D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning (2007/06) OSW

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW"

Transkript

1 D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW

2 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring Sikkerhedsforskrifter Symbolforklaringer 3 2 Leveringsomfang 4 10 Opstart Tilslutning af varmepumpen Start Opstart af belastningsvagten Øvrige indstillinger Kontrol efter opstart 28 3 Generelt Transport og opbevaring Opstillingssted Minimale og maksimale arbejdstemperaturer Regulering af varmesystemet Tvangsafrimning Checkliste Temperaturfølernes positioner CAN-BUS Opbygning af apparatet 8 4 Dimensioner og minimumafstande 9 5 Tilslutning af varmesystemet Skylning af varmerør Tilslutning af varmepumpen til varmesystemet Funktionsbeskrivelse Påfyldning af varmesystemet 13 6 Eltilslutning Tilbehør Overbelastningssikring Nøddrift Elkredsløb til udeenheden Elkredsløb til indendørsenhed Elkredsløb til indendørs- og udeenhed Eksterne tilslutninger udeenhed Eksterne tilslutninger indendørsenhed Tømning af varmesystemet Timer (tidsprogrammer) Fejl Alarmforløb Advarselsprotokol Eksempel på en alarm: Ingen displayvisning Nøddrift Overophedningssikring Filter Alle alarmer og advarselsvisninger Alarmdisplay Advarsel Tekniske data Fabriksværdier Udeenhed EHP AW og indendørsenhed CC Lydtrykniveau Måleværdier for temperaturfølerne 42 7 Betjeningsfelt Oversigt over betjeningkomponenter Betjeningsfeltets funktion Menuniveauer 21 8 Installations- og servicemenu () 21 9 Oversigt menu 22

3 da Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 1.1 Sikkerhedsforskrifter Generelt B Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem, og opbevar den omhyggeligt for senere brug. Installation og opstart B Produktet må kun installeres og startes op af en autoriseret installatør. Vedligeholdelse og istandsættelse B Reparationer må kun udføres af autoriseret servicepersonale. Dårligt udførte reparationer kan føre til risiko for brugeren og til forringet funktion. B Anvend kun originale reservedele! B Apparatet skal kontrolleres én gang om året af autoriseret personale. 1.2 Symbolforklaringer Sikkerhedshenvisninger i teksten vises med en advarselstrekant på grå baggrund. Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke følger anvisningerne for at undgå risiko. Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette materielle skader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlige tingskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige personskader. Henvisninger vises med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor der ikke er risiko forbundet for person eller varmepumpe.

4 OFF 4 Leveringsomfang da 2 Leveringsomfang T1 T2 T5 2 3 ON I Fig. 1 T1 Fremløbstemperaturføler T2 Udeføler T5 Rumføler (tilbehør) 1 Indstillingsfødder 2 Dokumenter med apparatets dokumentation 3 Ventil med filter 4 Tang til demontering af filter 5 Sikkerhedskontakt med sikring 10 A

