Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg"

Transkript

1 Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg

2

3 Maria-Christina Secher Schmidt (red.) Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg

4 Thomas Binderup, Morten Blomhøj, Hans Dorf, Søren Dragsted, Mette Rose Eriksen, Bolette Kremmer Hansen, Ane Haxø, Anne Herskind, Tomas Højgaard, Susanne Karen Jacobsen, Merete Olsen, Charlotte F. Reusch, Keld Skovmand, Helene Sørensen, Inger Ubbesen og Maria-Christina Secher Schmidt (red.) Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg 1. udgave, 1. oplag, Dafolo Forlag og forfatterne Omslag: Sisterbrandt designstue Redaktion: Maria-Christina Secher Schmidt Forlagsredaktør: Mette Johnsen Elbeck Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket, kvalitetscertificeret efter ISO 9001 og miljøcertificeret efter ISO Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket tryksag Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn Tlf Fax Varenr ISBN

5 Indhold Indledning...7 Af Maria-Christina Secher Schmidt Inkluderende klasseledelse gennem arbejdet med relationer og dialog i undervisningen Af Ane Haxø og Maria-Christina Secher Schmidt Klasseledelse gennem perspektivudveksling i danskfaget Af Charlotte F. Reusch Om klasseledelse og tryghed i engelsklærerens optik...47 Af Susanne Karen Jacobsen og Merete Olsen Kristendomskundskab kategorier og kulturmøder i krydspunktet...67 Af Keld Skovmand Anerkendende og inkluderende ledelse af den narrative historieundervisning...87 Af Thomas Binderup Faglighed, demokrati og klasseledelse i samfundsfag en 8. klasse arbejder med kriminalitet Af Hans Dorf Klasseledelse i naturfagene relevans og autenticitet i samspillet mellem eleven, klassen og læreren Af Søren Dragsted og Helene Sørensen Hvad er meningen? Didaktisk klasseledelse i matematik via form eller mål Af Morten Blomhøj og Tomas Højgaard 5

6 Deltagerinddragende klasseledelse i idræt udfordrer fagets traditionelle brug af mesterlæreprincippet Af Mette Rose Eriksen Klasseledelse i og med musik at bruge musikken som et redskab i den inkluderende og demokratiske klassekultur Af Inger Ubbesen Klasseledelse i en billedpædagogisk optik fokus på visuel kultur skaber deltagelse og dialog Af Anne Herskind Klasseledelse i værkstedet. En narrativ tilgang til designprocesser for at skabe en inkluderende klassekultur Af Bolette Kremmer Hansen Om forfatterne

7 Indledning Antologien Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg sætter fokus på, hvordan lærerens fagdidaktiske valg er medskaber af klassekulturen i klasseværelset. Hvert fag i grundskolen har sine særlige tilgange til udvælgelse af indhold og organisationsformer, og disse tilgange påvirker relationerne mellem eleverne og mellem lærer og elever. Kapitlerne viser, hvordan klasseledelse kan forstås inden for forskellige fag, og har alle det udgangspunkt, at klasseledelse blandt andet handler om lærerens evne til at skabe en positiv, dialogisk og inkluderende klassekultur. Spørgsmålet er, hvordan inklusion skal forstås i denne sammenhæng. Et inkluderende klassefællesskab kan blandt andet skabes gennem et kritisk fokus på, hvad læreren og eleverne opfatter som en god elev. Der skal således rettes en særlig opmærksomhed på de formulerede og uformulerede normer for, hvordan vi gør skole, og for, hvilke måder lærere og elever kategoriserer sig selv og hinanden på. Hvordan etableres forskellen fx mellem den rolige og den urolige elev, den engagerede og den dovne elev, den dygtige og den svage elev osv.? For at kunne udfordre den uudtalte forståelse af en klassekultur kræver det fokus på, hvordan der fortælles en særlig orden frem, og dermed, hvordan der skabes en særlig klassifikation af, hvad der er henholdsvis normalt og unormalt. Kultur kan derfor beskrives som et sæt af værdier og normer for handling og interaktion i klassen, der kontinuerligt etableres. Det er en dynamisk proces: Kultur skabes af dem, som deltager, og deltagerne skabes af kulturen. Normer og værdier i klassen kommer til at påvirke elevernes holdninger både til det faglige arbejde og til hinanden. I antologien ses læringsvanskelighe- 7

8 der derfor ikke (kun) som en udviklingsforstyrrelse, der er iboende det enkelte barn, men (også) som noget, der skabes i en social sammenhæng. Klasseledelse handler derfor blandt andet om, at læreren skal understøtte kommunikationsmønstre i klassen, som giver plads til, at eleverne kan give udtryk for vanskeligheder. Formålet med antologien er at anskueliggøre, hvordan denne forståelse af klasseledelse ikke alene kommer til syne gennem almene pædagogiske overvejelser omkring stereotype elevfortællinger, relationer og magt. Den kommer også til udtryk gennem de konkrete fagdidaktiske valg, som læreren træffer i forbindelse med sin planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Grundtanken er, at der i alle skolefag arbejdes med bestemte faglige tilgange, som mere eller mindre hensigtsmæssigt understøtter normer, kulturer og kommunikationsmønstre i klasseværelset. Bogens artikler tager udgangspunkt i konkrete casebeskrivelser fra grundskolen, og derudfra synliggøres fagets udfordringer i forhold til klasseledelse. Bogen henvender sig til undervisere og studerende på grund-, efter- og videreuddannelse samt til lærere og skoleledere. I kapitel 1 uddyber Ane Haxø og Maria-Christina Secher Schmidt, hvordan klasseledelse kan forstås som lærerens kompetence i forhold til at skabe en positiv, dialogisk og inkluderende klassekultur. Med udgangspunkt i et teammøde gives der eksempler på, hvordan konkrete metoder, der har fokus på relationer og dialog, kan understøtte udviklingen af en fællesskabsorienteret klassekultur. Kapitlet kan læses som en almendidaktisk forståelsesramme omkring antologiens overordnede teoretiske udgangspunkt. I kapitel 2 viser Charlotte F. Reusch, hvordan læreren gennem klasseledelsen i danskfaget kan skabe en klassekultur, der er opmærksom på perspektivudveksling. Det betyder, at læreren kan lede klassen ved at veksle mellem at arbejde med sprog, litteratur og kommunikation som genstandsområde og understøttelse af fælles refleksionsprocesser, der udfordrer elevernes bevidsthed om egen meningsdannelse i fællesskabet. Kapitel 3 handler om klasseledelse i engelsk. Merete Olsen og Susanne Karen Jacobsen argumenterer for, at lærerens evne til at skabe tryghed blandt eleverne er en helt central del af klasseledelsen i sprogundervisningen. Gennem lærerinterview viser de to forfattere, hvordan blandt andet humor i undervisningen kan være med til at sætte stemningen. Den ikke alene reducerer elevernes anspændthed og afvæbner frustrationer, men stimulerer også elevernes interesse og højner deres motivation og glæde ved at lære. I kapitel 4 viser Keld Skovmand, at en lederstil ikke kun er knyttet til lærerens person, men også til det fag, der undervises i, og at en lærer kan 8

9 have meget forskellige lederstile, afhængigt af fag og forløb. Gennem analyse af et konkret undervisningsforløb i kristendomskundskab synliggør han, at klasseledelse er undervisningsledelse, og at valget af indhold derfor er afgørende for, hvordan klassen ledes. Casen viser, hvordan undervisningen kan organiseres, således at eleverne oplever et anerkendende kulturmøde. I kapitel 5 argumenter Thomas Binderup for, at eleverne bør blive aktive brugere af historie i en anerkendende og inkluderende historieundervisning. Det kan ske ved at vælge en narrativ tilgang til arbejdet, hvor eleverne selv får mulighed for at sætte ord på, hvordan og hvorfor en begivenhed forløb, som den gjorde. Eleverne skal have mulighed for at gøre historie for siden hen at kunne historie. Som klasseleder må læreren derfor øve sig i at lytte til elevernes fortællinger. I kapitel 6 undersøger Hans Dorf, med udgangspunkt i samfundsfagets formålsbeskrivelser, hvordan forståelsen af fagets faglighed og demokratiske opgave får konsekvenser for forståelsen af klasseledelsen og dermed klassekulturen i samfundsfag. Denne diskussion knyttes til et konkret undervisningsforløb om kriminalitet. Eksemplet viser, hvordan klasseledelse udspiller sig i både udøvelse af faglig og didaktisk kompetence, lydhørhed over for de forskellige elever og eksemplarisk engagement. Kapitel 7 behandler skolens naturfaglige fag. Her forklarer Helene Sørensen og Søren Dragsted, hvorfor og hvordan elevmedbestemmelse er afgørende for elevernes engagement og muligheder for at lære i naturfag. Forfatterne giver eksempler på, hvordan eleverne kan få medbestemmelse i forhold til fagindhold, organisering af undervisning og valg af praktiske arbejdsformer. Klasseledelse handler derfor om at sætte rammen for undervisningen på et fagdidaktisk grundlag og samtidig indgå i samarbejdsrelationer med eleverne. I kapitel 8 viser Tomas Højgaard og Morten Blomhøj med udgangspunkt i matematik, hvordan klasseledelse skal ses som et middel til, at man som lærer kan holde undervisningen orienteret mod egne og/eller andres mål for elevernes læring. De illustrerer, hvordan lærerne kan bruge kompetencemål som faglige pejlemærker til at planlægge og styre efter. Målene kan samtidig bruges som kommunikationsværktøjer ved indgåelsen af en faglig overenskomst mellem lærer og elever. I kapitel 9 argumenterer Mette Rose Eriksen for, at idrætsfagets undervisning og klassekultur traditionelt bygger på mesterlæreprincippet. Dette er en tilgang, der understøtter kropslig færdighedslæring, mens de mere begrebsliggjorte vidensmæssige mål udelades. Hun viser, hvordan klasseledelsen kan ændres, ved at læreren løbende understøtter autentiske og 9

10 opdagende dialogiske samtaleformer. Denne udfordring af læringskulturen skaber rum for den enkelte elevs faglige indsigt og refleksion. I kapitel 10 har Inger Ubbesen fokus på, at klasseledelsen i musik implicerer stor opmærksomhed på processen. Hun viser gennem konkrete eksempler fra sin praksis, hvordan musikudøvelse kan være et redskab for udvikling af klassekulturen. En vigtig del af klasseledelsen handler om at udvælge kriterier for det indhold, der er genstand for elevsamarbejdet. Klasseledelsen handler samtidig om at støtte elevernes forskellige kommunikationsformer. I kapitel 11 skriver Anne Herskind om, hvordan æstetisk produktion og refleksion kan bidrage til en klasseledelse, hvor det faglige arbejde understøtter udviklingen af sociale kompetencer. Med henvisning til sine erfaringer som lærer i billedkunst viser hun, hvilke forhold læreren skal have fokus på i forhold til at motivere til deltagelse, skabe fordybelse og selvkontrol. Der gives eksempler på temaer, der udfordrer eleverne til at se med nysgerrige blikke på verden, og som viser, at man ikke kan lave billeder uden at forholde sig til andre. Kapitel 12 handler om værkstedsfagene, dvs. håndarbejde, sløjd samt håndværk og design. Bolette Kremmer Hansen fremhæver, at værkstedsfagene giver mulighed for at få indblik i elevens selvbillede. I designprocessen eksperimenterer eleverne med formudtryk og funktion, de afprøver deres tekniske færdigheder, og heri giver de udtryk for tanker, følelser og holdninger. Klasseledelsen handler derfor blandt andet om, at læreren skal være opmærksom på elevens tolkninger af sine færdigheder, kundskaber og potentialer. Jeg håber, at bogens kapitler kan inspirere til, hvordan man som lærer konkret kan arbejde hen imod en fællesskabsorienteret klassekultur til glæde for alle elever i skolen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de af mine kolleger på Læreruddannelserne Metropol, som har hjulpet mig i jagten på relevante forfattere. En helt særlig tak til Ane Haxø og Tommy Dalegaard Madsen for jeres inspiration og støtte gennem hele processen. Maria-Christina Secher Schmidt 10

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis 1. udgave, 1. oplag, 2009 2009 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Mette Molbæk (VIA UC) og Susan Tetler (DPU, Aarhus Universitet) Den pædagogiske udfordring i dagens skole En af de mest markante udfordringer,

Læs mere

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Billeder af en udviklingsorienteret

Billeder af en udviklingsorienteret Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Bent B. Andresen Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Guide. til skoleledelse og PPR. Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer

Guide. til skoleledelse og PPR. Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer Guide til skoleledelse og PPR Inspiration til at understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer Forord Formål Formålet med denne guide er, at give skoleledelser, PPR og skoleforvaltninger

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere