ÅRSBERETNING 2014 FOR FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 FOR FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 FOR FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1.0 Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Formål Fiskeri- og Søfartsmuseet blev i 2014 kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen som led i styrelsens arbejde med at understøtte og kvalificere en professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. Museet viste sig at leve fint op til sit formål, idet resultatet af vurderingen blev en topkarakter, som fik fine ord med på vejen. I Kulturstyrelsens vurdering af Fiskeri- og Søfartsmuseet kan man bl.a. læse følgende: Museet arbejder målrettet efter en overordnet strategi om trinvis udbygning af museets fysiske rammer og en kvalificering af museets forskning og formidling. En bevidst tænkning, der blev slået an fra museets etablering, så museet løbende er udbygget og udviklet, og der til stadighed arbejdes med en kvalitativ forbedring og udvikling af den samlede virksomhed. Arbejdet er understøttet af et bæredygtigt ressourcegrundlag både hvad angår økonomi, personale og fysiske rammer med væsentlig opbakning fra Esbjerg Kommune. Videre hedder det, at Fiskeri- og Søfartsmuseet varetager de museale opgaver på et højt niveau, og museet har væsentlige og mangfoldige samarbejdsrelationer i ind- og udland - såvel på det kulturhistoriske som naturhistoriske område. Museet har defineret en klar og sammenhængende tværfaglig profil for sin virksomhed under hovedtemaet Mennesket og havet. Forskningen bygger på et mangeårigt formaliseret forskningssamarbejde med Syddansk Universitet. Formidlingen er omfattende og varieret, og museet har god praksis for samlingsvaretagelsen. 1.6 Medlemskaber Fiskeri- og Søfartsmuseet er medlem af Museumsforum Syddanmark, Museumstjenesten, Organisationen Danske Museer (ODM), Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver, Dansk Association af Zoologiske haver og Akvarier (DAZA), The International Species Information System (ISIS), International Congress of Maritime Museums (ICMM), Association of North Sea Cities Maritime Museum Network, European Association of Aquatic Mammals, Society for Marine Mammalogy, European Cetacean Society, European Society of Evolutionary Biology samt en lang række andre faglige foreninger og sammenslutninger. Museet er endvidere repræsenteret i såvel danske som internationale arbejdsgrupper inden for museets arbejdsområder. 1.7 Samarbejdsaftaler Fiskeri- og Søfartsmuseet varetager for Esbjerg Kommune driften af det lokale sekretariat for kultursamarbejdet Association of North Sea Cities. Udgifterne til sekretariatets drift dækkes af Esbjerg Kommune. Fiskeri- og Søfartsmuseets forskningscenter, Center for Maritime og Regionale Studier, drives efter en samarbejdsaftale med Syddansk Universitet. Med Esbjerg Marineforening har museet en samarbejdsaftale om registrering af og rådgivning om foreningens maritimhistoriske samlinger. Det naturhistoriske arbejde i Vadehavsområdet varetages af Fiskeri- og Søfartsmuseet i henhold til aftale med Museum Sønderjylland/Gram. På landsplan koordineres det naturhistoriske arbejde i Organisationen Danske Museer (ODM). Der er indgået en samarbejdsaftale med Statens Naturhistoriske Museum/Zoologisk Museum i København samt Naturstyrelsen vedrørende Beredskabsplanen for Havpattedyr. Der er indgået samarbejde med det franske havforskningsinstitut, IFREMER, om en række fælles forskningsprojekter omhandlende den invasive stillehavsøsters i Vadehavet. 1

2 Fiskeri- og Søfartsmuseet er i henhold til The Trilateral Conservation and Management Plan for Seals in the Wadden Sea udpeget som den eneste autoriserede danske institution til at modtage levende sæler fra naturen. Rehabilitering af sæler i Danmark ophørte dog i I henhold til ovennævnte plan er Fiskeri- og Søfartsmuseet sammen med Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet udpeget som ansvarlig for det videnskabelige samarbejde om sælforskningen i det danske Vadehavsområde koordineret af The Common Wadden Sea Secretariat (CWSS). Fiskeri- og Søfartsmuseet har en samarbejdsaftale med Institut for Bioscience, Afdeling for Arktisk Miljø om gennemførelsen af dele af de internationale forpligtelser om overvågning af sæler i Vadehavet. Museet har en treårig aftale med Naturstyrelsen om Beredskab for Havpattedyr, der bl.a. indbefatter vedligehold af databasen og afrapportering af fundne havpattedyr i Danmark. Kontrakten løb frem til 31/ og er forlænget med et år. Fiskeri- og Søfartsmuseet har en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet, Skoletjenesten/Myrthuegård i Esbjerg Kommune, Museum Sønderjylland, NaturKultur Varde, Vadehavscentret og Friluftsrådet om Vadehavets Formidlerforum med det formål at sikre en koordineret og sammenhængende formidling af Vadehavets natur og kultur. Det daglige arbejde varetages af en koordinator, Ulrik Geldermann Lützen, i samarbejde med en koordineringssgruppe. 1.8 Konsulentbistand Museet er konsulent for Fonden til vedligehold og bevaring af Motorfyrskib nr. 1. Jf. herudover punkt 2.4 Samarbejde og møder Bekendtgørelse om zoologiske anlæg Fiskeri- og Søfartsmuseets akvarium og sælarium er godkendt efter Justitsministeriets bekendtgørelse om zoologiske anlæg. Dette indebærer indrapportering om dyrehold og øget tilsyn fra myndighedernes side. 2.0 Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning 2.1 Indsamling Fiskeri, søfart og offshore: Fiskeri- og Søfartsmuseet har i 2014 med tak modtaget 47 afleveringer af genstande, fotos og andet materiale fra virksomheder og privatpersoner i hele Danmark vedrørende såvel fiskeri og søfart som offshore. Blandt årets afleveringer kan nævnes: På anmodning fra Lemvig Kommune besigtigede museet 26/3 samlingerne fra det nedlagte Fiskeri- og Redningsmuseum i Thyborøn med henblik på vurdering af genstandenes museale værdi. I den forbindelse er hjemtaget to skibsradioer. Fra fisker Brandi Vangsgaard i Klitmøller er hjemtaget en original klitmøllerjolle, som oprindelig er bygget i 1905 og har været anvendt til fiskeri fra den åbne kyst i Thy helt frem til omkring Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Alan Hjorth Rasmussen var på besøg hos Vangsgaard tilbage i 1967 og fotodokumenterede dengang hans fiskeri med jollen. Det aftaltes ved den lejlighed, at museet skulle hjemtage jollen, når den ikke længere skulle bruges til fiskeri. Grumsens Maskinfabrik, Morsøgade i Esbjerg, har siden 1994 haft hjemlånt museets originale Danica-motor, som er fremstillet på Carl B. Hoffmans maskinfabrik i Esbjerg omkring Virksomheden ønskede ikke længere at have motoren udstillet på deres kontorgang, og museet afhentede derfor i marts det gamle klenodie fra Esbjergs tidlige snurrevodsfiskeri. Motoren var oprindeligt installeret i E.117 ERNA ( Grønne Erna ), som er bygget i 1908 hos Søren Abrahamsen på Esbjerg havn. Grumsens Maskinfabrik blev i 2014 overtaget af Granly Gruppen. I den forbindelse hjemtog Fiskeri- og Søfartsmuseet en del arkivalier, primært fotos, film samt ikke mindst et ældre motor- og maskintegningsarkiv, herunder til Alpha Diesel. Fra Lars Christoffersen, Fanø, har museet modtaget en spændende samling fotos fra 1935, hvor en professionel fotograf var med E 413 RITA på snurrevodsfiskeri. Fra fiskeskipper Henning Bank Jensen har museet modtaget forskelligt materiale vedr. E 147 JETTE MARIE og E 147 SILJA MARTINE. Særligt interessant er en udførlig og detaljeret logbog fra industrifiskeri og rejefiskeri med SILJA MARTINE i perioden Fra Gert Jansen, Vejle, har museet modtaget arkivmateriale, fotos og konstruktionstegninger fra William Jansens Værft i Bredballe ved Vejle fjord, som byggede kuttere til bl.a. Esbjergs 2

3 fiskerflåde i perioden Museet har fra toldassistent Ejgil Olsen, Esbjerg, fået overdraget en vægt, som har hørt hjemme på Esbjerg havn i toldboden siden tidligt i 1900-tallet. Esbjerg blev toldsted i 1874, da havnen åbnede for sejlads, og vægten har været brugt til vejning af gods, der skulle fortoldes. Siden 1984 har den været udstillet i Esbjergs nye toldbod på Adgangsvejen, men ved toldvæsenets flytning derfra fik EO lov til at hjemtage den, og han har nu givet den til museet, hvor den er placeret i Søfartsudstillingen som en del af historien om Esbjerg havns tidlige år. Gennem året er der løbende modtaget nye fotos og informationer til kutterarkivet, som opdateres i samme takt. Fisk og invertebrater: Fiskeri- og Søfartsmuseets akvarium har jævnligt modtaget fisk og invertebrater fra fisker Lars Hast i Skærbæk. Desuden har museet modtaget fisk og invertebrater fra E 4 HO BUGT, E 426 RUNE EGHOLM, RI 562 DITTE JUUL og E 567 SCOTIA. Fra fisker Gert Mikkelsen, Ribe, har museet modtaget uldhåndskrabber. Endelig har besætningen om bord på E 1 CLAUS SØRENSEN i forbindelse med museumskutterens turistsejladser og på egentlige indsamlingstogter skaffet småfisk og bunddyr til undervisningsbrug i formidlingstjenesten samt udstilling i akvariet. Havpattedyr: I henhold til Beredskabsplan vedrørende havpattedyr, hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum/Zoologisk Museum står for den faglige indsamling i samarbejde med Naturstyrelsens lokale enheder, har Fiskeri- og Søfartsmuseet i 2014 indsamlet 58 sæler og syv hvaler. De indsamlede sæler fordelte sig på 55 spættede sæler og 3 gråsæler. Indsamlede sæler undersøges ved DTU Veterinærinstituttet. De syv indsamlede hvaler fordelte sig på tre marsvin, en hvidnæse, en langluffet grind og to kaskelotter. 15/2 og 16/2 strandede to kaskelothvaler ved Henne Strand. Den ene af hvalerne var ved strandingen stadig i live, men døde efter nogen tid. Hvalerne blev obduceret af medarbejdere fra Fiskeri- og Søfartsmuseet, Statens Naturhistoriske Museum, DTU Veterinærinstituttet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital samt studerende ved Konservatorskolen. Hvalerne blev efterfølgende sendt til Statens Naturhistoriske Museum, hvor macerering og konservering fandt sted. Den ene af hvalerne viste sig at have store mængder af bakterien Clostridium septicum i kroppen, hvilket sandsynligvis kan forklare dens død. Den langluffede grind strandede levende 26/10 på Søren Jessens Sand, Fanø. Grinden blev 28/10 bjerget af Fanø Kommune og fragtet til Fanø Kommunes materialegård. Her fandt obduktionen/skeletteringen sted 29/10. Grindehvalen blev opmålt, men desværre ikke vejet. Der var tale om en 4,46 meter lang han. Dyrlæge Jørgen Hilmer Hansen stod for obduktionen på vegne af DTU Veterinærinstituttet. Hvalskelettet og vævsprøver er indsamlet af Fiskeri- og Søfartsmuseet, mens hovedet i øjeblikket er udlånt til Aarhus Universitet sammen med hjertet. Kraniet kommer efterfølgende retur til Fiskeri- og Søfartsmuseet. Som erstatning for sælen Magnus, som måtte aflives efteråret 2013, fik Fiskeri- og Søfartsmuseet fra Rostock Zoo den spættede sæl Pebbles, født i Rostock Zoo 11/ Pebbles, der er en hun, ankom til Fiskeri- og Søfartsmuseet 19/ Erhvervelser Museet indgik en aftale med fotograf Casper Tybjerg om optagelse af billeder af moderne søfart. Han fik tilladelse til at komme med et af A.P. Møller-Mærsks nye triple-e skibe, MARIE MÆRSK, på sejlads fra Århus til Göteborg og videre til Bremerhaven. Resultatet blev en enestående samling fotos fra sejladsen og livet om bord på et af verdens absolut største og mest moderne fragtskibe. Af de flere tusinde skud, som Casper Tybjerg foretog på skibet, har museet til sin samling modtaget knap 100, som hver især på spændende vis giver indblik i den virkelige verden til søs, som den tog sig ud i Undersøgelse og forskning Fiskeri- og Søfartsmuseets forskning foregår inden for rammerne af Center for Maritime og Regionale Studier (CMRS). Centret drives på 50/50-basis i samarbejde mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk Universitet (SDU). CMRS afrapporterer sine samlede aktiviteter i en særlig årsberetning, hvorfor man her vil prioritere de undersøgelses- og forskningsprojekter, som i 2014 havde basis på Fiskeri- og Søfartsmuseet. 3

4 Morten Hahn-Pedersen har arbejdet på at tilvejebringe en let tilgængelig, fagfællebedømt platform for videnskabelige artikler fra de af husets forskningsmedarbejdere, som er afhængige af bibliometriske point i forbindelse med ansøgninger om forskningsmidler. Sammen med dr. David J. Starkey, University of Hull, der er chefredaktør for International Journal of Maritime History, har han udarbejdet et forslag, som sætter et direkte link mellem dette tidsskrift og Nordsø-samarbejdet, hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet deltager. Modellen er godkendt af medlemmerne af Nordsø-samarbejdet. Morten Hahn-Pedersen har fortsat arbejdet med kystturisme som led i projekt Strukturer under forandring Det maritime Sydvestjylland fra 1960 erne til 2010 erne. Et resultat af arbejdet er en artikel i Sjæk len Morten Hahn-Pedersens bog Mærsk Olie og Gas Fra danske til udenlandske operationer er undervejs hos forlaget Gyldendal. Den danske udgave er færdig til tryk, men udgivelsen afventer færdiggørelsen af en engelsk udgave, så de to bøger kan publiceres samtidig. I slutningen af 2013 opnåede museet ved Mette Guldberg støtte fra Kulturministeriets forskningspulje til modning af projektet vedrørende dansk-hollandske kontakter i tallet, som en projektgruppe har arbejdet på de senere år. Da bevillingen af midlerne var forsinket, kunne de ikke som oprindeligt planlagt bruges i forbindelse med en ansøgning til forskningsrådet, som allerede var afsendt sidst i oktober I stedet brugtes midlerne til at udarbejde delansøgninger samt til at informere om projektet, opbygge relationer i relevante forskningsmiljøer samt publicere de hidtidige resultater. Ansøgningen til Forskningsrådet modtog i april 2014 en positiv ekstern bedømmelse og blev tildelt karakteren 6: excellent, men ved Forskningsrådets uddeling i begyndelsen af juni 2014 blev projektet ikke tilgodeset. Projektgruppen har efterfølgende indsendt en interessetilkendegivelse vedr. projektet til Velux-fonden, som har afsat en sum penge til at fremme museumsforskningen. I december modtog gruppen besked om, at ansøgningen var gået videre til anden runde, og at der dermed skal udarbejdes en fuldt udfoldet ansøgning. Søren Byskov afsluttede sammen med Fiskeripuljen projektet om tunfiskeri med udgivelse af bogen Til havs efter tun. Dansk tunfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Bogen indeholder to bidrag om tunfiskeriet i hhv. Kattegat og i Nordsøen/Skagerrak af Jan Steen Jacobsen og Ronni Rix Back samt en indledning om tunfiskeriets kontekst skrevet af Søren Byskov, som også har stået for redaktion og illustrationer. Bogen udkom på museets forlag sidst på året. Søren Byskov har sammen med seniorforsker Jørgen Møller Christiansen, SDU, besøgt og interviewet bundgarnsfisker Otto Permin, Kalvehave. Permins fiskeri udgør det sidste af sin art i den del af Danmark, og som femte generationsfisker og efterkommer af ålekvasefiskere i området repræsenterer han en lang udvikling i dansk ålefiskeri. Han har besluttet sig til at overdrage sit mangeårige regnskabsmateriale og øvrige arkivmateriale til Fiskeri- og Søfartsmuseet, når han stopper med at fiske inden for den nærmeste fremtid. På basis af et råmanus udarbejdet af Ronni Rix Back færdiggjorde Søren Byskov i 2014 manuskriptet til bogen Thyborøn Havn 100 år , som blev udgivet af Thyborøn Havn i oktober. Bogen indledes med en kort gennemgang af havnens første 75 år og omhandler derefter i detaljer havnens, fiskeriets og det øvrige erhvervslivs udvikling siden Søren Byskov og Claus Smedegaard arbejder sammen med fotograf Peter Lassen og jagtbogsforfatter Ole Andreassen videre på et bogprojekt om jagten i Vadehavet før og nu. Publikationen forventes udgivet om cirka et år. Et forskningsprojekt om snæblens adfærd og vandringsmønstre er igangsat. I oktober og november måned opsattes hydrofoner i Vidå-systemet, mens hydrofoner i Listerdyb blev monteret i november og december. I alt 78 snæbler mærkes med akustiske transmittere, der efterfølgende følges ved hjælp af de opsatte hydrofoner. Projektet forløber frem til sommeren 2016 og er økonomisk støttet af 15. juni Fonden. Lasse Fast Jensen ved Fiskeri- og Søfartsmuseet er tovholder på projektet, der har partnere fra DTU Aqua, AWI Sylt, Aalborg Universitet og Porto Universitet. Jesper Wøhlk-Bøttcher specialestuderende ved Aalborg Universitet med Lasse Fast Jensen som medvejleder vil i perioden 1/ til 1/ være tilknyttet forskningsprojektet. 8/7 fik Lasse Fast Jensen tilsagn fra Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) om bevilling af kr. til projektmodning af et projekt om lokale tilpasninger hos snæblen. Lasse Fast Jensen er medvejleder for fem biologistuderende fra Aalborg Universitet, der udfører et projektarbejde med computersimuleringer ved brug af Vortex. Projektet omhandler effekten af rehabilitering af spættede sæler i Vadehavet på den naturlige populations fitness. Resultaterne fra 4

5 projektet understreger problematikken omkring den rehabiliteringspraksis, der foregår i udlandet og vil indgå som grundlag for fremtidige anbefalinger. Et manuskript til fagfællebedømmelse er udarbejdet. Lasse Fast Jensen er medvejleder for specialestuderende Trine Bæk Pedersen fra Aalborg Universitet, der undersøger sygdomsforekomst blandt spættede sæler ud fra analyser af kranier og kæber. Knoglematerialet undersøges både makroskopisk og ved hjælp af CT-scanning. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitetshospital. Lasse Fast Jensen har derudover arbejdet med forskningsprojekter omhandlende saltvandstolerance hos juvenile snæbel, sygdomsforekomst blandt hvidnæser, sygdomsforekomst hos strandede kaskelothvaler samt adaptiv evolution hos hundestejle. For disse projekter er udarbejdet artikler til fagfællebedømmelse. Årets tællinger af spættet sæl i Vadehavsområdet blev gennemført 10/6, 24/6, 26/6, 4/8 og 15/8. Resultaterne blev opgjort på et møde i TSEG i oktober og viste en lille nedgang i den samlede bestand på 1 %. Den totale vadehavsbestand af spættet sæl tæller nu sæler. Til gengæld sås i 2014 en stigning i antallet af unger på hele 21 %. Antallet af unger i 2014 er det højeste antal, der hidtil er talt i Vadehavet. I den danske del af Vadehavet er bestanden i 2014 opgjort til individer, og her er bestanden vokset i forhold til 2013 Som noget nyt foretager museet fra vinteren 2014 også tællinger af gråsæler. Tællingerne, der indgår i Naturstyrelsens overvågning af naturen og havmiljøet foretages på kontrakt med Institut for Bioscience. I 2014 blev der foretaget to tællinger i gråsælens yngleperiode hhv. 16/12 og 30/12. Yderligere tre tællinger udføres i marts og april i gråsælens fældningsperiode. I yngleperioden tælles ud over Vadehavet også i Nissum Bredning i Limfjorden. I forbindelse med tællingen 30/12 blev der observeret en nyfødt gråsælunge sammen med sin moder på en sandbanke nord for Rømø. Dette er første gang, at ynglende gråsæler er observeret i det danske Vadehav, siden arten forsvandt i det 16. århundrede. 17/12 fik Lasse Fast Jensen tilsagn fra Nationalpark Vadehavet om bevilling af kr. til et forskningsprojekt om snæblens fødegrundlag og saltvandstolerance. Projektet har opstart november Samarbejde og møder Museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen har i 2014 haft sæde i bestyrelserne for Post/Tele- Museumsfonden, Bygd-Fonden og Konserveringscenter Vest. Museumsdirektøren er desuden medlem af bestyrelse og repræsentantskab for Esbjerg Erhvervsudvikling, bestyrelsen for familiefonden bag Blue Water Shipping og formand for Danske Bank Fonden i Esbjerg. Endelig er Morten Hahn- Pedersen medlem af rådet for The Association of North Sea Cities og fungerer som sekretær for associationens North Sea Maritime Museum Network. Museumsinspektør Mette Guldberg er formand for Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet, hvor hun repræsenterer områdets statsanerkendte museer, og medlem af bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet som repræsentant for Nationalparkrådet. Desuden er hun fra juni formand for Kulturstyrelsens Forskerpanel for Nyere Tid og fra august formand for Nationalpark Vadehavets Tværvidenskabelige Forskningsudvalg. Endvidere har hun sæde i Det Strategiske Råd for Saxoinstituttet ved Københavns Universitet, bestyrelsen for Historisk Samfund for Ribe Amt og Det Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet. Fra august var hun medlem af koordineringsgruppen for Vadehavets Formidlerforum. Mette Guldberg har fortsat sæde i følgegruppen til Odense Bys Museers forskningsprojekt om Odense Stålskibsværft og kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, ligesom hun er regional korrespondent i det danske vadehavsområde for det nederlandske Stichting Verdronken Geschiedenis. Frem til 31/3 var hun medlem af censorkorpset for Europæisk Etnologi ved Københavns Universitet, og fra april har hun endvidere fungeret som konstitueret leder for Center for Maritime og Regionale Studier, Syddansk Universitet/Fiskeri- og Søfartsmuseet Museumsinspektør Søren Byskov varetager sekretærposten for Fiskeripuljen. Søren Byskov er suppleant i bestyrelsen for Sydvestjysk Folkeuniversitet - Esbjerg, Ribe og Bramming. Endelig har Søren Byskov sæde i styregruppen for NAFHA (North Atlantic Fisheries History Association), og han er med virkning fra 1. januar 2014 medarbejdervalgt medlem af Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelse. Museumsinspektør Lasse Fast Jensen er medlem af den veterinære arbejdsgruppe i DAZA og 5

6 af Kulturstyrelsens Museumsudvalg for Naturhistorie. Endvidere er Lasse Fast Jensen suppleant i Grønt Råd, Esbjerg Kommune. Lasse Fast Jensen fungerer herudover som faglig konsulent for en række faglige tidsskrifter samt for Naturstyrelsen. Sammen med Jonas Teilmann og Anders Galatius Jørgensen, Institut for Bioscience, afdeling for Arktisk Miljø, udgør Lasse Fast Jensen den danske repræsentation i Den trilaterale Sælekspertgruppe (TSEG) under Det trilaterale Vadehavssekretariat i Wilhelmshaven (CWSS). Ud over det nævnte har museet i årets løb leveret ad hoc konsulentbistand i såvel universitære som erhvervs- og forvaltningsmæssige sammenhænge. 3.0 Samlinger, arkiv og bibliotek 3.1 Samlinger Richard Bøllund har i oktober afsluttet arbejdet med Håndbog i Registrering, som er en udførlig og grundig beskrivelse til intern brug af de arbejdsprocesser, som indgår i håndteringen af museets samlinger (genstande, arkivalier, fotos m.v.), fra udfyldelsen af modtageblanketter under indsamlingen til den afsluttede registrering og magasinering. Håndbogen blev forelagt Kulturstyrelsen i forbindelse med kvalitetsvurderingen i oktober. Håndbogen er et dagligt redskab, som indtil videre dækker arbejdet med alle dele af den kulturhistoriske museumssamling, og den vil løbende blive tilpasset ændringer i de konkrete arbejdsprocesser omkring samlingsvaretagelsen. I lighed med tidligere år har studerende fra marinarkæologi på Syddansk Universitet, anvendt museets fartøjer som øvelsesobjekter i forbindelse med de skal lære at opmåle skibe. Museet får de tegninger, der kommer ud af det, til arkivet. Museet har en aftale med Marineforeningen i Esbjerg om registrering af deres store samling af maritime genstande. Genstandene befinder sig i Marineforeningens lokaler på havnen, og registrator Bente Siff Hansen har i efteråret lavet en opfølgende registrering af alle genstande, som er tilgået Marineforeningen siden der sidste gang blev registreret genstande for et par år siden. 3.2 Arkiv Fiskeri- og Søfartsmuseets fotoarkiv består bl.a. af et omfattende negativ-arkiv, som systematisk er blevet opbygget siden midten af 1960 erne. Negativarkivet består af originalnegativer fra affotografering af historisk materiale samt fotodokumentation i felten og til havs, og arkivet rummer skønsmæssigt ca enkeltnegativer. Der er i 2014 påbegyndt en løbende affotografering af udvalgte dele af negativsamlingen til digitalt format. Niels Knudsen foretager en udvælgelse af de bedste og mest relevante ældre fotoserier, og materialet sendes ind til fotograf Brian Kristensen på Byhistorisk Arkiv, som udfører den konkrete digitalisering. De digitale affotograferinger opbevares herefter på Fiskeri- og Søfartsmuseets server med løbende back up. Indscanning af David Yde-Andersens historiske fotodokumentation af danske fiskerihavne fra 1950 erne udføres af Bente Siff Hansen. Der er indtil videre indscannet lidt over fotos, som i lighed med museets øvrige fotosamling er tilgængelige for offentligheden via Kulturstyrelsens hjemmeside Museernes Samlinger, 3.3 Bibliotek I biblioteket foretages fortsat gennemgang af tidsskriftsamlingen med henblik på udskillelse af tidsskrifter, som ligger uden for museets hovedemneområder. 4.0 Bevaring Forud for Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet i efteråret blev der udarbejdet et omfattende oplæg til bevaringsplan for museets magasiner og udstillingslokaler. Konservator Katja Niere, Konserveringscenter Vest i Ølgod, gennemgik i uge 36 systematisk museets otte genstandsmagasiner og to arkivrum samt de permanente udstillingsarealer. Der blev udtaget et stort antal genstande som stikprøver med henblik på vurdering af den eksisterende bevaringstilstand og konserveringsbehov. Arbejdet resulterede i et oplæg til bevaringsplan, som indgik i grundlaget for museets kvalitetsvurdering. Planen redegjorde i detaljer for klimaforhold, lysforhold, pladsforhold og øvrige aspekter, og sammenfattedes generelt i en positiv vurdering af museets bevaringsarbejde. Dog var der forskellige fejl og mangler samt opgaver, som krævede fornyet fokus, og disse blev efterfølgende påbegyndt. Som den første del af opfølgningen blev der ved registrator Bente Sif Hansen påbegyndt en 6

7 omfattende rengøring af magasin M1. Senere følger en række øvrige opfølgende opgaver vedr. magasinerne og udstillingslokalerne, som anvises i Konserveringscenterets rapport. Den største udfordring, som påpegedes i Konserveringscenterets oplæg, var museets manglende magasinplads. Det har gennem flere år stået klart, at museet har behov for yderligere magasinkapacitet, og medens den naturhistoriske del søges løst i forbindelse med udbygningen af museets østfløj i kælderetagen, så vil der for den kulturhistoriske samlings vedkommende være behov for en væsentligt øget kapacitet i nær fremtid. Sidst på året påbegyndtes derfor i samarbejde med Sydvestjyske Museer og Esbjerg Byhistoriske Arkiv et arbejde for at få etableret et fællesmagasin i tilknytning til Sydvestjyske Museers eksisterende magasin i Ribe. 4.1 Konservering Museets kutter E 1 CLAUS SØRENSEN gennemgik fra januar til maj en omfattende renovering forestået af museets skibstømrere Gert Lykke Jensen og Ole Mølgaard samt Granly Smede- og Maskinfabrik og Hanstholm Elektronik. Renoveringen omfattede bl.a. udskiftning af to kraveller (de langsgående bjælker, som bærer styrehuset), to dæksbjælker, nyt ruf, overhaling af hovedmotor, spil og remtræk, samt udskiftning af generator, to nye brændstoftanke samt elektriske installationer. Desuden er der installeret et nyt navigationssystem. I april var kutteren på bedding i Esbjerg og fik ved den lejlighed endvidere skiftet to planker i bagbord side agter samt et stykke skandæk, et stykke spant og en støtte. 29/4 var kutteren på prøvesejlads med skippere og håndværkere. Alt blev prøvet af og fungerede til fuld tilfredshed. Arbejdet modtog velvillig økonomisk støtte fra Claus Sørensens Fond, Lida og Oscar Nielsens Fond, Nationalpark Vadehavet samt FiskeriLAG under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gert Lykke Jensen og Ole Mølgaard har i uge 36 foretaget en opvarmning af nordsøkutter E 718 HELLAS, som står placeret lige uden for Fiskeriudstillingsbygningen som det første fartøj i frilandsudstillingen. Kutteren har været angrebet af fyrsvamp, og formålet med opvarmningen til 75 grader C var at neutralisere svampesporerne, således at der ikke under den kommende renovering af HELLAS vil komme til at ske en utilsigtet spredning af skadelige sporer til andre genstande på Friland. Gert Lykke Jensen og Ole Mølgaard har fornyet og forstærket den bedding på Frilandsudstillingen, hvor kutter S 49 DANA står placeret. Som i de foregåede år har Havneskolen i Esbjerg haft et af deres skolefartøjer på værft på museets frilandsafdeling, og museets skibstømrere har bistået ved istandsættelsen med faglig ekspertise. 5.0 Formidling 5.1 Permanente udstillinger Årets store nyhed på museet var Vadehavspavillonen, som blev åbnet 23/6 af borgmester Johnny Søtrup og ca. 150 inviterede gæster. Vadehavspavillonen rummer et vadehavsområde med bl.a. edderfugle, gravænder, spidsænder, pibeænder og klyder. Desuden rummer anlægget i kælderniveau en udstilling om Vadehavets økosystem med interaktiv væg og forskellige læringsspil. Vadehavspavillonen blev realiseret med velvillig støtte fra A.P. Møller Fonden (8 mio. kr.), Det Obelske Familiefond (1 mio. kr.), Esbjerg Fonden (1 mio. kr.), Lida og Oskar Nielsens Fond ( kr.) og Claus Sørensens Fond ( kr.). 15/7 kunne man ved et pressemøde indvie det nye formidlingsbassin i sælariegården. Bassinet, som føjer yderligere dimensioner til formidlingen i denne afdeling af museet, blev realiseret for knap kr., hvoraf de kr. var doneret af Blue Water Fonden. Det nye bassin er med succes taget i brug til såvel undervisning som formidling i højsæsonen. Der er udarbejdet præsentationsmateriale til to af museets kommende permanente udstillinger i henhold til mod år 2018-planen : Energi fra havet dansk offshore på Nordsøen, som skal opstilles i den nuværende søfartsudstilling og Mennesker ved havet om fiskeri og søfart fra ca til i dag, som skal opstilles i Danmarkshallen, der rummer den nuværende fiskeriudstilling. 5.2 Særudstillinger Særudstillingen Ned å æ havn om Esbjerg havn gennem tiden blev vist gennem hele Udstillingen fortæller i fotos og korte tekster om havnens historiske udvikling siden anlæggelsen i 7

8 1870 erne. Filmklip fra havnen i 1939 og 1948 samt to dagligstuemiljøer møbleret som i hhv erne og 1960 erne bidrager til at give en fornemmelse af en rejse tilbage i tiden, ikke mindst for lokale esbjergensere, som husker havnen fra gamle dage. I forhallen afløstes udstillingen Vadehavets sæler i oktober af udstillingen Hvaler på afveje Hvalstrandinger i Danmark gennem tiderne i forhallen. Udstillingens blikfang var skeletterne af den over syv meter lange vågehval og den godt fire meter lange grindehval, der begge strandede i sommeren 2012 ved henholdsvis Skallingen og As Vig ved Juelsminde. Konserveringen af de to hvaler kostede godt kr., som blev tilvejebragt via dels jubilæumsgaver i forbindelse med museumsdirektør Morten Hahn-Pedersens 25-års jubilæum i 2013, dels bidrag fra Claus Sørensens Fond, Evelyn & Lars Johansen (Statoil, Sædding) og Sydenergi. Siden 1901 er der strandet 22 forskellige hvalarter i Danmark. Kun to af disse marsvin og hvidnæse betragtes som hjemmehørende arter. Særudstillingen fortæller om de mange hvalstrandinger gennem tiderne og giver en forklaring på, hvad der sker, når hvaler strander ved de danske kyster Undervisning og studiebesøg I 2014 har i alt børn og voksne deltaget i formidlingsaktiviteter på museet, heraf har elever fordelt på 221 hold været gennem et undervisningstilbud på museet. Det er en stigning i forhold til sidste år på 6,5 %. Optællingen af årets formidlingsaktiviteter viser, at særligt gruppearrangementer er en type aktivitet, der er i fremgang, og her har 670 deltagere deltaget i konceptet: Frokost, sælfodring og rundvisning bag kulisserne. Dernæst har der været en mindre stigning i antallet af elever fra udskolingen ( kl.) og et fald i de traditionelle oplæg og foredrag om specielle emner. De traditionelle undervisningsaktiviteter for indskolingselever og børnehaver tager stadig i udpræget grad udgangspunkt i det naturvidenskabelige fagområde. Museumskutteren E 1 CLAUS SØRENSEN sejlede i 2014 i alt 57 ture. Turistturene og Esbjerg Kommunes ture tegnede sig for i alt 22 sejladser, mens Ribe Miljøcenter benyttede kutteren på 13 ture i forbindelse med optagelse af vandprøver. Herudover blev der gennemført 22 ture med skoler, institutioner og private grupper. Endelig blev kutteren anvendt to gange til indsamling af dyr til akvariet eller anden museumsbrug. I lighed med tidligere har museet deltaget i Store Naturfagsdag på Esbjerg Gymnasium i forbindelse med det landsdækkende arrangement Naturvidenskabsfestival, hvor folkeskolerne får et indblik i arbejdet med naturvidenskab både hos uddannelsesinstitutioner, museer og private firmaer Omvisninger Fiskeri- og Søfartsmuseet besøges hvert år af foreninger, firmaer, erhvervsorganisationer, pressefolk, fagkolleger og lignende grupper som ønsker omvisning på museet. Blandt de mange grupper i 2014 kan nævnes virksomheden MacArtney Underwater Technology, der i forbindelse med konferencer i to omgange inviterede gæster fra hele verden til kombineret omvisning og spisning på museet Foredrag Foredrag er et vigtigt element i Fiskeri- og Søfartsmuseets formidling både i og uden for huset. Museets forskningsengagement giver stor efterspørgsel på foredrag fra husets medarbejdere fra såvel ind- som udland Forespørgsler Fiskeri- og Søfartsmuseets medarbejdere har såvel telefonisk som pr. brev eller besvaret talrige forespørgsler fra ind- og udland. Mange forespørgsler kan umiddelbart besvares, mens forskningsrelaterede henvendelser er mere tidkrævende. Museets samlinger anvendes løbende af forskere, studerende og almindelige gæster i kortere eller længere perioder Anden formidling I sommeren udkom museets nye akvarieguide udarbejdet af Charlotte Bie Thøstesen. Saltvandsakvariet formidler danske dyrearter. Fokus på dyrene vægtes højt, og for at undgå forstyrrende elementer i akvariet bruges der kun minimal skiltning til at formidle dyrenes historie. Akvarieguiden Livet i Havet. En rejse fra strandbred til havets dyb er derfor et supplement til 8

9 akvariets formidling af det marine dyreliv i Danmark. Museets gæster kan bruge den som guide i akvariet, men formidlingen fortsætter dog, når gæsterne har forladt museet, da publikationen kan bruges eksempelvis opslagsværk eller undervisningsmateriale. Omdrejningspunktet er den gode historie. Den skal give gæsterne en aha-oplevelse, så de efterfølgende fakta om dyrene bliver meningsfyldte og nemmere at huske. Fotografier er et væsentligt element, da de gør det lettere for gæsterne at genkende dyrene i akvarierne. Desuden fortælles der om dyrenes udbredelse, levesteder, føde og kendetegn. Udstillingstekniker Niels Knudsen har lavet illustrationerne, og fotografierne stammer fra UW Photo i Norge. Lasse Fast Jensen og Mette Guldberg leverede hver et afsnit til bogen Hjerting og Badehotellet historier fra bugten, byen og badehotellet. Bogen blev redigeret af hotellets ejer, Peter Petersen, og blev udgivet i anledning af Hjerting Badehotels 100 års jubilæum. Museets formidlingsafdeling gennemfører hvert år en række aktiviteter i forbindelse med folkeskolernes ferieperioder. Arbejdende værksteder med frivillige medarbejdere og de åbne laboratorier indgår som fast element i ferieprogrammerne, men til hver ferie udvikles også nye aktiviteter og programmer. Således var temaet for årets påskeferiearrangementer Under havets overflade. Museet havde inviteret Dykkerklubben Nemo, marinarkæologerne fra SDU og Konserveringscenter Vest til at komme og vise, hvad de hver især arbejder med. Alt sammen relaterede sig til havet, men på tre forskellige måder. Aktiviteterne foregik rundt om i huset. Dykkerne var bl.a. nede i det store akvarium, hvor de demonstrerede og fortalte om dykning. Konserveringscenter Vest havde en stand i fiskeriudstillingen, hvor de viste gæsterne, hvordan man konserverer fund fra havet, og i laboratoriet havde marinarkæologerne medbragt deres udstyr og lavede aktiviteter for børnene. Herudover blev der i ferien afviklet arbejdende værksteder og åbent laboratorium. I foråret deltog Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg Kommunes tilbud til årets konfirmander, Blå Mandag, der fandt sted 12/5, 19/5, 26/5 og 2/6. Konfirmanderne blev tilbudt at deltage i en sælfodring sammen med en formidler. Til sommerens aktiviteter hører tilbud om aktiviteter ud af huset i form af vadevandringer og sejlads med museumskutteren E1 CLAUS SØRENSEN. I begyndelsen august deltog formidlere fra museet sammen med kolleger fra Vadehavets Formidlerforum i formidlingsaktiviteter i Nationalpark Vadehavets telt på Tværkaj på Esbjerg Havn i forbindelse med Tall Ships Races for at markere optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNECOS verdensarvsliste. I efterårsferien var der traditionen tro børneteater ved Esbjerg Børne- og Ungdomsteater, der opførte stykket Hvad Fatter Hval Gør i alt seks gange i de første tre dage i efterårsferien 13-15/10. Året afsluttedes med det store julemarked, som afholdes hvert år den første søndag i december. Gennem året har museets medarbejdere medvirket i en række udsendelser på såvel lokale og regionale som nationale radio- og TV-stationer PR-virksomhed Fiskeri- og Søfartsmuseet har gennem mange år været medlem af organisationen TopAttraktioner, der både er et markedsførings- og produktudviklingssamarbejde. Gennem dette samarbejde har Fiskeri- og Søfartsmuseet i det forgangne år distribueret eksemplarer af museets egen brochure. Desuden er brochurer distribueret via museet og andre samarbejdspartnere. Fiskeri- og Søfartsmuseet fortsatte i 2014 det samarbejde med mediebureauet Carat Medier, som blev indledt i Carat Medier administrerer efterhånden de omkring 2/3 af museets markedsføringsbudget, som bliver anvendt til TV-reklamer i TV-Syds sendeområde og webannoncering på forskellige medier og nyhedssider. Den sidste 1/3 af markedsføringsbudgettet administreres af museet og anvendes til dels annoncering i diverse turistguides, dels til produktion og distribution af museets folder Ud over ovennævnte aktiviteter skal afslutningsvis nævnes, at opdatering og vedligehold af museets hjemmeside samt udarbejdelse af diverse pressemeddelelser og redaktionelt stof til dagspresse og tidsskrifter fortsat er et vigtigt element i Fiskeri- og Søfartsmuseets PR-arbejde. Desuden har museet i forbindelse med åbningen af Vadehavspavillonen i juni gjort brug af Esbjerg Kommunes bypyloner ved indfaldsvejene, og med et bidrag på kr. fra Evelyn og Lars Johansen (Statoil, 9

10 Sædding) kunne man desuden i uge 43 i TVE vise en udsendelse om museets nye særudstilling om Hvaler på afveje Hvalstrandinger i Danmark gennem tiderne. 5.5 Publikationer I 2014 har Fiskeri- og Søfartsmuseet eller museets medarbejdere publiceret følgende: Alstrup AKO, Jensen LF & Jensen TH: Flere spættede sæler får lungeorm. Dyrlægen, 5/2014, p Alstrup AKO, Jensen LF & Jensen TH: Virussygdomme som årsag til massedødsfald blandt danske sæler. Dyrlægen, 6/2014, p Alstrup AKO, Jensen LF, Hansen MS & Jensen TH (2014) Obduktionsfund hos tre strandede hvidnæser. Dyrlægen, 3/2014, p Back, Ronni Rix: Dansk tunfiskeri I: Byskov, S. (red.): Til havs efter tun. Dansk tunfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Esbjerg 2014, p Back, Ronni Rix og Søren Byskov: Thyborøn Havn 100 år Thyborøn Havn 2014 (118 p.). Boysen, Benny: Et købmandsrederi i Lemvig, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Brasseur S, Czeck R, Diederichs B, Galatius A, Jensen LF, Körber P, Siebert U, Teilmann J & Klöpper S (2014) Grey Seal surveys in the Wadden Sea and Helgoland in Grey seal population recovered after decrease. Byskov, Søren: Hvalfangst ved Antarktis , Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Byskov, Søren (red.): Til havs efter tun. Dansk tunfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Esbjerg 2014 (106 p.). Byskov, Søren: Indledning. I: Byskov, S. (red.): Til havs efter tun. Dansk tunfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Esbjerg 2014, p Bøllund, Richard: Museet under overfladen, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Frederiksen, John: Øen Jordsand der var engang, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Galatius A, Brasseur S, Czeck R, Diederichs B, Jensen LF, Körber P, Siebert U, Teilmann J & Klöpper S (2014) Aerial surveys of Harbour Seals in the Wadden Sea in The highest pup count recorded yet. Guldberg, Mette: Købmanden, skipperne og hollandsfarten. Varer fra Holland til Jylland i 1700-tallet. Kulturstudier , p Guldberg, Mette: Fartøjer i det nordlige Vadehav, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Guldberg, Mette: Det maritime Hjerting. Hjerting før anlæggelsen af Esbjerg Havn. Peter Petersen (red.): Hjerting og Badehotellet historier fra bugten, byen og badehotellet. Kleart 2014, p

11 Guldberg, Mette og Mikkel Kirkedahl : Sejlads, Handel og Skibe. Vadehavet som transportvej. Nationalpark Magasin, Nationalpark Vadehavet, 2014, p Morten Hahn-Pedersen: 1874 Eksport, Rikke Kensinger (red.): Danmark bliver Danmark Krig, damp og genier i 1800-tallet, Århus Universitetsforlag 2014, p. 74. Desuden bragt i Morgenavisen JyllandsPosten 16/ Hahn-Pedersen, Morten: Marsk-båd på kunstgalleri i London, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Hahn-Pedersen, Morten (red.): Sjæk len Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2013, Esbjerg 2014, (192 p.). Hahn-Pedersen, Morten et al: Energi fra havet dansk offshore på Nordsøen, Esbjerg 2014, (24 p.). Holm, Asbjørn: Skipperen, skuden, splejsen og skroget, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Jacobsen, Jan Steen: Fiskere og tunfiskeri i det sydlige Kattegat. Fangstpladserne ved Sjællands Odde. I: Byskov, S. (red.): Til havs efter tun. Dansk tunfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Esbjerg 2014, p Jensen, Lasse Fast: Vadehavet. Peter Petersen (red.): Hjerting og Badehotellet historier fra bugten, byen og badehotellet. Kleart 2014, p Jensen, Lasse F.: Gråsælen en solstrålehistorie i en kold tid. Habitat, 8/2014, p Jensen, Lasse Fast & T. Kjærgaard: Livet på vaderne et mylder under overfladen. Nationalpark Magasin, Nationalpark Vadehavet 2014, p Jensen, Lasse Fast, Søren Brandt Poulsen og Jon Christian Svendsen: Fish and chips, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Jensen, Lasse Fast & A.W. Pedersen: Vadehavets sæler livet i toppen af fødekæden. Nationalpark Magasin, Nationalpark Vadehavet 2014, p Jensen LF & Thøstesen CB (2014) Strandede havpattedyr i Danmark Beredskabet vedrørende havpattedyr. Rapport for Naturstyrelsen, Mortensøn, Ole: Skibsfarten til Færøerne under Den kongelige færøske handel , Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Munchaus Petersen, Holger: Petroleumsfart under sejl, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Pedersen, Max og Frans Thuijs: Fra Vadehavet til skafottet i Amsterdam, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Svendsen, S.M. & Lasse F. Jensen: Vadehavets østers en problematisk delikatesse? Nationalpark Magasin, Nationalpark Vadehavet 2014, p Thøstesen, Charlotte Bie: Livet i Havet. En rejse fra strandbred til havets dyb. En guide til Saltvandsakvariet på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg van Neer, A., Jensen, L.F. & Siebert, U. (2015) Grey seal (Halichoerus grypus) predation on harbour 11

12 seals (Phoca vitulina) on the island of Helgoland, Germany. Journal of Sea Research, 97, p Posters ved videnskabelige konferencer Galatius, A., Teilmann, J., Dietz, R., Fietz, K., Graves, J., Hall, A., Jensen, L.F., McConnell, B. & Olsen, M.T.: Grey seal subspecies overlap and share haul-out in Kattegat, Denmark. 20th Biennial Conference on Marine Mammals, Otago University, Dunedin, New Zealand, 9-13 December Fernández, R., Vargas, A.M., Brownlow, A.,Víkingsson, G.A., Siebert, U., Jensen, L.F., Øien, N., Wall, D., Rogan, E., Mikkelsen, B. & Orlando, L.: Exploring white-beaked and white.sided dolphin population structure through RAD-seq. 28 th annual conference of the European Cetacean Society, Liege, Belgium, 5-9- April van Neer, A., Jensen, L.F., Blädel, R. & Siebert, U.: If you can t beat them, eat them - Behavioural observations of grey seal (Halichoerus grypus) and harbour seal (Phoca vitulina) interactions on the island of Helgoland, Germany. 28 th annual conference of the European Cetacean Society, Liege, Belgium, 5-9- April Præmieret som bedste konference-poster. 5.9 Butiks-, cafe- og ishussalg På forsøgsbasis inddrog Café Fimus i sommeren 2014 den udendørs terrasse mod Vadehavet som spiseområde til museets gæster. Forsøget var en succes, og Café Fimus vil fremover holde terrassen åben for museets gæster i sommermånederne. Et andet forsøg blev gennemført med afholdelse af såkaldte fredagsfrokoster på første fredag i måneden. Konceptet er blevet en succes. Da der er en øvre kapacitetsgrænse på 50 kuverter, skal man bestille plads på forhånd, og man er ved disse arrangementer efterhånden oppe på 80 % belægning. 6.0 Bygninger Årets største opgaver i relation til museets bygningsmasse var opførelsen af en ny Vadehavspavillon i tilknytning til sælariet. Vadehavspavillonen blev officielt åbnet 23/6, og tre uger senere blev et nyt formidlingsbassin i sælariegården indviet. På projektsiden kører 2018-projektet frem i henhold til den overordnede plan. De tre første delprojekter er blevet omsat i færdige præsentationer i løbet af Det drejer sig om udstillingerne Energi fra havet dansk offshore på Nordsøen til opsætning i den nuværende søfartshal og Mennesker ved havet til erstatning for den nuværende fiskeriudstilling samt et projekt vedrørende om- og udbygning af østfløjen med tilføjelse af et auditorium. Det sidste projekt omfattende en ny hvalhal ventes i sommeren 2015 færdig i præsentation. Fundraising til de første af projekterne blev igangsat i efteråret Bestyrelsen Pr. 1/ tiltrådte en ny bestyrelse for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Bestyrelsen består af følgende (udpegende instans i parentes): Niels Wichmann (Danmarks Fiskeriforening), Tom Elmer Christensen (Danske Havne) Per Jørgensen (Europas Maritime Udviklingscenter), Morten Meldgaard (Naturstyrelsen), Verner Andersen (Olie Gas Danmark), Jørgen Ahlquist og Tommy Noer (Esbjerg Kommune), Knud Jager Andersen, John Frikke, Per Holm og Erik Bonde Pedersen (Museumsforeningen) og Søren Byskov (personalerepræsentant). 10/ konstituerede den ny bestyrelse sig med et formandskab bestående af Knud Jager Andersen som formand og Verner Andersen som næstformand. Bestyrelsens arbejde blev indledt med et heldagsseminar i januar samt egentlige bestyrelsesmøder i marts, oktober og november. Herudover holdt formandskabet og direktøren møder ca. hver anden måned året igennem. I årets løb har den nye bestyrelse bl.a. vedtaget en ny overordnet strategi for museet og i forlængelse heraf også en detailleret plan for husets arbejde i perioden Fast personale Med virkning fra 19/8 blev formidlingsafdelingen og forsknings- og samlingsafdelingen lagt sammen i 12

13 én afdeling ved navn Forsknings- og formidlingsafdelingen. Afdelingen ledes af Mette Guldberg. I forbindelse med organisationsjusteringen blev Mette Guldberg i direktørens eventuelle fravær udpeget som dennes stedfortræder vedrørende spørgsmål om daglig drift. Ændringerne vedrørte ikke Administrations- og driftsafdelingen og Publikumsafdelingen, som begge fortsatte som hidtil med henholdsvis Lisbet Drangsfeldt og Mette Christensen som ledere. Justeringerne havde baggrund i følgende ønsker: 1. At samle museets lovpligtige opgaver i én afdeling og dermed sikre, at opgaverne indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling var indbyrdes forbundne, som foreskrevet i museumsloven. 2. At geare organisationen til at følge op på museets strategi og skabe tæt sammenhæng mellem museets forskning og formidling aht. såvel realisering af 2018-projektet som videre udviklingsopgaver i henhold til fireårsplaner m.v. 3. At skabe klarhed over beslutningskompetence i direktørens fravær. Fiskeri- og Søfartsmuseet har i 2014 haft 21 personer ansat på fuldtid, fem på deltid og 44 timelønsbasis. Museets rengøringsassistent Linda Jørgensen valgte at gå på efterløn fra udgangen af juli måned. Som afløser ansattes Dudu Kahramanca. Akvariemester Arne Sørensen meddelte efter 42 års ansættelse, at han ville stoppe ved udgangen af februar Som afløser ansattes Brian Tonnesen, som er uddannet elektriker. Efter flere måneders sygdom fratrådte Kim Mose Jakobsen, ansat som kok i Cafe Fimus, ved udgangen af december måned. Til afløsning for Kim ansatte museet Simon Holmes, der er udlært kok fra Hotel Britannia i Efter gensidig aftale blev formidlingschef Ragnhild Skov i forbindelse med organisationsændringen fritstillet fra 1/9 med fratrædelse ved udgangen af februar Frede Hansen, som har været ansat i fleksjob siden 2001 i formidlingstjeneste, fratrådte for at gå på pension ved udgangen af november måned. I løbet af 2014 måtte medarbejderne på Fiskeri- og Søfartsmuseet desværre sige farvel til to kolleger, som afgik ved døden. Det var Preben Vækild, bedstemand på E 1, der døde i september, og Gunnar Jacobsen, vodbinder i frilandsudstillingen, som omkom i november. Begge var værdifulde medarbejdere og afholdte kolleger, som vil blive savnet blandt os. Æret været deres minde. 9.2 Andet personale Ud over den faste stab havde museets i 2014 tilknyttet seks beskæftigelsesansatte og tre projektansatte. Hertil kommer en stor stab af frivillige, som dels bemander smedien og motorværkstedet i frilandsudstillingen samt bloksaven, vodbinderiet og trædrejerværkstedet. Desuden er tilknyttet frivillige som varetager specifikke museale opgaver Besøgstal og økonomi Mandag den 3. november 2014 kunne Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg byde velkommen til gæst nr. syv million siden museets åbning i april Det var familien Thøgersen fra Glamsbjerg på Fyn, der rundede den markante besøgsbøje. Det var et lyspunkt i et ellers sløjt besøgsår, hvor en lang og varm sommer holdt turisterne ude i den danske sommer. I alt besøgtes Fiskeri- og Søfartsmuseet i 2014 af gæster - en tilbagegang på besøgende i forhold til sæson Vedrørende museets økonomi i øvrigt henvises til vedlagte årsregnskab for Esbjerg, 26/ Morten Hahn-Pedersen museumsdirektør 13

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Endelig dagsorden Udsendt 22. januar 2014 Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.30 Der vil

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM

HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE KONFERENCE I ESBJERG 24.- 25. MAJ 2013 PROGRAM HAVET SOM RESSOURCE Konferencen HAVET SOM RESSOURCE har som formål at sætte fiskeriet i perspektiv som historisk ressourceudnyttelse overfor

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i havet. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i havet. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i havet Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Havpattedyr Indledning...2 Havpattedyr...3 Spættet sæl...6 Andre sæler...8 Almindelige sæler og hvaler...10-11

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund 22.05.2013. Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Odense ZOO s nuværende direktør gennem 10 år Henrik Lehmann Andersen har fået nyt job, hvorfor bestyrelsen for Odense ZOO

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Centermøde. Centermedlemmer. Møde afholdt: Mandag den 11. april 2005. Sted: Sociologisk Institut, lokale 1.16.62. Referent: Anne-Lise Schulze Andersen

Centermøde. Centermedlemmer. Møde afholdt: Mandag den 11. april 2005. Sted: Sociologisk Institut, lokale 1.16.62. Referent: Anne-Lise Schulze Andersen CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD - REALDANIA FORSKNING SOCIOLOGISK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET Centermøde MØDEREFERAT 13. APRIL 2005 Forum: Centermedlemmer ØSTER FARIMAGSGADE 5 POSTBOKS 2099 Møde afholdt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

3. Hovedemne - Belægningstrender PHJ fremlagde oplæg til hvordan arbejdet med belægningstrender kan forløbe, se vedlagte præsentation Bilag A.

3. Hovedemne - Belægningstrender PHJ fremlagde oplæg til hvordan arbejdet med belægningstrender kan forløbe, se vedlagte præsentation Bilag A. 1 REFERAT EMNE NVF Belægninger DATO 7. februar 2013, 09.00 13.00 STED DELTAGERE Inreco, Europavej 24, 7000 Fredericia Marianne Würtz, Jan Lykke Hansen, Jette Bork, Claus Krøldrup Pedersen, Per Kristensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.7.2009 KOM(2009) 368 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Utilsigtet fangst af hvaler ved fiskeri:

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere