TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup Nielsen, Mathias Grøning, Ole Holm Petersen, Sonja Lykkegaard Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Hindholm Alle 16, sammenlægning af boliger - LUKKET SAG Øresundsparken og Kastrup Forstrand - landskabsprojekt for driftsmidler og forslag til etablering af motionsudstyr og naturlegeplads Fredningsforslag Kastrup Strandpark Miljøscreening af forslag til lokalplan Egensevej Erhversområde Ophævelse af eksisterende tilslutningspligt til fællesantenneanlæg Ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt 4 til 3 boliger Dispensation fra Lokalplan 4 og 39 for Amager Landevej Dispensation fra lokalplan 76 A til husbåde med aktiviteter i havnen Ansøgning om dispensation fra lokalplan 79 til solvarmere Ansøgning om dispensation fra lokalplan Klage over byggeri i Hvf Kongevang, have

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/5515 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ A) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i sagen om afslag på lovliggørelse af læskur til heste på en ejendom på Frieslandsvej. Kommunen fik medhold. B) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i sagen om påbud om lovliggørelse af anvendelse og bebyggelse på en ejendom på Egmondvej. Kommunen fik medhold. C) Dragør kommune har fremsendt forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan 45, Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole. D) Københavns kommune har fremsendt forslag til lokalplan for August Schade Kvarteret. E) Københavns Kommune har fremsendt forslag til lokalplan for Lergravsvej. F) Natur- og Miljøklagenævnet har fremsendt afgørelse i sagen om afslag på lovliggørelse af garagebygning på en ejendom på Ugandavej. Kommunen fik medhold. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at meddelelserne tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Afgørelse.pdf /13 2 Åben NMK og NMK Afgørelse i sag om Tårnby /13 Kommunes påbud om at lovliggøre anvendelsen og bebyggelsen på ejendommen Egmondvej 5 i Dragør - jeres j.nr.:

4 Udsendt afgørelse [DOK ].PDF 3 Åben Dragør Kommune - Forslag til tillæg nr. 2 til Lokalplan /13 Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole 4 Åben Københavns Kommune - Forslag til lokalplan for August Schade /13 Kvarteret 5 Åben Københavns Kommune - Forslag til Lokalplan for Lergravsvej /13 6 Åben Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om klage over afslag /13 på dispensation til garagebygning på Ugandavej 9 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 3

5 2. Hindholm Alle 16, sammenlægning af boliger - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/20460 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: 4

6 3. Øresundsparken og Kastrup Forstrand - landskabsprojekt for driftsmidler og forslag til etablering af motionsudstyr og naturlegeplads Åben sag Sagsnr.: 13/1178 Sagsansvarlig: rka.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Økonomiudvalget behandlede sidst projekt Øresundsparken på møde den I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev det besluttet at afsætte 1 mio. kr. til etablering af naturlegeplads og motionsudstyr på Kastrup Forstrand. Teknisk Forvaltning forelægger i den forbindelse forslag til etablering af rekreative løsninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tidligere besluttede driftsmidler til drift af Øresundsparken og Kastrup Forstrand foreslås anvendt som følgende, i henhold til bilag: Forslag til driftsbudget: For driftsmidler i 2013 foreslås: stensamling og planering, samt beplantningsbælte mod Søvænget. Brug af driftsmidler i 2013 er under forudsætning af, at jordprojektet er færdigt sommer/efterår 2013, men entreprenøren på Øresundsparkprojektet har frem til den til at fuldføre jordarbejderne For driftsmidler for 2014 foreslås etablering af en grussti på Kastrup Forstrand fra Amager Strandvej til Søbadet, som det fremgår af lokalplan Derudover foreslås anlæg af en grussti fra Metroundergangen til Amager Strandvej for derved at skabe en sammenhængende forbindelse til Strandparken. I 2015 foreslås etablering af grussti der følger den gamle kystlinje på Kastrup Forstrand samt et par affaldspande. I 2016 foreslås etablering af skov på Kastrup Forstrand samt plantning af trægrupper i Øresundsparken. Endvidere er der indarbejdet forslag til etablering af naturlegeplads og motionsudstyr samt yderligere etablering af græsdække og blomstereng på Kastrup Forstrand, således at der skabes en sammenhæng mellem brug og arealkvalitet for 1 mill. kr., der er afsat i budgettet for 2013 til motionsudstyr og naturlegeplads. Anlæg af naturlegeplads og motionsudstyr på Kastrup Forstrand i 2013 er under forudsætning af, at jordprojektet er færdigt sommer/efterår 2013, men entreprenøren på Øresundsparkprojektet har frem til den til at fuldføre jordarbejderne. Opsætning af naturlegeplads og motionsudstyr kræver endvidere godkendelse af Naturstyrelsen i forhold til strandbeskyttelseslinjen og bestemmelserne om Den Grønne 5

7 Kile. Der skal ske en samordning af anlægsbeslutningen på Kastrup Forstrand og forslaget til fredning af Kastrup Strandpark. Teknisk Forvaltning fremlægger muligheder for græssåning på Øresundsparken af hensyn til den fremtidige anvendelse, se bilag 9. Derudover fremlægger Teknisk Forvaltning forslag til, at Landskabsarkitekt Mads Farsø, indehaver af Farsø Have, kan søge midler til et projekt som omfatter beplantning i byggefelter på Øresundsparken. Beplantning i byggefelter er udformet som temahaver, f.eks. Træhaver, Buskhaver, Blomsterhaver, Kålhaver og Skolehaver. Såfremt man ønsker frugthaver, skolehaver eller lignende beplantning, der kan spises, kan det kræve yderligere miljøundersøgelser, da den foreliggende 8-tilladelse til Øresundsparken kun er til rekreativ anvendelse. ØKONOMI Følgende driftsmidler er tidligere godkendt og afsat af ØK til drift af Kastrup Forstand og Øresundsparken: 2013: kr., 2014: kr., 2015: kr., 2016: kr. Herefter: årligt kr. Driftsmidler kan også anvendes til publikumsfaciliteter stier, bænke, belysning mv. Driftsmidlerne er dog endnu ikke blevet indarbejdet i budgettet for 2013 og fremefter. Derudover er der på anlægsbudgettet for 2013 afsat 1 mio. kr. i budget i 2013 til ny naturlegeplads og motionsudstyr. Teknisk Forvaltning foreslår, at beløbet for 2013 indarbejdes i budget PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger udover, at driftsmidler i givet fald indarbejdes i budgetforslaget til 2. behandling af Budget INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, - at godkende gennemførsel af fremlagte forslag til landskabsprojekt for de tidligere godkendte driftsmidler fra 2013 til at der frigives midler på kr. til anlægskonto nr , Naturlegeplads og outdoor fitness - hvorvidt der skal sås hhv. plænegræs og blomstereng i Øresundsparken og i hvilken udtrækning og kvalitet. - at godkende Farsø Haves projekt, således at Farsø Have kan søge midler til projektet. 6

8 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om indtægtsbevilling og tillægsbevilling til /13 Øresundsparken 2 Åben Forslag til motionsudstyr - skitse /13 3 Åben Forslag til naturlegeplads /13 4 Åben Fotos af figurer i træ til naturlegeplads /13 5 Åben Forslag til Farsø Haves projekt /13 6 Åben Forslag fra Farsø Have /13 7 Åben Ansøgning til puljer om landskabsprojekt på Øresundsparken /13 dagsordenspunkt - august - Øresundspark_Forslag_Vilde hegn og haver.pdf 8 Åben Bevilling - Tillægsbevillingsskema - Drift /13 9 Åben Projektbeskrivelse til forslag til driftsbudget og forslag til /13 naturlegeplads og motionsudstyr.docx 10 Åben Forslag driftsbudget Øresundsparken.pdf /13 11 Åben Forslag driftsbudget, Kastrup Forstrand.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt med et modificeret forslag 2. Udvalget anbefaler endvidere, at der meddeles en tillægsbevilling på 1 mio. kr. Sagen afgøres endeligt af Økonomiudvalget. 7

9 4. Fredningsforslag Kastrup Strandpark Åben sag Sagsnr.: 11/14487 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ I forbindelse med dispensationerne fra fredningen i Kastrup Strandpark til omlægning af vej m.m. til Den Blå Planet, blev Tårnby Kommune pålagt at udarbejde forslag til en ny fredning af området, der dels præciserer og moderniserer den gældende fredning, dels udvider det fredede areal mod nord. Forslag til ny fredning fremlægges hermed. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Fredningsforslaget indebærer som udgangspunkt, at arealet nord for den nuværende fredning og frem til kommunegrænsen (delområde 3) inddrages i fredningen, begrønnes og åbnes for offentligheden. På længere sigt er det tanken, at området udvikles til et egentligt parkområde, som den øvrige strandpark, og at der gives mulighed for at anlægge stier m.v. De eksisterende fredede arealer forbliver som udgangspunkt, som de er, men der åbnes mulighed for, at der indenfor det samlede parkområde kan anlægges legeplads, bålpladser, motionsredskaber m.v., og at der i parken kan tilføjes ny beplantninger for nyt rekreativt eller æstetisk indhold. Der lægges yderligere op til, at der udarbejdes en pleje- og udviklingsplan for parken, som revideres i forbindelse med, at nye tiltag ønskes gennemført. Fredningsnævnet skal godkende planen. Hvis fredningsforslaget kan godkendes, indsendes det til Fredningsnævnet med henblik på at gennemføre en fredningssag. Det er Fredningsnævnet, der afgør om fredningen skal gennemføres, og om der evt. skal ændres i forslaget for så vidt angår den geografiske udstrækning eller fredningsbestemmelserne. Det er således muligt, at Fredningsnævnet ønsker hele strandparken, inkl. strandområdet, inddraget i fredningen, eller at nogle af bestemmelserne udgår eller ændres. HØRING Efter fremsendelsen af fredningsforslaget foretager Fredningsnævnet offentlig bekendtgørelse af sagens rejsning til ejere og brugere af de ejendomme, der omfattes af forslaget samt myndigheder og relevante organisationer. Under behandlingen af sagen afholder Fredningsnævnet mindst et offentligt møde om sagen. 8

10 ØKONOMI I fredningsforslagets bilag 1 er beregnet overslag på omkostningerne til dels at begrønne det nye fredningsareal ( kr.), dels at anlægge området som park med stier og parkudstyr ( kr.). Det er muligt at anlægge en hvilken som helst mellemløsning mellem begrønning og parkanlæg, ligesom det er muligt løbende at udvikle området. De samlede omkostninger ved sidstnævnte strategi vil dog forøge udgifterne, da man ikke opnår stordriftsfordele og synergieffekter. Opmærksomheden henledes på at fredningsforslagets 5 indebærer, at begrønning gennemføres i forbindelse med fredningen, mens nogle af elementerne fra parkanlægget skal tilvejebringes i løbet af en nærmere fastsat tidshorisont. Gennemførelsen af fredningens delelementer er ikke finansieret, og forvaltningen kan ikke anvise finansiering. De løbende driftsmidler kan hverken dække basisprojektet (begrønning) eller en løbende udvikling af området. Gennemførelsen af fredningsforslaget forudsætter derfor en tillægsbevilling til begrønningen, og at der løbende eller ved et senere samlet projekt afsættes midler til et parkanlæg. Der fremsendes en særskilt indstilling herom. Der er ligeledes ikke finansiering til de anlæg, som fredningsforslaget muliggør jf. punkterne samt 6.2, men heller ingen forpligtelse til at de gennemføres. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, - at Fredningsforslaget for Kastrup Strandpark godkendes og indgives til Fredningsnævnet. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Udkast fredning Kastrup Strandpark.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt med en enkelt justering. Sagen afgøres endeligt af Kommunalbestyrelsen. 9

11 5. Miljøscreening af forslag til lokalplan Egensevej Erhversområde Åben sag Sagsnr.: 13/18619 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Natur- og Miljøklagenævnet har med afgørelse af 5. juli 2013 ophævet kommunens beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer af forslaget til lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde. Sagen blev hjemsendt til fornyet behandling. Baggrunden herfor var, at begrundelsen for kommunens beslutning ikke var tilstrækkelig velunderbygget. Teknisk Forvaltning har derfor gennemført en fornyet screening af, om lokalplanforslaget udløser krav om miljøvurdering, som udvalget skal tage stilling til. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af den gennemførte screening er det fortsat forvaltningens vurdering, at forslaget til Lokalplan 72.1 ikke påvirker miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lovens bestemmelser. Screeningsskema og notat vedlægges som bilag. LOVGRUNDLAG I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planer og programmer, som tilvejebringes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse, og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, miljøvurderes ( 3 stk. 1 pkt. 1) Hvis planerne kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet ( 3 stk. 2). Ved vurderingen af hvorvidt en plan kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 2 ( 4 stk. 2) Bilag 2 Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er omhandlet i 4, stk Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: - i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler, - i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som 10

12 indgår i et hierarki, - planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling, - miljøproblemer af relevans for planen eller programmet og - planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning (f.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse). 2. Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages hensyn til: - indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet - indvirkningens kumulative karakter - indvirkningens grænseoverskridende karakter - faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker) - indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt) - værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af: - særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv - overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier og - intensiv arealudnyttelse og -indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der træffes beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering af forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde - at beslutningen offentliggøres med en klagefrist på 4 uger. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Screeningsdokument /13 2 Åben screeningsskema /13 3 Åben VS: NMK AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes /13 afgørelse om ikke at miljøvurdere forslag til Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde. - Afgørelse.pdf BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 11

13 6. Ophævelse af eksisterende tilslutningspligt til fællesantenneanlæg Åben sag Sagsnr.: 13/19420 Sagsansvarlig: jkn.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Folketinget har vedtaget en ændringslov til Planloven, der blandt andet har som konsekvens, at eksisterende tilvejebringelses- og tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i lokalplaner ophæves. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Lovændringen er vedtaget i forlængelse af en tidligere planlovsændring, der fjernede muligheden for optagelse af bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i nye lokalplaner. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2014, hvorefter bestemmelser for tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i eksisterende lokalplaner bliver ugyldige. Tilsvarende bestemmelser i servitutter med tilsvarende bestemmelser, hvor kommunalbestyrelsen er eneste påtaleberettigede bliver ligeledes ugyldige. Tårnby Kommune har optaget bestemmelser for tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i 7 lokalplaner. Det gælder lokalplanerne 32, 42.1, 45, 54.3, 85.1, 106, 112. Forvaltningen har ikke undersøgt omfanget af servitutter med tilsvarende bestemmelser i kommunen. Indtil lovændringen træder i kraft den 1. januar 2014, forudsætter fritagelse fra tilslutningspligten efter lokalplaner og servitutter stadig dispensation med tilhørende eventuelle forudgående naboorientering. LOVGRUNDLAG Lov om planlægning (Planloven) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lov om ændring af lov om planlægning, nr. 358 af 9. april 2013 (LF /13) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om ikrafttræden af 1, nr. 9 i lov om ændring af lov om planlægning https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lokalplan 32, Boligbebyggelse ved Kastrupvej, 6.4 Lokalplan 42.1, Korsvejens lokalcenter, 7.3 Lokalplan 45, Butiks- og boligområde ved Amager Landevej,

14 Lokalplan 54.3, Et område til boligbebyggelse i Tømmerup Haveby Etape 3, Lokalplan 85.1, Boligbebyggelse ved Knarreborgvej del 1, Lokalplan 106, Centerområde ved Kastruplundgade, Lokalplan 112, Øresundsparken, INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der orienteres om lovændringen på Tårnby Kommunes hjemmeside, - at berørte grundejerforeninger m.v. orienteres direkte om lovændringen og - at forvaltningen bemyndiges til at meddele eventuelle dispensationer fra tilslutningspligten til fællesantenneanlæg indtil 1. januar /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Information til landets kommuner om ophævelse af tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg i lokalplaner m.v. pr. 1. januar 2014.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 13

15 7. Ansøgning om dispensation fra Byplanvedtægt 4 til 3 boliger Åben sag Sagsnr.: 13/13089 Sagsansvarlig: kmo.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har den modtaget en dispensationsansøgning fra Tøgern Arkitekter ApS til etablering af 3 boliger på ejendommen, Amager Landevej 37. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejendommen er en 469 m² stor etageejendom med erhverv i stueetagen og beboelse på 1. sal og i tagetagen. 1. sal og tagetagen er i dag godkendt som en bolig. Bygherre Lundegård Invest ApS ønsker at etablere 3 boliger til udlejning i ejendommens beboelsesetager. Ombygningen vil betyde, at 1. salen bliver opdelt i 2 lejligheder på henholdsvis 86 m² og 94 m². Tagetagen bliver en selvstændig bolig på 124 m² Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 4, men bygningen er fra 1930 og fra før Byplanvedtægt 4 blev vedtaget. Bygningen er derfor atypisk for planområdet, der primært er parcelhuse. Ejendommen har en noget højere bebyggelsesgrad, end der efterfølgende er tilladt inden for Byplanvedtægtens område. Ejendommen Amager Landevej 37 er opfattet af Byplanvedtægt 4 for forskellige områder i Tårnby kommune omkring Amager Landevej og Saltværksvej, der fastsætter at Bygningen må højest indeholde 2 lejligheder med én familie i hver lejlighed. Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. Forvaltningen vurderer, at der kan dispenseres, uden at det skaber præcedens i området, eller at karakteren af området ændres. LOVGRUNDLAG Planloven Byplanvedtægt 4 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der meddeles dispensation fra Byplanvedtægt 4, 1.2 til indretning af 3 beboelseslejligheder, 2 lejligheder på 1. sal og en i tagetagen. /BGR 14

16 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kortbilag /13 2 Åben Byggeandragende /13 3 Åben Tegninger /13 4 Åben Fuldmagt /13 5 Åben Dispensationsansøgning.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt, idet der fortsat skal være erhverv på ejendommen. 15

17 8. Dispensation fra Lokalplan 4 og 39 for Amager Landevej Åben sag Sagsnr.: 12/9142 Sagsansvarlig: jkn.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Tvede Rådgivende Ingeniører søger, på vegne af Tårnby Kommune, om dispensationer fra lokalplanerne 4 og 39 i forbindelse med projekt for opførelse af tandlægeklinik på ejendommene, Amager Landevej 67 og 69. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ønskes dispensation fra lokalplanerne til en bygning med tandlægeklinik på 2 etager på i alt 814 m². Bygningen ønskes på de nuværende ejendomme Amager Landevej 67 og 69, umiddelbart nord for det tidligere posthus (Foreningscentret), Amager Landevej 71. Amager Landevej 67 er omfattet af lokalplanerne 4 og 4.1, mens Amager Landevej 69 er omfattet af lokalplan 39. Bygningen strækker sig derved over grænsen mellem lokalplanerne 4, 4.1 og 39. Det forudsættes, at matriklerne sammenlægges i forbindelse med projektet. Bygningen forudsætter tilladelse/dispensation fra følgende bestemmelser: For Amager Landevej 67, Lokalplan 4: 3, hvorefter kommunalbestyrelsen kan dispensere fra 1 til f.eks. tandlægevirksomhed under bl.a. forudsætning af, at kvarteret ikke ændrer karakter af beboelseskvarter. For Amager Landevej 69, Lokalplan 39: 5.3 om at bygninger skal opføres indenfor byggefelt. Bygningen forudsætter dispensation for den del, der overskrider byggefelt mod nord indtil Amager Landevej om maksimal bygningshøjde (skråt højdegrænseplan). Højden overskrides med ca. 1 m i den sydlige del af byggefeltet mod Amager Landevej 71, Foreningscentret, hvilket dog ikke er tegnet ind på ansøgers skitse. 8.2 om at parkering skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Parkering projekteres på bagside af bygning af ejendommen Amager Landvej 69. Forvaltningen skønner, at det er inden for kommunalbestyrelsens kompetence, jf. planlovens 19 jf. Lokalplan 4, 3 at meddele dispensation som ønsket. Dette begrundes i, at ejendommen Amager Landevej 67 er beliggende i et kvarter, der har karakter af centerområde med rådhus, skole, posthusbygning og sundhedscenter med mere. Forvaltningen skønner, at det også er inden for dispensationskompetencen at dispensere fra byggefeltet, da den ansøgte dispensation ikke vurderes at stride mod planens principper. 16

18 Den ansøgte anvendelse til tandlægeklinik er ikke omfattet af Lokalplan 4.1 s udvidede anvendelsesbestemmelse 3.2, hvorfor ansøgningen udelukkende administreres efter Lokalplan 4 for ejendommen Amager Landevej 67. Tandlægeklinikkens parkering samt ind- og udkørselsforhold samtænkes med foreningscentret i nr. 71. Der kan ske en dobbeltudnyttelse af ejendommenes parkeringskapacitet, da de ikke belastes samtidigt. Ind- og udkørsel kan også være fælles for ejendommene, f.eks. med indkørsel fra Amager Landevej, mellem nr. 69 og 71 og udkørsel til Sirgræsvej. HØRING Det aktuelle projekt har ikke været sendt til naboorientering. Inden der kan meddeles dispensation skal projektet i naboorientering, jf. Lokalplan 4, 3, Lokalplan 39, 8.2 og planlovens 19 og 20. Forvaltningen har tidligere foretaget naboorientering uden projekt. Naboorientering blev dog foretaget på grundlag af, at forvaltningen tidligere vurderede, at bygningen forudsatte dispensationer fra Lokalplan 4.1. LOVGRUNDLAG Lokalplan 4: Lokalplan 4.1: Lokalplan 39: Planloven (se 19): https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144425#kap5 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, - at det ansøgte projekt sendes i naboorientering - at der, på baggrund af en neutral eller positiv nabohøring, meddeles tilladelse/dispensation efter Lokalplan 4, 3 og Lokalplan 39, 5.3, 5.4 og 8.2 som ønsket til det ansøgte projekt. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Naboorientering om ønsket byggeri på Amager Landevej /13 2 Åben Notat om bebyggelses- og anvendelsesmuligheder for Amager /13 Landvej 67, Amager Landevej 69 og Amager Landevej 71 3 Åben Dispensationsansøgning /13 17

19 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 18

20 9. Dispensation fra lokalplan 76 A til husbåde med aktiviteter i havnen Åben sag Sagsnr.: 13/11667 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har fra Skanska Øresund A/S modtaget ansøgning om dispensation fra Lokalplan 76 A, Scanport til placering af 2 husbåde i havnebassinet. Husbådene tænkes anvendt til tv-studie, galleri og lign. aktiviteter, fx restaurant. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgningen vedrører en midlertidig tilladelse til i to år til at kunne lægge op til 2 husbåde i havnen med mulighed for anvendelse i øvrigt i henhold til Lokalplanens 3.4. Forvaltningen har vurderet, at placering af husbåde i havnebassinet forudsætter en dispensation fra lokalplanens 3.4 for så vidt angår fravigelse af havnebassinets anvendelse og 6.2 om principielle byggefelter til de aktiviteter, der i øvrigt er tilladt i henhold til 3.4. Baggrunden herfor er, at lokalplanen ikke har forholdt sig til aktiviteter i selve havnebassinet, og at husbåde med forskellige aktiviteter ikke umiddelbart kan sidestilles med anvendelse til lystbådehavn bl.a. på grund af bådenes størrelse. Placering af aktiviteter i forbindelse med havnen understøtter dog lokalplanens intentioner om at skabe liv og adgang til havnen og Øresund, men spørgsmålet er om det er det rigtige tidspunkt i forhold til det øvrige områdes udformning (sammenhæng til de rekreative arealer i strandparken og områdets friarealer) samt adgangsforholdene. Af ansøgningen fremgår der ikke noget om de forventede adgangsforhold til aktiviteterne. Dispensation bør kun gives, hvis det i øvrigt vurderes at være hensigtsmæssigt, og adgangsforholdene afklares. Det er forvaltningens vurdering, at en evt. dispensation bør følges af en række vilkår såsom: 1. Midlertidighed maks. 2 år. 2. Placeringen af husbådene skal reguleres, således at udsigten til/fra Bryggergården ikke påvirkes væsentligt. 3. Husbådenes størrelse og udseende skal reguleres med henblik på at sikre, at de ikke er dominerende eller skæmmende i forhold til havnemiljøet. 4. Adgangsvej og parkering skal fastlægges i forhold til den konkrete placering og anvendelse. 5. Aktiviteterne holdes ombord på bådene, og kajarealerne friholdes. 6. Skiltning sker kun på bådene, landgangsbroerne samt evt. i forbindelse med adgangsvejen. 19

21 HØRING Ansøgningen har været udsendt i nabohøring, og der er i forbindelse hermed indkommet 5 høringssvar. Høringssvarene er gennemgået og kommenteret i vedlagte notat. Af væsentlige indsigelser kan fremhæves: 1) Bekymring for at husbåde i havnen vil skygge for udsigten til/fra Bryggergården 2) Husbådenes størrelse og udseende 3) Tilkørsel og parkeringsforhold 4) Bådenes og de tilstødende kajarealers anvendelse 5) Lokalplanens anvendelse Teknisk Forvaltning vurderer bl.a. på baggrund af høringssvarene, at en dispensation kun bør gives, hvis fordelene i forhold til livet i og omkring havnen overskygger de ulemper, som indsigerne påpeger, og hvis der gives dispensation, bør det kun ske, hvis der samtidig stilles en række vilkår jf. ovenfor. LOVGRUNDLAG Lokalplan 76 A, Scanport. I henhold til Lov om Planlægning 19 kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis det ikke strider mod planens principper. Forvaltningen vurderer, at en midlertidig tilladelse til placering af husbåde med forskellige aktiviteter i havnebassinet ikke strider mod planens principper, og det ansøgte vurderes derfor at ligge indenfor dispensationskompetencen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der meddeles afslag på dispensation med henvisning til den manglende sammenhæng til de rekreative arealer og lokalplanområdets friarealer samt de nuværende adgangsforhold. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringsbrev Nabohøring /13 2 Åben Ansøgning om dispensation fra lokalplan 76A til placering af /13 husbåde til kulturelle aktiviteter m.v. 3 Åben Høringssvar /13 4 Åben Notat: Gennemgang af indkomne høringssvar /13 5 Åben Høringssvar naboorientering Kystens Perle /13 6 Åben Høringssvar naboorientering /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 20

22 10. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 79 til solvarmere Åben sag Sagsnr.: 13/8748 Sagsansvarlig: jmj.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Ejere af ejendommen, Ved Lergravene 19, ansøger om dispensation fra Lokalplan 79, bevarende lokalplan for Tårnby Landsby, til at opsætte solvarmepaneler på en af ejendommens mindre bygninger, som er placeret nord for beboelsesbygningen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ønskes opsat 2 solvarmepaneler (vand) med en stk. bredde på 1,13m og en højde på 1,95m (areal på ca. 4,33m²). Panelerne lægges ved siden af hinanden. Anlægget er af mærket Vaillant, model VFK 900 S Flat Plat Collector, i farven sort. Solvarmepanelerne bliver opsat på en mindre udhusbygning, som har en taghældning på Anlægget monteres parallelt med tagfladen. Ejendommen er omfattet af Lokalplan 79, bevarende lokalplan for Tårnby Landsby, der fastsætter i 9, bebyggelsens ydre fremtræden at: 9.4, generelt skal der som tagmateriale anvendes strå, røde eller mørke teglsten. 9.5, generelt må der på bygningers ydre fremtræden ikke anvendes materialer, der efter Kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 9.7, generelt skal garager, carporte og udhuse og lign. harmonere med hovedhuset for så vidt angår det ydre fremtræden. Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. Forvaltningen vurderer, at opsætning af solvarmepaneler med den ansøgte placering ikke medfører nævneværdige ændringer for omgivelserne og ikke vil genere det øvrige lokalplanområde, hvorfor det indstilles, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 79 til opsætning af det ansøgte. HØRING Der er ikke foretaget naboorientering, idet det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for naboerne LOVGRUNDLAG Planloven Lokalplan 79, bevarende lokalplan for Tårnby Landsby 21

23 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der meddeles dispensation fra Lokalplan 79, bevarende lokalplan for Tårnby Landsby til opsætning af solvarmepaneler på taget af udhusbygningen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse af byggearbejde.pdf /13 2 Åben Kortbilag 2012.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Brev af 16. august 2013 fra Jørgen Clausen indgik i sagsbehandlingen. 22

24 11. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 110 Åben sag Sagsnr.: 13/10939 Sagsansvarlig: jmj.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Ejeren af ejendommen, Østermarievej 19, ansøger om dispensation fra Lokalplan 110, Bevarende lokalplan for Tårnby Have, til at opsætte hegn ved ejendommens østlige skel. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ønskes opsat et træhegn, udført som klinkebeklædning, med en højde på 1,80 m. Hegnet ønskes opført fra udhuset til skel mod naboen, hvilket vil svare til en længde på ca. 9,50 m. Ansøger begrunder sin ansøgning med, at han ønsker at sikre privatlivets fred, da bøgehækken i vinterhalvåret er uden blade og gennemsigtig for beskuelse igennem boligen fra skolens område og Rådhuset, samt at der er larm året rundt og særligt om sommeren helt frem til mørkets frembrud, af højtråbende unge, der hygger, spiller fodbold samt knallertkørsel på området. Ansøger fremfører, at ikke alle aspekter i Lokalplan 110 er til grundejernes fordel, da ydergrænserne af lokalplanområdet grænser op til andre foreninger, skoler, fritidsklubber samt åbne arealer mod offentlig adgang. Han oplyser, at der er en del huse på Vestermarie Alle, der har hegn i baghaven. Forvaltningen betragter det ansøgte som et fælleshegn, placeret til erstatning for, eller så tæt på det eksisterende grønne hegn, at det forudsætter en dispensation fra lokalplanen. Forvaltningen vurderer, at en tilladelse til det ansøgte vil medføre en administrationspraksis af en forholdsvis ny lokalplan, som ikke er hensigtsmæssig. Herudover vurderes det, at det eksisterende grønne hegn mod boldbanen vil blive skæmmet af et 1,80 m højt træhegn. LOVGRUNDLAG Ejendommen er omfattet af Lokalplan 110, bevarende lokalplan for Tårnby Have, der i 8.1 fastsætter at: der må kun anvendes levende hegn på højest 2 meter. 8.2 der kan bruges trådhegn som understøtning af levende hegn. Det er lokalplanens hensigt at fastholde Deklaration 150 s bestemmelser om vedligeholdelse af fællesarealer angående beplantning. Der henstilles til, at karaktergivende beplantning hegnes med levende hegn. Det er hensigten, at området ikke skal virke tillukket, hvorfor lokalplanen også indeholder krav om, at carporte skal fremstå åbne og luftig mod vej og ikke må tilføjes porte eller låger. 23

25 Der kan meddeles dispensation efter Planlovens 19. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, - at der meddeles afslag til ansøgningen om dispensation fra Lokalplan 110, 8.1. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dispensation.pdf /13 2 Åben Kortbilag 1, hegn.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 24

26 12. Klage over byggeri i Hvf Kongevang, have 7 Åben sag Sagsnr.: 13/17914 Sagsansvarlig: jmj.tf Fraværende: Lars Brandstrup Nielsen, Ole Holm Petersen Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har den 8. og 15. juli modtaget to henvendelser, hvori der klages over, at der i Haveforeningen P/F Kongevang er et nyt kolonihavehus under opførelse, der langt overskrider bestemmelserne i den på ejendommen tinglyste deklaration af 18. oktober UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har kontaktet ejeren af det pågældende havelod, der endvidere er formand for haveforeningen, og anmodet om en redegørelse for byggeriet. Ejeren har i brev modtaget 1. august 2013 oplyst, at bestemmelserne i deklaration tinglyst 18. oktober 1944 og i tillægsdeklaration tinglyst 11. april 1945 tilsyneladende ikke har været håndhævet i haveforeningen i en længere årrække, og at tilsvarende deklarationer formodentlig heller ikke bliver håndhævet i andre haveforeninger beliggende i kommunen. Han fremfører, at deklarationerne er utidssvarende og ikke længere kan håndhæves, og at han har handlet i god tro og påbegyndt sit byggeri i formodning om, at det var i overensstemmelse med de retningslinjer, som kommunen hidtil har administreret efter. Ejeren har herudover gennem arkitektfirmaet AG5 A/S fremsendt en redegørelse for byggeriet. Heri oplyses det, at det eksisterende hus på grunden er blevet fjernet på grund af et angreb af skimmel - og tømmersvamp, og at forsikringsselskabet har udbetalt kompensation til opførelse af et nyt kolonihavehus i samme størrelse som det oprindelige. Det nye kolonihavehus opføres i samme stil som det tidligere, med bagfacaden orienteret mod Kongelundsvej og terrassen mod haven, og i forlængelse af terrassen er der opført et skur på 14m2. Grundens areal er 422m2, og det nye hus bliver 79,75m2. Det eksisterende hus var på ca. 76m2. Det oplyses, at differencen primært skyldes bedre isolering. Med det 14m2 store skur, der kommer til at fremstå som en integreret del af huset, bliver det bebyggede areal på i alt 93,75m2. Det oplyses, at afstand til skel er 2,5 m, og at højden er 3,5 m, hvilket er i overensstemmelse med tillægsdeklaration tinglyst 11. april I henhold til ovennævnte tillægsdeklarations 3 må der på hvert lod kun opføres en bygning, som ikke har en større grundflade end 30m2 samt evt. et fritliggende redskabsskur, hvis grundflade ikke overstiger 3m2. Det samlede bebyggede areal må dog ikke overskride 10 % af loddets samlede areal. 10 % af haveloddets grundareal svarer til 42,2m2, så både det eksisterende hus og det nye byggeri er en væsentlig overskridelse af deklarationens bestemmelser. I henhold til planlovens 43 kan Kommunalbestyrelsen ved påbud eller forbud sikre overholdelsen af deklarationsbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. Det er kommunens beslutning, om denne hjemmel skal 25

27 bringes i anvendelse. Formålet med 43 er at give kommunen mulighed for at håndhæve byplanmæssigt relevante deklarationsbestemmelser på samme måde, som hvis bestemmelsen havde stået i en lokalplan. De bebyggelsesregulerende bestemmelser i de to deklarationer, gældende for Haveforeningen P/F Kongevang, svarer til forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. Natur- og Miljøklagenævnet traf 29. november 2010 en afgørelse vedrørende en lignende deklarationsbestemmelse i en anden haveforening, om at Tårnby Kommune ikke havde haft hjemmel i planloven til at håndhæve deklarationens bestemmelser. Sagen handlede om en tilbygning opført i Baggrunden for afgørelsen var, at bebyggelsen i det pågældende haveforeningsområde i betydeligt omfang var opført uden, at kommunen havde søgt at modsætte sig dette gennem en håndhævelse efter planlovens 43. Beboerne i haveforeningen havde på denne baggrund kunnet indrette sig i berettiget tillid til, at deklarationens bestemmelser ikke ville blive håndhævet af kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet henviser til, at Tårnby Kommune først med brev af 21. april 2009 har meddelt de enkelte beboere, at deklarationens bestemmelser vil blive håndhævet. En sådan skærpet administrationspraksis kan kun få virkning for fremtidigt byggeri. I den aktuelle sag i Haveforeningen Kongevang har forvaltningen i brev af 22. maj 2007 til haveforeningens daværende formand meddelt, at deklaration lyst på området 18. oktober 1944 fortsat er gældende, og at der ikke kan forventes meddelt dispensation herfra. Det er forvaltningens vurdering, at den aktuelle sag ikke kan sidestilles med den tidligere afgjorte, idet der her er tale om et nybyggeri, der påtales allerede under opførelsen, og idet bygherren som formand for haveforeningen, grundet henvendelsen til hans forgænger, ikke kan have været i tvivl om deklarationens gyldighed. Forvaltningen har orienteret om Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning fra den 17. april 2012, hvori der åbnes op for muligheden for at ændre deklarationerne for haveforeningerne, således at der kan opføres kolonihavehuse på 60m2. Under hensyn til den store overskridelse af deklarationens bestemmelse, der drejer sig om ny bebyggelse, samt til at der, efter forvaltningens vurdering, er behov for en skærpet administrationspraksis i haveforeningerne for fremover at sikre dem som kolonihaver, vurderer forvaltningen, at der bør nedlægges forbud mod det igangværende byggeri iht. planlovens 43. LOVGRUNDLAG Påbud efter Planlovens 43, Deklaration tinglyst 18. oktober 1944 Tillægsdeklaration tinglyst 11. april INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, at - der nedlægges forbud mod det igangværende byggeri i Haveforeningen Kongevang, havelod 7 efter planlovens 43. /BGR 26

28 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Deklaration, skannet.pdf /13 2 Åben Ejers bemærkninger til klage - ansøgning og billeder.pdf /13 3 Åben brev til ejer vedr. igangværende byggeri /13 4 Åben Klage.pdf /13 5 Åben Brev.pdf /13 6 Åben Brev til samtlige haveforeninger /13 7 Åben Brev til formand Pia Vilstrup /13 8 Åben Kortbilag pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Mail af 19. august 2013 fra Frank Sørensen indgik i behandlingen af sagen. 27

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Landbrug og Forskning J.nr Ref. irnma Den 24. november 2017

Landbrug og Forskning J.nr Ref. irnma Den 24. november 2017 Landbrug og Forskning J.nr. 2017-11639 Ref. irnma Den 24. november 2017 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om meddelelse af dispensation fra lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen for fast

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Screening af forslag til Lokalplan 126 for Idrætsområde på Vestamager i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening af forslag til Lokalplan 126 for Idrætsområde på Vestamager i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening af forslag til Lokalplan 126 for Idrætsområde på Vestamager i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Lovgrundlag: I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. maj 2015 J.nr.: NMK-33-02965 Ref.: MAOSK-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. april 2008 J.nr.: NKN-261-00031 ssc/tutbi Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg

29-08-2013 13/17356. Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg 29-08-2013 13/17356 Kenny Nørgaard Clausen Dybbøl Banke 2, Dybbøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opføre garage/udhus på ca. 86 m² på ejendommen matr.nr. 283 Dybbøl Ejerlav, Dybbøl, der ligger

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på.

I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. I forbindelse med nybygning og ændringer af eksisterende bygninger er der en række regler man skal være opmærksom på. De overordnede regler er beskrevet i Ballerup kommunes LOKALPLAN NR: 059, der gælder

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnets praksis vedrørende lokalplaner Udvalgte temaer og sager

Natur- og Miljøklagenævnets praksis vedrørende lokalplaner Udvalgte temaer og sager Natur- og Miljøklagenævnets praksis vedrørende lokalplaner Udvalgte temaer og sager 7. september 2011 1 Disposition Hvem er vi (nævnet, sekretariatet) og hvordan arbejder vi med sagerne De retlige sager

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på Gammel Holtevej 123

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på Gammel Holtevej 123 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-33-02635 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes tilladelse til opførelse af et nyt

Læs mere