Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis"

Transkript

1 Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis

2 Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag, Dafolo Forlag og forfatterne Forlagsredaktør: Sophie Ellgaard Soneff Omslag: Lars Clement Kristensen Omslagsdesign: sisterbrandt designstue Omslagsfoto: Stig Broström Øvrige fotos: Stig Broström Illustration side 98: Jan Mogensen Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket, kvalitetscertificeret efter ISO 9001 og miljøcertificeret efter ISO Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn Tlf Fax Varenr ISBN

3 Indhold Forord...7 Bogens opbygning...7 Del 1 Baggrunden for dialogisk læsning Kapitel 1 Dialogisk læsning: historisk og teoretisk baggrund Dialogisk læsning Metodens forankring og inspirationskilder Dialogisk læsning som konkret pædagogisk redskab Whitehursts tidlige tanker om børns sproglige udvikling FIA-modellen for den tidlige sprogtilegnelse Zevenberg og Whitehursts videreudvikling af principperne i dialogisk læsning Kapitel 2 Barnets kommunikative udvikling...25 Sprogtilegnelse som kulturarv Samspil mellem kommunikation og sociale færdigheder Kropslig forankret kommunikation Sprog om følelser Forskellige udviklingsstier Kapitel 3 Forskningen bag dialogisk læsning...35 Højtlæsningens rolle i den kommunikative udvikling Danske studier om effekten af dialogisk læsning Dialogisk læsning støtter den gode fortælling Kapitel 4 Omgivelsernes rolle i dialogisk læsning...43 Effekten af forskellige typer læse- og samtaleaktiviteter...43 De fysiske materialers rolle...44 Kapitel 5 Forskning om leg og kommunikativ udvikling Struktureret leg og kommunikativ udvikling...48 Kommunikationskort som eksempel på en inkluderende metode... 49

4 Kapitel 6 Dialogisk læsning som inklusion Dialogisk læsning med flersprogede børn Dialogisk læsning afhjælper sprogforstyrrelser...53 Opsummering af del Del 2 Dialogisk læsning i praksis Kapitel 7 Faser i dialogisk læsning...59 Selve oplæsningen...60 Første oplæsning bogen introduceres for børnene Anden oplæsning samtalelæsning Tredje oplæsning fælleslæsning Kapitel 8 Organisering af dialogisk læsning...73 Ledelsens rolle Antallet af læsegrupper Læsegruppernes sammensætning Valg af oplæsere Læsetider Fysiske rammer Læseårsplaner Elektroniske redskaber og hjælpemidler Kapitel 9 Oplæserens faglige kvalifikationer Den gode oplæser Oplæseren som samtalepartner Oplæserens arbejde med teksternes ordniveau...84 Kapitel 10 Udvikling af boghæfter...89 Hvad er et boghæfte? Boghæftets grundskabelon og indhold...90 Eksempler på boghæfter Kapitel 11 Valg af bøger Hvad er en god bog til dialogisk læsning? Ny status til børnelitteraturen Forskellige former for litteratur

5 Del 3 Dialogisk læsning og æstetiske læreprocesser Kapitel 12 Læring, udvikling og dannelse Tre dimensioner i barnets læringsvirksomhed Læring og udvikling Dannelse Børnelitteraturens dannelsespotentiale Hvordan dannelse foregår Kapitel 13 Æstetiske og narrative læreprocesser Praksis: dialogisk læsning og æstetisk virksomhed Forskning om oplæsning, samtale, tegning og leg Æstetik Kreativitet Narrativitet Kapitel 14 Børn fortæller i dialogisk læsning Praksis: Børn fortæller Skabelse af et aktivt fortællermiljø Kapitel 15 Børn tegner og maler i dialogisk læsning Praksis: dialogisk læsning og børn, der tegner Tegning som symbolfunktion Tegning som narration Kapitel 16 Børn leger i dialogisk læsning Må pædagoger lege med børn? Rolleleg Rolleleg bidrager til børns læring og udvikling Legen og zonen for nærmeste udvikling Pædagogens rolle i legen Kapitel 17 Praksis Oplæsningen Genfortælle og fortælle Tegne og male Leg Afslutning Litteratur Om forfatterne

6

7 Forord Denne bog handler om dialogisk læsning for og med børn i børnehaven. Der er ikke tale om lancering af en grundlæggende ny metode. Forskning om dialogisk læsning rækker i USA tilbage til 1980 erne, og i dansk sammenhæng har metoden været brugt i dagtilbud gennem de seneste ti år. Der foreligger også et speciale med titlen Dialogisk oplæsning i dagtilbud af Mette Nygaard Jensen (2005), ligesom metoden er beskrevet af Lotte Salling (2009) og Jette Løntoft (2002). Endelig har metoden fået en opblomstring inden for det seneste år, i og med at Servicestyrelsens sprogprogram Sprogpakken er blevet udbredt til et meget stort antal daginstitutioner. Bogen skal ses både som en forlængelse af ovennævnte aktiviteter og publikationer og samtidig som en budbringer med noget helt nyt. Det grundlæggende nye er, at vi samler eksisterende forskning om dialogisk læsning, almenpædagogiske principper samt konkrete pædagogiske anvisninger i en og samme bog. Med andre ord har vi samlet alt på et bræt. Dialogisk læsning i teori og praksis leverer hele historien: Den leverer den grundige forskningstilgang, der så at sige besvarer spørgsmålene: Hvorfor dialogisk læsning?, og: Hvordan blev dialogisk læsning til?. Endvidere leverer den konkrete anvisninger hvordan praktiserer man dialogisk læsning? og endelig leverer den en almen pædagogisk-didaktisk tilgang, der lidt mere generelt besvarer spørgsmålene: Hvorfor og hvordan knytter man æstetiske læreprocesser til oplæsning af god børnelitteratur?, og: Hvorfor og hvordan maler, tegner, fortæller og leger børn i forlængelse af læsningen?. Denne bogs tre forfattere har gennem de sidste år været stærkt involveret i forskning om og organisering af pædagogiske aktiviteter vedrørende dialogisk læsning i dagtilbud. Vi har alle været involveret i Mary Fondens pilotprojekt LæseLeg med dialogisk læsning, som blev indledt i september 2011, evalueret i maj 2012 og implementeret i et stort antal børnehaver i august Forskningsmaterialet indgår i Mary Fondens pædagogiske aktiviteter under projektet Fri for Mobberi og interesserede institutioner kan købe LæseLeg-bogpakken og dvd en på LæseLegs hjemmeside Bogens opbygning Bogen består af tre dele. Første del Baggrunden for dialogisk læsning er skrevet af Kristine Jensen de López. Anden del Dialogisk læsning i praksis er skrevet af Jette Løntoft. Tredje del Dialogisk læsning og æstetiske læreprocesser er skrevet af Stig 7

8 Broström. Bogen udgør en helhed, hvor de tre dele spiller sammen og skaber et samlet billede af metoden dialogisk læsning. Bogen kan med fordel læses i et flow fra første til sidste side. Det giver et helhedsbillede. Men bogen er samtidig en opslagsbog. Her tilbyder del 1 det forskningsmæssige belæg. Her kan hentes grundlæggende begrundelser for metodens kvalitet, dens begreber samt en introduktion til barnets kommunikative udvikling. Del 2 kan med fordel læses i forbindelse med den konkrete forberedelse af dialogisk læsning med børnene. Her kan man få hjælp til at afklare usikkerhed og få anvist gode veje at gå. Del 3 åbner for idéer, metoder og begrundelser for at tegne, fortælle og lege i tilknytning til oplæsningen. Ikke mindst kan del 3 besvare spørgsmålet: Hvordan kommer man i gang med at læse og lege med børn?. Lidt mere specifikt følger her en kort introduktion til de enkelte kapitler: Del 1 består af 6 kapitler. I kapitel 1 bliver dialogisk læsnings historiske rødder udfoldet via en gennemgang af Whitehursts pionerarbejde og videreudviklingen af metoden. Kapitel 2 præsenterer et mere moderne billede af barnets kommunikative udvikling som en dynamisk og social proces med de forskellige stier, børn kan følge. I kapitel 3 redegøres der for evidensen bag dialogisk læsning og for resultater fra forskellige internationale og nationale studier om sammenhængen mellem dialogisk læsning og kommunikative færdigheder i børnehavealderen. Kapitel 4 og 5 omhandler forskning, der understreger omgivelsernes og legens betydning for børns kommunikative kompetencer. Dette er belyst i forhold til dialogisk læsning. I kapitel 6 er fokus på, hvordan dialogisk læsning kan fremme inklusion af børnegrupper, der har brug for særlig støtte for at kunne udvikle deres kommunikative kompetencer, og på, hvordan dialogisk læsning med succes er anvendt til at støtte en parallelsproglig udvikling. Del 2 består af 5 kapitler. I kapitel 7 redegøres der for de tre faser, som dialogisk læsning består af. Her beskrives detaljerne og nuancerne. Kapitel 8 har fokus på, hvordan man organiserer læsegrupperne, og hvordan man tager højde for en lang række praktiske spørgsmål for at komme godt i gang med dialogisk læsning. I kapitel 9 fremstilles en lang række krav til oplæserens faglige kvalifikationer. Oplæsning kræver faglige forudsætninger, som kan læres. Kapitlet hjælper således oplæseren til at kvalificere sin oplæsning. Kapitel 10 rummer et antal boghæfter, der er oplæserens værktøj for at føre gode sproglige og litterære samtaler med børnene. I kapitel 11 skitseres overvejelser for valg af bøger. Nogle bøger er kvalitativt bedre end andre, og det er vigtigt, at børnene stifter bekendtskab med bøger af høj kvalitet. Del 3 består af 6 kapitler. Kapitel 12 handler om læring, udvikling og dannelse, og der redegøres for kriterier, som må tages i betragtning for, at den dialogiske læsning kan få betydning for barnets sproglige læring og udvikling. I kapitel 13 defineres begreberne æstetisk og narrativitet, og der fremlægges forskningsresultater og eksempler, som viser, at dialogisk læsning efterfulgt af samtale og 8

9 æstetisk bearbejdning af historien bidrager til udvikling af børns kommunikative kompetencer. Kapitel 14 omhandler betydningen af børnenes genfortælling og digtning af nye historier i tilknytning til oplæsning. I kapitel 15 rettes opmærksomheden mod børns tegning og maling som narrativ udtryksform og som udviklende virksomhed generelt, samt mere specifikt når tegning og maling anvendes som bearbejdningsform i tilknytning til oplæsningen. I kapitel 16 fremlægges centrale teoretiske legedimensioner, og der gives udkast til, hvordan pædagoger sammen med børnene kan komme i gang med at lege i tilknytning til oplæsningen. I kapitel 17 samles alle trådene ved hjælp af en sammenhængende praksisfortælling om, hvordan store børnehavebørn, på baggrund af oplæsning af H.C. Andersens Fyrtøjet, førte samtaler om historien og efterfølgende iværksatte tegne-, male- og legeaktiviteter. I bogens sidste kapitel berører vi det dilemma, at vi på den ene side skitserer en systematisk metode til læsning af god børnelitteratur, og at vi på den anden side argumenterer for betydningen af at medtænke den aktuelle kontekst: de konkrete børn, forældre, institutionens tradition og aktuelle pædagogik. Vi vil på den ene side fastholde, at dialogisk læsning må foregå efter en vis gennemtænkt orden og systematik og på den anden side afviser vi metoden som en facitliste. 9

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Jeg vil lære dansk før skolestart!

Jeg vil lære dansk før skolestart! Margareth Sandvik og Marit Spurkland Jeg vil lære dansk før skolestart! Sprogudvikling i den flerkulturelle børnehave Oversat af Ea Tryggvason Bay Dansk bearbejdelse af Lis Klausen Margareth Sandvik og

Læs mere

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn Pædagoguddannelsen i fokus Mette Ginman Eva Gulløv Jan Kampmann Vibe Larsen Peter Mikkelsen Vibeke Schrøder Anna-Vera Meidell Sigsgaard Üzeyir Tireli Trine Øland Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Dialogisk læsning med tosprogede børn - sådan gør du

Dialogisk læsning med tosprogede børn - sådan gør du Dialogisk læsning med tosprogede børn - sådan gør du LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 1 Udgivet af Center for Uddannelse og Pædagogik Pædagogisk Udviklingsafdeling Udarbejdet af Tosprogsteamet i Lyngby-Tårbæk Kommune

Læs mere

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion Thomas Binderup (red.), Lisbeth Donnerborg, Janne Lund Jensen, Kurt Johannesen, Tanja Gammelgaard Just, Maja Dam Kjærgaard, Helle Kristensen, Karen Skyum og Mads Thyde Sammen om inklusion Tre perspektiver

Læs mere

Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg

Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Maria-Christina Secher Schmidt (red.) Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Thomas Binderup, Morten

Læs mere

Pædagogisk mindfulness

Pædagogisk mindfulness Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune

et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune et sprogpædagogisk redskab målrettet børnehaver i jeres kommune 2 Giv sproget vokseværk Sprogtilegnelse og inklusion er i dag en naturlig del af det arbejde, der foregår i de danske børnehaver. Mange pædagoger

Læs mere

Relationspsykologi i praksis

Relationspsykologi i praksis Jørgen Rønsholdt Annette Groot Finn Godrim Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis Jørgen Rønsholdt, Annette Groot, Finn Godrim og Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Leg med tal og former

Leg med tal og former Rose-Marie Eriksson Leg med tal og former sjove aktiviteter i naturen Oversat af Anna Garde Rose-Marie Eriksson Leg med tal og former sjove aktiviteter i naturen 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag

Læs mere

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis 1. udgave, 1. oplag, 2009 2009 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars

Læs mere

ledelse Delegeret i skolen

ledelse Delegeret i skolen 1 Delegeret ledelse i skolen Anette Grønholt Andersen, Peter Gottlieb, Claus Hjortdal, Signe Holm-Larsen, Maybritt Jonassen, Anita Jørgensen, Morten Kliim-Due, Ulla Blom Kristensen, Peter Nødskov, Torben

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle B D Implementering, videndeling og fortsat udvikling Afprøvning og eksperimentering OPSTART Evalueringsloop Elevarbejde Formidlingsloop,59º,2 C cosa=0,76 sina=0,65 0,4 0,6 0,8 1 C tana=0,86 E 1,2 # 4 4

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle B D Implementering, videndeling og fortsat udvikling Afprøvning og eksperimentering OPSTART Evalueringsloop Elevarbejde Formidlingsloop,59º,2 C cosa=0,76 sina=0,65 0,4 0,6 0,8 1 C tana=0,86 E 1,2 # 4 4

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 1. Indledning s. 2 2. Problemformulering s. 2 3. Opbygning, metode

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014

Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014 Udviklingsstrategi for dagtilbud i Albertslund Kommune 2010-2014 Strategi for udvikling af kvalitet og kapacitet på dagtilbudsområdet i Albertslund Kommune 2010-2014 Tekst: Lone Ast, Lone Johansen, Frank

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere