I. Compress AWO 9-13 CMO Installatørvejledning DA (2011/06)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)"

Transkript

1 I Compress AWO 9-3 CMO Installatørvejledning DA (20/06)

2 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring 4.2 Sikkerhedsanvisninger 4 2 Leveringsomfang 5 7 Tømning af varmesystem og vandvarmer 35 8 Tekniske data Systemløsning Tekniske data 38 3 Generelt 6 3. Information om varmepumpen Bestemmelsesmæssig anvendelse Typeoversigt Typeskilt Transport og opbevaring Opstillingssted Opsætningsanvisninger Varmeregulering Tvangsafrimning Kontrol før installationen 7 3. Checkliste CAN-BUS Håndtering af printplader Detailbilleder 0 9 Opvarmning generelt Kredse til varme Varmestyring Tidsstyring af varme Driftsform 40 0 Betjeningsfelt med display 4 0. Betjeningsoversigt Afbryder (ON/OFF) Drifts- og fejllampe Display Menu-taste og drejeknap Tilbage-taste Modus-taste Info-taste 4 4 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger 2 4. Mål og placeringsafstand for varmepumpe AWO Fundament og rørsystem for varmepumpe Installationsareal Kombimodul Rørtilslutninger 8 5 Installation 9 5. Varmesystem Forinstallation af rørtilslutninger Opstilling Varmeisolering Montering af temperaturføleren Skylning af varmerør Tilslutning af varmepumpen til varmesystemet Funktionsbeskrivelse Påfyldning af varmesystemet 22 6 Tilslutning til el-systemet Tilslutning af varmepumpen Tilslutning af Kombimodulet Fasevagt Udtørring Tilbehør Strømdiagram eltilslutning Eksterne tilslutninger Øvrige strømskemaer 3 Opstart 42 2 Installatørmenuer Åbning af installatørniveau Hurtig nystart af kompressoren Føler 43 3 Menuoversigt 44 4 Indstillinger 5 4. Rumtemperatur Varmtvand Ferie Timere Ekstern styring Installatør Tilskud Generelt Fejl Access-niveau Tilbage til fabriksindstillinger 76 5 Alarm Alarmlampe styring og rumføler Alarmvisning (20/06)

3 DK Indholdsfortegnelse Alarmsummer ved alarm Bekræftelse af alarm Alarmtimer, alarmdrift Alarmkategorier Alarmfunktioner Advarsler Alarmprotokol Alarmforløb 83 6 er Reset til standardværdier Funktionskontrol Kølemiddelkreds Indstil varmesystemets driftstryk Driftstemperaturer 90 8 Miljøbeskyttelse 9 9 Eftersyn Partikelfilteret Fordamperen Idriftsættelse og service protokol (20/06)

4 4 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger. Symbolforklaring Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant med grå baggrund og kant. Ved fare på grund af strøm udskiftes udråbstegnet i advarselstrekanten med et lynsymbol. Signalord ved advarselshenvisningens start markerer konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå livsfarlige personskader. Skader på grund af betjeningsfejl Betjeningsfejl kan føre til personskader og/eller materielle skader. B Sørg for, at børn ikke betjener eller leger med anlægget uden opsyn. B Sørg for, at kun personer, som kan betjene anlægget korrekt, har adgang til det. Vedligeholdelse og reparation B Reparationer må kun udføres af et autoriseret El- Installatør / VVS-installatør / Kølefirma. Dårligt udførte reparationer kan føre til risiko for brugeren og til forringet funktion. B Brug kun originale reservedele. B Lad et køle certificeret El-Installatør / VVS-installatør / Kølefirma efterse varmepumpen årligt og vedligeholde den efter behov. Vigtige informationer Øvrige symboler Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. De markeres med linjer over og under teksten. Symbol B Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet eller til andre dokumenter Opremsning/listeindhold Tab. Opremsning/listeindhold (2. niveau).2 Sikkerhedsanvisninger Generelt B Du bedes læse og opbevare den foreliggende vejledning omhyggeligt. Installation og opstart B Varmepumpen må kun installeres og startes op af et autoriseret og certificeret El-Installatør / VVS-installatør / Kølefirma (20/06)

5 DK Leveringsomfang 5 2 Leveringsomfang I Fig. Varmepumpe AWO Varmepumpe AWO 2 Lyd-absorberer 3 Brugervejledning 4 Justeringsfødder 5 Låg/topplade 6 Låseringstang 2 T I Fig. 2 Kombimodul Kombimodul 2 Justeringsfødder 3 Brugervejledning 4 Sikkerhedsventil varmesystem 2,5 bar T2 Udeføler med kabel (20/06)

6 6 Generelt DK 3 Generelt 3. Information om varmepumpen AWO 9-3 er en luftvarmepumpe, som er beregnet til placering udendørs med tilkobling til et kombimodul indendørs. 3.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse Varmepumpen må kun installeres i lukkede varmtvandsvarmesystemer efter EN Al anden anvendelse er ikke bestemmelsesmæssig. Skader, som opstår i forbindelse med forkert anvendelse, er udelukket fra garantien. 3.3 Typeoversigt Tab. 2 Installationen må kun udføres af en autoriseret installatør. Installatøren skal følge gældende regler og forskrifter samt anbefalinger fra leverandøren. AWO 9 3 Typeoversigt AWO Luft/varme-pumpe, udendørs 9-3 Varmeeffekt 9-3kW Kombimodul 200 anvendes kun sammen med varmepumpen AWO 9. Kombimodul 300 kan anvendes med samtlige varmepumpemodeller. 3.4 Typeskilt Typeskiltet er placeret på varmepumpens servicelåge. Her finder du oplysninger om varmepumpens effekt, varenummer, serienummer og produktionsdato. Typeskiltet for kombimodulet er placeret på kombimodulets elektriske del. 3.5 Transport og opbevaring Varmepumpen og Kombimodulet skal altid transporteres og opbevares i opretstående stilling. Varmepumpen skal dog holdes skråt midlertidigt, men ikke lægges ned. For at beskytte Kombimodulets front- og sideplader bør pladerne fjernes, før modulet løftes ind i huset. Træk frontpladens nederste kant udad, og løft derefter fronten lige opad. Skru også sidepladerne og ryg-/bagpartiet løs. Kombimodulet må ikke opbevares eller transporteres ved temperaturer under 0 C. Varmepumpen må ikke opbevares ved temperaturer under 0 C. 3.6 Opstillingssted 3.6. Udendørsmonteret varmepumpe (AWO) Varmepumpen placeres udendørs på et plant og stabilt underlag. Støbt plade anbefales. Rør og elkabler placeres i rørsystemet. Ved placering skal der tages hensyn til varmepumpens lydafgivelse. Smelte- og kondensvand skal ledes bort fra varmepumpen til et afløb i huset. Udeenheden til varmepumpen skal stå frit, så luftstrømmen ikke hindres i at strømme gennem fordamperen. så luftstrømmen kan passeres uhindret igennem fordamperen. Varmepumpen må ikke placeres, således at der kan opstå cirkulation af kold luft. Varmepumpen må ikke placeres, hvor der er risiko for sneskred og tagdryp Kombimodul Kombimodulet placeres indendørs. Rørtrækning mellem varmepumpen/kombimodul og eksisterende varmesystem skal være så kort som muligt, og rørene skal lægges, således at de tåler temperaturforskelle i radiatorvandet uden risiko for støj/knirkelyde. Rørene udendørs skal være isolerede. Spildevand fra sikkerhedsventilen ( 7, Fig. 29) skal ledes væk fra kombimodulet til et afløb 3.7 Opsætningsanvisninger 3.7. Fugt Luft/vand-varmepumper, som placeres afskærmet skal placeres på tørre og frostfri steder. Kold udendørsluft på ned til -20 C strømmer gennem varmepumpen. Hvis temperaturforskellene er for store mellem luften udendørs og indendørs, kan der opstå kondens på steder med lave udetemperaturer (f.eks. varmepumpens indeller udløb). Dette gælder især på steder med høj luftfugtighed. Dette kan skyldes: B Kældere, som ikke er helt tørre i nybyggede huse. B Utilstrækkelig ventilation. B Fugttilførsel (vasketøj som tørres, potteplanter m.v. For luft/varme-pumper, som placeres afskærmet, garanteres, at der ikke opstår kondens ved en relativ luftfugtighed på op til 50 % og 20 C temperatur. Ved drift uden for disse intervaller anbefales ekstra isolering for at forebygge kondensdannelse på apparatet (20/06)

7 DK Generelt Lyd Bosch varmepumper er stille i drift takket være optimal lydisolering, men vi anbefaler dog at følgende anvisninger overholdes ved valg af opsætningssted: B Åbninger til luftindtag og -udledning til varmepumpen bør ikke placeres ved vinduer i lydfølsomme rum (f.eks. soveværelser). B Luftindtag og -udledning i nicher eller mellem to parallelle vægge frarådes. B Luftudledningen bør ikke placeres direkte under et vindue. B Hvis varmepumpen placeres i boligen, bør der foretages lyddæmpningi rummet for opsætning. 3.8 Varmeregulering Styringen styrer varmeproduktionen til varmesystemet via udeføleren eller via en kombination af udeføleren og rumføleren. Yderligere informationer til styringen findes i betjeningsvejledningen til varmepumpens udeenhed. 3.9 Tvangsafrimning Optøning af varmepumpen udføres via varmgas og styres med en 4-vejsventil. 4-vejsventilen vender flowretningen i kølemiddelkredsen. Den komprimerede gas fra kompressoren ledes ind i toppen af fordamperen og smelter således isen. Under forløbet køles opvarmningsvandet noget. Længden af afrimningen bestemmes af, hvor stor tilrimningen er samt den aktuelle udetemperatur. Føler T2, T og T2 kontrollerer processen. Der er også en funktion til afrimning, som holder blæseren fri for is. Funktionen aktiveres eventuelt af installatøren. 3.0 Kontrol før installationen B Installation af varmepumpen skal foretages af en autoriseret El-Installatør / VVS-installatør / Kølefirma. B Før varmepumpen sættes i drift, skal varmesystemet og varmtvandsbeholderen inkl. varmepumpen være fyldt op og udluftet. B Kontrollér, at alle rørtilslutninger er intakte og ikke har løsnet sig under transporten. B Sørg for, at ledningerne er så korte som muligt, så anlægget beskyttes mod skader ved f.eks. uvejr. B Varmepumpeinstallationen skal følge gældende regler (20/06)

8 8 Generelt DK 3. Checkliste Installation af varmepumper udføres individuelt afhængigt af de givne forhold. Checklisten nedenfor vises en generel beskrivelse af installationsforløbet.. Stil varmepumpens udeenhed på en stabil undergrund. 2. Montér frem- og returledningerne på varmepumpens udeenhed. 3. Montér afløbsrøret på varmepumpens udeenhed. 4. Montér Kombimodulets indkommende og udgående rør. 5. Montér Kombimodulets sikkerhedsventil. 6. Montér Kombimodulets afløbsslange. 7. Kobl varmepumpe og Kombimodul sammen. 8. Slut varmesystemet til. 9. Montér udeføleren og rumføleren, hvis det ønskes (tilbehør). 0. Tilslut CANbus-ledninger mellem varmepumpe og Kombimodul..Påfyld og udluft varmtvandsbeholderen. 2.Fyld varmesystemet, og udluft det. 3.Slut anlægget til husets hovedtavle. 4. Sæt varmeanlægget i drift ved at foretage de nødvendige indstillinger på kontrolpanelet. 5.Kontrollér, at samtlige følere har nået optimal temperatur. 6.Kontrollér, og rens partikelfiltret. 7. Kontrollér varmepumpen efter driftsstart. CAN-BUS-ledningen må ikke lægges sammen med ledninger, som fører 230 V eller 400 V. Minimumafstand 00 mm. Lægning med følerledningerne er tilladt. I tilslutningsboksen i varmepumpen og Kombimodulet skal den eksterne CANbus-ledning placeres, så den ikke kommer i kontakt med stærkstrømstilslutninger (230/ 400 V). Forsigtig: Byt ikke om på 2-V- og CAN-BUStilslutningerne! Processorerne ødelægges, hvis der sluttes 2 V til CAN-BUS. B Sørg for, at de fire ledninger sluttes til kontakterne med de tilhørende markeringer på printkortene i varmepumpens indendørs- og udeenhed. Forbindelsen mellem printkortene etableres via fire ledere, som også forbinder 2-V-spændingen mellem printkortene. På printkortene er der både en markering for 2-V- og CAN-BUS-tilslutningerne. Kontakten Term markerer start og slut for CAN-BUS-forbindelsen. Sørg for, at det første og det sidste kort er termineret, og at alle andre ikke er termineret CAN-BUS De forskellige printkort i varmepumpe og Kombimodul forbindes med en kommunikationsledning, CANbus. CAN (Controller Area Network) er et totrådssystem til kommunikation mellem mikroprocessorbaserede moduler/printkort, som tilsluttes i serie. Fig. 3 Terminering CANbus Termineret CANbus 2 Ikke-termineret CANbus I Forsigtig: Fejl på grund af induktiv påvirkning. B CAN-BUS-ledningen skal skærmes og lægges separat fra ledninger, som fører 230 V eller 400 V. Passende kabel til ekstern placering er BELDEN *2*0,6 AWG 22 eller ledning LIYCY (TP) 2x2x0,5. Ledningen skal være parsnoet og afskærmet. Afskærmningen skal kun jordes i den ene ende og til stel. Maksimal ledningsængde er 30 m (20/06)

9 DK Generelt Håndtering af printplader Printplader med styreelektronik er meget følsomme over for elektrostatiske afladninger (ESD ElectroStatic Discharge). Derfor skal der udvises særlig forsigtighed, så skader på komponenterne undgås. Forsigtig: Skader på grund af elektrostatiske afladninger B Rør kun ved printpladen, hvis du bærer et jordforbundet armbånd I Fig I Fig. 4 Håndledsbånd Skaderne er for det meste skjulte. Printpladen kan fungere perfekt ved opstarten, og problemerne opstår først senere. Opladede genstande er kun et problem i nærheden af elektronikken. Overhold en sikkerhedsafstand på mindst en meter til skumgummi, beskyttelsesfolier og andre emballeringsmaterialer, beklædning af kunstfibre, (f.eks. fleece-pullover) og lignende, før du begynder på arbejdet. Et armbånd, der er sluttet til en jordforbindelse, giver god ESD-beskyttelse ved arbejde med elektronikken. Dette armbånd skal bæres, før den afskærmede metalpose/-emballering åbnes, eller før den monterede printplade lægges fri. Armbåndet skal bæres, indtil printpladen lægges i den afskærmede emballage igen eller sluttes til i det lukkede kontaktskab. Udskiftede printplader, som returneres, skal også behandles på denne måde (20/06)

10 0 Generelt DK 3.4 Detailbilleder I Fig. 6 Tilslutningsboks, varmepumpe Serviceudtag 2 Ekspansionsventil 3 Kontraventil 4 Lavtrykspressostat 5 4-vejsventil 6 Kompressor 7 Højttrykspressostat 8 Serviceudtag 9 Skueglas 0 Tørrefilter Væskeudskiller 2 Partikelfilter (bag elskabet) 3 Afluftningsnippel (bag elskabet) 4 Kondensator Fig. 7 AWO Montering foretages i omvendt rækkefølge. Demontering af sidelåge B Løsn skruerne nederst. B Skub lågen udad []. B Løsn øverst [2] I Advarsel: Serviceudtag ( og 8) må kun anvendes af certificeret køleuddanet person. B Hætterne på serviceudtaget må ikke fjernes. Demontering af servicelåge B Løsn skruerne nederst. B Skub lågen frem []. B Løsn lågen øverst [2]. Fig. 8 AWO I Montering foretages i omvendt rækkefølge (20/06)

11 DK Generelt Demontering af lyd-absorber (Fig. 9 og 0) B Demontér først servicelågen ( Fig. 7). B Løsn skruerne på siderne af loftet []. B Løft det af [2]. Kombimodul Fig. 9 AWO B Løsn skruerne på lydhjelmen [] I B Løft lydhjelmen op ad [2] I Fig. Indgående dele kombimodul CMO I Fig. 0 AWO Montering foretages i omvendt rækkefølge. Automatsikring 2 Sikringsskab med printkort 3 Overophedningsbeskyttelse, el-patron (nulstilling) 4 Aftapningshane til varmtvandsbeholder (CMO 300) 5 Cirkulationspumpe til varmesystemet 6 Varmebærerpumpe 7 Udluftning, arbejdstank 8 Arbejdstank til varmesystemet 9 Aftapningshane for arbejdstank 0 Manometer (0-3 bar) Skifteventil 2 Aftapningshane til varmtvandsbeholder (CMO 200) 3 Ekspansionsbeholder 4 Eltilskud 5 Vandvarmer 6 Udluftning, vandvarmer 7 Sikkerhedsventil varmesystem 2,5 bar (20/06)

12 2 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger DK 4 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger 4. Mål og placeringsafstand for varmepumpe AWO I Fig. 2 Mål AWO Minimumsafstand fra varmepumpe til væg er 500 mm. Minimumsafstand foran varmepumpen til længere objekter, f.eks. et hegn med maks. højde på,2 m, er 2000 mm. Minimumsafstand foran varmepumpen til højere objekter, f.eks. en væg, er 6000 mm. Minimumsafstand til siderne er 2000 mm. H,2 m H,2 m 2 m 6 m 2 m 2 m 0,5 m O Fig. 3 Installationsplads, varmepumpe AWO (20/06)

13 DK Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger Fundament og rørsystem for varmepumpe Varmepumpen placeres på stabilt underlag, f.eks. et fundament, med de samme mål som på Fig. 4. Fundamentet skal have et hulrum med plads til rør og kabler som vist på Fig Rørene skal isoleres. Cement af kvalitet B30 som minimum anbefales Fig. 4 Mål for fundament I Rørføring 2 Luftstrøm (20/06)

14 4 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger DK I Fig. 5 Fundament rør - og kabelføring El- og CANbus kabel ca..000 mm I Fig. 6 Fundament rørføring Fremløb og returrør isoleres mellem fundament og varmepumpe 2 Kondensvandrør 3 Plads til filterhane 4 El- og CANbus kabel (20/06)

15 DK Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger I Fig. 7 Rør- og kabelføring Afløb til kondensvand kan enten ske til kloak, afløb eller faskine Fig. 8 Kloak, afløb eller faskine. Fundament 00 mm 2 Singel 300 mm 3 Kondensvandrør 40 mm 4 Kloak, afløb eller faskine (20/06)

16 6 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger DK a b min a 400 b , I Fig. 9 Rørsystem Mellem fundamentet og huset lægges rørene og tilslutningskablerne i et rørsystem : a Hovedstrømforsyning, 3-faset b Elforsyning, -faset (EVU) 2 CANbus kabel 3 Kondensvandrør 4 Beskyttelsesrør til CANbus 5 Tætning af frem- og returløbsrør 6 Frem- og returløb 7 Frem- og returløb, detaljeret billede (20/06)

17 DK Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger Installationsareal Kombimodul 694 > 400 _ _> 800 _> I _> I Fig. 22 Mål på lofttilslutninger kombimodul CMO 300 Fig. 20 Kombimodul Foran Kombimodulet kræves et frit areal på 800 mm. Dette er ikke nødvendigt på de andre sider. Der kræves mindst 50 mm mellem Kombimodulet og andre faste installationer (vægge, køkken- og vådsrumselementer m.v.). Det er bedst at placere enheden op ad en ydervæg eller en isoleret indervæg I Fig. 2 Mål på lofttilslutninger kombimodul CMO (20/06)

18 8 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger DK 4.4 Rørtilslutninger 3 5 I udeenheden skal der foretages følgende tilslutninger: B Træk 40 mm plastrør fra kondensvandtilslutning til et afløb B Tilslut varmebærere ind og ud Fig. 23 Lofttilslutninger kombimodul CMO Varmtvand 2 Koldt vand 3 Varmebærer ind 4 Varmebærer ud 5 Varmesystem retur 6 Varmesystem tilløb 7 El-tilslutning I Kombimodulet udføres følgende tilslutninger: O Fig Tilslutninger varmepumpe Varmebærre ud (til kombimodul) 2 Tilslutning kondensafløb 3 Varmebærer ind (fra kombimodul) I B Træk afløbsslangen til et frostfrit afløb. B Montér sikkerhedsventilen. B Tilslut varmt vand til det udtag, der er mærket. B Tilslut koldtvand til det udtag, der er mærket 2. B Tilslut varmesystemets returledning til det udtag, der er mærket 5. B Tilslut varmesystemets fremløb til det udtag, der er mærket 6. Rørdimensioner (mm) Varmesystem Klemringstilslutning Cu Ø22 Ø28 Koldt og varmt vand Klemringstilslutning Rustfri Ø22 Ø22 Varmebærer Klemringstilslutning i kombimodul Klemringstilslutning i varmepumpe Ø22 DN25 Ø28 DN25 Afløbsstuds Ø32 Ø32 Tab. 3 Rørdimensioner (20/06)

19 DK Installation 9 5 Installation Installation må kun udføres af en autoriseret installatør. Installatøren skal overholde alle gældende regler samt forskrifter og bestemmelser i installations- og betjeningsvejledningen. Varmebærerpumpe G2 Fabriksindstillingen på varmebærerpumpen er (ext. in) Fig. 26 Fabriksindstillingen (ext. in) på varmebærerpumpen må ikke ændres ved hjælp af drejeknappen, pumpens indstillinger styres i styreenheden. 5. Varmesystem Partikelfilter Partikelfiltret til varmebæreren er monteret i varmepumpen. min ext. in min Cirkulationspumpe G Fabriksindstillinger på G er 6. Det kan være nødvendigt at justere indstillingen for at få en korrekt temperaturdifferens. Værdien skal ligge inden for det grå område. Drej på knappen for at justere værdien. repræsenterer afluftningstilstand. max max I Fig. 26 Varmebærerpumpe G2 6 6 Glykoltilsætning Normalt anvendes der ikke ethylenglykol i varmesystemet. I enkelte tilfælde kan ethylenglykol tilsættes med en maksimal koncentration på 5 % som ekstra sikring. Derved forringes varmepumpens ydelse I Advarsel: B Ingen andre frostsikringsmidler må anvendes i varmesystemet. Fig. 25 Cirkulationspumpe G 5.2 Forinstallation af rørtilslutninger B Montering af tilslutningsrør til varmesystemet og evt. varmt vand i lokalet frem til opstillingsstedet (20/06)

20 20 Installation DK 5.3 Opstilling B Fjern emballagen og følg instruktionerne på denne. B Tag medfølgende tilbehør ud. B Montér de medleverede indstillingsfødder, og justér varmepumpen. B Fjern transportbeslag. 5.5 Montering af temperaturføleren 5.5. Fremløbsføler T Føleren er formonteret i kombimodulet Udeføler T2 B Monter føleren på husets koldeste side - normalt mod nord. Føleren skal beskyttes mod direkte sollys, ventilationsluft eller lignende, der kan påvirke temperaturmålingen. Føleren må heller ikke monteres direkte under taget Varmtvandsføler T3 Føleren er formonteret i kombimodulet Rumføler T5 CANbus LCD (tilbehør) Der kan anvendes en CANbus-tilsluttet rumføler på hver kreds. Fig. 27 Transportsikring AWO 5.4 Varmeisolering I Alle varmebærende ledninger skal forsynes med varmeisolering iht. gældende normer. Det er kun det rum, hvor rumføleren sidder, der kan påvirke temperaturreguleringen for den pågældende varmekreds. Krav til monteringsstedet: Indervæg uden træk eller varmestråling, hvis det er muligt. Uhindret cirkulation af rumluften under rumføler T5 (skitseret område på Fig. 28 skal holdes frit). T5 0,3 m,2 -,5 m 0,6 m 0,3 m Fig. 28 Anbefalet monteringssted til rumføler T I (20/06)

21 DK Installation Skylning af varmerør Varmepumpen er en del af varmesystemet. Der kan opstå fejl i varmepumpen på grund af dårlig vandkvalitet i varmesystemet eller på grund af kontinuerlig tilførsel af ilt. På grund af ilt danner der sig korrosionsprodukter i form af magnetit og aflejringer. Magnetit har en slibeeffekt, som kan opstå i pumper, ventiler og komponenter med turbulente strømningsforhold som f.eks. i kondensatoren. Ved varmesystemer, som skal fyldes regelmæssigt, eller hvis brugsvand ikke indeholder rent vand ved udtagning af vandprøver, skal der træffes særlige foranstaltninger før installation af varmepumpen, f.eks. skal der installeres filtre og udluftere. Brug ikke uegnet tilsætningsmidler til vandbehandlingen. Tilsætningsmidler til forhøjelse af ph-værdien er tilladt. Den anbefalede ph-værdi er 7,5 9. Eventuelt kræves der en varmeveksler til beskyttelse af varmepumpen. 5.8 Funktionsbeskrivelse Princippet bygger på flydende kondensering og tilskud fra Kombimodulet. Styreenheden styrer varmepumpen med udeføler T2 og fremløbsføler T i henhold til den indstillede varmekurve. Når varmepumpen ikke selv kan klare at opvarme huset, starter Kombimodulet automatisk tilskuddet og giver sammen med varmepumpen den ønskede temperatur i huset. Opvarmningen af varmt vand har prioritet. Det varme vand styres af måleværdien fra beholderføleren T3. Mens varmtvandsbeholderen varmes op, er varmesystemet koblet fra via en 3-vejs-ventil. Når varmtvandsbeholderen har nået sin nominelle temperatur, forsynes varmesystemet med centralvarme igen. Varmtvandsdrift ved standset varmepumpe: Ved udetemperaturer under ca. -20 C standser varmepumpen automatisk og kan så ikke producere varmt vand. Tilskuddet i kombimodulet overtager automatisk både varmedriften og varmtvandsproduktionen. Forsigtig: Ved skærespåner eller andre dele i rørsystemet kan varmepumpen beskadiges. B Skyl derfor varmesystemet igennem for at fjerne restprodukter inden opstart. 5.7 Tilslutning af varmepumpen til varmesystemet B Slut varmepumpen til varmesystemet. B Læg varmesystemets rør, så der ikke kan opstå støj i varmesystemet på grund af temperaturforskellene i anlægsvandet. B Anvend PE - rør med en diameter på 32 mm mellem varmepumpen og kombimodulet ( Fig. 9). B Isolér rørene over fundamentet ( Fig. 6) iht. praksis. Der skal installeres tilgængelige luftudladere på rørtræk mellem ude- og indedel. Korte rørtræk udendørs reducerer varmetabet (20/06)

22 22 Installation DK 5.9 Påfyldning af varmesystemet Fyld varmtvandsbeholderen op med anlægsvand efter udskylning af varmerørene. Fyld derefter varmesystemet. 7 Advarsel: Vandvarmeren kan revne, hvis fyldning foretages i forkert rækkefølge. B Fyld og tryksæt vandvarmeren inden varmesystemet fyldes. 6 Påfyldning af varmesystemet:. Udluft varmesystemet ved at åbne Udluftningsniplen, som sidder nær vandvarmerens top. Udluft også arbejdstanken. 2. Udluft den ved hjælp af varmepumpens udlufter. 3. Påfyld til korrekt tryk, hvilket afhænger af ekspansionsbeholderens tryk ( Tabel 0). 4. Når det rigtige tryk er nået, lukkes ventilen til påfyldning af anlægsvandet. Påfyldningsventil for varmesystemet (indgår ikke i leverancen) skal monteres uden for Kombimodulet. 5 Advarsel: B Sikkerhedsventil må aldrig afspæres eller afproppes I Fig. 30 Indgående dele kombimodul CMO Aftapningshane til varmtvandsbeholder (CMO 300) 2 Udluftning, arbejdstank 3 Aftapningshane for arbejdstank 4 Manometer (0-3 bar) 5 Aftapningshane til varmtvandsbeholder (CMO 200) 6 Udluftning, vandvarmer 7 Sikkerhedsventil varmesystem 2,5 bar I Fig. 29 Varmepumpe Udluftningsnippel (20/06)

23 DK Tilslutning til el-systemet 23 6 Tilslutning til el-systemet Fare: på grund af strømstød! B Tilslutningen til elektriske dele skal altid være spændingsfri før arbejdet. Alle regulerings-, styre- og sikkerhedsanordninger til varmepumpen er forbundet og kontrolleret, så de er driftsklar. Varmepumpens eltilslutning skal kunne separeres. B Installér en separat sikkerhedskontakt, som kan afbryde varmepumpen helt fra strømmen. Ved separeret strømforsyning skal der installeres en egen sikkerhedskontakt til hver strømforsyning. 6. Tilslutning af varmepumpen Forsigtig: Rør kun ved printpladen, hvis du bærer et jordforbundet armbånd ( kapitel 3.3). B Demontér servicelågen ( Kapitel 3.4, Fig. 7 ). B Tag kontaktskabets lukning af. B Før tilslutningskablerne til elskabet via kabelføringen i bunden af varmepumpen. B Tilslut kablerne i henhold til strømdiagram. Kablerne skal være tilstrækkelig lang, så elskabet kan åbnes. B Sæt elskabets lås og varmepumpens servicelåge på plads. På fasevagten er der fire indikatorlamper. Når varmepumpen tilsluttes strømmen og faserne er korrekt tilsluttet, lyser den nederste gule lampe. Ved forkert tilslutning lyser den øverste røde lampe og Fasefejl E2x.B ( Kapitel 5.7.5) vises i menuvinduet. Sørg for at ændre faserækkefølgen, så den gule lampe tænder. Fasevagten reagerer også på for henholdsvis for lav og for høj spænding. Ved høj spænding tændes den næstøverste røde lampe. Ved lav spænding tændes den næstnederste røde lampe og i begge tilfælde vises Fasefejl E2x.B ( Kapitel 5.7.5) i menuvinduet. Når spændingen igen befinder sig inden for grænseværdierne, tændes den gule lampe igen. 6.4 Udtørring Udtørring skal ske med kontinuerlig adgang til strøm. Ved anvendelse af udtørring skal strømtilslutningen foretages på normal vis, se ( Kapitel 6.6.4). Efter afslutning af udtørringsproceduren kan EVU-signalet tilkobles ( Kapitel 6.6.5). Aktivér derefter EVU-signalet iht. indstillingerne i menuen Ekstern styring. Udtørringsprocessen beskrives i ( Kapitel 4.6.0). 6.5 Tilbehør Rumføler T5 CANbus LCD placeres centralt i huset og tilsluttes i henhold til ( Kapitel 5.5.4). Varmekabel tilsluttes, hvis afløbsrøret fra varmepumpens drypbakke kræver frostbeskyttelse ( Fig. 32). 6.2 Tilslutning af Kombimodulet Forsigtig: Rør kun ved printpladen, hvis du bærer et jordforbundet armbånd ( Kapitel 3.3). B Aftagning af frontbeklædning B Tag kontaktskabets lukning af. B Før tilslutningskablerne til elskabet via kabelføringen i kombimodulets tagplade. B Tilslut kablerne i henhold til strømdiagram. B Sæt elskabets lås og kombimodulets frontplade på plads. 6.3 Fasevagt Der er monteret og tilsluttet en fasevagt i varmepumpen for at overvåge fasefølgen til kompressoren ved installation ( Fig. 33) (20/06)

24 24 Tilslutning til el-systemet DK 6.6 Strømdiagram eltilslutning 6.6. Oversigt over tilslutning af elcentral - varmepumpe EWP EWB I Fig. 3 Oversigt over tilslutning af elcentral - varmepumpe og kombimodul Elmåling til elcentralen 2 Elmåler til varmepumpe, lav afgift 3 Afgiftskontrol 4 Elmåler til ejendommen, -faset høj afgift 5 Elmåler til ejendommen, 3-faset høj afgift 6 Kompressor 7 Krumtaphusvarme 8 Varmebærerpumpe G2 + styreenhed 9 Eltilskud EWB Kombimodul EWP Varmepumpe *) Bøjle, som fjernes ved separat elmåling (20/06)

25 DK Tilslutning til el-systemet I Fig. 32 Oversigt eltilslutning Kombimodul 2 Varmepumpe 3 6A med 9kW tilskud, 20A med 2 kw tilskud 4 Fabriksindstillinger 5 Separate elmålinger (20/06)

26 26 Tilslutning til el-systemet DK Oversigt over printkort I Fig. 33 Oversigt over printkort Kombimodul 2 Varmepumpe B Fasevagt F Automatsikring F2 Automatsikring F Motorværn, kompressor K Kontaktor, kompressor Q Softstart V EMC-filter (0-3kW) V2 EMC-filter X Klemrække X2 Klemrække IOB-BPrintkort BAS Printkort PGB Printkort SMPSPrintkort AHB Printkort eltilskud PEL Klemmekort, lavspænding PIL Klemmekort, følere (20/06)

27 DK Tilslutning til el-systemet I Fig. 34 Signalskema, kombimodul Kontrollér, at potentiometer A og P står i korrekt position (20/06)

28 28 Tilslutning til el-systemet DK Elmåling I Fig. 35 Elmåling, varmepumpe og kombimodul PEL klemkort for tilslutning af EVU-signal 2 Måling, kombimodul 3 Forsyning -faset, 2L, til styreenheden ved EVU 4 Forsyning til varmepumpe 5 Klemrække, varmepumpe 6 Klemrække, kombimodul Standardudførelse Fra fabrikken bøjleforbindes klemmerne til en fælles elforsyning. Tilsluttes på L, L2, L3, N og PE EVU-valg Elforsyningen kan også tilkobles som lav afgift fra EVU-styreenhed. Ved spærretid forsynes styreenheden med -faset 2L, høj afgift. Tilslut på 2L, 2N samt PE. Signal fra EVU-styreenhed tilsluttes på PEL-klemkort klemmerne og C. Ved spærretid er der ingen kontakt. Klembøjlerne mellem 2N-N og L3-2L fjernes. 6.7 Eksterne tilslutninger B For at undgå forstyrrelser på følerne, skal stærk- og svagstrømsledninger placeres adskilt fra hinanden (mindste afstand 00 mm). B Benyt følgende kabelareal ved forlængelse af temperaturfølerkabel: Op til 20 m langt kabel: 0,75 til,50 mm 2 Op til 30 m langt kabel:,0 til,50 mm (20/06)

29 DK Tilslutning til el-systemet I Fig. 36 Strømskema, varmepumpe Anvendes ikke med mindste kompressormodel 2 Kompressor (mindste model) 3 Kompressor (større model) E2.B Fasevagt E2.E Kompressor E2.F Motorværn, kompressor E2.K Kontaktor, kompressor E2.Q Softstart E2.V EMC-filter E2.V2 EMC-filter (20/06)

30 30 Tilslutning til el-systemet DK I Fig. 37 Strømskema Fuld optrukket linje = tilsluttet fra fabrik Stiplet linje = tilsluttes ved installation: Kompressor (mindste model) 2 Kompressor (større model) E2.G3 Blæser E2.T6 Kompressor E2.T7 Varmebærer ind E2.T0 Kondensator E2.T Fordampertemperatur E2.T2 Temperatur, luftindtag E2.RLP Lavtrykspressostat E2.F2 Varmebeskyttet blæser E2.B Fasevagt E2.F Motorværn, kompressor E2.RHP Højttrykspressostat E2.E Kompressor E2.E Krumtaphusvarme (tilbehør E2.E2 Varmekabel (tilbehør) E2.Q3 4-vejsventil E2.G3 Blæser E2.F50 Sikring E2.K Kontaktor, kompressor E2.Q Softstart (20/06)

31 DK Tilslutning til el-systemet Øvrige strømskemaer I Fig. 38 Strømskema, Kombimodul Til varmepumpe E2.E2 Eltilskud E2.F Automatsikring E2.F2 Overophedningsbeskyttelse E2.F3 Elanode (i rustfri beholder) (20/06)

32 32 Tilslutning til el-systemet DK I Fig. 39 Strømskema, Kombimodul Fuld optrukket linje = tilsluttet fra fabrik Stiplet linje = tilsluttes ved installation: E.G Cirkulationspumpe, varmesystem E.P2 Cirkulationspumpe, varmesystem E2.G Cirkulationspumpe, kreds 2 E2.Q Shunt-kreds 2 E2.G2 Cirkulationspumpe, varmebærer E2.Q2 Skifteventil E4.G6 Cirkulationspumpe varmt vand E2.F5 Sikring (20/06)

33 DK Tilslutning til el-systemet I Fig. 40 Strømskema, Kombimodul Fuld optrukket linje = tilsluttet fra fabrik Stiplet linje = tilsluttes ved installation: E4.T3 Varmtvandsføler E.T Fremløb, kreds E2.T8 Varmebærer ud E2.B Ekstern indgang E4.F3 Elanodealarm E0.T2 Udeføler E4.T3 Varmt vand E2.T Fremløb, kreds 2 E2.G2 Cirkulationspumpe, varmebærer E2.B Ekstern indgang kreds 2 E2.B2 Ekstern indgang (20/06)

34 34 Tilslutning til el-systemet DK I Fig. 4 Eksterne tilslutninger Fuldt optrukket linje = tilsluttes altid Stiplet linje = tilbehør: Separate tilslutninger 2 Fabriksindstilling E2.B Ekstern indgang E0.T2 Udeføler E4.T3 Varmt vand E2.T Fremløb, kreds 2 E2.B Ekstern indgang kreds 2 E2. B2 Ekstern indgang 2 E2.Q Shunt-kreds 2 E2.G Cirkulationspumpe, kreds E.P2 Summer E4.G6 Cirkulationspumpe varmt vand (20/06)

35 DK Tømning af varmesystem og vandvarmer 35 7 Tømning af varmesystem og vandvarmer Tømning af varmesystemet:. Sluk for varmepumpen på hovedafbryderen (ON/ OFF). 2. Sluk for spændingsforsyningen. 3. Tilslut slange til afløb fra Aftapningsventilen, både fra varmtvandsbeholderen og arbejdstanken. 4. Åbn Aftapningsventilen (, 5 og 3, Fig. ). 5. Åbn Udluftningsniplen, både i Kombimodulet og varmepumpen. Tætning af varmesystemet for vand:. Sluk for varmepumpen på hovedafbryderen (ON/ OFF). 2. Sluk for spændingsforsyningen. 3. Åben udlufteren, indtil manometeret viser et tryk på bar. 4. Sluk for det kolde vand. 5. Tilslut slangen til den kolde vand øverst på kombimodulet. 6. Åbn den næste varmtvandshane. 7. Pump vandet ud af tanken ved hjælp af hæverten. Der findes ingen aftapningsventil til det varme vand I Fig. 42 Varmepumpe Udluftningsnippel I Fig. 43 Indgående dele kombimodul CMO Aftapningshane til varmtvandsbeholder (CMO 300) 2 Udluftning, arbejdstank 3 Aftapningshane for arbejdstank 4 Manometer (0-3 bar) 5 Aftapningshane til varmtvandsbeholder (CMO 200) 6 Udluftning, vandvarmer 7 Sikkerhedsventil 2,5 bar (20/06)

36 36 Tekniske data DK 8 Tekniske data 8. Systemløsning Detaljeret systemløsning findes i produktets oversigt. 8.. Forklaringer til systemløsning E0 E4 E0.T2 Udeføler E4 Varmvandsbeholder Tab. 4 E4.F0 Sikkerhedsventil E E4.T3 Føler, varmtvandsbeholder E.C Arbejdstank E4.V4 Varmt vand E.C0 E.F0 Ekspansionsbeholder Sikkerhedsventil E4.W4 Tab. 8 Koldt vand E.G Varmesystemets pumpe E. T Fremløbsføler E.TT Tab. 5 Rumføler E2 E2.Q E2.G E2.T E2.TT Tab. 6 Shuntventil Varmesystemets pumpe Fremløbsføler Rumføler E2 E2 E2.E2 E2.G2 E2.G3 E2.T8 E2.T7 E2.T0 E2.T E2.T2 E2.Q2 E2.V0 Tab. 7 Varmepumpe Eltilskud Varmebærerpumpe Blæser Varmebærer ud Varmebærer ud Kondensator/varmebærer ind Kølemiddeltemperatur, fordamper Lufttempeatur, fordamper Skifteventil Filter (20/06)

37 DK Tekniske data Systemløsning med Kombimodul l Fig. 44 Varmepumpe og Kombimodul (20/06)

38 38 Tekniske data DK 8.2 Tekniske data Drift luft/vand Enhed AWO 9 AWO AWO 3 Afgivet effekt / COP ved +2/35 ) kw 8,5 / 3,7,5 / 3,6 3,5 / 3,6 Afgivet effekt / COP ved +7/35 kw 9,9 / 4,2 3,6 / 4,0 4,7 / 3,9 Varmesystem Tilslutning varmebærer mm DN25 Varmebærerflow nominelt l/s 0,6-0,5 0,23-0,56 0,27-0,58 Internt trykfald varmebærer kpa 4,9 4,9 4,9 Kompressor Kompressor Copeland Scroll R-407C kg 2,85 3,75 3,9 Afrimningssystem Varm gas med 4-vejsventil Luftstrøm m 3 /time Lydtryk, fra meters afstand dba Lydeffekt dba <58 <60 <6 Elektriske data El-forbrug, blæsemotor kw 0,54 Elektrisk indkobling 400 V 3N ~ 50 Hz Sikringsstørrelse AT Startstrøm med softstart A <30 Generelt Højeste udgående varmebærertemp. C 63 Dimensioner (BxDxH) mm 970x50x590 Vægt kg Kabinet Tab. 9 Tekniske data, varmepumpe AWO ) Effektoplysningerne er angivet iht. Europastandard EN 45. Galvaniseret, lakeret plade (20/06)

39 DK Tekniske data 39 Kombimodul Effekt el-patron kw 9 2 Effekt cirkulationspumpe kw 0,2 0,2 Elektrisk tilslutning 400 V, 3 N AC 50 Hz 400 V, 3 N AC 50 Hz Maks. effektforbrug kw 9,2 9,2 Sikringsstørrelse (gl-gg/d-karakt.) A 6 20 Maks. arbejdstryk varmesystem bar/mpa 2,5/0,25 2,5/0,25 Maks. arbejdstryk, varmt vand bar/mpa 9/0,9 9/0,9 Maks. indgående tryk (koldt vand) bar/mpa 9/0,9 9/0,9 Nettovolumen, varmt vand / udvendig kappe l 85/40 286/75 Volumen i arbejdstanken l Volumen i ekspansionsbeholderen l 2 4 Overophedningsbeskyttelse C Min. flow varmesystem l/s 0,9 0,9 Pumpe til varmesystemet G Wilo Stratos Pico 25/-6 Varmebærerpumpe G2 Wilo Stratos Para 25/-7 Dimensioner (BxDxH) mm 600x600x x70x970 Vægt ekskl. vand kg Vægt inkl. vand kg Tab. 0 Tekniske data, kombimodul 8.2. Pumpekurver Måleværdier for temperaturfølerne C Ω T... C Ω T... C Ω T ,4 0,8,2,6 Rp ¼ H[m] Wilo- Stratos PICO OEM 5/-6, 25/-6, 30/-6 6 ~230 V - Rp ½, Rp, Rp ¼ ,5,0,5 2,0 Rp [m/s] Δp- c Rp ½ Heating and cooling Fig min Q[m³/ h] Pumpe til varmesystem og varmebærer max I Tab. Følerværdi (20/06)

40 40 Opvarmning generelt DK 9 Opvarmning generelt Varmesystemet består af en eller to kredse. Afhængigt af tilskudstype og adgangen til den installeres varmesystemet efter den ønskede driftsform. 9. Kredse til varme Kreds : Reguleringen af den første kreds hører til styreenhedens standardudstyr og kontrolleres via den monterede fremløbsføler eller sammen med en evt. installeret rumføler. Kreds 2 (blandet): Reguleringen af kreds 2 hører også til styreenhedens standardudstyr og skal kompletteres med en blandeventil, en cirkulationspumpe og en fremløbsføler og eventuelt også en rumføler. Kreds 3-4 (blandet): Reguleringen af maks. to ekstra kredse er mulig som tilbehør. Hertil udstyres hver kreds med blandemodul, blandeventil, cirkulationspumpe, fremløbsføler og eventuelt rumføler. Kredsene 2-4 må ikke have højere fremløbstemperatur end kreds. Det betyder, at det ikke er muligt at kombinere gulvvarme fra kreds med radiatorer fra en anden kreds. En sænkning af rumtemperaturen for kreds kan påvirke andre kredse. 9.2 Varmestyring Udeføler; en føler monteres på husets ydervæg. Føleren sender signaler til styreenheden i varmepumpen. Styring ved hjælp af udeføler betyder, at varmepumpen automatisk tilpasser varmen i huset efter udetemperaturen. Kunden bestemmer, hvilken temperatur varmesystemet skal have i forhold til udetemperaturen ved hjælp af indstilling af aktuel rumtemperatur i styreenheden. Udeføler og rumføler (en rumføler er mulig pr. varmekreds): Til regulering med en udeføler og en rumføler skal der anbringes en (eller flere) følere centralt i huset. Rumføleren sluttes til varmepumpen og giver styreenheden besked om den aktuelle rumtemperatur. Dette signal påvirker fremløbstemperaturen. Fremløbstemperaturen falder, når rumføleren måler en højere temperatur end den indstillede temperatur. Rumføleren anbefales, hvis andre faktorer påvirker temperaturen i huset ud over udetemperaturen det kan f.eks. være en pejs, en blæsekonvektor, at huset er udsat for vind eller direkte solindstråling. 9.3 Tidsstyring af varme Programstyring: Styreenheden har to individuelt indstillelige tidsprogrammer (dag/klokkeslæt). Ferie: Styreenheden har et program for feriefunktion, så rumtemperaturen indstilles på et lavere eller højere trin i en indstillet periode. Programmet kan også koble varmtvandsproduktionen fra. Ekstern regulering; Styreenheden kan reguleres eksternt. Det betyder, at en forvalgt funktion udføres, så snart styreenheden modtager et indgangssignal. 9.4 Driftsform Med eltilskud; varmepumpen er dimensioneret mindre end husets varmetab, og eltilskuddet tillades at gå ind samtidig med varmepumpen for at dække behovet, når varmepumpen ikke klarer det selv. Alarmdrift, ekstra varmtvand og varmtvandsspids, samt hvis varmepumpen er slukket ved for lav udetemperatur, aktiverer også tilskuddet. Med shuntet tilskud; shuntet tilskud som ved behov normalt tillades at køre samtidig med varmepumpen. Tilskuddet anvendes desuden ved alarmdrift, og hvis varmepumpen er slukket på grund af for lav udetemperatur. Til produktion af ekstra varmt vand og varmvandsspids kræves ekstra el i varmtvandsbeholderen. Det er kun de rum, hvor der sidder rumfølere, der kan påvirke temperaturreguleringen (20/06)

41 DK Betjeningsfelt med display 4 0 Betjeningsfelt med display Indstillinger for styring af varmepumpen foretages på styreenheden betjeningsfelt. Det integrerede display viser informationerne til den aktuelle status. 0. Betjeningsoversigt 0.5 Menu-taste og drejeknap Benyt for at komme til menuerne fra Udgangspositionen. Brug menudrejeknappen for at: Navigere blandt menuerne og komme frem til indstillingsvinduet. Drej på knappen for at se flere menuer på samme niveau eller ændre en indstillet værdi. Tryk på drejeknappen for at skifte til et lavere menuniveau eller gemme en ændring. 0.6 Tilbage-taste Benyt for at: Fig. 46 Kontrolpanel On/Off-knap 2 Mode-knap 3 Info-knap 4 Menudrejeknap 5 Indikatorlampe 6 Tilbageknap 7 Menuknap 8 Display 0.2 Afbryder (ON/OFF) Varmepumpen tændes og slukkes på afbryderen. 0.3 Drifts- og fejllampe I Vend tilbage til det overordnede menuniveau. Forlad indstillingsvisningen uden at ændre den indstillede værdi. 0.7 Modus-taste Benyt for at ændre driftstype. Få vist den aktuelle driftsform (f.eks. ferie). Ændre driftsformen. Ved hjælp af -tasten kan regulatorsproget ændres. B Tryk på -tasten i standardvisningen mindst 5 s, og vælg derefter det ønskede sprog. 0.8 Info-taste Benyt for at se information fra styreenheden om driftsfunktion, temperaturer, programversion m.m. Lampen lyser med fast lys. Lampen blinker hurtigt. Lampen og menuvinduet er slukket. Varmepumpen er i gang. Der er en alarm, som ikke er kvitteret. Der er ingen spænding frem til styreenheden. Tab. 2 Lampens funktioner 0.4 Display På displayet kan du: Aflæse informationer fra varmepumpen. Se på menuerne, du har adgang til. Ændre indstillede værdier (20/06)

42 42 Opstart DK Opstart Når du starter varmepumpen første gang, vises der automatisk nogle indstillinger, som gør opstarten lettere. Forinden skal varmepumpen være installeret i henhold til tidligere afsnit ( Kapitel 6, Kapitel 6), varmebærere, varmekredse og varmtvandskreds være fyldt og udluftede. Disse indstillinger findes også i indstillingerne til installatøren. Kun funktioner, som styreenheden identificerer, vises i opstartstilstand. Opstartsmenuerne vises stadig, indtil Ja angives på Opstart afsluttet. B Læs alle menuer igennem før opstart. B Der skal foretages et valg påel-anode installeret. B Der skal foretages et valg påvarmepumpe, kapacitet. Shuntens åbningstid B Angiv El-anode installeret ( Kapitel 4.2). B Indstil Dato ( Kapitel 5.8). B Indstil Tid ( Kapitel 5.8). B Opstart afsluttet, Ja/Nej. Efter opstarten vises standardvisningen i displayet. Her har du direkte adgang til kundeniveauet, og der er først adgang til indstillingerne til installatøren efter skift til installatørniveauet I Sprog, Land og Driftsform B Vælg Sprogfor styreenhedens menuer ( Kapitel 5.8). B Vælg Land ( Kapitel 5.8). B Vælg Driftsform (L/V med eltilskud) ( Kapitel 9.4, Kapitel 4.6.). Fig. 47 Udgangsposition Gendan med -tasten udvalget, som ertruffet for Sprog, Land eller Driftsform før eller under Opstart. Opstart Kontrollér, og indstil følgende funktioner ved behov. Bemærk henvisningerne til funktionernes beskrivelser. Den valgte systemløsning kræver normalt flere indstillinger end dem, der vises ved opstarten. B Indstil for hver varmepumpe: Varmtvandsproduktion ( Kapitel 4.2) Tvangsafrimning B Indstil Varmepumpe x kapacitet ( Kapitel 4..3). B Indstil Laveste udetemperatur ( Kapitel 4..3). B Indstil Kreds Varme\ Type varmesystem ( Kapitel 4..). B Indstil Kreds 2, 3... ( Kapitel 4..2). Shuntens driftsfunk. Type varmesystem (20/06)

43 DK Installatørmenuer 43 2 Installatørmenuer 2. Åbning af installatørniveau For at skifte fra Kundeniveau til Installatørniveau i menuerne kræves en firecifret adgangskode. Koden er dags dato angivet med to cifre for måneden og to cifre for dagen, f.eks B Gå til Access-niveau under Menu på Kundeniveau. B Indtast den firecifrede adgangskode ved hjælp af menudrejeknappen. Tryk på drejeknappen efter indstilling af hvert ciffer. Access = Installatør vises i menuvinduet. B Drej på knappen for at se menuerne på øverste niveau. Der er nu adgang til alle funktioner på Kundeniveau og Installatørniveau. Styreenheden vender automatisk tilbage til kundeniveauet: Efter 20 min (indstillelig værdi, Kapitel 4.6.). 2.2 Hurtig nystart af kompressoren Under opstart, funktionstest og lign. kan det være nødvendigt at genstarte kompressoren uden at vente på nystarttimeren (0 min). B Tryk på i 5 sekunder i valgfri installatørmenu (ikke indstillingsvindue). Kompressoren starter efter 20 sekunder. 2.3 Føler Styreenheden styrer produktion af varme, varmtvand m.m. efter signaler fra et stort antal temperaturfølere. Her anføres de fleste, der kan forekomme på displayet. T E.T T2 E0.T2 T3 E4.T3 T5 E.TT.T5 T6 E2.T6 T8 E2.T8 T7 E2.T7 T0 E2.T0 T E2.T T2 E2.T2 T E2.T T5 E2.TT.T5 Fremløb, kreds Ude Varmt vand (ved varmtvandsproduktion) Rum, kreds (tilbehør) Varm gas Varmebærer ud Varmebærer ud Tab. 3 Temperaturføler Kondensator/varmebærer ind Kølemiddeltemperatur, fordamper Lufttemperatur, fordamper Fremløb, kreds 2 (hvis kreds 2 benyttes) Rum, kreds 2 (tilbehør) Styreenheden registrerer, hvilke følere, der er installeret, og aktiverer dem automatisk. En tilbehørsføler kan kobles manuelt fra i styreenheden. Derved kan følere, som ikke behøves i styreenheden, fjernes. De fuldstændige komponentnavne vises kun ved behov i styreenheden. Hvis du f.eks. befinder dig i menuen til kreds 2, vises følernavnet uden E2 før navnet. I alarminformationen angives altid de fuldstændige navne, så det er nemmere at finde fejlen. De fuldstændige navne angives på tegningerne og i systemløsningerne (20/06)

44 44 Menuoversigt DK 3 Menuoversigt Øverste menuniveau for installatører er: Rumtemperatur Varmtvand Ferie Timer Ekstern styring Installatør Tilskud Generelt Alarmer Access-niveau Tilbage til fabriksindstillinger Programversion Adgangsniveau 0 = kunde Adgangsniveau = installatør Rumtemperatur Accessniveau Kreds Varme Type varmesystem Højeste tilladte fremløbstemperatur T Laveste tilladte fremløbstemperatur T Varmekurve 0 Tab. 4 Rumtemperaturmenuer Koblingsdiff. varmekurve VP x Rumføler Rumtemperaturprogram Største Mindste Tidsfaktor Rumtemperaturpåvirkning Kvittér rumføler Aktivt program Vis/ændr aktivt program Rumtemperatur normal Varme op/ned (ingen rumfølere) Varme op/ned indstillinger (ingen rumfølere) --- Grænseværdi for venstre eller højre slutpkt --- Meget koldere/varmere, forandring --- Koldere/varmere, forandring Rumtemperaturpåvirkning (ingen rumfølere) Rumtemperatur undtagelse Kopiér til alle varmekredse (20/06)

45 DK Menuoversigt 45 Rumtemperatur Kreds 2, 3... Shuntens driftsfunk. Type varmesystem Højeste tilladte fremløbstemperatur T Laveste tilladte fremløbstemperatur T Varmekurve 0 Rumføler Kvittér rumføler 0, Rumtemperaturprogram Regulatorindstillinger P-konstant I-konstant D-konstant Min. PID-signal Maks. PID-signal Shuntens åbningstid Shuntventil helt lukket Påbegynd lukning af shuntventil Forsinkelse vandring op efter afrimning 0, Generelt Sommer-/ vinterdrift Vinterdrift Udetemperaturgrænse for skift Forsinkelse ved skift til vinterdrift Forsinkelse ved skift til sommerdrift Grænse for dir. start til vinterdrift 0 0 Tab. 4 Rumtemperaturmenuer Maks. driftstid for varme ved varmtvandsbehov 0 Laveste udetemperatur Varmtvand Som Kreds Varme minus Kopiér til alle varmekredse Accessniveau Accessniveau Kvittér varmtvandsføler T3 Ekstra varmtvand Varmtvandsspids Varmtvandsprogram Ekstra varmtvandsperiode Ekstra varmtvand stoptemperatur Ugedag Maks. tid Varmholdningstid Aktivt program Vis/ændr aktivt program Varmtvandsdrift 0 Varmtvandsindstillinger VP Varmtvandsproduktion Blokér varme ved varmtvandsbehov 0 Maks. driftstid for varmtvand ved varmebehov 0 El-anode installeret Tab. 5 Varmtvandsmenuer (20/06)

46 46 Menuoversigt DK Ferie Kreds og varmtvand Kreds 2, 3... Tab. 6 Feriemenuer Aktivér feriefunktion Startdato Stopdato Rumtemperatur Kopiér til alle varmekredse Blokér varmtvandsproduktion Aktivér feriefunktion Startdato Stopdato Rumtemperatur Timer Accessniveau Accessniveau Ekstra varmtvand 0 Varmholdningstid varmtvandsspids Alarmdrift forsinkelse 0 Partydrift 0 Driftstid for varme ved varmtvandsbehov Driftstid for varmtvand ved varmebehov 0 0 Tab. 7 Timere (20/06)

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 649 026-00.1I. Compress. AWO 9-13 Styreenhed. Installatørvejledning 6 720 648 428 DA (2011/06)

6 720 649 026-00.1I. Compress. AWO 9-13 Styreenhed. Installatørvejledning 6 720 648 428 DA (2011/06) 6 720 649 026-00.I Compress AWO 9-3 Styreenhed Installatørvejledning 6 720 648 428 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03)

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03) 6 720 642 472-01.1I Bosch Mixing Module Installatørvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 649 559-00.2I. Multi Module. Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11)

6 720 649 559-00.2I. Multi Module. Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11) 6 720 649 559-00.2I Multi Module Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11) 2 Indholdsfortegnelse DE Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Bosch Passive Cooling Station

Bosch Passive Cooling Station 6 720 642 471-04.1I Bosch Passive Cooling Station Passiv kølestation Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 643 522 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 643 522 (2010/05) da 6 72 643 475-.I Compress EHP 6- LWM 6-7 LW Installatørvejledning 6 72 643 522 (2/5) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

I. Compress AWO 9-13 CMO Installatørvejledning DA (2011/06)

I. Compress AWO 9-13 CMO Installatørvejledning DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

6 720 640 719-00.1I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Installationsvejledning 6 720 640 720 (2010/01)

6 720 640 719-00.1I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Installationsvejledning 6 720 640 720 (2010/01) 6 720 640 719-00.1I Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning. 6720 646 489 (2010/10) da

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning. 6720 646 489 (2010/10) da 6 720 642 472-01.1I Bosch Mixing Module Installatørvejledning 6720 646 489 (2010/10) da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Bosch Passive Cooling Station

Bosch Passive Cooling Station 6 720 642 471-04.1I Passiv kølestation Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 11 Idriftsættelsesprotokol.... 23 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1

Læs mere

I. Compress AWO 9-13 CMO Installatørvejledning (2013/03)

I. Compress AWO 9-13 CMO Installatørvejledning (2013/03) 6 72 649 29-.I Compress AWO 9-3 CMO 2-3 Installatørvejledning 6 72 8 245 (23/3) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Symbolforklaring................................ 3.2 Sikkerhedsanvisninger...........................

Læs mere

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 367 (2011/11) da

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 367 (2011/11) da 6 72 643 475-.I Compress EHP 6 6- LWM 6-7 LW Installatørvejledning 6 72 8 367 (2/) da 2 DK Information Bosch Compress EHP 6 er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper på både

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Compress EHP 6000 4,5-10 LWM 6-17 LW. Installatørsvejledning 6 720 808 410 (2013/07)

Compress EHP 6000 4,5-10 LWM 6-17 LW. Installatørsvejledning 6 720 808 410 (2013/07) 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6000 4,5-10 LWM 6-17 LW Installatørsvejledning 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 0.1 Symbolforklaring................................ 3 0.2 Sikkerhedsanvisninger...........................

Læs mere

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6 720 800 338 (2011/11) da

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6 720 800 338 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Brugervejledning da 2 DK Information Bosch Compress EHP 6000 er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper på både den kolde

Læs mere

6 720 642 471-04.1I. Passive Cooling Station. Installatørvejledning 6 720 643 520 (2010/03)

6 720 642 471-04.1I. Passive Cooling Station. Installatørvejledning 6 720 643 520 (2010/03) 6 720 642 471-04.1I Passive Cooling Station Installatørvejledning 2 Indhold DA Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger................

Læs mere

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning 6 720 808 411 (2013/07)

Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning 6 720 808 411 (2013/07) 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Kombimodul A/W Brugervejledning

Kombimodul A/W Brugervejledning Kombimodul 200-300 A/W 12892-4.1I Brugervejledning Art. nr. 12890 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedstips og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedstips 3 1.2 Symbolforklaring 3 2

Læs mere

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0 da IVT 290 A/W Elfyr Brugervejledning Art. nr.: 12327 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt et varmeanlæg fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmeanlæg vil opfylde dine forventninger og sikre dig energibesparelser

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

I. Multi Module. Installatørvejledning (2012/03) da

I. Multi Module. Installatørvejledning (2012/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0

da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0 da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0 Tillykke med valget af en helt ny grænseløs varmepumpe! Vi er glade for, at du har valgt en varmepumpe fra vores nye PremiumLine-serie.

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

I. Compress 5000 LW Installatørvejledning (2012/09) da

I. Compress 5000 LW Installatørvejledning (2012/09) da 6 72 83 9-.I 22-42 Installatørvejledning 6 72 84 48 (22/9) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 4. Symbolforklaring...............................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN da IVT 490, IVT 495 TWIN Brugervejledning Art. nr.: 11162 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt en varmepumpe fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmepumpe vil opfylde dine forventninger og sikre dig

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

I. Compress AWO. Installatørvejledning (2013/03)

I. Compress AWO. Installatørvejledning (2013/03) 6 720 649027-00.1I Compress AWO Installatørvejledning 6 720 801 247 (2013/03) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 0.1 Symbolforklaring................................ 2 0.2 Sikkerhedsanvisninger...........................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Brugervejledning (2010/11) da

I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Brugervejledning (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Brugervejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram Opti Opti Pro Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes

Læs mere