Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov"

Transkript

1 Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

2

3 Bæredygtighed og polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvorfor spiller bæredygtighed en vigtig rolle? I 1987 udkom Brundtland-rapporten 1, som indeholder den mest velkendte og almindeligt anerkendte definition af bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling defineres som en løbende økonomisk og social udvikling i både udviklingslande og industrilande, som: " imødekommer de øjeblikkelige behov uden at gå på kompromis med de fremtidige generationers mulighed for at sikre deres behov". 1. Brundtland-kommissionen, FN's Kommission for Bæredygtig Udvikling, 1987.

4 Med andre ord bør vores handlinger, erhvervsliv og produktionsmetoder alt det, der repræsenterer vores moderne levemåde udøves på en måde, hvor der tages hensyn til, hvordan miljøet, økonomien og samfundet påvirkes, både nu og fremover. Den bæredygtige udviklings tre "søjler" miljø, økonomi og samfund kaldes nogle gange for "det trefoldige resultat". Hver søjle har afgørende betydning for, at vi fortsat kan trives og endda overleve som art. Som det er tilfældet i andre dele af den industrialiserede verden, har industrialiseringsgraden, den hurtige økonomiske vækst og det stadigt stigende forbrug i Europa medført en ressource- og miljøbelastning, som ikke er bæredygtig. I takt med at udviklingslandene gerne vil opnå tilsvarende livsstilsmuligheder og begynder at arbejde sig hen imod disse muligheder, vil denne belastning blot blive øget, hvilket fremskynder den miljøpåvirkning, som allerede finder sted på grund af udviklingen i de vestlige lande. I 2007 udkom der en rapport fra IPCC-klimapanelet 2 (Intergovernmental Panel on Climate Change), som bekræftede, at klimaforandringer finder sted, og at dette i høj grad skyldes menneskelige aktiviteter. En af de mest betydningsfulde miljøpåvirkninger er den øgede udledning af drivhusgasser, herunder kuldioxid (CO 2 ). Der står følgende i rapporten. I rapporten står der, at CO 2 er den vigtigste menneskeskabte drivhusgas, og at udledningen af denne gas steg med 80 % i perioden mellem 1970 og Dette har i betydelig grad medvirket til at øge den globale opvarmning og klimaforandringerne. Denne udvikling har dog ikke kun betydning for miljøet. De økonomiske omkostninger ved klimaforandringerne afspejles i øget ejendomsbeskadigelse og beskadigelse af afgrøder på grund af tørke, storme eller oversvømmelser. De samfundsmæssige omkostninger i form af mistede fællesskaber og mistet levebrød samt de menneskelige omkostninger i form af mistede liv er potentielt langt større. "Globale udledninger af drivhusgasser som følge af menneskelige aktiviteter er vokset siden industrialiseringen med en stigning på 70 % mellem 1970 og 2004" Klimaforandringer 2007: Synteserapport. Sammendrag for beslutningstagere. Det Mellemstatslige Panel om Klimaforandringer, fjerde vurderingsrapport, side 3.

5 Globale menneskeskabte udledninger af drivhusgasser C0 2 fra brug af fossile brændsler og andre kilder C0 2 fra skovrydning, nedbrydning og tørv CH 4 fra landbrug, affald og energi N 2 O fra landbrug og andet Globale årlige udledninger af menneskeskabte drivhusgasser fra 1970 til Isolering den enkleste og mest omkostningseffektive løsning Eftersom mange af de klimaforandringer, vi oplever, skyldes udledning af drivhusgasser, især CO 2, virker det logisk først at se på, hvordan man kan reducere udledningen af disse gasser. En af de største årsager til udledningen af CO 2 er afbrænding af fossile brændsler. Ved afbrændingen produceres der energi til opvarmning, afkøling eller drift af bygninger. For at løse CO 2 -problemet er det yderst vigtigt at reducere den udledte mængde CO 2 ved at gøre vores bygninger mere energieffektive. Isolering er den enkleste og mest omkostningseffektive metode til påbegyndelse af denne proces. Situationens vigtighed blev fremhævet af Stern-rapporten 4, som udkom i I rapporten står der, at de økonomiske omkostninger ved klimaforandringerne udgør 5-20 % af verdens BNP hvert år. I en opdatering, som blev udgivet i juni 2008, blev det til sammenligning anslået, at omkostningerne ved at reducere udledningen for at forsinke og eventuelt standse klimaforandringerne ville udgøre 2 % af BNP. Jo længere tid det tager at bremse klimaforandringerne, des større er de potentielle omkostninger inden for alle områder, og des mere sandsynligt er det, at skaden bliver uoprettelig. Det er derfor af afgørende betydning at se på, hvilke foranstaltninger der med rimelighed kan træffes. Klimaløsninger En analyse af omkostningseffektivitet Flere fordele/færre implementeringsproblemer Brint Biobrændsel Isolering Onshore-vindkraft IGCC Biomassesamfyring CCS PCC CCS industri Opvarmningseffektivitet Kraftvarme Atomkraft Omkostningseffektivitet Reduktionsomkostninger 3. Idem, side "Stern Review on the Economics of Climate Change" [Stern-rapport om de økonomiske omkostninger ved klimaforandringer], Sir Nicholas Stern, A Tackling Climate Change Why Demand Side Measures Supply Truly Cost-effective Solutions" [CEPS-brochure om løsning af problemet med klimaforandringer. Det beskrives bl.a., hvorfor foranstaltninger på efterspørgselssiden kan medføre virkeligt omkostningseffektive løsninger], 2007.