5 da Generelt 5 3 Generelt Installation må kun udføres af en autoriseret installatør. Installatøren skal overholde alle gældende regler samt forskrifter og bestemmelser i installations- og betjeningsvejledningen. 3.1 Transport og opbevaring Varmepumpens udeenhed skal altid transporteres og opbevares stående. Varmepumpen må vippes, men ikke lægges ned. Varmepumpens indendørsenhed må ikke opbevares eller transporteres ved temperaturer under 0 C. Varmepumpens udeenhed må ikke opbevares ved temperaturer under 0 C. 3.2 Opstillingssted Varmepumpens udeenhed stilles på et stabilt og jævnt underlag uden for huset. Ved opstilling skal installatøren overholde lydtrykniveauet for udeenheden ( kapitel 14.3 på side 41). Varmepumpens indendørsenhed opstilles inden i huset. Rørledningerne mellem indendørsenheden/ udeenheden og varmesystemet skal være så korte som muligt. Rørene udenfor skal være isolerede. Smelte- og kondensvand skal ledes fra varmepumpen til et afløb i huset. Afløbsrøret skal have et fald og ende ovenover afløbet. Afløbsrøret kan ikke fryse til, da den varme luft fra huset suges ind i afløbsrøret. Afløbsrøret kan også ledes ud til et udendørs afløb til regnvand, men det skal så forsynes med et varmekabel ( kapitel 6.7 på side 18). Udeenheden til varmepumpen skal stå frit, så luftstrømmen ikke hindres i at strømme gennem fordamperen. Stil varmepumpens udeenhed, så der ikke opstår koldluftcirkulation Stil varmepumpens udeenhed, så der ikke kan dryppe eller falde sne eller vand fra taget. Hvis dette ikke kan undgås helt, skal der monteres et beskyttelsestag. For at undgå koldluftcirkulation skal beskyttelsestaget monteres mindst 1,5 m over varmepumpen. 3.3 Minimale og maksimale arbejdstemperaturer Maksimal arbejdstemperatur: Varmepumpen kan arbejde ved en maksimal returtemperatur på ca. 59 C. Af sikkerhedsgrunde stopper varmepumpen, så snart temperaturen kommer over denne værdi. Ved drift udelukkende med elpatron er den maksimale arbejdstemperatur begrænset til 62 C fra fabrikken. Den kan ændres til maksimalt 70 C af installatøren. Hvis der indstilles en værdi på 65 C, skal der installeres en blandeventil. Minimal arbejdstemperatur: Hvis udetemperaturen bliver for lav, stopper varmepumpen. Derefter overtager varmepatronen hele varmeproduktionen. Når udetemperaturen stiger igen, starter varmepumpen automatisk. 3.4 Regulering af varmesystemet Styringen styrer varmeproduktionen til varmesystemet via udeføleren eller via en kombination af udeføleren og rumføleren. Yderligere informationer til styringen findes i betjeningsvejledningen til varmepumpens udeenhed. 3.5 Tvangsafrimning Optøning af varmepumpen udføres via varmgas og styres med en 4-vejsventil. 4-vejsventilen vender flowretningen i kølemiddelkredsen. Varmgassen smelter isen på fordamperens lameller. Derved afkøles brugsvandet en smule. Optøningens varighed afhænger af istykkelsen og den aktuelle udetemperatur. Temperaturføleren T11 kontrollerer optøningen. Endvidere findes der en funktion til optøning af blæseren. Den varme luft trækker gennem blæseren og forhindrer dermed, at den fryser til igen.

6 6 Generelt da 3.6 Checkliste 3.7 Temperaturfølernes positioner B Stil varmepumpens udeenhed på en stabil undergrund. B Montér frem- og returledningerne på varmepumpens udeenhed. B Montér afløbsrøret på varmepumpens udeenhed. B Montér ventilen med filter. B Montér frem- og returledningerne på varmepumpens indendørsenhed. B Montér afløbsslangen på varmepumpens indendørsenhed. B Forbind varmepumpens udeenhed og indendørsenhed. B Slut varmesystemet til. B Montér udeføleren og rumføleren, hvis det ønskes (tilbehør). B Tilslut CAN-BUS-ledningen til varmepumpens ude- og indendørsenhed. B Fyld varmesystemet, og udluft det. B Slut nettilslutningen, den primære centralvarmepumpe G2, jordrelæet (HPFI-relæet) og belastningsvagten til. B Slut anlægget til husets elskab. B Tænd for anlægget. Udfør alle de nødvendige indstillinger på betjeningsfeltet. B Kontrollér anlægget efter opstarten. T2 T12 T11 T6 T8 T10 T9 Fig. 2 T1 Fremløbstemperaturføler T2 Udeføler T3 Beholderføler T5 Rumtemperaturføler T6 Varmgasføler T8 Brugsvandsføler off T9 Brugsvandsføler on T10 Kondensatorføler T11 Kølemiddelføler fordamper T12 Luftføler fordamper T5 T3 T I

7 da Generelt CAN-BUS Printkortene i varmepumpens indendørs- og udeenhed forbindes via kommunikationsledningen CAN-BUS. CAN (Controller Area Network) er et 2-leder system til kommunikation mellem mikroprocessorbaserede moduler/ printkort, som kobles til i række. I varmepumpens udeenhed befinder der sig et printkort (IOB-kort), og de øvrige printkort er i indendørsenheden. Via CAN-BUS kan belastningsvagtkortet (tilbehør) sluttes til. Forsigtig: Fejl på grund af induktiv påvirkning. B CAN-BUS-ledningen skal skærmes og lægges separat fra ledninger, som fører 230 V eller 400 V. Velegnet ledning til ekstern tilslutning er BELDEN AWG 22 ( i ) parsnoet kabel eller ELAQBY 2 2 0,6. Ledningen skal have flere ledere og være skærmet. Afskærmningen må kun være på den ene ende og kun være jordet på kabinettet. Den maksimalt tilladte ledningslængde er 20 m. CAN-BUS-ledningen må ikke lægges sammen med ledninger, som fører 230 V eller 400 V. Minimumafstand 100 mm. Lægning med følerledningerne er tilladt. I det åbne rum til tilslutninger i varmepumpens indendørs- og udeenhed skal den eksterne CAN-BUS-ledning lægges, så den ikke rører ved 230 V- eller 400 V-tilslutningerne. Forsigtig: Byt ikke om på 12-V- og CAN-BUStilslutningerne! Processorerne ødelægges, hvis der sluttes 12 V til CAN-BUS. B Sørg for, at de fire ledninger sluttes til kontakterne med de tilhørende markeringer på printkortene i varmepumpens indendørs- og udeenhed. Forbindelsen mellem printkortene etableres via fire ledere, som også forbinder 12-V-spændingen mellem printkortene. På printkortene er der både en markering for 12-V- og CAN-BUS-tilslutningerne D Fig. 3 Kontakt S1 bruges til markering af start og slut for CAN- BUS-forbindelsen. IOB-kortet i varmepumpens udendørs enhed og belastningsvagtkortet skal termineres med kontakten med S1. Stil hertil S1 på position Term. Hvis der anvendes en belastningsvagt, skal dette kort termineres i stedet for CPU-kortet i indendørsenheden. Sørg for, at det rigtige kort er termineret, og at alle øvrige står på den modsatte position.

8 8 Generelt da 3.9 Opbygning af apparatet Fig. 4 Åbent rum til tilslutning af varmepumpens indendørsenhed 1 Rørledning til varmepumpens udeenhed 2 Blandeventil 3 Centralvarmepumpe primær 4 Centralvarmepumpe sekundær 5 3-vejs-ventil 6 Tømningsventil 7 3-vejs-ventil 8 Spild/dryp-beholder 9 Manometer (0,5-1,5 bar) 10 Spærreventil med kontraventil 11 Påfyldning af anlægsvand 12 Sikkerhedsventil brugsvand C-SIDE Fig. 6 Belastningsvagtkort (tilbehør) I I Fig. 5 Varmepumpens udeenhed 1 Lavtrykspressostat 2 Serviceudgang 3 4-vejsventil 4 Ekspansionsventil 5 Kontraventil 6 Kompressor 7 Højtrykspressostat 8 Serviceudgang 9 Tørfilter 10 Kondensator 11 Skueglas 12 Udlufter

9 da Dimensioner og minimumafstande 9 4 Dimensioner og minimumafstande Varmepumpens udeenhed D Fig. 7 Varmepumpens udeenhed 1 Udgang for anlægsvand (slange, 1" indvendigt gevind) 2 Indgang for anlægsvand (slange, 1" indvendigt gevind) 3 Gennemføring el-ledning 4 Afløb Krævede minimumafstande for indendørsenheden Krævede minimumafstande for udeenheden Der kræves en minimumafstand på 300 mm til væggen. Der kræves en minimumafstand på 1000 mm foran udeenheden. På siden kræves der en minimumafstand på 500 mm. Hvis der monteres et beskyttelsestag, skal der være en afstand på mindst 1,5 m til udendørsenheden, så koldluftcirkulation undgås. _> 600 _> 25 _> D Fig. 8 Varmepumpens indendørsenhed Der kræves en minimumafstand på 600 mm foran indendørsenheden. På siden kræves der ikke nogen afstand. Mellem indendørsenheden og andre faste installationer som vægge, vaskekummer osv. kræves der en minimumafstand på 25 mm. Det bedste opstillingssted er på ydervæggen eller på en isoleret mellemvæg.

10 10 Dimensioner og minimumafstande da Rørledningstilslutninger 1 I indendørsenheden skal der foretages følgende tilslutninger: B Læg et 32 mm afløbsrør fra spildevandsbeholderen til afløbet. B Slut fremløbsledningen til varmesystemet til udgangen, som er markeret med fremløbsledning. B Slut returledningen til varmesystemet til udgangen, som er markeret med returledning. B Slut det kolde vand til udgangen, som er markeret med koldt vand. B Slut det varme vand til udgangen, som er markeret med varmt vand. I udeenheden skal der foretages følgende tilslutninger: B Læg et 32 mm afløbsrør fra spildevandstilslutningen til afløbet. Montering af ventilen med filter B Montér ventilen med filter vandret i returledningen til udeenheden så tæt som muligt på udeenheden. Fig Indendørsenhedens forside 1 Spild/dryp-beholder 2 Koldt vand 3 Varmt vand D Rørdimensioner Varmefremløb/varmeretur Klemringstilslutning Koldt vand/varmt vand Klemringstilslutning mm/ tommer Ø22 Ø22 Centralvarmeindgang- udgang og afløb Klemringstilslutning Ø 22 i indendørsenheden Slange indv. gev. 1" i udeenheden Spildevand/afløb Ø32 i begge Tab , D Fig. 10 Indendørsenhedens bagside samt set oppefra 1 Returledning fra CV 2 Retur fra udedel 3 Fremløbsledning til CV 4 Fremløb til udede (husk filter)

11 da Tilslutning af varmesystemet 11 5 Tilslutning af varmesystemet 5.1 Skylning af varmerør Varmepumpen er en del af varmesystemet. Der kan opstå fejl i varmepumpen på grund af dårlig vandkvalitet i varmesystemet eller på grund af kontinuerlig tilførsel af ilt. På grund af ilt danner der sig korrosionsprodukter i form af magnetit og aflejringer. Magnetit har en slibeeffekt, som kan opstå i pumper, ventiler og komponenter med turbulente strømningsforhold som f.eks. i kondensatoren. Ved varmesystemer, som skal fyldes regelmæssigt, eller hvis brugsvand ikke indeholder rent vand ved udtagning af vandprøver, skal der træffes særlige foranstaltninger før installation af varmepumpen, f.eks. skal der installeres filtre og udluftere. Brug ikke tilsætningsmidler til vandbehandlingen. Tilsætningsmidler til forhøjelse af ph-værdien er tilladt. Eventuelt kræves der en varmeveksler til beskyttelse af varmepumpen. For beskyttelse af varmepumpen mod urenheder: B Skyl rørsystemet grundigt igennem, før du slutter det til varmepumpen. 5.2 Tilslutning af varmepumpen til varmesystemet B Slut varmepumpen til varmesystemet. For at undgå vibrationer mellem varmepumpens udeenhed og resten af anlægget: B Montér fleksible slanger ved varmepumpens udeenhed ved tilslutningerne til brugsvandsind- og udgang. Brug kobberrør med en længde på maksimalt 20 m og med en diameter på 28 mm til forbindelsen mellem varmepumpens indendørsenhed og udeenhed. Pumpekurver [kpa] [l/h] Fig. 11 Centralvarmepumpe 5.3 Funktionsbeskrivelse Funktionen er baseret på flydende kondensation og den ekstra energitilførsel via elpatronen i indendørsenheden. Styringen styrer varmepumpen i henhold til den indstillede varmekurve med måleværdierne for udeføleren T2 og fremløbsføleren T1. Hvis varmepumpen alene ikke kan dække varmebehovet, starter elpatronen automatisk og producerer den ønskede temperatur sammen med varmepumpen. Opvarmningen af varmt vand har prioritet. Det varme vand styres af måleværdien fra beholderføleren T3. Mens varmtvandsbeholderen varmes op, er varmesystemet koblet fra via en 3-vejs-ventil. Når varmtvandsbeholderen har nået sin nominelle temperatur, forsynes varmesystemet med brugsvand igen. Varmtvandsdrift ved standset varmepumpe: D Ved udetemperaturer på under ca. 20 C stopper varmepumpen automatisk, og der kan ikke længere varmes varmt vand op. Elpatronen i indendørsenheden overtager automatisk opvarmningen af det varme vand. B Isolér rørene uden for huset med en isolering af typen Armaflex, som ikke suger fugt. Der skal installeres tilgængelige luftudladere på rørtræk mellem ude- og indedel. Korte rørtræk udendørs reducerer varmetabet.

12 12 Tilslutning af varmesystemet da D Fig. 12 Varmepumpens indendørsenhed C11 Ekspansionsbeholder E10 Opvarmning E21 Varmepumpens udeenhed E41 Dobbeltkappet varmtvandsbeholder i indendørsenheden F21 Sikkerhedsventil med udgang F41 Sikkerhedsventil med udgang G1 Centralvarmepumpe sekundær G2 Centralvarmepumpe primær G3 Blæser P11 Manometer T1 Fremløbstemperaturføler T2 Udeføler T3 Beholderføler T5 Rumføler (tilbehør) T6 Varmgasføler T8 Brugsvandsføler off T9 Brugsvandsføler on V21 Ventil med filter V40 Varmt vand W40 Koldt vand Q10 Blandeventil Q20 3-vejs-ventil Q21 3-vejs-ventil

13 da Tilslutning af varmesystemet Påfyldning af varmesystemet Fyld varmtvandsbeholderen op med anlægsvand efter udskylning af varmerørene. Fyld derefter varmesystemet. Advarsel: Varmtvandsbeholderen kan revne, hvis anlægget fyldes i den forkerte rækkefølge. B Fyld varmtvandsbeholderen, mens et tapsted for varmt vand er åbent, og sæt den under tryk ved at lukke tapstedet, når vandet løber ud. Derefter fyldes varmesystemet. Påfyldning af varmesystemet: B Åben spærreventilen med kontraventil for at fylde varmtvandsbeholderen. B Åben ventilen til påfyldning af brugsvand. B Udluft varmesystemet ved at åbne udlufteren foroven på varmtvandsbeholderen. B Udluft den ved hjælp af varmepumpens udlufter. B Fyld på til trykket er korrekt. Normaltrykket er 0,5-1,5 bar. B Luk ventilen til påfyldning af brugsvandet, så snart det rigtige tryk er nået. Fig Varmepumpens indendørsenhed 1 Udlufter 2 Sikkerhedsventil varmesystem D D Fig. 13 Åbent rum til tilslutning af varmepumpens indendørsenhed 1 Tømningsventil 2 Manometer 3 Spærreventil med kontraventil 4 Påfyldning af anlægsvand Fig Udlufter Varmepumpens udeenhed I

14 14 Eltilslutning da 6 Eltilslutning Fare: På grund af strømstød! B Før elektrisk tilslutning skal spændingsforsyningen til varmeanlægget afbrydes. Advarsel: Anlægget beskadiges, hvis det ikke har fået vand nok, og spændingsforsyningen kobles til. B Fyld varmtvandsbeholderen, sæt den under tryk, og fyld varmesystemet. Derefter tændes der for spændingsforsyningen. Forsigtig: Printpladen kan beskadiges på grund af elektrostatisk afladning. Det kan føre til fejl i de elektroniske komponenter. B Behandl printpladen med største forsigtighed. Kontrollér, om kabler og platiner er i orden. Lavspændingsledningerne på 230 V- eller 400 V-førende ledninger skal lægges separat (minimumafstand 100 mm), så induktiv påvirkning undgås. 6.2 Overbelastningssikring Anlægget kan udstyres med en belastningsvagt (tilbehør). Hvis der er flere forbrugere sluttet til den samme strømkreds, kobler belastningsvagten strømforsyningen fra. Dette forhindrer, at hovedsikringen udløses. Tilslut belastningsvagten efter den vedlagte installationsvejledning. 6.3 Nøddrift Anlægget har en nøddriftsfunktion. Ved en fejl i styringen overtages varmeproduktionen af elpatronen. Yderligere informationer om nøddriften kan findes i betjeningsvejledningen. På AHB-kortet er der en termostat til regulering af fremløbstemperaturen i nøddrift. Termostaten er indstillet på 35 C fra fabrikken. Denne grundindstilling er til anlæg med gulvvarme. Hvis huset udelukkende opvarmes med radiatorerer, forhøjes indstillingen til 55 C. B Monter udetemperaturføleren T2. B Montér nettilslutningen ( kapitel 6.6 på side 17). B Montér sikkerhedskontakten. B Slut den primære centralvarmepumpe G2 til. B Montér eventuelt tilbehør. Jordrelæ: Der skal anvendes et separat jordrelæ til varmeanlægget. Følg de gældende forskrifter. 6.1 Tilbehør Rumføleren T5 skal installeres og tilsluttes i husets referencerum ( kapitel 6.8 på side 19). For at beskytte udeenhedens afløbsrør mod isdannelse, skal der installeres og tilsluttes et varmekabel på afløbsrøret ( kapitel 6.7 på side 18). Skal bruges ved montering på afløb eller faskine Afløbsrør D Fig. 17 AHB-kort O Fig. 16

15 da Eltilslutning Elkredsløb til udeenheden I Fig. 18 Elkredsløb til udeenheden B1 Faseafbryder E3 Varmesystem til huset E4 Ekstra varmekabel F1 Sikring G3 Blæser K1 Kontaktor kompressor M1 Kompressor MB1 Motorværn kompressor Q4 4-vejsventil R1 Softstart HP Pressostat høj LP Pressostat lav S1 Termineringskontakt T6 Varmgasføler T8 Brugsvandsføler off T9 Brugsvandsføler on T10 Kondensatorføler T11 Kølemiddelføler fordamper T12 Luftføler fordamper 1 Tilslutning blæser G3, blå 2 Tilslutning blæser G3, brun 3 Tilslutning blæser G3, sort 4 Funktionsbro kompressortype

16 16 Eltilslutning da 6.5 Elkredsløb til indendørsenhed I Fig. 19 Do3 Do4 Do5 E1 E2 F1 F21 F31 G1 G2 Q1 Q2 Q3 Åben Åben Luk Elpatron 6,75 kw Elpatron 6,75 kw Sikring Overophedningssikring Strømanode i varmtvandsbeholderen Centralvarmepumpe sekundær Centralvarmepumpe primær 3-vejs-ventil 3-vejs-ventil Blandeventil S1 Kontakt til terminering S2 Kontakt til nøddrift LW Termostat til nøddrift T1 Fremløbsføler varme T2 Udeføler T3 Beholderføler T5 Rumføler (tilbehør) T99 Temperaturføler til nøddrift 1 Funktionsbro 2 Belastningsvagtkort (tilbehør) 3 Strømtransformatorerne sluttes til på den elektriske ledning 4 Elskab

17 da Eltilslutning Elkredsløb til indendørs- og udeenhed I Fig. 20 E4 G2 T2 T5 Varmekabel (tilbehør) Centralvarmepumpe primær, ikke tilsluttet ved udleveringen Udeføler Rumføler (tilbehør) 1 Varmepumpens indendørsenhed 2 Belastningsvagtkort (tilbehør) 3 Varmepumpens udeenhed 4 Transformator til den indgående spænding fra elskabet 5 Sikkerhedskontakt med sikring 10 A 6 Elskab: 25 A sikring ved 13,5 kw elpatron

18 18 Eltilslutning da 6.7 Eksterne tilslutninger udeenhed D Fig. 21 Nettilslutning Tilslut nettilslutningskablet på klemmerne L1, L2, L3, N og PE ( kapitel 6.4 på side 15). Vær opmærksom på ved tilslutningen, at fasefølgen skal være den samme som ved varmepumpens indendørsenhed. GVær opmærksom på at orange diode på fasefølgerelæ lyser, ellers byttes to faser på nettilslutningskablet i udedelen. Orange diode lyser når faser er korrekte. Varmekabel (E4) I området, som er udsat for frost, under udeenheden, kan der installeres et varmekabel på dråbekarrets afløbsrør. Tilslut varmekablet på klemmerne Do4 og N. Længder [m] Effekt [W] Tab. 2 CAN-BUS Tilslut den afskærmede kommunikationsledning mellem varmepumpens indendørs- og udeenhed på klemmerne GND, CANL, CANH og 12V ( kapitel 3.8 på side 7). Forsigtig: Byt ikke om på 12-V- og CAN-BUStilslutningerne! Processorerne ødelægges, hvis der sluttes 12 V til CAN-BUS. B Sørg for, at de fire ledninger sluttes til kontakterne med de tilhørende markeringer på printkortene i varmepumpens indendørs og udendørs enhed.

19 da Eltilslutning Eksterne tilslutninger indendørsenhed D Fig. 22 Nettilslutning Tilslut nettilslutningskablet på klemmerne L1, L2, L3, N og PE ( kapitel 6.5 på side 16). Vær opmærksom på ved tilslutningen, at fasefølgen skal være den samme som ved varmepumpens udeenhed. Udeføler (T2) Tilslut udeføleren på klemmerne Ai2 og GND. Rumføler (T5) Hvis du vil påvirke temperaturen via en rumføler (tilbehør), skal rumføleren sluttes til klemmerne Ai4 og GND. CAN-BUS Tilslut den afskærmede kommunikationsledning mellem varmepumpens indendørs- og udeenhed på klemmerne GND, CANL, CANH og 12V ( kapitel 3.8 på side 7). Forsigtig: Byt ikke om på 12-V- og CAN-BUStilslutningerne! Processorerne ødelægges, hvis der sluttes 12 V til CAN-BUS. B Sørg for, at de fire ledninger sluttes til kontakterne med de tilhørende markeringer på printkortene i varmepumpens indendørs og udendørs enhed.

20 20 Betjeningsfelt da 7 Betjeningsfelt Alle indstillinger foretages på betjeningsfeltet, og eventuelle alarmer vises. Med betjeningsfeltet styres styringen efter brugerens ønsker. Grafisk display Betjeningsfeltet og styringen befinder sig i varmepumpens indendørsenhed. 7.1 Oversigt over betjeningkomponenter Fig o Betjeningsfeltets funktion Med drejeknappen kan du navigere mellem menuerne. B Drej drejeknappen mod urets retning for at skifte til menuerne nedenunder. B Drej drejeknappen i urets retning for at skifte til menuerne ovenover. B Tryk på drejeknappen for at bekræfte, så snart det ønskede valg er markeret. Fig Drifts- og fejllampe 2 Drejeknap 3 Hovedafbryder 4 Grafisk display D I hver undermenu er der pile helt oppe og helt nede, med hvilke du kan komme til den foregående menu. B Tryk på drejeknappen, når pilen er markeret Symboloversigt I displayets nederste del vises der symboler for de funktioner og komponenter, som er i drift. Drifts- og fejllampe Lampen lyser grønt: Hovedafbryderen er tændt (ON). Lampen blinker grønt: Hovedafbryderen er slukket (OFF). Lampen er slukket: Ingen spændingsforsyning til styringen. Lampen blinker rødt: Der er udløst en alarm, som ikke er tilbagestillet endnu ( kapitel 13 på side 31). Lampen lyser rødt: Der er opstået en fejl. Underret din installatør. Drejeknap Drejeknappen bruges til navigering mellem menuerne og til ændring af værdier. Ved tryk på drejeknappen bekræftes valget. Hovedafbryder Varmepumpen tændes og slukkes på hovedafbryderen. Fig D 1 Kompressor 2 Blæser 3 Elpatron 4 Belastningsvagt 5 Varmtvandsdrift 6 Spidsværdi for varmt vand (termisk desinfektion) 7 Ekstra varmt vand 8 Tidsstyring 9 Varmedrift 10 Alarm 11 Feriedrift 4 8

21 da Installations- og servicemenu () Menu niveauer Menuerne er inddelt i forskellige niveauer til forskellige anvendelser. Menu Brugerniveau de mest anvendte menupunkter Udvidet menu Brugerniveau øvrige menupunkter Installation/service Grundindstillinger til installatør Anlæggets bruger ser kun de menupunkter, som er vist på begge brugerniveauer. Beskrivelsen af disse to brugerniveauer findes i betjeningsvejledningen. 8 Installations- og servicemenu () Forsigtig: Ændringer i installations- og servicemenuen () kan have alvorlige konsekvenser for anlægget. B Indstillinger i installations- og servicemenuen () må kun udføres af specialpersonale! o Fig. 26 Der kræves en 4-cifret adgangskode for at åbne installations- og servicemenuen (): B Tryk på drejeknappen, og hold den der i 5 sekunder for at åbne Udvidet menu. B Vælg Access-niveau. B Indtast den 4-cifrede adgangskode med drejeknappen, og tryk på drejeknappen for at bekræfte. Adgangskoden er den aktuelle dato og sammensættes af to cifre for måneden og to cifre for dagen (f.eks for den 20. september). I displayet vises adgangen = service. B Tryk på drejeknappen for at åbne Menu. Der er nu adgang til brugermenuens almindeligste menupunkter og menupunkterne til installations- og servicemenuen () under Menu. Tryk på drejeknappen, og hold den der i 5 sekunder for at åbne Udvidet menu. B Vælg i Udvidet menu punktet Access-niveau. Indtast adgangskoden 0000 for at vende tilbage til brugerniveauet. Styringen vender automatisk tilbage til brugerniveauet 120 minutter efter den sidste indtastning.

22 22 Oversigt menu da 9 Oversigt menu Tabellerne Menu og Udvidet menu viser det øverste niveau for de disponible menupunkter. De forindstillede værdier kan findes i tabellerne Fabriksværdier ( kapitel 14.1 på side 38). Menu Hurtig nystart af varmepumpen? Start Indstilling af ur Integreret ekstraføler Tilslutningseffekt Manuel drift Tilskudsvalg Sprog Korrigering af føler Interval blæseroptøning Blæseroptøningstid Tvangsafrimning Blokering af opvarmning af krumtaphus ved høj udetemperatur Tidspunkt bevægelsesstyring Alarmsummer signallængde T1 Børværdi maksimum Display Rumtemperaturindstilling (vises kun, hvis T5 er sluttet til) Varme +/ (vises kun, hvis T5 ikke er sluttet til) Indstillinger for varme +/- (vises kun, hvis T5 ikke er sluttet til) Temperaturer Tab. 3 Grænseværdi for V eller H Ændring ved stærk afkøling/opvarmning Ændring ved afkøling/opvarmning K K K

23 da Oversigt menu 23 Udvidet menu Varme Varmeanlæggets temperatur K Rumtemperaturindstillinger (vises kun, hvis T5 er sluttet K til) Varmesæson K Opvarmning, maksimal driftstid ved varmtvandsbehov K Frakoblingsrelæ, fra VV til varmesystem Varmt vand Ekstra varmt vand K Spidsværdi for varmt vand (termisk desinfektion) K, Varmtvandstemperatur K, Tidsstyring varmt vand K Temperaturer Visning af temperaturerne, ind- og udgange Korrigering af føler Optøningsindstillinger T12-T11 indstillinger Maksimal udetemperatur T11 maksimal temperatur Maksimal tid Forsinkelse efter kompressorstart Minimal tid mellem optøninger Trykudligningstid for kompressor Trykudligningstid for 4-vejsventil Tvangsafrimning Varmekabeltid efter optøning Blæseroptøning Timere Timer-visning K, Eltilskud indstillinger Startforsinkelse Tidsstyring tilskud Tilskudsvalg Eltilskud indstillinger Blandeventilindstillinger Effektforbrug (viser den aktuelle værdi) Indstilling af ur Indstil dato K, Indstil klokkeslæt K, Alarm Alarmprotokol K, Alarmforløb Advarselsprotokol Access-niveau Gentabler fabriksværdier Deaktivering af alarmsummer Programversion Tab. 4 K, K, K K,

24 24 Opstart da 10 Opstart Før opstarten: B Åben alle radiatorer eller gulvvarmesystemer. B Fyld varmesystemet. B Udluft varmesystemet. B Kontrollér varmesystemet for tæthed. Hvis varmepumpen er sluttet til et luftvarmesystem, skal blæserne kobles til og luftvarmesystemets ventiler være åbne Tilslutning af varmepumpen B Tænd for netspændingen til varmepumpen. Tænd for varmepumpen med et kort tryk på hovedafbryderen (ON/OFF) på betjeningsfeltet. I displayet vises de sprog, der er til rådighed. B Vælg Tids-indstilling for at indstille det aktuelle klokkeslæt med drejeknappen. B Åben installations- og servicemenuen () ( kapitel 8 side 21) Start I menuen Start findes alle menupunkterne til konfiguration af anlægget. Indstil menupunkterne et efter et i henhold til de lokale betingelser o Fig. 30 B Vælg menupunktet Start. Fig I B Vælg det ønskede sprog til displayvisningen. Det valgte sprog overtages som grundindstilling og ændres ikke ved Genetabler fabriksværdier. Du kan også senere vælge et andet sprog i menuen under start. Der kan vælges mellem følgende sprog: Dansk, Tysk, Engelsk, Fransk, Norsk, Polsk, Finsk, Svensk, Ceština. B Vælg Indstilling af ur Integreret ekstraføler Hvis rumføleren T5 er installeret, skal der under menupunktet T5 vises Ja som bekræftelse Tilslutningseffekt Fig o Angiv total effekt: Samlet tilsluttet effekt for elpatronen. Hvis varmepumpens indendørsenhed drives med 13,5 kw-elpatron, indstilles der 13,5 kw her. Fig o B Vælg Dato-indstilling for at indstille den aktuelle dato. Indstil datoen med drejeknappen i formatet årmåned-dag. Kompressordrift, effektbegrænsning: Effektbegrænsningen for elpatronen under kompressordriften indstilles her. I grundindstillingen er effektbegrænsningen 50% af elpatronens samlede effekt. Kun tilskud, effektbegrænsning: Effektbegrænsningen for elpatronen under kompressordriften deaktiveres her. Fra fabrikken er effektbegrænsningen den samme værdi som elpatronens samlede effekt o Fig. 29

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03)

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03) 6 720 642 472-01.1I Bosch Mixing Module Installatørvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3

Læs mere

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 367 (2011/11) da

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 367 (2011/11) da 6 72 643 475-.I Compress EHP 6 6- LWM 6-7 LW Installatørvejledning 6 72 8 367 (2/) da 2 DK Information Bosch Compress EHP 6 er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper på både

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere