I. Compress AWO 9-13 CMO Installatørvejledning DA (2011/06)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)"

Transkript

1 I Compress AWO 9-3 CMO Installatørvejledning DA (20/06)

2 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring 4.2 Sikkerhedsanvisninger 4 2 Leveringsomfang 5 7 Tømning af varmesystem og vandvarmer 35 8 Tekniske data Systemløsning Tekniske data 38 3 Generelt 6 3. Information om varmepumpen Bestemmelsesmæssig anvendelse Typeoversigt Typeskilt Transport og opbevaring Opstillingssted Opsætningsanvisninger Varmeregulering Tvangsafrimning Kontrol før installationen 7 3. Checkliste CAN-BUS Håndtering af printplader Detailbilleder 0 9 Opvarmning generelt Kredse til varme Varmestyring Tidsstyring af varme Driftsform 40 0 Betjeningsfelt med display 4 0. Betjeningsoversigt Afbryder (ON/OFF) Drifts- og fejllampe Display Menu-taste og drejeknap Tilbage-taste Modus-taste Info-taste 4 4 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger 2 4. Mål og placeringsafstand for varmepumpe AWO Fundament og rørsystem for varmepumpe Installationsareal Kombimodul Rørtilslutninger 8 5 Installation 9 5. Varmesystem Forinstallation af rørtilslutninger Opstilling Varmeisolering Montering af temperaturføleren Skylning af varmerør Tilslutning af varmepumpen til varmesystemet Funktionsbeskrivelse Påfyldning af varmesystemet 22 6 Tilslutning til el-systemet Tilslutning af varmepumpen Tilslutning af Kombimodulet Fasevagt Udtørring Tilbehør Strømdiagram eltilslutning Eksterne tilslutninger Øvrige strømskemaer 3 Opstart 42 2 Installatørmenuer Åbning af installatørniveau Hurtig nystart af kompressoren Føler 43 3 Menuoversigt 44 4 Indstillinger 5 4. Rumtemperatur Varmtvand Ferie Timere Ekstern styring Installatør Tilskud Generelt Fejl Access-niveau Tilbage til fabriksindstillinger 76 5 Alarm Alarmlampe styring og rumføler Alarmvisning (20/06)

3 DK Indholdsfortegnelse Alarmsummer ved alarm Bekræftelse af alarm Alarmtimer, alarmdrift Alarmkategorier Alarmfunktioner Advarsler Alarmprotokol Alarmforløb 83 6 er Reset til standardværdier Funktionskontrol Kølemiddelkreds Indstil varmesystemets driftstryk Driftstemperaturer 90 8 Miljøbeskyttelse 9 9 Eftersyn Partikelfilteret Fordamperen Idriftsættelse og service protokol (20/06)

4 4 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger. Symbolforklaring Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant med grå baggrund og kant. Ved fare på grund af strøm udskiftes udråbstegnet i advarselstrekanten med et lynsymbol. Signalord ved advarselshenvisningens start markerer konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå livsfarlige personskader. Skader på grund af betjeningsfejl Betjeningsfejl kan føre til personskader og/eller materielle skader. B Sørg for, at børn ikke betjener eller leger med anlægget uden opsyn. B Sørg for, at kun personer, som kan betjene anlægget korrekt, har adgang til det. Vedligeholdelse og reparation B Reparationer må kun udføres af et autoriseret El- Installatør / VVS-installatør / Kølefirma. Dårligt udførte reparationer kan føre til risiko for brugeren og til forringet funktion. B Brug kun originale reservedele. B Lad et køle certificeret El-Installatør / VVS-installatør / Kølefirma efterse varmepumpen årligt og vedligeholde den efter behov. Vigtige informationer Øvrige symboler Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. De markeres med linjer over og under teksten. Symbol B Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet eller til andre dokumenter Opremsning/listeindhold Tab. Opremsning/listeindhold (2. niveau).2 Sikkerhedsanvisninger Generelt B Du bedes læse og opbevare den foreliggende vejledning omhyggeligt. Installation og opstart B Varmepumpen må kun installeres og startes op af et autoriseret og certificeret El-Installatør / VVS-installatør / Kølefirma (20/06)

5 DK Leveringsomfang 5 2 Leveringsomfang I Fig. Varmepumpe AWO Varmepumpe AWO 2 Lyd-absorberer 3 Brugervejledning 4 Justeringsfødder 5 Låg/topplade 6 Låseringstang 2 T I Fig. 2 Kombimodul Kombimodul 2 Justeringsfødder 3 Brugervejledning 4 Sikkerhedsventil varmesystem 2,5 bar T2 Udeføler med kabel (20/06)

6 6 Generelt DK 3 Generelt 3. Information om varmepumpen AWO 9-3 er en luftvarmepumpe, som er beregnet til placering udendørs med tilkobling til et kombimodul indendørs. 3.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse Varmepumpen må kun installeres i lukkede varmtvandsvarmesystemer efter EN Al anden anvendelse er ikke bestemmelsesmæssig. Skader, som opstår i forbindelse med forkert anvendelse, er udelukket fra garantien. 3.3 Typeoversigt Tab. 2 Installationen må kun udføres af en autoriseret installatør. Installatøren skal følge gældende regler og forskrifter samt anbefalinger fra leverandøren. AWO 9 3 Typeoversigt AWO Luft/varme-pumpe, udendørs 9-3 Varmeeffekt 9-3kW Kombimodul 200 anvendes kun sammen med varmepumpen AWO 9. Kombimodul 300 kan anvendes med samtlige varmepumpemodeller. 3.4 Typeskilt Typeskiltet er placeret på varmepumpens servicelåge. Her finder du oplysninger om varmepumpens effekt, varenummer, serienummer og produktionsdato. Typeskiltet for kombimodulet er placeret på kombimodulets elektriske del. 3.5 Transport og opbevaring Varmepumpen og Kombimodulet skal altid transporteres og opbevares i opretstående stilling. Varmepumpen skal dog holdes skråt midlertidigt, men ikke lægges ned. For at beskytte Kombimodulets front- og sideplader bør pladerne fjernes, før modulet løftes ind i huset. Træk frontpladens nederste kant udad, og løft derefter fronten lige opad. Skru også sidepladerne og ryg-/bagpartiet løs. Kombimodulet må ikke opbevares eller transporteres ved temperaturer under 0 C. Varmepumpen må ikke opbevares ved temperaturer under 0 C. 3.6 Opstillingssted 3.6. Udendørsmonteret varmepumpe (AWO) Varmepumpen placeres udendørs på et plant og stabilt underlag. Støbt plade anbefales. Rør og elkabler placeres i rørsystemet. Ved placering skal der tages hensyn til varmepumpens lydafgivelse. Smelte- og kondensvand skal ledes bort fra varmepumpen til et afløb i huset. Udeenheden til varmepumpen skal stå frit, så luftstrømmen ikke hindres i at strømme gennem fordamperen. så luftstrømmen kan passeres uhindret igennem fordamperen. Varmepumpen må ikke placeres, således at der kan opstå cirkulation af kold luft. Varmepumpen må ikke placeres, hvor der er risiko for sneskred og tagdryp Kombimodul Kombimodulet placeres indendørs. Rørtrækning mellem varmepumpen/kombimodul og eksisterende varmesystem skal være så kort som muligt, og rørene skal lægges, således at de tåler temperaturforskelle i radiatorvandet uden risiko for støj/knirkelyde. Rørene udendørs skal være isolerede. Spildevand fra sikkerhedsventilen ( 7, Fig. 29) skal ledes væk fra kombimodulet til et afløb 3.7 Opsætningsanvisninger 3.7. Fugt Luft/vand-varmepumper, som placeres afskærmet skal placeres på tørre og frostfri steder. Kold udendørsluft på ned til -20 C strømmer gennem varmepumpen. Hvis temperaturforskellene er for store mellem luften udendørs og indendørs, kan der opstå kondens på steder med lave udetemperaturer (f.eks. varmepumpens indeller udløb). Dette gælder især på steder med høj luftfugtighed. Dette kan skyldes: B Kældere, som ikke er helt tørre i nybyggede huse. B Utilstrækkelig ventilation. B Fugttilførsel (vasketøj som tørres, potteplanter m.v. For luft/varme-pumper, som placeres afskærmet, garanteres, at der ikke opstår kondens ved en relativ luftfugtighed på op til 50 % og 20 C temperatur. Ved drift uden for disse intervaller anbefales ekstra isolering for at forebygge kondensdannelse på apparatet (20/06)

7 DK Generelt Lyd Bosch varmepumper er stille i drift takket være optimal lydisolering, men vi anbefaler dog at følgende anvisninger overholdes ved valg af opsætningssted: B Åbninger til luftindtag og -udledning til varmepumpen bør ikke placeres ved vinduer i lydfølsomme rum (f.eks. soveværelser). B Luftindtag og -udledning i nicher eller mellem to parallelle vægge frarådes. B Luftudledningen bør ikke placeres direkte under et vindue. B Hvis varmepumpen placeres i boligen, bør der foretages lyddæmpningi rummet for opsætning. 3.8 Varmeregulering Styringen styrer varmeproduktionen til varmesystemet via udeføleren eller via en kombination af udeføleren og rumføleren. Yderligere informationer til styringen findes i betjeningsvejledningen til varmepumpens udeenhed. 3.9 Tvangsafrimning Optøning af varmepumpen udføres via varmgas og styres med en 4-vejsventil. 4-vejsventilen vender flowretningen i kølemiddelkredsen. Den komprimerede gas fra kompressoren ledes ind i toppen af fordamperen og smelter således isen. Under forløbet køles opvarmningsvandet noget. Længden af afrimningen bestemmes af, hvor stor tilrimningen er samt den aktuelle udetemperatur. Føler T2, T og T2 kontrollerer processen. Der er også en funktion til afrimning, som holder blæseren fri for is. Funktionen aktiveres eventuelt af installatøren. 3.0 Kontrol før installationen B Installation af varmepumpen skal foretages af en autoriseret El-Installatør / VVS-installatør / Kølefirma. B Før varmepumpen sættes i drift, skal varmesystemet og varmtvandsbeholderen inkl. varmepumpen være fyldt op og udluftet. B Kontrollér, at alle rørtilslutninger er intakte og ikke har løsnet sig under transporten. B Sørg for, at ledningerne er så korte som muligt, så anlægget beskyttes mod skader ved f.eks. uvejr. B Varmepumpeinstallationen skal følge gældende regler (20/06)

8 8 Generelt DK 3. Checkliste Installation af varmepumper udføres individuelt afhængigt af de givne forhold. Checklisten nedenfor vises en generel beskrivelse af installationsforløbet.. Stil varmepumpens udeenhed på en stabil undergrund. 2. Montér frem- og returledningerne på varmepumpens udeenhed. 3. Montér afløbsrøret på varmepumpens udeenhed. 4. Montér Kombimodulets indkommende og udgående rør. 5. Montér Kombimodulets sikkerhedsventil. 6. Montér Kombimodulets afløbsslange. 7. Kobl varmepumpe og Kombimodul sammen. 8. Slut varmesystemet til. 9. Montér udeføleren og rumføleren, hvis det ønskes (tilbehør). 0. Tilslut CANbus-ledninger mellem varmepumpe og Kombimodul..Påfyld og udluft varmtvandsbeholderen. 2.Fyld varmesystemet, og udluft det. 3.Slut anlægget til husets hovedtavle. 4. Sæt varmeanlægget i drift ved at foretage de nødvendige indstillinger på kontrolpanelet. 5.Kontrollér, at samtlige følere har nået optimal temperatur. 6.Kontrollér, og rens partikelfiltret. 7. Kontrollér varmepumpen efter driftsstart. CAN-BUS-ledningen må ikke lægges sammen med ledninger, som fører 230 V eller 400 V. Minimumafstand 00 mm. Lægning med følerledningerne er tilladt. I tilslutningsboksen i varmepumpen og Kombimodulet skal den eksterne CANbus-ledning placeres, så den ikke kommer i kontakt med stærkstrømstilslutninger (230/ 400 V). Forsigtig: Byt ikke om på 2-V- og CAN-BUStilslutningerne! Processorerne ødelægges, hvis der sluttes 2 V til CAN-BUS. B Sørg for, at de fire ledninger sluttes til kontakterne med de tilhørende markeringer på printkortene i varmepumpens indendørs- og udeenhed. Forbindelsen mellem printkortene etableres via fire ledere, som også forbinder 2-V-spændingen mellem printkortene. På printkortene er der både en markering for 2-V- og CAN-BUS-tilslutningerne. Kontakten Term markerer start og slut for CAN-BUS-forbindelsen. Sørg for, at det første og det sidste kort er termineret, og at alle andre ikke er termineret CAN-BUS De forskellige printkort i varmepumpe og Kombimodul forbindes med en kommunikationsledning, CANbus. CAN (Controller Area Network) er et totrådssystem til kommunikation mellem mikroprocessorbaserede moduler/printkort, som tilsluttes i serie. Fig. 3 Terminering CANbus Termineret CANbus 2 Ikke-termineret CANbus I Forsigtig: Fejl på grund af induktiv påvirkning. B CAN-BUS-ledningen skal skærmes og lægges separat fra ledninger, som fører 230 V eller 400 V. Passende kabel til ekstern placering er BELDEN *2*0,6 AWG 22 eller ledning LIYCY (TP) 2x2x0,5. Ledningen skal være parsnoet og afskærmet. Afskærmningen skal kun jordes i den ene ende og til stel. Maksimal ledningsængde er 30 m (20/06)

9 DK Generelt Håndtering af printplader Printplader med styreelektronik er meget følsomme over for elektrostatiske afladninger (ESD ElectroStatic Discharge). Derfor skal der udvises særlig forsigtighed, så skader på komponenterne undgås. Forsigtig: Skader på grund af elektrostatiske afladninger B Rør kun ved printpladen, hvis du bærer et jordforbundet armbånd I Fig I Fig. 4 Håndledsbånd Skaderne er for det meste skjulte. Printpladen kan fungere perfekt ved opstarten, og problemerne opstår først senere. Opladede genstande er kun et problem i nærheden af elektronikken. Overhold en sikkerhedsafstand på mindst en meter til skumgummi, beskyttelsesfolier og andre emballeringsmaterialer, beklædning af kunstfibre, (f.eks. fleece-pullover) og lignende, før du begynder på arbejdet. Et armbånd, der er sluttet til en jordforbindelse, giver god ESD-beskyttelse ved arbejde med elektronikken. Dette armbånd skal bæres, før den afskærmede metalpose/-emballering åbnes, eller før den monterede printplade lægges fri. Armbåndet skal bæres, indtil printpladen lægges i den afskærmede emballage igen eller sluttes til i det lukkede kontaktskab. Udskiftede printplader, som returneres, skal også behandles på denne måde (20/06)

10 0 Generelt DK 3.4 Detailbilleder I Fig. 6 Tilslutningsboks, varmepumpe Serviceudtag 2 Ekspansionsventil 3 Kontraventil 4 Lavtrykspressostat 5 4-vejsventil 6 Kompressor 7 Højttrykspressostat 8 Serviceudtag 9 Skueglas 0 Tørrefilter Væskeudskiller 2 Partikelfilter (bag elskabet) 3 Afluftningsnippel (bag elskabet) 4 Kondensator Fig. 7 AWO Montering foretages i omvendt rækkefølge. Demontering af sidelåge B Løsn skruerne nederst. B Skub lågen udad []. B Løsn øverst [2] I Advarsel: Serviceudtag ( og 8) må kun anvendes af certificeret køleuddanet person. B Hætterne på serviceudtaget må ikke fjernes. Demontering af servicelåge B Løsn skruerne nederst. B Skub lågen frem []. B Løsn lågen øverst [2]. Fig. 8 AWO I Montering foretages i omvendt rækkefølge (20/06)

11 DK Generelt Demontering af lyd-absorber (Fig. 9 og 0) B Demontér først servicelågen ( Fig. 7). B Løsn skruerne på siderne af loftet []. B Løft det af [2]. Kombimodul Fig. 9 AWO B Løsn skruerne på lydhjelmen [] I B Løft lydhjelmen op ad [2] I Fig. Indgående dele kombimodul CMO I Fig. 0 AWO Montering foretages i omvendt rækkefølge. Automatsikring 2 Sikringsskab med printkort 3 Overophedningsbeskyttelse, el-patron (nulstilling) 4 Aftapningshane til varmtvandsbeholder (CMO 300) 5 Cirkulationspumpe til varmesystemet 6 Varmebærerpumpe 7 Udluftning, arbejdstank 8 Arbejdstank til varmesystemet 9 Aftapningshane for arbejdstank 0 Manometer (0-3 bar) Skifteventil 2 Aftapningshane til varmtvandsbeholder (CMO 200) 3 Ekspansionsbeholder 4 Eltilskud 5 Vandvarmer 6 Udluftning, vandvarmer 7 Sikkerhedsventil varmesystem 2,5 bar (20/06)

12 2 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger DK 4 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger 4. Mål og placeringsafstand for varmepumpe AWO I Fig. 2 Mål AWO Minimumsafstand fra varmepumpe til væg er 500 mm. Minimumsafstand foran varmepumpen til længere objekter, f.eks. et hegn med maks. højde på,2 m, er 2000 mm. Minimumsafstand foran varmepumpen til højere objekter, f.eks. en væg, er 6000 mm. Minimumsafstand til siderne er 2000 mm. H,2 m H,2 m 2 m 6 m 2 m 2 m 0,5 m O Fig. 3 Installationsplads, varmepumpe AWO (20/06)

13 DK Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger Fundament og rørsystem for varmepumpe Varmepumpen placeres på stabilt underlag, f.eks. et fundament, med de samme mål som på Fig. 4. Fundamentet skal have et hulrum med plads til rør og kabler som vist på Fig Rørene skal isoleres. Cement af kvalitet B30 som minimum anbefales Fig. 4 Mål for fundament I Rørføring 2 Luftstrøm (20/06)

14 4 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger DK I Fig. 5 Fundament rør - og kabelføring El- og CANbus kabel ca..000 mm I Fig. 6 Fundament rørføring Fremløb og returrør isoleres mellem fundament og varmepumpe 2 Kondensvandrør 3 Plads til filterhane 4 El- og CANbus kabel (20/06)

15 DK Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger I Fig. 7 Rør- og kabelføring Afløb til kondensvand kan enten ske til kloak, afløb eller faskine Fig. 8 Kloak, afløb eller faskine. Fundament 00 mm 2 Singel 300 mm 3 Kondensvandrør 40 mm 4 Kloak, afløb eller faskine (20/06)

16 6 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger DK a b min a 400 b , I Fig. 9 Rørsystem Mellem fundamentet og huset lægges rørene og tilslutningskablerne i et rørsystem : a Hovedstrømforsyning, 3-faset b Elforsyning, -faset (EVU) 2 CANbus kabel 3 Kondensvandrør 4 Beskyttelsesrør til CANbus 5 Tætning af frem- og returløbsrør 6 Frem- og returløb 7 Frem- og returløb, detaljeret billede (20/06)

17 DK Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger Installationsareal Kombimodul 694 > 400 _ _> 800 _> I _> I Fig. 22 Mål på lofttilslutninger kombimodul CMO 300 Fig. 20 Kombimodul Foran Kombimodulet kræves et frit areal på 800 mm. Dette er ikke nødvendigt på de andre sider. Der kræves mindst 50 mm mellem Kombimodulet og andre faste installationer (vægge, køkken- og vådsrumselementer m.v.). Det er bedst at placere enheden op ad en ydervæg eller en isoleret indervæg I Fig. 2 Mål på lofttilslutninger kombimodul CMO (20/06)

18 8 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger DK 4.4 Rørtilslutninger 3 5 I udeenheden skal der foretages følgende tilslutninger: B Træk 40 mm plastrør fra kondensvandtilslutning til et afløb B Tilslut varmebærere ind og ud Fig. 23 Lofttilslutninger kombimodul CMO Varmtvand 2 Koldt vand 3 Varmebærer ind 4 Varmebærer ud 5 Varmesystem retur 6 Varmesystem tilløb 7 El-tilslutning I Kombimodulet udføres følgende tilslutninger: O Fig Tilslutninger varmepumpe Varmebærre ud (til kombimodul) 2 Tilslutning kondensafløb 3 Varmebærer ind (fra kombimodul) I B Træk afløbsslangen til et frostfrit afløb. B Montér sikkerhedsventilen. B Tilslut varmt vand til det udtag, der er mærket. B Tilslut koldtvand til det udtag, der er mærket 2. B Tilslut varmesystemets returledning til det udtag, der er mærket 5. B Tilslut varmesystemets fremløb til det udtag, der er mærket 6. Rørdimensioner (mm) Varmesystem Klemringstilslutning Cu Ø22 Ø28 Koldt og varmt vand Klemringstilslutning Rustfri Ø22 Ø22 Varmebærer Klemringstilslutning i kombimodul Klemringstilslutning i varmepumpe Ø22 DN25 Ø28 DN25 Afløbsstuds Ø32 Ø32 Tab. 3 Rørdimensioner (20/06)

19 DK Installation 9 5 Installation Installation må kun udføres af en autoriseret installatør. Installatøren skal overholde alle gældende regler samt forskrifter og bestemmelser i installations- og betjeningsvejledningen. Varmebærerpumpe G2 Fabriksindstillingen på varmebærerpumpen er (ext. in) Fig. 26 Fabriksindstillingen (ext. in) på varmebærerpumpen må ikke ændres ved hjælp af drejeknappen, pumpens indstillinger styres i styreenheden. 5. Varmesystem Partikelfilter Partikelfiltret til varmebæreren er monteret i varmepumpen. min ext. in min Cirkulationspumpe G Fabriksindstillinger på G er 6. Det kan være nødvendigt at justere indstillingen for at få en korrekt temperaturdifferens. Værdien skal ligge inden for det grå område. Drej på knappen for at justere værdien. repræsenterer afluftningstilstand. max max I Fig. 26 Varmebærerpumpe G2 6 6 Glykoltilsætning Normalt anvendes der ikke ethylenglykol i varmesystemet. I enkelte tilfælde kan ethylenglykol tilsættes med en maksimal koncentration på 5 % som ekstra sikring. Derved forringes varmepumpens ydelse I Advarsel: B Ingen andre frostsikringsmidler må anvendes i varmesystemet. Fig. 25 Cirkulationspumpe G 5.2 Forinstallation af rørtilslutninger B Montering af tilslutningsrør til varmesystemet og evt. varmt vand i lokalet frem til opstillingsstedet (20/06)

20 20 Installation DK 5.3 Opstilling B Fjern emballagen og følg instruktionerne på denne. B Tag medfølgende tilbehør ud. B Montér de medleverede indstillingsfødder, og justér varmepumpen. B Fjern transportbeslag. 5.5 Montering af temperaturføleren 5.5. Fremløbsføler T Føleren er formonteret i kombimodulet Udeføler T2 B Monter føleren på husets koldeste side - normalt mod nord. Føleren skal beskyttes mod direkte sollys, ventilationsluft eller lignende, der kan påvirke temperaturmålingen. Føleren må heller ikke monteres direkte under taget Varmtvandsføler T3 Føleren er formonteret i kombimodulet Rumføler T5 CANbus LCD (tilbehør) Der kan anvendes en CANbus-tilsluttet rumføler på hver kreds. Fig. 27 Transportsikring AWO 5.4 Varmeisolering I Alle varmebærende ledninger skal forsynes med varmeisolering iht. gældende normer. Det er kun det rum, hvor rumføleren sidder, der kan påvirke temperaturreguleringen for den pågældende varmekreds. Krav til monteringsstedet: Indervæg uden træk eller varmestråling, hvis det er muligt. Uhindret cirkulation af rumluften under rumføler T5 (skitseret område på Fig. 28 skal holdes frit). T5 0,3 m,2 -,5 m 0,6 m 0,3 m Fig. 28 Anbefalet monteringssted til rumføler T I (20/06)

21 DK Installation Skylning af varmerør Varmepumpen er en del af varmesystemet. Der kan opstå fejl i varmepumpen på grund af dårlig vandkvalitet i varmesystemet eller på grund af kontinuerlig tilførsel af ilt. På grund af ilt danner der sig korrosionsprodukter i form af magnetit og aflejringer. Magnetit har en slibeeffekt, som kan opstå i pumper, ventiler og komponenter med turbulente strømningsforhold som f.eks. i kondensatoren. Ved varmesystemer, som skal fyldes regelmæssigt, eller hvis brugsvand ikke indeholder rent vand ved udtagning af vandprøver, skal der træffes særlige foranstaltninger før installation af varmepumpen, f.eks. skal der installeres filtre og udluftere. Brug ikke uegnet tilsætningsmidler til vandbehandlingen. Tilsætningsmidler til forhøjelse af ph-værdien er tilladt. Den anbefalede ph-værdi er 7,5 9. Eventuelt kræves der en varmeveksler til beskyttelse af varmepumpen. 5.8 Funktionsbeskrivelse Princippet bygger på flydende kondensering og tilskud fra Kombimodulet. Styreenheden styrer varmepumpen med udeføler T2 og fremløbsføler T i henhold til den indstillede varmekurve. Når varmepumpen ikke selv kan klare at opvarme huset, starter Kombimodulet automatisk tilskuddet og giver sammen med varmepumpen den ønskede temperatur i huset. Opvarmningen af varmt vand har prioritet. Det varme vand styres af måleværdien fra beholderføleren T3. Mens varmtvandsbeholderen varmes op, er varmesystemet koblet fra via en 3-vejs-ventil. Når varmtvandsbeholderen har nået sin nominelle temperatur, forsynes varmesystemet med centralvarme igen. Varmtvandsdrift ved standset varmepumpe: Ved udetemperaturer under ca. -20 C standser varmepumpen automatisk og kan så ikke producere varmt vand. Tilskuddet i kombimodulet overtager automatisk både varmedriften og varmtvandsproduktionen. Forsigtig: Ved skærespåner eller andre dele i rørsystemet kan varmepumpen beskadiges. B Skyl derfor varmesystemet igennem for at fjerne restprodukter inden opstart. 5.7 Tilslutning af varmepumpen til varmesystemet B Slut varmepumpen til varmesystemet. B Læg varmesystemets rør, så der ikke kan opstå støj i varmesystemet på grund af temperaturforskellene i anlægsvandet. B Anvend PE - rør med en diameter på 32 mm mellem varmepumpen og kombimodulet ( Fig. 9). B Isolér rørene over fundamentet ( Fig. 6) iht. praksis. Der skal installeres tilgængelige luftudladere på rørtræk mellem ude- og indedel. Korte rørtræk udendørs reducerer varmetabet (20/06)

22 22 Installation DK 5.9 Påfyldning af varmesystemet Fyld varmtvandsbeholderen op med anlægsvand efter udskylning af varmerørene. Fyld derefter varmesystemet. 7 Advarsel: Vandvarmeren kan revne, hvis fyldning foretages i forkert rækkefølge. B Fyld og tryksæt vandvarmeren inden varmesystemet fyldes. 6 Påfyldning af varmesystemet:. Udluft varmesystemet ved at åbne Udluftningsniplen, som sidder nær vandvarmerens top. Udluft også arbejdstanken. 2. Udluft den ved hjælp af varmepumpens udlufter. 3. Påfyld til korrekt tryk, hvilket afhænger af ekspansionsbeholderens tryk ( Tabel 0). 4. Når det rigtige tryk er nået, lukkes ventilen til påfyldning af anlægsvandet. Påfyldningsventil for varmesystemet (indgår ikke i leverancen) skal monteres uden for Kombimodulet. 5 Advarsel: B Sikkerhedsventil må aldrig afspæres eller afproppes I Fig. 30 Indgående dele kombimodul CMO Aftapningshane til varmtvandsbeholder (CMO 300) 2 Udluftning, arbejdstank 3 Aftapningshane for arbejdstank 4 Manometer (0-3 bar) 5 Aftapningshane til varmtvandsbeholder (CMO 200) 6 Udluftning, vandvarmer 7 Sikkerhedsventil varmesystem 2,5 bar I Fig. 29 Varmepumpe Udluftningsnippel (20/06)

23 DK Tilslutning til el-systemet 23 6 Tilslutning til el-systemet Fare: på grund af strømstød! B Tilslutningen til elektriske dele skal altid være spændingsfri før arbejdet. Alle regulerings-, styre- og sikkerhedsanordninger til varmepumpen er forbundet og kontrolleret, så de er driftsklar. Varmepumpens eltilslutning skal kunne separeres. B Installér en separat sikkerhedskontakt, som kan afbryde varmepumpen helt fra strømmen. Ved separeret strømforsyning skal der installeres en egen sikkerhedskontakt til hver strømforsyning. 6. Tilslutning af varmepumpen Forsigtig: Rør kun ved printpladen, hvis du bærer et jordforbundet armbånd ( kapitel 3.3). B Demontér servicelågen ( Kapitel 3.4, Fig. 7 ). B Tag kontaktskabets lukning af. B Før tilslutningskablerne til elskabet via kabelføringen i bunden af varmepumpen. B Tilslut kablerne i henhold til strømdiagram. Kablerne skal være tilstrækkelig lang, så elskabet kan åbnes. B Sæt elskabets lås og varmepumpens servicelåge på plads. På fasevagten er der fire indikatorlamper. Når varmepumpen tilsluttes strømmen og faserne er korrekt tilsluttet, lyser den nederste gule lampe. Ved forkert tilslutning lyser den øverste røde lampe og Fasefejl E2x.B ( Kapitel 5.7.5) vises i menuvinduet. Sørg for at ændre faserækkefølgen, så den gule lampe tænder. Fasevagten reagerer også på for henholdsvis for lav og for høj spænding. Ved høj spænding tændes den næstøverste røde lampe. Ved lav spænding tændes den næstnederste røde lampe og i begge tilfælde vises Fasefejl E2x.B ( Kapitel 5.7.5) i menuvinduet. Når spændingen igen befinder sig inden for grænseværdierne, tændes den gule lampe igen. 6.4 Udtørring Udtørring skal ske med kontinuerlig adgang til strøm. Ved anvendelse af udtørring skal strømtilslutningen foretages på normal vis, se ( Kapitel 6.6.4). Efter afslutning af udtørringsproceduren kan EVU-signalet tilkobles ( Kapitel 6.6.5). Aktivér derefter EVU-signalet iht. indstillingerne i menuen Ekstern styring. Udtørringsprocessen beskrives i ( Kapitel 4.6.0). 6.5 Tilbehør Rumføler T5 CANbus LCD placeres centralt i huset og tilsluttes i henhold til ( Kapitel 5.5.4). Varmekabel tilsluttes, hvis afløbsrøret fra varmepumpens drypbakke kræver frostbeskyttelse ( Fig. 32). 6.2 Tilslutning af Kombimodulet Forsigtig: Rør kun ved printpladen, hvis du bærer et jordforbundet armbånd ( Kapitel 3.3). B Aftagning af frontbeklædning B Tag kontaktskabets lukning af. B Før tilslutningskablerne til elskabet via kabelføringen i kombimodulets tagplade. B Tilslut kablerne i henhold til strømdiagram. B Sæt elskabets lås og kombimodulets frontplade på plads. 6.3 Fasevagt Der er monteret og tilsluttet en fasevagt i varmepumpen for at overvåge fasefølgen til kompressoren ved installation ( Fig. 33) (20/06)

24 24 Tilslutning til el-systemet DK 6.6 Strømdiagram eltilslutning 6.6. Oversigt over tilslutning af elcentral - varmepumpe EWP EWB I Fig. 3 Oversigt over tilslutning af elcentral - varmepumpe og kombimodul Elmåling til elcentralen 2 Elmåler til varmepumpe, lav afgift 3 Afgiftskontrol 4 Elmåler til ejendommen, -faset høj afgift 5 Elmåler til ejendommen, 3-faset høj afgift 6 Kompressor 7 Krumtaphusvarme 8 Varmebærerpumpe G2 + styreenhed 9 Eltilskud EWB Kombimodul EWP Varmepumpe *) Bøjle, som fjernes ved separat elmåling (20/06)

25 DK Tilslutning til el-systemet I Fig. 32 Oversigt eltilslutning Kombimodul 2 Varmepumpe 3 6A med 9kW tilskud, 20A med 2 kw tilskud 4 Fabriksindstillinger 5 Separate elmålinger (20/06)

26 26 Tilslutning til el-systemet DK Oversigt over printkort I Fig. 33 Oversigt over printkort Kombimodul 2 Varmepumpe B Fasevagt F Automatsikring F2 Automatsikring F Motorværn, kompressor K Kontaktor, kompressor Q Softstart V EMC-filter (0-3kW) V2 EMC-filter X Klemrække X2 Klemrække IOB-BPrintkort BAS Printkort PGB Printkort SMPSPrintkort AHB Printkort eltilskud PEL Klemmekort, lavspænding PIL Klemmekort, følere (20/06)

27 DK Tilslutning til el-systemet I Fig. 34 Signalskema, kombimodul Kontrollér, at potentiometer A og P står i korrekt position (20/06)

28 28 Tilslutning til el-systemet DK Elmåling I Fig. 35 Elmåling, varmepumpe og kombimodul PEL klemkort for tilslutning af EVU-signal 2 Måling, kombimodul 3 Forsyning -faset, 2L, til styreenheden ved EVU 4 Forsyning til varmepumpe 5 Klemrække, varmepumpe 6 Klemrække, kombimodul Standardudførelse Fra fabrikken bøjleforbindes klemmerne til en fælles elforsyning. Tilsluttes på L, L2, L3, N og PE EVU-valg Elforsyningen kan også tilkobles som lav afgift fra EVU-styreenhed. Ved spærretid forsynes styreenheden med -faset 2L, høj afgift. Tilslut på 2L, 2N samt PE. Signal fra EVU-styreenhed tilsluttes på PEL-klemkort klemmerne og C. Ved spærretid er der ingen kontakt. Klembøjlerne mellem 2N-N og L3-2L fjernes. 6.7 Eksterne tilslutninger B For at undgå forstyrrelser på følerne, skal stærk- og svagstrømsledninger placeres adskilt fra hinanden (mindste afstand 00 mm). B Benyt følgende kabelareal ved forlængelse af temperaturfølerkabel: Op til 20 m langt kabel: 0,75 til,50 mm 2 Op til 30 m langt kabel:,0 til,50 mm (20/06)

29 DK Tilslutning til el-systemet I Fig. 36 Strømskema, varmepumpe Anvendes ikke med mindste kompressormodel 2 Kompressor (mindste model) 3 Kompressor (større model) E2.B Fasevagt E2.E Kompressor E2.F Motorværn, kompressor E2.K Kontaktor, kompressor E2.Q Softstart E2.V EMC-filter E2.V2 EMC-filter (20/06)

30 30 Tilslutning til el-systemet DK I Fig. 37 Strømskema Fuld optrukket linje = tilsluttet fra fabrik Stiplet linje = tilsluttes ved installation: Kompressor (mindste model) 2 Kompressor (større model) E2.G3 Blæser E2.T6 Kompressor E2.T7 Varmebærer ind E2.T0 Kondensator E2.T Fordampertemperatur E2.T2 Temperatur, luftindtag E2.RLP Lavtrykspressostat E2.F2 Varmebeskyttet blæser E2.B Fasevagt E2.F Motorværn, kompressor E2.RHP Højttrykspressostat E2.E Kompressor E2.E Krumtaphusvarme (tilbehør E2.E2 Varmekabel (tilbehør) E2.Q3 4-vejsventil E2.G3 Blæser E2.F50 Sikring E2.K Kontaktor, kompressor E2.Q Softstart (20/06)

31 DK Tilslutning til el-systemet Øvrige strømskemaer I Fig. 38 Strømskema, Kombimodul Til varmepumpe E2.E2 Eltilskud E2.F Automatsikring E2.F2 Overophedningsbeskyttelse E2.F3 Elanode (i rustfri beholder) (20/06)

32 32 Tilslutning til el-systemet DK I Fig. 39 Strømskema, Kombimodul Fuld optrukket linje = tilsluttet fra fabrik Stiplet linje = tilsluttes ved installation: E.G Cirkulationspumpe, varmesystem E.P2 Cirkulationspumpe, varmesystem E2.G Cirkulationspumpe, kreds 2 E2.Q Shunt-kreds 2 E2.G2 Cirkulationspumpe, varmebærer E2.Q2 Skifteventil E4.G6 Cirkulationspumpe varmt vand E2.F5 Sikring (20/06)

33 DK Tilslutning til el-systemet I Fig. 40 Strømskema, Kombimodul Fuld optrukket linje = tilsluttet fra fabrik Stiplet linje = tilsluttes ved installation: E4.T3 Varmtvandsføler E.T Fremløb, kreds E2.T8 Varmebærer ud E2.B Ekstern indgang E4.F3 Elanodealarm E0.T2 Udeføler E4.T3 Varmt vand E2.T Fremløb, kreds 2 E2.G2 Cirkulationspumpe, varmebærer E2.B Ekstern indgang kreds 2 E2.B2 Ekstern indgang (20/06)

34 34 Tilslutning til el-systemet DK I Fig. 4 Eksterne tilslutninger Fuldt optrukket linje = tilsluttes altid Stiplet linje = tilbehør: Separate tilslutninger 2 Fabriksindstilling E2.B Ekstern indgang E0.T2 Udeføler E4.T3 Varmt vand E2.T Fremløb, kreds 2 E2.B Ekstern indgang kreds 2 E2. B2 Ekstern indgang 2 E2.Q Shunt-kreds 2 E2.G Cirkulationspumpe, kreds E.P2 Summer E4.G6 Cirkulationspumpe varmt vand (20/06)

35 DK Tømning af varmesystem og vandvarmer 35 7 Tømning af varmesystem og vandvarmer Tømning af varmesystemet:. Sluk for varmepumpen på hovedafbryderen (ON/ OFF). 2. Sluk for spændingsforsyningen. 3. Tilslut slange til afløb fra Aftapningsventilen, både fra varmtvandsbeholderen og arbejdstanken. 4. Åbn Aftapningsventilen (, 5 og 3, Fig. ). 5. Åbn Udluftningsniplen, både i Kombimodulet og varmepumpen. Tætning af varmesystemet for vand:. Sluk for varmepumpen på hovedafbryderen (ON/ OFF). 2. Sluk for spændingsforsyningen. 3. Åben udlufteren, indtil manometeret viser et tryk på bar. 4. Sluk for det kolde vand. 5. Tilslut slangen til den kolde vand øverst på kombimodulet. 6. Åbn den næste varmtvandshane. 7. Pump vandet ud af tanken ved hjælp af hæverten. Der findes ingen aftapningsventil til det varme vand I Fig. 42 Varmepumpe Udluftningsnippel I Fig. 43 Indgående dele kombimodul CMO Aftapningshane til varmtvandsbeholder (CMO 300) 2 Udluftning, arbejdstank 3 Aftapningshane for arbejdstank 4 Manometer (0-3 bar) 5 Aftapningshane til varmtvandsbeholder (CMO 200) 6 Udluftning, vandvarmer 7 Sikkerhedsventil 2,5 bar (20/06)

36 36 Tekniske data DK 8 Tekniske data 8. Systemløsning Detaljeret systemløsning findes i produktets oversigt. 8.. Forklaringer til systemløsning E0 E4 E0.T2 Udeføler E4 Varmvandsbeholder Tab. 4 E4.F0 Sikkerhedsventil E E4.T3 Føler, varmtvandsbeholder E.C Arbejdstank E4.V4 Varmt vand E.C0 E.F0 Ekspansionsbeholder Sikkerhedsventil E4.W4 Tab. 8 Koldt vand E.G Varmesystemets pumpe E. T Fremløbsføler E.TT Tab. 5 Rumføler E2 E2.Q E2.G E2.T E2.TT Tab. 6 Shuntventil Varmesystemets pumpe Fremløbsføler Rumføler E2 E2 E2.E2 E2.G2 E2.G3 E2.T8 E2.T7 E2.T0 E2.T E2.T2 E2.Q2 E2.V0 Tab. 7 Varmepumpe Eltilskud Varmebærerpumpe Blæser Varmebærer ud Varmebærer ud Kondensator/varmebærer ind Kølemiddeltemperatur, fordamper Lufttempeatur, fordamper Skifteventil Filter (20/06)

37 DK Tekniske data Systemløsning med Kombimodul l Fig. 44 Varmepumpe og Kombimodul (20/06)

38 38 Tekniske data DK 8.2 Tekniske data Drift luft/vand Enhed AWO 9 AWO AWO 3 Afgivet effekt / COP ved +2/35 ) kw 8,5 / 3,7,5 / 3,6 3,5 / 3,6 Afgivet effekt / COP ved +7/35 kw 9,9 / 4,2 3,6 / 4,0 4,7 / 3,9 Varmesystem Tilslutning varmebærer mm DN25 Varmebærerflow nominelt l/s 0,6-0,5 0,23-0,56 0,27-0,58 Internt trykfald varmebærer kpa 4,9 4,9 4,9 Kompressor Kompressor Copeland Scroll R-407C kg 2,85 3,75 3,9 Afrimningssystem Varm gas med 4-vejsventil Luftstrøm m 3 /time Lydtryk, fra meters afstand dba Lydeffekt dba <58 <60 <6 Elektriske data El-forbrug, blæsemotor kw 0,54 Elektrisk indkobling 400 V 3N ~ 50 Hz Sikringsstørrelse AT Startstrøm med softstart A <30 Generelt Højeste udgående varmebærertemp. C 63 Dimensioner (BxDxH) mm 970x50x590 Vægt kg Kabinet Tab. 9 Tekniske data, varmepumpe AWO ) Effektoplysningerne er angivet iht. Europastandard EN 45. Galvaniseret, lakeret plade (20/06)

39 DK Tekniske data 39 Kombimodul Effekt el-patron kw 9 2 Effekt cirkulationspumpe kw 0,2 0,2 Elektrisk tilslutning 400 V, 3 N AC 50 Hz 400 V, 3 N AC 50 Hz Maks. effektforbrug kw 9,2 9,2 Sikringsstørrelse (gl-gg/d-karakt.) A 6 20 Maks. arbejdstryk varmesystem bar/mpa 2,5/0,25 2,5/0,25 Maks. arbejdstryk, varmt vand bar/mpa 9/0,9 9/0,9 Maks. indgående tryk (koldt vand) bar/mpa 9/0,9 9/0,9 Nettovolumen, varmt vand / udvendig kappe l 85/40 286/75 Volumen i arbejdstanken l Volumen i ekspansionsbeholderen l 2 4 Overophedningsbeskyttelse C Min. flow varmesystem l/s 0,9 0,9 Pumpe til varmesystemet G Wilo Stratos Pico 25/-6 Varmebærerpumpe G2 Wilo Stratos Para 25/-7 Dimensioner (BxDxH) mm 600x600x x70x970 Vægt ekskl. vand kg Vægt inkl. vand kg Tab. 0 Tekniske data, kombimodul 8.2. Pumpekurver Måleværdier for temperaturfølerne C Ω T... C Ω T... C Ω T ,4 0,8,2,6 Rp ¼ H[m] Wilo- Stratos PICO OEM 5/-6, 25/-6, 30/-6 6 ~230 V - Rp ½, Rp, Rp ¼ ,5,0,5 2,0 Rp [m/s] Δp- c Rp ½ Heating and cooling Fig min Q[m³/ h] Pumpe til varmesystem og varmebærer max I Tab. Følerværdi (20/06)

40 40 Opvarmning generelt DK 9 Opvarmning generelt Varmesystemet består af en eller to kredse. Afhængigt af tilskudstype og adgangen til den installeres varmesystemet efter den ønskede driftsform. 9. Kredse til varme Kreds : Reguleringen af den første kreds hører til styreenhedens standardudstyr og kontrolleres via den monterede fremløbsføler eller sammen med en evt. installeret rumføler. Kreds 2 (blandet): Reguleringen af kreds 2 hører også til styreenhedens standardudstyr og skal kompletteres med en blandeventil, en cirkulationspumpe og en fremløbsføler og eventuelt også en rumføler. Kreds 3-4 (blandet): Reguleringen af maks. to ekstra kredse er mulig som tilbehør. Hertil udstyres hver kreds med blandemodul, blandeventil, cirkulationspumpe, fremløbsføler og eventuelt rumføler. Kredsene 2-4 må ikke have højere fremløbstemperatur end kreds. Det betyder, at det ikke er muligt at kombinere gulvvarme fra kreds med radiatorer fra en anden kreds. En sænkning af rumtemperaturen for kreds kan påvirke andre kredse. 9.2 Varmestyring Udeføler; en føler monteres på husets ydervæg. Føleren sender signaler til styreenheden i varmepumpen. Styring ved hjælp af udeføler betyder, at varmepumpen automatisk tilpasser varmen i huset efter udetemperaturen. Kunden bestemmer, hvilken temperatur varmesystemet skal have i forhold til udetemperaturen ved hjælp af indstilling af aktuel rumtemperatur i styreenheden. Udeføler og rumføler (en rumføler er mulig pr. varmekreds): Til regulering med en udeføler og en rumføler skal der anbringes en (eller flere) følere centralt i huset. Rumføleren sluttes til varmepumpen og giver styreenheden besked om den aktuelle rumtemperatur. Dette signal påvirker fremløbstemperaturen. Fremløbstemperaturen falder, når rumføleren måler en højere temperatur end den indstillede temperatur. Rumføleren anbefales, hvis andre faktorer påvirker temperaturen i huset ud over udetemperaturen det kan f.eks. være en pejs, en blæsekonvektor, at huset er udsat for vind eller direkte solindstråling. 9.3 Tidsstyring af varme Programstyring: Styreenheden har to individuelt indstillelige tidsprogrammer (dag/klokkeslæt). Ferie: Styreenheden har et program for feriefunktion, så rumtemperaturen indstilles på et lavere eller højere trin i en indstillet periode. Programmet kan også koble varmtvandsproduktionen fra. Ekstern regulering; Styreenheden kan reguleres eksternt. Det betyder, at en forvalgt funktion udføres, så snart styreenheden modtager et indgangssignal. 9.4 Driftsform Med eltilskud; varmepumpen er dimensioneret mindre end husets varmetab, og eltilskuddet tillades at gå ind samtidig med varmepumpen for at dække behovet, når varmepumpen ikke klarer det selv. Alarmdrift, ekstra varmtvand og varmtvandsspids, samt hvis varmepumpen er slukket ved for lav udetemperatur, aktiverer også tilskuddet. Med shuntet tilskud; shuntet tilskud som ved behov normalt tillades at køre samtidig med varmepumpen. Tilskuddet anvendes desuden ved alarmdrift, og hvis varmepumpen er slukket på grund af for lav udetemperatur. Til produktion af ekstra varmt vand og varmvandsspids kræves ekstra el i varmtvandsbeholderen. Det er kun de rum, hvor der sidder rumfølere, der kan påvirke temperaturreguleringen (20/06)

41 DK Betjeningsfelt med display 4 0 Betjeningsfelt med display Indstillinger for styring af varmepumpen foretages på styreenheden betjeningsfelt. Det integrerede display viser informationerne til den aktuelle status. 0. Betjeningsoversigt 0.5 Menu-taste og drejeknap Benyt for at komme til menuerne fra Udgangspositionen. Brug menudrejeknappen for at: Navigere blandt menuerne og komme frem til indstillingsvinduet. Drej på knappen for at se flere menuer på samme niveau eller ændre en indstillet værdi. Tryk på drejeknappen for at skifte til et lavere menuniveau eller gemme en ændring. 0.6 Tilbage-taste Benyt for at: Fig. 46 Kontrolpanel On/Off-knap 2 Mode-knap 3 Info-knap 4 Menudrejeknap 5 Indikatorlampe 6 Tilbageknap 7 Menuknap 8 Display 0.2 Afbryder (ON/OFF) Varmepumpen tændes og slukkes på afbryderen. 0.3 Drifts- og fejllampe I Vend tilbage til det overordnede menuniveau. Forlad indstillingsvisningen uden at ændre den indstillede værdi. 0.7 Modus-taste Benyt for at ændre driftstype. Få vist den aktuelle driftsform (f.eks. ferie). Ændre driftsformen. Ved hjælp af -tasten kan regulatorsproget ændres. B Tryk på -tasten i standardvisningen mindst 5 s, og vælg derefter det ønskede sprog. 0.8 Info-taste Benyt for at se information fra styreenheden om driftsfunktion, temperaturer, programversion m.m. Lampen lyser med fast lys. Lampen blinker hurtigt. Lampen og menuvinduet er slukket. Varmepumpen er i gang. Der er en alarm, som ikke er kvitteret. Der er ingen spænding frem til styreenheden. Tab. 2 Lampens funktioner 0.4 Display På displayet kan du: Aflæse informationer fra varmepumpen. Se på menuerne, du har adgang til. Ændre indstillede værdier (20/06)

42 42 Opstart DK Opstart Når du starter varmepumpen første gang, vises der automatisk nogle indstillinger, som gør opstarten lettere. Forinden skal varmepumpen være installeret i henhold til tidligere afsnit ( Kapitel 6, Kapitel 6), varmebærere, varmekredse og varmtvandskreds være fyldt og udluftede. Disse indstillinger findes også i indstillingerne til installatøren. Kun funktioner, som styreenheden identificerer, vises i opstartstilstand. Opstartsmenuerne vises stadig, indtil Ja angives på Opstart afsluttet. B Læs alle menuer igennem før opstart. B Der skal foretages et valg påel-anode installeret. B Der skal foretages et valg påvarmepumpe, kapacitet. Shuntens åbningstid B Angiv El-anode installeret ( Kapitel 4.2). B Indstil Dato ( Kapitel 5.8). B Indstil Tid ( Kapitel 5.8). B Opstart afsluttet, Ja/Nej. Efter opstarten vises standardvisningen i displayet. Her har du direkte adgang til kundeniveauet, og der er først adgang til indstillingerne til installatøren efter skift til installatørniveauet I Sprog, Land og Driftsform B Vælg Sprogfor styreenhedens menuer ( Kapitel 5.8). B Vælg Land ( Kapitel 5.8). B Vælg Driftsform (L/V med eltilskud) ( Kapitel 9.4, Kapitel 4.6.). Fig. 47 Udgangsposition Gendan med -tasten udvalget, som ertruffet for Sprog, Land eller Driftsform før eller under Opstart. Opstart Kontrollér, og indstil følgende funktioner ved behov. Bemærk henvisningerne til funktionernes beskrivelser. Den valgte systemløsning kræver normalt flere indstillinger end dem, der vises ved opstarten. B Indstil for hver varmepumpe: Varmtvandsproduktion ( Kapitel 4.2) Tvangsafrimning B Indstil Varmepumpe x kapacitet ( Kapitel 4..3). B Indstil Laveste udetemperatur ( Kapitel 4..3). B Indstil Kreds Varme\ Type varmesystem ( Kapitel 4..). B Indstil Kreds 2, 3... ( Kapitel 4..2). Shuntens driftsfunk. Type varmesystem (20/06)

43 DK Installatørmenuer 43 2 Installatørmenuer 2. Åbning af installatørniveau For at skifte fra Kundeniveau til Installatørniveau i menuerne kræves en firecifret adgangskode. Koden er dags dato angivet med to cifre for måneden og to cifre for dagen, f.eks B Gå til Access-niveau under Menu på Kundeniveau. B Indtast den firecifrede adgangskode ved hjælp af menudrejeknappen. Tryk på drejeknappen efter indstilling af hvert ciffer. Access = Installatør vises i menuvinduet. B Drej på knappen for at se menuerne på øverste niveau. Der er nu adgang til alle funktioner på Kundeniveau og Installatørniveau. Styreenheden vender automatisk tilbage til kundeniveauet: Efter 20 min (indstillelig værdi, Kapitel 4.6.). 2.2 Hurtig nystart af kompressoren Under opstart, funktionstest og lign. kan det være nødvendigt at genstarte kompressoren uden at vente på nystarttimeren (0 min). B Tryk på i 5 sekunder i valgfri installatørmenu (ikke indstillingsvindue). Kompressoren starter efter 20 sekunder. 2.3 Føler Styreenheden styrer produktion af varme, varmtvand m.m. efter signaler fra et stort antal temperaturfølere. Her anføres de fleste, der kan forekomme på displayet. T E.T T2 E0.T2 T3 E4.T3 T5 E.TT.T5 T6 E2.T6 T8 E2.T8 T7 E2.T7 T0 E2.T0 T E2.T T2 E2.T2 T E2.T T5 E2.TT.T5 Fremløb, kreds Ude Varmt vand (ved varmtvandsproduktion) Rum, kreds (tilbehør) Varm gas Varmebærer ud Varmebærer ud Tab. 3 Temperaturføler Kondensator/varmebærer ind Kølemiddeltemperatur, fordamper Lufttemperatur, fordamper Fremløb, kreds 2 (hvis kreds 2 benyttes) Rum, kreds 2 (tilbehør) Styreenheden registrerer, hvilke følere, der er installeret, og aktiverer dem automatisk. En tilbehørsføler kan kobles manuelt fra i styreenheden. Derved kan følere, som ikke behøves i styreenheden, fjernes. De fuldstændige komponentnavne vises kun ved behov i styreenheden. Hvis du f.eks. befinder dig i menuen til kreds 2, vises følernavnet uden E2 før navnet. I alarminformationen angives altid de fuldstændige navne, så det er nemmere at finde fejlen. De fuldstændige navne angives på tegningerne og i systemløsningerne (20/06)

44 44 Menuoversigt DK 3 Menuoversigt Øverste menuniveau for installatører er: Rumtemperatur Varmtvand Ferie Timer Ekstern styring Installatør Tilskud Generelt Alarmer Access-niveau Tilbage til fabriksindstillinger Programversion Adgangsniveau 0 = kunde Adgangsniveau = installatør Rumtemperatur Accessniveau Kreds Varme Type varmesystem Højeste tilladte fremløbstemperatur T Laveste tilladte fremløbstemperatur T Varmekurve 0 Tab. 4 Rumtemperaturmenuer Koblingsdiff. varmekurve VP x Rumføler Rumtemperaturprogram Største Mindste Tidsfaktor Rumtemperaturpåvirkning Kvittér rumføler Aktivt program Vis/ændr aktivt program Rumtemperatur normal Varme op/ned (ingen rumfølere) Varme op/ned indstillinger (ingen rumfølere) --- Grænseværdi for venstre eller højre slutpkt --- Meget koldere/varmere, forandring --- Koldere/varmere, forandring Rumtemperaturpåvirkning (ingen rumfølere) Rumtemperatur undtagelse Kopiér til alle varmekredse (20/06)

45 DK Menuoversigt 45 Rumtemperatur Kreds 2, 3... Shuntens driftsfunk. Type varmesystem Højeste tilladte fremløbstemperatur T Laveste tilladte fremløbstemperatur T Varmekurve 0 Rumføler Kvittér rumføler 0, Rumtemperaturprogram Regulatorindstillinger P-konstant I-konstant D-konstant Min. PID-signal Maks. PID-signal Shuntens åbningstid Shuntventil helt lukket Påbegynd lukning af shuntventil Forsinkelse vandring op efter afrimning 0, Generelt Sommer-/ vinterdrift Vinterdrift Udetemperaturgrænse for skift Forsinkelse ved skift til vinterdrift Forsinkelse ved skift til sommerdrift Grænse for dir. start til vinterdrift 0 0 Tab. 4 Rumtemperaturmenuer Maks. driftstid for varme ved varmtvandsbehov 0 Laveste udetemperatur Varmtvand Som Kreds Varme minus Kopiér til alle varmekredse Accessniveau Accessniveau Kvittér varmtvandsføler T3 Ekstra varmtvand Varmtvandsspids Varmtvandsprogram Ekstra varmtvandsperiode Ekstra varmtvand stoptemperatur Ugedag Maks. tid Varmholdningstid Aktivt program Vis/ændr aktivt program Varmtvandsdrift 0 Varmtvandsindstillinger VP Varmtvandsproduktion Blokér varme ved varmtvandsbehov 0 Maks. driftstid for varmtvand ved varmebehov 0 El-anode installeret Tab. 5 Varmtvandsmenuer (20/06)

46 46 Menuoversigt DK Ferie Kreds og varmtvand Kreds 2, 3... Tab. 6 Feriemenuer Aktivér feriefunktion Startdato Stopdato Rumtemperatur Kopiér til alle varmekredse Blokér varmtvandsproduktion Aktivér feriefunktion Startdato Stopdato Rumtemperatur Timer Accessniveau Accessniveau Ekstra varmtvand 0 Varmholdningstid varmtvandsspids Alarmdrift forsinkelse 0 Partydrift 0 Driftstid for varme ved varmtvandsbehov Driftstid for varmtvand ved varmebehov 0 0 Tab. 7 Timere (20/06)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03)

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03) 6 720 642 472-01.1I Bosch Mixing Module Installatørvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 367 (2011/11) da

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 367 (2011/11) da 6 72 643 475-.I Compress EHP 6 6- LWM 6-7 LW Installatørvejledning 6 72 8 367 (2/) da 2 DK Information Bosch Compress EHP 6 er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper på både

Læs mere

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Installationsvejledning 6 720 810 839 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Installationsvejledning 6 720 810 839 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17 6 70 80 35-00.I 400V 3N~ Compress 6000 AW B E AWB 5-7 AWE 5-7 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3. Symbolforklaring................................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg.

Weishaupt kombinationsbeholder WKS. Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage. Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder WKS Den færdige varmtvandsbeholder for en enkel og hurtig montage Et sikkert valg. Weishaupt kombinationsbeholder: enkel, hurtig og effektiv luft/vandvarmepumpe for opstilling

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere