De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013"

Transkript

1 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden holdt op mod de tilsvarende gennemsnit fra de foregående års studenter tilbage til I 2013 dimitterede i alt studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 1, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne fra stx og studenterkursus opnåede, med et resultat på henholdsvis 7,1 og 7,2 (inkl. bonus A), de højeste eksamensresultatgennemsnit i Eksamensresultatgennemsnittene (inkl. bonus A) er alle steget i forhold til 2012, bortset fra på hf enkeltfag, hvor gennemsnittet er det samme. Forholdsvist få studenter fra stx opnår bonus A sammenlignet med studenter fra htx. Pigerne klarer sig generelt set bedre end drengene på uddannelserne hhx, htx og stx. Studenter af dansk herkomst har generelt et højere eksamensresultatgennemsnit på alle de gymnasiale uddannelser, set i forhold til studenter af udenlandsk herkomst. Gruppen af studenter med de laveste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin opnår også det laveste eksamensresultatgennemsnit, mens gruppen af studenter med de højeste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin har opnået det højeste eksamensresultatgennemsnit. Forældrenes uddannelsesbaggrund har betydning for eksamensresultaterne, således at for alle gymnasiale uddannelser stiger eksamensresultatgennemsnittet med forældrenes højeste fuldførte uddannelse. 1 Betegnelsen hf henviser fremadrettet, med mindre andet er nævnt, til den ordinære hffuldtidsuddannelse i modsætning til en hf-uddannelse, der er sammenstykket af enkeltfag. UNI C Statistik & Analyse, oktober 2013

2 Side 2 af 15 Antallet af studenter I 2013 dimitterede studenter fra de gymnasiale uddannelser, se tabel 1 2. Det samlede antal studenter på de gymnasiale uddannelser er steget med knap studenter sammenlignet med sidste år, hvilket svarer til en stigning på 4,5 pct. Tabel 1 Antallet af studenter fordelt på gymnasial uddannelse Hf, samlet heraf hf heraf hf enkeltfag Hhx Htx Stx, samlet heraf stx heraf studenterkursus Total Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at vise antal studenter fra stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har antallet af studenter fra studenterkursus været inkluderet i antallet af studenter fra stx, mens hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i antallet af studenter fra hf. Ser man på antallet af studenter inden for de forskellige gymnasiale uddannelser ses en stigning på studenter på stx i forhold til sidste år. Det svarer til en forøgelse på 6,4 pct. Samtidig har der været en stigning i antallet af hf ere på 3,2 pct. (274 studenter) i forhold til sidste år, og på htx har stigningen været på 5,5 pct. (205 studenter). På hhx er antallet af studenter faldet med 1 pct. (62 studenter). 4 2 Data i Eksamensdatabasen baserer sig på institutionernes egne indberetninger og eventuelle senere genindberetninger, hvorfor Eksamensdatabasen løbende opdateres med nye data. Den løbende opdatering af data i Eksamensdatabasen betyder, at tallene i notatet for de enkelte år kan variere over tid. 3 Jf. fodnote 1. 4 Jf. fodnote 2.

3 Side 3 af 15 Figur 1 Antallet af studenter fordelt på gymnasial uddannelse Antal studenter Hf * Hhx Htx Stx * År Note *: Hf er her inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. Stx er her inkl. studenterkursus. Fordelingen af det samlede antal studenter 2013 på de forskellige gymnasiale uddannelser ses derimod at være forholdsvis konstant sammenlignet med de foregående års fordeling, se tabel 2. I perioden er det mest iøjnefaldende den lille stigning i andelen, der er blevet student fra htx, og det lille fald i andelen, der er blevet student fra hhx. Desuden er andelen af hf er steget ca. 3,8 procentpoint over de seneste tre år. Tabel 2 Fordelingen af studenter på de gymnasiale uddannelser inden for hver dimittendårgang Hf, samlet 17,1% 17,1% 16,5% 15,4% 15,1% 15,2% 17,6% 19,2% 19,0% - heraf hf 5 11,6% 13,1% 14,0% 14,0% - heraf hf enkeltfag 3,6% 4,5% 5,2% 5,0% Hhx 20,8% 20,4% 21,3% 20,3% 19,1% 18,7% 17,6% 17,5% 16,6% Htx 6,9% 7,0% 6,7% 7,2% 7,3% 7,7% 8,4% 8,4% 8,4% Stx, samlet 55,2% 55,6% 55,5% 57,1% 58,4% 58,5% 56,4% 54,9% 55,9% - heraf stx 57,8% 55,6% 54,3% 55,3% - heraf studenterkursus 0,6% 0,8% 0,7% 0,6% Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at se andelen af studenter fra stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har andelen af studenter fra studenterkursus været inkluderet i andelen af studenter fra stx, mens hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i andelen af studenter fra hf. For antallet af studenter som pct.-andelene baserer sig på henvises til tabel 1. 5 Jf. fodnote 1.

4 Side 4 af 15 Eksamensresultatgennemsnittene generelt I de følgende tabeller og figurer, hvor der ses på en udvikling over tid, er angivet de samlede opgørelser for hf og hf enkeltfag (hf, samlet) og stx og studenterkursus (stx, samlet) i , hvilket gør det muligt at sammenligne eksamensresultatgennemsnittene fra med de tidligere år. Set over tid er eksamensresultatgennemsnittene på htx og hhx svagt stigende 6. En af årsagerne er, at eksamensresultatet siden 2008 er blevet ganget med en faktor, hvis en student har taget flere fag på A-niveau, end uddannelsen kræver (kaldet bonus A) 7. Bonus A påvirker i mindre grad eksamensresultatgennemsnittet på stx og hf, jf. en sammenligning af eksamensresultatgennemsnittene ekskl. og inkl. bonus A i henholdsvis tabel 3 og 5. Tabel 3 Eksamensresultatgennemsnit ekskl. bonus A fordelt på gymnasial uddannelse Hf, samlet 5,8 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 - hf 8 5,9 5,9 5,9 6,0 - hf enkeltfag 6,6 6,9 6,8 6,8 Hhx 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 Htx 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 6,4 6,6 6,6 6,7 Stx, samlet 6,7 6,7 6,8 6,9 6,8 6,9 6,9 7,0 7,1 - stx 6,9 6,9 7,0 7,1 - studenterkursus 6,6 6,8 6,8 7,1 Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at vise eksamensresultatgennemsnittet for stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har eksamensresultatgennemsnittet for studenterkursus været inkluderet i eksamensresultatgennemsnittet for stx, mens eksamensresultatgennemsnittet blandt hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i eksamensresultatgennemsnittet for hf. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til tabel 1. 6 For studenter på hf og hhx, htx og stx er eksamensresultatet på 13- skalaen omregnet til 7-trinsskalaen. Omregning er sket på individniveau efter omregningstabellen 7 På hhx og stx er det obligatorisk at have fire fag på A-niveau, hvorimod det på htx er obligatorisk at have tre fag på A-niveau og på hf at have ét fag på A-niveau, se Eksamensbekendtgørelsens 42: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bonus A- ordningen trådte i kraft for dimittenderne årgang Dimittenderne årgang 2008 er således de første, hvoraf det fremgår af eksamensbeviset, hvis de har opnået bonus A. På hf gælder dette dog allerede fra årgang Med undtagelse af tabel 3 er samtlige eksamensresultatgennemsnit, der er omtalt i dette notat, inkl. bonus A. 8 Jf. fodnote 1.

5 Side 5 af 15 Nedenfor ses gennemsnitlige eksamensresultater over tid ekskl. bonus A. I figur 3 ses en tilsvarende figur, men hvor eksamensresultaterne er inkl. bonus A. Figur 2 Gns. eksamensresultater ekskl. bonus A i årene ,5 Eksamensresultater inkl. bonus A 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 5, År Hf * Hhx Htx Stx * Note *: Hf er inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. Stx er inkl. Studenterkursus. Bonus A opnås for hvert ekstra A-niveau fag studenten har taget ud over det krævede antal. 9 Det fremgår af tabel 4, at andelen, der har opnået bonus A i 2013 og tidligere år, er størst på htx, og at det i 2013 forøger eksamensresultatgennemsnittet på htx med 0,3 fra 6,7 ekskl. bonus A til 7,0 inkl. bonus A (sammenlign tabel 3 og 5). På htx har således hele 88,3 pct. af studenterne opnået mindst 1 bonus A i 2013, mens andelen, der har opnået 2 bonus A, er på 38 pct. Bemærk at andelen med 2 bonus A er steget med ca. 4 pct i forhold til 2012 på htx, til gengæld er andelen med 1 bonus A faldet. På hhx er effekten af bonus A mindre, idet den på denne uddannelse medfører en stigning i eksamensresultatgennemsnittet på 0,1 i 2013 (sammenlign tabel 3 og 5). Eksamensresultatgennemsnittet på hf og stx påvirkes derimod ikke af, at 11,6 pct. henholdsvis 19,8 pct. af studenterne fra hf og stx opnår 1 bonus A i Eksamensresultatet bliver ganget med henholdsvis 1,03 (1 bonus A) eller 1,06 (2 bonus A), såfremt der tages ét henholdsvis to ekstra A-niveau fag end påkrævet, se Eksamensbekendtgørelsens $42: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

6 Side 6 af 15 Tabel 4 Andel (i pct.) af studenter med bonus A Andel med 1 bonus A Andel med 2 bonus A Hf, samlet 10 7,1 % 7,0 % 7,7 % 8,1 % 8,0 % 8,6 % 0 % 0,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % - hf, 2-årig 11 10,1 % 10,9 % 11,1 % 11,6 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Hhx 39,1 % 39,7 % 38,9 % 42,9 % 42,4 % 41,2 % 0,8 % 1,8 % 1,7 % 1,8 % 1,9 % 1,5 % Htx 61,7 % 59,4 % 57,9 % 58,5 % 54,8 % 50,3 % 26,6 % 27,8 % 27,9 % 29,2 % 33,9 % 38,0 % Stx, samlet 13,2 % 13,0 % 12,3 % 15,1 % 17,1 % 19,7 % 0,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % - stx 12,3 % 15,2 % 17,2 % 19,8 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % - studenter kursus 6,3 % 5,6 % 9,0 % 11,2 % 0 % 0 % 0,7 % 0 % Når forholdsvis få studenter fra stx opnår bonus A sammenlignet med studenter fra htx, hænger det sammen med både uddannelsernes struktur og institutionernes sammensætning af studieretningerne. På hhx og stx er det obligatorisk med fire fag på A-niveau, hvorimod det på htx kun er obligatorisk med tre fag på A-niveau, jf. fodnote 5. På htx findes en række obligatoriske matematisk-naturvidenskabelige fag på B- niveau, som det er naturligt for de naturvidenskabeligt interesserede elever, som søger htx, at løfte til A-niveau, når de skal vælge valgfag. Samtidig udbyder htxinstitutionerne mange studieretninger, der indeholder to naturvidenskabelige fag på A-niveau. Dette gør, at mange htx-elever afslutter uddannelsen med et ekstra fag på A-niveau og får derved bonus. På stx er der færre obligatoriske B-niveauer og tilsvarende flere obligatoriske C-niveauer end tilfældet er på htx. Når eleverne på stx vælger valgfag, vil de derfor typisk løfte et fag på C-niveau til B-niveau, hvilket ikke bevirker, at de får bonus. Desuden skal det bemærkes at uddannelsestiden (undervisning) er højere på htx (2630 timer) end på stx og hhx (2470 timer), og hf er selvfølgelig lavere timer, hvilket også skal medtænkes i den samlede vurdering af krav, fag og niveauer i de fire uddannelser. Eksamensresultatgennemsnittene inkl. bonus A i 2013 er i alle tilfælde steget i forhold til 2012 på de gymnasiale uddannelser, med undtagelse af hf enkeltfag, hvor gennemsnittet er det samme, se tabel 5. Hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, opnår med 6,8 et noget højere eksamensresultatgennemsnit end studenterne fra den ordinære hf, som opnår et gennemsnit på 6, Da det ikke er muligt at opnå bonus A på hf enkeltfag, figurerer hf enkeltfag ikke særskilt i tabellen. 11 Jf. fodnote Det er ikke muligt at afgøre årsagen til denne forskel. Flere forhold kan gøre sig gældende, dels at målgrupperne for ordinær hf og hf enkeltfag er forskellige, og dels at der for enkeltfagskursister hverken er nogen begrænsning på, hvor lang tid man vælger at benytte til at

7 Side 7 af 15 Tabel 5 Eksamensresultatgennemsnit inkl. bonus A fordelt på gymnasial uddannelse Hf, samlet 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 - heraf hf 13 5,9 5,9 5,9 6,0 - heraf hf enkeltfag 14 6,7 6,9 6,8 6,8 Hhx 6,0 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Htx 6,6 6,6 6,6 6,8 6,8 7,0 Stx, samlet 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 - heraf stx 6,9 7,0 7,0 7,1 - heraf studenterkursus 6,6 6,8 6,8 7,2 Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at vise eksamensresultatgennemsnittet for stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har eksamensresultatgennemsnittet for studenterkursus været inkluderet i eksamensresultatgennemsnittet for stx, mens eksamensresultatgennemsnittet blandt hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i eksamensresultatgennemsnittet for hf. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på, henvises til tabel 1. Figur 3 Gns. eksamensresultater inkl. bonus A i årene ,5 Eksamensresultater inkl. bonus A 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 5, År Hf * Hhx Htx Stx * Note *: Hf er inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. Stx er inkl. studenterkursus. sammenstykke en fuld hf, eller hvor mange gange man kan indstille sig til den samme prøve med henblik på at forbedre sin karakter. 13 Jf. fodnote Da det ikke er muligt at opnå bonus A på hf enkeltfag, svarer eksamensresultatgennemsnittet for hf enkeltfag i tabel 5 til eksamensresultatgennemsnittet ekskl. bonus A i tabel 3.

8 Side 8 af 15 I figur 4 sammenlignes eksamensresultatfordelingen 2013 på tværs af de gymnasiale uddannelser ved at angive andelen af det samlede antal studenter inden for hver gymnasial uddannelse, der har opnået et givent eksamensresultat inddelt i intervaller. Af figur 2 fremgår det eksempelvis, at andelen af studenter med et eksamensresultat på 3,9 eller derunder er større på hf (20 pct.) end på hhx og htx, og væsentligt større end andelen på stx (knap 10 pct.), mens andelen med et eksamensresultat på 8,0 eller derover er størst på stx (godt 38 pct.) og mindst på hf (ca. 25 pct.). Figur 4 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A 2013 på tværs af gymnasial uddannelse Eksamensresultat inkl. bonus A Hf * 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 Hhx 5,0-5,9 6,0-6,9 7,0-7,9 8,0-8,9 Htx 9,0-9,9 10,0-10,9 11,0-11,9 Stx * 12 eller derover 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note *: Hf er inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. Stx er inkl. studenterkursus. Da opgørelsen er inkl. bonus A kan eksamensresultater komme over 12, hvilket især slår igennem på htx, dernæst på hhx. Region Hovedstaden og Region Midtjylland opnår generelt set de højeste eksamensresultatgennemsnit Set over alle gymnasiale uddannelser er eksamensresultatgennemsnittet i 2013 højest i Region Hovedstaden og Region Midtjylland kommer lige efter. Blandt studenter fra stx opnår Region Midtjylland og Region Hovenstaden det højeste eksamensresultatgennemsnit på 7,2, mens Region Sjælland opnår det laveste eksamensresultatgennemsnit på 6,9, se tabel 6. Blandt studenter fra htx er det Region Sjælland, der opnår det højeste eksamensresultatgennemsnit set over samtlige regioner. Størst regional spredning i eksamensresultatgennemsnittet findes i 2013 blandt hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Blandt disse svinger eksamensresultatgennemsnittet mellem 6,4 i Region Nordjylland og 7,1 i Region Hovedstaden.

9 Side 9 af 15 Studenterne 2013 fordeler sig forskelligt på de gymnasiale uddannelser inden for de fem regioner, se tabel 7. Studenter fra stx udgør den største andel ud af det samlede antal studenter pr. region. I Region Hovedstaden udgør studenter fra stx 63 pct., mens i Region Midtjylland udgør stx kun godt 49 pct. af det samlede antal studenter i regionen. Studenter fra hhx og htx udgør til gengæld en væsentlig større andel ud af det samlede antal studenter i Region Midtjylland (hhv. 20 og 10 pct.) end tilfældet er i Region Hovedstaden (hhv. 10 og 7 pct.) Tabel 6 Eksamensresultatgennemsnittet inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2013 fordelt på region Hf 15 Hf enkeltfag Hhx Htx Stx Total region Hovedstaden 6,2 7,1 6,4 7,0 7,3 7,2 7,0 Midtjylland 6,2 6,6 6,5 7,0 7,2 7,2 6,9 Nordjylland 5,8 6,4 6,3 6,8 6,7 7,0 6,6 Sjælland 5,7 6,6 6,3 7,1 6,9 6,6 Syddanmark 5,9 6,6 6,4 7,0 7,6 7,0 6,7 Bemærk: For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel 1. Tabel 7 Fordelingen af studenterne 2013 på de gymnasiale uddannelser inden for hver region Hf 16 Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Studenterkursus Stx Total region Hovedstaden 12,3 % 7,0 % 10,1 % 7,1 % 0,9 % 62,6 % 100,0 % Midtjylland 14,9 % 4,9 % 19,9 % 10,4 % 0,4 % 49,5 % 100,0 % Nordjylland 15,0 % 4,2 % 17,4 % 9,6 % 1,5 % 52,3 % 100,0 % Sjælland 15,2 % 2,8 % 17,9 % 7,2 % 0,0 % 56,9 % 100,0 % Syddanmark 14,0 % 4,3 % 20,2 % 8,4 % 0,5 % 52,6 % 100,0 % Bemærk: Grundet afrundinger summerer tallene i tabellen ikke nødvendigvis til den samlede sum (totalen). For antallet af studenter som pct. -andelene baserer sig på henvises til bilagstabel 1. Pigerne klarer sig bedre end drengene på hhx, htx og stx Ligesom tilfældet har været de seneste år er eksamensresultatgennemsnittet i 2013 højere blandt pigerne end blandt drengene med undtagelse af hf og hf enkeltfag, hvor eksamensresultatgennemsnittet modsat er lidt højere blandt drengene. Størst er forskellen på htx, hvor pigernes eksamensresultatgennemsnit er 1,0 højere end blandt drengene, se tabel Jf. fodnote Jf. fodnote 1.

10 Side 10 af 15 Ses der kun på studenter med udenlandsk herkomst, klarer pigerne sig ligeledes bedre end drengene i 2013 med undtagelse af hf, hf enkeltfag og studenterkursus 17, se tabel 8. Denne tendens er generel for hele perioden (ikke vist). Studenter med dansk herkomst klarer sig generelt set bedre end studenter med udenlandsk baggrund Studenter med dansk herkomst klarer sig for begge køns vedkommende generelt bedre end studenter med udenlandsk herkomst, se tabel 8. Denne tendens er generel for hele perioden (ikke vist). Piger med dansk herkomst på htx, opnår med 7,8 det højeste eksamensresultatgennemsnit set over samtlige gymnasiale uddannelser, køn og herkomst i 2013, mens drenge med udenlandsk herkomst på hf opnår det laveste eksamensresultatgennemsnit med 4,9. Tabel 8 Eksamensresultatgennemsnit inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2013 fordelt på køn og herkomst Drenge dansk herkomst Drenge udenlandsk herkomst Piger dansk herkomst Piger udenlandsk herkomst Total, dansk herkomst Total, udenlandsk Herkomst Hf 18 Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Stx 6,2 7,3 6,3 6,8 7,1 7,0 4,9 5,6 5,2 6,2 6,7 6,0 6,1 6,9 6,8 7,8 7,5 7,4 5,0 5,4 5,3 6,6 5,9 6,1 6,1 7,1 6,5 7,0 7,3 7,2 5,0 5,5 5,2 6,3 6,1 6,1 Total, drenge 6,1 7,0 6,2 6,7 7,1 6,9 Total, piger 6,0 6,7 6,7 7,7 7,2 7,2 Bemærk: Et meget lille antal studenter med uoplyst herkomst indgår ikke i tabellen, de indgår dog i Total, drenge og Total, piger. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel Der er imidlertid tale om meget små populationer af drenge og piger på studenterkursus, jf. bilagstabel Jf. fodnote 1.

11 Side 11 af 15 Sammenhæng mellem studenternes karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin og eksamensresultatgennemsnittet på studentereksamensbeviserne Tabel 9 viser, hvorledes eksamensresultatgennemsnittene opnået på de forskellige gymnasiale uddannelser i 2013 relaterer sig til studenternes karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin. Der ses på aggregeret niveau en sammenhæng, således at gruppen af studenter med de laveste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin også har opnået det laveste eksamensresultatgennemsnit, mens gruppen af studenter med de højeste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin har opnået det højeste eksamensresultatgennemsnit. Dette gælder inden for hver gymnasial uddannelse i stort set lige høj grad, når der ikke tages højde for andre faktorers mulige påvirkning af sammenhængen. Eksamensresultatgennemsnittet blandt studenter, hvis karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin lå over 7,0, er således betydeligt højere end eksamensresultatgennemsnittet blandt studenter med et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 4,0 eller lavere. Blandt studenter fra stx 2013 er eksamensresultatgennemsnittet således henholdsvis 7,9 og 3,6. Tabel 9 Eksamensresultatgennemsnit inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2013 fordelt på karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin Karaktergennemsnit 9. klassetrin Hf 19 Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Gns. 4,00 og lavere 4,4 4,9 4,0 4,6 4,3 3,6 Gns. 4,01 7,00 5,8 6,5 5,3 5,7 6,1 5,1 Gns. 7,01 og højere 8,2 8,5 7,9 8,0 8,4 7,9 Gns. uoplyst 7,0 7,5 6,5 6,4 7,8 7,1 Bemærk: Karaktergennemsnittet fra grundskolen er for den enkelte students vedkommende beregnet ud fra samtlige afgivne karakterer på 9. klassetrin. Nogle karaktergennemsnit er beregnet ud fra færre karakterer end andre grundet en eller flere fritagelser. Personer med færre end 7 karakterer i beregningen af gennemsnittet er ikke medtaget i tabellen. Såfremt en person har 9. klasse-karakterer i flere skoleår er vedkommendes gennemsnit henregnet til det seneste år, hvor en 9. klasse karakter er afgivet. Hvis en person herefter har karakterer fra flere forskellige institutioner i det samme år er gennemsnittet henregnet til en institution, der har afgivet personen flest karakterer. Karaktergennemsnittet fra grundskolen består af karakterer, der alle er omregnet til 7-trinsskalaen. Et antal personer har uoplyst karaktergennemsnit fra grundskolens 9. kl, i tabellen kaldet gns. uoplyst. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel 3. Stx Samtidig viser tabel 10, at elevgrundlaget til de forskellige gymnasiale uddannelser varierer ganske meget. En større andel af studenterne fra hf og hf enkeltfag har således et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 4,00 eller derunder set i forhold til studenterne fra de øvrige gymnasiale uddannelser. Samtidig har en 19 Jf. fodnote 1.

12 Side 12 af 15 noget mindre andel af studenterne fra hf og hf enkeltfag et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 7,01 eller derover. Andelen med et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 7,01 eller derover toppes af stx, hvor 71,1 % af studenterne kom med et karaktergennemsnit på 7,01 eller derover fra grundskolens 9. klassetrin. Tabel 10 Fordelingen af studenter 2013 på karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin inden for hver af de gymnasiale uddannelser Karaktergennemsnit 9. klassetrin Hf 20 Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Gns. 4,00 og lavere 14,0% 15,5% 4,1% 2,0% 3,6% 0,9% Gns. 4,01 7,00 65,4% 41,3% 51,2% 39,0% 44,2% 26,5% Gns. 7,01 og højere 14,5% 13,0% 43,3% 57,4% 38,8% 71,1% Gns. uoplyst 6,2 % 30,3 % 1,4 % 1,6 % 13,4 % 1,5 % Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Bemærk: Et antal personer har uoplyst karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin, i tabellen kaldet gns. uoplyst. For antallet af studenter som pct. -andelene baserer sig på henvises til bilagstabel 3. Stx Forældreuddannelse har betydning for eksamensresultaterne Der er en gennemgående sammenhæng mellem eksamensresultaterne og den højeste fuldførte uddannelse blandt studenternes forældre, dette stort set uafhængigt af typen af gymnasial uddannelse. Således viser tabel 11, at for alle gymnasiale uddannelser stiger eksamensresultatgennemsnittet med forældrenes højeste fuldførte uddannelse set på aggregeret niveau. Eksempelvis svinger eksamensresultatgennemsnittet på stx mellem 5,8 blandt studenter, hvis forældres højeste fuldførte uddannelse er grundskolen, og 8,8 blandt studenter, hvis forældres højeste fuldførte uddannelse er en ph.d., mens eksamensresultatet er mindre påvirket af forældrenes højeste fuldførte uddannelse på f.eks. hf. 20 Jf. fodnote 1.

13 Side 13 af 15 Tabel 11 Eksamensresultatgennemsnit inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2013 fordelt på højeste fuldførte forældreuddannelse Højeste fuldførte forældreuddannelse Hf 21 Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Grundskolen 5,4 6,2 5,4 6,2 6,9 5,8 Gymnasial uddannelse 5,9 6,1 6,4 6,6 5,9 6,6 Erhvervsfaglig uddannelse 5,8 6,6 6,3 6,6 6,6 6,4 Kort videregående Uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Stx 6,0 6,8 6,6 6,8 7,4 6,8 6,5 7,5 6,7 7,3 7,7 7,2 6,9 7,8 7,1 7,7 7,7 8,2 Ph.d. mv. 8,0 8,4 7,0 8,8 NA 8,8 Uoplyst forældreuddannelse 5,5 6,1 5,5 6,3 NA 5,9 Bemærk: Højeste fuldførte forældreuddannelse betyder den højeste fuldførte uddannelse blandt den studerendes mor eller far. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel 4. Prøvekaraktergennemsnit for studenterne 2013 Foruden eksamensresultaterne har UNI C Statistik & Analyse samlet de prøvekarakterer, der figurerer på eksamensbeviserne blandt studenterne Tabel 12 nedenfor viser for et udvalg af fag prøvekaraktergennemsnittet fordelt på prøveform, niveau og gymnasial uddannelse Jf. fodnote Det tidligste karakterafgivningsår for de enkelte fagkarakterer går tilbage til Prøvekaraktergennemsnittet for samtlige fag fremgår af bilagstabel 5.

14 Side 14 af 15 Niveau Hf 25 Tabel 12 Udvalgte prøvekaraktergennemsnit for studenterne på de gymnasiale uddannelser 2013 fordelt på fag, prøveform og niveau 24 enkeltfag Hhx Htx kursus Stx Hf Studenter- Almen studieforberedelse, mundtlig 8,3 8,0 Dansk, mundtlig A 6,2 6,8 6,4 6,7 8,1 7,2 Dansk, skriftlig A 5,2 5,7 6,1 5,7 6,0 6,4 Engelsk, mundtlig A 7,0 7,9 6,9 7,9 6,5 7,0 Engelsk, mundtlig B 6,4 7,3 6,9 6,7 6,8 Engelsk, skriftlig A 4,8 6,2 5,7 6,4 6,0 6,0 Engelsk, skriftlig B 5,0 6,0 6,1 6,7 6,1 Kultur- og samfundsfaggruppe 6,3 7,0 Matematik, mundtlig A 7,8 7,2 6,8 4,8 7,7 6,9 Matematik, mundtlig B 5,6 6,3 5,2 4,9 5,8 Matematik, mundtlig C 5,1 5,3 4,6 5,1 5,1 Matematik, skriftlig A 6,7 5,9 6,5 5,7 7,2 7,0 Matematik, skriftlig B 5,2 6,3 5,2 5,2 5,0 Matematik, skriftlig C 4,7 5,3 Naturvidenskabelig faggruppe 5,5 5,9 Samfundsfag, mundtlig A 6,8 6,8 7,6 Samfundsfag, mundtlig B 6,4 7,1 6,6 6,4 6,3 6,8 Samfundsfag, mundtlig C 7,3 6,8 6,4 7,9 7,1 Samfundsfag, skriftlig A 5,9 6,2 Studieområde - det internationale område, mundtlig 6,9 Studieområde erhvervscase, mundtlig 6,4 Studieområdet, samlet vurdering 7,5 Studieretningsprojekt 6,5 6,5 7,1 7,2 Større skriftlig opgave 6,0 6,7 Teknikfag, byggeri og energi, A samlet vurdering 7,1 Teknikfag, design og produktion, A samlet vurdering 6,8 Teknikfag, proces, levnedsmiddel A og sundhed, samlet vurdering 7,3 Bemærk: Afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) er ikke medtaget i opgørelsen. Et antal eksamenskarakterer har uoplyst fagniveau, disse indgår af samme årsag ikke i opgørelsen. 24 De tilhørende antal prøvekarakterer fordelt på fag, prøveform, niveau og gymnasial uddannelse fremgår af bilagstabel Jf. fodnote 1.

15 Side 15 af 15 Om data Alle data i dette notat er hentet fra Eksamensdatabasen efterår Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at data i Eksamensdatabasen baserer sig på institutionernes egne indberetninger og eventuelle senere genindberetninger, hvorfor Eksamensdatabasen løbende opdateres med nye data. Genindberetninger, der er foretaget senere end udtræksdatoen for dette års data, vil således først indgå i næste års notat samt næste års opdatering af Databanken. Den løbende opdatering af data i Eksamensdatabasen betyder desuden, at tallene i notatet for de enkelte år ikke er uforanderlige over tid. Data er inklusive data fra VUC-institutioner. Det er alene data for dimittender (studenter), der er afrapporteret. Data for endnu ikke færdiguddannede gymnasieelever indgår således ikke i opgørelserne. Meritoverførte karakterer for de enkelte fag på beviset indgår ud for den institution, der udsteder beviset (det samme gælder i forbindelse med institutionsskifte). For studenter på hf og hhx, htx og stx er eksamensresultatet på 13-skalaen omregnet til 7-trinsskalaen. Omregningen er sket på individniveau efter omregningstabellen:

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster

CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falster Eksamensresultatgennemsnit fordelt på uddannelse og institution samt karaktergennemsnit fordelt på fag og evalueringsform for årets dimittender 2011 inden for hver uddannelse og institution. Der er alene

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

Karaktergennemsnit - HHX

Karaktergennemsnit - HHX Karaktergennemsnit HHX 2012 20 2014 2015 Tradium Tradium Tradium Tradium Fag Evalueringsform Karaktertype hhx hhx hhx hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter 6, 318 6,2 (6,4) 270 5 6, 6 Årskarakter 6,5

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Jeg vil nedenfor vise, hvordan man finder tallene, og give eksempler på didaktiske spørgsmål man kan overveje i sin faggruppe.

Jeg vil nedenfor vise, hvordan man finder tallene, og give eksempler på didaktiske spørgsmål man kan overveje i sin faggruppe. 22.06.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 28 - om karakterstatistik og didaktiske overvejelser Af Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag og AT Det blev ikke til nogen gymnasieaftale

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Et kritisk blik på 7-skalaen

Et kritisk blik på 7-skalaen Et kritisk blik på 7-skalaen Inge Henningsen Institut for matematiske fag Københavns Universitet Matematikdag. Odense. 21. januar 2016 7-skalaen En karakterskala, hvor gennemsnitsdannelse ikke giver mening.

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Studenternes brug af gymnasiale suppleringskurser. Undervisningsministeriet

Studenternes brug af gymnasiale suppleringskurser. Undervisningsministeriet Studenternes brug af gymnasiale suppleringskurser Undervisningsministeriet Studenternes brug af gymnasiale suppleringskurser Undervisningsministeriet Pointe 1: Det er især studenter fra hf og stx, som

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1 Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/08-2009/10 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger med flere timer end minimumstimetallet Samlet set planlægger skolerne med langt flere timer til

Læs mere

Fakta om frie skoler

Fakta om frie skoler Fakta om frie skoler FAKTA OM FRIE SKOLER Af Christina Lüthi og Bettina Carlsen, Nationalt Videncenter for Frie Skoler Rapporten er blevet peer reviewet Nationalt Videncenter for Frie Skoler, maj 2012

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A-fag Folketinget

Læs mere

Socioøkonomiske referencer - pr. institution

Socioøkonomiske referencer - pr. institution Socioøkonomiske referencer - pr. institution Rapporterne præsenterer statistik om karakterer og socioøkonomiske referencer. Den socioøkonomiske reference er et statistisk udtryk for, hvordan elever på

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Databanken opdateret med elevtal for 2009

Databanken opdateret med elevtal for 2009 Databanken opdateret med elevtal for 2009 Af Susanne Irvang Nielsen De nye elevtal for perioden 2000 til 2009 kan ses på http://statweb.unic.dk/uvmdataweb/default.aspx?report=eak-tilgang-uddannelse. Elevtallene

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser Profilmodel 2014 Videregående r En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Sjælland april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne.

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne. 2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx Herning Gymnasium Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform DANSK INDUSTRI Den 3. oktober 2007 Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform 1. Status for gymnasiereformen efter 3 år I dette notat gives en status over DI's overvejelser om konsekvenserne

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet Forfatter: Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen,

Læs mere

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Det fremgår af Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative

Læs mere