6 Bygninger Europas største potentiale for energibesparelse Byggesektoren, som omfatter boliger og erhvervsbygninger, er den største energiforbruger, idet den tegner sig for 40 % af EU's samlede energiforbrug. Sektoren er også den aktør, der tegner sig for den største andel (36 %) af EU's CO 2 -udledning. Byggesektoren har et betydeligt og uudnyttet potentiale for Energiforbrug (mio. tons olieækvivalenter) 2005 omkostningseffektive energibesparelser. Hvis disse besparelser blev realiseret, ville det betyde, at EU i 2020 ville kunne bruge 11 % mindre endelig energi. På grund af dette er byggesektoren den sektor, som har det største potentiale for omkostningseffektiv energibesparelse. Samlet energiforbrugspotentiale 2020 (%) % 24% 26% 28% 30% Omarbejdningen af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne, som er blevet vedtaget i maj 2010, viser vejen frem for nye bygninger. Fra 2019 skal alle nye offentlige bygninger være "næsten energineutrale", og fra 2021 skal dette gælde for alle nye bygninger. Husholdninger (boliger) Erhvervsbygninger (tertiære) Fremstillingsindustri Transport Kilde: KOM(2006)545 endelig, 2006.

7 PUR isolering til opnåelse af bæredygtighed Hvis Brundtland-definitionen anvendes på byggesektoren, kan bæredygtigt byggeri beskrives som den proces, det er, at udvikle bebyggede omgivelser, så der er balance imellem økonomisk bæredygtighed og ressourcebesparelse. På den måde reduceres miljøpåvirkningen, samtidigt med at der tages højde for sociale aspekter. mm 450 Alle typer isolering kan være med til at forbedre bygningers energieffektivitet og reducere CO 2 -udledningen, men i denne brochure nøjes vi med at se på PURisoleringsmaterialets særlige egenskaber for at finde ud af, hvordan materialet passer til bæredygtighedens tre søjler. Hvad er PUR? PUR-isolering omfatter en gruppe isoleringsmaterialer, som er baseret på PUR (polyurethan) eller PIR (polyisocyanurat). Isoleringsmaterialernes lukkede cellestruktur og høje tværbindingsdensitet medfører, at de har en god varmebestandighed, en stor trykstyrke og fremragende isoleringsegenskaber. PUR-isolering er kendetegnet ved at have en meget lav varmeledningsevne, helt ned til 0,022 W/(m K), hvilket gør materialet til et af de mest effektive og alsidige isoleringsmaterialer på markedet i dag. Isoleringstykkelse ved samme R-værdi Nødvendig tykkelse d [mm] for R=7,5 m 2 K/W U-værdi ~ 0,13 W/(m 2 K) d = R x λ Større tykkelse for samme isoleringsniveau Cellular foam glass Indvirkning på miljøet Dette er sandsynligvis den søjle, som det er nemmest at måle og reagere i forhold til. Indvirkningen på miljøet har indtil for nylig også været den mest profilerede søjle i forhold til den globale opvarmning, og i stedet for at anvende ordet i dets virkelige holistiske betydning taler folk ofte om bæredygtighed i en sammenhæng, som udelukkende er miljømæssig. Problemstillingen I Europa udgør energiforbruget i bygninger ca. 40 % af det samlede energiforbrug, og op til 60 % af forbruget i bygninger går til opvarmning og afkøling 5. En stor del af dette energiforbrug involverer energiproduktion ved hjælp af afbrænding af fossile brændsler, hvilket resulterer i CO 2 - udledning. Den enkleste og mest omkostningseffektive måde, hvorpå vi kan reducere energibehovet og udledningen af CO 2, er ved at gøre vores bygninger mere energieffektive. Løsningen PUR er i dag et af de isoleringsmaterialer på markedet, som har den højeste termiske virkningsgrad. Det er kun nødvendigt at anvende en minimal materialetykkelse for at opnå maksimal energieffektivitet for en klimaskærm. PUR-materialet kan anvendes i alle slags bygninger, og det er lige så nemt at anvende i eksisterende bygninger som i nye bygninger. Materialet er også særdeles holdbart, så det vil blive ved med at have den samme høje ydeevne i bygningens levetid, hvilket muliggør fremragende energibesparelser på langt sigt PU Mineraluld XPS / EPS PUR-isolering med den mindste tykkelse 5. "Insulation for Sustainability: A Guide" [vejledning om isolering og bæredygtighed], XCO2 Conisbee, mw/(m K) Design, λ-værdi [mw/(m K)]

8 Indeholdt energi Myten Bæredygtighed er et meget komplekst begreb, og derfor fortolkes og anvendes det på mange forskellige måder. Ofte hævdes begrebet fejlagtigt at være en indikator for ydeevne, selv om det kun er et enkelt aspekt, der tales om, f.eks. indhold af genanvendt eller biobaseret materiale eller indeholdt energi. Det er kun rimeligt at drage konklusioner, hvis alle tre søjler inden for bæredygtighed analyseres i løbet af produktets livscyklus i forbindelse med et bestemt anvendelsesformål. I nedenstående afsnit beskrives nogle af myterne og graden af sandhed i disse, når først man har anvendt en holistisk tilgang til begrebet bæredygtighed. Tykkelse, som er nødvendig for at opnå en U-værdi på 0,20 W/(m 2 K) for et fladt tag med ståldæk (mm) Stenuld PUR-isolering (aluminiumsbelægning) Densitet (kg/m 3 ) Masse pr. m 2 (kg/m 2 ) 27,8-34,2 3,5-3,8 I første omgang virker det til, at PUR-isolering omfatter et højt niveau af indeholdt energi. Det er dog sådan, at andre isoleringsmaterialer, som har et lavere niveau af indeholdt energi pr. kilo af produktet, skal have en meget større tykkelse for at opnå den samme termiske ydeevne, og nogle af materialerne har en betydeligt større densitet i forbindelse med bestemte anvendelsesformål. En sammenligning, der udelukkende er baseret på vægt i stedet for den mængde, som er påkrævet for at opnå den samme ydeevne i forbindelse med et bestemt anvendelsesformål, er derfor ikke anvendelig. Hvis en sammenligning foretages på grundlag af en ækvivalent funktionel enhed, f.eks. "1 m 2 af et produkt, som er påkrævet for at opnå en specificeret U-værdi i en specificeret konstruktion", kan den indeholdte energi for de andre materialer dog faktisk være større end for PURisolering. Dette fremgår tydeligt af tabellen overfor. Endvidere er et isoleringsprodukts indeholdte energi stort set irrelevant, når den sammenholdes med den mængde energi, som spares i løbet af isoleringsproduktets brugslevetid. Indeholdt energi er således ikke særligt velegnet som indikator for miljømæssig bæredygtighed, og begrebet bør ikke anvendes uden at tage højde for andre faktorer. I løbet af PUR-isoleringens brugslevetid spares der mere end 100 gange så meget energi, som der anvendes til at fremstille materialet. Indeholdt energi pr. kg (MJ/kg)* Indeholdt energi pr. m 2 (MJ/m 2 ) 16, * Kilde: Hammond, G. og Jones, C., 2008, "Inventory of carbon and energy (ICE)" [opgørelse over kulstof og energi], version 1.6a.

9 Fordelene De virkelige miljømæssige fordele ved PUR-isolering er nogle gange skjulte, og man kan kun rigtigt forstå dem, hvis man ser på PUR-produktet på en holistisk måde og i sammenhæng med dets egenskaber og effektivitet i løbet af dets brugslevetid. Energibesparelse PUR-isoleringsmaterialet er først og fremmest betydeligt mere energibesparende end næsten alle andre isoleringsmaterialer på markedet i dag, hvis man anvender den samme tykkelse af de forskellige isoleringsmaterialer. Som det fremgår senere i denne brochure, kan energibesparelsen og således også den økonomiske besparelse være betydelig. Holdbarhed PUR-isolering er fugtbestandig, påvirkes ikke af luftlækage og er vanskelig at sammenpresse. Fugt, luftlækage og sammenpresning kan forårsage alvorlig forringelse af den termiske ydeevne for forskellige andre isoleringsmaterialer, som ofte anvendes, f.eks. visse fiberbaserede isoleringsprodukter. Insulation for Sustainability: A Guide" [vejledning om isolering og bæredygtighed], XCO2 Conisbee, side 71.

10 Tilpasning til klimaforandringer Spørgsmålet om fugtbestandighed er især vigtigt ved overvejelse af, hvordan man kan forbedre bygningers modstandsdygtighed over for oversvømmelser, hvilket er et stigende problem i mange dele af Europa. Der forskes i øjeblikket inden for dette område, og hensigten er at måle effektiviteten af forskellige konstruktionstyper. Det står dog allerede klart, at PUR-isolering har potentiale til at reducere omfanget af dyre udskiftninger. Den britiske regering har udgivet en vejledning, der indeholder en specifik anbefaling om at bruge stift plastmateriale med lukkede celler som isoleringsmateriale: "Ekstern isolering er bedre end hulrumsisolering, eftersom førstnævnte er nem at udskifte, hvis det er nødvendigt. Hulrumsisolering skal fortrinsvist omfatte stive materialer med lukkede celler, da disse materialer har en god holdbarhed og en høj fugtbestandighed. Andre almindelige materialetyper, f.eks. mineralfiber-batts, anbefales generelt ikke, da disse kan være våde i adskillige måneder, efter at de er blevet udsat for vand fra oversvømmelser. Dette forsinker væggenes tørringsproces. Indblæst isolering kan sætte sig på grund af stor fugtoptagelse, og nogle typer kan holde på store mængder fugt i lang tid (under naturlige tørringsbetingelser)". 6 Eftersom PUR-materialet er stift, sætter det sig ikke med tiden. Dette mindsker risikoen for, at der opstår kuldepletter og kuldebroer, og samtidigt gør materialet det muligt at opnå en høj grad af lufttæthed. Den materialeforringelse, som skyldes tidens gang, er også minimal, og korrekt monteret PUR-isolering kan forventes at have den specificerede ydeevne i løbet af bygningens levetid. Dette betyder, at isoleringen er med til at spare energi fra det tidspunkt, hvor den monteres, og mange årtier frem. Reduktion af indvirkningen på miljøet Eftersom PUR-isolering har en meget lille varmeledningsevne, er det kun nødvendigt at anvende en minimal tykkelse for at opnå den ønskede termiske virkningsgrad. PUR-tykkelsen er betydeligt mindre end den tykkelse, som de fleste konkurrerende produkter skal have for at opnå den samme termiske virkningsgrad. Den begrænsede tykkelse har en positiv effekt på pladsudnyttelsen og de strukturelle krav til bygninger: Murstenshulrum behøver ikke at være så dybe, og befæstelser til træskeletkonstruktioner samt spær behøver ikke at være så lange. Alle disse ting påvirker omkostningerne og har i sig selv en miljømæssig effekt. PUR-materialet gør det også muligt at udnytte byggeområder og/eller boligarealer på optimal vis. 6. "Improving the Flood Performance of New Buildings: Flood Resilient Construction" [vejledning om forbedring af nye bygningers modstandsdygtighed over for oversvømmelser], side 76, Department for Communities and Local Government [britisk ministerium for kommunal- og lokalforvaltninger], maj 2007.

11 CASE STUDY: NYT VARMT FLADT TAG 8 (U-VÆRDI = 0,15 W/(m 2 K)) Nyere forskning 7 har vist, at disse følgevirkninger har en betydelig indvirkning på isoleringsmaterialernes samlede miljømæssige ydeevne, især i bygninger med meget lavt energiforbrug. Som følge heraf og afhængigt af det specifikke anvendelsesformål har PUR-isolering en tilsvarende eller lidt mindre samlet indvirkning på miljøet i sammenligning med andre ofte anvendte materialer. I forbindelse med lavenergianvendelsesformål, hvor andre isoleringsmaterialer har en lidt bedre miljømæssig ydeevne, ligger forskellene inden for de acceptable statistiske fejlmargener. Eftersom PUR-isoleringsmaterialet er et relativt kompakt og tyndt letvægtsmateriale, kræver det færre leverancer til byggestedet, hvilket reducerer transportens følgevirkninger. Erfaringen viser, at antallet af leverancer kan reduceres med op til 30 %, når der anvendes PURisolering. 7. "Life Cycle Environmental and Economic Analysis of Polyurethane Insulation in Low Energy Buildings" [livscyklusanalyse af de miljømæssige og økonomiske aspekter ved PUR-isolering i lavenergibygninger], BRE Global (UK), Rapporten kan ses på PU_Europe.pdf. 8. Idem. De miljømæssige indikatorer, som anvendes i det følgende eksempel, er taget fra CEN pren :2010 (chapter 6.2.2). For specifikationen af det flade tag, se reference 7, side 70. Flade tage: Ydeevnen afhænger af den maksimale værdi i hver påvirkningskategori (mindst påvirkning i diagrammets centrum). Højst påvirkning = 100 Stenuld total (materialer + isolering) EPS total (materialer + isolering) PU (pentan) total (materialer + isolering) GWP: Global Warming potential (drivhuspotentiale) ODP: Ozone Depletion potential (ozonnedbrydningspotentiale) AP: Acidification of Air and Water potential (forsuringspotentiale) POCP: Photochemical Ozone Creation potential (fotokemisk ozondannelsespotentiale) EP: Euthrophication potential (eutrofieringspotentiale)

12 Indvirkning på miljøet Det kan konkluderes, at PUR-isolering har følgende fordele: Fremragende termisk virkningsgrad. Dette medfører optimal energibesparelse og reduceret CO 2 -udledning. Relativt lille miljøpåvirkning på byggeniveau. Ved brug af produktet spares der mere end 100 gange så meget energi, som der bruges til fremstilling af produktet. Holdbarhed. Dette medfører en langvarig ydeevne og et mindre behov for udskiftning, hvilket med tiden er ressource- og energibesparende. Minimal tykkelse. Dette minimerer bygningers fodaftryk og arealanvendelse. Mindskede følgevirkninger for den samlede konstruktion befæstelseslængde, spærlængde, strukturel belastning osv. Transport Et lettere og tyndere isoleringsmateriale kræver færre leverancer. Alle disse aspekter er med til at karakterisere et produkt, som har adskillige vedvarende miljømæssige fordele i forhold til relativt små miljømæssige initialomkostninger.

13 Indvirkning på økonomien Den økonomiske indvirkning kan vurderes på to forskellige niveauer: direkte besparelser for investorer, bygherrer og lejere samt makroøkonomiske fordele. Lad os begynde med at se på de direkte besparelser. Problemstillingen Det er ikke muligt at foretage yderligere isolering af en eksisterende bygning med henblik på at opfylde ambitiøse krav om ydeevne uden at foretage en betydelig investering. I tilfælde af nybyggeri er den ekstra udgift ved at forsyne klimaskærmen med god isolering betydeligt lavere, men selv i denne situation er det sjældent, at isoleringen er tilstrækkelig. Løsningen I sammenligning med andre løsninger, som har til formål at øge en bygnings energieffektivitet eller generere vedvarende energi, er isoleringsinvestering i mange tilfælde den type investering, som hurtigst tjenes ind igen. Med andre ord vil investeringen være tjent ind igen efter blot nogle få år på grund af de reducerede energiudgifter. PUR-isolering udgør den bedste investering i forbindelse med mange anvendelsesformål. Ekstra omkostninger i forbindelse med bygninger med meget lavt energiforbrug Det er ikke muligt at forudsige de ekstra omkostninger præcist, men de afhænger i alle tilfælde af de specifikke betingelser. Erfaringen har vist, at en investering på op til 10 %'s ekstra initialomkostninger kan være nødvendig, men tendensen er klart faldende. I Tyskland, Østrig eller Sverige er det nu faktisk muligt at bygge Passivhaus-bygninger til en pris, som kun er 4-6 % højere end prisen for standardløsningen. I forbindelse med Swiss Minergie P-passivhuse anslås det, at de ekstra omkostninger udgør ca. 4-5 %, dog højst 10 %. Ifølge AHQE-sammenslutningen i Frankrig vil den ekstra omkostning blot udgøre 5 %, hvis der tages højde for parametrene for høj miljømæssig kvalitet på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt. Det tidsrum, der går, inden energibesparelserne neutraliserer den ekstra omkostning, kan anslås til at være ti år for Passivhausbygninger Europa-Kommissionen, DG TREN, "Low Energy Buildings in Europe: Current State of Play, Definitions and Best Practice" [dokument om status, definitioner og bedste praksis i forbindelse med lavenergibygninger i Europa], september 2009.

14 CASE STUDY: Årlige besparelser og forrentning af investeret kapital ved brug af PUR-isolering 10 Et skråtag i Tyskland blev renoveret og isoleret med 140 mm's PUR-isoleringsmateriale. Varmetab gennem taget inden renovering: kwh/a Varmetab gennem taget efter renovering: kwh/a Opvarmning, oliepriser 2009 (herunder hjælpeenergi): 0,063 /kwh Årlig besparelse på olie til opvarmning: l/a Omkostningsbesparelse for energi: 962 /a Eftersom taget alligevel skulle have været renoveret, blev den ekstra udgift til isolering begrænset til Dette medfører følgende forrentning af den investerede kapital for forskellige forventede olieprisændringer: Stigning i oliepris pr. år 0 % 4 % 8 % Investering Forrentning af investeret kapital pr. år. 10,31 % 14,17 % 18,02 % Fordelene I sammenligning med andre almindelige isoleringsmaterialer har PUR den mindste livscyklusomkostning, når det anvendes til forskellige vigtige isoleringsformål i lavenergibygninger. Dette skyldes det reducerede materialeforbrug. Det er f.eks. ikke nødvendigt at anvende ekstra spær, hvis der er tale om en PUR-løsning til skråtage. Hvis man vælger en løsning med indvendig beklædning, kan PUR-isoleringen ganske enkelt klæbes til væggen, mens det er nødvendigt at anvende mekaniske befæstelser mellem lægterne, hvis der anvendes andre materialer. I forbindelse med flade tage skyldes de større omkostninger ved brug af andre løsninger end PUR hovedsageligt, at det er nødvendigt at anvende større tykkelser. Anbefalede U-værdier for lavenergihuse

15 CASE STUDY Isolering af nyt skråtag (diskontosats på 3,5 %, tempereret oceanisk klima, U-værdi: 0,13 W/(m 2 K), kumulativ omkostning i løbet af en livscyklus på 50 år). 11 For detaljerede specifikationer for skråtaget, se reference 7, side 68. Kumulative omkostninger PUR-isolering, 190 mm Stenuldsisolering, 310 mm Glasuldsisolering, 300 mm På vej mod et samlet billede I fremtidige undersøgelser af livscyklusomkostninger vil det være nødvendigt at anvende en tilgang, der er holistisk i ordets sande betydning, og det vil bl.a. være nødvendigt at se på alle de omkostningsfølger, som de forskellige materialer har. Eksempelvis medfører den øgede vægtykkelse, som er påkrævet ved brug af mindre effektive isoleringsmaterialer, ekstra omkostninger på grund af bygningens større fodaftryk. På en stor byggegrund kan dette have indvirkning på, hvor tæt eller hvor mange ejendomme der kan bygges på grunden. I værste fald kan en forøgelse af tagarealet på 8 ekstra m 2 for hver ejendom eksempelvis betyde, at man kun kan bygge ni ejendomme på et område, som ellers muligvis kunne rumme ti, hvis de ydre vægge var tyndere, og hvis tagene ikke fyldte så meget. Desuden skal der tages højde for den mulige værdi af det byggeareal, som ikke kan udnyttes. Selv om priserne varierer meget, koster en byggegrund med anlægstilladelse i et byområde realistisk set 250/m 2. Hvis dette ses i forhold til eksemplet ovenfor med et areal på 8 ekstra m 2, ville dette svare til en yderligere investering på uden tilsvarende forrentning af investeringen Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH, Energieeinsparung der renditestarke Baustein für die finanzielle Zukunftssicherung (2010). 11. Se reference 7, side 47, 57 og Idem, side Kommissionens "Grønbog om energieffektivitet eller hvordan vi kan få mere ud af mindre" (KOM(2005) 265 endelig), Lad os nu se på økonomien i et bredere perspektiv. Problemstillingen EU er afhængig af energiimport til dækning af mere end 50 % af sit nuværende forbrug. På grundlag af de nuværende tendenser skønnes det, at importafhængigheden i 2030 vil nå 90 % for olie og 80 % for gas 13. Den importerede energi kommer ofte fra politisk ustabile regioner. Løsningen Bestræbelsen på at opnå en bæredygtig udvikling ved hjælp af isolering har nogle virkelige økonomiske fordele i form af øget energiforsyningssikkerhed, jobskabelse og opretholdelse af virksomhedsdrift. Europæisk og national lovgivning har gjort energieffektivt bygningsdesign til et krav, og med direktivet om bygningers energimæssige ydeevne, som introducerer vurdering af ydeevne i løbet af en bygnings levetid, er PUR-isolering særdeles godt rustet til at opfylde disse krav. PUR-isolering er især velegnet til renoveringsprojekter: Den kan anvendes på forskellige måder, materialets størrelse og vægt betyder, at isoleringen har en minimal indvirkning på de eksisterende strukturer, og PUR-materialets effektivitet sikrer, at den oprindelige investering på hurtig og enkel vis tjenes ind igen på grund af øjeblikkelige potentielle energibesparelser og dermed mindre energiudgifter.

16 Fordelene Som industri har PUR-isoleringsproduktionen potentiale til at skabe flere job i Europa. I bestræbelserne på at bremse den globale opvarmning vil efterspørgslen på effektiv isolering i nye bygninger blot stige, og efterspørgslen på renovering vil sandsynligvis også stige kraftigt. Producenterne vil være nødt til at kunne producere og distribuere større produktmængder, og bygningsarbejderne vil kunne drage fordel af PUR-isoleringens vigtigste egenskaber for at hæve standarden, overholde arbejdsplaner og finde nye afsætningsmuligheder for deres faglige kunnen. CASE STUDY: Renovering af erhvervsbyggeri i Det Forenede Kongerige Renovering udgør en stor mulighed for at reducere CO 2 - udledningen og opnå bestemte mål med henblik på at løse problemet med global opvarmning. Forbedring af den eksisterende bygningsmasse er et vigtigt element inden for miljøbeskyttelse. En sådan forbedring giver også mulighed for at skabe et stort antal job. Der er blevet udført nyere forskning 14 vedrørende problemerne med energieffektivitet i forbindelse med renovering af erhvervsbygninger. I undersøgelsen konkluderes det, at renovering af alle eksisterende erhvervsbygninger i Det Forenede Kongerige alene inden 2022 kan medføre følgende, hvis bygningerne har opnået en energiattest (C-niveau): CO 2 -besparelser Årlig besparelse på 4,74 M tons CO 2 -ækvivalenter i 2022, hvilket svarer til 2 % af den reduktion, som er nødvendig for at nå CCC's mål for kulstofudledning fra ikke-konkurrenceudsatte sektorer. Afhængigt af arbejdsplanlægningen kan der skabes eller bevares langtidsjob i byggesektoren. Energiomkostningsbesparelser på 5,65 mia. pr. år i 2022, hvor investeringen typisk er tjent ind på mindre end 5 år (samlet energiomkostningsbesparelse på mere end 40 mia. mellem 2010 og 2022). Energiforsyningssikkerhed primærenergibesparelser på GWh pr. år, hvilket svarer til 1,25 % af de samlede britiske primærenergikrav i Som helhed omfatter PUR-industrien naturligvis meget mere end blot isolering, og det skønnes, at den omfatter mere end virksomheder, mere end medarbejdere, og at den genererer en markedsværdi på mere end 125 mia. Hvis de associerede aktiviteter medregnes, er der tale om yderligere virksomheder og medarbejdere, hvilket udgør et massivt samfundsøkonomisk bidrag. Indvirkning på økonomien Det kan konkluderes, at PUR-isolering har følgende fordele: Mindste livscyklusomkostninger i forbindelse med mange anvendelsesformål inden for nybyggeri og renovering. Højere forrentning af investeret kapital end ved de fleste almindelige investeringer i finansielle produkter. Øget energieffektivitet i bygninger, hvilket fører til øjeblikkelige besparelser for slutbrugeren og en øget disponibel indkomst. Øget indkomst fra leje og salg som følge af en lille isoleringstykkelse. Betydeligt antal job ikke blot direkte, men også i associerede industrier. Vækstpotentiale som følge af, at behovet for isolering i nybyggeri øges, og renoveringsmarkedet vokser. Alle disse aspekter karakteriserer et produkt, som kan have mange økonomiske fordele, lige fra i forbindelse med fremstilling og til brug i hele levetiden. 14."The UK s approach to the thermal refurbishment of non-domestic buildings: A missed opportunity for bigger carbon emission reductions?" [Det Forenede Kongeriges tilgang til termisk renovering i erhvervsbygninger: En forspildt chance for en større reduktion af kulstofudledningen?], Caleb Management Services, februar 2009.

17 Indvirkning på samfundet Selv om den sidste af de tre søjler unægteligt er den sværeste at kvantificere, er der alligevel klare samfundsmæssige fordele ved brug af PUR-isolering. Problemstillingen Konsekvenserne af den globale opvarmning er potentielt ødelæggende og påvirker millioner af mennesker hvert år. Energiforsyningssikkerheden er blevet genstand for stigende bekymring, eftersom afhængigheden af importeret energi kan blive truet af politiske dagsordener. Energiudgifterne stiger, og de fossile brændselsressourcer svinder ind. Energifattigdom med alle de forbundne sundheds- og velfærdsmæssige risici medfører, at de mest sårbare mennesker i samfundet bliver udsatte. Løsningen Isolering kan ikke løse hele verdens problemer, men som vi allerede har set, kan vi gøre vores bygninger mere energieffektive og dermed være med til at reducere CO 2 -udledningen betydeligt, bekæmpe den globale opvarmning, reducere vores energiudgifter og gøre vores bolig- og arbejdsmiljøer mere komfortable. Isolering er også med til at løse problemet med energifattigdom, forbedre sundheden og skabe et stort antal job. Reduktion af vores samlede energibehov er et stort skridt i retning af øget energiforsyningssikkerhed, idet lokal mikro- eller makroproduktion af energi så bliver en mere gennemførlig forsyningskilde til opfyldelse af nødvendige behov. Dette øger igen potentialet for jobskabelse. Fordelene Produktion, distribution og montering af PUR-isolering kan være med til at skabe arbejdspladser, holde fællesskaber sammen og opretholde levestandarder. Hvis der bygges holdbare og energieffektive boliger til overkommelige priser, er det med til at reducere energifattigdommen og beskytte de mest sårbare mennesker i samfundet. Jobskabelse og reduktion af energifattigdom mindsker også belastningen af sundhedssystemet og retshåndhævelsen og giver økonomien en saltvandsindsprøjtning ved at frigøre disponible indkomster. Energieffektive bygninger giver øget komfort i vores boligog arbejdsmiljøer. Indvirkning på samfundet Det kan konkluderes, at PUR-isolering har følgende fordele: Medvirken til bekæmpelse af den globale opvarmnings konsekvenser. Energiforsyningssikkerhed, som mindsker afhængigheden af importeret energi ved hjælp af et reduceret energibehov. Beskæftigelse nye lokale job i hele forsyningskæden. Reduktion af energifattigdom på grund af lavere energiudgifter. Sundere og mere komfortable bygninger. Alle disse aspekter karakteriserer et produkt, som kan have mange samfundsmæssige fordele, lige fra i forbindelse med fremstilling og til brug i hele levetiden.

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Fordelene ved polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Vidste du... Når du sætter dig ind i en bil, åbner et køleskab,

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig:

Som altid når man taler om bæredygtighed, er der 3 forskellige hovedparametre, der skal tages i ed, nemlig: Vor ref.: Bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann, Bæredygtig isolering Det er ikke ligegyldigt, hvilken isolering man vælger til sin bygning, set ud fra et bæredygtighedsperspektiv. I takt med at bygningsreglementets

Læs mere

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings

Første Udgave Februar 2014. Low Energy Low Carbon Buildings I solering Første Udgave Februar 2014 NÆSTE GENERATION AF ISOLERING Low Energy Low Carbon Buildings Introduktion Udfordringen Energioptimering er nøglen til at opnå mange af Europas økonomiske, energi-,

Læs mere

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen

Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt. Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Klimapolitikken globalt, regionalt og nationalt Oplæg ved Det Miljøøkonomiske Råds konference 1. september 2008 Peter Birch Sørensen Oversigt Baggrund: Energiforbrug og CO 2 -udledning Global klimapolitik:

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov

Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Anvendelsesmuligheder for polyurethanisolering Nutidens løsning på fremtidens behov Hvad er det? Det er med til at holde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0509/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Hannes Swoboda,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Europa-Huset 19.11.2015

Europa-Huset 19.11.2015 Opgør med myterne om Danmark som foregangsland EuropaHuset 19.11.2015 Støttet af Tankevækkende tendenser i energiforbruget Det samlede energiforbrug i EU28 har ligget nærmest konstant siden 1995 på trods

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov Polyurethan isolering 4 PUR og PIR 4 PUR isoleringsprodukter 5 Eksempelsamling for polyurethanisolering i byggeriet

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

POLYURETHAN ISOLERING

POLYURETHAN ISOLERING POLYURETHAN ISOLERING I BYGGERIET EKSEMPELSAMLING Nutidens løsning på fremtidens behov 2 Ansvarshavende redaktør PUR-sektionen, Sektionen for Polyurethanplast, PLASTINDUSTRIEN i Danmark Layout: FORMIDABEL

Læs mere

CO 2 footprint. Hvor adskiller Connovate s betonbyggesystem sig fra traditionelle betonbyggesystemer:

CO 2 footprint. Hvor adskiller Connovate s betonbyggesystem sig fra traditionelle betonbyggesystemer: CO 2 footprint Indledning Det er denne rapports formål at sammenligne Connovate s beton modul system, med et traditionelt beton byggesystem, og deres miljømæssige belastning, med fokus på CO 2. Hvor adskiller

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter April 2009 Indholdsfortegnelse Energiklogt byggeri Lavere energiomkostninger og mindre risiko for skade... 3 Rette produkt til rette sted......................

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Ny byggevareforordning Den nye Byggevareforordning (CPR) har erstattet det gamle byggevaredirektiv

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Sekretariat. +45 5783 0909 Wilstersvej 6 E-mail: dansk.vent@mail.tele.dk 4180 Sorø www.danskventilation.dk 1. Dansk Ventilation, der repræsenterer

Læs mere

Behovet for miljøfornyelse. Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger

Behovet for miljøfornyelse. Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger Behovet for miljøfornyelse Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger Vi må alle tænke i nye baner, når det gælder miljøet Når 53 % af beslutningstagerne i Europa karakteriserer bæredygtighed

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug?

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Professor Jørgen E. Olesen Globale udfordringer Klimaændringer Befolkningstilvækst især middelklasse

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

Energioptimering af boliger

Energioptimering af boliger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Energioptimering af boliger Undervisningsministeriet. Januar 2010. Revideret januar 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 346 Offentligt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Kim Christensen President Danfoss Heating

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning

Bæredygtig energiforsyning Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning i og udfordringer d i lovgivningen v/anders Johan Møller-Lund, energiplanlægger, Odense Kommune (v/mette Rude, funktionsleder,,

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Neotherm varmtvandsbeholdere

Neotherm varmtvandsbeholdere ECOSKIN 2.0 ISOLERING Neotherm varmtvandsbeholdere 47% energibesparelse BROSCHURE THE FLOW OF ENERGY DATABLAD 2 2.0 - DEN NY GENERATION Isolering er ikke bare isolering. Materialer af høj kvalietet er

Læs mere

Bæredygtighed i energirenovering

Bæredygtighed i energirenovering Bæredygtighed i energirenovering 7. November 0 Præsenteret af: Henrik Poulin Teknologisk Institut Center for bæredygtigt byggeri sektioner Bæredygtighedsgruppen Certificering og kontrol Byggelaboratoriet

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 SENIORFORSKER HARPA BIRGISDÓTTIR ? Hvilken rolle spiller indlejret energi og drivhusgasser i bygninger i Danmark i dag? 2 Nyeste tal Kontor Parcelhus

Læs mere

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI BEDRE PRODUKTER TIL EN BEDRE FREMTID Vi forstår, at når det drejer sig om at vælge teknologi, så placerer virksomheder pålidelighed og miljøpåvirkning øverst på deres liste.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se

Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt. KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Et krystalklart valg for dig, der bygger grønt KOLJERN er en del af FOAMGLAS www.koljern.se Fundamenter, vægge, tage, dæk... Førende global teknologi til bæredygtigt byggeri. Den højeste miljømæssige ydelse

Læs mere

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI

MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI MARKANTE GEVINSTER VED ØGET IMPORT AF AFFALD TIL ENERGI Frem mod 2020 er der markante samfundsøkonomiske gevinster ved at udnytte disponibel kapacitet i de danske affaldsenergianlæg. Øget import af affald

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Klima og Energisyn. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Klima og Energisyn Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd Det Økologiske Råd er en fagligt velfunderet medlemsbaseret miljøorganisation med fokus på: Bæredygtigt byggeri Energi og klima

Læs mere

Bliver solvarme rentabel og moderne igen?

Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Ianina Mofid, DGC To be or not to be? Hvorfor solenergi og øvrige vedvarende energikilder vil spille en større rolle i fremtiden Stigende oliepriser: Olieprisen

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen Urban Efficiency Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen 1 Public Affairs & Sustainability 26. October 2016 Virkeligheden 40% 75-90% af vore bygninger vil stadig være i brug i 2050 250.000 Den daglige

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. januar 2008 Europa-Kommissionens klima- og energipolitiske udspil

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Miljøindikatorer - for bygninger

Miljøindikatorer - for bygninger Miljøindikatorer - for bygninger Klaus Hansen Energi og Miljø SBi Fokus Aktuel situation i DK og EU Energi- og materialeforbrug CEN om miljøvurdering af bygninger og byggevarer LCA og miljøindikatorer

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse?

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Af professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Klimarådet Indlæg på debatmøde om klima den 16. april 2015

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions

Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t. Camfil Farr clean air solutions Ø ko n o m i s ke f o rd e l e ve d r e n l u f t Camfil Farr Segment brochure LC C L iv s cy k l u s o m ko s t n i n ge r Camfil Farr clean air solutions H va d ko s t e r re n l u f t I et ventilationsanlæg

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Program Udgangspunktet i Danmark Energibruk i Dansk kontorbygg Byggedirektivet

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere