig falde ned og lægge sig på alt af hvad man er i berøring med. Kulmel har den funktion, at forhindre påbrænding af støbegods til sandform. Stort set samme funktion som ved anvendelse af fedtstoffer i pande, for madlavning. Da der endnu ikke findes nogen produkt som kan anvendes i stedet for det sorte kulmel, må støberi arbejder derfor i endnu en tid affinde sig med at være sorte mennesker. Kommer man til at sluge noget støberistøv, kommer det igen ud af naturlige veje. Det sorte støv på krop, er ikke den store problem at renvaske sig for. Løn og lønudbetaling Mindste overenskomstmæssige løn var ved ansættelse i 1970, i time. Ved forskellige lokalaftaler af forskellige arbejdsprocesser, kunne det herved give et par kroner mere. Efter en vis oplæringstid overgik man til akkordafregning, som kunne være såvel individuelle som gruppeakkord. Akkordens beregningsgrundlag var minutfaktor, efter tidsmåling. På nye emner skulle der herfor tages ny tidsmåling, for at sætte en minutfaktor. Blev der ændret herved skulle det selvfølgelig opdateres. Lønudbetaling var ugentlig og med rede kontanter i lønpose. Lønsedler var håndskrevne. Ak ja det var dengang der var sjæl i at få penge på lommen. Igennem årerne blev lønudbetaling i takt med tidernes udvikling ændret flere gange, til det nu kendte system med lønoverførsel til bankkonti.

6 Fagorganisation og politik mm Ved min ansættelse, var min viden til organisationsarbejde stort set lig nul. Udover at vide hvem statsministeren var, forekom noget sådant for mig som livet i et helt anden verden. Fra min fortid under opvækst og igennem ungdomsårene, til jeg selv stiftede familie, havde jeg ikke på nogen tidspunkt hørt nævneværdigt herom. Ved familiestiftelse og nogle år med lidt rodet forsøg med blandet selverhverv, gik det herfor op for mig, at ved sådan skulle man faktisk være storsvindler for at begå sig. Et moral som jeg slet ikke kunne leve op til, samt byde min familie at skulle leve med, ønskede jeg herfor ikke at skulle leve et helt liv med sådanne vilkår. Mange gør det, men jeg havde dog ikke mange år til at aflive den tanke. Da jeg nåede valgretsalderen, anede jeg ikke en pind om hvilke parti jeg skulle stemme på. Derfor stemte jeg så på det parti, som det folk jeg befandt mig iblandt mente var det rigtige. Under min selvstændighedsperiode gik det herfor op for mig, at der er noget - der her er rivende galt. Hvis jeg skulle have en chance for at overleve, måtte jeg skifte parti og holdninger, som blev fra førstkommende folketings valg, hvor jeg stemte på Socialdemokratiet. Fra min opvækst i ungdomsårene, har jeg altid følt et godt forhold til befolkningsgruppen i arbejderstanden med socialdemokratiske holdninger. Jeg følte at der herved var sammenhold imod overklassens uretfærdigheder. Herfor valgte jeg Socialdemokratiet som værende mit politiske ståsted, og som det siden den tid så har været. Efterhånden som tiden gik, fik jeg ligesom interesse for at gå lidt dybere i de faglige rettigheder, som jeg nu godt kunne indse, kunne have støttet min fortid. Ved min stadig vågne interesse herfor, blev jeg herfor efter kort tid, ved førstkommende lønforhandling, af min til-

7 lidsmand inviteret til at deltage herved, da han mente, at jeg vist godt kunne have interesse for at overvære dette. Jeg skulle bare være tilhører uden at sige noget ok, jeg hoppede på og fulgte med. Ligeledes fulgte jeg med interesse de møder som blev afholdt i fagforeningen. Efter et par år med udvist interesse for det faglige, blev jeg ved en generalforsamling i formerklubben valgt som formernes tillidsmand. Som uerfaren ved et sådant job, ville de tidligere tillidsmænd være mig behjælpsomme i tilfælde af tilspidsede situationer. Jeg var kun tillidsmand i to år, da jeg efter eget valg under et lavkonjektur i firmaet, blev overflyttet til andet job som var i reparationsafdelingen, og kunne derfor ikke mere varetage tillidsmandsposten for formerne. I de to år jeg var fungerende tillidsmand, blev der i firmaet stiftet et Fællesklub. Samtlige tillidsmænd var selvskreven til at sidde i fællesklubbens bestyrelse sammen med enkelte andre. Herfor kunne jeg efter min udtræden som tillidsmand godt fortsætte i fællesklubbens bestyrelse, hvorved jeg så var bestyrelsesmedlem igennem flere år. Som tillidsmand deltager man ved samarbejdsudvalgsmøder. Jeg husker tydelig mit første møde herved, hvor direktør V. Birn var formand for samarbejdsudvalget. Han åbnede mødet med at byde velkommen og nævnte, at der i firmaet var enkelte i topledelse som endnu sagde De under samtale med medarbejder. Denne talemåde var noget som hørte fortiden til, og vil gerne gå ind for at få dette afskaffet, da det kun blev overholdt under fredsommelige samtaler. I må gerne sige Du til mig, hvis jeg må sige Du til jer, sagde V. Birn, og så var det sat på plads. Det tog ca. to minutter for at klare denne sag. At have faglige tillidshverv og være fungerende som sådan, er det jo ikke blot i arbejdstiden det kræver ens ind-

8 sats. Det kræver også mere eller mindre ressourcer af ens fritid, som kan være på bekostning af familielivet. Personlig har jeg aldrig ofret mere tid herpå, end familien har kunnet acceptere. Jeg har aldrig været kursusnarkoman, men enkelte møder og kurser er man jo nødsaget til at skal deltage ved. Mit første møde eller kursus nogensinde, var ved deltagelse af et tillidsmandsmøde, ved et formerlandsmøde på Jørlunde Metalskole. Jeg ved egentlig ikke hvad jeg havde af forventninger til dette møde, ligesom det aldrig nogen sinde senere er gået op for mig, hvad den egentlige formål hermed tjente. Men året efter var jeg dog af sted igen. Som førstegangsdeltager ved et sådant møde, var det jo nok med lidt forventning til lærdomsberigelse. Men desværre, fik jeg indtryk af det modsatte. Som jeg oplevede det, var det en gang tordenskjold soldater fra samtlige jernstøberier i Danmark, som havde et årligt samvær, af navnet formerlandsmøde. Under foredrag med efterfølgende debat, blev der diskuteret støv og osende giftig røg fra kærner osv.. Alt sammen af hvad er normalt forekommende på jernstøberier, og som igennem flere år har været drøftet, før og efter. Aftenen foregik med selskabelig råhygge i kælderen. Det var nok herved der var lejlighed for, at få blot en anelse af andre tillidsfolks erfaringer med sig hjem. Der var tillidsmænd fra det daværende B&W samt fra flere af de nu nedlagte jernstøberier. Men det var tillidsfolk herfra, som var stamkursister med bureaukrati klister bagpå, for at varetage egne interesse. Jernnæven Som bestyrelsesmedlem i fællesklubben, var jeg en del år sekretær og kassere herved, ligesom jeg var skrivende redaktør af fællesklub bladet Jernnæven et interessant job

9 som jeg påtog mig igennem 14 år. Jernnæven var et klubblad som igennem mange år var på 8 sider, udgivet 10 gange årligt. Formålet med Jernnæven var, at den skulle være informationsformidler af hvad som rørte sig i støberiets forskellige afdelinger. Den skulle være upolitisk. Jeg har ikke skrevet de først udgivne numre for ca. 1 år, men eftersom tiden gik og den skrivende redaktør fik funktionærstilling og derfor ikke mere kunne påtage sig dette, forsøgte jeg så som prøveskriver. Før den tid havde jeg aldrig rørt et skrivemaskine, men da jeg havde en datter som ved skolegang havde fået lidt undervisning heri, besluttede vi os så for i fællesskab at prøve med skrivning af dette blad. Hen ad vejen smug trænede jeg lidt med det maskinskriveri, som meningen var og som så førte til, at jeg selv klarede dette. Jernnævens første numre blev skrevet på stencil, til mangfoldiggørelse på duplikator maskine. Denne opgave udførte fællestillidsmanden, sammen med sin kone i hjemmets kælder. Fællestillidsmanden var jernnævens ansvarshavende. Efter den første tid med bladudgivelse som sådan, fik vi det mangfoldiggjort på et offset trykkeri i Horslunde, på Lolland. Offset trykkeri var endnu ikke noget som forefindes i enhver by. For at få bladet trykt herved, skulle den være opsat som færdiggjort manuskript, med sideinddeling. Kun overskrifter påtog de sig at udføre og påsætte. Denne proces var en del besværlig, da forarbejdet skulle udføres på gammel skrivemaskine, redigeres og sættes op med saks, pincet, lim, vinkellinealer og ellers hvad kunne anvendes. Med tiden blev denne proces også rutinearbejde. Efter en tid på denne måde blev fællesklubben så moderne, at der til dette formål blev indkøbt en el-skrivemaskine, som automatisk kunne slette de sidste ti bogstaver. Dette

10 var en mægtig fremgang, ligesom maskinskrivning nu også blev rutine og der var opstået offset trykkeri i Holstebro, som blev valgt at overflytte til. Lidt foto fra Jernævens fotoarkiv, brugt/ubrugt, kan ses herved: Politiske interesse Da jeg nu igennem årerne havde stiftet lidt kendskab til de faglige systemer, fik jeg ligesom ved mine sidste år på arbejdsmarkedet, interesse for at deltage i det politiske liv. Interessen herfor var faktisk ikke ny, men da jeg valgte at passe mit job, til familiens fordel, kunne jeg vanskelig afse tid til at dyrke det politiske. Da jeg nu var kommen så langt op i alderen, at min tid som støberi arbejder kørte på sidste vers, begyndte jeg så småt at deltage ved politiske møder, mente jeg godt nu som efterlønner kunne tage en tørn for. Jeg blev herfor indvalgt i det lokal Socialdemokratiske partiforening, som jeg også i en periode blev formand for. Under formandsperioden deltog jeg et par gange ved Socialdemokratiets kongres, ligesom jeg også deltog i en del andre møder. Samtlige de møder jeg har deltaget ved, har for mig alle været belærende, men som tidligere nævnt, er jeg aldrig bleven forfalden til at være mødenarkoman. Jeg tør godt for egen regning at nævne, at mange møder og kurser intet er værd. I mange tilfælde er man mere forvirret end belært, når man har deltaget herved. Bureaukratiet snakker og snakker uden at udføre konkrete handlinger. Jeg finder i mange tilfælde den mindre snak salige, for værende den mest sigende. Et liv uden computer, humørpiller og p-piller Uden sådant - var livet da værd at leve? Fra min ansættelses tid og mange år frem, var meget af så-

11 dant udstyr endnu ikke opfundet eller markedsført. Livet uden sådanne opfindelse fungerede ganske udmærket, før vor tids dagligdag blev mobiliseret af computer, lommeregner, mobiltelefon, kaffemaskine på enhver kontor, computerkodet musikinstrumenter, bånd- og cdafspiller, elektronisk legetøj og meget meget mere. Ligeledes er virksomheders maskinpark med tidernes udvikling, løbende bleven computerstyret. Herved nævnte er kun et begyndelse af en udviklingsproces, som ligefrem ingen grænse har, til langt ind i fremtiden. Der var også liv i verden udenfor støberiet Ved ansættelse i 1970 kørte dialogen på afstemning for indmeldelse i EF, som bekendt forekom i 1972, og hvorefter statsminister Jens Otto Krag uden varsel afstod statsminister posten til Anker Jørgensen. Ved det herefter førstkommende folketingsvalg, skete der herved det revolutionære, at Fremskridtspartiet og Centrumdemokratiet kom i folketinget. Heraf var det nok Fremskridtspartiet som var den mest belastende, da den blev indvalgt som et protestparti imod alt sund fornuft. En del år senere indkom endnu et protestparti, Fælleskurs under styrmandsbossen Preben Møllers ledelse. Dette parti fik kun kort levetid i folketinget. Igennem 70-erne forekom et par regeringsskifter. Sidst i denne årti eller først i næste var det så, at Knud Heinesen meldte ud med, at Danmark er ved at køre i afgrundens rand. I 1982 fik vi borgerlig regering, som i hele denne årti satte Danmark i stå, ved at spare sig selv ihjel på bekostning af vort velfærd. Herudover er der igennem årene forekommet et utal af politiske aspekter, som alle er ret interessante.

12 Herom må jeg henvise interesserede til at opsøge andre kilder, som ligeledes foreligger i utal af. Verden udenfor Danmark I korte træk kan nævnes, at ved ansættelse i 1970, var verden opdelt med to stormagter, USA og Sovjetunionen. Europa var opdelt i et vest og øst Europa, med et jerntæppe imellem sig. Berlin var opdelt i et øst og vest Berlin, med et opført mur imellem sig. Denne mur var et psykisk pres for befolkningen i de to bydele, da der ikke var normal adgang for passage af denne mur. Igennem årerne med skiftende præsidenter for USA og Sovjetunionen, samt det samarbejdende EU, skete der ad forhandlingers veje, opløsning af den europæiske jerntæppe og nedtagning af Berlinmuren. Denne proces førte til at der nu kunne færdes frit i øst og vest Europa, samt USA og Sovjetunionen. Tyskland fik herved deres Østtyskland tilbage. Om det så blev lykken for dem, eller bliver det, vil kun fremtiden kan vise. Da denne handling nok skulle forekomme som et fredsproces, opstår der ufred andre steder. Jugoslavien bliver et opsplittet union med mange mennesketabe til følge. I Mellemøsten forekommer ufred, som ligefrem er uoverskuelige. Irak kan nævnes som et uvæsen og for værende et af de mange brændpunkter. Som sådant kunne man blive ved, men en ting er sikkert: DANMARK ER ENDNU ET PARADIS, BLOT VI PASSER PÅ DEN. Hvad så herefter fra arbejdsmarkedet

13 Efter ophør på arbejdsmarkedet, bliver man af utallige spurgt om, hvad man får tiden til at gå med. Efter min mening et ret dumt spørgsmål. Der forekommer jo også en verden udenfor arbejdspladsen. Er man så fantasiløs ikke kan fordrive sin frie tilværelse herved, skal man ikke forlade arbejdsmarkedet, da man så ikke selv har nogen seriøs fantasi. Jeg er nu kommen godt igennem efterlønsårene og har opnået folkepensionsalderen. Som jeg har nævnt, stiftede jeg under mine sidste år på arbejdsmarkedet en del aktiv kendskab til politik, med henblik på at følge det mere op når jeg kom på efterløn. Dette har jeg gjort og med interesse ofret en del tid her herpå. Så meget at jeg nu ved pensionsalderen er ved at trappe lidt ned igen, da jeg jo også har en del andre interesse at foretage mig. Af andre interesser har jeg lidt musikalske, samt foretaget en del slægts- og erindringsbeskrivelser, hvorved man får et mindre indblik i, hvorledes slægtens rødder har levet deres liv i fortiden. Ret interessant med stof til eftertanke. Et godt helbred for den tredje alder, er en livsgave til at kan leve en værdig alderdom med. Skrevet år 2000 sidste opdatering okt. 2005

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve..

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Hvilke særheder har du? Jeg er alene fordi... Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Manden er jægeren... eller? Hvordan/hvornår afviser du en date og hvordan føles det? Hvor mange må man date

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 28. januar 2012 Bestyrelsens beretning for året 2011 til generalforsamlingen den 28. januar 2012. Så er der gået et år, og vi er igen samlet for at prøve at lave status

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Pionererne De første formænd Kabellodder A. Jensen er formand fra 19. marts 1899 til 18. juni 1901 for det nystiftede Københavns kommunale Arbejderforbund. Sprøjtefører

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Formandsskifte 2010 Anders Kjær til højre, klubformand 1998 2010 Anders Nielsen til venstre, nuværende klubformand 2010 Udgivet i anledning

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013

Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Seniorpolitik Kriminalforsorgen i Grønland oktober 2013 Indhold 1. Indledning...3 2. Mål...3 3. Hvornår er man senior?...3 4. Seniorplan som et element i MUS...3 5. SeniorMUS...4 6. Indholdet af seniorpolitikken...4

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere