Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011"

Transkript

1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18

2 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever og karaktergennemsnit... 5 Bundne prøvefag... 7 Karaktergennemsnit fordelt efter skoleform... 7 Karakterfordeling Standpunktskarakterer versus afgangsprøvekarakterer Forældres højest fuldførte uddannelse Elevernes etnicitet Elevernes køn Prøvefag til udtræk Antal fritagelser, sygemeldinger og udeblivelser Om fagene i 9. klasse UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 2 af 18

3 Indledning I dette notat præsenteres karaktergennemsnit, karakterfordelinger og antal prøvekarakterer ved folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen maj/juni Desuden vises karaktergennemsnittene fordelt på elevernes køn, etnicitet og forældrenes uddannelsesbaggrund. I det tilhørende bilag vises en række ekstra tabeller for 9. klasse samt tabeller for 8. og 10. klasses prøverne. I bilaget vises desuden karakteroplysninger for specialklasseelever og privatister. Data vil desuden blive offentliggjort i Databanken på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside, hvor der allerede nu forefindes tal fra tidligere år. Her er der bl.a. mulighed for at se oplysninger for de enkelte kommuner og skoler og for selv at danne forskellige tabeller 2. Generelt set er følgende skoleformer inkluderet: Efterskoler 3, folkeskoler, friskoler og private grundskoler, kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. Efterskoler med samlet særligt tilbud 4, specialskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler er således ikke medtaget. Derudover er elever i specialklasser og privatister som noget nyt ikke medtaget i dette notat. 1 Prøveterminen maj/juni 2011 (svarende til skoleåret 2010/2011) omtales herefter blot som Tilsvarende gælder ved omtale af tidligere års prøver. 2 Eventuelle afvigelser mellem tallene i Databanken og i dette notat ved forskellige underopdelinger og afgrænsninger skyldes typisk, at skoler skifter institutionstype eller at oplysninger om elevers personbaggrund opdateres. Totalerne vil dog altid stemme overens. 3 Institutionstype Institutionstype 1010 (oprettet som ny institutionstype i september 2011). UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 3 af 18

4 Generelt om bevægelser i karakterer Karaktergennemsnittene fra år til år rummer en række forhold, som gør, at vurdering af udvikling i elevernes faglige niveau på dette grundlag må ske med forbehold. Nedenfor angives de væsentligste af disse forbehold. Der gøres desuden opmærksom på, at udsvingene fremstår større med 7-trinsskalaens store spring i karakterer, end de ville have gjort efter 13-skalaen. Som eksempel svarer et spring fra karakteren 6,4 til 5,5 på 7-trins-skalaen til et spring fra 8,2 til 7,8 efter den gamle 13-skala 5. Mulige årsager til påvirkning af karaktergennemsnit For de skriftlige prøver gælder, at disse udarbejdes af opgavekommissioner, hvis medlemmer er valgt efter deres faglige kvalifikationer, og hver kommission besidder samlet en stor faglig viden og et godt kendskab til de faglige mål, der gælder for deres fag. Kommissionerne bestræber sig på at udarbejde opgavesæt af samme sværhedsgrad år for år. I fastsættelsen af et opgavesæts sværhedsgrad vil der dog altid være elementer af skøn og vurderinger. Samtidig vil opgavesættene indeholde forskellige temaer og elementer fra år til år. Derfor kan der forekomme variationer i opgavesættenes sværhedsgrad mellem årene. En anden årsag kan være ændringer i fagenes mål og indhold eller prøveformer, som kan påvirke både skriftlige og mundtlige prøver. Fælles Mål 2009, som trådte i kraft august 2009, rummer i de enkelte fag en række ændringer, herunder ændringer i de faglige forventninger. Ved de skriftlige prøver har det for eksempel i matematik betydet let ændrede opgaver og justeret fokus. Prøveformerne justeres og udvikles desuden over tid. For eksempel har eleverne siden 2010 kunnet vælge at benytte en samtalerunde på 30 minutter ved prøven i dansk skriftlig fremstilling på 9. klassetrin, inden det individuelle skrivearbejde gik i gang. I fysik/kemi blev der også med skoleåret 2009/2010 mulighed for 30 minutters fælles forberedelse i grupper, inden selve eksaminationen gik i gang. Ændringen blev gennemført på både 9. og 10. klassetrin. På 10. klassetrin blev de skriftlige prøver i dansk og fremmedsprog ændret, så eleverne i maj 2010 ud over opgaven i skriftlig fremstilling tillige skulle løse separate opgaver i blandt andet sprog og sprogbrug. Også de mundtlige prøver i de nævnte fag blev ændret, så eleverne i 10. klasse aflagde prøver med synopser eller dispositioner udarbejdet i undervisningen i stedet for prøver med lodtrukkent spørgsmål og 40 minutters forberedelse. I dansk blev karakteren for orden desuden indarbejdet i karakteren for skriftlig fremstilling. 5 Kilde: UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 4 af 18

5 Overblik: Antal elever og karaktergennemsnit Tabel 1 viser antallet af elever, der har aflagt en eller flere af folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse. Alle elever skal på 9. klassetrin aflægge de bundne prøver samt de prøver, som findes ved udtræk. Herudover kan eleverne vælge at aflægge prøve i en række frivillige valgfag 6. Som det fremgår af tabellen har i alt elever aflagt mindst én prøve i 9. klasse. Heraf er elever fra folkeskoler, mens omkring er fra efterskoler og ca fra friskoler og private grundskoler. Omkring 700 af eleverne, der har aflagt prøve, er fra kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. Kun omkring elever aflægger prøve i et eller flere af de frivillige prøvefag. Tabel 1 Antal elever, der har aflagt en eller flere af folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., 2011 I alt Efterskoler Folkeskoler Friskoler og private grundskoler Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler Antal elever Heraf elever med mindst ét frivilligt prøvefag kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler Tabel 2 viser karaktergennemsnittet for de enkelte fag for grundskolens 9. klasses elever. I de bundne prøvefag varierer karaktergennemsnittet fra 6,0 i dansk (læsning) og i matematik (problemløsning) 7 til 7,3 i dansk (mundtlig). Blandt prøvefag til udtræk findes det laveste karaktergennemsnit i den mundtlige prøve i tysk (5,7), mens det højeste gennemsnit er i skriftlig geografi (7,4). Karaktergennemsnittene i de frivillige prøvefag er generelt højere end ved de øvrige prøveformer. I håndarbejde er gennemsnittet således 9,5, mens det laveste gennemsnit her findes i skriftlig tysk (7,6) 8. 6 Se også afsnittet Om fagene i 9. klasse sidst i dette notat. 7 Der er her set bort fra dansk orden, hvor karakteren gives som en del af den skriftlige prøve. 8 Der er her set bort fra billedkunst og musik, da det er forsøgsordninger med meget få elever til prøve. UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 5 af 18

6 Tabel 2 Karaktergennemsnit fordelt på fag ved folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., 2011 (alfabetisk) Fag - 9. klasse (FSA) Bundne prøvefag Prøvefag til udtræk Frivillige prøvefag Billedkunst praktisk/mundtlig* - - 9,7 Biologi skriftlig - 7,3 - Dansk læsning 6,0 - - Dansk mundtlig 7,3 - - Dansk orden 5,7 - - Dansk retskrivning 6,2 - - Dansk skriftlig 6,3 - - Engelsk mundtlig 7,2 - - Engelsk skriftlig - 6,7 - Fransk mundtlig - 6,4 8,5 Fransk skriftlig - 6,8 8,2 Fysik/Kemi praktisk/mundtlig 6,1 - - Fysik skriftlig* - 6,5 - Geografi skriftlig - 7,4 - Historie mundtlig - 6,8 - Hjemkundskab praktisk/mundtlig - - 8,8 Håndarbejde praktisk/mundtlig - - 9,5 Kristendomskundskab, mundtlig - 7,3 - Matematisk problemløsning 6,0 - - Matematiske færdigheder 6,7 - - Musik praktisk/mundtlig* - - ** Naturfag praktisk/mundtlig* 7,1 - - Samfundsfag mundtlig - 6,9 - Sløjd praktisk/mundtlig - - 8,3 Tysk mundtlig - 5,7 8,7 Tysk skriftlig - 6,5 7,6 kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler *Fysik skriftlig og naturfag praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. Musik praktisk/mundtlig og billedkunst praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med prøve i billedkunst eller musik. **Blændet pga. færre end 5 individer. UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 6 af 18

7 Bundne prøvefag Karaktergennemsnit fordelt efter skoleform Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag i 9. klasse varierer en del mellem de forskellige skoleformer. Tabel 3 viser forskellen på efterskoler, folkeskoler, friskoler og private grundskoler samt kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler for årene 2009, 2010 og Generelt set ligger friskoler og private grundskolers karaktergennemsnit et stykke over de øvrige skoleformers i alle fag, mens kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler har et betydeligt lavere gennemsnit i forhold til de øvrige skoleformer. I denne forbindelse skal man dog være opmærksom på antallet af elever indenfor den enkelte skoleform samt hvilke elevgrupper, der vælger de respektive skoleformer 9. 9 Fx er ungdomsskolernes heltidsundervisning ikke specialundervisning, men adskiller sig fra folkeskolerne ved holdstørrelse, fagrække, metode og muligheden for at kombinere teori og praksis. Målgruppen er typisk unge med følelsesmæssige, sociale eller indlæringsmæssige problemer, som har behov for specielt tilrettelagt undervisning på små hold. Elevernes faglige niveau kan være meget forskelligt; nogle elever har af forskellige årsager fx ikke været regelmæssigt i skole i kortere eller længere perioder. Heltidsundervisningen i ungdomsskolen er underlagt Folkeskoleloven, dog skal heltidsundervisningen ikke udbyde hele folkeskolens fagrække, men i de fag, der udbydes, er fagenes formål og indhold de samme som i folkeskolen. UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 7 af 18

8 Tabel 3 Karaktergennemsnit for bundne prøvefag fordelt på fag og skoleform, folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., 2009, 2010 og 2011 Fag - 9. klasse (FSA) År I alt Efterskoler Folkekeskoler Friskoler og private grundskoler Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler Dansk læsning ,0 4,7 5,0 5,7 2, ,1 5,8 6,1 6,7 2, ,0 5,7 6,0 6,7 3,0 Dansk mundtlig ,0 6,8 7,0 7,7 4, ,2 7,0 7,1 7,7 4, ,3 7,1 7,3 7,9 4,7 Dansk orden ,3 5,0 5,3 5,7 3, ,5 5,2 5,5 5,9 3, ,7 5,3 5,7 6,0 3,2 Dansk retskrivning ,4 4,9 5,4 6,3 2, ,2 5,7 6,2 7,1 2, ,2 5,8 6,2 7,0 2,8 Dansk skriftlig ,6 5,2 5,5 6,2 2, ,1 5,7 6,1 6,7 3, ,3 6,0 6,3 6,8 3,1 Engelsk mundtlig ,9 6,6 6,8 7,7 5,0 Fysik/kemi praktisk/mundtlig Matematisk problemløsning Matematiske færdigheder Naturfag praktisk/mundtlig* ,1 6,7 7,0 7,9 5, ,2 6,9 7,2 8,0 5, ,8 5,5 5,7 6,6 4, ,9 5,7 5,8 6,8 3, ,1 5,9 6,0 6,9 4, ,9 6,5 6,8 7,9 2, ,7 6,3 6,7 7,7 2, ,0 5,6 5,9 7,0 1, ,7 7,3 7,6 8,6 4, ,5 7,1 7,5 8,3 3, ,7 6,5 6,6 7,6 3, ,1 5,8 7,4 6,7 - kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler Kun karakterer for afgangsprøver er inkluderet. Standpunktskarakterer er ikke inkluderet. *Naturfag praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 8 af 18

9 Ser man på det samlede karaktergennemsnit 10 for alle de bundne prøvefag i Tabel 4, kommer samme tendenser frem: Friskoler og private grundskoler har det højeste karaktergennemsnit i hele perioden , mens kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler i alle årene ligger lavest 11. Det samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ligger generelt ret stabilt på lidt over 6. Tabel 4 Samlet karaktergennemsnit for de bundne prøvefag (ekskl. dansk orden) ved folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., Efterskoler 5,8 6,0 5,9 6,3 6,2 Folkeskoler 6,2 6,4 6,2 6,6 6,4 Friskoler og private grundskoler Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 6,9 7,1 7,1 7,3 7,2 3,3 3,3 3,1 3,4 3,2 I alt 6,2 6,4 6,3 6,6 6,5 kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. Kun karakterer for afgangsprøver er inkluderet. Standpunktskarakterer er ikke inkluderet. 10 Det samlede karaktergennemsnit er udregnet som et gennemsnit af alle de afgivne prøvekarakterer i de bundne fag i 9. klasse. Dette omfatter: Dansk (læsning, mundtlig, retskrivning, skriftlig), engelsk (mundtlig), fysik/kemi (praktisk/mundtlig), matematik (problemløsning og færdigheder), naturfag (praktisk/mundtlig). 11 Karaktererne ved folkeskolens afgangsprøver er siden 2008 blevet afgivet efter 7-trinsskalaen, mens karakterer fra 2007 og før er afgivet efter 13-skalaen. For karakterdata fra 2007 og tidligere er der i Databanken på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside foretaget en omregning af karakterer efter 13-skalaen til 7-trins-skalaen. UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 9 af 18

10 Karakterfordeling I Tabel 5 er vist karakterfordelingen for de bundne prøvefag i 9. klasse. I enkelte fag er der en stor andel af eleverne, der får topkarakteren 12, hvilket dog også var tilfældet året før. Dette gælder især for dansk (mundtlig) og engelsk (mundtlig), hvor omkring 19 % af eleverne har fået 12. Dette er også gældende for forsøgsprøven i naturfag (praktisk/mundtlig). Det skal dog her bemærkes, at det statistiske materiale er lille. Tabel 5 Karakterfordeling for de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangsprøver (FSA), 9. kl., 2011, pct. Fag - 9. klasse (FSA) I alt Dansk læsning - 3,2% 14,1% 28,4% 29,7% 20,2% 4,4% 100,0% Dansk mundtlig 0,1% 2,5% 11,0% 20,0% 24,9% 21,6% 19,9% 100,0% Dansk orden 0,0% 0,8% 9,9% 38,8% 38,5% 10,8% 1,2% 100,0% Dansk retskrivning - 2,5% 12,8% 23,8% 39,4% 16,6% 5,0% 100,0% Dansk skriftlig 0,1% 1,9% 11,7% 28,6% 32,1% 19,4% 6,2% 100,0% Engelsk mundtlig 0,2% 3,3% 10,7% 19,3% 25,7% 21,3% 19,5% 100,0% Fysik/kemi praktisk/mundtlig Matematisk problemløsning Matematiske færdigheder 0,2% 6,0% 17,4% 23,8% 23,1% 16,3% 13,1% 100,0% 0,3% 9,1% 12,3% 21,4% 30,9% 18,2% 7,7% 100,0% 0,0% 5,5% 8,8% 21,6% 31,7% 22,5% 9,8% 100,0% Naturfag praktisk/mundtlig* ** 4,0% 12,6% 18,3% 22,9% 21,9% 19,6% 100,0% kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. Kun karakterer for afgangsprøver er inkluderet. Standpunktskarakterer er ikke inkluderet. *Naturfag praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 10 af 18

11 Standpunktskarakterer versus afgangsprøvekarakterer Figur 1 viser gennemsnittet for standpunkts- og afgangsprøvekarakterer i de bundne prøvefag. I dansk (mundtlig) og engelsk (mundtlig) er prøvekaraktererne højere end standpunktskaraktererne. For de øvrige fag forholder det sig omvendt, dvs. at standpunktskaraktererne er højere end prøvekaraktererne. Figur 1 Karaktergennemsnit ved bundne prøvefag i henholdsvis standpunkt og afgangsprøve fordelt på fag/fagdisciplin, 9. klasse, 2011 kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler Naturfag praktisk/mundtlig er ikke medtaget, da der ikke findes standpunktskarakterer i denne forsøgsordning. UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 11 af 18

12 Forældres højest fuldførte uddannelse Fordeles karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag på forældrenes højeste fuldførte uddannelse, ses det, at karaktergennemsnittet i alle fag stiger, jo bedre uddannede elevernes forældre er (Tabel 6). Forskellen er størst i matematik (problemløsning), hvor eleverne af forældre med en grundskoleuddannelse har et gennemsnit på 3,7, mens elever af forældre med en ph.d.-uddannelse har et gennemsnit på 8,8. Forældrenes uddannelse har mindst betydning i dansk skriftlig 12. Tabel 6 Karaktergennemsnit i fag med bundne prøver ved folkeskolens afgangsprøver (FSA) fordelt på forældres højeste fuldførte uddannelse, 9. kl., 2011 Fag - 9. klasse (FSA) I alt Grundskole Gymnasiale udd. Erhvervsfaglig udd. Kort videreg. udd. Mellemlang videreg. udd. Lang Ph. d. videreg. mv. udd. Dansk læsning 6,1 4,4 5,6 5,5 6,0 6,7 7,7 8,3 Dansk mundtlig 7,3 5,5 7,0 6,7 7,3 8,1 9,0 9,5 Dansk orden 5,7 4,7 5,5 5,4 5,7 6,0 6,4 6,5 Dansk retskrivning 6,3 4,6 6,0 5,7 6,2 6,9 7,8 8,4 Dansk skriftlig 6,3 4,7 6,0 5,8 6,3 7,0 7,8 8,1 Engelsk mundtlig 7,3 5,4 7,4 6,4 7,2 8,1 9,2 9,9 Fysik/kemi praktisk/mundtlig Matematisk problemløsning Matematiske færdigheder 6,1 4,3 5,8 5,4 6,3 6,8 7,9 8,9 6,0 3,7 5,5 5,3 6,3 6,8 7,9 8,8 6,7 4,6 6,3 6,1 7,0 7,4 8,5 9,4 Naturfag praktisk/mundtlig* 7,1 6,9 7,5 6,2 6,8 7,4 8,0 9,1 kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler Kun karakterer for afgangsprøver er inkluderet. Standpunktskarakterer er ikke inkluderet. *Naturfag praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. Elever med forældre med uoplyst uddannelsesniveau er ikke medtaget. 12 Her er der set bort fra dansk (orden) og forsøgsordningen i naturfag (praktisk/mundtlig). UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 12 af 18

13 Elevernes etnicitet I Tabel 7 er karaktergennemsnittene i de bundne prøvefag fordelt på elevernes etnicitet. Elever med dansk herkomst får betydeligt højere gennemsnitskarakterer i alle fag end efterkommere og indvandrere. Efterkommere ligger generelt lidt højere end indvandrere. De største forskelle i gennemsnitskarakterer mellem elever med dansk herkomst og efterkommere ses i dansk (læsning), mens den mindste forskel ses i engelsk (mundtlig) 13. Mellem etniske danske og indvandrere er der størst forskel i fagene dansk (læsning), dansk (retskrivning) og dansk (skriftlig), og igen mindst forskel engelsk (mundtlig) 14. Tabel 7 Karaktergennemsnit i fag med bundne prøver ved folkeskolens afgangsprøver (FSA) fordelt på etnicitet, 9. kl., 2011 I alt Dansk herkomst Efterkommere Indvandrere Dansk læsning 6,0 6,2 4,2 3,9 Dansk mundtlig 7,3 7,4 6,2 6,2 Dansk orden 5,7 5,7 5,3 4,9 Dansk retskrivning 6,2 6,4 5,0 4,2 Dansk skriftlig 6,3 6,5 5,1 4,3 Engelsk mundtlig 7,2 7,3 6,6 6,5 Fysik/kemi praktisk/mundtlig 6,1 6,2 5,1 5,0 Matematisk problemløsning 6,0 6,2 4,5 4,3 Matematiske færdigheder 6,7 6,9 5,2 5,0 Naturfag praktisk/mundtlig* 7,1 7,2 6,7 ** kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler Kun karakterer for afgangsprøver er inkluderet. Standpunktskarakterer er ikke inkluderet. *Naturfag praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. **Blændet pga. færre end 5 individer. Elever med uoplyst etnicitet er ikke medtaget. 13 Her er der set bort fra dansk (orden). 14 Her er der set bort fra dansk (orden). UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 13 af 18

14 Elevernes køn I Tabel 7 er karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag fordelt på køn. Især i dansk klarer pigerne sig bedre end drengene. De største forskelle er i dansk (skriftlig) og dansk (mundtlig), hvor pigerne ligger næsten halvandet karakterpoint højere end drengene. Kun i matematik (færdigheder) er drengenes karaktergennemsnit højere end pigernes, mens de er omtrent ens i matematik (problemløsning) og fysik/kemi (praktisk/mundtlig). Tabel 8 Karaktergennemsnit i fag med bundne prøver ved folkeskolens afgangsprøver (FSA) fordelt på køn, 9. kl., 2011 I alt Drenge Piger Dansk læsning 6,0 5,7 6,4 Dansk mundtlig 7,3 6,6 8,0 Dansk orden 5,7 5,2 6,1 Dansk retskrivning 6,2 5,7 6,8 Dansk skriftlig 6,3 5,5 7,1 Engelsk mundtlig 7,2 7,1 7,4 Fysik/kemi praktisk/mundtlig 6,1 6,0 6,2 Matematisk problemløsning 6,0 6,0 6,0 Matematiske færdigheder 6,7 7,0 6,4 Naturfag praktisk/mundtlig* 7,1 6,8 7,4 kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. Kun karakterer for afgangsprøver er inkluderet. Standpunktskarakterer er ikke inkluderet. *Naturfag praktisk/mundtlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 14 af 18

15 Prøvefag til udtræk Karaktergennemsnittene i prøvefagene til udtræk varierer fra 7,4 i geografi (skriftlig) til 5,7 i tysk (mundtlig), jf. Tabel 9. Ligesom ved de bundne prøvefag opnås de højeste gennemsnitskarakterer blandt elever på friskoler og private grundskoler, mens de laveste gennemsnitskarakterer findes blandt elever på kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. Tabel 9 Karaktergennemsnit i fag med prøver til udtræk ved folkeskolens afgangsprøver (FSA) fordelt på skoleform, 9. kl., 2011 I alt Efterskoler Folkeskoler Friskoler og private grundskoler Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler Biologi skriftlig 7,3 7,0 7,2 7,9 3,9 Engelsk skriftlig 6,7 6,3 6,7 7,5 3,9 Fransk mundtlig 6,4 6,9 5,8 7,7 ** Fransk skriftlig 6,8 5,5 6,4 7,8 ** Fysik skriftlig* 6,5 ** 6,6 ** - Geografi skriftlig 7,4 6,9 7,4 8,1 5,1 Historie mundtlig 6,8 6,6 6,7 7,3 ** Kristendomskundskab mundtlig 7,3 7,3 7,2 7,9 3,5 Samfundsfag mundtlig 6,9 6,4 6,8 7,5 - Tysk mundtlig 5,7 5,5 5,5 6,7 - Tysk skriftlig 6,5 6,3 6,3 7,4 - kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler Kun karakterer for afgangsprøver er inkluderet. Standpunktskarakterer er ikke inkluderet. *Fysik skriftlig omfatter kun elever på skoler, der deltager i forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve. **Blændet pga. færre end 5 individer. UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 15 af 18

16 Antal fritagelser, sygemeldinger og udeblivelser I Tabel 10 herunder ses en opgørelse over fritagelser, sygemeldinger og udeblivelser fordelt på klassetrin og prøveformer. I princippet er det kun i 9. klasse man kan blive fritaget fra prøver, idet prøverne i 8. klasse og 10. klasse ikke er obligatoriske. Ikke desto mindre er der indberettet fritagelser på alle klassetrin. I 9. klasse er 98,4 % af eleverne fremmødt til prøverne, mens 0,7 % er fritaget efter Prøvebekendtgørelsens eller ,3 % af eleverne i 9. klasse er sygemeldt fra prøverne, mens 0,5 % er udeblevet. I 10. klasse sygemeldes ligeledes 0,3 % af eleverne, mens 0,8 % udebliver. 15 BEK nr 918 af 13/07/ Elever, for hvem prøveaflæggelse på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber ikke skønnes hensigtsmæssig, kan fritages for at aflægge folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Fritagelse kan omfatte en eller flere prøver eller delprøver. 16 BEK nr 918 af 13/07/ Elever i en kommunal ungdomsskoles heltidsundervisning, der afholder folkeskolens afgangsprøver, kan fritages for at aflægge én eller flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, når prøvedeltagelse ikke skønnes hensigtsmæssig, fordi eleven 1) på grund af omfattende personlige eller sociale vanskeligheder ikke har modtaget alderssvarende undervisning i længere perioder eller 2) har modtaget eller deltaget i ungdomsskolens heltidsundervisning i en så kort periode, at det ikke har været muligt at bringe elevens faglige udvikling op på et alderssvarende niveau. UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 16 af 18

17 Tabel 10 Antal prøvekarakterer, fritagelser, sygemeldinger og udeblivelser fordelt på klassetrin og prøveformer ved folkeskolens afsluttende prøver (FSA og FS10), klasse I alt Fremmødt Fritaget Sygemeldt Udeblevet I alt 8. klasse ** ** ** Procentfordeling 100,0 96,8 ** ** ** 9. klasse Bundne prøvefag Frivillige prøvefag Prøvefag til udtræk Vurderinger og evalueringer I alt 9. klasse Procentfordeling 100,0 98,4 0,7 0,3 0,5 10. klasse Bundne prøvefag Obligatoriske prøvefag Tilbudsfag Vurderinger og evalueringer I alt 10. klasse Procentfordeling 100,0 98,6 0,3 0,3 0,8 kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler **Blændet pga. færre end 5 individer. UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 17 af 18

18 Om fagene i 9. klasse I 9. klasse kan grundskoleelever gå til folkeskolens afgangsprøver (FSA), som består af obligatoriske afgangsprøver (bundne prøvefag og prøvefag til udtræk) samt frivillige prøvefag. Alle elever skal som udgangspunkt aflægge prøve i de bundne prøvefag, som omfatter dansk (mundtlig og skriftlig 17 ), engelsk (mundtlig), fysik/kemi (praktisk/mundtlig) og matematik (færdigheder og problemløsning). Herudover findes der på enkelte skoler en forsøgsordning med en fællesfaglig naturfagsprøve (praktisk/mundtlig) som bunden prøve (i stedet for fysik/kemi) 18. I de bundne prøvefag er der i alle fag knap elever, der har aflagt prøve 19. Prøvefag til udtræk omfatter engelsk (skriftlig), geografi (skriftlig), kristendomskundskab (mundtlig), biologi (skriftlig), fransk tilbudsfag (skriftlig 20 og mundtlig), tysk tilbudsfag (skriftlig 21 og mundtlig), historie (mundtlig) og samfundsfag (mundtlig). På skoler, der deltager i forsøgsordningen med fællesfaglig naturfagsprøve, kan fysik/kemi (skriftlig) desuden udtrækkes (i stedet for biologi og geografi). Alle elever skal til prøve i enten geografi eller biologi der er omkring prøveaflæggelser i hvert af disse fag. Frivillige prøvefag består af elevernes valgfag, som kan være hjemkundskab (praktisk/mundtlig), fransk valgfag (mundtlig og skriftlig), tysk valgfag (mundtlig og skriftlig), håndarbejde (praktisk/mundtlig) og sløjd (praktisk/mundtlig). Herudover findes der på enkelte skoler en forsøgsordning med musik (praktisk/mundtlig) og billedkunst (praktisk/mundtlig) som frivillige prøvefag. 17 Herunder orden, læsning og retskrivning. 18 Skolestyrelsen, 2010: Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2010/ Jf. Tabel 1 i bilaget. 20 Som noget nyt udtrækkes fransk tilbudsfag i år enten som skriftlig eller mundtlig prøve - jf. prøvebekendtgørelsen, Bilag 1, Afsnit II, pkt Tidligere var det kun muligt at blive udtrukket til mundtlig prøve i dette fag. 21 Som noget nyt udtrækkes tysk tilbudsfag i år enten som skriftlig eller mundtlig prøve - jf. prøvebekendtgørelsen, Bilag 1, Afsnit II, pkt Tidligere var det kun muligt at blive udtrukket til mundtlig prøve i dette fag. UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 18 af 18

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17

Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/ /17 Sådan har karaktererne i grundskolens 9. klasse udviklet sig de seneste fem år, 2012/13-2016/17 Hvert år aflægger grundskolens 9. klasses elever otte bundne prøver som en del af Folkeskolens Prøve (FP9).

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Grundskolekarakterer 2016

Grundskolekarakterer 2016 Grundskolekarakterer 2016 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 10 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

Grundskolekarakterer 2015

Grundskolekarakterer 2015 Grundskolekarakterer 2015 Indberetningsstruktur Styrelsen for It og Læring Indberetning af grundskolekarakterer Side 2 af 9 Hvilke oplysninger skal indberettes? I forbindelse med indberetning af karaktererne

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2015 Side 2 af 7 Indhold PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke skoler er omfattet af indberetningen?...

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2016 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet Forfatter: Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen,

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen

1. september 2013 Nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 1. september 2013 Nøgletalssamling s Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger s Skolevæsen 2012-13 Side 2 af 46 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen

1. september 2013. Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Dansborgskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget.

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget. Notat Emne Til Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen 2012 -udvalget Den 28. september 2012 Aarhus Kommune Kvalitetstilsynet for 2012 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen

1. september Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen Risbjergskolen 1. september 21 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-1 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 5 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2. 2.4 2.5..1.2..4.5

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16

Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 Folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse i Struer Kommune Skoleåret 2015/16 April 201 Konklusion 9. klasse: Karaktergennemsnit Karaktergennemsnittet for folkeskolernes afgangsprøver i skoleåret 2015/16

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Bilag 2. Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 10 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2011/2012 Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 2011 Titel: Orientering

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver

2007/2008. Orientering om. afsluttende prøver 2007/2008 Orientering om afsluttende prøver 2007/2008 orientering om folkeskolens afsluttende prøver oplysninger om regelgrundlaget vejledning om forhold i forbindelse med administration af prøveafholdelsen

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares

En stor del af indvandreres og efterkommeres lavere karakterer i forhold til danskere kan forklares 30. november 2017 2017:18 19. december 2017: Der var desværre fejl i et tal i boks 2. Rettelsen er markeret med rødt. Desuden er der tilføjet en boks 4 sidst i analysen. En stor del af indvandreres og

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Elevens navn: Cpr. nr.: Klasse: Skole: Bilaget opbevares i elevens sagsmappe på skolen. Fag FP9 Prøve Ekstra forberedelse Forlænget tid under

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 17 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune Karakterrapport Afgangsprøverne maj juni Ishøj Kommune Indhold Forord... Skoleledernes refleksion over karakterrapport... Rapportens forudsætninger... Det fælleskommunale gennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08

Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08 Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08 Af Lars Ebsen Boldt og Doro Knudsen Ifølge folkeskoleloven skal tosprogede elever, der har behov for sprogstøtte, modtage undervisning i dansk

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2013-2014

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2013-2014 KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2013-2014 GULDBORGSUND KOMMUNE Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1

Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 1 Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013 Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

En fagligt stærk folkeskole - for alle. Faktaark om fagligheden

En fagligt stærk folkeskole - for alle. Faktaark om fagligheden En fagligt stærk folkeskole - for alle Faktaark om fagligheden 1. Det grundlæggende niveau for læse- og matematikkompetencer er for lavt 15,2 procent af de danske elever har ifølge PISA 2009-undersøgelsen

Læs mere

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne

STIL Styrelsen for It og Læring. Praktisk vejledning til skolerne STIL Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skolerne Grundskolekarakterer 2016 Side 2 af 8 Indhold Ændringer siden sidste år... 3 PRAKTISK:... 3 Hvilken indberetning handler det om?... 3 Hvilke

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Udkast af 10. november 2015 Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 4 og 5, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere