3. april 2009 PBY Kundenr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739"

Transkript

1 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf Fax Internet: april 2009 PBY Kundenr Hermed fremsender vi Deres Underslæbsforsikringspolice. Policen er ændret som aftalt med Dem, men vi anbefaler, at De gennemlæser policen og kontrollerer, at den er i overensstemmelse med det ønskede. Er den ikke det, hører vi gerne fra Dem. Hvis De får brug for råd eller vejledning vedrørende Deres forsikring, kan De henvende Dem til: Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. Telefon Venlig hilsen Codan Forsikring A/S Bente Burlin COD PE 01

2 Police Kolonihaveforbundet For Danmar Underslæbsforsikring Frederikssundsvej 304A Policenr.: Brønshøj Produktnr.: USF-A Forsikringen dækker: Hele personalet. Policens ændringsdato: 1. januar 2009 Forsikringssum: Præmie: Forfald: kr. pr. forsikringsår ,00 kr. pr. år. Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Præmieforfaldsdatoen er 1. januar. Hovedforfald for policen er 1. januar. Stempel: Øvrige forhold for policen: Stempelafgiften berigtiges efter stempellovens paragraf 70. Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan tidligst opsiges af Dem pr. 1. januar Det er en betingelse for Codan's erstatningspligt, at der foretages løbende revision af en statsautoriseret revisor, samt at der mindst en gang årligt foretages uanmeldt eftersyn af pengebeholdninger. Side PN 02

3 Police Særlige forsikringsbetingelser for hele policen Sikrede på policen Forsikring dækker de til Codan anmeldte kolonihaveforeninger/kredse. Oversigt over meddækkede foreninger og kredse vedlægges policen i forbindelse med præmiens regulering. Forsikringssum Forsikringssummen andrager kr. pr. forsikringsår, dog maksimalt kr. pr. skade. Selvrisiko 0 kr. Præmieberegning Uanset det i punkt 7 nævnte, er forsikringen tegnet med præmiere- gulering. Den anførte præmie betragtes som et præmieforskud, der reguleres ved hovedforfald. Der gælder en mindstepræmie for hele forsikringen på kr. pr. forsikringsår. Den årlige præmie for hver forening/kreds udgør 300 kr. uanset på hvilket tidspunkt i forsikringsåret tilmeldingen er foretaget. Der tilbagebetales ikke præmie uanset på hvilket tidspunkt i forsikringsåret udmeldingen er foretaget. Løbende revision Det på policens forside, under overskriften "Øvrige forhold for policen", andet afsnit, anførte bortfalder og erstattes af: Det er en betingelse for Codans erstatningspligt, at der foretages løbende revision af en uafhængig revisor, samt at der mindst een gang årligt foretages uanmeldt eftersyn af pengebeholdninger. Side

4 Forsikringsbetingelser Underslæbsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter Underslæbsforsikringen? 1. Underslæbsforsikringens omfang: Forsikringen dækker det tab i penge, som den sikrede måtte lide ved, at den betroede gør sig skyldig i forbrug af midler, der er betroet denne i den i policen nævnte egenskab, eller som denne derigennem har adgang til. Ikrafttræden og varighed 2. Forsikringens ikrafttræden og varighed Forsikringen træder i kraft, når den er antaget af Codan. Forsikringen kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til et forsikringsårs udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for et år ad gangen. Forholdsregler ved skade 3. Anmeldelse af skade Når den sikrede erfarer eller får mistanke om, at en betroet har gjort sig skyldig i forbrug af betroede midler, skal der uden ophold gives Codan skriftlig meddelelse derom. Ovennævnte gælder, selv om den sikrede ikke vil rejse krav over for Codan, enten fordi den betroede har skaffet dækning for beløbet eller af anden grund. Codan er berettiget til, når anmeldelse foreligger, at foretage enhver undersøgelse, som det anser for nødvendig for at konstatere skadens oprindelse og omfang. Den sikrede er pligtig at meddele de oplysninger, som Codan ønsker. Fra det øjeblik den sikrede har erfaret, at en betroet har gjort sig skyldig i forbrug af betroede midler, bortfalder Codan's garanti for den betroede. Codan dækker ikke skader, som anmeldes senere end 1 år efter, at den er indtruffet. Hvis den sikrede uden om forsikringen helt eller delvis bliver dækket for sit tab, dækker Codan kun for det manglende. Har den betroede noget tilgode hos den sikrede, bliver dette at fradrage i erstatningen. Den sikrede må ikke uden Codan's samtykke frafalde sin ret til at forlange tiltale og er forpligtet til på Codan's forlangende at begære sådan samt til at foretage det fornødne for at sikre Codan's regresordning overfor kautionister eller andre. Har den sikrede forsømt at anmelde en skade uden ophold, eller viser det sig, at begæringen eller andre opgivelser til Codan indeholder urigtige oplysninger, vil bestemmelserne i gældende lov om forsikringsaftaler være at anvende. Risikoforandring 4. Risikoforandring Indtræder der forandringer i de i begæringen eller på anden måde opgivne forhold, skal forsikringstageren anmelde dette til Codan. Erstatningens udbetaling 5. Erstatningens udbetaling Hvor offentlig undersøgelse er indledt, vil erstatningen tidligst blive udbetalt, når undersøgelsen er afsluttet. Uden Codan's samtykke kan den sikredes fordring på dette ikke overføres til eller gøres gældende af andre. USF-A Side PN 03

5 Forsikringsbetingelser Betaling af præmie 6. Opkrævning Codan opkræver præmien ved at sende et giroindbetalingskort til den opgivne adresse. Præmien kan også betales gennem Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS). 7. Præmiens betaling Den første præmie forfalder til betaling når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på forsikringens præmieforfaldsdage 8. Betalingsfrist Præmien skal betales senest den dato, der står på giroindbetalingskortet eller på PBS oversigten. 9. Påmindelse Hvis Codan ikke har modtaget indbetalingen rettidigt, sender vi en påmindelse. Der opkræves et gebyr for påmindelsen. Gebyret tillægges næste opkrævning. 10. Manglende betaling Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning. 11. Gebyrer, afgifter, renter Codan er berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr for opkrævning af præmien samt morarenter. Rykkergebyr (se punkt 9). Codan kan herudover beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser. Eventuelle afgifter til staten og ekspeditionsgebyr opkræves sammen med præmien. USF-A Side

Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E

Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E Kolonihaveforbundet For Danmar Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR Ja 01.01.2004

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12.

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12. dqn POLICE Udskrevet den: 30,1 2.98 G/F "Gårdhuskvarter v/ J Varding Hvidtjprnen 38 279L DragQr Vtt ' Ansvar for Erhverv Produktnr.: AN1-E Policenr.: 663 183 985 1 Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale.

PS. Hos Codan får du en bedre sikring af dine værdier. Vi tilbyder dig nemlig dækninger, skadebehandling og service, der er mere end det normale. Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Frederikssund Sejlklub Att. Jan R Lau Kongshøjparken 61 3550 Slangerup Tlf. 33 55 40 40 Fax 33 55 40 39 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere