Det ukendte som blev til virkelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det ukendte som blev til virkelighed"

Transkript

1 Det ukendte som blev til virkelighed Ved støberimedarbejder: Chr. Østergaard Jensen To dage med blandede følelser. Første og sidste arbejdsdag på en arbejdsplads, vil for de fleste nok forekomme som dage med blandede følelser. For førstedagen har man samtidig taget afsked fra en tidligere arbejdsproces, som hvorfor kan være af mange årsager. Dette kan være såvel selvforskyldt som uforskyldt eller måske noget helt tredje. Da mennesker er vidt forskellige, er jobskifte et individuelt indstilling for personligt livsførelse. Men uanset årsagen, vil første arbejdsdag for de fleste, altid forekomme som en ny tilværelse for det uvisse, iblandt ukendte mennesker i fremmede omgivelser. Samme situation gentager sig ved sidste arbejdsdag, og ikke mindst efter flere år på samme arbejdsplads, som ligeledes forlades af flere årsager. Men kan nu være af naturlige årsager, som ved overgang til efterløn eller pension. At skal forlade et arbejdsplads efter mange års ansættelse, er man så igennem sin livshistorie ved et skelsættende dag, hvor man ved, hvad man har, men ikke hvad man får, eller går ind til. For i morgen er det en ny dag i nye omgivelser. Tiden imellem første og sidste arbejdsdag For mit vedkommende blev det til knap 26 år på samme arbejdsplads, V. Birn Jernstøberi, i Holstebro. Da jernstøbning er en længere og videnskabelig proces, undlader jeg herfor at omtale denne procession. For min tid som blev til godt et kvart århundred på denne arbejdsplads, sker der jo mangt og meget imellem første og sidste arbejdsdag.

2 I familielivet forekommer begivenheder af godt og ondt, som kan være ved familieforøgelse, dødsfald, skilsmisse, boligskifte osv.. Men uanset glæde og sorger i familielivet, bliver mangt og meget herfra drøftet iblandt troværdige arbejdskammerater. En god arbejdsplads, er kun en god arbejdsplads ved godt støtte fra såvel gode arbejdskammerater som fra en forståelig ledelse. Godt kammeratskab er et nyttigt redskab for god og sund trivsel på arbejdspladsen. At takle problemer med arbejdskammerater og mellemledere At have troværdige arbejdskammerater er ikke nogen selvfølge. Dette er en tillidssag man selv er medvirkende til at skabe sig. Betroet kammeratskab fremkommer som regel ikke ved førstedags- eller førstegangsbekendtskab. Men det er ofte fra vurderinger under sådanne, man må sætte sin begrænsning for såvel tiltale som udtale, for at må sætte sig i selvrespekt. Ufornuftig omgang med ukendte personer kan ligefrem føre til tortur, som gør det umuligt at skabe sig en behagelig hverdag på arbejdspladsen. Samme situation gør sig stort set også gældende overfor den funktionærer mesterledelse. Nok er det denne, som har ret til at lede og fordele arbejdet, men kommer man dertil, hvor man føler sine resurser uhensigtsmæssigt udnyttet, må man for sin egen skyld drage konsekvensen ved at sætte sig en retfærdighedsbegrænsning. For en sådan beslutningstagen, kan det være svært at finde den rette balancegang, men det er altid godt at få en dårlig sag debatteret med betroede arbejdskammerater.

3 Rent personligt har jeg ikke ladet mig provokere af sådanne episoder. Men jeg kender udmærket situationen, hvor enkelte hele tiden ved chikaneri, må finde sig uretfærdigt behandlet. Ved ansættelse Min ansættelsestid i firmaet V. Birn, var fra november 1970, til september 1996, hvor jeg da gik på efterløn. Ved ansættelsestid var der da mangel på arbejdskraft. Herfor blev der ikke for arbejde søgende stillet nogen særlige krav til eksamensdokumenter. Blot man kunne udføre det job man blev ansat til, var det op til en selv hvor længe man ønskede at være her. Udover årene med tre år i reparationsafdelingen, har jeg været ansat i støberiet, som skifteholdsarbejder ved dag og aftenhold. Da ansættelse på jernstøberi var et helt nyt fag for mig, fik jeg herfor stor støtte af min første afdelingsmester. Sammen fik vi mange gode og positive debatter om, af hvad som rørte sig på arbejdspladsen og i samfundet. Det var ligesom om, at der herved blev tændt et grundlæggende gnist, som gav mig interesse for at videreudvikle mig for fagligt organisationsarbejde, som senere gik over til politiske interesser. Ansættelsestid for nyansatte har jeg oplevet som værende meget varierende, fra en halv time, en dag, flere dage, måneder, år osv.. Flere nyansatte var gengangere, med støberiarbejde om vinteren og ved andet steds udendørs arbejde om sommeren. Med årerne og større udbud på arbejdskraft, samt med kendskab til moderne teknologi, blev der stillet større kritik til valg af nyansatte i medarbejderstaben. Igennem årerne på en sådan arbejdsplads, oplever man

4 samvær med mennesker fra alle samfundslag. At stifte kendskab med et så bredt befolkningsgruppe, som der herved forekommer, er der herved rig mulighed for at høre om det virkelige liv i de mange virksomhedsfag som forekommer i vort almene samfund. Ingen mennesker er uinteressante. Det er ligefrem utroligt, hvor indholdsrig menneskefortolkninger kan være. Mine job på Birn - igennem årerne Jeg blev ansat som maskinformer, men har dog igennem årerne stiftet kendskab til forskellige andre job, som bl.a. var 3 år i reparationsafdeling og frem til mine sidste mange år som anlægsstyrer for blanding af formsand og udkørsel herved. At blande formsand lyder nok som et fysisk krævende arbejde. Dette er ikke tilfældet, da det maskinelt udføres pr. automatik, og senere er bleven computerstyret. Og efter min tid, endnu mere computerstyret. At køre dette anlæg kræver ikke særlige kvalifikationsegenskaber. Men det skader ikke at være i besiddelse af et stærkt personligt psykisk temperament, ligesom det er et tillidsjob for daglig fremmøde. Jeg kan ikke herved nævne processen for blanding af formsand. Men jeg kan dog nævne, at det er en proces som er vanskelig at udføre til alles fulde tilfredsstillelse. At blande formsand ved et sådant støberi, er ikke noget som forekommer i småtingsafdelingen, da der bearbejdes fra tons pr. time. Sorte støberi arbejder At støberi arbejder altid er sorte mennesker, skyldes det støv som fremkommer fra kulmel, som iblandes formsandet. Da kulmel er en af ingredienserne i formsandet, vil dette ved udbrænding blive et tørt støv, som fra de mange ma-

5 skinvibrationer så vil hænge i luften og uundgåelig falde ned og lægge sig på alt af hvad man er i berøring med. Kulmel har den funktion, at forhindre påbrænding af støbegods til sandform. Stort set samme funktion som ved anvendelse af fedtstoffer i pande, for madlavning. Da der endnu ikke findes nogen produkt som kan anvendes i stedet for det sorte kulmel, må støberi arbejder derfor i endnu en tid affinde sig med at være sorte mennesker. Kommer man til at sluge noget støberistøv, kommer det igen ud af naturlige veje. Det sorte støv på krop, er ikke den store problem at renvaske sig for. Løn og lønudbetaling Mindste overenskomstmæssige løn var ved ansættelse i 1970, i time. Ved forskellige lokalaftaler af forskellige arbejdsprocesser, kunne det herved give et par kroner mere. Efter en vis oplæringstid overgik man til akkordafregning, som kunne være såvel individuelle som gruppeakkord. Akkordens beregningsgrundlag var minutfaktor, efter tidsmåling. På nye emner skulle der herfor tages ny tidsmåling, for at sætte en minutfaktor. Blev der ændret herved skulle det selvfølgelig opdateres. Lønudbetaling var ugentlig og med rede kontanter i lønpose. Lønsedler var håndskrevne. Ak ja det var dengang der var sjæl i at få penge på lommen. Igennem årerne blev lønudbetaling i takt med tidernes udvikling ændret flere gange, til det nu kendte system med lønoverførsel til bankkonti.

6 Fagorganisation og politik mm Ved min ansættelse, var min viden til organisationsarbejde stort set lig nul. Udover at vide hvem statsministeren var, forekom noget sådant for mig som livet i et helt anden verden. Fra min fortid under opvækst og igennem ungdomsårene, til jeg selv stiftede familie, havde jeg ikke på nogen tidspunkt hørt nævneværdigt herom. Ved familiestiftelse og nogle år med lidt rodet forsøg med blandet selverhverv, gik det herfor op for mig, at ved sådan skulle man faktisk være storsvindler for at begå sig. Et moral som jeg slet ikke kunne leve op til, samt byde min familie at skulle leve med, ønskede jeg herfor ikke at skulle leve et helt liv med sådanne vilkår. Mange gør det, men jeg havde dog ikke mange år til at aflive den tanke. Da jeg nåede valgretsalderen, anede jeg ikke en pind om hvilke parti jeg skulle stemme på. Derfor stemte jeg så på det parti, som det folk jeg befandt mig iblandt mente var det rigtige. Under min selvstændighedsperiode gik det herfor op for mig, at der er noget - der her er rivende galt. Hvis jeg skulle have en chance for at overleve, måtte jeg skifte parti og holdninger, som blev fra førstkommende folketings valg, hvor jeg stemte på Socialdemokratiet. Fra min opvækst i ungdomsårene, har jeg altid følt et godt forhold til befolkningsgruppen i arbejderstanden med socialdemokratiske holdninger. Jeg følte at der herved var sammenhold imod overklassens uretfærdigheder. Herfor valgte jeg Socialdemokratiet som værende mit politiske ståsted, og som det siden den tid så har været. Efterhånden som tiden gik, fik jeg ligesom interesse for at gå lidt dybere i de faglige rettigheder, som jeg nu godt kunne indse, kunne have støttet min fortid. Ved min stadig vågne interesse herfor, blev jeg herfor efter kort tid, ved førstkommende lønforhandling, af min til-

7 lidsmand inviteret til at deltage herved, da han mente, at jeg vist godt kunne have interesse for at overvære dette. Jeg skulle bare være tilhører uden at sige noget ok, jeg hoppede på og fulgte med. Ligeledes fulgte jeg med interesse de møder som blev afholdt i fagforeningen. Efter et par år med udvist interesse for det faglige, blev jeg ved en generalforsamling i formerklubben valgt som formernes tillidsmand. Som uerfaren ved et sådant job, ville de tidligere tillidsmænd være mig behjælpsomme i tilfælde af tilspidsede situationer. Jeg var kun tillidsmand i to år, da jeg efter eget valg under et lavkonjektur i firmaet, blev overflyttet til andet job som var i reparationsafdelingen, og kunne derfor ikke mere varetage tillidsmandsposten for formerne. I de to år jeg var fungerende tillidsmand, blev der i firmaet stiftet et Fællesklub. Samtlige tillidsmænd var selvskreven til at sidde i fællesklubbens bestyrelse sammen med enkelte andre. Herfor kunne jeg efter min udtræden som tillidsmand godt fortsætte i fællesklubbens bestyrelse, hvorved jeg så var bestyrelsesmedlem igennem flere år. Som tillidsmand deltager man ved samarbejdsudvalgsmøder. Jeg husker tydelig mit første møde herved, hvor direktør V. Birn var formand for samarbejdsudvalget. Han åbnede mødet med at byde velkommen og nævnte, at der i firmaet var enkelte i topledelse som endnu sagde De under samtale med medarbejder. Denne talemåde var noget som hørte fortiden til, og vil gerne gå ind for at få dette afskaffet, da det kun blev overholdt under fredsommelige samtaler. I må gerne sige Du til mig, hvis jeg må sige Du til jer, sagde V. Birn, og så var det sat på plads. Det tog ca. to minutter for at klare denne sag. At have faglige tillidshverv og være fungerende som sådan, er det jo ikke blot i arbejdstiden det kræver ens ind-

8 sats. Det kræver også mere eller mindre ressourcer af ens fritid, som kan være på bekostning af familielivet. Personlig har jeg aldrig ofret mere tid herpå, end familien har kunnet acceptere. Jeg har aldrig været kursusnarkoman, men enkelte møder og kurser er man jo nødsaget til at skal deltage ved. Mit første møde eller kursus nogensinde, var ved deltagelse af et tillidsmandsmøde, ved et formerlandsmøde på Jørlunde Metalskole. Jeg ved egentlig ikke hvad jeg havde af forventninger til dette møde, ligesom det aldrig nogen sinde senere er gået op for mig, hvad den egentlige formål hermed tjente. Men året efter var jeg dog af sted igen. Som førstegangsdeltager ved et sådant møde, var det jo nok med lidt forventning til lærdomsberigelse. Men desværre, fik jeg indtryk af det modsatte. Som jeg oplevede det, var det en gang tordenskjold soldater fra samtlige jernstøberier i Danmark, som havde et årligt samvær, af navnet formerlandsmøde. Under foredrag med efterfølgende debat, blev der diskuteret støv og osende giftig røg fra kærner osv.. Alt sammen af hvad er normalt forekommende på jernstøberier, og som igennem flere år har været drøftet, før og efter. Aftenen foregik med selskabelig råhygge i kælderen. Det var nok herved der var lejlighed for, at få blot en anelse af andre tillidsfolks erfaringer med sig hjem. Der var tillidsmænd fra det daværende B&W samt fra flere af de nu nedlagte jernstøberier. Men det var tillidsfolk herfra, som var stamkursister med bureaukrati klister bagpå, for at varetage egne interesse. Jernnæven Som bestyrelsesmedlem i fællesklubben, var jeg en del år sekretær og kassere herved, ligesom jeg var skrivende redaktør af fællesklub bladet Jernnæven et interessant job

9 som jeg påtog mig igennem 14 år. Jernnæven var et klubblad som igennem mange år var på 8 sider, udgivet 10 gange årligt. Formålet med Jernnæven var, at den skulle være informationsformidler af hvad som rørte sig i støberiets forskellige afdelinger. Den skulle være upolitisk. Jeg har ikke skrevet de først udgivne numre for ca. 1 år, men eftersom tiden gik og den skrivende redaktør fik funktionærstilling og derfor ikke mere kunne påtage sig dette, forsøgte jeg så som prøveskriver. Før den tid havde jeg aldrig rørt et skrivemaskine, men da jeg havde en datter som ved skolegang havde fået lidt undervisning heri, besluttede vi os så for i fællesskab at prøve med skrivning af dette blad. Hen ad vejen smug trænede jeg lidt med det maskinskriveri, som meningen var og som så førte til, at jeg selv klarede dette. Jernnævens første numre blev skrevet på stencil, til mangfoldiggørelse på duplikator maskine. Denne opgave udførte fællestillidsmanden, sammen med sin kone i hjemmets kælder. Fællestillidsmanden var jernnævens ansvarshavende. Efter den første tid med bladudgivelse som sådan, fik vi det mangfoldiggjort på et offset trykkeri i Horslunde, på Lolland. Offset trykkeri var endnu ikke noget som forefindes i enhver by. For at få bladet trykt herved, skulle den være opsat som færdiggjort manuskript, med sideinddeling. Kun overskrifter påtog de sig at udføre og påsætte. Denne proces var en del besværlig, da forarbejdet skulle udføres på gammel skrivemaskine, redigeres og sættes op med saks, pincet, lim, vinkellinealer og ellers hvad kunne anvendes. Med tiden blev denne proces også rutinearbejde. Efter en tid på denne måde blev fællesklubben så moderne, at der til dette formål blev indkøbt en el-skrivemaskine, som automatisk kunne slette de sidste ti bogstaver. Dette

10 var en mægtig fremgang, ligesom maskinskrivning nu også blev rutine og der var opstået offset trykkeri i Holstebro, som blev valgt at overflytte til. Lidt foto fra Jernævens fotoarkiv, brugt/ubrugt, kan ses herved: Politiske interesse Da jeg nu igennem årerne havde stiftet lidt kendskab til de faglige systemer, fik jeg ligesom ved mine sidste år på arbejdsmarkedet, interesse for at deltage i det politiske liv. Interessen herfor var faktisk ikke ny, men da jeg valgte at passe mit job, til familiens fordel, kunne jeg vanskelig afse tid til at dyrke det politiske. Da jeg nu var kommen så langt op i alderen, at min tid som støberi arbejder kørte på sidste vers, begyndte jeg så småt at deltage ved politiske møder, mente jeg godt nu som efterlønner kunne tage en tørn for. Jeg blev herfor indvalgt i det lokal Socialdemokratiske partiforening, som jeg også i en periode blev formand for. Under formandsperioden deltog jeg et par gange ved Socialdemokratiets kongres, ligesom jeg også deltog i en del andre møder. Samtlige de møder jeg har deltaget ved, har for mig alle været belærende, men som tidligere nævnt, er jeg aldrig bleven forfalden til at være mødenarkoman. Jeg tør godt for egen regning at nævne, at mange møder og kurser intet er værd. I mange tilfælde er man mere forvirret end belært, når man har deltaget herved. Bureaukratiet snakker og snakker uden at udføre konkrete handlinger. Jeg finder i mange tilfælde den mindre snak salige, for værende den mest sigende. Et liv uden computer, humørpiller og p-piller Uden sådant - var livet da værd at leve? Fra min ansættelses tid og mange år frem, var meget af så-

11 dant udstyr endnu ikke opfundet eller markedsført. Livet uden sådanne opfindelse fungerede ganske udmærket, før vor tids dagligdag blev mobiliseret af computer, lommeregner, mobiltelefon, kaffemaskine på enhver kontor, computerkodet musikinstrumenter, bånd- og cdafspiller, elektronisk legetøj og meget meget mere. Ligeledes er virksomheders maskinpark med tidernes udvikling, løbende bleven computerstyret. Herved nævnte er kun et begyndelse af en udviklingsproces, som ligefrem ingen grænse har, til langt ind i fremtiden. Der var også liv i verden udenfor støberiet Ved ansættelse i 1970 kørte dialogen på afstemning for indmeldelse i EF, som bekendt forekom i 1972, og hvorefter statsminister Jens Otto Krag uden varsel afstod statsminister posten til Anker Jørgensen. Ved det herefter førstkommende folketingsvalg, skete der herved det revolutionære, at Fremskridtspartiet og Centrumdemokratiet kom i folketinget. Heraf var det nok Fremskridtspartiet som var den mest belastende, da den blev indvalgt som et protestparti imod alt sund fornuft. En del år senere indkom endnu et protestparti, Fælleskurs under styrmandsbossen Preben Møllers ledelse. Dette parti fik kun kort levetid i folketinget. Igennem 70-erne forekom et par regeringsskifter. Sidst i denne årti eller først i næste var det så, at Knud Heinesen meldte ud med, at Danmark er ved at køre i afgrundens rand. I 1982 fik vi borgerlig regering, som i hele denne årti satte Danmark i stå, ved at spare sig selv ihjel på bekostning af vort velfærd. Herudover er der igennem årene forekommet et utal af politiske aspekter, som alle er ret interessante.

12 Herom må jeg henvise interesserede til at opsøge andre kilder, som ligeledes foreligger i utal af. Verden udenfor Danmark I korte træk kan nævnes, at ved ansættelse i 1970, var verden opdelt med to stormagter, USA og Sovjetunionen. Europa var opdelt i et vest og øst Europa, med et jerntæppe imellem sig. Berlin var opdelt i et øst og vest Berlin, med et opført mur imellem sig. Denne mur var et psykisk pres for befolkningen i de to bydele, da der ikke var normal adgang for passage af denne mur. Igennem årerne med skiftende præsidenter for USA og Sovjetunionen, samt det samarbejdende EU, skete der ad forhandlingers veje, opløsning af den europæiske jerntæppe og nedtagning af Berlinmuren. Denne proces førte til at der nu kunne færdes frit i øst og vest Europa, samt USA og Sovjetunionen. Tyskland fik herved deres Østtyskland tilbage. Om det så blev lykken for dem, eller bliver det, vil kun fremtiden kan vise. Da denne handling nok skulle forekomme som et fredsproces, opstår der ufred andre steder. Jugoslavien bliver et opsplittet union med mange mennesketabe til følge. I Mellemøsten forekommer ufred, som ligefrem er uoverskuelige. Irak kan nævnes som et uvæsen og for værende et af de mange brændpunkter. Som sådant kunne man blive ved, men en ting er sikkert: DANMARK ER ENDNU ET PARADIS, BLOT VI PASSER PÅ DEN. Hvad så herefter fra arbejdsmarkedet

13 Efter ophør på arbejdsmarkedet, bliver man af utallige spurgt om, hvad man får tiden til at gå med. Efter min mening et ret dumt spørgsmål. Der forekommer jo også en verden udenfor arbejdspladsen. Er man så fantasiløs ikke kan fordrive sin frie tilværelse herved, skal man ikke forlade arbejdsmarkedet, da man så ikke selv har nogen seriøs fantasi. Jeg er nu kommen godt igennem efterlønsårene og har opnået folkepensionsalderen. Som jeg har nævnt, stiftede jeg under mine sidste år på arbejdsmarkedet en del aktiv kendskab til politik, med henblik på at følge det mere op når jeg kom på efterløn. Dette har jeg gjort og med interesse ofret en del tid her herpå. Så meget at jeg nu ved pensionsalderen er ved at trappe lidt ned igen, da jeg jo også har en del andre interesse at foretage mig. Af andre interesser har jeg lidt musikalske, samt foretaget en del slægts- og erindringsbeskrivelser, hvorved man får et mindre indblik i, hvorledes slægtens rødder har levet deres liv i fortiden. Ret interessant med stof til eftertanke. Et godt helbred for den tredje alder, er en livsgave til at kan leve en værdig alderdom med. Skrevet år 2000 sidste opdatering okt. 2005

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

PF-Info december 2013

PF-Info december 2013 PF-Info december 2013 Så er vi sgu allerede ved at være der igen om ganske få dage står den atter på and, gås, flæskesteg, medister, brune kartofler, hvide kartofler, franske kartofler, rødkål, ris á la

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Velkommen. til klubben. Mødested Kastaniegården Aulum

Velkommen. til klubben. Mødested Kastaniegården Aulum Praktiske oplysninger Klubbens bestyrelse er påtegnet klubbens aktivitetsprogram. Åbnes direkte ved hjemmesiden: Klubbestyrelse og aktivitetsprogram Medlemskontingent betales to gange årlig. Første mødedag

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked INSPIRATION TIL Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked Selvrealisering Vi står overfor en ny generationer som samfundet, sundhedsvæsenet, virksomhederne og mange enkeltpersoner ikke har opnået

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

EN HYLDEST TIL LIVET. en livsguide. Trine Jarlby

EN HYLDEST TIL LIVET. en livsguide. Trine Jarlby EN HYLDEST TIL LIVET en livsguide Trine Jarlby Indholdfortegnelse Præsentation... 4 Forord... 6 Stress... 8 Glæde... 14 Kemi... 17 Selvværd... 21 Dilemma... 28 Angst... 35 Etik, moral... 38 Skyld, skam...

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh.

Schroeder-Løhndorf. Bestyrelsesmedlem i 1920-klubben,Kbh. StilladsInformation nr. 84 - september 2007 side 9 manden Navn: Bopæl: Olaf Tysker Schroeder-Løhndorf Nær Nykøbing Falster men forhåbentlig snart i København Alder: 39 Nuværende firma: AC Stilladser, Hvidovre

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Formandsskifte 2010 Anders Kjær til højre, klubformand 1998 2010 Anders Nielsen til venstre, nuværende klubformand 2010 Udgivet i anledning

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21. Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.30 i Samlingssalen på Lønborgvej 53, Tarm Nu skal der vælges ny skolebestyrelse

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

tillidsfolkene for deres tålmodighed med mig og min måde at gøre tingene på. Held og lykke og må TP længe leve! Ja, så står jeg her og skal aflevere

tillidsfolkene for deres tålmodighed med mig og min måde at gøre tingene på. Held og lykke og må TP længe leve! Ja, så står jeg her og skal aflevere Jeg har været meget, meget glad for mine år i TP s bestyrelse, og det bliver meget svært for mig at slippe foreningsarbejdet. Men for ikke at slippe det helt, har jeg tilbudt bestyrelsen at være tovholder

Læs mere

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PENSIONS- INTRODUKTION Pension og livsforsikring er ikke emner, som vi tænker meget over i det daglige. Ikke desto mindre er det spørgsmål, som kan have stor betydning for

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve..

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Hvilke særheder har du? Jeg er alene fordi... Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Manden er jægeren... eller? Hvordan/hvornår afviser du en date og hvordan føles det? Hvor mange må man date

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014

Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Referat af stiftende bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 18. marts 2014 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Dagsorden 1.

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere