Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen"

Transkript

1 D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW

2 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring Sikkerhedsforskrifter Symbolforklaringer 3 2 Anvendelse Generelt Funktion for udeenhed EHP AW 4 3 Leveringsomfang 5 4 Styring Elpatron for større ydelse Varmtvandsprioritering Automatisk optøning Regulering af varmesystemet 6 8 Eftersyn og service Demontering af sideplade Rengøring for snavs og løv Kabinet Filter Fordamper Sne og is 17 9 Fejl Eksempel på en alarm: Ingen displayvisning Nøddrift Overophedningssikring Alle alarmer og advarselsvisninger Alarmdisplay Advarsel 23 5 Betjeningspanel Oversigt over betjeningspanelet Betjeningsfeltets funktion Menu niveauer 8 10 Tekniske data Standardindstillinger Udeenhed EHP AW Lydtrykniveau Måleværdier for temperaturfølerne 26 6 Menu Indstilling af varmesystem Ekstra varmt vand Temperaturer 9 7 Udvidet menu Indstilling af varmesystem Indstilling af den ønskede rumtemperatur Tidsmæssigt begrænsede indstillinger Varmesæson (varmeperiode) Opvarmning, maksimal driftstid ved varmtvandsbehov Indstilling af varmt vand Timer (tidsprogrammer) Indstilling af uret Display Alarm Adgangsniveau Tilbagestilling til standardindstillinger Programversion Deaktivering af alarmsummer 15

3 DK Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 1.1 Sikkerhedsforskrifter Generelt B Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem, og opbevar den omhyggeligt for senere brug. Installation og opstart B Produktet må kun installeres og startes op af en autoriseret VVS- Vedligeholdelse og istandsættelse B Reparationer må kun udføres af autoriseret servicepersonale. Dårligt udførte reparationer kan føre til risiko for brugeren og til forringet funktion. B Anvend kun originale reservedele! B Apparatet skal kontrolleres én gang om året af autoriseret personale. 1.2 Symbolforklaringer Sikkerhedshenvisninger i teksten vises med en advarselstrekant på grå baggrund. Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke følger anvisningerne for at undgå risiko. Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette materielle skader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlige tingskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige personskader. Henvisninger vises med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor der ikke er risiko forbundet for person eller varmepumpe.

4 4 Anvendelse DK 2 Anvendelse 2.1 Generelt Udeenheden EHP AW til luft/vand-varmepumpen henter energien til opvarmning og varmt vand fra udeluften. Serien omfatter udførelserne EHP 6 AW, EHP 8 AW og EHP 10 AW. De dækker alle varmeydelsestrin. Udeenheden EHP AW sluttes til indendørsenheden CC 160 og udgør tilsammen den komplette luft/ vand-varmepumpe til opvarmning og varmt vand. Indendørsenheden indeholder en varmtvandsbeholder og styringen med betjeningsfelt og grafisk display. 2.2 Funktion for udeenhed EHP AW Energien, som udvindes fra udeluften, overføres via det opvarmede centralvarmevand til varmeanlæg og det varme vand. Anlægget kan udstyres med en belastningsvagt (tilbehør). Hvis der er flere forbrugere sluttet til den samme strømkreds, kobler belastningsvagten strømforsyningen fra. Dette forhindrer, at hovedsikringen udløses. Hvis udeenheden ikke leverer tilstrækkelig energi til opvarmning af anlægget, understøttes udeenheden af elpatronen i indendørsenheden, f.eks. ved lave udetemperaturer. Når varmepumpen er installeret og startet op, skal nogle funktioner kontrolleres med regelmæssige intervaller. En alarm kan muligvis være udløst, eller mindre vedligeholdelsesforanstaltninger er nødvendige. De krævede foranstaltninger kan brugeren selv udføre. Denne betjeningsvejledning beskriver de nødvendige trin. Hvis problemet fortsætter, bedes du henvende dig til din Denne betjeningsvejledning beskriver varmepumpens udeenhed. Indendørsenheden beskrives i en separat betjningsvejledning. Du bedes også læse denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem.

5 DK Leveringsomfang 5 3 Leveringsomfang Varmepumpens udeenhed leveres adskilt fra indendørsenheden. Varmepumpen består af udeenheden, som installeres uden for huset, og indendørsenheden med integreret varmtvandsbeholder, som installeres inden i huset D Fig. 1 Varmepumpens udeenhed D Fig. 2 Varmepumpens indendørsenhed 1 Betjeningsfelt med grafisk display 2 Varmtvandsbeholder

6 6 Styring DK 4 Styring Styringen styrer og overvåger varmeanlægget og det varme vand. Overvågningsfunktionen afbryder varmepumpen, hvis der opstår driftsfejl. Derved forhindres det, at vigtige komponenter inden i varmepumpen beskadiges. 4.1 Elpatron for større ydelse Hvis varmepumpen ikke kan dække varmeanlæggets energibehov, kan elpatronen kobles til ved f.eks. lave udetemperaturer. Elpatronen fungerer via varmepumpens indendørsenhed. Hvis varmepumpen kun kan dække en del af energibehovet til opvarmningen, suppleres den manglende varmeydelse med elpatronen. Når varmepumpen dækker det nødvendige energibehov, kobles elpatronen automatisk fra. 4.2 Varmtvandsprioritering Hvis der er tilsluttet varmt vand i anlægget, skelnes der mellem varmt brugsvand og centralvarme. Centralvarmevandet ledes til radiatorerne og til gulvvarmen. Det varme brugsvand ledes til bruse-/karbadet og vandhanerne. Det varme brugsvand opvarmes i varmtvandsbeholderen i varmepumpens indendørsenhed. Centralvarmevandet ledes gennem varmtvandsbeholderens yderkappe og opvarmer dermed den indvendige beholder. Ved varmtvandsforbrug kobler styringen centralvarmen fra og skifter over til varmtvandsprioritering. Varmtvandsbeholderen har en beholderføler, som overvåger varmtvandstemperaturen. 4.3 Automatisk optøning Ved en udetemperatur under +10 C kan der dannes is i fordamperen. Hvis isdannelsen bliver så voldsom, at luftvolumenstrømmen hindres af fordamperen, startes der automatisk optøning. 4.4 Regulering af varmesystemet Styringen styrer varmeproduktionen til varmesystemet via udeføleren eller via en kombination af udeføleren og rumføleren Regulering ved hjælp af udeføler Normalt styrer styringen varmepumpen ved hjælp af udeføleren. Udeføleren monteres på husets koldeste ydervæg, som mindst er udsat for solens stråler. Udeføleren giver styringen besked om den aktuelle udetemperatur. Afhængigt af udetemperaturen tilpasser styringen automatisk rumtemperaturen i huset via varmepumpens fremløbstemperatur. På styringen kan brugeren selv bestemme fremløbstemperaturen til varmesystemet i forhold til udetemperaturen ved at foretage en ændring af varmekurveindstillingen. Varmekurven angiver fremløbstemperatur i forhold til udetemperaturen. Valg af en lavere varmekurve giver en lavere fremløbstemperatur og dermed større energibesparelse Regulering via ude- og rumføler Kun rummet, hvor rumføleren er monteret, påvirker reguleringen af rumtemperaturen. Styring via ude- og rumføler (tilbehør) betyder, at der er monteret en temperaturføler i husets styrerum. Rumføleren sluttes til varmepumpen og giver styringen besked om den aktuelle rumtemperatur. Rumføleren påvirker varmekurvens fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen falder, når rumføleren måler en højere temperatur end den indstillede temperatur. Rumføleren anbefales, hvis andre faktorer påvirker temperaturen i huset ud over udetemperaturen det kan f.eks. være en pejs, en varmeblæser, at huset er udsat for vind eller direkte solindstråling. Optøningen styres via en 4-vejsventil. Ventilen vender flowretningen i kølemiddelkredsen. Røggassen smelter isen på fordamperens lameller. Endvidere findes der en funktion til optøning af blæseren. Den varme luft trækker gennem blæseren og forhindrer dermed, at den fryser til igen.

7 DK Betjeningspanel 7 5 Betjeningspanel Alle indstillinger foretages på betjeningsfeltet, og eventuelle alarmer vises. Med betjeningsfeltet styres styringen efter brugerens ønsker. Grafisk display Betjeningsfeltet og styringen befinder sig i varmepumpens indendørsenhed. 5.1 Oversigt over betjeningspanelet o Fig Betjeningsfeltets funktion Med drejeknappen kan du navigere mellem menuerne. B Drej drejeknappen mod urets retning for at skifte til menuerne nedenunder. B Drej drejeknappen i urets retning for at skifte til menuerne ovenover. B Tryk på drejeknappen for at bekræfte, så snart det ønskede valg er markeret. Fig. 3 1 Drifts- og fejllampe 2 Drejeknap 3 Hovedafbryder 4 Grafisk display D Drifts- og fejllampe Lampen lyser grønt: Hovedafbryderen er tændt (ON). Lampen blinker grønt: Hovedafbryderen er slukket (OFF). Lampen er slukket: Ingen spændingsforsyning til styringen. Lampen blinker rødt: Der er udløst en alarm, som ikke er nulstillet endnu ( kapitel 9). Lampen lyser rødt: Der er opstået en fejl. Underret din Drejeknap Drejeknappen bruges til navigering mellem menuerne og til ændring af værdier. Ved tryk på drejeknappen bekræftes valget. Hovedafbryder Varmepumpen tændes og slukkes på hovedafbryderen. I hver undermenu er der pile helt oppe og helt nede, med hvilke du kan komme til den foregående menu. B Tryk på drejeknappen, når pilen er markeret Symboloversigt I displayets nederste del vises der symboler for de funktioner og komponenter, som er i drift. Fig D 1 Kompressor 2 Blæser 3 Elpatron 4 Belastningsvagt 5 Varmtvandsdrift 6 Spidsværdi for varmt vand (termisk desinfektion / legionellabekæmpelse) 7 Ekstra varmt vand 8 Tidsstyring 9 Varmedrift 10 Alarm 11 Feriedrift 4 8

8 8 Menu DK 5.3 Menu niveauer Menuerne er inddelt i forskellige niveauer til forskellige anvendelser. Menu Brugerniveau de mest anvendte menupunkter Udvidet menu Brugerniveau øvrige menupunkter Installation/service Grundindstillinger til installatør 6 Menu Styringens øverste menu niveauer hedder Menu. Her findes de menupunkter, som anvendes mest. I Menu vises parametrene, som er indstillet til varmeanlægget. F.eks. vises Hæv/sænk varme eller Indstilling af rumtemperaturen (hvis der er installeret en rumføler). Anlæggets bruger ser kun de menupunkter, som er vist på begge brugerniveauer o Fig Indstilling af varmesystem Der er to muligheder for at indstille varmesystemet afhængigt af, om anlægget er udstyret med en rumføler eller ej. Indstilling af varmesystem, rumføler ikke installeret: Fig o B Vælg menuen Varme op/ned. Vælg én af de nedenstående muligheder: Tab Meget varmere ca. +1 C + Varmere ca. +0,5 C = Uændret Koldere ca. 0,5 C Meget koldere ca. 1 C B Tryk på drejeknappen. Vælg Gem for at bekræfte valget. Eller vælg Afbryd for at afbryde valget uden at gemme.

9 DK Menu 9 Indstilling af varmesystem, rumføler installeret: 6.3 Temperaturer Under Temperaturer vises følerens aktuelle temperaturer, som skal bruges til styring af opvarmning og varmt vand. B Vælg menuen Temperaturer Fig o 1 B Vælg menuen rumtemperaturindstilling. B Indtast den ønskede rumtemperatur. Minimal = +10 C, Maksimal = +35 C. B Vælg Gem for at gemme ændringen. Eller vælg Afbryd for at afbryde valget uden at gemme. Under Udvidet menu kan du indstille, hvor meget rumføleren skal påvirke varmesystemet ( kapitel 7.2 på side 11). Vent mindst én dag med at foretage en ny temperaturindstilling, efter at temperaturindstillingen er hævet eller sænket. Fig Rumføler (tilbehør) 2 Udeføler 3 Fremløbstemperaturføler 4 Varmtvandsføler Udeføleren viser udetemperaturen O 6.2 Ekstra varmt vand Med menupunktet Ekstra varmtvand bestemmes tidsrummet, i hvilket varmtvandstemperaturen undtagelsesvist hæves til ca. 65 C. Varmepumpen øger varmtvandstemperaturen yderligere med elpatronen. Fremløbstemperaturføleren viser varmeanlæggets fremløbstemperatur. Det er temperaturen for brugsvandet, som ledes til varmesystemet. Varmtvandsføleren viser temperaturen i den nederste del af varmtvandsbeholderens yderste beholder. Temperaturen er ca. 5 C lavere end temperaturen for det varme vand i den inderste beholder. Rumføleren vises kun, hvis der er installeret en rumføler. Displayet viser temperaturen i det rum, hvor den er installeret. Fig o B Vælg menuen Ekstra varmtvand. Vælg det antal timer, denne funktion skal være aktiv i, ved at dreje på drejeknappen. I urets retning hæves tiden, imod urets retning sænkes den. B Vælg Gem for at gemme ændringen. Eller vælg Afbryd for at afbryde ændringen uden at gemme. I displayet vises også gældende værdier for varmekurvens V og H. I eksemplet er V 20,0 C og H 55,2 C. V og H beskrives i kapitel 7.1 på side 11.

10 10 Udvidet menu DK 7 Udvidet menu Under Udvidet menu findes der flere menupunkter til varmeanlægget. Vælg Udvidet menu: B Tryk på drejeknappen, og hold den der i 5 sekunder. 7.1 Indstilling af varmesystem Den nemme måde at indstille varmesystemet på er beskrevet i kapitel 6.1 på side 8. Her beskrives de grundlæggende indstillinger til varmesystemet. Oversigt Udvidet menu Varme (opvarmning) Undermenuer Varmeanlæggets temperatur Varmt vand Timer Indstilling af ur Display Alarm Adgangsniveau Tilbagestilling til standardindstillinger Deaktivering af alarmsummer Programversion Tab. 2 Rumfølerindstillinger (hvis installeret) Tidsmæssigt begrænsede indstillinger Varmesæson Opvarmning, maksimal driftstid ved varmtvandsbehov Ekstra varmtvand Spidsværdi for varmt vand (termisk desinfektion) Tidsstyring varmt vand Dato-indstilling Tids-indstilling Kontrast Lysstyrke Alarmprotokol Fig D Varmekurven bestemmer forholdet mellem ude- og fremløbstemperatur. V-værdien og H-værdien kan indstilles. Eller værdier ind imellem med en afstand på 5 K ( C). Ved udleveringen er varmekurvestejlheden V=20 og H=55,2 indstillet. V=22, H=30: Gulvvarme i cement. V=22, H=35: Gulvvarme i træbjælker. V=22, H=35: Radiatoropvarmning (radiatorer). Indstil varmekurven: B Vælg Varmekurve i menuen Varmeanlæggets temperatur. B Vælg værdien, du vil ændre, med drejeknappen. B Tryk én gang på drejeknappen for at markere den valgte værdi. Fig D B Tryk på drejeknappen for at markere den valgte værdi. B Tryk én gang på drejeknappen, og vælg Gem med drejeknappen.

11 DK Udvidet menu Indstilling af den ønskede rumtemperatur Menupunktet forudsætter, at der er installeret en rumføler o Fig. 13 Afslut menupunktet Varmekurve: B Drej drejeknappen, indtil den markerede pil til tilbagespringning vises o Fig. 15 Fig. 14 B Tryk på drejeknappen én gang D Reguleringsdifferensen bestemmer, hvornår varmepumpens kompressor starter og stopper i forhold til varmekurvens værdi. Denne værdi forskydes i forhold til varmekurven. Denne værdi forskydes i forhold til varmekurven for at forhindre, at kompressoren starter og stopper kontinuerligt. B Vælg menuen Rumtemperaturindstilling. B Indtast den ønskede rumtemperatur. Minimal = +10 C, Maksimal = +35 C. B Vælg Gem for at gemme ændringen. Eller vælg Afbryd for at afbryde valget uden at gemme. Ved hjælp af rumfølerindflydelsen kan rumfølerens indflydelse på varmesystemet indstilles. Normalt skal standardindstillingen ikke ændres o Fig. 16 Hæv eller sænk ændringsfaktoren for at indstille rumfølerens indflydelse på varmesystemet. B Vælg i menuen rumfølerindflydelsen. B Vælg i undermenuen ændringsfaktoren. B Tryk på drejeknappen for at markere den valgte værdi. Minimal = 0, maksimal = 10. B Tryk én gang på drejeknappen, og vælg Gem med drejeknappen. Blokeringstiden forhindrer rumfølerens indflydelse på varmesystemet i det indstillede tidsrum efter afslutning af temperatursænkningen. Derved øger varmepumpen fremløbstemperaturen langsommere.

12 12 Udvidet menu DK 7.3 Tidsmæssigt begrænsede indstillinger Med Tidsstyring opvarmning kan temperaturen hæves og sænkes på forskellige ugedage. 7.4 Varmesæson (varmeperiode) Tidsstyringen anbefales ikke under normale betingelser, da tidsstyringen kan indvirke negativt på energiforbruget. B Vælg i menuen Tidsstyring opvarmning. B Vælg dag og klokkeslæt. B Indtast ugedagen og klokkeslættet. B Vælg positionen On. B Vælg Gem. B Vælg temperaturændring, og indstil den ønskede værdi. Minimal = 20 C, maksimal = +20 C. B Vælg Gem. Nulstilling af tidsstyringen: B Nulstil den aktuelle tidsstyring som beskrevet ovenfor. B Vælg positionen Off. Med Ferie kan du sænke eller hæve temperaturen mellem startdatoen og slutdatoen. B Vælg i menuen Ferie. B Vælg start- og slutdatoen i formatet år-måned-dag. B Vælg Gem. B Vælg temperaturændring, og indstil den ønskede værdi. Minimal = 20 C, maksimal = +20 C. Fig o Varmepumpen producerer kun varme, hvis udetemperaturen ligger under den indstillelige værdi varmesæsongrænsen. Hvis udetemperaturen nærmer sig grænseværdien, kan denne funktions aktivering forsinkes med den indstillelige værdi Forsinkelse. Derved undgås det, at varmepumpen starter og stopper unødigt. Den direkte startgrænse sætter Forsinkelse ud af kraft, og varmepumpen starter straks, når udetemperaturen falder under den indstillede værdi. 7.5 Opvarmning, maksimal driftstid ved varmtvandsbehov Denne funktion sikrer varmtvandsproduktionen under centralvarmedriften. Tiden kan indstilles mellem 0 og 60 minutter. Afslutning af funktionen: B Vælg Ferie. B Slutdatoen ændres til en dag før startdatoen.

13 DK Udvidet menu Indstilling af varmt vand Med menuerne for varmt vand kan indstillingerne for opvarmning af varmt vand ændres. Med menupunktet Ekstra varmtvand bestemmes tidsrummet, i hvilket varmtvandstemperaturen undtagelsesvist hæves til ca. 65 C. Varmepumpen øger varmtvandstemperaturen yderligere med elpatronen. Med Spidsværdi for varmt vand indstilles intervallet for den termiske desinfektion. Hvis du for eksempel indstiller værdien syv dage, hæves varmtvandstemperaturen hver syvende dag til ca. 65 C. Med starttidspunkt indstilles dagen for hævning af varmtvandstemperaturen o Fig. 20 Fig o B Vælg menuen Ekstra varmtvand. Vælg det antal timer, denne funktion skal være aktiv i, ved at dreje på drejeknappen. I urets retning hæves tiden, imod urets retning sænkes den. B Vælg Gem for at gemme ændringen. Eller vælg Afbryd for at afbryde ændringen uden at gemme. Advarsel: Fare for skoldning! Varmt vand kan føre til alvorlig skoldning. B Udfør kun termiske desinfektion / legionella-bekæmpelse uden for de normale driftstider. Med Tidsstyring varmt vand kobles opvarmningen af varmt vand fra, så der spares energi. Dette er hensigtsmæssigt ved perioder med høje takster, men fører til en ringere varmtvandsforsyning. Denne funktion aktiveres som de andre tidsstyringer o Fig. 19 B Indstil den ønskede stoptemperatur. B Vælg Gem for at gemme ændringen. Eller vælg Afbryd for at afbryde ændringen uden at gemme. I menuen Timer kan du aflæse, hvor længe Ekstra varmtvand er til disposition.

14 14 Udvidet menu DK 7.7 Timer (tidsprogrammer) o 7.8 Indstilling af uret Nogle af varmepumpens funktioner er afhængige af dato og klokkeslæt. Derfor skal dato og klokkeslæt indstilles rigtigt. Indstilling af dato og klokkeslæt: B Vælg i den udvidede menu Indstilling af ur. Fig. 21 Styringen har nogle tidsprogrammer. Status for tidsprogrammerne vises i menuen Timer. Ekstra varmtvand Viser tidsrummet, hvor Ekstra varmtvand er til rådighed. Tilskud start Viser den resterende tid for startforsinkelsen for elpatronen. Forsinkelse for blandeventilreguleringen Viser forsinkelsestiden for blandeventilreguleringen, når startforsinkelsen for elpatronen er gået. Forsinkelse før alarmdrift Viser den resterende tid, før elpatronen aktiveres efter en udløst alarm. Kompressor start Viser tiden indtil start af kompressoren. Forsinkelse før optøning Viser den resterende tid indtil optøningen. Opvarmning, driftstid ved varmtvandsbehov Viser den resterende tid, indtil den maksimale tid for varmedriften nås, hvis der samtidig er behov for varmt vand. Fig. 22 B Vælg Dato-indstilling for at indstille den aktuelle dato. Indstil datoen med drejeknappen i formatet årmåned-dag. Fig o o B Vælg Tids-indstilling for at indstille det aktuelle klokkeslæt med drejeknappen. 7.9 Display I denne menu kan du indstille Kontrast og Lysstyrke i displayet. Ved udleveringen er maksimumværdien 10 indstillet for begge parametre. VV, driftstid ved varmebehov Viser den resterende tid, indtil den maksimale tid for opvarmning af det varme vand nås, hvis der samtidig er behov for varme. Interval for spidsværdi for varmt vand Viser den resterende tid indtil næste Spidsværdi for varmt vand.

15 DK Udvidet menu Alarm Alle eventuelt udløste alarmer og advarselsvisninger gemmes sammen med tidspunktet for deres opståen. Hvis der vises et alarmsymbol i displayet, er alarmen stadig aktiv, og der skal foretages passende forholdsregler ( kapitel 9 på side 18) Tilbagestilling til standardindstillinger o Fig. 25 Fig. 24 Åbning af menupunkt: B Vælg Alarm. B Vælg Alarmlog Adgangsniveau o Denne menu er beregnet til installatøren. Niveau 0 er standard. Tilbagestilling til standardindstillinger: B Vælg Tilbagestilling til standardindstillinger. B Vælg Ja. B Vælg Gem. Indstillingerne i menuerne til installatør og kundeservice stilles ikke tilbage Programversion Styringens programversion vises. Hvis du henvender dig til installatøren eller kundeservice, skal du have disse informationer ved hånden Deaktivering af alarmsummer Hvis der optræder en alarm, vises der en alarm i displayet, og der lyder et advarselssignal. Hvis alarmen tilbagestilles eller afsluttes, deaktiveres advarselssignalet ( kapitel 9 på side 18). Deaktivering af alarmsummer: B Vælg Deaktivering af alarmsummer. B Vælg Ja. B Vælg Gem.

16 16 Eftersyn og service DK 8 Eftersyn og service Varmepumpen kræver kun ringe eftersyn og service. Følgende eftersyns- og servicetrin skal udføres nogle gange om året, så varmepumpens maksimale ydelse bevares. Fjern snavs og løv Rengør filteret Rengør kabinettet Rengør fordamperen 8.2 Rengøring for snavs og løv Advarsel: De tynde aluminiumlameller er følsomme og kan let beskadiges ved uagtsomhed. B Brug ikke hårde genstande. B Bær beskyttelseshandsker ved rengøringen, så hænderne beskyttes mod snitsår. Fare: på grund af strømstød. B Tilslutningen til elektriske dele skal altid være spændingsfri før servicearbejdet udføres (sikring, LS-kontakt). 8.1 Demontering af sideplade Den venstre sideplade skal fjernes, før der er adgang til rengøringsåbningen på varmepumpens udeenhed D Fig Udløbshul 2 Aluminiumlameller 3 Rengøringsåbning D Fig. 26 Demontering af sideplade: B Løsn skruerne på oversiden af varmepumpen. B Klap sidepladen ud. B Løft sidepladen for at løsne den på undersiden. B Fjern venstre sideplade. B Åben rengøringsåbningen på venstre side. B Fjern snavs og løv med en børste. B Kontrollér, at udløbshullet ikke er stoppet til, og skyl med vand ved behov.

17 DK Eftersyn og service Kabinet Med tiden samler der sig støv og andre snavspartikler i varmepumpens udeenhed. B Rengør den udvendige side ved behov med en fugtig klud. B Ridser og skader på kabinettet skal udbedres med rustbeskyttelsesmaling. B Malingen kan beskyttes med autovoks. 8.4 Filter Filteret forhindrer partikler og snavs i at komme ind i det indvendige af varmepumpen. Med tiden kan filteret stoppe til og skal renses. Fig Filter 2 Sikringsring 3 Prop Filteret er monteret i returledningen D Rengøring af filteret: B Sluk for varmepumpen med ON-/OFF-tasten. B Luk for ventilen, og fjern proppen. B Fjern sikringsringen, som holder filteret i ventilen. Brug den medfølgende tang til dette. B Fjern filteret fra ventilen, og skyl filteret med vand. B Montér filteret, sikringsringen og proppen igen. B Åben ventilen, og start varmepumpen med ON-/OFFtasten. 8.5 Fordamper Hvis der dannes en belægning af støv eller snavs på fordamperens overflade, aluminiumlamellerne, skal denne belægning fjernes. Advarsel: De tynde aluminiumlameller er følsomme og kan let beskadiges ved uagtsomhed. Tør aldrig lamellerne direkte med en klud. B Bær beskyttelseshandsker ved rengøringen, så hænderne beskyttes mod snitsår. B Brug ikke alt for højt vandtryk. Rengøring af fordamperen: B Sluk for varmepumpen med ON-/OFF-tasten. B Løsn skruerne, og fjern beskyttelsesgitteret på bagsiden af varmepumpens udvendige side. B Sprøjt et affedtningsmiddel på fordamperens lameller. B Skyl belægningen og affedtningsmidlet af med vand. Hvis fordamperen er meget snavset, kan lamellerne altid rengøres indefra via rengøringsåbningen. Det eventuelt anvendte rengøringsmiddel samles i afløbsslangen. 8.6 Sne og is I nogle geografiske områder og i perioder med meget sne kan sneen sætte sig fast bag beskyttelsesgitteret på bagsiden. B Fjern gitteret, og børst forsigtigt sneen ud. B Børst sneen ud af beklædningens huller. B Fjern sne og is fra gitteret på varmepumpens overside. Varmepumpen er udstyret med automatisk optøning, så den ikke kan fryse til. Ved fejl skal den eventuelt justeres igen. Du bedes henvende dig til kundeservice. Advarsel: Ved optøning af blæseren kan der løsnes is, som kan slynges bort med stor hastighed fra blæsergitteret. B Stå ikke for tæt på varmepumpen under drift. B Se ikke direkte ind i blæseren under optøningen.

18 18 Fejl DK 9 Fejl Hvis der opstår en fejl i systemet, udløser styringen en alarm. De fleste alarmer kan brugeren selv afhjælpe. Der er ikke fare for, at noget beskadiges, hvis en alarm tilbagestilles én eller to gange. Hvis en alarm optræder flere gange, bedes du informere din 9.1 Eksempel på en alarm: Hvis der udløses en alarm, vises den i displayet, og der lyder et advarselssignal. Displayet viser årsag, tidspunkt og dato for alarmen. 9.3 Nøddrift På oversiden af den indvendige enheds kontaktskab sidder der en kontakt til nøddrift. Denne kontakt lyser grønt i normaldrift. Hvis en fejl i styringen fører til afslutning af varmeproduktionen, aktiveres nøddriften automatisk. Kontakten til nøddrift lyser videre. Nøddriften kan også aktiveres manuelt. For at gøre dette aktiveres kontakten. Lampen i kontakten slukkes. Læs endvidere i betjeningsvejledningen til varmepumpens indvendige enhed. I nøddrift overtager elpatronen varmeproduktionen. Dermed kan der stadig produceres varme, indtil din installatør har afhjulpet fejlen. Fig. 29 Hvis du trykker på drejeknappen, markeres Kvittér, alarmsymbolet forsvinder, og advarselssignalet holder op. Hvis varmen er aktiveret, starter varmepumpen efter 15 minutter igen. Hvis fejlen ikke er afhjulpet, vises alarmsymbolet stadig, og drifts- og fejllampen skifter fra rødt blink til konstant røde lamper. Alle alarmer i varmepumpen gemmes i alarmprotokollen. Hvis alarmerne er aktive, vises alarmsymbolet. 9.2 Ingen displayvisning o Mulig årsag 1: fejl ved sikringen i husets elskab. B Kontrollér, om alle sikringer i huset er intakte. B Skift sikringen, eller stil den tilbage ved behov. Nøddriften må ikke forveksles med alarmdriften. Ved alarmdrift stoppes varmepumpen. Varmeproduktionen styres fortsat af styringen. 9.4 Overophedningssikring I kontaktskabet til den indendørs enhed er der en taste til tilbagestilling af overophedningssikringen. Denne overophedningssikring udløses normalt ikke. B Stil overophedningssikringen tilbage ved at trykke på tasten til overophedningssikringen. Hvis overophedningssikringen udløses flere gange, skal din installatør informeres omgående. Læs endvidere i betjeningsvejledningen til varmepumpens indvendige enhed. Når fejlen er afhjulpet, starter varmepumpen automatisk op igen efter 15 minutter. Mulig årsag 2: En smeltesikring i varmepumpens indvendige enhed er udløst. B Underret din

19 DK Fejl Alle alarmer og advarselsvisninger Der kan af og til forekomme en alarm. Der er ingen risiko ved at tilbagestille en alarm. I dette kapitel beskrives alle alarmerne, som vises i displayet. Alarmens betydning og de nødvendige forholdsregler til afhjælpning af fejlen beskrives her. Alle hidtil forekomne alarmer og advarsler gemmes i Alarmlog ( kapitel 9.1 på side 18) Liste med alle alarmer: Udløst lavtrykspressostat Udløst højtrykspressostat Afbrydelse/kortslutning af føleren Fejlfunktion på 4-vejsventil T6 Høj røggastemperatur Fejl på eltilskud T8 Høj fremløbstemperatur Lav temperatur i kondensatoren Udløst motorværn kompressor Luftvarmepumpe ikke tilsluttet Fejl på I/O-kort styrekort/indvendig enhed Liste med alle advarselsvisninger: Er varmepumpen sikret til denne ydelse? Høj temperaturforskel varmebærer Varmepumpen arbejder med den maksimalt tilladte temperatur ZH arbejder med den maksimalt tilladte temperatur 9.6 Alarmdisplay Udløst lavtrykspressostat Fig o Mulig årsag 1: Fordamper tilstoppet. B Rengør fordamperen ( kapitel 8.5 på side 17). B Vent, til varmepumpen starter igen. Mulig årsag 2: Blæser blokeret. B Fjern de genstande, der blokerer blæseren. B Vent, til varmepumpen starter igen. Mulig årsag 3: Fejl kølemiddel i kølekredsløbet. B Vent, til varmepumpen starter igen. Mulig årsag 4: Fejl i optøningsautomatik eller blæsermotor. B Vent, til varmepumpen starter igen. Mulig årsag 5: Fejl ved ekspansionsventilen. B Vent, til varmepumpen starter igen.

20 20 Fejl DK Udløst højtrykspressostat Afbrydelse/kortslutning på føler Fig o Mulig årsag 1: Luft i varmesystemet. B Kontrollér, om der er luft i varmesystemet. B Fyld varmesystemet, og udluft det ved behov. Hvis du har brug for hjælp, bedes du henvende dig til din Mulig årsag 2: filter tilstoppet. B Kontrollér filteret. B Rengør filteret ved behov ( kapitel 8.4 på side 17). Mulig årsag 3: For lidt volumenstrøm via varmepumpen. B Kontrollér, om den primære centralvarmepumpe er gået i stå ( figur 32). B Kontrollér, om alle ventiler er åbne. I et varmesystem med termostatventiler skal ventilerne være helt åbne, og ved et gulvvarmesystem skal mindst halvdelen af varmeslangerne være åbne. Fig. 33 Alle temperaturfølere, som er sluttet til anlægget, udløser en alarm ved fejl. I eksemplet er alarmen for temperaturføler T3, varmt vand, udløst. Alle temperaturfølere udløser en lignende alarm. Mulig årsag 1: midlertidig fejl. B Vent, indtil fejlen er tilbagestillet af sig selv. Mulig årsag 2: fejl i temperaturføleren eller forkert tilslutning Fejlfunktion på 4-vejsventil Fig o o Mulig årsag 1: 4-vejsventil fungerer ikke rigtigt D Fig. 32 Tilledningskammer for varmepumpens indvendige enhed 1 Centralvarmepumpe primær 2 Centralvarmepumpe sekundær

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Betjeningsvejledning (2010/01)

I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Betjeningsvejledning (2010/01) 6 720 640 719-00.1I Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 9 Noter................................. 27 1 Symbolforklaring og

Læs mere

I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Brugervejledning (2010/11) da

I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Brugervejledning (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Brugervejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

Kombimodul A/W Brugervejledning

Kombimodul A/W Brugervejledning Kombimodul 200-300 A/W 12892-4.1I Brugervejledning Art. nr. 12890 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedstips og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedstips 3 1.2 Symbolforklaring 3 2

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0 da IVT 290 A/W Elfyr Brugervejledning Art. nr.: 12327 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt et varmeanlæg fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmeanlæg vil opfylde dine forventninger og sikre dig energibesparelser

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

6 720 640 719-00.1I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Installationsvejledning 6 720 640 720 (2010/01)

6 720 640 719-00.1I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Installationsvejledning 6 720 640 720 (2010/01) 6 720 640 719-00.1I Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6 720 800 338 (2011/11) da

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6 720 800 338 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Brugervejledning da 2 DK Information Bosch Compress EHP 6000 er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper på både den kolde

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning 6 720 808 411 (2013/07)

Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning 6 720 808 411 (2013/07) 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0

da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0 da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0 Tillykke med valget af en helt ny grænseløs varmepumpe! Vi er glade for, at du har valgt en varmepumpe fra vores nye PremiumLine-serie.

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04)

EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04) EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400 Reglercentralen Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Isterningsmaskiner Model S

Isterningsmaskiner Model S Isterningsmaskiner Model S Installation Strømforsyning Placering af isterningsmaskine Det valgte sted til placering af isterningsmaskinen skal overholde nedenstående kriterier. Vælg et andet sted, hvis

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere