Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen"

Transkript

1 D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW

2 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring Sikkerhedsforskrifter Symbolforklaringer 3 2 Anvendelse Generelt Funktion for udeenhed EHP AW 4 3 Leveringsomfang 5 4 Styring Elpatron for større ydelse Varmtvandsprioritering Automatisk optøning Regulering af varmesystemet 6 8 Eftersyn og service Demontering af sideplade Rengøring for snavs og løv Kabinet Filter Fordamper Sne og is 17 9 Fejl Eksempel på en alarm: Ingen displayvisning Nøddrift Overophedningssikring Alle alarmer og advarselsvisninger Alarmdisplay Advarsel 23 5 Betjeningspanel Oversigt over betjeningspanelet Betjeningsfeltets funktion Menu niveauer 8 10 Tekniske data Standardindstillinger Udeenhed EHP AW Lydtrykniveau Måleværdier for temperaturfølerne 26 6 Menu Indstilling af varmesystem Ekstra varmt vand Temperaturer 9 7 Udvidet menu Indstilling af varmesystem Indstilling af den ønskede rumtemperatur Tidsmæssigt begrænsede indstillinger Varmesæson (varmeperiode) Opvarmning, maksimal driftstid ved varmtvandsbehov Indstilling af varmt vand Timer (tidsprogrammer) Indstilling af uret Display Alarm Adgangsniveau Tilbagestilling til standardindstillinger Programversion Deaktivering af alarmsummer 15

3 DK Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 1.1 Sikkerhedsforskrifter Generelt B Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem, og opbevar den omhyggeligt for senere brug. Installation og opstart B Produktet må kun installeres og startes op af en autoriseret VVS- Vedligeholdelse og istandsættelse B Reparationer må kun udføres af autoriseret servicepersonale. Dårligt udførte reparationer kan føre til risiko for brugeren og til forringet funktion. B Anvend kun originale reservedele! B Apparatet skal kontrolleres én gang om året af autoriseret personale. 1.2 Symbolforklaringer Sikkerhedshenvisninger i teksten vises med en advarselstrekant på grå baggrund. Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke følger anvisningerne for at undgå risiko. Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette materielle skader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlige tingskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige personskader. Henvisninger vises med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor der ikke er risiko forbundet for person eller varmepumpe.

4 4 Anvendelse DK 2 Anvendelse 2.1 Generelt Udeenheden EHP AW til luft/vand-varmepumpen henter energien til opvarmning og varmt vand fra udeluften. Serien omfatter udførelserne EHP 6 AW, EHP 8 AW og EHP 10 AW. De dækker alle varmeydelsestrin. Udeenheden EHP AW sluttes til indendørsenheden CC 160 og udgør tilsammen den komplette luft/ vand-varmepumpe til opvarmning og varmt vand. Indendørsenheden indeholder en varmtvandsbeholder og styringen med betjeningsfelt og grafisk display. 2.2 Funktion for udeenhed EHP AW Energien, som udvindes fra udeluften, overføres via det opvarmede centralvarmevand til varmeanlæg og det varme vand. Anlægget kan udstyres med en belastningsvagt (tilbehør). Hvis der er flere forbrugere sluttet til den samme strømkreds, kobler belastningsvagten strømforsyningen fra. Dette forhindrer, at hovedsikringen udløses. Hvis udeenheden ikke leverer tilstrækkelig energi til opvarmning af anlægget, understøttes udeenheden af elpatronen i indendørsenheden, f.eks. ved lave udetemperaturer. Når varmepumpen er installeret og startet op, skal nogle funktioner kontrolleres med regelmæssige intervaller. En alarm kan muligvis være udløst, eller mindre vedligeholdelsesforanstaltninger er nødvendige. De krævede foranstaltninger kan brugeren selv udføre. Denne betjeningsvejledning beskriver de nødvendige trin. Hvis problemet fortsætter, bedes du henvende dig til din Denne betjeningsvejledning beskriver varmepumpens udeenhed. Indendørsenheden beskrives i en separat betjningsvejledning. Du bedes også læse denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem.

5 DK Leveringsomfang 5 3 Leveringsomfang Varmepumpens udeenhed leveres adskilt fra indendørsenheden. Varmepumpen består af udeenheden, som installeres uden for huset, og indendørsenheden med integreret varmtvandsbeholder, som installeres inden i huset D Fig. 1 Varmepumpens udeenhed D Fig. 2 Varmepumpens indendørsenhed 1 Betjeningsfelt med grafisk display 2 Varmtvandsbeholder

6 6 Styring DK 4 Styring Styringen styrer og overvåger varmeanlægget og det varme vand. Overvågningsfunktionen afbryder varmepumpen, hvis der opstår driftsfejl. Derved forhindres det, at vigtige komponenter inden i varmepumpen beskadiges. 4.1 Elpatron for større ydelse Hvis varmepumpen ikke kan dække varmeanlæggets energibehov, kan elpatronen kobles til ved f.eks. lave udetemperaturer. Elpatronen fungerer via varmepumpens indendørsenhed. Hvis varmepumpen kun kan dække en del af energibehovet til opvarmningen, suppleres den manglende varmeydelse med elpatronen. Når varmepumpen dækker det nødvendige energibehov, kobles elpatronen automatisk fra. 4.2 Varmtvandsprioritering Hvis der er tilsluttet varmt vand i anlægget, skelnes der mellem varmt brugsvand og centralvarme. Centralvarmevandet ledes til radiatorerne og til gulvvarmen. Det varme brugsvand ledes til bruse-/karbadet og vandhanerne. Det varme brugsvand opvarmes i varmtvandsbeholderen i varmepumpens indendørsenhed. Centralvarmevandet ledes gennem varmtvandsbeholderens yderkappe og opvarmer dermed den indvendige beholder. Ved varmtvandsforbrug kobler styringen centralvarmen fra og skifter over til varmtvandsprioritering. Varmtvandsbeholderen har en beholderføler, som overvåger varmtvandstemperaturen. 4.3 Automatisk optøning Ved en udetemperatur under +10 C kan der dannes is i fordamperen. Hvis isdannelsen bliver så voldsom, at luftvolumenstrømmen hindres af fordamperen, startes der automatisk optøning. 4.4 Regulering af varmesystemet Styringen styrer varmeproduktionen til varmesystemet via udeføleren eller via en kombination af udeføleren og rumføleren Regulering ved hjælp af udeføler Normalt styrer styringen varmepumpen ved hjælp af udeføleren. Udeføleren monteres på husets koldeste ydervæg, som mindst er udsat for solens stråler. Udeføleren giver styringen besked om den aktuelle udetemperatur. Afhængigt af udetemperaturen tilpasser styringen automatisk rumtemperaturen i huset via varmepumpens fremløbstemperatur. På styringen kan brugeren selv bestemme fremløbstemperaturen til varmesystemet i forhold til udetemperaturen ved at foretage en ændring af varmekurveindstillingen. Varmekurven angiver fremløbstemperatur i forhold til udetemperaturen. Valg af en lavere varmekurve giver en lavere fremløbstemperatur og dermed større energibesparelse Regulering via ude- og rumføler Kun rummet, hvor rumføleren er monteret, påvirker reguleringen af rumtemperaturen. Styring via ude- og rumføler (tilbehør) betyder, at der er monteret en temperaturføler i husets styrerum. Rumføleren sluttes til varmepumpen og giver styringen besked om den aktuelle rumtemperatur. Rumføleren påvirker varmekurvens fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen falder, når rumføleren måler en højere temperatur end den indstillede temperatur. Rumføleren anbefales, hvis andre faktorer påvirker temperaturen i huset ud over udetemperaturen det kan f.eks. være en pejs, en varmeblæser, at huset er udsat for vind eller direkte solindstråling. Optøningen styres via en 4-vejsventil. Ventilen vender flowretningen i kølemiddelkredsen. Røggassen smelter isen på fordamperens lameller. Endvidere findes der en funktion til optøning af blæseren. Den varme luft trækker gennem blæseren og forhindrer dermed, at den fryser til igen.

7 DK Betjeningspanel 7 5 Betjeningspanel Alle indstillinger foretages på betjeningsfeltet, og eventuelle alarmer vises. Med betjeningsfeltet styres styringen efter brugerens ønsker. Grafisk display Betjeningsfeltet og styringen befinder sig i varmepumpens indendørsenhed. 5.1 Oversigt over betjeningspanelet o Fig Betjeningsfeltets funktion Med drejeknappen kan du navigere mellem menuerne. B Drej drejeknappen mod urets retning for at skifte til menuerne nedenunder. B Drej drejeknappen i urets retning for at skifte til menuerne ovenover. B Tryk på drejeknappen for at bekræfte, så snart det ønskede valg er markeret. Fig. 3 1 Drifts- og fejllampe 2 Drejeknap 3 Hovedafbryder 4 Grafisk display D Drifts- og fejllampe Lampen lyser grønt: Hovedafbryderen er tændt (ON). Lampen blinker grønt: Hovedafbryderen er slukket (OFF). Lampen er slukket: Ingen spændingsforsyning til styringen. Lampen blinker rødt: Der er udløst en alarm, som ikke er nulstillet endnu ( kapitel 9). Lampen lyser rødt: Der er opstået en fejl. Underret din Drejeknap Drejeknappen bruges til navigering mellem menuerne og til ændring af værdier. Ved tryk på drejeknappen bekræftes valget. Hovedafbryder Varmepumpen tændes og slukkes på hovedafbryderen. I hver undermenu er der pile helt oppe og helt nede, med hvilke du kan komme til den foregående menu. B Tryk på drejeknappen, når pilen er markeret Symboloversigt I displayets nederste del vises der symboler for de funktioner og komponenter, som er i drift. Fig D 1 Kompressor 2 Blæser 3 Elpatron 4 Belastningsvagt 5 Varmtvandsdrift 6 Spidsværdi for varmt vand (termisk desinfektion / legionellabekæmpelse) 7 Ekstra varmt vand 8 Tidsstyring 9 Varmedrift 10 Alarm 11 Feriedrift 4 8

8 8 Menu DK 5.3 Menu niveauer Menuerne er inddelt i forskellige niveauer til forskellige anvendelser. Menu Brugerniveau de mest anvendte menupunkter Udvidet menu Brugerniveau øvrige menupunkter Installation/service Grundindstillinger til installatør 6 Menu Styringens øverste menu niveauer hedder Menu. Her findes de menupunkter, som anvendes mest. I Menu vises parametrene, som er indstillet til varmeanlægget. F.eks. vises Hæv/sænk varme eller Indstilling af rumtemperaturen (hvis der er installeret en rumføler). Anlæggets bruger ser kun de menupunkter, som er vist på begge brugerniveauer o Fig Indstilling af varmesystem Der er to muligheder for at indstille varmesystemet afhængigt af, om anlægget er udstyret med en rumføler eller ej. Indstilling af varmesystem, rumføler ikke installeret: Fig o B Vælg menuen Varme op/ned. Vælg én af de nedenstående muligheder: Tab Meget varmere ca. +1 C + Varmere ca. +0,5 C = Uændret Koldere ca. 0,5 C Meget koldere ca. 1 C B Tryk på drejeknappen. Vælg Gem for at bekræfte valget. Eller vælg Afbryd for at afbryde valget uden at gemme.

9 DK Menu 9 Indstilling af varmesystem, rumføler installeret: 6.3 Temperaturer Under Temperaturer vises følerens aktuelle temperaturer, som skal bruges til styring af opvarmning og varmt vand. B Vælg menuen Temperaturer Fig o 1 B Vælg menuen rumtemperaturindstilling. B Indtast den ønskede rumtemperatur. Minimal = +10 C, Maksimal = +35 C. B Vælg Gem for at gemme ændringen. Eller vælg Afbryd for at afbryde valget uden at gemme. Under Udvidet menu kan du indstille, hvor meget rumføleren skal påvirke varmesystemet ( kapitel 7.2 på side 11). Vent mindst én dag med at foretage en ny temperaturindstilling, efter at temperaturindstillingen er hævet eller sænket. Fig Rumføler (tilbehør) 2 Udeføler 3 Fremløbstemperaturføler 4 Varmtvandsføler Udeføleren viser udetemperaturen O 6.2 Ekstra varmt vand Med menupunktet Ekstra varmtvand bestemmes tidsrummet, i hvilket varmtvandstemperaturen undtagelsesvist hæves til ca. 65 C. Varmepumpen øger varmtvandstemperaturen yderligere med elpatronen. Fremløbstemperaturføleren viser varmeanlæggets fremløbstemperatur. Det er temperaturen for brugsvandet, som ledes til varmesystemet. Varmtvandsføleren viser temperaturen i den nederste del af varmtvandsbeholderens yderste beholder. Temperaturen er ca. 5 C lavere end temperaturen for det varme vand i den inderste beholder. Rumføleren vises kun, hvis der er installeret en rumføler. Displayet viser temperaturen i det rum, hvor den er installeret. Fig o B Vælg menuen Ekstra varmtvand. Vælg det antal timer, denne funktion skal være aktiv i, ved at dreje på drejeknappen. I urets retning hæves tiden, imod urets retning sænkes den. B Vælg Gem for at gemme ændringen. Eller vælg Afbryd for at afbryde ændringen uden at gemme. I displayet vises også gældende værdier for varmekurvens V og H. I eksemplet er V 20,0 C og H 55,2 C. V og H beskrives i kapitel 7.1 på side 11.

10 10 Udvidet menu DK 7 Udvidet menu Under Udvidet menu findes der flere menupunkter til varmeanlægget. Vælg Udvidet menu: B Tryk på drejeknappen, og hold den der i 5 sekunder. 7.1 Indstilling af varmesystem Den nemme måde at indstille varmesystemet på er beskrevet i kapitel 6.1 på side 8. Her beskrives de grundlæggende indstillinger til varmesystemet. Oversigt Udvidet menu Varme (opvarmning) Undermenuer Varmeanlæggets temperatur Varmt vand Timer Indstilling af ur Display Alarm Adgangsniveau Tilbagestilling til standardindstillinger Deaktivering af alarmsummer Programversion Tab. 2 Rumfølerindstillinger (hvis installeret) Tidsmæssigt begrænsede indstillinger Varmesæson Opvarmning, maksimal driftstid ved varmtvandsbehov Ekstra varmtvand Spidsværdi for varmt vand (termisk desinfektion) Tidsstyring varmt vand Dato-indstilling Tids-indstilling Kontrast Lysstyrke Alarmprotokol Fig D Varmekurven bestemmer forholdet mellem ude- og fremløbstemperatur. V-værdien og H-værdien kan indstilles. Eller værdier ind imellem med en afstand på 5 K ( C). Ved udleveringen er varmekurvestejlheden V=20 og H=55,2 indstillet. V=22, H=30: Gulvvarme i cement. V=22, H=35: Gulvvarme i træbjælker. V=22, H=35: Radiatoropvarmning (radiatorer). Indstil varmekurven: B Vælg Varmekurve i menuen Varmeanlæggets temperatur. B Vælg værdien, du vil ændre, med drejeknappen. B Tryk én gang på drejeknappen for at markere den valgte værdi. Fig D B Tryk på drejeknappen for at markere den valgte værdi. B Tryk én gang på drejeknappen, og vælg Gem med drejeknappen.

11 DK Udvidet menu Indstilling af den ønskede rumtemperatur Menupunktet forudsætter, at der er installeret en rumføler o Fig. 13 Afslut menupunktet Varmekurve: B Drej drejeknappen, indtil den markerede pil til tilbagespringning vises o Fig. 15 Fig. 14 B Tryk på drejeknappen én gang D Reguleringsdifferensen bestemmer, hvornår varmepumpens kompressor starter og stopper i forhold til varmekurvens værdi. Denne værdi forskydes i forhold til varmekurven. Denne værdi forskydes i forhold til varmekurven for at forhindre, at kompressoren starter og stopper kontinuerligt. B Vælg menuen Rumtemperaturindstilling. B Indtast den ønskede rumtemperatur. Minimal = +10 C, Maksimal = +35 C. B Vælg Gem for at gemme ændringen. Eller vælg Afbryd for at afbryde valget uden at gemme. Ved hjælp af rumfølerindflydelsen kan rumfølerens indflydelse på varmesystemet indstilles. Normalt skal standardindstillingen ikke ændres o Fig. 16 Hæv eller sænk ændringsfaktoren for at indstille rumfølerens indflydelse på varmesystemet. B Vælg i menuen rumfølerindflydelsen. B Vælg i undermenuen ændringsfaktoren. B Tryk på drejeknappen for at markere den valgte værdi. Minimal = 0, maksimal = 10. B Tryk én gang på drejeknappen, og vælg Gem med drejeknappen. Blokeringstiden forhindrer rumfølerens indflydelse på varmesystemet i det indstillede tidsrum efter afslutning af temperatursænkningen. Derved øger varmepumpen fremløbstemperaturen langsommere.

12 12 Udvidet menu DK 7.3 Tidsmæssigt begrænsede indstillinger Med Tidsstyring opvarmning kan temperaturen hæves og sænkes på forskellige ugedage. 7.4 Varmesæson (varmeperiode) Tidsstyringen anbefales ikke under normale betingelser, da tidsstyringen kan indvirke negativt på energiforbruget. B Vælg i menuen Tidsstyring opvarmning. B Vælg dag og klokkeslæt. B Indtast ugedagen og klokkeslættet. B Vælg positionen On. B Vælg Gem. B Vælg temperaturændring, og indstil den ønskede værdi. Minimal = 20 C, maksimal = +20 C. B Vælg Gem. Nulstilling af tidsstyringen: B Nulstil den aktuelle tidsstyring som beskrevet ovenfor. B Vælg positionen Off. Med Ferie kan du sænke eller hæve temperaturen mellem startdatoen og slutdatoen. B Vælg i menuen Ferie. B Vælg start- og slutdatoen i formatet år-måned-dag. B Vælg Gem. B Vælg temperaturændring, og indstil den ønskede værdi. Minimal = 20 C, maksimal = +20 C. Fig o Varmepumpen producerer kun varme, hvis udetemperaturen ligger under den indstillelige værdi varmesæsongrænsen. Hvis udetemperaturen nærmer sig grænseværdien, kan denne funktions aktivering forsinkes med den indstillelige værdi Forsinkelse. Derved undgås det, at varmepumpen starter og stopper unødigt. Den direkte startgrænse sætter Forsinkelse ud af kraft, og varmepumpen starter straks, når udetemperaturen falder under den indstillede værdi. 7.5 Opvarmning, maksimal driftstid ved varmtvandsbehov Denne funktion sikrer varmtvandsproduktionen under centralvarmedriften. Tiden kan indstilles mellem 0 og 60 minutter. Afslutning af funktionen: B Vælg Ferie. B Slutdatoen ændres til en dag før startdatoen.

13 DK Udvidet menu Indstilling af varmt vand Med menuerne for varmt vand kan indstillingerne for opvarmning af varmt vand ændres. Med menupunktet Ekstra varmtvand bestemmes tidsrummet, i hvilket varmtvandstemperaturen undtagelsesvist hæves til ca. 65 C. Varmepumpen øger varmtvandstemperaturen yderligere med elpatronen. Med Spidsværdi for varmt vand indstilles intervallet for den termiske desinfektion. Hvis du for eksempel indstiller værdien syv dage, hæves varmtvandstemperaturen hver syvende dag til ca. 65 C. Med starttidspunkt indstilles dagen for hævning af varmtvandstemperaturen o Fig. 20 Fig o B Vælg menuen Ekstra varmtvand. Vælg det antal timer, denne funktion skal være aktiv i, ved at dreje på drejeknappen. I urets retning hæves tiden, imod urets retning sænkes den. B Vælg Gem for at gemme ændringen. Eller vælg Afbryd for at afbryde ændringen uden at gemme. Advarsel: Fare for skoldning! Varmt vand kan føre til alvorlig skoldning. B Udfør kun termiske desinfektion / legionella-bekæmpelse uden for de normale driftstider. Med Tidsstyring varmt vand kobles opvarmningen af varmt vand fra, så der spares energi. Dette er hensigtsmæssigt ved perioder med høje takster, men fører til en ringere varmtvandsforsyning. Denne funktion aktiveres som de andre tidsstyringer o Fig. 19 B Indstil den ønskede stoptemperatur. B Vælg Gem for at gemme ændringen. Eller vælg Afbryd for at afbryde ændringen uden at gemme. I menuen Timer kan du aflæse, hvor længe Ekstra varmtvand er til disposition.

14 14 Udvidet menu DK 7.7 Timer (tidsprogrammer) o 7.8 Indstilling af uret Nogle af varmepumpens funktioner er afhængige af dato og klokkeslæt. Derfor skal dato og klokkeslæt indstilles rigtigt. Indstilling af dato og klokkeslæt: B Vælg i den udvidede menu Indstilling af ur. Fig. 21 Styringen har nogle tidsprogrammer. Status for tidsprogrammerne vises i menuen Timer. Ekstra varmtvand Viser tidsrummet, hvor Ekstra varmtvand er til rådighed. Tilskud start Viser den resterende tid for startforsinkelsen for elpatronen. Forsinkelse for blandeventilreguleringen Viser forsinkelsestiden for blandeventilreguleringen, når startforsinkelsen for elpatronen er gået. Forsinkelse før alarmdrift Viser den resterende tid, før elpatronen aktiveres efter en udløst alarm. Kompressor start Viser tiden indtil start af kompressoren. Forsinkelse før optøning Viser den resterende tid indtil optøningen. Opvarmning, driftstid ved varmtvandsbehov Viser den resterende tid, indtil den maksimale tid for varmedriften nås, hvis der samtidig er behov for varmt vand. Fig. 22 B Vælg Dato-indstilling for at indstille den aktuelle dato. Indstil datoen med drejeknappen i formatet årmåned-dag. Fig o o B Vælg Tids-indstilling for at indstille det aktuelle klokkeslæt med drejeknappen. 7.9 Display I denne menu kan du indstille Kontrast og Lysstyrke i displayet. Ved udleveringen er maksimumværdien 10 indstillet for begge parametre. VV, driftstid ved varmebehov Viser den resterende tid, indtil den maksimale tid for opvarmning af det varme vand nås, hvis der samtidig er behov for varme. Interval for spidsværdi for varmt vand Viser den resterende tid indtil næste Spidsværdi for varmt vand.

15 DK Udvidet menu Alarm Alle eventuelt udløste alarmer og advarselsvisninger gemmes sammen med tidspunktet for deres opståen. Hvis der vises et alarmsymbol i displayet, er alarmen stadig aktiv, og der skal foretages passende forholdsregler ( kapitel 9 på side 18) Tilbagestilling til standardindstillinger o Fig. 25 Fig. 24 Åbning af menupunkt: B Vælg Alarm. B Vælg Alarmlog Adgangsniveau o Denne menu er beregnet til installatøren. Niveau 0 er standard. Tilbagestilling til standardindstillinger: B Vælg Tilbagestilling til standardindstillinger. B Vælg Ja. B Vælg Gem. Indstillingerne i menuerne til installatør og kundeservice stilles ikke tilbage Programversion Styringens programversion vises. Hvis du henvender dig til installatøren eller kundeservice, skal du have disse informationer ved hånden Deaktivering af alarmsummer Hvis der optræder en alarm, vises der en alarm i displayet, og der lyder et advarselssignal. Hvis alarmen tilbagestilles eller afsluttes, deaktiveres advarselssignalet ( kapitel 9 på side 18). Deaktivering af alarmsummer: B Vælg Deaktivering af alarmsummer. B Vælg Ja. B Vælg Gem.

16 16 Eftersyn og service DK 8 Eftersyn og service Varmepumpen kræver kun ringe eftersyn og service. Følgende eftersyns- og servicetrin skal udføres nogle gange om året, så varmepumpens maksimale ydelse bevares. Fjern snavs og løv Rengør filteret Rengør kabinettet Rengør fordamperen 8.2 Rengøring for snavs og løv Advarsel: De tynde aluminiumlameller er følsomme og kan let beskadiges ved uagtsomhed. B Brug ikke hårde genstande. B Bær beskyttelseshandsker ved rengøringen, så hænderne beskyttes mod snitsår. Fare: på grund af strømstød. B Tilslutningen til elektriske dele skal altid være spændingsfri før servicearbejdet udføres (sikring, LS-kontakt). 8.1 Demontering af sideplade Den venstre sideplade skal fjernes, før der er adgang til rengøringsåbningen på varmepumpens udeenhed D Fig Udløbshul 2 Aluminiumlameller 3 Rengøringsåbning D Fig. 26 Demontering af sideplade: B Løsn skruerne på oversiden af varmepumpen. B Klap sidepladen ud. B Løft sidepladen for at løsne den på undersiden. B Fjern venstre sideplade. B Åben rengøringsåbningen på venstre side. B Fjern snavs og løv med en børste. B Kontrollér, at udløbshullet ikke er stoppet til, og skyl med vand ved behov.

17 DK Eftersyn og service Kabinet Med tiden samler der sig støv og andre snavspartikler i varmepumpens udeenhed. B Rengør den udvendige side ved behov med en fugtig klud. B Ridser og skader på kabinettet skal udbedres med rustbeskyttelsesmaling. B Malingen kan beskyttes med autovoks. 8.4 Filter Filteret forhindrer partikler og snavs i at komme ind i det indvendige af varmepumpen. Med tiden kan filteret stoppe til og skal renses. Fig Filter 2 Sikringsring 3 Prop Filteret er monteret i returledningen D Rengøring af filteret: B Sluk for varmepumpen med ON-/OFF-tasten. B Luk for ventilen, og fjern proppen. B Fjern sikringsringen, som holder filteret i ventilen. Brug den medfølgende tang til dette. B Fjern filteret fra ventilen, og skyl filteret med vand. B Montér filteret, sikringsringen og proppen igen. B Åben ventilen, og start varmepumpen med ON-/OFFtasten. 8.5 Fordamper Hvis der dannes en belægning af støv eller snavs på fordamperens overflade, aluminiumlamellerne, skal denne belægning fjernes. Advarsel: De tynde aluminiumlameller er følsomme og kan let beskadiges ved uagtsomhed. Tør aldrig lamellerne direkte med en klud. B Bær beskyttelseshandsker ved rengøringen, så hænderne beskyttes mod snitsår. B Brug ikke alt for højt vandtryk. Rengøring af fordamperen: B Sluk for varmepumpen med ON-/OFF-tasten. B Løsn skruerne, og fjern beskyttelsesgitteret på bagsiden af varmepumpens udvendige side. B Sprøjt et affedtningsmiddel på fordamperens lameller. B Skyl belægningen og affedtningsmidlet af med vand. Hvis fordamperen er meget snavset, kan lamellerne altid rengøres indefra via rengøringsåbningen. Det eventuelt anvendte rengøringsmiddel samles i afløbsslangen. 8.6 Sne og is I nogle geografiske områder og i perioder med meget sne kan sneen sætte sig fast bag beskyttelsesgitteret på bagsiden. B Fjern gitteret, og børst forsigtigt sneen ud. B Børst sneen ud af beklædningens huller. B Fjern sne og is fra gitteret på varmepumpens overside. Varmepumpen er udstyret med automatisk optøning, så den ikke kan fryse til. Ved fejl skal den eventuelt justeres igen. Du bedes henvende dig til kundeservice. Advarsel: Ved optøning af blæseren kan der løsnes is, som kan slynges bort med stor hastighed fra blæsergitteret. B Stå ikke for tæt på varmepumpen under drift. B Se ikke direkte ind i blæseren under optøningen.

18 18 Fejl DK 9 Fejl Hvis der opstår en fejl i systemet, udløser styringen en alarm. De fleste alarmer kan brugeren selv afhjælpe. Der er ikke fare for, at noget beskadiges, hvis en alarm tilbagestilles én eller to gange. Hvis en alarm optræder flere gange, bedes du informere din 9.1 Eksempel på en alarm: Hvis der udløses en alarm, vises den i displayet, og der lyder et advarselssignal. Displayet viser årsag, tidspunkt og dato for alarmen. 9.3 Nøddrift På oversiden af den indvendige enheds kontaktskab sidder der en kontakt til nøddrift. Denne kontakt lyser grønt i normaldrift. Hvis en fejl i styringen fører til afslutning af varmeproduktionen, aktiveres nøddriften automatisk. Kontakten til nøddrift lyser videre. Nøddriften kan også aktiveres manuelt. For at gøre dette aktiveres kontakten. Lampen i kontakten slukkes. Læs endvidere i betjeningsvejledningen til varmepumpens indvendige enhed. I nøddrift overtager elpatronen varmeproduktionen. Dermed kan der stadig produceres varme, indtil din installatør har afhjulpet fejlen. Fig. 29 Hvis du trykker på drejeknappen, markeres Kvittér, alarmsymbolet forsvinder, og advarselssignalet holder op. Hvis varmen er aktiveret, starter varmepumpen efter 15 minutter igen. Hvis fejlen ikke er afhjulpet, vises alarmsymbolet stadig, og drifts- og fejllampen skifter fra rødt blink til konstant røde lamper. Alle alarmer i varmepumpen gemmes i alarmprotokollen. Hvis alarmerne er aktive, vises alarmsymbolet. 9.2 Ingen displayvisning o Mulig årsag 1: fejl ved sikringen i husets elskab. B Kontrollér, om alle sikringer i huset er intakte. B Skift sikringen, eller stil den tilbage ved behov. Nøddriften må ikke forveksles med alarmdriften. Ved alarmdrift stoppes varmepumpen. Varmeproduktionen styres fortsat af styringen. 9.4 Overophedningssikring I kontaktskabet til den indendørs enhed er der en taste til tilbagestilling af overophedningssikringen. Denne overophedningssikring udløses normalt ikke. B Stil overophedningssikringen tilbage ved at trykke på tasten til overophedningssikringen. Hvis overophedningssikringen udløses flere gange, skal din installatør informeres omgående. Læs endvidere i betjeningsvejledningen til varmepumpens indvendige enhed. Når fejlen er afhjulpet, starter varmepumpen automatisk op igen efter 15 minutter. Mulig årsag 2: En smeltesikring i varmepumpens indvendige enhed er udløst. B Underret din

19 DK Fejl Alle alarmer og advarselsvisninger Der kan af og til forekomme en alarm. Der er ingen risiko ved at tilbagestille en alarm. I dette kapitel beskrives alle alarmerne, som vises i displayet. Alarmens betydning og de nødvendige forholdsregler til afhjælpning af fejlen beskrives her. Alle hidtil forekomne alarmer og advarsler gemmes i Alarmlog ( kapitel 9.1 på side 18) Liste med alle alarmer: Udløst lavtrykspressostat Udløst højtrykspressostat Afbrydelse/kortslutning af føleren Fejlfunktion på 4-vejsventil T6 Høj røggastemperatur Fejl på eltilskud T8 Høj fremløbstemperatur Lav temperatur i kondensatoren Udløst motorværn kompressor Luftvarmepumpe ikke tilsluttet Fejl på I/O-kort styrekort/indvendig enhed Liste med alle advarselsvisninger: Er varmepumpen sikret til denne ydelse? Høj temperaturforskel varmebærer Varmepumpen arbejder med den maksimalt tilladte temperatur ZH arbejder med den maksimalt tilladte temperatur 9.6 Alarmdisplay Udløst lavtrykspressostat Fig o Mulig årsag 1: Fordamper tilstoppet. B Rengør fordamperen ( kapitel 8.5 på side 17). B Vent, til varmepumpen starter igen. Mulig årsag 2: Blæser blokeret. B Fjern de genstande, der blokerer blæseren. B Vent, til varmepumpen starter igen. Mulig årsag 3: Fejl kølemiddel i kølekredsløbet. B Vent, til varmepumpen starter igen. Mulig årsag 4: Fejl i optøningsautomatik eller blæsermotor. B Vent, til varmepumpen starter igen. Mulig årsag 5: Fejl ved ekspansionsventilen. B Vent, til varmepumpen starter igen.

20 20 Fejl DK Udløst højtrykspressostat Afbrydelse/kortslutning på føler Fig o Mulig årsag 1: Luft i varmesystemet. B Kontrollér, om der er luft i varmesystemet. B Fyld varmesystemet, og udluft det ved behov. Hvis du har brug for hjælp, bedes du henvende dig til din Mulig årsag 2: filter tilstoppet. B Kontrollér filteret. B Rengør filteret ved behov ( kapitel 8.4 på side 17). Mulig årsag 3: For lidt volumenstrøm via varmepumpen. B Kontrollér, om den primære centralvarmepumpe er gået i stå ( figur 32). B Kontrollér, om alle ventiler er åbne. I et varmesystem med termostatventiler skal ventilerne være helt åbne, og ved et gulvvarmesystem skal mindst halvdelen af varmeslangerne være åbne. Fig. 33 Alle temperaturfølere, som er sluttet til anlægget, udløser en alarm ved fejl. I eksemplet er alarmen for temperaturføler T3, varmt vand, udløst. Alle temperaturfølere udløser en lignende alarm. Mulig årsag 1: midlertidig fejl. B Vent, indtil fejlen er tilbagestillet af sig selv. Mulig årsag 2: fejl i temperaturføleren eller forkert tilslutning Fejlfunktion på 4-vejsventil Fig o o Mulig årsag 1: 4-vejsventil fungerer ikke rigtigt D Fig. 32 Tilledningskammer for varmepumpens indvendige enhed 1 Centralvarmepumpe primær 2 Centralvarmepumpe sekundær

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere