Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937"

Transkript

1 Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937 Vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling 1937 samt ændringsforslag vedtaget på ordinær generalforsamling 1997, 2009, 2013 samt ekstraordinær generalforsamling 2013

2 1 Foreningens navn er Randers fiskeriforening à 1937 Foreningens postadresse er den til enhver tid værende formands legale adresse. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at samle alle lyst og fritidsfiskere under et. Definition iflg. saltvandsfiskeriloven: Lystfiskeri: er med stang, pilk eller lignende lette håndredskaber Fritidsfisker: Fisker med ruser, garn og andre redskaber som ikke falder ind under erhvervs- og bierhvervsfiskeri eller lystfiskeri. Foreningen skal med alle lovlige midler, hjælpe sine medlemmer mod overgreb som de måtte blive udsat for under udøvelsen af fiskeriet, samt efter evne, at søge fiskeriet bevaret på Randers Fjord, som Fjord fiskeri, og om nødvendig med lovbundne regler, at forhindre fiskebestandens ødelæggelse. 3 Medlemsskab og kontingent Stk. 1. Enhver, som er godkendt af udvalget for nye medlemmer og som har betalt kontingent til foreningen samt ligeledes tilslutter sig forenings vedtægter og dermed foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen. Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Stk Kontingent betales d. 1. februar. 2. Betaler et medlem ikke kontingent eller bod, vil sletning finde sted, når medlemmet har modtaget et rykkerbrev med 8 dages betalingsfrist og restancen plus rykker gebyr ikke er betalt inden for betalingsfristen - medlemmet kan ikke genoptages før al skyldig restance er betalt samt indbetaling af indmeldelsesgebyr. 3. Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren eller formanden. 4. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling, hvis det ekskluderede medlem, skiftligt fremsætter krav herom. 5. Medlemmerne forpligter sig til at melde ændring vedr. adresse samt telefonnummer til foreningens formand eller kasserer. Dette skal ske skriftligt. 4 Bestyrelsen Foreningens daglige anliggende administreres af en bestyrelse. Bestyrelsen består af: 1 formand, 1 kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Kasseren udnævnes automatisk til næstformand. Ønsker Kasseren ikke at være næstformand, udpeger formanden et andet medlem af bestyrelsen til næstformand, dog vil det ikke være muligt for formanden at udpege en suppleant som næstformand. Bestyrelsen holder møde så tit formanden, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt - dog mindst 1 gang hvert kvartal. Suppleanten kan deltage i alle bestyrelsesmøde, dog uden stemmerettighed.

3 På bestyrelsesmøderne stemmes der demokratisk om foreningens daglige anliggender. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 50% af den siddende bestyrelse er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der udfærdiges referat af bestyrelsesmøderne som godkendes af bestyrelsen, på næstkommende bestyrelsesmøde. Man kan som bestyrelsesmedlem/suppleant i Randers fiskeriforening ikke udøve bestyrelsesarbejde i en anden forening af samme art og med samme interesser. 5 Generalforsamling Valg til bestyrelsen foregår på foreningens årlige generalforsamling, som afholdes 2. tirsdag i april. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle myndige medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab, kan afgive stemme på generalforsamlingen. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes såfremt et flertal i bestyrelsen, eller mindst 30% af medlemmer ved skriftlig motivering forlanger det, og senest 14 dage efter skriftlig anmodning herom. 2. Indkaldelse til generalforsamling, skal ske skriftlig med dagsorden til foreningens medlemmer, mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 3. Eventuelle forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal forelægges skriftlig for formanden, senest den 10 dage forud for afholdelse af generalforsamlingen. 4. Der kan dog stilles ændringsforslag på generalforsamlingen. 5. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem. 6. Forslag om vedtægtsændringer, skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 1. marts. Valg til bestyrelsen 7. På generalforsamlingen de ulige år vælges: formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor - Genvalg kan finde sted. 8. På generalforsamlingen de lige år vælges: 1 kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor. Bestyrelses supleanten er på valg hvert år og pladsmanden er på valg hvert 2. år. Genvalg kan finde sted. 9. Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen, hvorimod pladsmanden er ansvarlig over for bestyrelsen. Medlemmerne er derfor forpligtiget til at efterkomme enhver henstilling fra Pladsmanden, som er pålagt af bestyrelsen. 10. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af Formanden. Dirigenten skal sørge for at protokollen bliver læst op fra sidste generalforsamling. Formanden eller dennes stedfortræder, aflægger beretning om foreningens arbejde det forgangne år. Beretningen skal godkendes af generalforsamlingen. 11. På generalforsamlingen aflægger kassereren revideret regnskab, med eventuelt revisionsbemærkninger. Regnskabet skal godkendes på generalforsamlingen.

4 6 Økonomi Formanden skal påse at kassereren fører en revideret medlemsliste. Formanden skal modtage en opdateret medlemsliste samt oversigt over bådpladser senest 1. maj. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 1. Formanden samt revisorerne skal sørge for at kasseren fører et forsvarligt regnskab samt at foreningens midler ikke anvendes i spekulationsøjemed, der kan påføre medlemmerne et økonomisk ansvar, som ikke er vedtaget på en generalforsamling. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 3. Èn gang årligt skal der gennemføres en ordinær revision, hvor revisorerne skal godkende årsregnskabet samt alle bilag med kasseren. Den ordinære revision skal være afviklet seneste 14 dage før den ordinær generalforsamling. 4. Formanden kan forlange en ekstraordinær revision hvor revisorerne samt kasseren har pligt til at være til stede. 5. Kontingent og bådpladsleje reguleres af bestyrelsen med hensynstagen til foreningens generelle økonomi. Kontingent eller bådpladsleje forhøjelser på over 50%, skal dog godkendes på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. 7 Huse på pladsen Medlemmer som har huse på foreningens areal, har pligt til at efterleve følgende regler: 1. Efterkomme enhver henstilling, som at være bestemt på en generalforsamling, eller et bestyrelsesmøde, og som måtte blive fremført af formanden eller næstformanden. 2. Husene skal fortrinsvis anvendes til opbevaring af fiskeredskaber, eller hvad der hører fiskeri til. 3. Ved nybygning af hus skal følgende regler overholdelses: - Materialet skal være Træ - Der skal være hældning eller rykning på husets tag. - Huset skal males sort. - Vinduesrammerne, dørene samt vindskederne skal fortrinsvis være røde eller sorte Foreningen udleverer dette. 4. Ved nyopførelse af huse skal medlemmet udarbejde en tegning, som skal godkendes af bestyrelsen. 5. Der må ikke forefindes beboelsesvogne o. Lign. på foreningens område. 6. Beboelse på foreningens område er forbudt. Enkelte overnatninger i eget hus eller båd er dog tilladt. 8 Salg eller overdragelse af huse Forinden salg eller overdragelse kan finde sted, skal det godkendes af bestyrelsen. 1. Salg eller overdragelse af husene kan kun finde sted til eksisterende medlemmer, som har båd, redskaber samt bådplads. I en sådan godkendelse indgår også salgsprisen som er på maks. kr. 3000,-, Dette beløb kan løbende justeres af bestyrelsens. Bestyrelsen kan kræve prisen nedsat såfremt den skønnes urimelig. Fastholder en sælger sin salgspris, skal han være indforstået med at, den pris som vil blive anslået ved en vurdering af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, som sælgeren selv

5 udpeger, er bindende og kan ikke ændres medmindre sælgeren forinden vurderingen, tilbagekalde sit ønske om salg. 2. Slettes en husejer af foreningen, skal huset enten overdrages jfr. 8, Punkt 1, eller fjernes fra foreningens areal, senest 1 måned efter at vedkommende er blevet gjort bekendt med sletningen. Er huset ikke fjernet inden for tidsfristen og er der ikke indgået en særlig aftale med formanden, vil huset automatisk tilkomme foreningen. 3. Ved udmeldelse af foreningen gælder samme regler jfr. 8, Punkt Ingen kan eje hus uden i forvejen at have båd, bådplads samt redskaber. 5. Arvinger har arveret i forhold til husene i foreningen. 6. Misligeholdelse af hus eller grund, kan efter henstillinger fra formanden resultere i inddragelse. 9 Bådpladser Foreningen råder over samtlige bådpladser i fiskerihavnen, som kan søges til leje af medlemmerne, i en rækkefølge som de er skrevet op. 1. Medlemmer som ønsker en bådplads skal udfylde foreningens gældende blanket, som kan rekvireres af kasseren eller hentes på foreningens hjemmeside. Blanketten skal sendes eller afleveres personligt til kasseren. Medlemmet er først officielt på ventelisten når kasseren har modtaget den i underskrevet stand. 2. Hvis bestyrelsen eller pladsmanden må træde til for at tøjre eller lænse en båd, pga. manglende opsyn fra ejerens side, vil ejeren blive pålagt en bod på kr. 250,- som tilføres foreningens kassebeholdning. Dette beløb kan reguleres på årligt basis af bestyrelsen. Betales denne bod ikke af ejeren, vil foreningen betragte det som restance jfr. 3 stk. 3 punkt Lejerne af bådpladserne, skal sørge for at deres både er forsvarlig fortøjet så de ikke kommer til at skade andre både. Fortøjningerne skal være mål med dimensionerne på båden. 4. Fortøjninger skal fjernes uden for sæsonen, hvis medlemmet ikke har båd i vandet. 5. Bådpladserne skal benyttes af lejeren og kan ikke udlånes til andre af lejeren. Kasseren er den eneste der kan fremleje bådpladser ud til andre medlemmer. Dog kan et medlem søge bestyrelsen om lov til udlån af bådplads til et andet medlem i en kortere periode Dog maks. 1 måned. 6. Alle medlemmer med fast bådplads, har pligt til at lægge sin båd på sin plads inden 31. maj. Sker dette ikke, fremlejes pladsen til anden side, uden forvarsel til medlemmet og indtægten for fremleje tilgår foreningen. 7. Hvis en lejer ikke benytter sin bådplads inden for et år (fra 31 maj til 31 maj), kan bestyrelsen inddrage pladsen efter passende varsel til lejeren. 8. Medlemmets båd må ikke overstige følgende retningslinier i forhold til bådpladserne: Der skal være min. 40 cm. For samt 40 cm. Agter til pælene. Ligeledes skal der imellem pælene var en forsvarligt afstand, så påsejling ikke sker. 10 Generelle ordensregler 1. Der må på ingen tid af året afbrændes affald eller lignende på foreningens areal, og en overtrædelse af dette forbud kan medføre øjeblikkelig eksklusion, hvad enten man ejer eller er bruger af hus eller bådplads. 2. Færden i bil på foreningens område, skal ske under hensyntagen til andre medlemmer og fartrestriktioner udstedt af bestyrelsen skal overholdes. 3. Affald skal smides i de dertil indrettede affaldsstativer. 4. Utidig samt uforsvarlig opførelse, som er til gene for andre personer på foreningens område, vil efter èn skriftlig advarsel fra formanden eller dennes stedforstræder, medføre øjeblikkelig eksklusion fra foreningen. Hvis medlemmet har hus og bådplads,

6 skal det afhændes jrf. 8 stk. 2. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling, hvis det ekskluderede medlem, skiftligt fremsætter krav herom. 11 Opløsning af foreningen Selv om foreningen skulle tabe tilslutning kan den ikke ophæves så længe der er 10 medlemmer. Skulle foreningen ophæves, kan foreningens midler ikke deles, men skal hensættes på en konto, eventuel under formynderskab, som vælges på en ekstraordinær generalforsamling. Hvis en anden forening etableres, af samme art og med samme formål; Er det et krav at den nye forening skal have, fra de nuværende vedtægter 2 samt 11, indskrevet permanent i deres vedtægter, for at kunne godkendes til overtagelse af den nuværende forenings midler. Foreningen kan dog bestemme at overskydende midler, afsættes til et årligt beløb til f.eks. udsætning af fiskeyngel i Randersfjord samt gudenåen. 12 Ændring af vedtægter Ændringer i foreningens vedtægter kan kun finde sted når det i forvejen er bekendtgjort ved dagsorden forud for en generelforsamling. Alle beslutninger sker ved stemmeflerhed, og ved almindelig håndsoprækning, men kan kræves skriftlig, såfremt et medlem udtrykker ønske herom på mødet. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen Jan Lajer, Henrik Sundahl, Keld Loch Sørensen, Søren Fogh Pedersen, Tom Flintholm

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker

!!! LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker LOVE og ORDENSREGLER FOR BÅDFORENINGEN STIBOERNE VED SLUSEN 30 2450 KØBENHAVN SV. 1. Navn, hjemsted og kendemærker 1. Klubbens navn er Bådforeningen Stiboerne. Dens hjemsted er Ved Slusen 30, 2450 København

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

KETTEHØJ II Vedtægter

KETTEHØJ II Vedtægter Navn, hjemsted & formål. KETTEHØJ II Vedtægter 1 Foreningens navn er "Haveforeningen KETTEHØJ II", dens hjemsted er Hvidovre Kommune, og dens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 222 Avedøre,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE

Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Vedtægterne for Havekolonien ENGHAVERNE Reviderede vedtægter gældende fra 08.03.2012 1. Navn Foreningens navn er Havekolonien ENGHAVERNE, Faaborg, hjemhørende på en del af ejendommen M4 ak faaborg markjorder

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 1. Klubbens navn er: Bådeklubben Sjællandsbroen (B.K.S.) Stiftet den 14. august

Læs mere