MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten"

Transkript

1 MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

2 Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning beskriver og kommer med anbefalinger til, hvordan man under håndtering af tagsten på byggepladsen kan reducere det tunge arbejde og de belastende arbejdsstillinger. Anvisningen kommer også med forslag til egnede løsninger som f.eks. tekniske hjælpemidler og beskriver, i hvilke situationer ergonomiske belastninger kan opstå, f.eks. ved løft, bæring, træk og skub. Den beskriver også, hvilke arbejdsstillinger og bevægelser, der kan være belastende. Anvisningen henvender sig til bygherrer, projekterende/ rådgivere, virksomheder og ansatte, der udfører tagarbejde. Anvisningen anbefaler, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og eventuelt med krav om brug af egnede tekniske hjælpemidler. Der findes en generel teknisk branchevejledning for oplægning af tegltage, kaldet Tegl 36, som kan findes på bl.a. ligesom der findes en branchevejledning for beton- og tegltagsten hos Branchearbejdsmiljørådet (BAR). Disse vejledninger bør af tekniske grunde nøje følges og er tekniske supplementer til denne vejledning. Leverandører af tagsten er forpligtet til at levere en leverandørbrugsanvisning, som beskriver, hvordan den leverede tagsten kan håndteres ergonomisk forsvarligt, og hvilke løfte- og transportredskaber, der eventuelt anbefales anvendt. Denne leverandøranvisning giver anbefalinger vedr. håndtering af tagsten. Manuel optagning, transport og afsætning af tagsten skal som udgangspunkt ske ved hjælp af tekniske hjælpemidler. Når man på byggepladsen på jordniveau skal transportere tagsten placeret på palle, og belastningen er skadelig for sikkerhed eller sundhed, skal der bruges et mekanisk drevet hjælpemiddel. Alternativt må man reducere byrdevægten. Sundhedsskadelige løft skal undgås, når der foregår tilbagevendende og rutinemæssig manuel håndtering af tagsten. Arbejdet skal således udføres ved hjælp af egnede tekniske hjælpemidler, og arbejdet skal tilrettelægges hensigtsmæssigt. Plan for sikkerhed og sundhed Planen skal kort beskrive særlige risici og andre særlige sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i fællesområderne, som har betydning for projektet. Planen bør som minimum indeholde følgende punkter: adgangsveje oplagspladser stilladser kraner, materielhejs Ved valg af stilladser skal der bl.a. tages hensyn til: arbejdets omfang og karakter hvilke belastninger stilladset udsættes for materieltransport, lodret og vandret nødvendig plads til tekniske hjælpemidler Projektering og planlægning I forbindelse med oplægningsarbejde anbefales det, at der bruges tekniske hjælpemidler. Det kan bl.a. gøres ved at indarbejde de nødvendige forudsætninger i projekteringsog planlægningsfasen. Under projekteringen skal der således rettes fokus på en række konkrete områder, som kan minimere arbejdsmiljøproblemer, såsom støj, støv, tunge løft, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og ulykker. Ved projektering skal det i forbindelse med brug af tagsten sikres, at: adgangs- og transportveje samt oplagspladser er etableret og dimensioneret til opgaven for håndtering af tagsten der etableres friarealer i og uden for bygningen, så tagsten kan placeres hensigtsmæssigt, både i forhold til arbejdsstedet og i forhold til adgangs- og kørearealer for tekniske hjælpemidler der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt til håndtering af tagsten

3 Entreprenøren Med udgangspunkt i projektmaterialet og egne erfaringer skal arbejdet planlægges og tilrettelægges både sikkerhedsog sundhedsmæssigt forsvarligt. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at: der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt de ansatte instrueres i brugen af de tekniske hjælpemidler der er brugsanvisninger for de tekniske hjælpemidler Indretning af byggepladsen Planen for sikkerhed og sundhed skal beskrive, hvorledes oplægning af tagsten koordineres og afgrænses med andre entrepriser ved byggeriet, herunder f.eks.: kranløft af tagsten over arbejdsstedet anvendelse af fælles stilladser vinterforanstaltninger Planen for sikkerhed og sundhed skal færdiggøres med de udførende personer, når arbejds- og leveringsmetoder er blevet endeligt fastlagt. Den færdige plan for sikkerhed og sundhed bør indeholde alle væsentlige sikkerheds- og sundhedsforhold ved oplægning af tagsten. Byggepladsen skal indrettes, så det til transport af tagsten er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler, som enten fjerner belastningerne helt, eller reducerer dem til et minimum. Følgende risikofaktorer bør minimeres: støv tunge løft uhensigtsmæssige arbejdsstillinger arbejde under knæhøjde vrid i kroppen under løft Vinterforanstaltninger I forbindelse med projekteringen skal der, hvis der arbejdes i perioden 1/10-31/3, også tages højde for nødvendige vinterforanstaltninger ved oplægning af tagsten, herunder bl.a.: sikring af adgangsveje, herunder snerydning og fjernelse af is totalinddækning vindafskærmning belysning Stillads, lægter etc. Det skal sikres, at arbejde og færdsel på taget kan foregå uden fare for ned- og gennemstyrtning. Ved større højder end 3 m skal der anvendes stillads eller personløfter. Generelt for arbejde i højder gælder det, at: såfremt der er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning er forbundet med særlig fare, skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger uanset højden og taghældningen der lægges vægt på arbejdets art, vejrforholdene, tagfladens art, hvad man kan falde ned i/på samt en kombination af ovennævnte faktorer mv. Ved arbejde eller færdsel på skrå tage skal der inden arbejdets begyndelse etableres sikring imod nedstyrtning ved tagfod, når der er mere end 2 m til det omgivende underlag, og der forekommer arbejde eller færdsel i en højde af mere end 5 m. Sikringen kan bestå af stillads og/eller skærm med en højde på mindst 1 m. Skærmen skal have en sådan styrke, at den med sikkerhed kan standse personer, der falder ned fra taget. Hvis faldhøjden er mere end 2 m, skal der altid opsættes rækværk. Ved en taghældning over 34 skal der, hvis der arbejdes mere end 5 m fra den sikring, der er etableret ved tagfoden, tillige anbringes skærme således, at der aldrig forekommer arbejde på taget med mere end 5 m i lodret afstand fra nærmeste skærm. Det skal altid være forsvarligt at gå på lægterne. Ved nybyggeri må der kun foreskrives og bruges styrkesorterede T1-taglægter. Lægterne skal være mærkede med T1 og producentens navn. Ved renovering foretages udskiftning også efter disse regler, idet eksisterende taglægter, der ikke har den fornødne styrke, udskiftes med T1 lægter. Alternativt etableres passende sikkerhedsforanstaltninger mod faren for gennemstyrtning.

4 Transport med kran, truck, hejs og teleskoplæsser mm. Tunge manuelle løft bør om muligt undgås. Ved intern transport af tagsten på byggepladsen, bør man ikke anvende manuelle tohjulede vogne. Der bør på jordniveau på byggepladsen hvis muligt anvendes el-drevne eller motordrevne vogne samt minilæssere. Stå og støttetrin For at sikre gode arbejdsstillinger kan der anbringes trin på lægterne. Der findes ligeledes arbejdsborde, som kan benyttes til placering af materialer/tagsten og maskiner. Disse arbejdsborde kan endvidere køres vandret på lægterne og kan fastlåses efter behov. Der anbefales løft af tagsten og tilbehør direkte fra oplagsplads til arbejdsstedet med kran, truck, hejs, teleskoplæsser eller andre tekniske hjælpemidler - afhængig af byggepladsen. Når tagsten transporteres til arbejdsstedet ved hjælp af f.eks. en kran, bør man endvidere sikre sig, at emballagen er intakt, så nedstyrtning af tagsten undgås. Manuel håndtering af sten Ved manuel håndtering af tagsten bør det tilstræbes ikke at arbejde under knæhøjde. Tagstenene skal dog placeres manuelt på brugsstedet på lægterne. Tagstenene kan placeres på forhøjede bukke som underlag ved arbejdsstedet for at hæve tagstenspallen. Dette giver mere hensigtsmæssige arbejdsstillinger, når stenene kan tages fra pallen over knæhøjde, således at kroppen belastes mindre. Bukkene sættes på taget og gøres klar til, at tagstenene kan sættes fra på disse, inden oplægningsarbejdet påbegyndes. Det er vigtigt, at tagstenene - ved transport fra oplagringssted til arbejdssted - sættes så nær det arbejdssted, hvor oplægningen skal udføres, som muligt. Manuel transport af sten Det er vigtigt, at en palle tagsten placeres tæt på arbejdsstedet. Når transporten/flytningen nødvendigvis må foregå manuelt, f.eks. ved oplægning af tagstenene, skal dette ske, så vægten ikke overstiger 20 kg. Hvis tagstenene er bundtet, vil vægten af et bundt være mindre end 20 kg. Arbejdsplatforme Med en hydraulisk arbejdsplatform kan man opnå præcis den arbejdshøjde, man ønsker, når man arbejder. Samtidigt undgås tunge løft af stilladsdele. Det anbefales derfor, at der anvendes hydrauliske arbejdsplatforme, hvor dette er muligt og praktisk. Ved transport fra oplagringssted til arbejdssted sættes tagstenene så nær det arbejdssted, hvor arbejdet skal udføres, som muligt. Såfremt et bundt overstiger 20 kg, anbrydes dette, og tagstenene fordeles enkeltvis, således den enkelte byrde ikke overstiger 20 kg.

5 Levering og opbevaring af sten I udbudsmaterialet bør adgangsforhold, kørselsveje og stilladsklasse ligeledes beskrives, så leveranceformen kan vælges under hensynstagen hertil. Det bør aftales med leverandøren, hvordan tagstenene leveres på den mest hensigtsmæssige måde, så håndtering af tagstenene og de tunge løft minimeres mest muligt. Vognmanden, som leverer tagsten, bør om muligt have præcis besked om, hvor på byggepladsen tagstenene skal leveres og opbevares inden oplægning. Så undgås unødig og måske besværlig transport af tagstenene på selve byggepladsen. Det er vigtigt, at tagstenene opbevares tørt og beskyttes mod vejrlig. Vægt af tagsten En tagsten vejer fra 2,7 4,65 kg. En palle tagsten vejer således mellem 0,7 og 1,0 ton. For vægt på den enkelte tagstenstype, bundt og palle, se datablad side 1. Skæring af tagsten Personer, der udfører tagarbejde, skal bære nødvendige personlige værnemidler. Som eksempler herpå kan nævnes sikkerhedsfodtøj, høreværn, hjelm, handsker, knæpuder m.v. Tagfladen skal tilpasses således, at skæring af tagsten minimeres. Det kan sikres ved: at tage højde for, at tagfladen går op i tagstenens modulmål, f.eks. ved små ændringer af udhængenes størrelse og/eller tagets hældning. Der bør derfor først udføres en prøveoplægning at placering af kviste og ovenlys m.v. fastlægges under hensyntagen til tagstenens modulmål Skæring af tagsten bør foretages med stationære vådskæremaskiner placeret enten på stillads, terræn eller platform på lægter. Vådskæreren placeres centralt i forhold til skærearbejdet, så der er plads til transport af tagsten til og fra skæremaskinen. Herved opnås en sikker og hensigtsmæssig arbejdsgang samt mulighed for at samle skæreaffaldet ét sted. Skæring og tilpasning af tagsten ved skotrender, grater, kviste, ovenlys, skorsten og brandkam m.v. kan foretages på følgende måde. 2. Tagstenene oplægges i mindre partier normalt 5-6 stk. og opmærkes med blyant enkeltvis eller efter en skabelon, der markerer smiget. 3. Tagstenene nummereres og transporteres hen til skæring på vådskæremaskinen. Der kan være enkelte skæreopgaver, hvor den stationære vådskæremaskine ud fra en helhedsvurdering ikke kan benyttes, og der må derfor vælges en anden og lige så forsvarlig metode. Det anbefales ved mekanisk bearbejdning af tagstenene at anvende beskyttelsesbriller samt støvmaske, f.eks. ved klipning, deling eller skæring af sten. Vådskæring giver mindst støvudvikling. Når sådanne byggematerialer bearbejdes, kan der udvikles støv, som indeholder små mængder kvarts. Der vil være respirable partikler i støvet, dvs. små partikler, der ved indånding kan føres helt ned i lungerne (alveolerne). Respirabelt støv irriterer slimhinderne og ophobes i lungerne. Der er risiko for, at der udvikles silikose (stenlunge) ved mange års daglig påvirkning eller indånding af kvartsstøv. Afgivelse af farlige stoffer Råmaterialet for fremstilling af tegl og beton er naturligt forekommende mineraler. Tegltagsten samt andre teglprodukter er endvidere brændt ved høj temperatur, hvorfor disse ikke afgiver kemikalier, gasser eller farlige stoffer, som kan påvirke omgivelserne heller ikke indeklimaet eller ved udvaskning til jord og grundvand. Ved støvudvikling fra mekanisk bearbejdning af tagsten bør man dog sikre sig, at man anvender korrekt støvmaske. Vedligeholdelse af tagsten Levetiden af tegltagsten er mange år. Der er eksempler på tagsten i Danmark, som er både 100 og 200 år gamle. Tagsten kræver normalt ikke vedligehold. Der henvises dog til gældende datablad for den enkelte tagstenstype. HENVISNINGER AT-vejledning B.3.2 (stillads) og D.5.5 (faldsikring) Branchevejledning om oplægning af beton (findes hos Branchearbejdsmiljørådet for bygge og anlæg) og tegltagsten (Tegl 36 - findes på Moniers oplægningsvejledning Moniers datablad på den aktuelle tagsten 1. Alle tagsten, der skal skæres, oplægges i en stens afstand fra slutplaceringen og opmærkes med snor eller blyant langs retholdt.

6 MONIER A/S ~ Postboks 1120 ~ Kong Christians Allé 53 ~ 9100 Aalborg Tlf ~ Fax ~

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER B R A N C H E V E J L E D N I N G O M O P S T I L L I N G O G N E D - T A G N I N G A F S T I L L A D S E R BRANCHEVEJLEDNING OM OPSTILLING OG NEDTAGNING AF STILLADSER

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave

Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. Maj 2011, 4. udgave Branchevejledning om MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER Maj 2011, 4. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter Projekterendes ansvar og

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER. September 2008, 3. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF BETONELEMENTER OG LETBETONELEMENTER September 2008, 3. udgave Indhold 5 Indledning 6 Projektering og planlægning Projekterings- og kontraheringsfasen Aftalegrundlaget 9

Læs mere

7. Arbejdspåvirkninger

7. Arbejdspåvirkninger Ergonomi 7. Arbejdspåvirkninger Ergonomi Ergonomi betyder tilpasning af arbejdsforhold og arbejdsredskaber til menneskets forudsætninger og behov. Bevægeapparatskader og nedslidning kan i vidt omfang forebygges,

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Hvornår bliver det for tungt?... 5 3.1 Tunge løft og bæringer... 5 3.2 Træk og skub... 6 3.3 Arbejdsstillinger

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere