ÅRSBERETNING 2014 FOR FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 FOR FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 FOR FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1.0 Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Formål Fiskeri- og Søfartsmuseet blev i 2014 kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen som led i styrelsens arbejde med at understøtte og kvalificere en professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. Museet viste sig at leve fint op til sit formål, idet resultatet af vurderingen blev en topkarakter, som fik fine ord med på vejen. I Kulturstyrelsens vurdering af Fiskeri- og Søfartsmuseet kan man bl.a. læse følgende: Museet arbejder målrettet efter en overordnet strategi om trinvis udbygning af museets fysiske rammer og en kvalificering af museets forskning og formidling. En bevidst tænkning, der blev slået an fra museets etablering, så museet løbende er udbygget og udviklet, og der til stadighed arbejdes med en kvalitativ forbedring og udvikling af den samlede virksomhed. Arbejdet er understøttet af et bæredygtigt ressourcegrundlag både hvad angår økonomi, personale og fysiske rammer med væsentlig opbakning fra Esbjerg Kommune. Videre hedder det, at Fiskeri- og Søfartsmuseet varetager de museale opgaver på et højt niveau, og museet har væsentlige og mangfoldige samarbejdsrelationer i ind- og udland - såvel på det kulturhistoriske som naturhistoriske område. Museet har defineret en klar og sammenhængende tværfaglig profil for sin virksomhed under hovedtemaet Mennesket og havet. Forskningen bygger på et mangeårigt formaliseret forskningssamarbejde med Syddansk Universitet. Formidlingen er omfattende og varieret, og museet har god praksis for samlingsvaretagelsen. 1.6 Medlemskaber Fiskeri- og Søfartsmuseet er medlem af Museumsforum Syddanmark, Museumstjenesten, Organisationen Danske Museer (ODM), Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver, Dansk Association af Zoologiske haver og Akvarier (DAZA), The International Species Information System (ISIS), International Congress of Maritime Museums (ICMM), Association of North Sea Cities Maritime Museum Network, European Association of Aquatic Mammals, Society for Marine Mammalogy, European Cetacean Society, European Society of Evolutionary Biology samt en lang række andre faglige foreninger og sammenslutninger. Museet er endvidere repræsenteret i såvel danske som internationale arbejdsgrupper inden for museets arbejdsområder. 1.7 Samarbejdsaftaler Fiskeri- og Søfartsmuseet varetager for Esbjerg Kommune driften af det lokale sekretariat for kultursamarbejdet Association of North Sea Cities. Udgifterne til sekretariatets drift dækkes af Esbjerg Kommune. Fiskeri- og Søfartsmuseets forskningscenter, Center for Maritime og Regionale Studier, drives efter en samarbejdsaftale med Syddansk Universitet. Med Esbjerg Marineforening har museet en samarbejdsaftale om registrering af og rådgivning om foreningens maritimhistoriske samlinger. Det naturhistoriske arbejde i Vadehavsområdet varetages af Fiskeri- og Søfartsmuseet i henhold til aftale med Museum Sønderjylland/Gram. På landsplan koordineres det naturhistoriske arbejde i Organisationen Danske Museer (ODM). Der er indgået en samarbejdsaftale med Statens Naturhistoriske Museum/Zoologisk Museum i København samt Naturstyrelsen vedrørende Beredskabsplanen for Havpattedyr. Der er indgået samarbejde med det franske havforskningsinstitut, IFREMER, om en række fælles forskningsprojekter omhandlende den invasive stillehavsøsters i Vadehavet. 1

2 Fiskeri- og Søfartsmuseet er i henhold til The Trilateral Conservation and Management Plan for Seals in the Wadden Sea udpeget som den eneste autoriserede danske institution til at modtage levende sæler fra naturen. Rehabilitering af sæler i Danmark ophørte dog i I henhold til ovennævnte plan er Fiskeri- og Søfartsmuseet sammen med Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet udpeget som ansvarlig for det videnskabelige samarbejde om sælforskningen i det danske Vadehavsområde koordineret af The Common Wadden Sea Secretariat (CWSS). Fiskeri- og Søfartsmuseet har en samarbejdsaftale med Institut for Bioscience, Afdeling for Arktisk Miljø om gennemførelsen af dele af de internationale forpligtelser om overvågning af sæler i Vadehavet. Museet har en treårig aftale med Naturstyrelsen om Beredskab for Havpattedyr, der bl.a. indbefatter vedligehold af databasen og afrapportering af fundne havpattedyr i Danmark. Kontrakten løb frem til 31/ og er forlænget med et år. Fiskeri- og Søfartsmuseet har en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet, Skoletjenesten/Myrthuegård i Esbjerg Kommune, Museum Sønderjylland, NaturKultur Varde, Vadehavscentret og Friluftsrådet om Vadehavets Formidlerforum med det formål at sikre en koordineret og sammenhængende formidling af Vadehavets natur og kultur. Det daglige arbejde varetages af en koordinator, Ulrik Geldermann Lützen, i samarbejde med en koordineringssgruppe. 1.8 Konsulentbistand Museet er konsulent for Fonden til vedligehold og bevaring af Motorfyrskib nr. 1. Jf. herudover punkt 2.4 Samarbejde og møder Bekendtgørelse om zoologiske anlæg Fiskeri- og Søfartsmuseets akvarium og sælarium er godkendt efter Justitsministeriets bekendtgørelse om zoologiske anlæg. Dette indebærer indrapportering om dyrehold og øget tilsyn fra myndighedernes side. 2.0 Indsamling, erhvervelser, undersøgelser, forskning 2.1 Indsamling Fiskeri, søfart og offshore: Fiskeri- og Søfartsmuseet har i 2014 med tak modtaget 47 afleveringer af genstande, fotos og andet materiale fra virksomheder og privatpersoner i hele Danmark vedrørende såvel fiskeri og søfart som offshore. Blandt årets afleveringer kan nævnes: På anmodning fra Lemvig Kommune besigtigede museet 26/3 samlingerne fra det nedlagte Fiskeri- og Redningsmuseum i Thyborøn med henblik på vurdering af genstandenes museale værdi. I den forbindelse er hjemtaget to skibsradioer. Fra fisker Brandi Vangsgaard i Klitmøller er hjemtaget en original klitmøllerjolle, som oprindelig er bygget i 1905 og har været anvendt til fiskeri fra den åbne kyst i Thy helt frem til omkring Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Alan Hjorth Rasmussen var på besøg hos Vangsgaard tilbage i 1967 og fotodokumenterede dengang hans fiskeri med jollen. Det aftaltes ved den lejlighed, at museet skulle hjemtage jollen, når den ikke længere skulle bruges til fiskeri. Grumsens Maskinfabrik, Morsøgade i Esbjerg, har siden 1994 haft hjemlånt museets originale Danica-motor, som er fremstillet på Carl B. Hoffmans maskinfabrik i Esbjerg omkring Virksomheden ønskede ikke længere at have motoren udstillet på deres kontorgang, og museet afhentede derfor i marts det gamle klenodie fra Esbjergs tidlige snurrevodsfiskeri. Motoren var oprindeligt installeret i E.117 ERNA ( Grønne Erna ), som er bygget i 1908 hos Søren Abrahamsen på Esbjerg havn. Grumsens Maskinfabrik blev i 2014 overtaget af Granly Gruppen. I den forbindelse hjemtog Fiskeri- og Søfartsmuseet en del arkivalier, primært fotos, film samt ikke mindst et ældre motor- og maskintegningsarkiv, herunder til Alpha Diesel. Fra Lars Christoffersen, Fanø, har museet modtaget en spændende samling fotos fra 1935, hvor en professionel fotograf var med E 413 RITA på snurrevodsfiskeri. Fra fiskeskipper Henning Bank Jensen har museet modtaget forskelligt materiale vedr. E 147 JETTE MARIE og E 147 SILJA MARTINE. Særligt interessant er en udførlig og detaljeret logbog fra industrifiskeri og rejefiskeri med SILJA MARTINE i perioden Fra Gert Jansen, Vejle, har museet modtaget arkivmateriale, fotos og konstruktionstegninger fra William Jansens Værft i Bredballe ved Vejle fjord, som byggede kuttere til bl.a. Esbjergs 2

3 fiskerflåde i perioden Museet har fra toldassistent Ejgil Olsen, Esbjerg, fået overdraget en vægt, som har hørt hjemme på Esbjerg havn i toldboden siden tidligt i 1900-tallet. Esbjerg blev toldsted i 1874, da havnen åbnede for sejlads, og vægten har været brugt til vejning af gods, der skulle fortoldes. Siden 1984 har den været udstillet i Esbjergs nye toldbod på Adgangsvejen, men ved toldvæsenets flytning derfra fik EO lov til at hjemtage den, og han har nu givet den til museet, hvor den er placeret i Søfartsudstillingen som en del af historien om Esbjerg havns tidlige år. Gennem året er der løbende modtaget nye fotos og informationer til kutterarkivet, som opdateres i samme takt. Fisk og invertebrater: Fiskeri- og Søfartsmuseets akvarium har jævnligt modtaget fisk og invertebrater fra fisker Lars Hast i Skærbæk. Desuden har museet modtaget fisk og invertebrater fra E 4 HO BUGT, E 426 RUNE EGHOLM, RI 562 DITTE JUUL og E 567 SCOTIA. Fra fisker Gert Mikkelsen, Ribe, har museet modtaget uldhåndskrabber. Endelig har besætningen om bord på E 1 CLAUS SØRENSEN i forbindelse med museumskutterens turistsejladser og på egentlige indsamlingstogter skaffet småfisk og bunddyr til undervisningsbrug i formidlingstjenesten samt udstilling i akvariet. Havpattedyr: I henhold til Beredskabsplan vedrørende havpattedyr, hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet og Statens Naturhistoriske Museum/Zoologisk Museum står for den faglige indsamling i samarbejde med Naturstyrelsens lokale enheder, har Fiskeri- og Søfartsmuseet i 2014 indsamlet 58 sæler og syv hvaler. De indsamlede sæler fordelte sig på 55 spættede sæler og 3 gråsæler. Indsamlede sæler undersøges ved DTU Veterinærinstituttet. De syv indsamlede hvaler fordelte sig på tre marsvin, en hvidnæse, en langluffet grind og to kaskelotter. 15/2 og 16/2 strandede to kaskelothvaler ved Henne Strand. Den ene af hvalerne var ved strandingen stadig i live, men døde efter nogen tid. Hvalerne blev obduceret af medarbejdere fra Fiskeri- og Søfartsmuseet, Statens Naturhistoriske Museum, DTU Veterinærinstituttet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital samt studerende ved Konservatorskolen. Hvalerne blev efterfølgende sendt til Statens Naturhistoriske Museum, hvor macerering og konservering fandt sted. Den ene af hvalerne viste sig at have store mængder af bakterien Clostridium septicum i kroppen, hvilket sandsynligvis kan forklare dens død. Den langluffede grind strandede levende 26/10 på Søren Jessens Sand, Fanø. Grinden blev 28/10 bjerget af Fanø Kommune og fragtet til Fanø Kommunes materialegård. Her fandt obduktionen/skeletteringen sted 29/10. Grindehvalen blev opmålt, men desværre ikke vejet. Der var tale om en 4,46 meter lang han. Dyrlæge Jørgen Hilmer Hansen stod for obduktionen på vegne af DTU Veterinærinstituttet. Hvalskelettet og vævsprøver er indsamlet af Fiskeri- og Søfartsmuseet, mens hovedet i øjeblikket er udlånt til Aarhus Universitet sammen med hjertet. Kraniet kommer efterfølgende retur til Fiskeri- og Søfartsmuseet. Som erstatning for sælen Magnus, som måtte aflives efteråret 2013, fik Fiskeri- og Søfartsmuseet fra Rostock Zoo den spættede sæl Pebbles, født i Rostock Zoo 11/ Pebbles, der er en hun, ankom til Fiskeri- og Søfartsmuseet 19/ Erhvervelser Museet indgik en aftale med fotograf Casper Tybjerg om optagelse af billeder af moderne søfart. Han fik tilladelse til at komme med et af A.P. Møller-Mærsks nye triple-e skibe, MARIE MÆRSK, på sejlads fra Århus til Göteborg og videre til Bremerhaven. Resultatet blev en enestående samling fotos fra sejladsen og livet om bord på et af verdens absolut største og mest moderne fragtskibe. Af de flere tusinde skud, som Casper Tybjerg foretog på skibet, har museet til sin samling modtaget knap 100, som hver især på spændende vis giver indblik i den virkelige verden til søs, som den tog sig ud i Undersøgelse og forskning Fiskeri- og Søfartsmuseets forskning foregår inden for rammerne af Center for Maritime og Regionale Studier (CMRS). Centret drives på 50/50-basis i samarbejde mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet og Syddansk Universitet (SDU). CMRS afrapporterer sine samlede aktiviteter i en særlig årsberetning, hvorfor man her vil prioritere de undersøgelses- og forskningsprojekter, som i 2014 havde basis på Fiskeri- og Søfartsmuseet. 3

4 Morten Hahn-Pedersen har arbejdet på at tilvejebringe en let tilgængelig, fagfællebedømt platform for videnskabelige artikler fra de af husets forskningsmedarbejdere, som er afhængige af bibliometriske point i forbindelse med ansøgninger om forskningsmidler. Sammen med dr. David J. Starkey, University of Hull, der er chefredaktør for International Journal of Maritime History, har han udarbejdet et forslag, som sætter et direkte link mellem dette tidsskrift og Nordsø-samarbejdet, hvor Fiskeri- og Søfartsmuseet deltager. Modellen er godkendt af medlemmerne af Nordsø-samarbejdet. Morten Hahn-Pedersen har fortsat arbejdet med kystturisme som led i projekt Strukturer under forandring Det maritime Sydvestjylland fra 1960 erne til 2010 erne. Et resultat af arbejdet er en artikel i Sjæk len Morten Hahn-Pedersens bog Mærsk Olie og Gas Fra danske til udenlandske operationer er undervejs hos forlaget Gyldendal. Den danske udgave er færdig til tryk, men udgivelsen afventer færdiggørelsen af en engelsk udgave, så de to bøger kan publiceres samtidig. I slutningen af 2013 opnåede museet ved Mette Guldberg støtte fra Kulturministeriets forskningspulje til modning af projektet vedrørende dansk-hollandske kontakter i tallet, som en projektgruppe har arbejdet på de senere år. Da bevillingen af midlerne var forsinket, kunne de ikke som oprindeligt planlagt bruges i forbindelse med en ansøgning til forskningsrådet, som allerede var afsendt sidst i oktober I stedet brugtes midlerne til at udarbejde delansøgninger samt til at informere om projektet, opbygge relationer i relevante forskningsmiljøer samt publicere de hidtidige resultater. Ansøgningen til Forskningsrådet modtog i april 2014 en positiv ekstern bedømmelse og blev tildelt karakteren 6: excellent, men ved Forskningsrådets uddeling i begyndelsen af juni 2014 blev projektet ikke tilgodeset. Projektgruppen har efterfølgende indsendt en interessetilkendegivelse vedr. projektet til Velux-fonden, som har afsat en sum penge til at fremme museumsforskningen. I december modtog gruppen besked om, at ansøgningen var gået videre til anden runde, og at der dermed skal udarbejdes en fuldt udfoldet ansøgning. Søren Byskov afsluttede sammen med Fiskeripuljen projektet om tunfiskeri med udgivelse af bogen Til havs efter tun. Dansk tunfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Bogen indeholder to bidrag om tunfiskeriet i hhv. Kattegat og i Nordsøen/Skagerrak af Jan Steen Jacobsen og Ronni Rix Back samt en indledning om tunfiskeriets kontekst skrevet af Søren Byskov, som også har stået for redaktion og illustrationer. Bogen udkom på museets forlag sidst på året. Søren Byskov har sammen med seniorforsker Jørgen Møller Christiansen, SDU, besøgt og interviewet bundgarnsfisker Otto Permin, Kalvehave. Permins fiskeri udgør det sidste af sin art i den del af Danmark, og som femte generationsfisker og efterkommer af ålekvasefiskere i området repræsenterer han en lang udvikling i dansk ålefiskeri. Han har besluttet sig til at overdrage sit mangeårige regnskabsmateriale og øvrige arkivmateriale til Fiskeri- og Søfartsmuseet, når han stopper med at fiske inden for den nærmeste fremtid. På basis af et råmanus udarbejdet af Ronni Rix Back færdiggjorde Søren Byskov i 2014 manuskriptet til bogen Thyborøn Havn 100 år , som blev udgivet af Thyborøn Havn i oktober. Bogen indledes med en kort gennemgang af havnens første 75 år og omhandler derefter i detaljer havnens, fiskeriets og det øvrige erhvervslivs udvikling siden Søren Byskov og Claus Smedegaard arbejder sammen med fotograf Peter Lassen og jagtbogsforfatter Ole Andreassen videre på et bogprojekt om jagten i Vadehavet før og nu. Publikationen forventes udgivet om cirka et år. Et forskningsprojekt om snæblens adfærd og vandringsmønstre er igangsat. I oktober og november måned opsattes hydrofoner i Vidå-systemet, mens hydrofoner i Listerdyb blev monteret i november og december. I alt 78 snæbler mærkes med akustiske transmittere, der efterfølgende følges ved hjælp af de opsatte hydrofoner. Projektet forløber frem til sommeren 2016 og er økonomisk støttet af 15. juni Fonden. Lasse Fast Jensen ved Fiskeri- og Søfartsmuseet er tovholder på projektet, der har partnere fra DTU Aqua, AWI Sylt, Aalborg Universitet og Porto Universitet. Jesper Wøhlk-Bøttcher specialestuderende ved Aalborg Universitet med Lasse Fast Jensen som medvejleder vil i perioden 1/ til 1/ være tilknyttet forskningsprojektet. 8/7 fik Lasse Fast Jensen tilsagn fra Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) om bevilling af kr. til projektmodning af et projekt om lokale tilpasninger hos snæblen. Lasse Fast Jensen er medvejleder for fem biologistuderende fra Aalborg Universitet, der udfører et projektarbejde med computersimuleringer ved brug af Vortex. Projektet omhandler effekten af rehabilitering af spættede sæler i Vadehavet på den naturlige populations fitness. Resultaterne fra 4

5 projektet understreger problematikken omkring den rehabiliteringspraksis, der foregår i udlandet og vil indgå som grundlag for fremtidige anbefalinger. Et manuskript til fagfællebedømmelse er udarbejdet. Lasse Fast Jensen er medvejleder for specialestuderende Trine Bæk Pedersen fra Aalborg Universitet, der undersøger sygdomsforekomst blandt spættede sæler ud fra analyser af kranier og kæber. Knoglematerialet undersøges både makroskopisk og ved hjælp af CT-scanning. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitetshospital. Lasse Fast Jensen har derudover arbejdet med forskningsprojekter omhandlende saltvandstolerance hos juvenile snæbel, sygdomsforekomst blandt hvidnæser, sygdomsforekomst hos strandede kaskelothvaler samt adaptiv evolution hos hundestejle. For disse projekter er udarbejdet artikler til fagfællebedømmelse. Årets tællinger af spættet sæl i Vadehavsområdet blev gennemført 10/6, 24/6, 26/6, 4/8 og 15/8. Resultaterne blev opgjort på et møde i TSEG i oktober og viste en lille nedgang i den samlede bestand på 1 %. Den totale vadehavsbestand af spættet sæl tæller nu sæler. Til gengæld sås i 2014 en stigning i antallet af unger på hele 21 %. Antallet af unger i 2014 er det højeste antal, der hidtil er talt i Vadehavet. I den danske del af Vadehavet er bestanden i 2014 opgjort til individer, og her er bestanden vokset i forhold til 2013 Som noget nyt foretager museet fra vinteren 2014 også tællinger af gråsæler. Tællingerne, der indgår i Naturstyrelsens overvågning af naturen og havmiljøet foretages på kontrakt med Institut for Bioscience. I 2014 blev der foretaget to tællinger i gråsælens yngleperiode hhv. 16/12 og 30/12. Yderligere tre tællinger udføres i marts og april i gråsælens fældningsperiode. I yngleperioden tælles ud over Vadehavet også i Nissum Bredning i Limfjorden. I forbindelse med tællingen 30/12 blev der observeret en nyfødt gråsælunge sammen med sin moder på en sandbanke nord for Rømø. Dette er første gang, at ynglende gråsæler er observeret i det danske Vadehav, siden arten forsvandt i det 16. århundrede. 17/12 fik Lasse Fast Jensen tilsagn fra Nationalpark Vadehavet om bevilling af kr. til et forskningsprojekt om snæblens fødegrundlag og saltvandstolerance. Projektet har opstart november Samarbejde og møder Museumsdirektør Morten Hahn-Pedersen har i 2014 haft sæde i bestyrelserne for Post/Tele- Museumsfonden, Bygd-Fonden og Konserveringscenter Vest. Museumsdirektøren er desuden medlem af bestyrelse og repræsentantskab for Esbjerg Erhvervsudvikling, bestyrelsen for familiefonden bag Blue Water Shipping og formand for Danske Bank Fonden i Esbjerg. Endelig er Morten Hahn- Pedersen medlem af rådet for The Association of North Sea Cities og fungerer som sekretær for associationens North Sea Maritime Museum Network. Museumsinspektør Mette Guldberg er formand for Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet, hvor hun repræsenterer områdets statsanerkendte museer, og medlem af bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet som repræsentant for Nationalparkrådet. Desuden er hun fra juni formand for Kulturstyrelsens Forskerpanel for Nyere Tid og fra august formand for Nationalpark Vadehavets Tværvidenskabelige Forskningsudvalg. Endvidere har hun sæde i Det Strategiske Råd for Saxoinstituttet ved Københavns Universitet, bestyrelsen for Historisk Samfund for Ribe Amt og Det Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet. Fra august var hun medlem af koordineringsgruppen for Vadehavets Formidlerforum. Mette Guldberg har fortsat sæde i følgegruppen til Odense Bys Museers forskningsprojekt om Odense Stålskibsværft og kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, ligesom hun er regional korrespondent i det danske vadehavsområde for det nederlandske Stichting Verdronken Geschiedenis. Frem til 31/3 var hun medlem af censorkorpset for Europæisk Etnologi ved Københavns Universitet, og fra april har hun endvidere fungeret som konstitueret leder for Center for Maritime og Regionale Studier, Syddansk Universitet/Fiskeri- og Søfartsmuseet Museumsinspektør Søren Byskov varetager sekretærposten for Fiskeripuljen. Søren Byskov er suppleant i bestyrelsen for Sydvestjysk Folkeuniversitet - Esbjerg, Ribe og Bramming. Endelig har Søren Byskov sæde i styregruppen for NAFHA (North Atlantic Fisheries History Association), og han er med virkning fra 1. januar 2014 medarbejdervalgt medlem af Fiskeri- og Søfartsmuseets bestyrelse. Museumsinspektør Lasse Fast Jensen er medlem af den veterinære arbejdsgruppe i DAZA og 5

6 af Kulturstyrelsens Museumsudvalg for Naturhistorie. Endvidere er Lasse Fast Jensen suppleant i Grønt Råd, Esbjerg Kommune. Lasse Fast Jensen fungerer herudover som faglig konsulent for en række faglige tidsskrifter samt for Naturstyrelsen. Sammen med Jonas Teilmann og Anders Galatius Jørgensen, Institut for Bioscience, afdeling for Arktisk Miljø, udgør Lasse Fast Jensen den danske repræsentation i Den trilaterale Sælekspertgruppe (TSEG) under Det trilaterale Vadehavssekretariat i Wilhelmshaven (CWSS). Ud over det nævnte har museet i årets løb leveret ad hoc konsulentbistand i såvel universitære som erhvervs- og forvaltningsmæssige sammenhænge. 3.0 Samlinger, arkiv og bibliotek 3.1 Samlinger Richard Bøllund har i oktober afsluttet arbejdet med Håndbog i Registrering, som er en udførlig og grundig beskrivelse til intern brug af de arbejdsprocesser, som indgår i håndteringen af museets samlinger (genstande, arkivalier, fotos m.v.), fra udfyldelsen af modtageblanketter under indsamlingen til den afsluttede registrering og magasinering. Håndbogen blev forelagt Kulturstyrelsen i forbindelse med kvalitetsvurderingen i oktober. Håndbogen er et dagligt redskab, som indtil videre dækker arbejdet med alle dele af den kulturhistoriske museumssamling, og den vil løbende blive tilpasset ændringer i de konkrete arbejdsprocesser omkring samlingsvaretagelsen. I lighed med tidligere år har studerende fra marinarkæologi på Syddansk Universitet, anvendt museets fartøjer som øvelsesobjekter i forbindelse med de skal lære at opmåle skibe. Museet får de tegninger, der kommer ud af det, til arkivet. Museet har en aftale med Marineforeningen i Esbjerg om registrering af deres store samling af maritime genstande. Genstandene befinder sig i Marineforeningens lokaler på havnen, og registrator Bente Siff Hansen har i efteråret lavet en opfølgende registrering af alle genstande, som er tilgået Marineforeningen siden der sidste gang blev registreret genstande for et par år siden. 3.2 Arkiv Fiskeri- og Søfartsmuseets fotoarkiv består bl.a. af et omfattende negativ-arkiv, som systematisk er blevet opbygget siden midten af 1960 erne. Negativarkivet består af originalnegativer fra affotografering af historisk materiale samt fotodokumentation i felten og til havs, og arkivet rummer skønsmæssigt ca enkeltnegativer. Der er i 2014 påbegyndt en løbende affotografering af udvalgte dele af negativsamlingen til digitalt format. Niels Knudsen foretager en udvælgelse af de bedste og mest relevante ældre fotoserier, og materialet sendes ind til fotograf Brian Kristensen på Byhistorisk Arkiv, som udfører den konkrete digitalisering. De digitale affotograferinger opbevares herefter på Fiskeri- og Søfartsmuseets server med løbende back up. Indscanning af David Yde-Andersens historiske fotodokumentation af danske fiskerihavne fra 1950 erne udføres af Bente Siff Hansen. Der er indtil videre indscannet lidt over fotos, som i lighed med museets øvrige fotosamling er tilgængelige for offentligheden via Kulturstyrelsens hjemmeside Museernes Samlinger, 3.3 Bibliotek I biblioteket foretages fortsat gennemgang af tidsskriftsamlingen med henblik på udskillelse af tidsskrifter, som ligger uden for museets hovedemneområder. 4.0 Bevaring Forud for Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet i efteråret blev der udarbejdet et omfattende oplæg til bevaringsplan for museets magasiner og udstillingslokaler. Konservator Katja Niere, Konserveringscenter Vest i Ølgod, gennemgik i uge 36 systematisk museets otte genstandsmagasiner og to arkivrum samt de permanente udstillingsarealer. Der blev udtaget et stort antal genstande som stikprøver med henblik på vurdering af den eksisterende bevaringstilstand og konserveringsbehov. Arbejdet resulterede i et oplæg til bevaringsplan, som indgik i grundlaget for museets kvalitetsvurdering. Planen redegjorde i detaljer for klimaforhold, lysforhold, pladsforhold og øvrige aspekter, og sammenfattedes generelt i en positiv vurdering af museets bevaringsarbejde. Dog var der forskellige fejl og mangler samt opgaver, som krævede fornyet fokus, og disse blev efterfølgende påbegyndt. Som den første del af opfølgningen blev der ved registrator Bente Sif Hansen påbegyndt en 6

7 omfattende rengøring af magasin M1. Senere følger en række øvrige opfølgende opgaver vedr. magasinerne og udstillingslokalerne, som anvises i Konserveringscenterets rapport. Den største udfordring, som påpegedes i Konserveringscenterets oplæg, var museets manglende magasinplads. Det har gennem flere år stået klart, at museet har behov for yderligere magasinkapacitet, og medens den naturhistoriske del søges løst i forbindelse med udbygningen af museets østfløj i kælderetagen, så vil der for den kulturhistoriske samlings vedkommende være behov for en væsentligt øget kapacitet i nær fremtid. Sidst på året påbegyndtes derfor i samarbejde med Sydvestjyske Museer og Esbjerg Byhistoriske Arkiv et arbejde for at få etableret et fællesmagasin i tilknytning til Sydvestjyske Museers eksisterende magasin i Ribe. 4.1 Konservering Museets kutter E 1 CLAUS SØRENSEN gennemgik fra januar til maj en omfattende renovering forestået af museets skibstømrere Gert Lykke Jensen og Ole Mølgaard samt Granly Smede- og Maskinfabrik og Hanstholm Elektronik. Renoveringen omfattede bl.a. udskiftning af to kraveller (de langsgående bjælker, som bærer styrehuset), to dæksbjælker, nyt ruf, overhaling af hovedmotor, spil og remtræk, samt udskiftning af generator, to nye brændstoftanke samt elektriske installationer. Desuden er der installeret et nyt navigationssystem. I april var kutteren på bedding i Esbjerg og fik ved den lejlighed endvidere skiftet to planker i bagbord side agter samt et stykke skandæk, et stykke spant og en støtte. 29/4 var kutteren på prøvesejlads med skippere og håndværkere. Alt blev prøvet af og fungerede til fuld tilfredshed. Arbejdet modtog velvillig økonomisk støtte fra Claus Sørensens Fond, Lida og Oscar Nielsens Fond, Nationalpark Vadehavet samt FiskeriLAG under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gert Lykke Jensen og Ole Mølgaard har i uge 36 foretaget en opvarmning af nordsøkutter E 718 HELLAS, som står placeret lige uden for Fiskeriudstillingsbygningen som det første fartøj i frilandsudstillingen. Kutteren har været angrebet af fyrsvamp, og formålet med opvarmningen til 75 grader C var at neutralisere svampesporerne, således at der ikke under den kommende renovering af HELLAS vil komme til at ske en utilsigtet spredning af skadelige sporer til andre genstande på Friland. Gert Lykke Jensen og Ole Mølgaard har fornyet og forstærket den bedding på Frilandsudstillingen, hvor kutter S 49 DANA står placeret. Som i de foregåede år har Havneskolen i Esbjerg haft et af deres skolefartøjer på værft på museets frilandsafdeling, og museets skibstømrere har bistået ved istandsættelsen med faglig ekspertise. 5.0 Formidling 5.1 Permanente udstillinger Årets store nyhed på museet var Vadehavspavillonen, som blev åbnet 23/6 af borgmester Johnny Søtrup og ca. 150 inviterede gæster. Vadehavspavillonen rummer et vadehavsområde med bl.a. edderfugle, gravænder, spidsænder, pibeænder og klyder. Desuden rummer anlægget i kælderniveau en udstilling om Vadehavets økosystem med interaktiv væg og forskellige læringsspil. Vadehavspavillonen blev realiseret med velvillig støtte fra A.P. Møller Fonden (8 mio. kr.), Det Obelske Familiefond (1 mio. kr.), Esbjerg Fonden (1 mio. kr.), Lida og Oskar Nielsens Fond ( kr.) og Claus Sørensens Fond ( kr.). 15/7 kunne man ved et pressemøde indvie det nye formidlingsbassin i sælariegården. Bassinet, som føjer yderligere dimensioner til formidlingen i denne afdeling af museet, blev realiseret for knap kr., hvoraf de kr. var doneret af Blue Water Fonden. Det nye bassin er med succes taget i brug til såvel undervisning som formidling i højsæsonen. Der er udarbejdet præsentationsmateriale til to af museets kommende permanente udstillinger i henhold til mod år 2018-planen : Energi fra havet dansk offshore på Nordsøen, som skal opstilles i den nuværende søfartsudstilling og Mennesker ved havet om fiskeri og søfart fra ca til i dag, som skal opstilles i Danmarkshallen, der rummer den nuværende fiskeriudstilling. 5.2 Særudstillinger Særudstillingen Ned å æ havn om Esbjerg havn gennem tiden blev vist gennem hele Udstillingen fortæller i fotos og korte tekster om havnens historiske udvikling siden anlæggelsen i 7

8 1870 erne. Filmklip fra havnen i 1939 og 1948 samt to dagligstuemiljøer møbleret som i hhv erne og 1960 erne bidrager til at give en fornemmelse af en rejse tilbage i tiden, ikke mindst for lokale esbjergensere, som husker havnen fra gamle dage. I forhallen afløstes udstillingen Vadehavets sæler i oktober af udstillingen Hvaler på afveje Hvalstrandinger i Danmark gennem tiderne i forhallen. Udstillingens blikfang var skeletterne af den over syv meter lange vågehval og den godt fire meter lange grindehval, der begge strandede i sommeren 2012 ved henholdsvis Skallingen og As Vig ved Juelsminde. Konserveringen af de to hvaler kostede godt kr., som blev tilvejebragt via dels jubilæumsgaver i forbindelse med museumsdirektør Morten Hahn-Pedersens 25-års jubilæum i 2013, dels bidrag fra Claus Sørensens Fond, Evelyn & Lars Johansen (Statoil, Sædding) og Sydenergi. Siden 1901 er der strandet 22 forskellige hvalarter i Danmark. Kun to af disse marsvin og hvidnæse betragtes som hjemmehørende arter. Særudstillingen fortæller om de mange hvalstrandinger gennem tiderne og giver en forklaring på, hvad der sker, når hvaler strander ved de danske kyster Undervisning og studiebesøg I 2014 har i alt børn og voksne deltaget i formidlingsaktiviteter på museet, heraf har elever fordelt på 221 hold været gennem et undervisningstilbud på museet. Det er en stigning i forhold til sidste år på 6,5 %. Optællingen af årets formidlingsaktiviteter viser, at særligt gruppearrangementer er en type aktivitet, der er i fremgang, og her har 670 deltagere deltaget i konceptet: Frokost, sælfodring og rundvisning bag kulisserne. Dernæst har der været en mindre stigning i antallet af elever fra udskolingen ( kl.) og et fald i de traditionelle oplæg og foredrag om specielle emner. De traditionelle undervisningsaktiviteter for indskolingselever og børnehaver tager stadig i udpræget grad udgangspunkt i det naturvidenskabelige fagområde. Museumskutteren E 1 CLAUS SØRENSEN sejlede i 2014 i alt 57 ture. Turistturene og Esbjerg Kommunes ture tegnede sig for i alt 22 sejladser, mens Ribe Miljøcenter benyttede kutteren på 13 ture i forbindelse med optagelse af vandprøver. Herudover blev der gennemført 22 ture med skoler, institutioner og private grupper. Endelig blev kutteren anvendt to gange til indsamling af dyr til akvariet eller anden museumsbrug. I lighed med tidligere har museet deltaget i Store Naturfagsdag på Esbjerg Gymnasium i forbindelse med det landsdækkende arrangement Naturvidenskabsfestival, hvor folkeskolerne får et indblik i arbejdet med naturvidenskab både hos uddannelsesinstitutioner, museer og private firmaer Omvisninger Fiskeri- og Søfartsmuseet besøges hvert år af foreninger, firmaer, erhvervsorganisationer, pressefolk, fagkolleger og lignende grupper som ønsker omvisning på museet. Blandt de mange grupper i 2014 kan nævnes virksomheden MacArtney Underwater Technology, der i forbindelse med konferencer i to omgange inviterede gæster fra hele verden til kombineret omvisning og spisning på museet Foredrag Foredrag er et vigtigt element i Fiskeri- og Søfartsmuseets formidling både i og uden for huset. Museets forskningsengagement giver stor efterspørgsel på foredrag fra husets medarbejdere fra såvel ind- som udland Forespørgsler Fiskeri- og Søfartsmuseets medarbejdere har såvel telefonisk som pr. brev eller besvaret talrige forespørgsler fra ind- og udland. Mange forespørgsler kan umiddelbart besvares, mens forskningsrelaterede henvendelser er mere tidkrævende. Museets samlinger anvendes løbende af forskere, studerende og almindelige gæster i kortere eller længere perioder Anden formidling I sommeren udkom museets nye akvarieguide udarbejdet af Charlotte Bie Thøstesen. Saltvandsakvariet formidler danske dyrearter. Fokus på dyrene vægtes højt, og for at undgå forstyrrende elementer i akvariet bruges der kun minimal skiltning til at formidle dyrenes historie. Akvarieguiden Livet i Havet. En rejse fra strandbred til havets dyb er derfor et supplement til 8

9 akvariets formidling af det marine dyreliv i Danmark. Museets gæster kan bruge den som guide i akvariet, men formidlingen fortsætter dog, når gæsterne har forladt museet, da publikationen kan bruges eksempelvis opslagsværk eller undervisningsmateriale. Omdrejningspunktet er den gode historie. Den skal give gæsterne en aha-oplevelse, så de efterfølgende fakta om dyrene bliver meningsfyldte og nemmere at huske. Fotografier er et væsentligt element, da de gør det lettere for gæsterne at genkende dyrene i akvarierne. Desuden fortælles der om dyrenes udbredelse, levesteder, føde og kendetegn. Udstillingstekniker Niels Knudsen har lavet illustrationerne, og fotografierne stammer fra UW Photo i Norge. Lasse Fast Jensen og Mette Guldberg leverede hver et afsnit til bogen Hjerting og Badehotellet historier fra bugten, byen og badehotellet. Bogen blev redigeret af hotellets ejer, Peter Petersen, og blev udgivet i anledning af Hjerting Badehotels 100 års jubilæum. Museets formidlingsafdeling gennemfører hvert år en række aktiviteter i forbindelse med folkeskolernes ferieperioder. Arbejdende værksteder med frivillige medarbejdere og de åbne laboratorier indgår som fast element i ferieprogrammerne, men til hver ferie udvikles også nye aktiviteter og programmer. Således var temaet for årets påskeferiearrangementer Under havets overflade. Museet havde inviteret Dykkerklubben Nemo, marinarkæologerne fra SDU og Konserveringscenter Vest til at komme og vise, hvad de hver især arbejder med. Alt sammen relaterede sig til havet, men på tre forskellige måder. Aktiviteterne foregik rundt om i huset. Dykkerne var bl.a. nede i det store akvarium, hvor de demonstrerede og fortalte om dykning. Konserveringscenter Vest havde en stand i fiskeriudstillingen, hvor de viste gæsterne, hvordan man konserverer fund fra havet, og i laboratoriet havde marinarkæologerne medbragt deres udstyr og lavede aktiviteter for børnene. Herudover blev der i ferien afviklet arbejdende værksteder og åbent laboratorium. I foråret deltog Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg Kommunes tilbud til årets konfirmander, Blå Mandag, der fandt sted 12/5, 19/5, 26/5 og 2/6. Konfirmanderne blev tilbudt at deltage i en sælfodring sammen med en formidler. Til sommerens aktiviteter hører tilbud om aktiviteter ud af huset i form af vadevandringer og sejlads med museumskutteren E1 CLAUS SØRENSEN. I begyndelsen august deltog formidlere fra museet sammen med kolleger fra Vadehavets Formidlerforum i formidlingsaktiviteter i Nationalpark Vadehavets telt på Tværkaj på Esbjerg Havn i forbindelse med Tall Ships Races for at markere optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNECOS verdensarvsliste. I efterårsferien var der traditionen tro børneteater ved Esbjerg Børne- og Ungdomsteater, der opførte stykket Hvad Fatter Hval Gør i alt seks gange i de første tre dage i efterårsferien 13-15/10. Året afsluttedes med det store julemarked, som afholdes hvert år den første søndag i december. Gennem året har museets medarbejdere medvirket i en række udsendelser på såvel lokale og regionale som nationale radio- og TV-stationer PR-virksomhed Fiskeri- og Søfartsmuseet har gennem mange år været medlem af organisationen TopAttraktioner, der både er et markedsførings- og produktudviklingssamarbejde. Gennem dette samarbejde har Fiskeri- og Søfartsmuseet i det forgangne år distribueret eksemplarer af museets egen brochure. Desuden er brochurer distribueret via museet og andre samarbejdspartnere. Fiskeri- og Søfartsmuseet fortsatte i 2014 det samarbejde med mediebureauet Carat Medier, som blev indledt i Carat Medier administrerer efterhånden de omkring 2/3 af museets markedsføringsbudget, som bliver anvendt til TV-reklamer i TV-Syds sendeområde og webannoncering på forskellige medier og nyhedssider. Den sidste 1/3 af markedsføringsbudgettet administreres af museet og anvendes til dels annoncering i diverse turistguides, dels til produktion og distribution af museets folder Ud over ovennævnte aktiviteter skal afslutningsvis nævnes, at opdatering og vedligehold af museets hjemmeside samt udarbejdelse af diverse pressemeddelelser og redaktionelt stof til dagspresse og tidsskrifter fortsat er et vigtigt element i Fiskeri- og Søfartsmuseets PR-arbejde. Desuden har museet i forbindelse med åbningen af Vadehavspavillonen i juni gjort brug af Esbjerg Kommunes bypyloner ved indfaldsvejene, og med et bidrag på kr. fra Evelyn og Lars Johansen (Statoil, 9

10 Sædding) kunne man desuden i uge 43 i TVE vise en udsendelse om museets nye særudstilling om Hvaler på afveje Hvalstrandinger i Danmark gennem tiderne. 5.5 Publikationer I 2014 har Fiskeri- og Søfartsmuseet eller museets medarbejdere publiceret følgende: Alstrup AKO, Jensen LF & Jensen TH: Flere spættede sæler får lungeorm. Dyrlægen, 5/2014, p Alstrup AKO, Jensen LF & Jensen TH: Virussygdomme som årsag til massedødsfald blandt danske sæler. Dyrlægen, 6/2014, p Alstrup AKO, Jensen LF, Hansen MS & Jensen TH (2014) Obduktionsfund hos tre strandede hvidnæser. Dyrlægen, 3/2014, p Back, Ronni Rix: Dansk tunfiskeri I: Byskov, S. (red.): Til havs efter tun. Dansk tunfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Esbjerg 2014, p Back, Ronni Rix og Søren Byskov: Thyborøn Havn 100 år Thyborøn Havn 2014 (118 p.). Boysen, Benny: Et købmandsrederi i Lemvig, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Brasseur S, Czeck R, Diederichs B, Galatius A, Jensen LF, Körber P, Siebert U, Teilmann J & Klöpper S (2014) Grey Seal surveys in the Wadden Sea and Helgoland in Grey seal population recovered after decrease. Byskov, Søren: Hvalfangst ved Antarktis , Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Byskov, Søren (red.): Til havs efter tun. Dansk tunfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Esbjerg 2014 (106 p.). Byskov, Søren: Indledning. I: Byskov, S. (red.): Til havs efter tun. Dansk tunfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Esbjerg 2014, p Bøllund, Richard: Museet under overfladen, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Frederiksen, John: Øen Jordsand der var engang, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Galatius A, Brasseur S, Czeck R, Diederichs B, Jensen LF, Körber P, Siebert U, Teilmann J & Klöpper S (2014) Aerial surveys of Harbour Seals in the Wadden Sea in The highest pup count recorded yet. Guldberg, Mette: Købmanden, skipperne og hollandsfarten. Varer fra Holland til Jylland i 1700-tallet. Kulturstudier , p Guldberg, Mette: Fartøjer i det nordlige Vadehav, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Guldberg, Mette: Det maritime Hjerting. Hjerting før anlæggelsen af Esbjerg Havn. Peter Petersen (red.): Hjerting og Badehotellet historier fra bugten, byen og badehotellet. Kleart 2014, p

11 Guldberg, Mette og Mikkel Kirkedahl : Sejlads, Handel og Skibe. Vadehavet som transportvej. Nationalpark Magasin, Nationalpark Vadehavet, 2014, p Morten Hahn-Pedersen: 1874 Eksport, Rikke Kensinger (red.): Danmark bliver Danmark Krig, damp og genier i 1800-tallet, Århus Universitetsforlag 2014, p. 74. Desuden bragt i Morgenavisen JyllandsPosten 16/ Hahn-Pedersen, Morten: Marsk-båd på kunstgalleri i London, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Hahn-Pedersen, Morten (red.): Sjæk len Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 2013, Esbjerg 2014, (192 p.). Hahn-Pedersen, Morten et al: Energi fra havet dansk offshore på Nordsøen, Esbjerg 2014, (24 p.). Holm, Asbjørn: Skipperen, skuden, splejsen og skroget, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Jacobsen, Jan Steen: Fiskere og tunfiskeri i det sydlige Kattegat. Fangstpladserne ved Sjællands Odde. I: Byskov, S. (red.): Til havs efter tun. Dansk tunfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat Esbjerg 2014, p Jensen, Lasse Fast: Vadehavet. Peter Petersen (red.): Hjerting og Badehotellet historier fra bugten, byen og badehotellet. Kleart 2014, p Jensen, Lasse F.: Gråsælen en solstrålehistorie i en kold tid. Habitat, 8/2014, p Jensen, Lasse Fast & T. Kjærgaard: Livet på vaderne et mylder under overfladen. Nationalpark Magasin, Nationalpark Vadehavet 2014, p Jensen, Lasse Fast, Søren Brandt Poulsen og Jon Christian Svendsen: Fish and chips, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Jensen, Lasse Fast & A.W. Pedersen: Vadehavets sæler livet i toppen af fødekæden. Nationalpark Magasin, Nationalpark Vadehavet 2014, p Jensen LF & Thøstesen CB (2014) Strandede havpattedyr i Danmark Beredskabet vedrørende havpattedyr. Rapport for Naturstyrelsen, Mortensøn, Ole: Skibsfarten til Færøerne under Den kongelige færøske handel , Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Munchaus Petersen, Holger: Petroleumsfart under sejl, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Pedersen, Max og Frans Thuijs: Fra Vadehavet til skafottet i Amsterdam, Sjæk len 2013, Esbjerg 2014 p Svendsen, S.M. & Lasse F. Jensen: Vadehavets østers en problematisk delikatesse? Nationalpark Magasin, Nationalpark Vadehavet 2014, p Thøstesen, Charlotte Bie: Livet i Havet. En rejse fra strandbred til havets dyb. En guide til Saltvandsakvariet på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg van Neer, A., Jensen, L.F. & Siebert, U. (2015) Grey seal (Halichoerus grypus) predation on harbour 11

12 seals (Phoca vitulina) on the island of Helgoland, Germany. Journal of Sea Research, 97, p Posters ved videnskabelige konferencer Galatius, A., Teilmann, J., Dietz, R., Fietz, K., Graves, J., Hall, A., Jensen, L.F., McConnell, B. & Olsen, M.T.: Grey seal subspecies overlap and share haul-out in Kattegat, Denmark. 20th Biennial Conference on Marine Mammals, Otago University, Dunedin, New Zealand, 9-13 December Fernández, R., Vargas, A.M., Brownlow, A.,Víkingsson, G.A., Siebert, U., Jensen, L.F., Øien, N., Wall, D., Rogan, E., Mikkelsen, B. & Orlando, L.: Exploring white-beaked and white.sided dolphin population structure through RAD-seq. 28 th annual conference of the European Cetacean Society, Liege, Belgium, 5-9- April van Neer, A., Jensen, L.F., Blädel, R. & Siebert, U.: If you can t beat them, eat them - Behavioural observations of grey seal (Halichoerus grypus) and harbour seal (Phoca vitulina) interactions on the island of Helgoland, Germany. 28 th annual conference of the European Cetacean Society, Liege, Belgium, 5-9- April Præmieret som bedste konference-poster. 5.9 Butiks-, cafe- og ishussalg På forsøgsbasis inddrog Café Fimus i sommeren 2014 den udendørs terrasse mod Vadehavet som spiseområde til museets gæster. Forsøget var en succes, og Café Fimus vil fremover holde terrassen åben for museets gæster i sommermånederne. Et andet forsøg blev gennemført med afholdelse af såkaldte fredagsfrokoster på første fredag i måneden. Konceptet er blevet en succes. Da der er en øvre kapacitetsgrænse på 50 kuverter, skal man bestille plads på forhånd, og man er ved disse arrangementer efterhånden oppe på 80 % belægning. 6.0 Bygninger Årets største opgaver i relation til museets bygningsmasse var opførelsen af en ny Vadehavspavillon i tilknytning til sælariet. Vadehavspavillonen blev officielt åbnet 23/6, og tre uger senere blev et nyt formidlingsbassin i sælariegården indviet. På projektsiden kører 2018-projektet frem i henhold til den overordnede plan. De tre første delprojekter er blevet omsat i færdige præsentationer i løbet af Det drejer sig om udstillingerne Energi fra havet dansk offshore på Nordsøen til opsætning i den nuværende søfartshal og Mennesker ved havet til erstatning for den nuværende fiskeriudstilling samt et projekt vedrørende om- og udbygning af østfløjen med tilføjelse af et auditorium. Det sidste projekt omfattende en ny hvalhal ventes i sommeren 2015 færdig i præsentation. Fundraising til de første af projekterne blev igangsat i efteråret Bestyrelsen Pr. 1/ tiltrådte en ny bestyrelse for Fiskeri- og Søfartsmuseet. Bestyrelsen består af følgende (udpegende instans i parentes): Niels Wichmann (Danmarks Fiskeriforening), Tom Elmer Christensen (Danske Havne) Per Jørgensen (Europas Maritime Udviklingscenter), Morten Meldgaard (Naturstyrelsen), Verner Andersen (Olie Gas Danmark), Jørgen Ahlquist og Tommy Noer (Esbjerg Kommune), Knud Jager Andersen, John Frikke, Per Holm og Erik Bonde Pedersen (Museumsforeningen) og Søren Byskov (personalerepræsentant). 10/ konstituerede den ny bestyrelse sig med et formandskab bestående af Knud Jager Andersen som formand og Verner Andersen som næstformand. Bestyrelsens arbejde blev indledt med et heldagsseminar i januar samt egentlige bestyrelsesmøder i marts, oktober og november. Herudover holdt formandskabet og direktøren møder ca. hver anden måned året igennem. I årets løb har den nye bestyrelse bl.a. vedtaget en ny overordnet strategi for museet og i forlængelse heraf også en detailleret plan for husets arbejde i perioden Fast personale Med virkning fra 19/8 blev formidlingsafdelingen og forsknings- og samlingsafdelingen lagt sammen i 12

13 én afdeling ved navn Forsknings- og formidlingsafdelingen. Afdelingen ledes af Mette Guldberg. I forbindelse med organisationsjusteringen blev Mette Guldberg i direktørens eventuelle fravær udpeget som dennes stedfortræder vedrørende spørgsmål om daglig drift. Ændringerne vedrørte ikke Administrations- og driftsafdelingen og Publikumsafdelingen, som begge fortsatte som hidtil med henholdsvis Lisbet Drangsfeldt og Mette Christensen som ledere. Justeringerne havde baggrund i følgende ønsker: 1. At samle museets lovpligtige opgaver i én afdeling og dermed sikre, at opgaverne indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling var indbyrdes forbundne, som foreskrevet i museumsloven. 2. At geare organisationen til at følge op på museets strategi og skabe tæt sammenhæng mellem museets forskning og formidling aht. såvel realisering af 2018-projektet som videre udviklingsopgaver i henhold til fireårsplaner m.v. 3. At skabe klarhed over beslutningskompetence i direktørens fravær. Fiskeri- og Søfartsmuseet har i 2014 haft 21 personer ansat på fuldtid, fem på deltid og 44 timelønsbasis. Museets rengøringsassistent Linda Jørgensen valgte at gå på efterløn fra udgangen af juli måned. Som afløser ansattes Dudu Kahramanca. Akvariemester Arne Sørensen meddelte efter 42 års ansættelse, at han ville stoppe ved udgangen af februar Som afløser ansattes Brian Tonnesen, som er uddannet elektriker. Efter flere måneders sygdom fratrådte Kim Mose Jakobsen, ansat som kok i Cafe Fimus, ved udgangen af december måned. Til afløsning for Kim ansatte museet Simon Holmes, der er udlært kok fra Hotel Britannia i Efter gensidig aftale blev formidlingschef Ragnhild Skov i forbindelse med organisationsændringen fritstillet fra 1/9 med fratrædelse ved udgangen af februar Frede Hansen, som har været ansat i fleksjob siden 2001 i formidlingstjeneste, fratrådte for at gå på pension ved udgangen af november måned. I løbet af 2014 måtte medarbejderne på Fiskeri- og Søfartsmuseet desværre sige farvel til to kolleger, som afgik ved døden. Det var Preben Vækild, bedstemand på E 1, der døde i september, og Gunnar Jacobsen, vodbinder i frilandsudstillingen, som omkom i november. Begge var værdifulde medarbejdere og afholdte kolleger, som vil blive savnet blandt os. Æret været deres minde. 9.2 Andet personale Ud over den faste stab havde museets i 2014 tilknyttet seks beskæftigelsesansatte og tre projektansatte. Hertil kommer en stor stab af frivillige, som dels bemander smedien og motorværkstedet i frilandsudstillingen samt bloksaven, vodbinderiet og trædrejerværkstedet. Desuden er tilknyttet frivillige som varetager specifikke museale opgaver Besøgstal og økonomi Mandag den 3. november 2014 kunne Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg byde velkommen til gæst nr. syv million siden museets åbning i april Det var familien Thøgersen fra Glamsbjerg på Fyn, der rundede den markante besøgsbøje. Det var et lyspunkt i et ellers sløjt besøgsår, hvor en lang og varm sommer holdt turisterne ude i den danske sommer. I alt besøgtes Fiskeri- og Søfartsmuseet i 2014 af gæster - en tilbagegang på besøgende i forhold til sæson Vedrørende museets økonomi i øvrigt henvises til vedlagte årsregnskab for Esbjerg, 26/ Morten Hahn-Pedersen museumsdirektør 13

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2015 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg

Årsberetning 2015 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg Årsberetning 2015 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esbjerg 1. Museets arbejdsgrundlag Fiskeri- og Søfartsmuseet er et statsanerkendt museum, og dets virksomhed er dermed underlagt museumsloven.

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.06.2013 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Rådmandshaven 20, læsesalen Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

Fiskeri- og Søfartsmuseet Rekruttering af museumsdirektør

Fiskeri- og Søfartsmuseet Rekruttering af museumsdirektør 29.04.2015. Fiskeri- og Søfartsmuseet Fiskeri- og Søfartsmuseet Rekruttering af museumsdirektør Job- og personprofil Om museet Fiskeri- og Søfartsmuseet/Saltvandsakvariet blev åbnet for publikum i april

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003

Indberettede ilanddrevne havpattedyr 2003 Indberettede ilanddrevne havpattedyr 23 Fiskeri- og Søfartsmuseet Zoologisk Museum Skov- og Esbjerg København Naturstyrelsen 24 Indberettede ilanddrevne havpattedyr 23 I henhold til Beredskabsplanen vedrørende

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

MiljøBiblioteket. Iltsvind. Peter Bondo Christensen Ole Schou Hansen Gunni Ærtebjerg. Hovedland

MiljøBiblioteket. Iltsvind. Peter Bondo Christensen Ole Schou Hansen Gunni Ærtebjerg. Hovedland 4 MiljøBiblioteket Iltsvind Peter Bondo Christensen Ole Schou Hansen Gunni Ærtebjerg Hovedland Redaktører Peter Bondo Christensen er seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Marin Økologi.

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen 4. december 2013 Mødested: Danhostel Ribe, Skt. Peders Gade 16, 6760 Ribe

Møde i Nationalparkbestyrelsen 4. december 2013 Mødested: Danhostel Ribe, Skt. Peders Gade 16, 6760 Ribe Endelig dagsorden Udsendt 27. november 2013 Møde i Nationalparkbestyrelsen 4. december 2013 Mødested: Danhostel Ribe, Skt. Peders Gade 16, 6760 Ribe Mødet finder sted fra kl. 14.00 til senest 17.00 herefter

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017 Den Danske Maritime Fond Oktober 2017 1 Fondens Bestyrelse består af 6 medlemmer Tommy Thomsen, formand (f. 1957). CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande). Udpeget af Danske Rederier. Indtrådt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: 31. marts 2016. Referat Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 25. april 2016, kl. 14.00-17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3 Deltagere:

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Hvaler på Det gule Rev

Hvaler på Det gule Rev Hvaler på Det gule Rev Spækhuggerflokken, der blev set af Team Thyfsisker på Det gule Rev, er ikke den eneste hvalart, der ofte ses på denne position. Udover marsvin er der også i de seneste år set hvidnæse,

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.09.2011 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Amtmandsstien 1, 4700 Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Bertel Hansen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 4. Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 4. Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser handlingsplan august 2008 Visionen Visionen er at skabe center hvor kompetencer i fiskeriet knyttes sammen så synergier opstår med henblik

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

REFERAT FRA KELLERSMINDE d. 26 juni 2014. tilstede: Trine, Jens, Kirsten, Laila, Hanne F. Jens (Basse), Anne-Dorthe

REFERAT FRA KELLERSMINDE d. 26 juni 2014. tilstede: Trine, Jens, Kirsten, Laila, Hanne F. Jens (Basse), Anne-Dorthe REFERAT FRA KELLERSMINDE d. 26 juni 2014. tilstede: Trine, Jens, Kirsten, Laila, Hanne F. Jens (Basse), Anne-Dorthe 1: Godkendelse af dagsorden. godkendt uden tilføjelse 2: opfølgning af referatet fra

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Skal en livshistorie fra jeres samling på DR TV? Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Søren Bitsch Christensen, ODA Kulturarv, 31. januar 2017 DR efterlyser livshistorier

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 29.04.2014 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Rådmandshaven 20, læsesalen Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Søren Drost Broegaard Henning Jensen Svend C. Dahl Bertel Hansen

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

Den almindelige delfin lever især i tropiske og subtropiske havområder, men

Den almindelige delfin lever især i tropiske og subtropiske havområder, men Almindelig delfin Latinsk navn: Delphinus delphis Engelsk navn: Common dolphin Den almindelige delfin lever især i tropiske og subtropiske havområder, men nogle strejfende delfiner eller småflokke følger

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 September 2014

NYHEDSBREV NR. 2 September 2014 NYHEDSBREV NR. 2 September 2014 Indhold Sommeren er forbi efteråret venter Beretning fra HUMMER-dagene i august Nyt om etablering af HUMMER-organisationen Formanden har ordet for en kort bemærkning Tur

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER

KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER www.mitvadehav.dk HVAD KAN DU MED MITVADEHAV? START MED DET SAMME DU BEHØVER IKKE LOGIN Med Mitvadehav.dk

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT. CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet.

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT. CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2013 i Langhårsklubben Fredag den 24. maj 2013 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Jens Jensen, JJ Leif Hansen, LH Carsten

Læs mere

Referat. Komitestyrelsesmøde d. 1. april 2016 kl på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle.

Referat. Komitestyrelsesmøde d. 1. april 2016 kl på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. Referat Komitestyrelsesmøde d. 1. april 2016 kl 11.00-15.00 på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle. Deltagere: Fmd. Poul Erik Kandrup (PEK), næstfmd. Knud Jepsen (KJ), Gudrun Aspel (GA), Lars Petersen,

Læs mere

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg

Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Endelig dagsorden Udsendt 22. januar 2014 Møde i Nationalparkbestyrelsen den 29. januar 2014 Mødested: Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg Mødet finder sted fra kl. 15.00 til senest 19.30 Der vil

Læs mere