forsøgsdambrugeto Nogle årsager til ægdødelighed hos regnbueørred.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forsøgsdambrugeto Nogle årsager til ægdødelighed hos regnbueørred."

Transkript

1 Meddelelse nr. 28 ~ra forsøgsdambrugeto Nogle årsager til ægdødelighed hos regnbueørred. Ægdødeligheden varierer stærkt dels fra det ene dambrug til det andet dels indenfor det enkelte dambrug fra år til år eller endog fra str:ysning til strygning. Det er vell:endt, at mange f.ktorer indvirker på resultatet af den kunstige befrugtning. Alle erfarne dambrugere ved, at man absolut bør undgå knuste æg under stryg~ingen, og at æggene ikke må udsættes for solskin eller frost. På forsøgsåambruget har man undertiden haft en meget betydelig ægdødelighed i løbet af det første døgn eller to efter befrugtningen. Nogle ar har det ~ret således, at een strygning gav udmærket resultat, mens en anden strygning gav op til 50% dødelighed i løbet af det første par døgn, selvom den praktiske fremgangsmåde havde været nøjagtig den samme. Den dødelighed, der optræder ganske kort efter strygningen, skyldes næppe, at en befrugtning ikke har fundet sted, idet ubefrugtede æg normalt holder sig levende meget ~ge. Når man rører æggene på øjenægstadiet, er det jo netop for at dnæbe de ubefrugtede æg, således at de let kan sorteres fra øjenæggene. I henhold til Nikolsky ("The Ecology of Fishes rr (1963) side 177) gennemfører de ubefrugtede æg en vis parthenogenetisk udvikling (parthenogenese = jomfrufødsel), der dog aldrig fører til dannelse af egentlige fostre. Det er indlysende, at dette er af værdi for overlevelsen af de befruc;-gede æg under naturlige forhold.?øde æg giver f.eks. langt bedre v;:;::l.::stbetingelser for skimmelsvamp end levende æg, og såfremt de ubufrugtede æg døde hurtigt, ville de give en fortrinl~g grobund for skimmelsvamp, der da let kunne brede sig til alle de befrust;ede æg i gydebanken. Når såvel ubefrugtede som befrugtede &e holder sig levende indtil klækningen, er faren for destruktion a~ [~g i en gydebanke på grund af skimmelangreb ikke nær så stor. Den dødelighed, der optnæder kort tid efter strygningen, kan man således næppe tilskrive et dårligt befrugtningsresultat, da dette først viser sig, når øjenæggene røres. Derimod må man antage, enten at nogle hunfisk har haft æg, der ikke var levedygtige, eller at man ved behandlingen af æggene under eller efter strygningen har dr.æbt en del æg. På forsøgsdambruget havde man som nævnt brugt nøjagtig den samme fremgangsnåde ved strygning, befrugtning og oplægning af æg

2 2 ik1ældcebakkerne; men alligevel fået vidt forskelligt resultat fra den ene strygning til den anden. Selvom dette ikke tyder på nogen konsekvent fejl i fremgangsmåden, viste en ~ndersøgelse ikke desto minure, at årsagen til ægdødeligheden i det første par døgn var at finde i yor praksis ved behandling af æggeneo Der er i alle i det følgende omtalte forsøg anvendt æg af regnbueørred. Dødelighed på grund af forkert behandling af æggene~ Arbejdsgangen ved strygning og befrugtning har på forsøgsdambruget været således: Et antal bedøvede hu~~er afstryges i et plustikfad. Når fadet er ca. halvfuldt af æg, stryges mælken fra 2-3 hanner ud over æggene, og der omrøre s forsigtigt med hånden. Nu tilsættes knap en liter vand til fadet, hvorefter der atter omrøres, indtil fadets indhold efter t minuts ;'or~øb hældes over i. en spand, hvori der er lidt vand. Herefter gentages hele processen, idet det næste fad æg hældes i en anden spand og s~ fremdeles. Når der er æg i 5-6 spande, skylles æggene og hældes sammen i een sp[md, hvorefter de bæres til klækkehuset og oplægges i bakkerne. Denne eller en nogenlunde tilsvarende metode anvendes på mange dambx'ug og ofte med udmærket resul tat ~ Imidlert:"d må den frarådes, da 'den kan give anledning til bety~elig dødelighed i løbet af de første døgn efter befrugtningen. Som enhver dambruger ved, optager ørredæ~gene betydelige vandmæn~;(ler, så snart de bringes i kontakt ~.'8d vandljl Det viser sig nu, at æggene i visse faser af vandoptagelsesprocessen er meget f01- SOmDG over for stød, således at man let kommer til at dr.æbe æg, hvis man skyller dem på et tidspunkt, hvor vandoptagelsen er godt i gang, men ikke afsluttet. I det nedenstående skal vises resultatet af et par forsøg, der er foretaget på følgende måde: 6 bægerglas opstilledes ved siden af hinanden, og i hvert glas hældtes 0.32 l omhyggeligt blandede æg fra et antal hunner. Æggene befrugtedes med samme han, hvorefter hvert glas tilsattes 0.25 l vand. Med et kvarters mellemrum udtoges et glas, og sæden blev skyllet fra æggene, hvorefter de oplagdes i klækkebakker. To døgn efter befrugtningen optaltes de lovende og de døde æg, og dødelighedsprocenten udregnedes~

3 ~~"-",r" "....,i... ~ ~- 3 Tiden mellem,vand- Dødelighedsprocent tilsætning og skylning Forsøg A (3 0 C) Forsøg B (6t O C) o min. o min min min min min Det er bemærkelsesværdigt, at den største,øld.findtli:..:,hvd indtræder på forskelligt tidspunkt i de to forsøg. I forsøg 'A.t.ti_ler æggene dårligst skylning efter 30 minutters vandoptagolce, Bons æggene i forsøg B har størst dødelighed, hvis man skyller dom efter 15 minutters vandoptagelse. Ved nogle forsøg over vandoptagelsens hastighed har det imidlertid kunnet eftervises, at denne stiger stærkt med tcm)cr~turen, f. eks. er vandoptagelsen ved 6t O C afsluttet på ~t tibo, m0ns den ved 13 0 C afsluttes allerede i løbet af 25 minuttor (alt andet lige). Endvidere viser det sig, at æggene kun er lidt ø~indtlige for stød i vandoptagelsens allerførste fase, herefter følger 'en tid med sbærk ømfindtlighed; men efterhånden som vandoptagelsen skrider frem bliver æggene atter mindre og mindre ømfindtlige. Når man ved 3 0 C (Forsøg A) får størst dødelighed ved skylning efter 30 minutters vandoptagelse, men ved 6t O C allerede efter 15 minutters vandoptagelse, må man tilskrive det den'kendsgerning, at man ved lav temperatur får den stærkeste ømfindtlighedsperiode på et senere tidspunkt end ved højere temperatur, fordi vandoptagelsen fo~cg&r med forskellig hastighed. Man vil heraf kunne forstå, at man ved anvendelsen af nøjagtig samme fremgangsmåde, hvor æggene skylles efter henstand i samme tids~kan få højst uensartede resultater af strygningen alt efter, ved hvilken temperatur denne foregår. Imidlertid afhænger vandoptngelsens hastighed i~cc blot af'. temperaturen, men også af hvor tykt et æglag, der er i spanden. Dette har kunnet påvises ved at undersøge, hvor hurtigt 0.34 l æg afslutter v~doptagelsen i et cylinderglas med stor diameter (ægsøjlens højde: 7 cm) og i et glas med lille diameter (ægsøjlens højde: 20 cm). Det viser sig da, at ved 50 C afsluttes vanuoptagelsen i den lave søjle i løbet af It time, mens det vargr 2{ time for

4 æggene i den høje søjle. Dette er en naturlig følge af, at æggene udøver et vist tryk på hinanden, da de jo er tungere e~l vand. Jo højere ægsøjlen er, desto større modstand skal æggene overvinde ved svulmningen, og desto langsommere foregår vandoptagelsen. Det spiller også en rolle, hvor meget vand der tilsættes æggene. Hvis der kun tilsættes lidt vand, kan det have til følge, at æggene ikke får lejlighed til at optage vand nok til at kodme ind i den mest følsomme fase for stød, inden de skylles. Endelig synes der at være forskel på æggenes følsomhed overfor stød under vandoptagelsen, alt efter hvilke moderfisk æggone stammer fra. I vore forsøg forekom æggene fra vor egen moderfiskstamme mere følsomme end æggene fra den fra U. S. A. indførte Donaldson-stamme. Man vil nu forstå, at man ved den praktiske fremgangsmåde, vi har benyttet på forsøgsdambruget, og som er beskrevet i det foranstående, kan få højst uensartede resultater, idet dødelighedon afhænger af: l. På hvilke tidspunkter, man skyller æggene, hældor dem sammen i en spand og lægger dem op i klækkebakker i relation til vandtemperaturen. 2. Ægsøjlens højde i de forskellige spande. 34 Mængdeforholdet mellem æg og vand. 4. Hvilken stamme moderfisk æggene hidrører fra. I henhold til det foranstående skulle man med sikkerhed opnå et godt resultat, hvis man skyller æggene, mens de befinder sig i vandoptagelsens allerførste fase. Får æggene derimod lojlighed til at suge en del vand forinden, opstår faren for at dræbe æg ved skylningen, således at de ovenfor anførte faktorer får indflydelse på resultatet. Der skal nu refereres nogle forsøg, der er udført i s~ande, således at de ligger tæt op ad de fremgangsmåder, mange anvender i praksis. 4

5 ,. r 5 Forsøg I. Vandtemperatur 8 0 C. Et halvt fadf'uld æg 1 hver af 4 spande. Tiden mellem vand- % døde æg tilsætning og skylning efter 2 døgn o minutter tf n tf 19.6 Det ses, at øjeblikkelig skylning giver et fint re sul-cut, mens skylning efter 15 minutters vandoptagelse er nærmest kl~tastrofal. Forsøg II. Vandtemperatur 3 0 C. Et helt fadfuld æg i hver af 3 spande. I de to spande, der, henstod en time inden skylning, var der sat ganske lidt vand til den ene, men rigeligt til den anden. Tiden mellem vandtilsætning og skylning o minutter 60 ti (lidt vand) 60 II (meget vand) % døde æg efter 2 døgn Det ses, at i spanden med lidt vand har æggene ikke kunnet optage vand nok til at blive så følsomme som æggene mod rigeligt vand. Forsøg III. Vandtemperatur GtO C. Et helt fadfuld æg opbluuliet med sæd i hver af 3 spande. Spand a: Henstår 90 min. uden vand, hvorefter æggene skylles og oplægges i klækkebakker. Spand b: Æggene skylles straks efter vandtilsætningen, hvorefter de henstår med rigeligt vand i 90 minutter, inden de meget forsigtigt oplægges i klækkebakker. Spand c: Henstår mou rigeligt vand i 90 minutter, skylles og oplægges i k1ækkebakker.

6 , 6 % døde æg Spand efter 2 døgn a skylning efter 90 min. 's henstand uden vand 0.3 b skylles straks, oplægges efter 90 min. 1.2 c skylles efter 90 min. 's henstand med vand 11.5 Det ses, at æggene udmærket tåler lang tids henstand i ægvædske og sæd inden skylningen (spand a). Ved sammenligning mollem spand b og c vil det fremgå, at det er stødene ved skylning, der dræber æg (spand c), mens en forsigtig oplægning i klæl::kobakker er ret ufarlig, når æggene først har haft lang tid til vandoptagelse (spand b). Forsøg IV. Vandtemperatur 50 C. Æg af Donaldson-stammen. 5 spande med 2 l æg i hver. Til de 4 spande tilsættes 2 l vanc, l spand skylles straks. Tiden mellem vand- % døde æg tilsætning og skylning efter 2 døgn o minutter " 1.2 ri tf ti 1.6 Ved sammenligning med de foran omtalte forsøg i g12.s og spande ses dødeligheden at v,ære ringe for æg af denne afstamning. Det kan i den forbindelse nævnes, at vi ved anvendelse af vor ti~ligere metode normalt ikke har haft vanskeligheder med bæk- og havørredæg eller med lakseæg. Vi har dog haft et eksempel på, at IJ.8.n ke.n dræbe en del bækørredæg, hvis man skyller dem, når de har optaget en del vand. Konklusion: l. Når æggene optager vand, gennemgår de en periode, hvor de meget let dr.æbes ved skylning. 2. Det afhænger af flere faktorer, hvor lang tid efter vandtilsætningen den følsomme periode varer, såledos at man vanskeligt kan forudberegne, hvornår den er afsluttet.

7 "1? 3. Principielt bør skylning af æg og oplægning i klækkebakker finde sted straks efter vandt il sætningen, d.v.s. inden æggene har optaget så meget vand, at de er følsomme for stød. 4. For så vidt det passer bedre i arbejdsgangen, kan mon dog skylle æggene 4-5 minutter efter tilsætning.. af sæden og dorefter lade dem henstå i l - 2 timer med rigeligt vand, inden men meget forsigtigt op1ægger dem i klækkebakkerne (jvf. Forsøg III sp&nd b). Når vandoptagelsen nærmer sig sin afslutning er ægg0no robuste nok til at tåle en forsigtig opmåling og oplægning i klz3kkebakker. Fremgangsmåden ved befrugtning og Skylning af ørreææg:' Vor nuv!ærende fremgangsmåde ved befrugtning og skylninc af ørr9dæg er som følger: En ketsjer med 5-6 hunner holdes i en balje med bo~øvclsesvædske (1 g Chlorbutol til 2t - 3 l vand), indtil fiskene er helt rolige. Herefter skylles fiskene ved at dyppe ketsjeren et par gange i et bassin med rindende vand, hvorefter de lægges op i en fiskekasse. Inden afstrygningen aftørres hver fisk forsigtigt med en klud. Æggene stryges ud i et plastik!ad, og når alle de bedøvede hunner er afstrøget, anvendes 2-3 hanner til befrugtningon, hvorefter blandingen af æg, ægvædske og sæd omrøres :med on ubløe"';." hånd. Herefter hældes æggene over i en tør spand, hvorefter processen gentages, indtil der er æg i 5-6 spande. Herved komuer de først afstrøgne æg til at henstå op til en time i ægvædskcn. Nu transporteres æggene til klækkehuset, hvor de skylles og oplc(~bgos i bakker, således at tiden fra vandt il sætning til oplægningens afslutning bliver meget kort. Ved denne fremgangsmåde har vi ved hver eneste strygning fået et meget fint resultat og har tilsynoladende undgået at slå æg ihjel under arbejdsgangens forløb. Der er naturligvis ingun grund til slavisk at følge denne metode, f. eks. er der intot i vejen for, at man kan skylle æggene 4-5 minutter efter, at sæden er tilsat, og straks derpå lægge dell op i klækkebakker. Det væsontli[;o er, at æggene ikke udsættes for stød, når vandoptagelsen er kobllot godt i gang, men endnu ikke er afsluttet. Såfremt man opmåler æggene, når de oplægges i klældcobnkkerne, bør man have opmærksomheden henvendt på en praktisk vanskelighed. Når æggene skylles, begynder de at opsuge vand, og de h~t nu en stærk tendens til at suge sig fast tillitermålets sider og bund, hvorved opmålingen besvcærliggøres.

8 " Man kan undgå denne vanskelighed ved at måle æggene inden skylningen, f. eks. således at man hælder æg i et fad med en målestreg svarende til det antal liter, man vil have i hver cru~elt klækkebakke, og derefter foretager skylningen i dette fad, således at æggene kan hældes direkte fra fadet i klæ~ebakken. Man må naturligvis her tage i betragtning, at æggene fylder botydeligt mindre før vandoptagelsen end efter dens afslutning. Etter vort skøn svulmer l liter æg ved vandoptagelsen op til ca. 1,4 liter. Som det fremgår af det foregående afsnit (konklusioneils pkt. 4), kan vanskeligheden også undgås, hvis man skyller æggone 4-5 minutter efter sædens tilsætning og derefter lader dem henstå med rigeligt vand i l - 2 timer. De kan da tåle en forsigtig opmåling, idet vandoptagelsen nu nærmer sig afslutningen, og æggeno derfor er mindre følsomme. Det er vanskeligt at angive en arbejdsgang, der er prclctisk på ethvert dambrug - meget afhænger f.ekso af, om man afstryger æggene i klækkehuset eller langt derfra. Som det fremgår, k~ man bære sig ad på noget forskellig måde uden derfor at dniliu æg ved behandlingon. Man kan da blot anbefale, at den enkelte d~~lbruger fastlægger en arbejdsgang, der passer til de lokale forhold, og at han herunder tager hensyn til de' principper for den rigtige behandling af æggene, som er fremgået af vore forsøg. 8 Befrugtningsresultatet. Når man mange steder er kommet ind på den praksis at tilsætte vand til æggene straks efter, at sæden er opblandet, skyldes det utvivlsomt en forestilling om, at vandtilsætningen er nø~venaig for, at en befrugtning kan finde sted. Schaperclaus (ijlchrbuch der Teichwirtschaft" (1961)) anbefcler vandtilsætning til æggene samtidig med, at sæden omrøres, og nævner, at æggene bør henstå med rigeligt vand i 5-20 minutter, "således at befrugtningon leen foregå uforstyrret". Grundlaget for disse forestillinger er sandsynligvis, at hvis man iagttager en dråbe sæd under mikroskop, vil man finde, at sædcellerne er gc~ske ubevægelige. Først i det øjeblik, wan tilsætter lidt vand, kommer sædcellerne i overmåde livlig bevægelse. Hertil er der imidlertid at sige, at man opnår samme - ja, en~og on bedre effekt - ved tilsætning af den ægvædske, man stryger af hunngrne sammen med æggene.

9 9 Ved tilsætning af vand bevæger sædcellerne sig livligt i ca. t minut, og efter ca. l minuts forløb er al bevægelse ophørt. Tilsætter man derimod ægvædske til sæden, varer perioden med livlige be Vcægelser 3t - 4 minutter. Det viser sig ovenikøbet, at hvis mon til blandingen af sæd og ægvædske på et senere tidspunkt tilsc3tter vand, opstår der atter livlig bevægelse i sæden; men denile Gans i en noget kortere periode. I det omfang befrugtningen afhænger af sædcellernes bevcc~elighed, må man sige, at en opblanding af sæden i æg og ægvand giver en større befrugtningschance, end hvis der tilsættes vand UIJ.idl.elbart efter afstrygningen af hannerne, fordi sædcellerne bevarer deres bevægelighed i længst tid i ægvandet. Desuden bliver der endnu en chance for befrugtning ved skylningen af æggene, idet Qer da atter opstår sædbevægelse ved vandtilsætningen. Som tidligere påvist indebærer vandtilsætningen til æggene inden skylningen stærke risikomomenter. Iagtagelserne over SEJdcellernes bevægelighed tyder ikke på, at den af Schaperclaus ~befalede henstand af æg og sæd opblandet med vand i 5-20 minutter på nogen måde skulle give en større befrugtningsprocent end æggenes henstand i ægvædske og sæd. Det viser sig da også, at hver gang vi har anvendt den nye praksis uden vandtilsætning, har befrugtningsresultatet, som det viser sig efter røringen af øjenæggene, været særdeles tilfredsstillende. I det tidligere o~talte forsøg III har vi opgjort den totale ægdødelighed, idet en del af æggene i hvert hold ikke er pillet, førend øjenæggene er rørt. Fradrager vi nu dødeligheden i de to første døgn efter befrugtningen, får vi en god forestilling om, hvor stor en procent ikke-befrugtede æg, der forekommer ved de forskellige metoder, idet det som før omtalt forudsættes, at ubefrugtede æg først dr.æbes, når øjenæggene røres: Total æg- Døde æg UbefrUGtede dødelighed efter 2 døgn æg Spand a. Æggene henstår i ægvædske og sæd i 90 minutter, hvor- 4.8% 0.3% 4.5;; efter de skylles b. Skylning 4 minutter efter sædens tilsætning til æg 3.0% 1.2% 1.8% og ægvædske c. Straks efter sæden tilsættes der rigeligt vand. Henstår i 16.2% 11.5% "', /0 90 minutter inden skylning

10 lo Som det ses, er procenten af ubefrugtede æg ringe ved alle metoder; men der opnås tilsyneladende den bedste befrugtning, hvis man skyller æggene på det tidspunkt, hvor sædcellernes bg~jgelighed i æ~rcedsken netop er ophørt (spand b). Når vor nye prrucsis alligevel er anlaet nere i lighed med metoden i spand a, er det ønsket om en nem arbejdsgang ved afstrygningen, der har v.æret afgørende (stor afstand mellem afstrygnin5ssted og klækkehus). Desuden er forskellel1 i total dødelighed Dellen Epandene a og b så ringe, at det ikke berettiger til at kalde den ene metode bedre end den anden, når mulighederne for en tilfældig variati:.1.on tages i betragtning,. Konklusion: Det fremmer ikke befrugtningen at sætte vand til æggene straks efter, at sæden er tilsate Strygning i si eller fad. Opblandingen af sæden imellem æggene foregår naturligvis lettest, når der er... igelig vædske til stede~ På mange d ejilb rug fore"': t~ker man imidlertid at afstryge æggene i en si frgmfor i et fad, hvorefter men fo:::, at lette sædens opblandi:'ls tilsætter vo,,!l(l, inden sæden røres om mellem æggene. Som omtalt er denne vandtil~~tning uønsket og afstrygningen i et fad, hvor ægvædsken bevares til sædopblandingen, er følgelig bedst af hensyn til en nem og ufarlig opblanding. Man må dog absolut undgå at fi lcnuste æg, slim, ekskrementer eller andre ure:nheder opblandet imellem æg;;ene. Imidlertid rejser der sig det spørgsmål, om afstrygningen i en si fremfor i et fad skulle v.ære at forgtdæ7~e af andro grunde. Under vor efterforskning af årsagerne til den stærkt svingende ægdødelighed på forsøgsdambruget undersøgte vi, om afstrygning i si eller fad havde indflydelse på ægdødeligheden" Ved forsøget blev lo hunfisk afstrøget således, at den ene halvdel af hver huns æg blevafstrøget i et plastikfad, den anden halvdel i en si, idet vi skiftevis strøg f0~s~9 ægh&lvde1 i fad eller si~ Resultatet af forsøget blev følgende: Fad % døde efter afstrygning 1,, % døde efter røring 7~o 9.1 Si

11 f Il Hvad angår de æg, der døde kort efter afstrygninggn, nå det siges, at forsøget fandt sted, før vi var opmærksomme på faren ved at skylle æggene under vandoptagelsesprocessen. Der er s~ledes en mulighed for, at forskellen i dødelighedsprocent kort eftgr afstrygningen kan have haft sin årsag i vor behandling af æggene (f.eks. hvis æggene i de to hold ikke har haft lige lang tid eller lige meget vand til vandoptagelsen, inden de blev skyllet). Dette skulle derimod næppe have indflydelse på dødelighedsprocenten efter røringen, hvor afstrygningen i si ikke viser sig overlegen over afstrygningen i fad. Konklusion: Afstrygning i et fad er fordelagtigere end afstrygning i en si. Henstand af s~d og ubefrugtede æg. Når det drejer sig om at få arbejdet med afstrygning og befrugtning til at gå let fra hånden, kan det i særlige tilf8lde v,ære aktuelt at lade sæd eller ubefrugtede æg henstå &n tid, inden man foretager befrugtningen. Under vort arbejde med fodædli~g af regnbueørred har vi således normalt' afntrøget hannernes sæd i et tørt glas. Unclo:r'tiden har sæden henstået i glasset i flere timer, inden den er opbrugt, uden at vi på nogen måde har kunnet konstatere nedsat bofrugtningsduelighed på grund af denne henstand. Det tilføjes, at glasset med sæd har stået køligt, men frostfrit og uden direkte solbestråling. Det er en selvfølge, at der ikke Då komme den mindste smule vand til sæden. Under tilsvarende forhold har vi forsøgt at lade æg henstå i indtil 30 minutter, inden befrugtningen fandt sted. Hellor il~e her har vi kunnet konstatere nogen skadelig virkning af henstandon. I det nedenstående er vist resultatet af to forsøg, hvor befrugtningen er udført med lo minutters mellemrul1. Variationerne i dødolighed må tilskrives tilfældigheder, og der er tydeligvis ingen S2XlIJGnbæng mellen henstandstid og dødelighedsprocent:

12 12 Forsøg A: % døde straks efter strygning % døde efter røring ~efrugtning Straks Efter lo min. Ef tor 20 ~ Efter 30 m Forsøg B: % døde straks efter strygning % døde efter røring Moderfiskenes fodring. Med det formål at undersøge fodersammensætningens in~flyuelse på æggenes kvalitet og mængde, har vi eet år igennem f :>clrot on dam moder":",, fisk med tørfoder (fra A/S Dansk Tørfoder, Brande) 06 sd.ili"onlignet med en dam tilsvarende moderfisk, der havde fået alminqolist fiskefoder. Der kunne ikke påvises nogen.8a.til1cnhæng mellell ægr~e_n~e~ levedygtighed og det anvendte foders art. ~eller ikke ægmæn~l9f_2~. kg. moderfisk var forskellig i de to damme. Lys fra lysstofrør kan dnæbe ørredæg. På grundlag af en amerikansk undersøgelse (PerlLlutter ond White i "The Progressive Fish Culturist tf vol. 24 no. l) skal der her advares mod anvendelse af lysstofrør i klækkehuse. Undorsøgelsen viste, at længere tids lysstofrørbelysning af æg af kilc1oør:;..'od kunne medføre katastrofal dødelighed. Det er navnlig rør, der udsender kraftigt lys inden.for det synlige spektrum af violet og bl~;.t, der er farlige.,.lti.silb rwr, -_dier-uds.:ehde.l1.,uer6 gnlligt til or.sn::.;e lys formodes at v.ære ret ufarlige. Der er således grund til at bevare de almindelige 01ol.::-cI'iske pærer i klækkehuse, hvor disse forefindes. Har man allorode lysstofrør, bør man undgå den blåligt-hvide type og i stedot anvende rør, der udsender gult lys, ligesom man ikke bør lade lysot br.ænde i klækkehuset i utide. Har man iøvrigt mistanke OIn, at lygstofrør i et klækkehus har skadelig virkning, kan man undersøge sagon ved at sammenligne dødeligheder i dækkede og utildækkøde klc;:~2.):ebakker. Man :må blot sørge for, at forsøgsoateria.let i enhver anden henseende er ensartet og iøvrigt anvende Dange bakker i forsøgot af hensyn til den tilfældige variation i dødelighed.

13 Resume. l. Det påvises, at skylningen af æg bør finde sted lli~iddelbart efter tilsætningen af vand til æggene. En god arbejdsgang ved befrugtning og skylning af æg beskrives side Det fremmer ikke befrugtningen at sætte vand til æggene straks efter, at sæden er tilsat. 3. Man må foretrække at afstryge æggene i fad fronfor i si. 4. Sæd bevarer befrugtningsdygtigheden i mindst et par timer efter afstrygningen. Æg kan befrugtes i mindst t time efter afstrygningen. For både sæd og æg gælder det, at der ikke må komne den mindste smule vand til under afstrygningen eller opbevaringen. 5. Det påvirker ikke klækningsresultatet eller Docerfiskenes ægmængde, om der fodres med fiskefod~r eller med tørfoder. 6. Lys fra lysstofrør -. navnlig blålig-hvidt lys - l:an dr.æbe ørredæg. 13 Brøns i januar 1967 F. Bregnballe

OPDRÆT OG STRYGNING AF MODERFISK SAMT BEFRUGTNING AF ÆG

OPDRÆT OG STRYGNING AF MODERFISK SAMT BEFRUGTNING AF ÆG MEDDELELSE FRA FORS0GSDAMBRUGET NR. 65 JANUAR 1982 OPDRÆT OG STRYGNING AF MODERFISK SAMT BEFRUGTNING AF ÆG af FRANK BREGNBALLE - 2 - Copyright ForsØgsdambruget. Dele af meddelelsen må ikke mangfoldiggøres

Læs mere

HVORDAN MAN MODVIRKER INDAVL I MODERFISKBESTANDE

HVORDAN MAN MODVIRKER INDAVL I MODERFISKBESTANDE :V1EDDELELSE FRA FORSOGSDA:VIBRUGET NR. 82 :V1ARTS 1992 HVORDAN MAN MODVIRKER INDAVL I MODERFISKBESTANDE AF FRANK BREGNBALLE - l - Indlednin~. Mange dambrugere, som lader den ene generation moderfisk efterfølge

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com Øvelse 1 a) Forsøg med kartoffelgrød/mos og kartoffel stivelse Formål: At konstatere forskelle i konsistens ved forskellig metodebrug af kartoffelmels stivelse. - ½ kg skrællede kartofler i tern - 1 L

Læs mere

Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle!

Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle! Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle! 150 g smør* 150 g sukker 2 dråber vaniljeekstrakt 2 æg** 150 g glutenfrit selvhævende hvidt mel fra Doves Farm (Self-raising White

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Opskrifterne indgår i Vikingeskibsmuseets event, Stormandens Fest, som afholdes den 8. og 9. august 2009.

Opskrifterne indgår i Vikingeskibsmuseets event, Stormandens Fest, som afholdes den 8. og 9. august 2009. Opskrifter fra vikingernes køkken Med særlig tilladelse fra Bi Skaarup. Opskrifterne indgår i Vikingeskibsmuseets event, Stormandens Fest, som afholdes den 8. og 9. august 2009.» Besøg Vikingeskibsmuseet:

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

Tørt sand og vådt sand.

Tørt sand og vådt sand. 1 2 Våd, vådere, vådest Målet med dette idékatalog er at inspirere til en række naturvidenskabelige og natur-sproglige aktiviteter for de helt små børn i dagpleje og vuggestue med udgangspunkt i elementet:

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Amerikansk chokoladekage 10 personer 1 springform 22 cm Dej: 60 g kakaopulver 1½ dl kogende vand 180 g blødt smør 350 g sukker 3 æg 250 g mel 1 tsk. bagepulver ½ tsk. natron 1½ dl

Læs mere

Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Provisorisk prøvningsmetode 99-1 Udsendt: Februar 1996 Revideret: September

Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Provisorisk prøvningsmetode 99-1 Udsendt: Februar 1996 Revideret: September Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998 Vejteknisk Institut Provisorisk prøvningsmetode 99-1 September 1998 Side 2 af 8 Bestemmelse af vanduopløselige stoffer i tøsalt prvi 99-1:1998

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

CpLy ApS. Rugevejledning - Flade rugemaskiner. Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1

CpLy ApS. Rugevejledning - Flade rugemaskiner. Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1 CpLy ApS Rugevejledning - Flade rugemaskiner Opdateret - Sommer 2014 RUGEVEJLEDNING - CPLY APS 1 Vigtigt Alle temperaturer er beregnet til en flad rugemaskine som ikke har ventilator. Hvis din rugemaskine

Læs mere

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder INSTRUKTIONER Inden du begynder Kombucha-moderen er tørret og skal aktiveres. Opbevar kombucha-moderen i køleskab indtil aktivering. Aktiveringsprocessen tager 10-28 dage. Se instruktionerne herunder.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Upside down fersken kage mums :-)

Upside down fersken kage mums :-) Upside down fersken kage mums :-) På sådan en onsdag der er lige langt til weekenderne og vejret er små diset ja så kan man lige så godt bage en kage Det blev til en Upside down fersken kage super nem

Læs mere

MEDDELELSE FRA FORSØGSDAMBRUGET NR. 68 FEBRUAR 1984 V ARMEBEHANDLING OG STERILITET HOS ØRREDER AF SVEIN O. SOLBERG, ALFRED JOKUMSEN OG VIGGO HØR L YCK

MEDDELELSE FRA FORSØGSDAMBRUGET NR. 68 FEBRUAR 1984 V ARMEBEHANDLING OG STERILITET HOS ØRREDER AF SVEIN O. SOLBERG, ALFRED JOKUMSEN OG VIGGO HØR L YCK MEDDELELSE FRA FORSØGSDAMBRUGET NR. 68 FEBRUAR 1984 V ARMEBEHANDLING OG STERILITET HOS ØRREDER AF SVEIN O. SOLBERG, ALFRED JOKUMSEN OG VIGGO HØR L YCK - 2 - Et af problemerne med opdræt af større fisk,

Læs mere

Ny foderplan for alle smågrise. Du kan beholde flere

Ny foderplan for alle smågrise. Du kan beholde flere Ny foderplan for alle smågrise Du kan beholde flere smågrise hos soen Større kuld giver større dødelighed Stigende antal smågrise Levende fødte grise og dødelighed før fravænning 14,0 13,5 13,0 12,5 I

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C.

Temperaturen i det objekt, som skal fjernes, skal ligge på mellem 0 og +20 C. BRUGSANVISNING TROLLKRAFT Cement til sprængning af fjeld og beton. Beskrivelse og egenskaber TROLLKRAFT er en specialcement, som efter opblanding med vand udvikler et enormt ekspansionstryk - op til 8000

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L)

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L) Ølbrygning Udarbejdet af Jacob Højgaard Thinggaard, Viborg Gymnasium og Hf for Aktuel Naturvidenskab. Se også artiklen: Ølbrygning avanceret bioteknologi i nr. 5 2016. http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/aktuel_naturvidenskab/nr

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som a + b

Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som a + b vil have samme chance for at få eller 7 skilling i et retmæssigt spil, som det senere vil blive vist. Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som

Læs mere

Eriks Mad og Musik. Tema: Brunch. Bland mel, sukker, natron og salt og pisk blandingen i skålen lidt efter lidt.

Eriks Mad og Musik. Tema: Brunch. Bland mel, sukker, natron og salt og pisk blandingen i skålen lidt efter lidt. Eriks Mad og Musik.september 00 Tema: Brunch Varm Chokolade l sødmælk - spsk kakao 00 g mørk chokolade på 0-70% spsk sukker Piskefløde Hæld mælken i en tykbundet gryde og læg forsigtigt et par teskefulde

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Æblekage med rugbrød.

Æblekage med rugbrød. Æblekage med rugbrød. Ingredienser: 150 g rugbrød 75 g smør 75 g farin 1 æg 75 g mel 1 tsk bagepulver 1 tsk stødt kanel 3/4 dl mælk 2-3 æbler 1 spsk kanelsukker Sådan gør du: 1. Tænd ovnen på 200 grader.

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Upside down fersken kage mums :-)

Upside down fersken kage mums :-) Upside down fersken kage mums :-) På sådan en onsdag der er lige langt til weekenderne og vejret er små diset ja så kan man lige så godt bage en kage Det blev til en Upside down fersken kage super nem

Læs mere

FØDSELSDAG MED ØKOBANDEN

FØDSELSDAG MED ØKOBANDEN FØDSELSDAG MED ØKOBANDEN Her kan du få en masse gode ideer af Økobanden til hvordan du kan gøre din fødselsdag sund, sjov og økologisk. BEMÆRK: Fødselsdagsopskrifterne er til 10 børn. MENU 1 Æbleorm af

Læs mere

Variation: nogle af mandlerne kan erstattes med nødder, og de forskellige frø kan varieres efter smag og behag.

Variation: nogle af mandlerne kan erstattes med nødder, og de forskellige frø kan varieres efter smag og behag. Det daglige brød Hjernekernebrødet kloge-åge En sandkageform (cirka10x25 cm) smøres med et godt lag 200 g mandler (med hinde) og 100 g solsikkefrø blendes sammen og hældes i en stor skål. 100 g hørfrø

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22 Emnerne: Aflæggere, hvorfor? Sådan laves en aflægger Beskyttelse mod røveri Tidsfristerne N Aflæggere,

Læs mere

Når vejret er gråt og vinden er kold, er der intet bedre end en kop kakao eller te sammen med en omgang nybagte boller.

Når vejret er gråt og vinden er kold, er der intet bedre end en kop kakao eller te sammen med en omgang nybagte boller. Gulerodsboller Når vejret er gråt og vinden er kold, er der intet bedre end en kop kakao eller te sammen med en omgang nybagte boller. Denne gang er det gulerodsboller efter fars opskrift, som han selv

Læs mere

Handlingsplan. Prioritet Indsatsområde Beskrivelse af tiltag Faglig begrundelse

Handlingsplan. Prioritet Indsatsområde Beskrivelse af tiltag Faglig begrundelse Handlingsplan Prioritet Indsatsområde Beskrivelse af tiltag Faglig begrundelse Huldstyring Der skal gennemføres konsekvent huldstyring, og huldet skal ensrettes mere inden søerne sættes i løsdrift. Dårligt

Læs mere

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER LEKTIO 5 PILFØRIG I AKOTRAKTER elv om det er meget vanskeligt at opstille entydige regler for spilføringen, er der nogle principper, der næsten altid kan følges i sanskontrakter: 1. Tæl dine topstik 2.

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

15. september 2016 Stegte Ål

15. september 2016 Stegte Ål 15. september 2016 Stegte Ål Den, der tager ålen ved halen og kvinden på ordet, kan sige, at han ikke har haft hold på nogen af dem. Menu Hovedret Stegte ål m/flødestuvede kartofler Æblepeberrod Agurkesalat

Læs mere

Af Poul Erik Sørensen, Hårby. Kilde: Tidsskrift for Biavl nr. 5, side 131-134. 1994

Af Poul Erik Sørensen, Hårby. Kilde: Tidsskrift for Biavl nr. 5, side 131-134. 1994 Af Poul Erik Sørensen, Hårby Kilde: Tidsskrift for Biavl nr. 5, side 131-134. 1994 I denne artikel gives en beskrivelse af hvordan parringskassetter kan passes, så der i en sæson kan parres op til 4 dronninger,

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Fristende og nemme desserter. Opskriftstema. Dr. Oetker Danmark A/S +45 44 94 52 33 www.oetker-fs.dk

Fristende og nemme desserter. Opskriftstema. Dr. Oetker Danmark A/S +45 44 94 52 33 www.oetker-fs.dk Fristende og nemme desserter Opskriftstema Tiramisu med hindbær, likør og mokkabønner 20 ladyfingers 1 dl hindbærlikør (hedvin, likør, dessertvin) 300 g hindbær 6 ¼ dl sødmælk 175 g Dr. Oetker Creme Tiramisu

Læs mere

Hedrin. Bliv fri for lus på time!

Hedrin. Bliv fri for lus på time! Hedrin Bliv fri for lus på time! Indhold Fri for lus - hurtigt og nemt Fri for lus - hurtigt og nemt...... 3 Lidt om lus.................. 4-5 Nem behandling.............. 6-7 Sådan virker Hedrin...........

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College

Løgkompot til fisk. Opskriften er udviklet for Gyldensteen Gods af KOLD College Løgkompot til fisk 3 stk. Kepaløg. 2 stk. Stjerne anis. ½ spsk. Karry. 25 gram. Cashewnødder. ½ dl. Hvid balsamico. 1 stor spsk. Honning. Salt og peber. Rapsolie. Pil og rens løgene. Skær fra top til bund

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: chinchilla hund chinchilla 1. Chinchilla er i naturen flokdyr som stammer fra Andesbjergene i Sydamerika. 2. Det er natdyr, der er aktive aften og nat og sover hele dage. 3. De bliver kønsmodne i 4-5 mdr.

Læs mere

August Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1

August Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1 August 2017 Krocketregler www.dgi.dk 25721 (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1 11-09-2017 14:19:43 2 Reglerne: Godkendt på krocketsamling/midtvejsmøde i Fuglsø, november 1998. Ændringer: Godkendt på

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK Dette skrift er baseret på en videnkupon lavet som et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Murværk og murer Mikael Martlev i perioden 2012-13. Indledning - kort

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Til Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling

Til Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT DK-3900 NUUK GREENLAND P.O.BOX 570 PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Departementet for Uddannelse,

Læs mere

Sammenhængen mellem folkeskolens faglige niveau og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse

Sammenhængen mellem folkeskolens faglige niveau og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse NOTAT 18. MARTS 2011 Sammenhængen mellem folkeskolens faglige niveau og sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse Jørgen Søndergaard, SFI Danmark er fortsat langt fra målet om, at 95 pct.

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Jeg er havren. Et samarbejde mellem Kulturværkstedet og Fælleskøkkenets Det Grønne Værksted

Jeg er havren. Et samarbejde mellem Kulturværkstedet og Fælleskøkkenets Det Grønne Værksted Jeg er havren Et samarbejde mellem Kulturværkstedet og Fælleskøkkenets Det Grønne Værksted Fortælling om kornet I Danmark dyrkes der hovedsagligt 4 kronsorter; Hvede, rug, havre og byg. Hvede er Danmarks

Læs mere

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse - 1 Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med virkning fra 15. juni 2017 har pensionister ret til at anvende sommerhuse i Danmark som helårsbolig

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 28. september 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W DA HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Perfekte løsninger giver perfekte resultater ACTIVE NS MANUAL ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Indholdsfortegnelse Hvad er Active NS? Anvendelse: Gylletanke, gyllelaguner, svinestalde, kvægstalde Forsøgsresultater:

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum.

Menu. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Menu Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Oksemørbrad, Provencalske tomater, Duchess og brun fond. Pistacie mazarin med hindbærskum. Karrymarinerede Scampirejer med avocado og mango. Opskrift

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

viden vækst balance i køkkenet Æg i køkkenet 1/5

viden vækst balance i køkkenet Æg i køkkenet 1/5 viden vækst balance Æg i køkkenet 1/5 Fakta om æg og hygiejne se hvordan ægget bliver dannet inde i hønen. den lille film er på engelsk: How an egg is made : http://www.youtube.com/watch?v=l_d1qtndyjc

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Den 19. februar 2015. Danmarks bedste. v/rikke Kring

Den 19. februar 2015. Danmarks bedste. v/rikke Kring Den 19. februar 2015 Danmarks bedste v/rikke Kring www.mgi.dk Menu Gammeldaws Flæskesteg m/kartofler, brun sovs og hjemmelaver rødkål Lækkerier fra Kring chokoladekage af chokolade fra Ecuador med blødende

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug SKALFLEX SILIKONEPUDS 10/15 SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug Skalflex Silikonepuds Egenskaber Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN

INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN INGENIØRENS ARBEJDSMETODE: ØV DIG I METODEN I denne aktivitet skal I øve jer i at bruge ingeniørens arbejdsmetode. Øvelsen er teoretisk. Det betyder, at I ikke skal bygge eller fremstille noget, men blot

Læs mere

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER Støttet af: TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER ERFARING NR. 1402 Antibiotika tildelt til foder skal opblandes, så alle grise i en sti får den tiltænkte dosis. Der er testet forskellige metoder

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion BEK nr 672 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1301525 Senere ændringer til

Læs mere

Inspiration fra Pharmakons køkken

Inspiration fra Pharmakons køkken Inspiration fra Pharmakons køkken Efterårets hyggestunder Oktober 2014 Efteråret er over os. Derfor har vi, her på Pharmakon, valgt at fokusere på, lidt til den søde tand og lidt der varmer i de mørke

Læs mere

Opformering af bifamilier baggrund og metoder.

Opformering af bifamilier baggrund og metoder. Opformering af bifamilier baggrund og metoder. Baggrund - vinterdødelighed En naturlig del af biavlen har altid været at sørge for nye bifamilier i god tid, inden de gamle bifamilier bukkede under. En

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Dansk vejledning Badger Crescendo

Dansk vejledning Badger Crescendo Badger Crescendo 175-7 Udarbejdet af Modelskibet.dk Michael Bern-Martens Side 1 af 10 Indledning Model 175 er en Bottom Feed, Dual Action, Internal Mix airbrush. Derved er Model 175 også blandt de mest

Læs mere