D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning (2007/06) OSW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW"

Transkript

1 D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW

2 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring Sikkerhedsforskrifter Symbolforklaringer 3 2 Leveringsomfang 4 10 Opstart Tilslutning af varmepumpen Start Opstart af belastningsvagten Øvrige indstillinger Kontrol efter opstart 28 3 Generelt Transport og opbevaring Opstillingssted Minimale og maksimale arbejdstemperaturer Regulering af varmesystemet Tvangsafrimning Checkliste Temperaturfølernes positioner CAN-BUS Opbygning af apparatet 8 4 Dimensioner og minimumafstande 9 5 Tilslutning af varmesystemet Skylning af varmerør Tilslutning af varmepumpen til varmesystemet Funktionsbeskrivelse Påfyldning af varmesystemet 13 6 Eltilslutning Tilbehør Overbelastningssikring Nøddrift Elkredsløb til udeenheden Elkredsløb til indendørsenhed Elkredsløb til indendørs- og udeenhed Eksterne tilslutninger udeenhed Eksterne tilslutninger indendørsenhed Tømning af varmesystemet Timer (tidsprogrammer) Fejl Alarmforløb Advarselsprotokol Eksempel på en alarm: Ingen displayvisning Nøddrift Overophedningssikring Filter Alle alarmer og advarselsvisninger Alarmdisplay Advarsel Tekniske data Fabriksværdier Udeenhed EHP AW og indendørsenhed CC Lydtrykniveau Måleværdier for temperaturfølerne 42 7 Betjeningsfelt Oversigt over betjeningkomponenter Betjeningsfeltets funktion Menuniveauer 21 8 Installations- og servicemenu () 21 9 Oversigt menu 22

3 da Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 1.1 Sikkerhedsforskrifter Generelt B Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem, og opbevar den omhyggeligt for senere brug. Installation og opstart B Produktet må kun installeres og startes op af en autoriseret installatør. Vedligeholdelse og istandsættelse B Reparationer må kun udføres af autoriseret servicepersonale. Dårligt udførte reparationer kan føre til risiko for brugeren og til forringet funktion. B Anvend kun originale reservedele! B Apparatet skal kontrolleres én gang om året af autoriseret personale. 1.2 Symbolforklaringer Sikkerhedshenvisninger i teksten vises med en advarselstrekant på grå baggrund. Signalord viser den risiko, der foreligger, hvis man ikke følger anvisningerne for at undgå risiko. Forsigtig betyder, at der kan forekomme lette materielle skader. Advarsel betyder, at der kan forekomme lette personskader og alvorlige tingskader. Fare betyder, at der kan forekomme alvorlige personskader. Henvisninger vises med dette symbol og begrænses med horisontale linier over og under teksten. Råd indeholder vigtige informationer i de tilfælde, hvor der ikke er risiko forbundet for person eller varmepumpe.

4 OFF 4 Leveringsomfang da 2 Leveringsomfang T1 T2 T5 2 3 ON I Fig. 1 T1 Fremløbstemperaturføler T2 Udeføler T5 Rumføler (tilbehør) 1 Indstillingsfødder 2 Dokumenter med apparatets dokumentation 3 Ventil med filter 4 Tang til demontering af filter 5 Sikkerhedskontakt med sikring 10 A

5 da Generelt 5 3 Generelt Installation må kun udføres af en autoriseret installatør. Installatøren skal overholde alle gældende regler samt forskrifter og bestemmelser i installations- og betjeningsvejledningen. 3.1 Transport og opbevaring Varmepumpens udeenhed skal altid transporteres og opbevares stående. Varmepumpen må vippes, men ikke lægges ned. Varmepumpens indendørsenhed må ikke opbevares eller transporteres ved temperaturer under 0 C. Varmepumpens udeenhed må ikke opbevares ved temperaturer under 0 C. 3.2 Opstillingssted Varmepumpens udeenhed stilles på et stabilt og jævnt underlag uden for huset. Ved opstilling skal installatøren overholde lydtrykniveauet for udeenheden ( kapitel 14.3 på side 41). Varmepumpens indendørsenhed opstilles inden i huset. Rørledningerne mellem indendørsenheden/ udeenheden og varmesystemet skal være så korte som muligt. Rørene udenfor skal være isolerede. Smelte- og kondensvand skal ledes fra varmepumpen til et afløb i huset. Afløbsrøret skal have et fald og ende ovenover afløbet. Afløbsrøret kan ikke fryse til, da den varme luft fra huset suges ind i afløbsrøret. Afløbsrøret kan også ledes ud til et udendørs afløb til regnvand, men det skal så forsynes med et varmekabel ( kapitel 6.7 på side 18). Udeenheden til varmepumpen skal stå frit, så luftstrømmen ikke hindres i at strømme gennem fordamperen. Stil varmepumpens udeenhed, så der ikke opstår koldluftcirkulation Stil varmepumpens udeenhed, så der ikke kan dryppe eller falde sne eller vand fra taget. Hvis dette ikke kan undgås helt, skal der monteres et beskyttelsestag. For at undgå koldluftcirkulation skal beskyttelsestaget monteres mindst 1,5 m over varmepumpen. 3.3 Minimale og maksimale arbejdstemperaturer Maksimal arbejdstemperatur: Varmepumpen kan arbejde ved en maksimal returtemperatur på ca. 59 C. Af sikkerhedsgrunde stopper varmepumpen, så snart temperaturen kommer over denne værdi. Ved drift udelukkende med elpatron er den maksimale arbejdstemperatur begrænset til 62 C fra fabrikken. Den kan ændres til maksimalt 70 C af installatøren. Hvis der indstilles en værdi på 65 C, skal der installeres en blandeventil. Minimal arbejdstemperatur: Hvis udetemperaturen bliver for lav, stopper varmepumpen. Derefter overtager varmepatronen hele varmeproduktionen. Når udetemperaturen stiger igen, starter varmepumpen automatisk. 3.4 Regulering af varmesystemet Styringen styrer varmeproduktionen til varmesystemet via udeføleren eller via en kombination af udeføleren og rumføleren. Yderligere informationer til styringen findes i betjeningsvejledningen til varmepumpens udeenhed. 3.5 Tvangsafrimning Optøning af varmepumpen udføres via varmgas og styres med en 4-vejsventil. 4-vejsventilen vender flowretningen i kølemiddelkredsen. Varmgassen smelter isen på fordamperens lameller. Derved afkøles brugsvandet en smule. Optøningens varighed afhænger af istykkelsen og den aktuelle udetemperatur. Temperaturføleren T11 kontrollerer optøningen. Endvidere findes der en funktion til optøning af blæseren. Den varme luft trækker gennem blæseren og forhindrer dermed, at den fryser til igen.

6 6 Generelt da 3.6 Checkliste 3.7 Temperaturfølernes positioner B Stil varmepumpens udeenhed på en stabil undergrund. B Montér frem- og returledningerne på varmepumpens udeenhed. B Montér afløbsrøret på varmepumpens udeenhed. B Montér ventilen med filter. B Montér frem- og returledningerne på varmepumpens indendørsenhed. B Montér afløbsslangen på varmepumpens indendørsenhed. B Forbind varmepumpens udeenhed og indendørsenhed. B Slut varmesystemet til. B Montér udeføleren og rumføleren, hvis det ønskes (tilbehør). B Tilslut CAN-BUS-ledningen til varmepumpens ude- og indendørsenhed. B Fyld varmesystemet, og udluft det. B Slut nettilslutningen, den primære centralvarmepumpe G2, jordrelæet (HPFI-relæet) og belastningsvagten til. B Slut anlægget til husets elskab. B Tænd for anlægget. Udfør alle de nødvendige indstillinger på betjeningsfeltet. B Kontrollér anlægget efter opstarten. T2 T12 T11 T6 T8 T10 T9 Fig. 2 T1 Fremløbstemperaturføler T2 Udeføler T3 Beholderføler T5 Rumtemperaturføler T6 Varmgasføler T8 Brugsvandsføler off T9 Brugsvandsføler on T10 Kondensatorføler T11 Kølemiddelføler fordamper T12 Luftføler fordamper T5 T3 T I

7 da Generelt CAN-BUS Printkortene i varmepumpens indendørs- og udeenhed forbindes via kommunikationsledningen CAN-BUS. CAN (Controller Area Network) er et 2-leder system til kommunikation mellem mikroprocessorbaserede moduler/ printkort, som kobles til i række. I varmepumpens udeenhed befinder der sig et printkort (IOB-kort), og de øvrige printkort er i indendørsenheden. Via CAN-BUS kan belastningsvagtkortet (tilbehør) sluttes til. Forsigtig: Fejl på grund af induktiv påvirkning. B CAN-BUS-ledningen skal skærmes og lægges separat fra ledninger, som fører 230 V eller 400 V. Velegnet ledning til ekstern tilslutning er BELDEN AWG 22 ( i ) parsnoet kabel eller ELAQBY 2 2 0,6. Ledningen skal have flere ledere og være skærmet. Afskærmningen må kun være på den ene ende og kun være jordet på kabinettet. Den maksimalt tilladte ledningslængde er 20 m. CAN-BUS-ledningen må ikke lægges sammen med ledninger, som fører 230 V eller 400 V. Minimumafstand 100 mm. Lægning med følerledningerne er tilladt. I det åbne rum til tilslutninger i varmepumpens indendørs- og udeenhed skal den eksterne CAN-BUS-ledning lægges, så den ikke rører ved 230 V- eller 400 V-tilslutningerne. Forsigtig: Byt ikke om på 12-V- og CAN-BUStilslutningerne! Processorerne ødelægges, hvis der sluttes 12 V til CAN-BUS. B Sørg for, at de fire ledninger sluttes til kontakterne med de tilhørende markeringer på printkortene i varmepumpens indendørs- og udeenhed. Forbindelsen mellem printkortene etableres via fire ledere, som også forbinder 12-V-spændingen mellem printkortene. På printkortene er der både en markering for 12-V- og CAN-BUS-tilslutningerne D Fig. 3 Kontakt S1 bruges til markering af start og slut for CAN- BUS-forbindelsen. IOB-kortet i varmepumpens udendørs enhed og belastningsvagtkortet skal termineres med kontakten med S1. Stil hertil S1 på position Term. Hvis der anvendes en belastningsvagt, skal dette kort termineres i stedet for CPU-kortet i indendørsenheden. Sørg for, at det rigtige kort er termineret, og at alle øvrige står på den modsatte position.

8 8 Generelt da 3.9 Opbygning af apparatet Fig. 4 Åbent rum til tilslutning af varmepumpens indendørsenhed 1 Rørledning til varmepumpens udeenhed 2 Blandeventil 3 Centralvarmepumpe primær 4 Centralvarmepumpe sekundær 5 3-vejs-ventil 6 Tømningsventil 7 3-vejs-ventil 8 Spild/dryp-beholder 9 Manometer (0,5-1,5 bar) 10 Spærreventil med kontraventil 11 Påfyldning af anlægsvand 12 Sikkerhedsventil brugsvand C-SIDE Fig. 6 Belastningsvagtkort (tilbehør) I I Fig. 5 Varmepumpens udeenhed 1 Lavtrykspressostat 2 Serviceudgang 3 4-vejsventil 4 Ekspansionsventil 5 Kontraventil 6 Kompressor 7 Højtrykspressostat 8 Serviceudgang 9 Tørfilter 10 Kondensator 11 Skueglas 12 Udlufter

9 da Dimensioner og minimumafstande 9 4 Dimensioner og minimumafstande Varmepumpens udeenhed D Fig. 7 Varmepumpens udeenhed 1 Udgang for anlægsvand (slange, 1" indvendigt gevind) 2 Indgang for anlægsvand (slange, 1" indvendigt gevind) 3 Gennemføring el-ledning 4 Afløb Krævede minimumafstande for indendørsenheden Krævede minimumafstande for udeenheden Der kræves en minimumafstand på 300 mm til væggen. Der kræves en minimumafstand på 1000 mm foran udeenheden. På siden kræves der en minimumafstand på 500 mm. Hvis der monteres et beskyttelsestag, skal der være en afstand på mindst 1,5 m til udendørsenheden, så koldluftcirkulation undgås. _> 600 _> 25 _> D Fig. 8 Varmepumpens indendørsenhed Der kræves en minimumafstand på 600 mm foran indendørsenheden. På siden kræves der ikke nogen afstand. Mellem indendørsenheden og andre faste installationer som vægge, vaskekummer osv. kræves der en minimumafstand på 25 mm. Det bedste opstillingssted er på ydervæggen eller på en isoleret mellemvæg.

10 10 Dimensioner og minimumafstande da Rørledningstilslutninger 1 I indendørsenheden skal der foretages følgende tilslutninger: B Læg et 32 mm afløbsrør fra spildevandsbeholderen til afløbet. B Slut fremløbsledningen til varmesystemet til udgangen, som er markeret med fremløbsledning. B Slut returledningen til varmesystemet til udgangen, som er markeret med returledning. B Slut det kolde vand til udgangen, som er markeret med koldt vand. B Slut det varme vand til udgangen, som er markeret med varmt vand. I udeenheden skal der foretages følgende tilslutninger: B Læg et 32 mm afløbsrør fra spildevandstilslutningen til afløbet. Montering af ventilen med filter B Montér ventilen med filter vandret i returledningen til udeenheden så tæt som muligt på udeenheden. Fig Indendørsenhedens forside 1 Spild/dryp-beholder 2 Koldt vand 3 Varmt vand D Rørdimensioner Varmefremløb/varmeretur Klemringstilslutning Koldt vand/varmt vand Klemringstilslutning mm/ tommer Ø22 Ø22 Centralvarmeindgang- udgang og afløb Klemringstilslutning Ø 22 i indendørsenheden Slange indv. gev. 1" i udeenheden Spildevand/afløb Ø32 i begge Tab , D Fig. 10 Indendørsenhedens bagside samt set oppefra 1 Returledning fra CV 2 Retur fra udedel 3 Fremløbsledning til CV 4 Fremløb til udede (husk filter)

11 da Tilslutning af varmesystemet 11 5 Tilslutning af varmesystemet 5.1 Skylning af varmerør Varmepumpen er en del af varmesystemet. Der kan opstå fejl i varmepumpen på grund af dårlig vandkvalitet i varmesystemet eller på grund af kontinuerlig tilførsel af ilt. På grund af ilt danner der sig korrosionsprodukter i form af magnetit og aflejringer. Magnetit har en slibeeffekt, som kan opstå i pumper, ventiler og komponenter med turbulente strømningsforhold som f.eks. i kondensatoren. Ved varmesystemer, som skal fyldes regelmæssigt, eller hvis brugsvand ikke indeholder rent vand ved udtagning af vandprøver, skal der træffes særlige foranstaltninger før installation af varmepumpen, f.eks. skal der installeres filtre og udluftere. Brug ikke tilsætningsmidler til vandbehandlingen. Tilsætningsmidler til forhøjelse af ph-værdien er tilladt. Eventuelt kræves der en varmeveksler til beskyttelse af varmepumpen. For beskyttelse af varmepumpen mod urenheder: B Skyl rørsystemet grundigt igennem, før du slutter det til varmepumpen. 5.2 Tilslutning af varmepumpen til varmesystemet B Slut varmepumpen til varmesystemet. For at undgå vibrationer mellem varmepumpens udeenhed og resten af anlægget: B Montér fleksible slanger ved varmepumpens udeenhed ved tilslutningerne til brugsvandsind- og udgang. Brug kobberrør med en længde på maksimalt 20 m og med en diameter på 28 mm til forbindelsen mellem varmepumpens indendørsenhed og udeenhed. Pumpekurver [kpa] [l/h] Fig. 11 Centralvarmepumpe 5.3 Funktionsbeskrivelse Funktionen er baseret på flydende kondensation og den ekstra energitilførsel via elpatronen i indendørsenheden. Styringen styrer varmepumpen i henhold til den indstillede varmekurve med måleværdierne for udeføleren T2 og fremløbsføleren T1. Hvis varmepumpen alene ikke kan dække varmebehovet, starter elpatronen automatisk og producerer den ønskede temperatur sammen med varmepumpen. Opvarmningen af varmt vand har prioritet. Det varme vand styres af måleværdien fra beholderføleren T3. Mens varmtvandsbeholderen varmes op, er varmesystemet koblet fra via en 3-vejs-ventil. Når varmtvandsbeholderen har nået sin nominelle temperatur, forsynes varmesystemet med brugsvand igen. Varmtvandsdrift ved standset varmepumpe: D Ved udetemperaturer på under ca. 20 C stopper varmepumpen automatisk, og der kan ikke længere varmes varmt vand op. Elpatronen i indendørsenheden overtager automatisk opvarmningen af det varme vand. B Isolér rørene uden for huset med en isolering af typen Armaflex, som ikke suger fugt. Der skal installeres tilgængelige luftudladere på rørtræk mellem ude- og indedel. Korte rørtræk udendørs reducerer varmetabet.

12 12 Tilslutning af varmesystemet da D Fig. 12 Varmepumpens indendørsenhed C11 Ekspansionsbeholder E10 Opvarmning E21 Varmepumpens udeenhed E41 Dobbeltkappet varmtvandsbeholder i indendørsenheden F21 Sikkerhedsventil med udgang F41 Sikkerhedsventil med udgang G1 Centralvarmepumpe sekundær G2 Centralvarmepumpe primær G3 Blæser P11 Manometer T1 Fremløbstemperaturføler T2 Udeføler T3 Beholderføler T5 Rumføler (tilbehør) T6 Varmgasføler T8 Brugsvandsføler off T9 Brugsvandsføler on V21 Ventil med filter V40 Varmt vand W40 Koldt vand Q10 Blandeventil Q20 3-vejs-ventil Q21 3-vejs-ventil

13 da Tilslutning af varmesystemet Påfyldning af varmesystemet Fyld varmtvandsbeholderen op med anlægsvand efter udskylning af varmerørene. Fyld derefter varmesystemet. Advarsel: Varmtvandsbeholderen kan revne, hvis anlægget fyldes i den forkerte rækkefølge. B Fyld varmtvandsbeholderen, mens et tapsted for varmt vand er åbent, og sæt den under tryk ved at lukke tapstedet, når vandet løber ud. Derefter fyldes varmesystemet. Påfyldning af varmesystemet: B Åben spærreventilen med kontraventil for at fylde varmtvandsbeholderen. B Åben ventilen til påfyldning af brugsvand. B Udluft varmesystemet ved at åbne udlufteren foroven på varmtvandsbeholderen. B Udluft den ved hjælp af varmepumpens udlufter. B Fyld på til trykket er korrekt. Normaltrykket er 0,5-1,5 bar. B Luk ventilen til påfyldning af brugsvandet, så snart det rigtige tryk er nået. Fig Varmepumpens indendørsenhed 1 Udlufter 2 Sikkerhedsventil varmesystem D D Fig. 13 Åbent rum til tilslutning af varmepumpens indendørsenhed 1 Tømningsventil 2 Manometer 3 Spærreventil med kontraventil 4 Påfyldning af anlægsvand Fig Udlufter Varmepumpens udeenhed I

14 14 Eltilslutning da 6 Eltilslutning Fare: På grund af strømstød! B Før elektrisk tilslutning skal spændingsforsyningen til varmeanlægget afbrydes. Advarsel: Anlægget beskadiges, hvis det ikke har fået vand nok, og spændingsforsyningen kobles til. B Fyld varmtvandsbeholderen, sæt den under tryk, og fyld varmesystemet. Derefter tændes der for spændingsforsyningen. Forsigtig: Printpladen kan beskadiges på grund af elektrostatisk afladning. Det kan føre til fejl i de elektroniske komponenter. B Behandl printpladen med største forsigtighed. Kontrollér, om kabler og platiner er i orden. Lavspændingsledningerne på 230 V- eller 400 V-førende ledninger skal lægges separat (minimumafstand 100 mm), så induktiv påvirkning undgås. 6.2 Overbelastningssikring Anlægget kan udstyres med en belastningsvagt (tilbehør). Hvis der er flere forbrugere sluttet til den samme strømkreds, kobler belastningsvagten strømforsyningen fra. Dette forhindrer, at hovedsikringen udløses. Tilslut belastningsvagten efter den vedlagte installationsvejledning. 6.3 Nøddrift Anlægget har en nøddriftsfunktion. Ved en fejl i styringen overtages varmeproduktionen af elpatronen. Yderligere informationer om nøddriften kan findes i betjeningsvejledningen. På AHB-kortet er der en termostat til regulering af fremløbstemperaturen i nøddrift. Termostaten er indstillet på 35 C fra fabrikken. Denne grundindstilling er til anlæg med gulvvarme. Hvis huset udelukkende opvarmes med radiatorerer, forhøjes indstillingen til 55 C. B Monter udetemperaturføleren T2. B Montér nettilslutningen ( kapitel 6.6 på side 17). B Montér sikkerhedskontakten. B Slut den primære centralvarmepumpe G2 til. B Montér eventuelt tilbehør. Jordrelæ: Der skal anvendes et separat jordrelæ til varmeanlægget. Følg de gældende forskrifter. 6.1 Tilbehør Rumføleren T5 skal installeres og tilsluttes i husets referencerum ( kapitel 6.8 på side 19). For at beskytte udeenhedens afløbsrør mod isdannelse, skal der installeres og tilsluttes et varmekabel på afløbsrøret ( kapitel 6.7 på side 18). Skal bruges ved montering på afløb eller faskine Afløbsrør D Fig. 17 AHB-kort O Fig. 16

15 da Eltilslutning Elkredsløb til udeenheden I Fig. 18 Elkredsløb til udeenheden B1 Faseafbryder E3 Varmesystem til huset E4 Ekstra varmekabel F1 Sikring G3 Blæser K1 Kontaktor kompressor M1 Kompressor MB1 Motorværn kompressor Q4 4-vejsventil R1 Softstart HP Pressostat høj LP Pressostat lav S1 Termineringskontakt T6 Varmgasføler T8 Brugsvandsføler off T9 Brugsvandsføler on T10 Kondensatorføler T11 Kølemiddelføler fordamper T12 Luftføler fordamper 1 Tilslutning blæser G3, blå 2 Tilslutning blæser G3, brun 3 Tilslutning blæser G3, sort 4 Funktionsbro kompressortype

16 16 Eltilslutning da 6.5 Elkredsløb til indendørsenhed I Fig. 19 Do3 Do4 Do5 E1 E2 F1 F21 F31 G1 G2 Q1 Q2 Q3 Åben Åben Luk Elpatron 6,75 kw Elpatron 6,75 kw Sikring Overophedningssikring Strømanode i varmtvandsbeholderen Centralvarmepumpe sekundær Centralvarmepumpe primær 3-vejs-ventil 3-vejs-ventil Blandeventil S1 Kontakt til terminering S2 Kontakt til nøddrift LW Termostat til nøddrift T1 Fremløbsføler varme T2 Udeføler T3 Beholderføler T5 Rumføler (tilbehør) T99 Temperaturføler til nøddrift 1 Funktionsbro 2 Belastningsvagtkort (tilbehør) 3 Strømtransformatorerne sluttes til på den elektriske ledning 4 Elskab

17 da Eltilslutning Elkredsløb til indendørs- og udeenhed I Fig. 20 E4 G2 T2 T5 Varmekabel (tilbehør) Centralvarmepumpe primær, ikke tilsluttet ved udleveringen Udeføler Rumføler (tilbehør) 1 Varmepumpens indendørsenhed 2 Belastningsvagtkort (tilbehør) 3 Varmepumpens udeenhed 4 Transformator til den indgående spænding fra elskabet 5 Sikkerhedskontakt med sikring 10 A 6 Elskab: 25 A sikring ved 13,5 kw elpatron

18 18 Eltilslutning da 6.7 Eksterne tilslutninger udeenhed D Fig. 21 Nettilslutning Tilslut nettilslutningskablet på klemmerne L1, L2, L3, N og PE ( kapitel 6.4 på side 15). Vær opmærksom på ved tilslutningen, at fasefølgen skal være den samme som ved varmepumpens indendørsenhed. GVær opmærksom på at orange diode på fasefølgerelæ lyser, ellers byttes to faser på nettilslutningskablet i udedelen. Orange diode lyser når faser er korrekte. Varmekabel (E4) I området, som er udsat for frost, under udeenheden, kan der installeres et varmekabel på dråbekarrets afløbsrør. Tilslut varmekablet på klemmerne Do4 og N. Længder [m] Effekt [W] Tab. 2 CAN-BUS Tilslut den afskærmede kommunikationsledning mellem varmepumpens indendørs- og udeenhed på klemmerne GND, CANL, CANH og 12V ( kapitel 3.8 på side 7). Forsigtig: Byt ikke om på 12-V- og CAN-BUStilslutningerne! Processorerne ødelægges, hvis der sluttes 12 V til CAN-BUS. B Sørg for, at de fire ledninger sluttes til kontakterne med de tilhørende markeringer på printkortene i varmepumpens indendørs og udendørs enhed.

19 da Eltilslutning Eksterne tilslutninger indendørsenhed D Fig. 22 Nettilslutning Tilslut nettilslutningskablet på klemmerne L1, L2, L3, N og PE ( kapitel 6.5 på side 16). Vær opmærksom på ved tilslutningen, at fasefølgen skal være den samme som ved varmepumpens udeenhed. Udeføler (T2) Tilslut udeføleren på klemmerne Ai2 og GND. Rumføler (T5) Hvis du vil påvirke temperaturen via en rumføler (tilbehør), skal rumføleren sluttes til klemmerne Ai4 og GND. CAN-BUS Tilslut den afskærmede kommunikationsledning mellem varmepumpens indendørs- og udeenhed på klemmerne GND, CANL, CANH og 12V ( kapitel 3.8 på side 7). Forsigtig: Byt ikke om på 12-V- og CAN-BUStilslutningerne! Processorerne ødelægges, hvis der sluttes 12 V til CAN-BUS. B Sørg for, at de fire ledninger sluttes til kontakterne med de tilhørende markeringer på printkortene i varmepumpens indendørs og udendørs enhed.

20 20 Betjeningsfelt da 7 Betjeningsfelt Alle indstillinger foretages på betjeningsfeltet, og eventuelle alarmer vises. Med betjeningsfeltet styres styringen efter brugerens ønsker. Grafisk display Betjeningsfeltet og styringen befinder sig i varmepumpens indendørsenhed. 7.1 Oversigt over betjeningkomponenter Fig o Betjeningsfeltets funktion Med drejeknappen kan du navigere mellem menuerne. B Drej drejeknappen mod urets retning for at skifte til menuerne nedenunder. B Drej drejeknappen i urets retning for at skifte til menuerne ovenover. B Tryk på drejeknappen for at bekræfte, så snart det ønskede valg er markeret. Fig Drifts- og fejllampe 2 Drejeknap 3 Hovedafbryder 4 Grafisk display D I hver undermenu er der pile helt oppe og helt nede, med hvilke du kan komme til den foregående menu. B Tryk på drejeknappen, når pilen er markeret Symboloversigt I displayets nederste del vises der symboler for de funktioner og komponenter, som er i drift. Drifts- og fejllampe Lampen lyser grønt: Hovedafbryderen er tændt (ON). Lampen blinker grønt: Hovedafbryderen er slukket (OFF). Lampen er slukket: Ingen spændingsforsyning til styringen. Lampen blinker rødt: Der er udløst en alarm, som ikke er tilbagestillet endnu ( kapitel 13 på side 31). Lampen lyser rødt: Der er opstået en fejl. Underret din installatør. Drejeknap Drejeknappen bruges til navigering mellem menuerne og til ændring af værdier. Ved tryk på drejeknappen bekræftes valget. Hovedafbryder Varmepumpen tændes og slukkes på hovedafbryderen. Fig D 1 Kompressor 2 Blæser 3 Elpatron 4 Belastningsvagt 5 Varmtvandsdrift 6 Spidsværdi for varmt vand (termisk desinfektion) 7 Ekstra varmt vand 8 Tidsstyring 9 Varmedrift 10 Alarm 11 Feriedrift 4 8

21 da Installations- og servicemenu () Menu niveauer Menuerne er inddelt i forskellige niveauer til forskellige anvendelser. Menu Brugerniveau de mest anvendte menupunkter Udvidet menu Brugerniveau øvrige menupunkter Installation/service Grundindstillinger til installatør Anlæggets bruger ser kun de menupunkter, som er vist på begge brugerniveauer. Beskrivelsen af disse to brugerniveauer findes i betjeningsvejledningen. 8 Installations- og servicemenu () Forsigtig: Ændringer i installations- og servicemenuen () kan have alvorlige konsekvenser for anlægget. B Indstillinger i installations- og servicemenuen () må kun udføres af specialpersonale! o Fig. 26 Der kræves en 4-cifret adgangskode for at åbne installations- og servicemenuen (): B Tryk på drejeknappen, og hold den der i 5 sekunder for at åbne Udvidet menu. B Vælg Access-niveau. B Indtast den 4-cifrede adgangskode med drejeknappen, og tryk på drejeknappen for at bekræfte. Adgangskoden er den aktuelle dato og sammensættes af to cifre for måneden og to cifre for dagen (f.eks for den 20. september). I displayet vises adgangen = service. B Tryk på drejeknappen for at åbne Menu. Der er nu adgang til brugermenuens almindeligste menupunkter og menupunkterne til installations- og servicemenuen () under Menu. Tryk på drejeknappen, og hold den der i 5 sekunder for at åbne Udvidet menu. B Vælg i Udvidet menu punktet Access-niveau. Indtast adgangskoden 0000 for at vende tilbage til brugerniveauet. Styringen vender automatisk tilbage til brugerniveauet 120 minutter efter den sidste indtastning.

22 22 Oversigt menu da 9 Oversigt menu Tabellerne Menu og Udvidet menu viser det øverste niveau for de disponible menupunkter. De forindstillede værdier kan findes i tabellerne Fabriksværdier ( kapitel 14.1 på side 38). Menu Hurtig nystart af varmepumpen? Start Indstilling af ur Integreret ekstraføler Tilslutningseffekt Manuel drift Tilskudsvalg Sprog Korrigering af føler Interval blæseroptøning Blæseroptøningstid Tvangsafrimning Blokering af opvarmning af krumtaphus ved høj udetemperatur Tidspunkt bevægelsesstyring Alarmsummer signallængde T1 Børværdi maksimum Display Rumtemperaturindstilling (vises kun, hvis T5 er sluttet til) Varme +/ (vises kun, hvis T5 ikke er sluttet til) Indstillinger for varme +/- (vises kun, hvis T5 ikke er sluttet til) Temperaturer Tab. 3 Grænseværdi for V eller H Ændring ved stærk afkøling/opvarmning Ændring ved afkøling/opvarmning K K K

23 da Oversigt menu 23 Udvidet menu Varme Varmeanlæggets temperatur K Rumtemperaturindstillinger (vises kun, hvis T5 er sluttet K til) Varmesæson K Opvarmning, maksimal driftstid ved varmtvandsbehov K Frakoblingsrelæ, fra VV til varmesystem Varmt vand Ekstra varmt vand K Spidsværdi for varmt vand (termisk desinfektion) K, Varmtvandstemperatur K, Tidsstyring varmt vand K Temperaturer Visning af temperaturerne, ind- og udgange Korrigering af føler Optøningsindstillinger T12-T11 indstillinger Maksimal udetemperatur T11 maksimal temperatur Maksimal tid Forsinkelse efter kompressorstart Minimal tid mellem optøninger Trykudligningstid for kompressor Trykudligningstid for 4-vejsventil Tvangsafrimning Varmekabeltid efter optøning Blæseroptøning Timere Timer-visning K, Eltilskud indstillinger Startforsinkelse Tidsstyring tilskud Tilskudsvalg Eltilskud indstillinger Blandeventilindstillinger Effektforbrug (viser den aktuelle værdi) Indstilling af ur Indstil dato K, Indstil klokkeslæt K, Alarm Alarmprotokol K, Alarmforløb Advarselsprotokol Access-niveau Gentabler fabriksværdier Deaktivering af alarmsummer Programversion Tab. 4 K, K, K K,

24 24 Opstart da 10 Opstart Før opstarten: B Åben alle radiatorer eller gulvvarmesystemer. B Fyld varmesystemet. B Udluft varmesystemet. B Kontrollér varmesystemet for tæthed. Hvis varmepumpen er sluttet til et luftvarmesystem, skal blæserne kobles til og luftvarmesystemets ventiler være åbne Tilslutning af varmepumpen B Tænd for netspændingen til varmepumpen. Tænd for varmepumpen med et kort tryk på hovedafbryderen (ON/OFF) på betjeningsfeltet. I displayet vises de sprog, der er til rådighed. B Vælg Tids-indstilling for at indstille det aktuelle klokkeslæt med drejeknappen. B Åben installations- og servicemenuen () ( kapitel 8 side 21) Start I menuen Start findes alle menupunkterne til konfiguration af anlægget. Indstil menupunkterne et efter et i henhold til de lokale betingelser o Fig. 30 B Vælg menupunktet Start. Fig I B Vælg det ønskede sprog til displayvisningen. Det valgte sprog overtages som grundindstilling og ændres ikke ved Genetabler fabriksværdier. Du kan også senere vælge et andet sprog i menuen under start. Der kan vælges mellem følgende sprog: Dansk, Tysk, Engelsk, Fransk, Norsk, Polsk, Finsk, Svensk, Ceština. B Vælg Indstilling af ur Integreret ekstraføler Hvis rumføleren T5 er installeret, skal der under menupunktet T5 vises Ja som bekræftelse Tilslutningseffekt Fig o Angiv total effekt: Samlet tilsluttet effekt for elpatronen. Hvis varmepumpens indendørsenhed drives med 13,5 kw-elpatron, indstilles der 13,5 kw her. Fig o B Vælg Dato-indstilling for at indstille den aktuelle dato. Indstil datoen med drejeknappen i formatet årmåned-dag. Kompressordrift, effektbegrænsning: Effektbegrænsningen for elpatronen under kompressordriften indstilles her. I grundindstillingen er effektbegrænsningen 50% af elpatronens samlede effekt. Kun tilskud, effektbegrænsning: Effektbegrænsningen for elpatronen under kompressordriften deaktiveres her. Fra fabrikken er effektbegrænsningen den samme værdi som elpatronens samlede effekt o Fig. 29

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 640 719-00.1I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Installationsvejledning 6 720 640 720 (2010/01)

6 720 640 719-00.1I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Installationsvejledning 6 720 640 720 (2010/01) 6 720 640 719-00.1I Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Betjeningsvejledning (2010/01)

I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Betjeningsvejledning (2010/01) 6 720 640 719-00.1I Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 9 Noter................................. 27 1 Symbolforklaring og

Læs mere

I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Brugervejledning (2010/11) da

I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Brugervejledning (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Brugervejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03)

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03) 6 720 642 472-01.1I Bosch Mixing Module Installatørvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3

Læs mere

6 720 649 559-00.2I. Multi Module. Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11)

6 720 649 559-00.2I. Multi Module. Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11) 6 720 649 559-00.2I Multi Module Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11) 2 Indholdsfortegnelse DE Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Kombimodul A/W Brugervejledning

Kombimodul A/W Brugervejledning Kombimodul 200-300 A/W 12892-4.1I Brugervejledning Art. nr. 12890 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedstips og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedstips 3 1.2 Symbolforklaring 3 2

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Servicehæfte til installatøren 6 720 614 322 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0 da IVT 290 A/W Elfyr Brugervejledning Art. nr.: 12327 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt et varmeanlæg fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmeanlæg vil opfylde dine forventninger og sikre dig energibesparelser

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6 720 800 338 (2011/11) da

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6 720 800 338 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Brugervejledning da 2 DK Information Bosch Compress EHP 6000 er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper på både den kolde

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning. 6720 646 489 (2010/10) da

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning. 6720 646 489 (2010/10) da 6 720 642 472-01.1I Bosch Mixing Module Installatørvejledning 6720 646 489 (2010/10) da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning 6 720 808 411 (2013/07)

Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning 6 720 808 411 (2013/07) 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0

da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0 da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0 Tillykke med valget af en helt ny grænseløs varmepumpe! Vi er glade for, at du har valgt en varmepumpe fra vores nye PremiumLine-serie.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Isterningsmaskiner Model S

Isterningsmaskiner Model S Isterningsmaskiner Model S Installation Strømforsyning Placering af isterningsmaskine Det valgte sted til placering af isterningsmaskinen skal overholde nedenstående kriterier. Vælg et andet sted, hvis

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi

Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi 1 Varmtvandsbeholdere Prisme og Prisme Kombi Elektrisk opvarmet og Elektrisk opvarmet med tilskudsvarme 2 Indhold 1. Generelle oplysninger... 3 2. Montage af varmtvandsbeholderen på væg... 4 3. Vandforsyning...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe

Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING. Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe Version 2014.01.31 BETJENINGSVEJLEDNING Vanvex Optima 180 Brugsvandsvarmepumpe 2 Indholdsfortegnelse 1. Betjening...3 1.1 Betjening... 3 1.2 Ændring af data i driftsmenu... 4 1.3 Driftsmenu... 4 1.4 Skema

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

6 720 649 026-00.1I. Compress. AWO 9-13 Styreenhed. Installatørvejledning 6 720 648 428 DA (2011/06)

6 720 649 026-00.1I. Compress. AWO 9-13 Styreenhed. Installatørvejledning 6 720 648 428 DA (2011/06) 6 720 649 026-00.I Compress AWO 9-3 Styreenhed Installatørvejledning 6 720 648 428 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Bosch Passive Cooling Station

Bosch Passive Cooling Station 6 720 642 471-04.1I Bosch Passive Cooling Station Passiv kølestation Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere