TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup Nielsen, Mathias Grøning, Ole Holm Petersen, Sonja Lykkegaard Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Hindholm Alle 16, sammenlægning af boliger - LUKKET SAG Øresundsparken og Kastrup Forstrand - landskabsprojekt for driftsmidler og forslag til etablering af motionsudstyr og naturlegeplads Fredningsforslag Kastrup Strandpark Miljøscreening af forslag til lokalplan Egensevej Erhversområde Ophævelse af eksisterende tilslutningspligt til fællesantenneanlæg Ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt 4 til 3 boliger Dispensation fra Lokalplan 4 og 39 for Amager Landevej Dispensation fra lokalplan 76 A til husbåde med aktiviteter i havnen Ansøgning om dispensation fra lokalplan 79 til solvarmere Ansøgning om dispensation fra lokalplan Klage over byggeri i Hvf Kongevang, have

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/5515 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ A) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i sagen om afslag på lovliggørelse af læskur til heste på en ejendom på Frieslandsvej. Kommunen fik medhold. B) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i sagen om påbud om lovliggørelse af anvendelse og bebyggelse på en ejendom på Egmondvej. Kommunen fik medhold. C) Dragør kommune har fremsendt forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan 45, Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole. D) Københavns kommune har fremsendt forslag til lokalplan for August Schade Kvarteret. E) Københavns Kommune har fremsendt forslag til lokalplan for Lergravsvej. F) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i sagen om afslag på lovliggørelse af garagebygning på en ejendom på Ugandavej. Kommunen fik medhold. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at meddelelserne tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Afgørelse.pdf /13 2 Åben NMK og NMK Afgørelse i sag om Tårnby /13 Kommunes påbud om at lovliggøre anvendelsen og bebyggelsen på ejendommen Egmondvej 5 i Dragør - jeres j.nr.:

4 Udsendt afgørelse [DOK ].PDF 3 Åben Dragør Kommune - Forslag til tillæg nr. 2 til Lokalplan /13 Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole 4 Åben Københavns Kommune - Forslag til lokalplan for August Schade /13 Kvarteret 5 Åben Københavns Kommune - Forslag til Lokalplan for Lergravsvej /13 6 Åben Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om klage over afslag /13 på dispensation til garagebygning på Ugandavej 9 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 3

5 2. Hindholm Alle 16, sammenlægning af boliger - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/20460 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: 4

6 3. Øresundsparken og Kastrup Forstrand - landskabsprojekt for driftsmidler og forslag til etablering af motionsudstyr og naturlegeplads Åben sag Sagsnr.: 13/1178 Sagsansvarlig: rka.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget behandlede sidst projekt Øresundsparken på møde den I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev det besluttet at afsætte 1 mio. kr. til etablering af naturlegeplads og motionsudstyr på Kastrup Forstrand. Teknisk Forvaltning forelægger i den forbindelse forslag til etablering af rekreative løsninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tidligere besluttede driftsmidler til drift af Øresundsparken og Kastrup Forstrand foreslås anvendt som følgende, i henhold til bilag: Forslag til driftsbudget: For driftsmidler i 2013 foreslås: stensamling og planering, samt beplantningsbælte mod Søvænget. Brug af driftsmidler i 2013 er under forudsætning af, at jordprojektet er færdigt sommer/efterår 2013, men entreprenøren på Øresundsparkprojektet har frem til den til at fuldføre jordarbejderne For driftsmidler for 2014 foreslås etablering af en grussti på Kastrup Forstrand fra Amager Strandvej til Søbadet, som det fremgår af lokalplan Derudover foreslås anlæg af en grussti fra Metroundergangen til Amager Strandvej for derved at skabe en sammenhængende forbindelse til Strandparken. I 2015 foreslås etablering af grussti der følger den gamle kystlinje på Kastrup Forstrand samt et par affaldspande. I 2016 foreslås etablering af skov på Kastrup Forstrand samt plantning af trægrupper i Øresundsparken. Endvidere er der indarbejdet forslag til etablering af naturlegeplads og motionsudstyr samt yderligere etablering af græsdække og blomstereng på Kastrup Forstrand, således at der skabes en sammenhæng mellem brug og arealkvalitet for 1 mill. kr., der er afsat i budgettet for 2013 til motionsudstyr og naturlegeplads. Anlæg af naturlegeplads og motionsudstyr på Kastrup Forstrand i 2013 er under forudsætning af, at jordprojektet er færdigt sommer/efterår 2013, men entreprenøren på Øresundsparkprojektet har frem til den til at fuldføre jordarbejderne. Opsætning af naturlegeplads og motionsudstyr kræver endvidere godkendelse af Naturstyrelsen i forhold til strandbeskyttelseslinjen og bestemmelserne om Den Grønne 5

7 Kile. Der skal ske en samordning af anlægsbeslutningen på Kastrup Forstrand og forslaget til fredning af Kastrup Strandpark. Teknisk Forvaltning fremlægger muligheder for græssåning på Øresundsparken af hensyn til den fremtidige anvendelse, se bilag 9. Derudover fremlægger Teknisk Forvaltning forslag til, at Landskabsarkitekt Mads Farsø, indehaver af Farsø Have, kan søge midler til et projekt som omfatter beplantning i byggefelter på Øresundsparken. Beplantning i byggefelter er udformet som temahaver, f.eks. Træhaver, Buskhaver, Blomsterhaver, Kålhaver og Skolehaver. Såfremt man ønsker frugthaver, skolehaver eller lignende beplantning, der kan spises, kan det kræve yderligere miljøundersøgelser, da den foreliggende 8-tilladelse til Øresundsparken kun er til rekreativ anvendelse. ØKONOMI Følgende driftsmidler er tidligere godkendt og afsat af ØK til drift af Kastrup Forstand og Øresundsparken: 2013: kr., 2014: kr., 2015: kr., 2016: kr. Herefter: årligt kr. Driftsmidler kan også anvendes til publikumsfaciliteter stier, bænke, belysning mv. Driftsmidlerne er dog endnu ikke blevet indarbejdet i budgettet for 2013 og fremefter. Derudover er der på anlægsbudgettet for 2013 afsat 1 mio. kr. i budget i 2013 til ny naturlegeplads og motionsudstyr. Teknisk Forvaltning foreslår, at beløbet for 2013 indarbejdes i budget PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger udover, at driftsmidler i givet fald indarbejdes i budgetforslaget til 2. behandling af Budget INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, - at godkende gennemførsel af fremlagte forslag til landskabsprojekt for de tidligere godkendte driftsmidler fra 2013 til at der frigives midler på kr. til anlægskonto nr , Naturlegeplads og outdoor fitness - hvorvidt der skal sås hhv. plænegræs og blomstereng i Øresundsparken og i hvilken udtrækning og kvalitet. - at godkende Farsø Haves projekt, således at Farsø Have kan søge midler til projektet. 6

8 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om indtægtsbevilling og tillægsbevilling til /13 Øresundsparken 2 Åben Forslag til motionsudstyr - skitse /13 3 Åben Forslag til naturlegeplads /13 4 Åben Fotos af figurer i træ til naturlegeplads /13 5 Åben Forslag til Farsø Haves projekt /13 6 Åben Forslag fra Farsø Have /13 7 Åben Ansøgning til puljer om landskabsprojekt på Øresundsparken /13 dagsordenspunkt - august - Øresundspark_Forslag_Vilde hegn og haver.pdf 8 Åben Bevilling - Tillægsbevillingsskema - Drift /13 9 Åben Projektbeskrivelse til forslag til driftsbudget og forslag til /13 naturlegeplads og motionsudstyr.docx 10 Åben Forslag driftsbudget Øresundsparken.pdf /13 11 Åben Forslag driftsbudget, Kastrup Forstrand.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt med et modificeret forslag 2. Udvalget anbefaler endvidere, at der meddeles en tillægsbevilling på 1 mio. kr. Sagen afgøres endeligt af Økonomiudvalget. 7

9 4. Fredningsforslag Kastrup Strandpark Åben sag Sagsnr.: 11/14487 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ I forbindelse med dispensationerne fra fredningen i Kastrup Strandpark til omlægning af vej m.m. til Den Blå Planet, blev Tårnby Kommune pålagt at udarbejde forslag til en ny fredning af området, der dels præciserer og moderniserer den gældende fredning, dels udvider det fredede areal mod nord. Forslag til ny fredning fremlægges hermed. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Fredningsforslaget indebærer som udgangspunkt, at arealet nord for den nuværende fredning og frem til kommunegrænsen (delområde 3) inddrages i fredningen, begrønnes og åbnes for offentligheden. På længere sigt er det tanken, at området udvikles til et egentligt parkområde, som den øvrige strandpark, og at der gives mulighed for at anlægge stier m.v. De eksisterende fredede arealer forbliver som udgangspunkt, som de er, men der åbnes mulighed for, at der indenfor det samlede parkområde kan anlægges legeplads, bålpladser, motionsredskaber m.v., og at der i parken kan tilføjes ny beplantninger for nyt rekreativt eller æstetisk indhold. Der lægges yderligere op til, at der udarbejdes en pleje- og udviklingsplan for parken, som revideres i forbindelse med, at nye tiltag ønskes gennemført. Fredningsnævnet skal godkende planen. Hvis fredningsforslaget kan godkendes, indsendes det til Fredningsnævnet med henblik på at gennemføre en fredningssag. Det er Fredningsnævnet, der afgør om fredningen skal gennemføres, og om der evt. skal ændres i forslaget for så vidt angår den geografiske udstrækning eller fredningsbestemmelserne. Det er således muligt, at Fredningsnævnet ønsker hele strandparken, inkl. strandområdet, inddraget i fredningen, eller at nogle af bestemmelserne udgår eller ændres. HØRING Efter fremsendelsen af fredningsforslaget foretager Fredningsnævnet offentlig bekendtgørelse af sagens rejsning til ejere og brugere af de ejendomme, der omfattes af forslaget samt myndigheder og relevante organisationer. Under behandlingen af sagen afholder Fredningsnævnet mindst et offentligt møde om sagen. 8

10 ØKONOMI I fredningsforslagets bilag 1 er beregnet overslag på omkostningerne til dels at begrønne det nye fredningsareal ( kr.), dels at anlægge området som park med stier og parkudstyr ( kr.). Det er muligt at anlægge en hvilken som helst mellemløsning mellem begrønning og parkanlæg, ligesom det er muligt løbende at udvikle området. De samlede omkostninger ved sidstnævnte strategi vil dog forøge udgifterne, da man ikke opnår stordriftsfordele og synergieffekter. Opmærksomheden henledes på at fredningsforslagets 5 indebærer, at begrønning gennemføres i forbindelse med fredningen, mens nogle af elementerne fra parkanlægget skal tilvejebringes i løbet af en nærmere fastsat tidshorisont. Gennemførelsen af fredningens delelementer er ikke finansieret, og forvaltningen kan ikke anvise finansiering. De løbende driftsmidler kan hverken dække basisprojektet (begrønning) eller en løbende udvikling af området. Gennemførelsen af fredningsforslaget forudsætter derfor en tillægsbevilling til begrønningen, og at der løbende eller ved et senere samlet projekt afsættes midler til et parkanlæg. Der fremsendes en særskilt indstilling herom. Der er ligeledes ikke finansiering til de anlæg, som fredningsforslaget muliggør jf. punkterne samt 6.2, men heller ingen forpligtelse til at de gennemføres. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, - at Fredningsforslaget for Kastrup Strandpark godkendes og indgives til Fredningsnævnet. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Udkast fredning Kastrup Strandpark.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt med en enkelt justering. Sagen afgøres endeligt af Kommunalbestyrelsen. 9

11 5. Miljøscreening af forslag til lokalplan Egensevej Erhversområde Åben sag Sagsnr.: 13/18619 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Natur- og Miljøklagenævnet har med afgørelse af 5. juli 2013 ophævet kommunens beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer af forslaget til lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde. Sagen blev hjemsendt til fornyet behandling. Baggrunden herfor var, at begrundelsen for kommunens beslutning ikke var tilstrækkelig velunderbygget. Teknisk Forvaltning har derfor gennemført en fornyet screening af, om lokalplanforslaget udløser krav om miljøvurdering, som udvalget skal tage stilling til. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af den gennemførte screening er det fortsat forvaltningens vurdering, at forslaget til Lokalplan 72.1 ikke påvirker miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lovens bestemmelser. Screeningsskema og notat vedlægges som bilag. LOVGRUNDLAG I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planer og programmer, som tilvejebringes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse, og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, miljøvurderes ( 3 stk. 1 pkt. 1) Hvis planerne kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet ( 3 stk. 2). Ved vurderingen af hvorvidt en plan kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 2 ( 4 stk. 2) Bilag 2 Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er omhandlet i 4, stk Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: - i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler, - i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som 10

12 indgår i et hierarki, - planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling, - miljøproblemer af relevans for planen eller programmet og - planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning (f.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse). 2. Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til: - indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet - indvirkningens kumulative karakter - indvirkningens grænseoverskridende karakter - faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker) - indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt) - værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af: - særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv - overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier og - intensiv arealudnyttelse og -indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der træffes beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering af forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde - at beslutningen offentliggøres med en klagefrist på 4 uger. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Screeningsdokument /13 2 Åben screeningsskema /13 3 Åben VS: NMK AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes /13 afgørelse om ikke at miljøvurdere forslag til Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde. - Afgørelse.pdf BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 11

13 6. Ophævelse af eksisterende tilslutningspligt til fællesantenneanlæg Åben sag Sagsnr.: 13/19420 Sagsansvarlig: jkn.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Folketinget har vedtaget en ændringslov til Planloven, der blandt andet har som konsekvens, at eksisterende tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i lokalplaner ophæves. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Lovændringen er vedtaget i forlængelse af en tidligere planlovsændring, der fjernede muligheden for optagelse af bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i nye lokalplaner. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2014, hvorefter bestemmelser for tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i eksisterende lokalplaner bliver ugyldige. Tilsvarende bestemmelser i servitutter med tilsvarende bestemmelser, hvor kommunalbestyrelsen er eneste påtaleberettigede bliver ligeledes ugyldige. Tårnby Kommune har optaget bestemmelser for tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i 7 lokalplaner. Det gælder lokalplanerne 32, 42.1, 45, 54.3, 85.1, 106, 112. Forvaltningen har ikke undersøgt omfanget af servitutter med tilsvarende bestemmelser i kommunen. Indtil lovændringen træder i kraft den 1. januar 2014, forudsætter fritagelse fra tilslutningspligten efter lokalplaner og servitutter stadig dispensation med tilhørende eventuelle forudgående naboorientering. LOVGRUNDLAG Lov om planlægning (Planloven) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lov om ændring af lov om planlægning, nr. 358 af 9. april 2013 (LF /13) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om ikrafttræden af 1, nr. 9 i lov om ændring af lov om planlægning https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lokalplan 32, Boligbebyggelse ved Kastrupvej, 6.4 Lokalplan 42.1, Korsvejens lokalcenter, 7.3 Lokalplan 45, Butiks- og boligområde ved Amager Landevej,

14 Lokalplan 54.3, Et område til boligbebyggelse i Tømmerup Haveby Etape 3, Lokalplan 85.1, Boligbebyggelse ved Knarreborgvej del 1, Lokalplan 106, Centerområde ved Kastruplundgade, Lokalplan 112, Øresundsparken, INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der orienteres om lovændringen på Tårnby Kommunes hjemmeside, - at berørte grundejerforeninger m.v. orienteres direkte om lovændringen og - at forvaltningen bemyndiges til at meddele eventuelle dispensationer fra tilslutningspligten til fællesantenneanlæg indtil 1. januar /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Information til landets kommuner om ophævelse af tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg i lokalplaner m.v. pr. 1. januar 2014.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 13

15 7. Ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt 4 til 3 boliger Åben sag Sagsnr.: 13/13089 Sagsansvarlig: kmo.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har den modtaget en dispensationsansøgning fra Tøgern Arkitekter ApS til etablering af 3 boliger på ejendommen, Amager Landevej 37. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommen er en 469 m² stor etageejendom med erhverv i stueetagen og beboelse på 1. sal og i tagetagen. 1. sal og tagetagen er i dag godkendt som en bolig. Bygherre Lundegård Invest ApS ønsker at etablere 3 boliger til udlejning i ejendommens beboelsesetager. Ombygningen vil betyde, at 1. salen bliver opdelt i 2 lejligheder på henholdsvis 86 m² og 94 m². Tagetagen bliver en selvstændig bolig på 124 m² Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 4, men bygningen er fra 1930 og fra før Byplanvedtægt 4 blev vedtaget. Bygningen er derfor atypisk for planområdet, der primært er parcelhuse. Ejendommen har en noget højere bebyggelsesgrad, end der efterfølgende er tilladt inden for Byplanvedtægtens område. Ejendommen Amager Landevej 37 er opfattet af Byplanvedtægt 4 for forskellige områder i Tårnby kommune omkring Amager Landevej og Saltværksvej, der fastsætter at Bygningen må højest indeholde 2 lejligheder med én familie i hver lejlighed. Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. Forvaltningen vurderer, at der kan dispenseres, uden at det skaber præcedens i området, eller at karakteren af området ændres. LOVGRUNDLAG Planloven Byplanvedtægt 4 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 4, 1.2 til indretning af 3 beboelseslejligheder, 2 lejligheder på 1. sal og en i tagetagen. /BGR 14

16 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kortbilag /13 2 Åben Byggeandragende /13 3 Åben Tegninger /13 4 Åben Fuldmagt /13 5 Åben Dispensationsansøgning.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt, idet der fortsat skal være erhverv på ejendommen. 15

17 8. Dispensation fra Lokalplan 4 og 39 for Amager Landevej Åben sag Sagsnr.: 12/9142 Sagsansvarlig: jkn.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Tvede Rådgivende Ingeniører søger, på vegne af Tårnby Kommune, om dispensationer fra lokalplanerne 4 og 39 i forbindelse med projekt for opførelse af tandlægeklinik på ejendommene, Amager Landevej 67 og 69. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ønskes dispensation fra lokalplanerne til en bygning med tandlægeklinik på 2 etager på i alt 814 m². Bygningen ønskes på de nuværende ejendomme Amager Landevej 67 og 69, umiddelbart nord for det tidligere posthus (Foreningscentret), Amager Landevej 71. Amager Landevej 67 er omfattet af lokalplanerne 4 og 4.1, mens Amager Landevej 69 er omfattet af lokalplan 39. Bygningen strækker sig derved over grænsen mellem lokalplanerne 4, 4.1 og 39. Det forudsættes, at matriklerne sammenlægges i forbindelse med projektet. Bygningen forudsætter tilladelse/dispensation fra følgende bestemmelser: For Amager Landevej 67, Lokalplan 4: 3, hvorefter kommunalbestyrelsen kan dispensere fra 1 til f.eks. tandlægevirksomhed under bl.a. forudsætning af, at kvarteret ikke ændrer karakter af beboelseskvarter. For Amager Landevej 69, Lokalplan 39: 5.3 om at bygninger skal opføres indenfor byggefelt. Bygningen forudsætter dispensation for den del, der overskrider byggefelt mod nord indtil Amager Landevej om maksimal bygningshøjde (skråt højdegrænseplan). Højden overskrides med ca. 1 m i den sydlige del af byggefeltet mod Amager Landevej 71, Foreningscentret, hvilket dog ikke er tegnet ind på ansøgers skitse. 8.2 om at parkering skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Parkering projekteres på bagside af bygning af ejendommen Amager Landvej 69. Forvaltningen skønner, at det er inden for kommunalbestyrelsens kompetence, jf. planlovens 19 jf. Lokalplan 4, 3 at meddele dispensation som ønsket. Dette begrundes i, at ejendommen Amager Landevej 67 er beliggende i et kvarter, der har karakter af centerområde med rådhus, skole, posthusbygning og sundhedscenter med mere. Forvaltningen skønner, at det også er inden for dispensationskompetencen at dispensere fra byggefeltet, da den ansøgte dispensation ikke vurderes at stride mod planens principper. 16

18 Den ansøgte anvendelse til tandlægeklinik er ikke omfattet af Lokalplan 4.1 s udvidede anvendelsesbestemmelse 3.2, hvorfor ansøgningen udelukkende administreres efter Lokalplan 4 for ejendommen Amager Landevej 67. Tandlægeklinikkens parkering samt ind- og udkørselsforhold samtænkes med foreningscentret i nr. 71. Der kan ske en dobbeltudnyttelse af ejendommenes parkeringskapacitet, da de ikke belastes samtidigt. Ind- og udkørsel kan også være fælles for ejendommene, f.eks. med indkørsel fra Amager Landevej, mellem nr. 69 og 71 og udkørsel til Sirgræsvej. HØRING Det aktuelle projekt har ikke været sendt til naboorientering. Inden der kan meddeles dispensation skal projektet i naboorientering, jf. Lokalplan 4, 3, Lokalplan 39, 8.2 og planlovens 19 og 20. Forvaltningen har tidligere foretaget naboorientering uden projekt. Naboorientering blev dog foretaget på grundlag af, at forvaltningen tidligere vurderede, at bygningen forudsatte dispensationer fra Lokalplan 4.1. LOVGRUNDLAG Lokalplan 4: Lokalplan 4.1: Lokalplan 39: Planloven (se 19): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144425#kap5 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, - at det ansøgte projekt sendes i naboorientering - at der, på baggrund af en neutral eller positiv nabohøring, meddeles tilladelse/dispensation efter Lokalplan 4, 3 og Lokalplan 39, 5.3, 5.4 og 8.2 som ønsket til det ansøgte projekt. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Naboorientering om ønsket byggeri på Amager Landevej /13 2 Åben Notat om bebyggelses- og anvendelsesmuligheder for Amager /13 Landvej 67, Amager Landevej 69 og Amager Landevej 71 3 Åben Dispensationsansøgning /13 17

19 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 18

20 9. Dispensation fra lokalplan 76 A til husbåde med aktiviteter i havnen Åben sag Sagsnr.: 13/11667 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har fra Skanska Øresund A/S modtaget ansøgning om dispensation fra Lokalplan 76 A, Scanport til placering af 2 husbåde i havnebassinet. Husbådene tænkes anvendt til tv-studie, galleri og lign. aktiviteter, fx restaurant. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgningen vedrører en midlertidig tilladelse til i to år til at kunne lægge op til 2 husbåde i havnen med mulighed for anvendelse i øvrigt i henhold til Lokalplanens 3.4. Forvaltningen har vurderet, at placering af husbåde i havnebassinet forudsætter en dispensation fra lokalplanens 3.4 for så vidt angår fravigelse af havnebassinets anvendelse og 6.2 om principielle byggefelter til de aktiviteter, der i øvrigt er tilladt i henhold til 3.4. Baggrunden herfor er, at lokalplanen ikke har forholdt sig til aktiviteter i selve havnebassinet, og at husbåde med forskellige aktiviteter ikke umiddelbart kan sidestilles med anvendelse til lystbådehavn bl.a. på grund af bådenes størrelse. Placering af aktiviteter i forbindelse med havnen understøtter dog lokalplanens intentioner om at skabe liv og adgang til havnen og Øresund, men spørgsmålet er om det er det rigtige tidspunkt i forhold til det øvrige områdes udformning (sammenhæng til de rekreative arealer i strandparken og områdets friarealer) samt adgangsforholdene. Af ansøgningen fremgår der ikke noget om de forventede adgangsforhold til aktiviteterne. Dispensation bør kun gives, hvis det i øvrigt vurderes at være hensigtsmæssigt, og adgangsforholdene afklares. Det er forvaltningens vurdering, at en evt. dispensation bør følges af en række vilkår såsom: 1. Midlertidighed maks. 2 år. 2. Placeringen af husbådene skal reguleres, således at udsigten til/fra Bryggergården ikke påvirkes væsentligt. 3. Husbådenes størrelse og udseende skal reguleres med henblik på at sikre, at de ikke er dominerende eller skæmmende i forhold til havnemiljøet. 4. Adgangsvej og parkering skal fastlægges i forhold til den konkrete placering og anvendelse. 5. Aktiviteterne holdes ombord på bådene, og kajarealerne friholdes. 6. Skiltning sker kun på bådene, landgangsbroerne samt evt. i forbindelse med adgangsvejen. 19

21 HØRING Ansøgningen har været udsendt i nabohøring, og der er i forbindelse hermed indkommet 5 høringssvar. Høringssvarene er gennemgået og kommenteret i vedlagte notat. Af væsentlige indsigelser kan fremhæves: 1) Bekymring for at husbåde i havnen vil skygge for udsigten til/fra Bryggergården 2) Husbådenes størrelse og udseende 3) Tilkørsel og parkeringsforhold 4) Bådenes og de tilstødende kajarealers anvendelse 5) Lokalplanens anvendelse Teknisk Forvaltning vurderer bl.a. på baggrund af høringssvarene, at en dispensation kun bør gives, hvis fordelene i forhold til livet i og omkring havnen overskygger de ulemper, som indsigerne påpeger, og hvis der gives dispensation, bør det kun ske, hvis der samtidig stilles en række vilkår jf. ovenfor. LOVGRUNDLAG Lokalplan 76 A, Scanport. I henhold til Lov om Planlægning 19 kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis det ikke strider mod planens principper. Forvaltningen vurderer, at en midlertidig tilladelse til placering af husbåde med forskellige aktiviteter i havnebassinet ikke strider mod planens principper, og det ansøgte vurderes derfor at ligge indenfor dispensationskompetencen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der meddeles afslag på dispensation med henvisning til den manglende sammenhæng til de rekreative arealer og lokalplanområdets friarealer samt de nuværende adgangsforhold. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringsbrev Nabohøring /13 2 Åben Ansøgning om dispensation fra lokalplan 76A til placering af /13 husbåde til kulturelle aktiviteter m.v. 3 Åben Høringssvar /13 4 Åben Notat: Gennemgang af indkomne høringssvar /13 5 Åben Høringssvar naboorientering Kystens Perle /13 6 Åben Høringssvar naboorientering /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 20

22 10. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 79 til solvarmere Åben sag Sagsnr.: 13/8748 Sagsansvarlig: jmj.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Ejere af ejendommen, Ved Lergravene 19, ansøger om dispensation fra Lokalplan 79, bevarende lokalplan for Tårnby Landsby, til at opsætte solvarmepaneler på en af ejendommens mindre bygninger, som er placeret nord for beboelsesbygningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ønskes opsat 2 solvarmepaneler (vand) med en stk. bredde på 1,13m og en højde på 1,95m (areal på ca. 4,33m²). Panelerne lægges ved siden af hinanden. Anlægget er af mærket Vaillant, model VFK 900 S Flat Plat Collector, i farven sort. Solvarmepanelerne bliver opsat på en mindre udhusbygning, som har en taghældning på Anlægget monteres parallelt med tagfladen. Ejendommen er omfattet af Lokalplan 79, bevarende lokalplan for Tårnby Landsby, der fastsætter i 9, bebyggelsens ydre fremtræden at: 9.4, generelt skal der som tagmateriale anvendes strå, røde eller mørke teglsten. 9.5, generelt må der på bygningers ydre fremtræden ikke anvendes materialer, der efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 9.7, generelt skal garager, carporte og udhuse og lign. harmonere med hovedhuset for så vidt angår det ydre fremtræden. Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. Forvaltningen vurderer, at opsætning af solvarmepaneler med den ansøgte placering ikke medfører nævneværdige ændringer for omgivelserne og ikke vil genere det øvrige lokalplanområde, hvorfor det indstilles, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 79 til opsætning af det ansøgte. HØRING Der er ikke foretaget naboorientering, idet det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for naboerne LOVGRUNDLAG Planloven Lokalplan 79, bevarende lokalplan for Tårnby Landsby 21

23 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der meddeles dispensation fra Lokalplan 79, bevarende lokalplan for Tårnby Landsby til opsætning af solvarmepaneler på taget af udhusbygningen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggearbejde.pdf /13 2 Åben Kortbilag 2012.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Brev af 16. august 2013 fra Jørgen Clausen indgik i sagsbehandlingen. 22

24 11. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 110 Åben sag Sagsnr.: 13/10939 Sagsansvarlig: jmj.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Ejeren af ejendommen, Østermarievej 19, ansøger om dispensation fra Lokalplan 110, Bevarende lokalplan for Tårnby Have, til at opsætte hegn ved ejendommens østlige skel. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ønskes opsat et træhegn, udført som klinkebeklædning, med en højde på 1,80 m. Hegnet ønskes opført fra udhuset til skel mod naboen, hvilket vil svare til en længde på ca. 9,50 m. Ansøger begrunder sin ansøgning med, at han ønsker at sikre privatlivets fred, da bøgehækken i vinterhalvåret er uden blade og gennemsigtig for beskuelse igennem boligen fra skolens område og Rådhuset, samt at der er larm året rundt og særligt om sommeren helt frem til mørkets frembrud, af højtråbende unge, der hygger, spiller fodbold samt knallertkørsel på området. Ansøger fremfører, at ikke alle aspekter i Lokalplan 110 er til grundejernes fordel, da ydergrænserne af lokalplanområdet grænser op til andre foreninger, skoler, fritidsklubber samt åbne arealer mod offentlig adgang. Han oplyser, at der er en del huse på Vestermarie Alle, der har hegn i baghaven. Forvaltningen betragter det ansøgte som et fælleshegn, placeret til erstatning for, eller så tæt på det eksisterende grønne hegn, at det forudsætter en dispensation fra lokalplanen. Forvaltningen vurderer, at en tilladelse til det ansøgte vil medføre en administrationspraksis af en forholdsvis ny lokalplan, som ikke er hensigtsmæssig. Herudover vurderes det, at det eksisterende grønne hegn mod boldbanen vil blive skæmmet af et 1,80 m højt træhegn. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 110, bevarende lokalplan for Tårnby Have, der i 8.1 fastsætter at: der må kun anvendes levende hegn på højest 2 meter. 8.2 der kan bruges trådhegn som understøtning af levende hegn. Det er lokalplanens hensigt at fastholde Deklaration 150 s bestemmelser om vedligeholdelse af fællesarealer angående beplantning. Der henstilles til, at karaktergivende beplantning hegnes med levende hegn. Det er hensigten, at området ikke skal virke tillukket, hvorfor lokalplanen også indeholder krav om, at carporte skal fremstå åbne og luftig mod vej og ikke må tilføjes porte eller låger. 23

25 Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der meddeles afslag til ansøgningen om dispensation fra Lokalplan 110, 8.1. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dispensation.pdf /13 2 Åben Kortbilag 1, hegn.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 24

26 12. Klage over byggeri i Hvf Kongevang, have 7 Åben sag Sagsnr.: 13/17914 Sagsansvarlig: jmj.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har den 8. og 15. juli modtaget to henvendelser, hvori der klages over, at der i Haveforeningen P/F Kongevang er et nyt kolonihavehus under opførelse, der langt overskrider bestemmelserne i den på ejendommen tinglyste deklaration af 18. oktober UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har kontaktet ejeren af det pågældende havelod, der endvidere er formand for haveforeningen, og anmodet om en redegørelse for byggeriet. Ejeren har i brev modtaget 1. august 2013 oplyst, at bestemmelserne i deklaration tinglyst 18. oktober 1944 og i tillægsdeklaration tinglyst 11. april 1945 tilsyneladende ikke har været håndhævet i haveforeningen i en længere årrække, og at tilsvarende deklarationer formodentlig heller ikke bliver håndhævet i andre haveforeninger beliggende i kommunen. Han fremfører, at deklarationerne er utidssvarende og ikke længere kan håndhæves, og at han har handlet i god tro og påbegyndt sit byggeri i formodning om, at det var i overensstemmelse med de retningslinjer, som kommunen hidtil har administreret efter. Ejeren har herudover gennem arkitektfirmaet AG5 A/S fremsendt en redegørelse for byggeriet. Heri oplyses det, at det eksisterende hus på grunden er blevet fjernet på grund af et angreb af skimmel - og tømmersvamp, og at forsikringsselskabet har udbetalt kompensation til opførelse af et nyt kolonihavehus i samme størrelse som det oprindelige. Det nye kolonihavehus opføres i samme stil som det tidligere, med bagfacaden orienteret mod Kongelundsvej og terrassen mod haven, og i forlængelse af terrassen er der opført et skur på 14m2. Grundens areal er 422m2, og det nye hus bliver 79,75m2. Det eksisterende hus var på ca. 76m2. Det oplyses, at differencen primært skyldes bedre isolering. Med det 14m2 store skur, der kommer til at fremstå som en integreret del af huset, bliver det bebyggede areal på i alt 93,75m2. Det oplyses, at afstand til skel er 2,5 m, og at højden er 3,5 m, hvilket er i overensstemmelse med tillægsdeklaration tinglyst 11. april I henhold til ovennævnte tillægsdeklarations 3 må der på hvert lod kun opføres en bygning, som ikke har en større grundflade end 30m2 samt evt. et fritliggende redskabsskur, hvis grundflade ikke overstiger 3m2. Det samlede bebyggede areal må dog ikke overskride 10 % af loddets samlede areal. 10 % af haveloddets grundareal svarer til 42,2m2, så både det eksisterende hus og det nye byggeri er en væsentlig overskridelse af deklarationens bestemmelser. I henhold til planlovens 43 kan Kommunalbestyrelsen ved påbud eller forbud sikre overholdelsen af deklarationsbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. Det er kommunens beslutning, om denne hjemmel skal 25

27 bringes i anvendelse. Formålet med 43 er at give kommunen mulighed for at håndhæve byplanmæssigt relevante deklarationsbestemmelser på samme måde, som hvis bestemmelsen havde stået i en lokalplan. De bebyggelsesregulerende bestemmelser i de to deklarationer, gældende for Haveforeningen P/F Kongevang, svarer til forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. Natur- og Miljøklagenævnet traf 29. november 2010 en afgørelse vedrørende en lignende deklarationsbestemmelse i en anden haveforening, om at Tårnby Kommune ikke havde haft hjemmel i planloven til at håndhæve deklarationens bestemmelser. Sagen handlede om en tilbygning opført i Baggrunden for afgørelsen var, at bebyggelsen i det pågældende haveforeningsområde i betydeligt omfang var opført uden, at kommunen havde søgt at modsætte sig dette gennem en håndhævelse efter planlovens 43. Beboerne i haveforeningen havde på denne baggrund kunnet indrette sig i berettiget tillid til, at deklarationens bestemmelser ikke ville blive håndhævet af kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet henviser til, at Tårnby Kommune først med brev af 21. april 2009 har meddelt de enkelte beboere, at deklarationens bestemmelser vil blive håndhævet. En sådan skærpet administrationspraksis kan kun få virkning for fremtidigt byggeri. I den aktuelle sag i Haveforeningen Kongevang har forvaltningen i brev af 22. maj 2007 til haveforeningens daværende formand meddelt, at deklaration lyst på området 18. oktober 1944 fortsat er gældende, og at der ikke kan forventes meddelt dispensation herfra. Det er forvaltningens vurdering, at den aktuelle sag ikke kan sidestilles med den tidligere afgjorte, idet der her er tale om et nybyggeri, der påtales allerede under opførelsen, og idet bygherren som formand for haveforeningen, grundet henvendelsen til hans forgænger, ikke kan have været i tvivl om deklarationens gyldighed. Forvaltningen har orienteret om Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning fra den 17. april 2012, hvori der åbnes op for muligheden for at ændre deklarationerne for haveforeningerne, således at der kan opføres kolonihavehuse på 60m2. Under hensyn til den store overskridelse af deklarationens bestemmelse, der drejer sig om ny bebyggelse, samt til at der, efter forvaltningens vurdering, er behov for en skærpet administrationspraksis i haveforeningerne for fremover at sikre dem som kolonihaver, vurderer forvaltningen, at der bør nedlægges forbud mod det igangværende byggeri iht. planlovens 43. LOVGRUNDLAG Påbud efter Planlovens 43, Deklaration tinglyst 18. oktober 1944 Tillægsdeklaration tinglyst 11. april INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, at - der nedlægges forbud mod det igangværende byggeri i Haveforeningen Kongevang, havelod 7 efter planlovens 43. /BGR 26

28 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Deklaration, skannet.pdf /13 2 Åben Ejers bemærkninger til klage - ansøgning og billeder.pdf /13 3 Åben brev til ejer vedr. igangværende byggeri /13 4 Åben Klage.pdf /13 5 Åben Brev.pdf /13 6 Åben Brev til samtlige haveforeninger /13 7 Åben Brev til formand Pia Vilstrup /13 8 Åben Kortbilag pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Mail af 19. august 2013 fra Frank Sørensen indgik i behandlingen af sagen. 27

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Referat. fra. Bygge- og Ejendomsudvalget

Referat. fra. Bygge- og Ejendomsudvalget Referat fra Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 15.20 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15

Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Tilføjelser til udbudsmateriale vedrørende Elevvej 11-15 Sælger har følgende tilføjelser til udbudsmaterialet: 1. Opførelse af nybyggeri kræver dispensation fra skovbeskyttelseslinjen. Natur- og Miljø

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere