Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole"

Transkript

1 Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen er medie, hjemkundskab, drama, billedkunst og håndværk og design. Eleverne roterer igennem alle fag på et skoleår, så de samlet modtager ca. 20 timer undervisning i de enkelte fag over et år, og over en tre årig periode modtager ca. 60 timer i de enkelte fag. Samlet set udgør undervisningen i den praktik-musiske fagblok 100 timer årligt og over en treårig periode 300 timer. Skolen har valgt at undervisningen i de praktisk-musiske fag på 3.-, 4.- og 5. klassetrin laves som en rotationsordning. Eleverne har på hvert klassetrin 3 ugentlige timer med praktisk/musiske fag. Th. Langs Skole har for hvert fag udarbejdet en fagbeskrivelse, hvor fagets mål, opbygning og progression er beskrevet. Obligatorisk ordning for 6. og 7. klasse Fagene der indgår i ordningen er design, musik, medie/drama, sund kost/bevægelse og human limit. Eleverne roterer igennem alle fag på et skoleår, så de samlet modtager ca. 18 timers undervisning i de enkelte fag over et år, og over en to årig periode modtager ca. 36 timer i de enkelte fag bliver det første år, hvor den obligatoriske ordning gennemføres. I forbindelse med året udarbejdes beskrivelser af fagene. Valgfagsordning for 8. og 9. klasse Fagene der indgår i ordningen er musik, billedkunst, medie, design og håndværk, vildmark, drama, hjemkundskab og idræt. Undervisningen er planlagt til 2 ugentlige timer. Eleverne har 5 valgfagsperioder, hvor de har mulighed for at vælge mellem overstående valg fag. 1

2 Fagbeskrivelse for faget Drama: Formålet for faget Drama: Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved skuespillets særlige kommunikationsform. Undervisningen skal udvikle elevernes forståelse for og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer. Eleverne skal gennem praksis øge deres forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og sociale muligheder. Eleverne skal gennem faget drama øge deres evne til at præsentere forskelligt indhold for et publikum i forskellige sammenhænge; det være sig både i teatermæssige sammenhænge, klassesammenhænge(fx faglige præsentationer) samt sammenhænge uden for skolen. Slutmålet for faget drama: Efter 8. og 9. klassetrin Dramatisk praksis fortælle en historie i dramatisk samspil anvende dramatiske virkemidler gestalte en figur i et fiktivt rum udføre dramatisk improvisation indgå i samarbejde om dramaturgiske valg og deres udmøntning. Oplevelse og analyse af dramatiske udtryk analysere og vurdere eget og andres dramaudtryk omsætte analyse af dramaudtryk i ny dramapraksis Anden praksis Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig færdigheder i at formidle budskaber i varierende sammenhænge. Fagets opbygning og progression 2

3 Undervisningen i p-faget drama tilrettelægges på flere niveauer klasse klasse klasse Elevernes oplevelser og erfaringer med drama fra andre, fag, fx i dansk, idræt, musik, sprogfag, historie, kristendomskundskab og tværgående projekter, kan være en del af grundlaget for undervisningen i p-faget. Omdrejningspunktet for undervisningen og indholdet i faget er det praktiske og konkrete arbejde. I faget drama arbejder eleverne med at skabe, opleve og reflektere over dramatiske forløb. P-faget bygger på øvelser i improvisation, herunder glæden og udfordringen ved at bruge kroppen og stemmen som fortæller. Undervisningen kan spænde fra isolerede øvelser med henblik på opvarmning, brug af stemme og krop, improvisationsøvelser og til produktion af små og større forestillinger. Der lægges stor vægt på at styrke elevernes egen evne til at indgå i opbygningen af scener/forestillinger. P-faget drama er bygget op over de samme elementer på alle klassetrin, dog med variation i øvelsernes sværhedsgrad og varierende krav til fortolkningsarbejdet. Øvelserne vælges ud fra følgende mål for eleverne: Styrket koncentration, energi, fokusering og rytme. Evnen til at improvisere. Udvikling af kroppen og stemmens udtryk. Evnen til at agere hensigtsmæssigt i forhold til rum, rolle, figur og forløb. Evnen til at omsætte fortællinger til dramatisk form. Evnen til at deltage i fortolkningsarbejdet med konstruktive idéer både i forhold til egne produktioner og evaluering af andres produktioner. 3

4 Fagbeskrivelse for faget Billedkunst Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at fremstille, opleve og analysere billeder lærer at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer. De skal lære at udtrykke sig visuelt samt opnå en forståelse af forskellige kulturers brug af billedsprog. Mål med undervisningen: At eleverne i løbet af klasse tilegner sig kundskaber og færdigheder indenfor fagets tre hovedområder: fremstilling, kundskab og visuel kommunikation. Eleverne skal lære at; fremstilling fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser, holdninger og ved direkte iagttagelser kende til samt anvende forskellige tegnemetoder/teknikker fx til at udtrykke lys, skygge, bevægelse og dybde i billeder at blande farver (farvelære) samt anvende farvens virkemidler til at skabe kontrast, dybde og stemning i billeder arbejde med former og komposition fx størrelsesforhold og placering fremstille skulpturer ud fra metoderne: modellering, sammenføjning og udhugning arbejde med design og arkitektur eksperimentere med teknikker, materialer og værktøjer hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt og globalt fremstille værker i samarbejde med andre. kundskab anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedsproglige udtryk genkende enkle stilarter og formsprog fra forskellige historiske perioder og kulturer anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og offentlige rum og internet i eget billedarbejde 4

5 kendskab til billedbrug inden for andre fagområder, herunder samfunds- og naturvidenskaber. Visuel kommunikation anvende billedet som kommunikationsmiddel kommunikere i forskellige billedformer, herunder maleri, installation og multimedie anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere, plakater, tekster og opgaver anvende visuelle virkemidler i forbindelse med præsentationer af egne og andres billeder deltage i kulturelle begivenheder og udstillinger på skolen og evt. i nærområdet. Undervisningsplan for billedkunst i indskolingen I indskolingen ligger billedkunst implicit i basistimerne, dansk, kristendom og naturfaglige fag. Her arbejder vi på et grundlag af praktisk billedarbejde, billedanalyse og kommunikation, hvor eleverne beskæftiger sig med egne og andres visuelle fremstillinger. I blokstrukturen arbejder vi med praktiske værkstedsformer, hvor vi tager udgangspunkt i forskellige temaer og emner. Der arbejdes med skiftende skildringsformer og materialer, der karakteriseret ved forskellige måder at opleve og udtrykke sig på. Ved at give udtryk for et indhold i en tilsigtet form udvikler eleverne erkendelse og opnår ny viden. Eleverne lærer derved at iagttage, beskrive, reflektere og kommunikere i et visuelt formsprog. Vores undervisning tager udgangspunkt i elevernes indtryk, oplevelser og erfaringer i forhold til de nære omgivelser. Dette gøres til genstand for elevernes billedskabende arbejde. Eleverne udtrykker og kommunikerer i denne fase oplevelser, forestillinger, følelser eller tanker i deres billeder og udsagn som kan være svære at udtrykke verbalt. Emnerne og temaerne tager udgangspunkt i elevernes egne fælles oplevelser med klassen, eller med udgangspunkt i temaerne, samarbejde med Museum Jorn, huskunstner eller i de traditionsbundne temaer som skolen har. Billedarbejdet udføres både i samarbejde med hele indskolingen, klassevis, eller individuelt. Eksempler på forløb: 5

6 1) Et tema, hvor overskriften var Arne Jakobsen. Børnene var først blevet introduceret for hans mangfoldige kunst og kunstnerens liv. Derefter arbejdede børnene skulpturelt med bl.a. jern, skrot, affald, træ, papir. 2) Temaet var Udsmykning af Lille Hus. Vi havde søgt penge til at få en kunstner tilknyttet projektet, og havde fået det. Her blev der arbejdet digitalt, børnene tog billeder af skolen, som blev til en collage. En anden gruppe arbejdede med fod og håndaftryk i gips og sand, og en tredje gruppe malede baggrundsplader, hvorpå fod og håndaftrykkene skulle monteres. Trinmål for billedkunst i indskolingen Fremstille skitser og billeder på baggrund af iagttagelser og andre sanseoplevelser samt følelser og forestillinger Anvende enkelte farveblandinger farvelære Udforske og anvende forskellige rumlige materialer igennem konstruktioner Udforske materialekvaliteter i nærmiljøet Eksperimentere med form, farve komposition med vægt på billedfortælling Hente inspiration i hverdagens billeder Deltage aktiv i billedarbejde både i grupper og selvstændigt Præsentere egne og andres produkter 6

7 Fagbeskrivelse for faget Håndværk og design Th. Langs Skole deltager i Ministeriet for Børn og Undervisnings udviklingsprojekt håndværk og design. Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder, håndværk, design og materiel kultur, der tilsammen danner fagets helhed. Eleverne skal arbejde med udvalgte materialer inden for træ, metal og tekstil. Formål for faget håndværk og design Stk. 1 Formålet med undervisningen i håndværk og design er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem det praktiske arbejde med forskellige materialer, håndværk og udtryksformer, og hvor de fremstiller håndværksmæssige produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Stk. 2 Eleverne skal, gennem eget håndværk, blive i stand til at forstå samspillet mellem idé, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem designprocesserne arbejder eleverne udforskende, eksperimenterende og problemløsende, så en kreativ og innovativ tilgang fremmes og tillid til egne muligheder for at kunne tage stilling og handle udvikles. Stk. 3 Undervisningen skal bidrage til, at eleverne gennem håndværk og design udvikler kendskab til materiel kultur, som den kommer til udtryk i omverdenen og i forskellige kulturer og tidsperioder. Refleksion og dialog er væsentlige elementer i undervisningen, således at eleverne udvikler viden om ressourcer og miljø i relation til håndtering af materialer, der kan fremme en bæredygtig udvikling. Slutmål for faget håndværk og design Efter 7. klassetrin Håndværk kende til et udvalg af materialers beskaffenhed og anvendelsesmuligheder, især inden for træ, metal og tekstil anvende håndværksmæssige teknikker til bearbejdning af forskelligartede materialer. formgive og fremstille håndværksmæssige produkter, fortrinsvis i træ, metal og tekstil planlægge arbejdsgange og vælge hensigtsmæssige materialer og teknikker anvende relevante maskiner og værktøj kende til fagtermer og sikkerhed i at håndtere værktøj, materialer, stoffer og maskiner på forsvarlig vis. 7

8 Design kende til forskellige former for designprocesser fra idé til færdigt produkt arbejde med idéudvikling i kreative og innovative processer, individuelt og i fællesskab med andre inddrage konkrete behov og problemstillinger fra omverdenen i designprocesser arbejde eksperimenterende og problemløsende med relevante materialer, teknikker, farver, form og funktion udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde fremlægge og evaluere designprocesser i billeder og ord samt evaluere færdige håndværksmæssige produkter ud fra en æstetisk, funktionel og kommunikativ synsvinkel. Materiel kultur inddrage omverdenen som inspiration for eget håndværk og design og som målgruppe for fælles projekter, der kan skabe værdi for andre give eksempler på håndværk og designs betydning som kommunikationsmiddel medtænke miljø, ressourceudnyttelse og bæredygtighed i arbejdsprocessen give eksempler på naturgivne og kulturelle forhold, der har indflydelse på menneskets formgivning af håndværksmæssige produkter præsentere og formidle egne håndværksmæssige produkter i samspil med det omgivende samfund. 8

9 Målbeskrivelse for faget Hjemkundskab Mål efter 5. klassetrin anvende almene hygiejneprincipper ved tilberedning. tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavningsteknikker og metoder. planlægge en hensigtsmæssig arbejdsproces. få en forståelse af mad og måltider i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv. reflektere over og sætte ord på sansemæssige oplevelsers samspil med følelser, individuelle erfaringer og kultur samt det æstetiske i forbindelse med fødevarer og måltider. tage stilling til madens og måltidets betydning for sundhed og livskvalitet for én selv og for andre. sætte navne på almindeligt anvendte råvarer/fødevarer og inddele dem i fødevaregrupperne. udtrykke sig skabende. arbejde praktisk og håndværksmæssigt. Progression På 3. og 4. klassetrin arbejdes der med de mest basale madlavningsteknikker og - metoder samt almene hygiejneprincipper ved tilberedning. Herudover at kunne planlægge en arbejdsproces hensigtsmæssigt i forhold tid samt antal gruppemedlemmer. Samtale om råvarer/fødevarer er desuden et fokuspunkt i undervisningen. På 5. klassetrin tillægges undervisningen en mere eksperimenterende karakterer, og der arbejdes ligeledes mere målrettet med en bevidstgørelse af måltidet i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv. 5. klassetrin vil således ofte fungere som en overbygning til den basis, der opbygges på 3. og 4. klassetrin. Indhold Undervisningen vil som udgangspunkt være opbygget som følger: intro og oplæg til dagens emne dialog med eleverne om emnet arbejde med opskrifter praktisk arbejde i køkkenet måltidet eleverne spiser og diskuterer smagsindtryk oprydning af arbejdsplads og redskaber 9

10 Grundlæggende madlavningsteknikker og metoder, der især arbejdes med på basisniveau: Bagning: Gærdej, bagepulverdej, mørdej, pisket dej Stegning: Pandestegning, svitsning, ovnstegning Kogning: Kogning af grøntsager, kogning af mælkeretter Tilberedningsteknikker: Fars, opbagning (smørbolle) Madlavningsteknikker og - metoder, der især arbejdes med på overbygningsniveau: Bagning: Gærdej, mørdej, rørt dej Stegning: Grydestegning, friturestegning, grillstegning Kogning: Smørdampning, kogning af kødsuppe Tilberedningsteknikker: Fars, afbagning, liering, husblas, kartoffelmelsjævning 10

11 Fagbeskrivelse for faget Medie Formål for 3.-, 4-. og 5. klassetrin: At eleverne får kendskab til arbejdet med billeder, - stills, såvel som levende billeder, og at de lærer At bruge de digitale muligheder der findes til efterbehandling og redigering. Delmål: At eleverne lærer at tage gode billeder At eleverne lærer at filme med et videokamera At eleverne får kendskab til de elementære elementer indenfor billedsproget, såsom lysforhold, optagevinkler, panoreringer, zooms og almindelig billedkomposition. Hvordan: Ved at se andre produktioner, samt opleve en gennemgang af hvordan man kan anvende filmkameraets specielle muligheder og virkemidler. Igennem arbejdet med små skuespil-film, reklamefilm og musikvideoer erfarer og udvikler børnene deres eget film og billedunivers. Gennem arbejdet med det enkelte billede lærer børnene hvordan forskellige faktorer som lysindfald, betragtningsvinkel og komposition påvirker deres billeder Gennem det videre arbejde med deres film og billeder på Pcerer, lærer børnene at efterbehandle og redigere deres film og billeder. Vi arbejder med Pinnacle Studio og Paint Shop Pro Praksis: I det daglige arbejde, arbejder børnene i grupper, hvor de enten alene eller med hjælp fra læreren aftaler og tilrettelægger et arbejdsforløb. Videoproduktion, billedserie eller andet. Eleverne arbejder autonomt eller med hjælp fra læreren, i de tilfælde hvor de selv ønsker støtte. 11

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Vejledning til faget billedkunst

Vejledning til faget billedkunst Vejledning til faget billedkunst almen voksenuddannelse Billedkunst 2 Forsidebilledet er gengivet med tilladelse fra privat kunstner. Indhold 1. Identitet og formål...3 1.1 Identitet... 3 1.2 Formål...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere