GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN"

Transkript

1 Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet om bemærkninger senest fredag den 21. september Denne frist er blevet forlænget til den 8. oktober 2012 ved jeres af 20. september 2012, hvilket vi hermed gerne vil sige tak for. Grundejerforeningen Skovsøparken har nedennævnte bemærkninger til jeres udkast til afgørelse. Affald og gadelys I har specielt anmodet om bemærkninger til kommunens telefoniske oplysninger af 21. august Tove Pedersen, Vej og Park har oplyst til Søren Peter Kongsted, Vejdirektoratet, at renovationen alene stiller krav om belysning på den enkeltes parcel (matrikel) og ikke til vejen, der fører til og fra parcellen. Den henstilling, som klager havde indsendt i kopi, var udtryk for et sådant krav. På baggrund heraf har vi kontaktet renovationsfirmaet HCS, Arbejdstilsynet og Slagelse Kommunes affaldsordning, jf. vedhæftede bilag. I af 27. september 2011 anfører HCS bl.a. følgende: Som udgangspunkt skal den vej eller det areal, som renovatøren benytter, være oplyst, herunder indkørsler, pladsen hvor beholderen/sækken er placeret samt gangarealet, som renovatøren benytter til at transportere beholderen/sækken til og fra indsamlingsbilen. I af 12. september 2012 anfører HCS supplerende, at Arbejdstilsynets regler ikke er entydige og anbefaler, at grundejerforeningen kontakter Arbejdstilsynet og forsøger at få en udtalelse. Arbejdstilsynet anfører i af 14. september 2012 bl.a. følgende: I At-vejledning om kunstig belysning fremgår det, at belysningen på udendørs arbejdssteder skal sikre, at arbejde og færdsel kan foregå forsvarligt. Belysningskravene til vejbelysning kan bruges, hvis færdslen sker som almindelig trafik på gader, veje og stier. Kravene kan fx bruges ved adgangen til virksomheden. Alle andre steder skal belysningen tilpasses det arbejde og den færdsel, der foregår, så risiko for ulykker undgås. I almindelighed vil kravene til belysningsstyrke ligge mellem kravene til vejbelysning og kravene til indendørs belysning. I At-vejledningen om indretning og brug af dagrenovationssystemer fremgår det bl.a., at renovationsfirmaet skal kortlægge og medtage eventuelle problemer i sin arbejdspladsvurdering (APV). På den baggrund vurderer arbejdsgiveren sammen med arbejdsmiljøorganisationen risikoen konkret i forhold til de relevante belastningsforhold. Renovationsfirmaet bør

2 tage trafikale forhold, belysning, sigtbarhed og synlighed i betragtning i sin APV. Det fremgår også af vejledningen, at transportvejen skal være godt oplyst og uden niveauforskelle, sådan at der fx ikke er for store hældninger eller trin. Yderligere bør det sikres, at transportvejen er ryddet for sne og andet, der kan øge risikoen for faldulykker. Slagelse Kommune, affaldsordningen anfører i af 19. september 2012 følgende: Slagelse kommune kan ikke bekræfte at regulativets bestemmelse om lys på adgangsvej til affaldsbeholder ikke gælder for veje, parkeringspladser og stier i Grundejerforeningen Skovsøparken i forbindelse med afhentning af affald. Som du selv nævner i din henvendelse, benytter renovatøren netop disse veje, stisystemer og parkeringspladser i forbindelse med tømning og derfor skal de være belyst i henhold til Regulativ for Husholdningsaffalds Hvis disse adgangsveje ikke bliver tilstrækkeligt belyst, kan det betyde at der skal etableres nye standpladser for affaldsbeholderne på et sted som er tilstrækkeligt belyst i henhold til regulativet. Alternativt kan det betyde at beholderne skal sættes frem til et belyst sted inden tømning på tømmedagen. I grundejerforeningens brev af 18. januar 2012 til Vejdirektoratet har vi bl.a. anført følgende: I Grundejerforeningen Skovsøparken sikrer belysningsanlægget, at veje, stier og pladser, herunder parkeringspladser, er belyste, jf. bl.a. fotos i kommunens brev af 2. december I Søndermarksvejkvarteret er der stisystemer, hvor renovationsbilen ikke må køre, jf. foreningens klage af 24. oktober 2011, hvorfor det er afgørende, at bl.a. stisystemet er belyst. For nuværende er der et konkret problem ved Søndermarksvej Her sikrer lampernes placering belysning af både vej og sti, men der er ikke lys i lamperne for øjeblikket, da kommunen ikke vil betale for reparation heraf. Derfor har renovationsselskabet anført, at der mangler lys og bedt om, at dette bringes i orden, jf. vedhæftede. Hvis kommunen slukker for belysningen i grundejerforeningen, vil der på mange ejendomme ikke blive afhentet affald. Sagen er derfor ikke oplyst tilstrækkeligt fra kommunens side. Vejdirektoratet har i udkast til afgørelse anført følgende s. 7: I forhold til afhentning af renovation på de enkelte ejendomme har vi lagt vægt på kommunens telefoniske oplysninger om, at renovationen alene fastsætter krav om belysning på den enkelte matrikel og ikke på vejene, der fører til og fra matriklen. Slagelse Kommune, Park og Vej har oplyst til Vejdirektoratet, at renovationen alene stiller krav om belysning på den enkeltes parcel (matrikel) og ikke til vejen, der fører til og fra parcellen. I modsætning hertil har Slagelse Kommune, affaldsordningen oplyst til Grundejerforeningen Skovsøparken, at veje, stier og parkeringspladser skal være belyst. Arbejdstilsynet har ligeledes anført, at i Atvejledningen er anført, at transportvejen skal være godt oplyst. Grundejerforeningen Skovsøparken må desværre konkludere, at den telefoniske udtalelse fra Slagelse Kommune, Park og Vej - som Vejdirektoratet har lagt vægt på - er fejlagtig. Udtalelsen er i strid med kommunens affaldsregulativ og ikke i overensstemmelse med At-vejledningen. Sagen er derfor ikke oplyst tilstrækkeligt fra kommunens side. 2

3 Privatisering 3 Vejdirektoratet anfører i udkast til afgørelse s. 5, at reglerne i vejlovens 90 om nedklassificering af offentlige veje ikke finder anvendelse på reglerne om vejbelysning i den ny privatvejslovs 59. Vi vil gerne anmode om, at Vejdirektoratet begrunder udtalelsen om, at vejlovens 90 ikke finder anvendelse i denne sag. Henvisningen til privatvejsloven 59, der fastlægger, at kommunen kan bestemme, at private fællesveje skal holdes belyst, er ikke en begrundelse herfor - og desværre en irrelevant henvisning. Vejene er private fællesveje, men belysningsanlægget er kommunalt. I vejlovens 90 er bl.a. anført, at vejbestyrelsen skal udfærdige en tilstandsrapport og dokumentere, at vejen med udstyr er i god og forsvarlig stand. I denne sag er vejen privatiseret, men en del af udstyret, dvs. belysningsanlægget, er ikke privatiseret. Derfor skal der i medfør af vejlovens 90 udfærdiges en tilstandsrapport m.m., og belysningsanlægget kan først privatiseres 4 år efter, at kommunen har offentliggjort, at den påtænker at træffe en sådan beslutning. Retssikkerhedsmæssigt er det meget betænkeligt, at kommunen i 1978 stillede krav om, at anlægget skulle sættes i stand, inden kommunen overtog det som offentligt i forhold til, at kommunen i dag ikke ønsker at sætte anlægget i stand, inden det overdrages til grundejerforeningen. Grundejerforeningen finder det ubetænkeligt, at vejbelysningsanlæg er udstyr i henhold til vejlovens 90, stk. 8. Vejdirektoratet er enig heri, jf. direktoratets udtalelse af 8. marts 2010 til Roskilde Kommune. I udtalelsen er anført, at vejbelysning betragtes som vejudstyr og er omfattet af lovens almindelige bestemmelser om istandsættelse og vedligeholdelse. Hvis alle veje i grundejerforeningen var offentlige, skulle kommunen derfor behandle sagen i henhold til vejlovens 90, dvs. kommunen skulle udfærdige en tilstandsrapport for både veje og belysningsanlæg samt istandsætte veje og belysningsanlæg inden vejene med udstyr kunne overgå fra offentlige til private fællesveje. Grundejerforeningen gør derfor gældende, at selv om vejene er private, skal der anvendes en analog fortolkning, hvorfor privatisering af vejbelysningsanlægget skal ske i henhold til bestemmelserne i vejlovens 90. Ejerforhold Vejdirektoratet anfører i udkast til afgørelse s. 5, at det i henhold til bestemmelsen i privatvejslovens 45 er uden betydning, hvem der er ejer af vejbelysningen (master m.m.). Grundejerforeningen Skovsøparken er enig med Vejdirektoratet i, at dette almindeligvis er korrekt. Forudsætningen herfor er dog, at vejbelysningsanlægget er etableret, som et sammenhængende, isoleret anlæg, der kan holde private fællesveje belyst uafhængigt af belysningsanlægget for offentlige veje. Denne forudsætning er ikke opfyldt for Grundejerforeningen Skovsøparken, hvorfor forholdet skal inddrages i sagsbehandlingen. Belysningsanlægget i hele området er et samlet hele - uafhængig af ejerforhold. Eventyrvej, Prinsessevej, Søndermarksvej og hovedstien er offentlige. Fra belysningsanlægget ved disse veje og

4 stier er der kabelmæssig forbindelse 12 forskellige steder til belysningsanlægget ved de private fællesveje i Grundejerforeningen Skovsøparken, jf. vedhæftede oversigtskort. Kommunen har tidligere anført i forbindelse med denne sag, at kommunen har besluttet at adskille belysningen. Hvis kommunen adskiller belysningsanlægget, vil grundejerforeningen få 12 grupper af lamper, som ikke kabelmæssigt er forbundet med hinanden, dvs. kommunens beslutning medfører et ødelagt belysningsanlæg, hvorfor grundejerforeningen reelt skal bekoste udførelsen af et helt nyt belysningsanlæg, hvilket vil være meget bekosteligt - en investering til flere mio. kr. Der er derfor ikke proportionalitet mellem kommunens beslutning om egenbetaling af vejbelysning og konsekvenserne af en sådan beslutning. Dette forhold har kommunen ikke oplyst tilstrækkeligt. Kommunens finansiering af vejbelysning Vejdirektoratet anfører i udkast til afgørelse s. 6, at direktoratet ikke kan tage stilling til, om kommunens finansiering af vejbelysningen fra 1978 til 2010 var i overensstemmelse med privatvejsloven, og om den burde ophøre. Spørgsmålet skal fortolkes i henhold til kommunalfuldmagten. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte i 2003, at privatvejsloven ikke var til hinder for, at kommunen selv afholdt udgifterne til drift og vedligeholdelse af belysningen. Med hensyn til kommunens finansiering af vejbelysningen efter den 21. december 2010 anfører Vejdirektoratet bl.a., at direktoratet finder, at kommunen sagligt har vurderet relevante offentligretlige hensyn, herunder de hensyn som grundejerne og grundejerforeningen mv. har fremført under sagen. Vejdirektoratet anmodes om at uddybe dette i henhold til grundejerforeningens brev af 24. oktober 2011, hvorfra følgende kan erindres: I kommunens høringsbrev af 1. juli 2010 er anført, at det ikke er lovligt for kommunen at betale for belysningen på en privat fællesvej, medmindre kommunen har en saglig interesse i, at vejen er belyst. Denne saglige interesse kan ikke alene være begrundet af trafikale hensyn. I en vedlagt folder (fra 2010) er anført, at hverken privatvejsloven eller kommunalfuldmagten giver Slagelse Kommune en lovlig grund til at betale for drift og vedligeholdelse af gadelys på private fællesveje, medmindre kommunen har en saglig interesse. Det er dette forhold, kommunen ønsker at rydde op i, så kommunen handler lovligt. I høringsbrevet af 4. juli 2011 er anført de samme formuleringer som i høringsbrevet af 1. juli 2010, og folderen fra 2010 er fortsat vedlagt. Der er således ikke informeret om og taget konkret stilling i forbindelse med privatvejslovens 45, stk. 4 indsat ved lov nr af 21. december I henhold til privatvejsloven, 45, stk. 4 kan vejmyndigheden bestemme, at kommunen afholder udgifter til anlæg, forbedring og drift af vejbelysning, hvis almene, offentligretlige hensyn taler derfor. Af bemærkninger til lovforslaget fremgår følgende: 4

5 5 Som stk. 5 foreslås indsat en bestemmelse, der giver kommunerne hjemmel til at afholde udgifterne til vejbelysning på private fællesveje, hvis kommunen vurderer, at almene, offentlige hensyn taler herfor. Spørgsmålet om kommunernes hjemmel til at afholde disse udgifter har hidtil ikke været reguleret i privatvejsloven. Kommunerne har i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne haft en vis adgang til at afholde udgifter til vejbelysning på private fællesveje. Efter disse regler har en kommune ikke kunnet afholde udgifter til vejbelysning, der udelukkende er krævet af færdselsmæssige hensyn, men har kunnet afholde udgifterne (helt eller delvist), hvis kravet om vejbelysning (også) er stillet for at varetage andre saglige hensyn, som det tilkommer kommunerne at varetage, såsom arkitektoniske, tryghedsmæssige eller kriminalpræventive hensyn, eller efter omstændighederne hensynet til en forsvarlig økonomisk forvaltning. Med forslaget vil kommunerne også kunne afholde udgifter til vejbelysning, der udelukkende er krævet af færdselsmæssige hensyn, hvis almene, offentlige hensyn taler derfor. Det er ikke hensigten med forslaget udtømmende at regulere kommunernes mulighed for at afholde udgifter til vejbelysning på private fællesveje. Forslaget regulerer således ikke, i hvilket omfang kommunerne kan afholde sådanne udgifter i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne. I høringsbrevet er anført, at kommunens saglige interesse ikke alene kan være begrundet af trafikale hensyn. Dette er ikke korrekt, da der netop i bemærkningerne til lovforslaget er anført, at med forslaget vil kommunerne også kunne afholde udgifter til vejbelysning, der udelukkende er krævet af færdselsmæssige hensyn. Grundejerforeningen gjorde opmærksom på dette i brev af 23. august I kommunens afgørelse af 29. september 2011 anfører kommunen, at ud fra de kriterier, Teknik- og Miljøudvalget har besluttet skal lægges til grund for vurderingen, er det vurderet, at der ikke skal kræves vejbelysning på de private fællesveje i grundejerforeningens område. Kommunen kan derfor ikke lovligt påtage sig udgifter til vejbelysning i Skovsøparkens område. Kommunen forholder sig ikke konkret til lovændringen - men henviser til kriterier fastsat af Teknikog Miljøudvalget inden lovændringen - hvilket er en formel fejl. Ugyldig afgørelse Grundejerforeningen Skovsøparken må til trods for Vejdirektoratets vurdering af sagen desværre fortsat gøre gældende, at Slagelse Kommune har truffet en ugyldig afgørelse. I henhold til forvaltningslovens 22 skal en afgørelse, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, jf. endvidere lovens 24. Kommunen har ikke oplyst sagen tilstrækkeligt vedrørende krav til belysning ved afhentning af affald. Kommunens telefoniske oplysning til Vejdirektoratet er i strid med kommunens affaldsregulativ. Beslutning om egenbetaling af vejbelysning sker på baggrund af en forudsætning om, at belysningsanlægget er privat. Dette er ikke korrekt, hvorfor sagen skal behandles i henhold til vejlovens 90. Kommunen har ikke anvendt de korrekte retsregler. Kommunen vil adskille belysningsanlægget, hvorfor kommunens beslutning medfører et ødelagt belysningsanlæg i Grundejerforeningen Skovsøparken. Dette får som konsekvens, at grundejerforeningen reelt skal bekoste udførelsen af et helt nyt belysningsanlæg, hvilket vil være meget bekoste-

6 ligt - en investering til flere mio. kr. Der er derfor ikke proportionalitet mellem kommunens beslutning om egenbetaling af vejbelysning og konsekvenserne af en sådan beslutning. Dette forhold har kommunen ikke oplyst tilstrækkeligt. Kommunen har ikke konkret vurderet og taget stilling i forbindelse med privatvejslovens 45, stk. 4 indsat ved lov nr af 21. december I kommunens høringsbrev fra 2011 er anført, at kommunens saglige interesse ikke alene kan være begrundet af trafikale hensyn. Dette er ikke korrekt, da der netop i bemærkningerne til lovforslaget er anført, at med forslaget vil kommunerne også kunne afholde udgifter til vejbelysning, der udelukkende er krævet af færdselsmæssige hensyn. Kommunen forholder sig ikke konkret til lovændringen - men henviser til kriterier fastsat af Teknikog Miljøudvalget inden lovændringen - hvilket er en formel fejl. Kommunen har pligt til at oplyse sagen, før der træffes afgørelse (officialmaksimen). Kommunen har i afgørelsen ikke redegjort for væsentlige forhold i sagen, ikke taget stilling til ejerskabet og derved ikke foretaget en tilstrækkelig begrundet afgørelse. Grundejerforeningen finder derfor, at forvaltningslovens 22 og 24 ikke er overholdt. Afgørelsen bør derfor hjemvises til fornyet behandling. Med venlig hilsen Poul Jensen formand Søndermarksvej Slagelse Bilag: udveksling med HCS, Arbejdstilsynet og Slagelse Kommune, affaldsordningen Oversigtskort, gadelys 6

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere