forsøgsdambrugeto Nogle årsager til ægdødelighed hos regnbueørred.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forsøgsdambrugeto Nogle årsager til ægdødelighed hos regnbueørred."

Transkript

1 Meddelelse nr. 28 ~ra forsøgsdambrugeto Nogle årsager til ægdødelighed hos regnbueørred. Ægdødeligheden varierer stærkt dels fra det ene dambrug til det andet dels indenfor det enkelte dambrug fra år til år eller endog fra str:ysning til strygning. Det er vell:endt, at mange f.ktorer indvirker på resultatet af den kunstige befrugtning. Alle erfarne dambrugere ved, at man absolut bør undgå knuste æg under stryg~ingen, og at æggene ikke må udsættes for solskin eller frost. På forsøgsåambruget har man undertiden haft en meget betydelig ægdødelighed i løbet af det første døgn eller to efter befrugtningen. Nogle ar har det ~ret således, at een strygning gav udmærket resultat, mens en anden strygning gav op til 50% dødelighed i løbet af det første par døgn, selvom den praktiske fremgangsmåde havde været nøjagtig den samme. Den dødelighed, der optræder ganske kort efter strygningen, skyldes næppe, at en befrugtning ikke har fundet sted, idet ubefrugtede æg normalt holder sig levende meget ~ge. Når man rører æggene på øjenægstadiet, er det jo netop for at dnæbe de ubefrugtede æg, således at de let kan sorteres fra øjenæggene. I henhold til Nikolsky ("The Ecology of Fishes rr (1963) side 177) gennemfører de ubefrugtede æg en vis parthenogenetisk udvikling (parthenogenese = jomfrufødsel), der dog aldrig fører til dannelse af egentlige fostre. Det er indlysende, at dette er af værdi for overlevelsen af de befruc;-gede æg under naturlige forhold.?øde æg giver f.eks. langt bedre v;:;::l.::stbetingelser for skimmelsvamp end levende æg, og såfremt de ubufrugtede æg døde hurtigt, ville de give en fortrinl~g grobund for skimmelsvamp, der da let kunne brede sig til alle de befrust;ede æg i gydebanken. Når såvel ubefrugtede som befrugtede &e holder sig levende indtil klækningen, er faren for destruktion a~ [~g i en gydebanke på grund af skimmelangreb ikke nær så stor. Den dødelighed, der optnæder kort tid efter strygningen, kan man således næppe tilskrive et dårligt befrugtningsresultat, da dette først viser sig, når øjenæggene røres. Derimod må man antage, enten at nogle hunfisk har haft æg, der ikke var levedygtige, eller at man ved behandlingen af æggene under eller efter strygningen har dr.æbt en del æg. På forsøgsdambruget havde man som nævnt brugt nøjagtig den samme fremgangsnåde ved strygning, befrugtning og oplægning af æg

2 2 ik1ældcebakkerne; men alligevel fået vidt forskelligt resultat fra den ene strygning til den anden. Selvom dette ikke tyder på nogen konsekvent fejl i fremgangsmåden, viste en ~ndersøgelse ikke desto minure, at årsagen til ægdødeligheden i det første par døgn var at finde i yor praksis ved behandling af æggeneo Der er i alle i det følgende omtalte forsøg anvendt æg af regnbueørred. Dødelighed på grund af forkert behandling af æggene~ Arbejdsgangen ved strygning og befrugtning har på forsøgsdambruget været således: Et antal bedøvede hu~~er afstryges i et plustikfad. Når fadet er ca. halvfuldt af æg, stryges mælken fra 2-3 hanner ud over æggene, og der omrøre s forsigtigt med hånden. Nu tilsættes knap en liter vand til fadet, hvorefter der atter omrøres, indtil fadets indhold efter t minuts ;'or~øb hældes over i. en spand, hvori der er lidt vand. Herefter gentages hele processen, idet det næste fad æg hældes i en anden spand og s~ fremdeles. Når der er æg i 5-6 spande, skylles æggene og hældes sammen i een sp[md, hvorefter de bæres til klækkehuset og oplægges i bakkerne. Denne eller en nogenlunde tilsvarende metode anvendes på mange dambx'ug og ofte med udmærket resul tat ~ Imidlert:"d må den frarådes, da 'den kan give anledning til bety~elig dødelighed i løbet af de første døgn efter befrugtningen. Som enhver dambruger ved, optager ørredæ~gene betydelige vandmæn~;(ler, så snart de bringes i kontakt ~.'8d vandljl Det viser sig nu, at æggene i visse faser af vandoptagelsesprocessen er meget f01- SOmDG over for stød, således at man let kommer til at dr.æbe æg, hvis man skyller dem på et tidspunkt, hvor vandoptagelsen er godt i gang, men ikke afsluttet. I det nedenstående skal vises resultatet af et par forsøg, der er foretaget på følgende måde: 6 bægerglas opstilledes ved siden af hinanden, og i hvert glas hældtes 0.32 l omhyggeligt blandede æg fra et antal hunner. Æggene befrugtedes med samme han, hvorefter hvert glas tilsattes 0.25 l vand. Med et kvarters mellemrum udtoges et glas, og sæden blev skyllet fra æggene, hvorefter de oplagdes i klækkebakker. To døgn efter befrugtningen optaltes de lovende og de døde æg, og dødelighedsprocenten udregnedes~

3 ~~"-",r" "....,i... ~ ~- 3 Tiden mellem,vand- Dødelighedsprocent tilsætning og skylning Forsøg A (3 0 C) Forsøg B (6t O C) o min. o min min min min min Det er bemærkelsesværdigt, at den største,øld.findtli:..:,hvd indtræder på forskelligt tidspunkt i de to forsøg. I forsøg 'A.t.ti_ler æggene dårligst skylning efter 30 minutters vandoptagolce, Bons æggene i forsøg B har størst dødelighed, hvis man skyller dom efter 15 minutters vandoptagelse. Ved nogle forsøg over vandoptagelsens hastighed har det imidlertid kunnet eftervises, at denne stiger stærkt med tcm)cr~turen, f. eks. er vandoptagelsen ved 6t O C afsluttet på ~t tibo, m0ns den ved 13 0 C afsluttes allerede i løbet af 25 minuttor (alt andet lige). Endvidere viser det sig, at æggene kun er lidt ø~indtlige for stød i vandoptagelsens allerførste fase, herefter følger 'en tid med sbærk ømfindtlighed; men efterhånden som vandoptagelsen skrider frem bliver æggene atter mindre og mindre ømfindtlige. Når man ved 3 0 C (Forsøg A) får størst dødelighed ved skylning efter 30 minutters vandoptagelse, men ved 6t O C allerede efter 15 minutters vandoptagelse, må man tilskrive det den'kendsgerning, at man ved lav temperatur får den stærkeste ømfindtlighedsperiode på et senere tidspunkt end ved højere temperatur, fordi vandoptagelsen fo~cg&r med forskellig hastighed. Man vil heraf kunne forstå, at man ved anvendelsen af nøjagtig samme fremgangsmåde, hvor æggene skylles efter henstand i samme tids~kan få højst uensartede resultater af strygningen alt efter, ved hvilken temperatur denne foregår. Imidlertid afhænger vandoptngelsens hastighed i~cc blot af'. temperaturen, men også af hvor tykt et æglag, der er i spanden. Dette har kunnet påvises ved at undersøge, hvor hurtigt 0.34 l æg afslutter v~doptagelsen i et cylinderglas med stor diameter (ægsøjlens højde: 7 cm) og i et glas med lille diameter (ægsøjlens højde: 20 cm). Det viser sig da, at ved 50 C afsluttes vanuoptagelsen i den lave søjle i løbet af It time, mens det vargr 2{ time for

4 æggene i den høje søjle. Dette er en naturlig følge af, at æggene udøver et vist tryk på hinanden, da de jo er tungere e~l vand. Jo højere ægsøjlen er, desto større modstand skal æggene overvinde ved svulmningen, og desto langsommere foregår vandoptagelsen. Det spiller også en rolle, hvor meget vand der tilsættes æggene. Hvis der kun tilsættes lidt vand, kan det have til følge, at æggene ikke får lejlighed til at optage vand nok til at kodme ind i den mest følsomme fase for stød, inden de skylles. Endelig synes der at være forskel på æggenes følsomhed overfor stød under vandoptagelsen, alt efter hvilke moderfisk æggone stammer fra. I vore forsøg forekom æggene fra vor egen moderfiskstamme mere følsomme end æggene fra den fra U. S. A. indførte Donaldson-stamme. Man vil nu forstå, at man ved den praktiske fremgangsmåde, vi har benyttet på forsøgsdambruget, og som er beskrevet i det foranstående, kan få højst uensartede resultater, idet dødelighedon afhænger af: l. På hvilke tidspunkter, man skyller æggene, hældor dem sammen i en spand og lægger dem op i klækkebakker i relation til vandtemperaturen. 2. Ægsøjlens højde i de forskellige spande. 34 Mængdeforholdet mellem æg og vand. 4. Hvilken stamme moderfisk æggene hidrører fra. I henhold til det foranstående skulle man med sikkerhed opnå et godt resultat, hvis man skyller æggene, mens de befinder sig i vandoptagelsens allerførste fase. Får æggene derimod lojlighed til at suge en del vand forinden, opstår faren for at dræbe æg ved skylningen, således at de ovenfor anførte faktorer får indflydelse på resultatet. Der skal nu refereres nogle forsøg, der er udført i s~ande, således at de ligger tæt op ad de fremgangsmåder, mange anvender i praksis. 4

5 ,. r 5 Forsøg I. Vandtemperatur 8 0 C. Et halvt fadf'uld æg 1 hver af 4 spande. Tiden mellem vand- % døde æg tilsætning og skylning efter 2 døgn o minutter tf n tf 19.6 Det ses, at øjeblikkelig skylning giver et fint re sul-cut, mens skylning efter 15 minutters vandoptagelse er nærmest kl~tastrofal. Forsøg II. Vandtemperatur 3 0 C. Et helt fadfuld æg i hver af 3 spande. I de to spande, der, henstod en time inden skylning, var der sat ganske lidt vand til den ene, men rigeligt til den anden. Tiden mellem vandtilsætning og skylning o minutter 60 ti (lidt vand) 60 II (meget vand) % døde æg efter 2 døgn Det ses, at i spanden med lidt vand har æggene ikke kunnet optage vand nok til at blive så følsomme som æggene mod rigeligt vand. Forsøg III. Vandtemperatur GtO C. Et helt fadfuld æg opbluuliet med sæd i hver af 3 spande. Spand a: Henstår 90 min. uden vand, hvorefter æggene skylles og oplægges i klækkebakker. Spand b: Æggene skylles straks efter vandtilsætningen, hvorefter de henstår med rigeligt vand i 90 minutter, inden de meget forsigtigt oplægges i klækkebakker. Spand c: Henstår mou rigeligt vand i 90 minutter, skylles og oplægges i k1ækkebakker.

6 , 6 % døde æg Spand efter 2 døgn a skylning efter 90 min. 's henstand uden vand 0.3 b skylles straks, oplægges efter 90 min. 1.2 c skylles efter 90 min. 's henstand med vand 11.5 Det ses, at æggene udmærket tåler lang tids henstand i ægvædske og sæd inden skylningen (spand a). Ved sammenligning mollem spand b og c vil det fremgå, at det er stødene ved skylning, der dræber æg (spand c), mens en forsigtig oplægning i klæl::kobakker er ret ufarlig, når æggene først har haft lang tid til vandoptagelse (spand b). Forsøg IV. Vandtemperatur 50 C. Æg af Donaldson-stammen. 5 spande med 2 l æg i hver. Til de 4 spande tilsættes 2 l vanc, l spand skylles straks. Tiden mellem vand- % døde æg tilsætning og skylning efter 2 døgn o minutter " 1.2 ri tf ti 1.6 Ved sammenligning med de foran omtalte forsøg i g12.s og spande ses dødeligheden at v,ære ringe for æg af denne afstamning. Det kan i den forbindelse nævnes, at vi ved anvendelse af vor ti~ligere metode normalt ikke har haft vanskeligheder med bæk- og havørredæg eller med lakseæg. Vi har dog haft et eksempel på, at IJ.8.n ke.n dræbe en del bækørredæg, hvis man skyller dem, når de har optaget en del vand. Konklusion: l. Når æggene optager vand, gennemgår de en periode, hvor de meget let dr.æbes ved skylning. 2. Det afhænger af flere faktorer, hvor lang tid efter vandtilsætningen den følsomme periode varer, såledos at man vanskeligt kan forudberegne, hvornår den er afsluttet.

7 "1? 3. Principielt bør skylning af æg og oplægning i klækkebakker finde sted straks efter vandt il sætningen, d.v.s. inden æggene har optaget så meget vand, at de er følsomme for stød. 4. For så vidt det passer bedre i arbejdsgangen, kan mon dog skylle æggene 4-5 minutter efter tilsætning.. af sæden og dorefter lade dem henstå i l - 2 timer med rigeligt vand, inden men meget forsigtigt op1ægger dem i klækkebakkerne (jvf. Forsøg III sp&nd b). Når vandoptagelsen nærmer sig sin afslutning er ægg0no robuste nok til at tåle en forsigtig opmåling og oplægning i klz3kkebakker. Fremgangsmåden ved befrugtning og Skylning af ørreææg:' Vor nuv!ærende fremgangsmåde ved befrugtning og skylninc af ørr9dæg er som følger: En ketsjer med 5-6 hunner holdes i en balje med bo~øvclsesvædske (1 g Chlorbutol til 2t - 3 l vand), indtil fiskene er helt rolige. Herefter skylles fiskene ved at dyppe ketsjeren et par gange i et bassin med rindende vand, hvorefter de lægges op i en fiskekasse. Inden afstrygningen aftørres hver fisk forsigtigt med en klud. Æggene stryges ud i et plastik!ad, og når alle de bedøvede hunner er afstrøget, anvendes 2-3 hanner til befrugtningon, hvorefter blandingen af æg, ægvædske og sæd omrøres :med on ubløe"';." hånd. Herefter hældes æggene over i en tør spand, hvorefter processen gentages, indtil der er æg i 5-6 spande. Herved komuer de først afstrøgne æg til at henstå op til en time i ægvædskcn. Nu transporteres æggene til klækkehuset, hvor de skylles og oplc(~bgos i bakker, således at tiden fra vandt il sætning til oplægningens afslutning bliver meget kort. Ved denne fremgangsmåde har vi ved hver eneste strygning fået et meget fint resultat og har tilsynoladende undgået at slå æg ihjel under arbejdsgangens forløb. Der er naturligvis ingun grund til slavisk at følge denne metode, f. eks. er der intot i vejen for, at man kan skylle æggene 4-5 minutter efter, at sæden er tilsat, og straks derpå lægge dell op i klækkebakker. Det væsontli[;o er, at æggene ikke udsættes for stød, når vandoptagelsen er kobllot godt i gang, men endnu ikke er afsluttet. Såfremt man opmåler æggene, når de oplægges i klældcobnkkerne, bør man have opmærksomheden henvendt på en praktisk vanskelighed. Når æggene skylles, begynder de at opsuge vand, og de h~t nu en stærk tendens til at suge sig fast tillitermålets sider og bund, hvorved opmålingen besvcærliggøres.

8 " Man kan undgå denne vanskelighed ved at måle æggene inden skylningen, f. eks. således at man hælder æg i et fad med en målestreg svarende til det antal liter, man vil have i hver cru~elt klækkebakke, og derefter foretager skylningen i dette fad, således at æggene kan hældes direkte fra fadet i klæ~ebakken. Man må naturligvis her tage i betragtning, at æggene fylder botydeligt mindre før vandoptagelsen end efter dens afslutning. Etter vort skøn svulmer l liter æg ved vandoptagelsen op til ca. 1,4 liter. Som det fremgår af det foregående afsnit (konklusioneils pkt. 4), kan vanskeligheden også undgås, hvis man skyller æggone 4-5 minutter efter sædens tilsætning og derefter lader dem henstå med rigeligt vand i l - 2 timer. De kan da tåle en forsigtig opmåling, idet vandoptagelsen nu nærmer sig afslutningen, og æggeno derfor er mindre følsomme. Det er vanskeligt at angive en arbejdsgang, der er prclctisk på ethvert dambrug - meget afhænger f.ekso af, om man afstryger æggene i klækkehuset eller langt derfra. Som det fremgår, k~ man bære sig ad på noget forskellig måde uden derfor at dniliu æg ved behandlingon. Man kan da blot anbefale, at den enkelte d~~lbruger fastlægger en arbejdsgang, der passer til de lokale forhold, og at han herunder tager hensyn til de' principper for den rigtige behandling af æggene, som er fremgået af vore forsøg. 8 Befrugtningsresultatet. Når man mange steder er kommet ind på den praksis at tilsætte vand til æggene straks efter, at sæden er opblandet, skyldes det utvivlsomt en forestilling om, at vandtilsætningen er nø~venaig for, at en befrugtning kan finde sted. Schaperclaus (ijlchrbuch der Teichwirtschaft" (1961)) anbefcler vandtilsætning til æggene samtidig med, at sæden omrøres, og nævner, at æggene bør henstå med rigeligt vand i 5-20 minutter, "således at befrugtningon leen foregå uforstyrret". Grundlaget for disse forestillinger er sandsynligvis, at hvis man iagttager en dråbe sæd under mikroskop, vil man finde, at sædcellerne er gc~ske ubevægelige. Først i det øjeblik, wan tilsætter lidt vand, kommer sædcellerne i overmåde livlig bevægelse. Hertil er der imidlertid at sige, at man opnår samme - ja, en~og on bedre effekt - ved tilsætning af den ægvædske, man stryger af hunngrne sammen med æggene.

9 9 Ved tilsætning af vand bevæger sædcellerne sig livligt i ca. t minut, og efter ca. l minuts forløb er al bevægelse ophørt. Tilsætter man derimod ægvædske til sæden, varer perioden med livlige be Vcægelser 3t - 4 minutter. Det viser sig ovenikøbet, at hvis mon til blandingen af sæd og ægvædske på et senere tidspunkt tilsc3tter vand, opstår der atter livlig bevægelse i sæden; men denile Gans i en noget kortere periode. I det omfang befrugtningen afhænger af sædcellernes bevcc~elighed, må man sige, at en opblanding af sæden i æg og ægvand giver en større befrugtningschance, end hvis der tilsættes vand UIJ.idl.elbart efter afstrygningen af hannerne, fordi sædcellerne bevarer deres bevægelighed i længst tid i ægvandet. Desuden bliver der endnu en chance for befrugtning ved skylningen af æggene, idet Qer da atter opstår sædbevægelse ved vandtilsætningen. Som tidligere påvist indebærer vandtilsætningen til æggene inden skylningen stærke risikomomenter. Iagtagelserne over SEJdcellernes bevægelighed tyder ikke på, at den af Schaperclaus ~befalede henstand af æg og sæd opblandet med vand i 5-20 minutter på nogen måde skulle give en større befrugtningsprocent end æggenes henstand i ægvædske og sæd. Det viser sig da også, at hver gang vi har anvendt den nye praksis uden vandtilsætning, har befrugtningsresultatet, som det viser sig efter røringen af øjenæggene, været særdeles tilfredsstillende. I det tidligere o~talte forsøg III har vi opgjort den totale ægdødelighed, idet en del af æggene i hvert hold ikke er pillet, førend øjenæggene er rørt. Fradrager vi nu dødeligheden i de to første døgn efter befrugtningen, får vi en god forestilling om, hvor stor en procent ikke-befrugtede æg, der forekommer ved de forskellige metoder, idet det som før omtalt forudsættes, at ubefrugtede æg først dr.æbes, når øjenæggene røres: Total æg- Døde æg UbefrUGtede dødelighed efter 2 døgn æg Spand a. Æggene henstår i ægvædske og sæd i 90 minutter, hvor- 4.8% 0.3% 4.5;; efter de skylles b. Skylning 4 minutter efter sædens tilsætning til æg 3.0% 1.2% 1.8% og ægvædske c. Straks efter sæden tilsættes der rigeligt vand. Henstår i 16.2% 11.5% "', /0 90 minutter inden skylning

10 lo Som det ses, er procenten af ubefrugtede æg ringe ved alle metoder; men der opnås tilsyneladende den bedste befrugtning, hvis man skyller æggene på det tidspunkt, hvor sædcellernes bg~jgelighed i æ~rcedsken netop er ophørt (spand b). Når vor nye prrucsis alligevel er anlaet nere i lighed med metoden i spand a, er det ønsket om en nem arbejdsgang ved afstrygningen, der har v.æret afgørende (stor afstand mellem afstrygnin5ssted og klækkehus). Desuden er forskellel1 i total dødelighed Dellen Epandene a og b så ringe, at det ikke berettiger til at kalde den ene metode bedre end den anden, når mulighederne for en tilfældig variati:.1.on tages i betragtning,. Konklusion: Det fremmer ikke befrugtningen at sætte vand til æggene straks efter, at sæden er tilsate Strygning i si eller fad. Opblandingen af sæden imellem æggene foregår naturligvis lettest, når der er... igelig vædske til stede~ På mange d ejilb rug fore"': t~ker man imidlertid at afstryge æggene i en si frgmfor i et fad, hvorefter men fo:::, at lette sædens opblandi:'ls tilsætter vo,,!l(l, inden sæden røres om mellem æggene. Som omtalt er denne vandtil~~tning uønsket og afstrygningen i et fad, hvor ægvædsken bevares til sædopblandingen, er følgelig bedst af hensyn til en nem og ufarlig opblanding. Man må dog absolut undgå at fi lcnuste æg, slim, ekskrementer eller andre ure:nheder opblandet imellem æg;;ene. Imidlertid rejser der sig det spørgsmål, om afstrygningen i en si fremfor i et fad skulle v.ære at forgtdæ7~e af andro grunde. Under vor efterforskning af årsagerne til den stærkt svingende ægdødelighed på forsøgsdambruget undersøgte vi, om afstrygning i si eller fad havde indflydelse på ægdødeligheden" Ved forsøget blev lo hunfisk afstrøget således, at den ene halvdel af hver huns æg blevafstrøget i et plastikfad, den anden halvdel i en si, idet vi skiftevis strøg f0~s~9 ægh&lvde1 i fad eller si~ Resultatet af forsøget blev følgende: Fad % døde efter afstrygning 1,, % døde efter røring 7~o 9.1 Si

11 f Il Hvad angår de æg, der døde kort efter afstrygninggn, nå det siges, at forsøget fandt sted, før vi var opmærksomme på faren ved at skylle æggene under vandoptagelsesprocessen. Der er s~ledes en mulighed for, at forskellen i dødelighedsprocent kort eftgr afstrygningen kan have haft sin årsag i vor behandling af æggene (f.eks. hvis æggene i de to hold ikke har haft lige lang tid eller lige meget vand til vandoptagelsen, inden de blev skyllet). Dette skulle derimod næppe have indflydelse på dødelighedsprocenten efter røringen, hvor afstrygningen i si ikke viser sig overlegen over afstrygningen i fad. Konklusion: Afstrygning i et fad er fordelagtigere end afstrygning i en si. Henstand af s~d og ubefrugtede æg. Når det drejer sig om at få arbejdet med afstrygning og befrugtning til at gå let fra hånden, kan det i særlige tilf8lde v,ære aktuelt at lade sæd eller ubefrugtede æg henstå &n tid, inden man foretager befrugtningen. Under vort arbejde med fodædli~g af regnbueørred har vi således normalt' afntrøget hannernes sæd i et tørt glas. Unclo:r'tiden har sæden henstået i glasset i flere timer, inden den er opbrugt, uden at vi på nogen måde har kunnet konstatere nedsat bofrugtningsduelighed på grund af denne henstand. Det tilføjes, at glasset med sæd har stået køligt, men frostfrit og uden direkte solbestråling. Det er en selvfølge, at der ikke Då komme den mindste smule vand til sæden. Under tilsvarende forhold har vi forsøgt at lade æg henstå i indtil 30 minutter, inden befrugtningen fandt sted. Hellor il~e her har vi kunnet konstatere nogen skadelig virkning af henstandon. I det nedenstående er vist resultatet af to forsøg, hvor befrugtningen er udført med lo minutters mellemrul1. Variationerne i dødolighed må tilskrives tilfældigheder, og der er tydeligvis ingen S2XlIJGnbæng mellen henstandstid og dødelighedsprocent:

12 12 Forsøg A: % døde straks efter strygning % døde efter røring ~efrugtning Straks Efter lo min. Ef tor 20 ~ Efter 30 m Forsøg B: % døde straks efter strygning % døde efter røring Moderfiskenes fodring. Med det formål at undersøge fodersammensætningens in~flyuelse på æggenes kvalitet og mængde, har vi eet år igennem f :>clrot on dam moder":",, fisk med tørfoder (fra A/S Dansk Tørfoder, Brande) 06 sd.ili"onlignet med en dam tilsvarende moderfisk, der havde fået alminqolist fiskefoder. Der kunne ikke påvises nogen.8a.til1cnhæng mellell ægr~e_n~e~ levedygtighed og det anvendte foders art. ~eller ikke ægmæn~l9f_2~. kg. moderfisk var forskellig i de to damme. Lys fra lysstofrør kan dnæbe ørredæg. På grundlag af en amerikansk undersøgelse (PerlLlutter ond White i "The Progressive Fish Culturist tf vol. 24 no. l) skal der her advares mod anvendelse af lysstofrør i klækkehuse. Undorsøgelsen viste, at længere tids lysstofrørbelysning af æg af kilc1oør:;..'od kunne medføre katastrofal dødelighed. Det er navnlig rør, der udsender kraftigt lys inden.for det synlige spektrum af violet og bl~;.t, der er farlige.,.lti.silb rwr, -_dier-uds.:ehde.l1.,uer6 gnlligt til or.sn::.;e lys formodes at v.ære ret ufarlige. Der er således grund til at bevare de almindelige 01ol.::-cI'iske pærer i klækkehuse, hvor disse forefindes. Har man allorode lysstofrør, bør man undgå den blåligt-hvide type og i stedot anvende rør, der udsender gult lys, ligesom man ikke bør lade lysot br.ænde i klækkehuset i utide. Har man iøvrigt mistanke OIn, at lygstofrør i et klækkehus har skadelig virkning, kan man undersøge sagon ved at sammenligne dødeligheder i dækkede og utildækkøde klc;:~2.):ebakker. Man :må blot sørge for, at forsøgsoateria.let i enhver anden henseende er ensartet og iøvrigt anvende Dange bakker i forsøgot af hensyn til den tilfældige variation i dødelighed.

13 Resume. l. Det påvises, at skylningen af æg bør finde sted lli~iddelbart efter tilsætningen af vand til æggene. En god arbejdsgang ved befrugtning og skylning af æg beskrives side Det fremmer ikke befrugtningen at sætte vand til æggene straks efter, at sæden er tilsat. 3. Man må foretrække at afstryge æggene i fad fronfor i si. 4. Sæd bevarer befrugtningsdygtigheden i mindst et par timer efter afstrygningen. Æg kan befrugtes i mindst t time efter afstrygningen. For både sæd og æg gælder det, at der ikke må komne den mindste smule vand til under afstrygningen eller opbevaringen. 5. Det påvirker ikke klækningsresultatet eller Docerfiskenes ægmængde, om der fodres med fiskefod~r eller med tørfoder. 6. Lys fra lysstofrør -. navnlig blålig-hvidt lys - l:an dr.æbe ørredæg. 13 Brøns i januar 1967 F. Bregnballe

OPDRÆT OG STRYGNING AF MODERFISK SAMT BEFRUGTNING AF ÆG

OPDRÆT OG STRYGNING AF MODERFISK SAMT BEFRUGTNING AF ÆG MEDDELELSE FRA FORS0GSDAMBRUGET NR. 65 JANUAR 1982 OPDRÆT OG STRYGNING AF MODERFISK SAMT BEFRUGTNING AF ÆG af FRANK BREGNBALLE - 2 - Copyright ForsØgsdambruget. Dele af meddelelsen må ikke mangfoldiggøres

Læs mere

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com Øvelse 1 a) Forsøg med kartoffelgrød/mos og kartoffel stivelse Formål: At konstatere forskelle i konsistens ved forskellig metodebrug af kartoffelmels stivelse. - ½ kg skrællede kartofler i tern - 1 L

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Varekatalog for foder

Varekatalog for foder 0 Varekatalog for foder Opdateret den 12. Maj 2014 Basis Foder Stør Foder Koi Foder JPD Foder Yamato Nishiki Fujiyama Fujizakura Nishiki FuyuFuji Shori 1 Foder Basis Foder Vare : Super Fish Sticks, 2 l.

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som a + b

Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som a + b vil have samme chance for at få eller 7 skilling i et retmæssigt spil, som det senere vil blive vist. Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Som at få en foderrobot til kalve

Som at få en foderrobot til kalve Som at få en foderrobot til kalve Kurt Johansen tør næsten ikke tro det. Men efter fire-fem år med periodevis voldsom kalvedød, så tyder meget på, at han har fundet midlet og metoden, der ikke alene får

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner Den lille ABC om fyldte praliner en lille ABC om fyldte praliner Lækre opskrifter på søde lækkerier Lækre, hjemmelavede fyldte praliner. Med gode ingredienser, det rigtige tilbehør og lidt øvelse, kan

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Forord... 3 Regnbueørreden i opdræt... 4. Normal adfærd... 4 Ændret adfærd... 4. Håndtering af fisk... 5 Flytning af fisk... 6

Forord... 3 Regnbueørreden i opdræt... 4. Normal adfærd... 4 Ændret adfærd... 4. Håndtering af fisk... 5 Flytning af fisk... 6 Akvakultur Indhold Forord... 3 Regnbueørreden i opdræt.... 4 Normal adfærd... 4 Ændret adfærd... 4 Håndtering af fisk.... 5 Flytning af fisk... 6 Fiskene trænges sammen... 7 Løft... 7 Net.... 8 Centrifugalpumper...

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold

(SKRIV GÅRDENS NAVN) Indhold Indhold 1. Kalve - Råmælkstildeling... 1 2. Kalve - Der ikke drikker... 3 3. Kalve - Med lav temperatur eller feber... 4 4a. Kalve - Sødmælksfodring... 6 4b. Kalve - Fodring med mælkeerstatning... 8 5.

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at Bilag 2: Metoder til at forebygge eller minimere gener fra måger Helt grundlæggende bør du naturligvis undlade at fodre måger, fjerne spiseligt affald og i øvrigt holde affaldsbeholdere lukket. Vænnes

Læs mere

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS ØSTERBRO LÅNEHØNS Høns er en god idé! De er bæredygtige affaldskværne, de producerer friske æg hver dag, de laver den bedste gødning til dine planter, de er ret tamme, og

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 Hvad er gips? Hvad anvendes gips til? Hvad består gips af? Brændingsproces Støbning Afbindingsproces Gipstyper Redskaber Sikkerhed Støbeform Blanding af gips Tørring

Læs mere

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

brøker trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik brøker, trin 1 ISBN: 978-87-92488-04-6 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Funktionsløn Juli 2014

Funktionsløn Juli 2014 Funktionsløn Juli 2014 Forord Løn- og bonussystemer kan efter deres opbygning opdeles i 4 hovedtyper - produktivitetsbonus - resultatbonus - kvalifikationsløn og - funktionsløn samt kombinationer heraf.

Læs mere

Bananfluer 1 (store og små vingeløse)

Bananfluer 1 (store og små vingeløse) Bananfluer 1 (store og små vingeløse) Opdrætsbeholder: Plastik ølglas, malerspand, eller lignende. Til ventilation bruges en nylonstrømpe eller en engangs vaskeklud af skum, Hvis man har mange vilde flyvende

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Fyns Laksefisk

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Fyns Laksefisk AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Fyns Laksefisk Præsentation af værkstedet Fyns Laksefisk er en del af Elsesminde, Odense Produktions-Højskole. Det er et recirkuleret opdrætsanlæg for havørreder samt et

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Puste- og sugeøvelser

Puste- og sugeøvelser Puste- og sugeøvelser Ishøj Kommune 1 Det er en god idé at lave mange af øvelserne foran et spejl. 2 Puste- og sugeøvelser Pusteøvelser træner både tungens bevægelighed og evne til at forandre form og

Læs mere

Guide GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus GUIDE: SÅDAN KOMMER DU MEST EFFEKTIVT AF MED LUSENE SÅDAN GØR DU GODE RÅD OG FAKTA Sådan kommer du af med lusene INDHOLD:

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen 34. årgang Nr. 7 16. februar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

de samvirkende købmænd

de samvirkende købmænd Til Fødevarestyrelsen Att.: Lise Bak Mortensen Nanna Marklund CC: Annelise Fenger Hellerup, den 14. januar 2014 KJ e-mail: kj@dsk.dk Høring vedr. Vækstplan fødevarer Bilag II vedr. danske regler Med henvisning

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

- Ferskvandsdambrug - Fiskesygdomme hos ørred og ål

- Ferskvandsdambrug - Fiskesygdomme hos ørred og ål - Ferskvandsdambrug - Fiskesygdomme hos ørred og ål ~ Fiskeopdræt 1 &2 - Ferskvandsdambrug - Fiskesygdomme hos ørred og ål Jon From Fiskeopdræt 1 &2 - Ferskvandsdambrug - Fiskesygdomme hos ørred og ål

Læs mere

NYE VEJE IYNGELOPDRÆTTET

NYE VEJE IYNGELOPDRÆTTET MEDDELELSE FRA FORSØGSDAMBRUGET NR. 84 MARTS 1994 NYE VEJE IYNGELOPDRÆTTET AF FRANK BREGNBALLE, NABIL KARAS 00 ELLEN LORENZEN Forord. I de senere år har yngel opdrættet i Danmark været belastet med meget

Læs mere

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI GRØD OG MYSLI Rugbrødsdrys 300 g tørt rugbrød 100 g muscovado sukker Skal af en usprøjtet citron 100 g fint hakkede mandler Riv rugbrødet på et rivejern og kom i et ovnfast fad. Bland rugbrødskrummer med

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Kronik trykt i Politiken juni 1996 BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Ny forplantningsteknologi i form af kunstig befrugtning, fosterselektion og reagensglasbørn har været

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen Bearbejdning af ØkoFyn gruppens tilsvarende eksperiment og tilpasning af dette til brug af PASCO datafangst nitratelektrode og spektrofotometer Introduktion Når en landmand høster sine afgrøder, fjerner

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd Patient infrmatin Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 1 Patient infrmatin Nrdica Fertilitetsklinik E-mail: cpenhagen@nrdica.rg Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 2 Inseminatin med dnr

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner.

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. TM Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. Der er tusinder af (vid)underlige arter af orme i verden.

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere