De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013"

Transkript

1 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden holdt op mod de tilsvarende gennemsnit fra de foregående års studenter tilbage til I 2013 dimitterede i alt studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 1, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne fra stx og studenterkursus opnåede, med et resultat på henholdsvis 7,1 og 7,2 (inkl. bonus A), de højeste eksamensresultatgennemsnit i Eksamensresultatgennemsnittene (inkl. bonus A) er alle steget i forhold til 2012, bortset fra på hf enkeltfag, hvor gennemsnittet er det samme. Forholdsvist få studenter fra stx opnår bonus A sammenlignet med studenter fra htx. Pigerne klarer sig generelt set bedre end drengene på uddannelserne hhx, htx og stx. Studenter af dansk herkomst har generelt et højere eksamensresultatgennemsnit på alle de gymnasiale uddannelser, set i forhold til studenter af udenlandsk herkomst. Gruppen af studenter med de laveste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin opnår også det laveste eksamensresultatgennemsnit, mens gruppen af studenter med de højeste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin har opnået det højeste eksamensresultatgennemsnit. Forældrenes uddannelsesbaggrund har betydning for eksamensresultaterne, således at for alle gymnasiale uddannelser stiger eksamensresultatgennemsnittet med forældrenes højeste fuldførte uddannelse. 1 Betegnelsen hf henviser fremadrettet, med mindre andet er nævnt, til den ordinære hffuldtidsuddannelse i modsætning til en hf-uddannelse, der er sammenstykket af enkeltfag. UNI C Statistik & Analyse, oktober 2013

2 Side 2 af 15 Antallet af studenter I 2013 dimitterede studenter fra de gymnasiale uddannelser, se tabel 1 2. Det samlede antal studenter på de gymnasiale uddannelser er steget med knap studenter sammenlignet med sidste år, hvilket svarer til en stigning på 4,5 pct. Tabel 1 Antallet af studenter fordelt på gymnasial uddannelse Hf, samlet heraf hf heraf hf enkeltfag Hhx Htx Stx, samlet heraf stx heraf studenterkursus Total Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at vise antal studenter fra stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har antallet af studenter fra studenterkursus været inkluderet i antallet af studenter fra stx, mens hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i antallet af studenter fra hf. Ser man på antallet af studenter inden for de forskellige gymnasiale uddannelser ses en stigning på studenter på stx i forhold til sidste år. Det svarer til en forøgelse på 6,4 pct. Samtidig har der været en stigning i antallet af hf ere på 3,2 pct. (274 studenter) i forhold til sidste år, og på htx har stigningen været på 5,5 pct. (205 studenter). På hhx er antallet af studenter faldet med 1 pct. (62 studenter). 4 2 Data i Eksamensdatabasen baserer sig på institutionernes egne indberetninger og eventuelle senere genindberetninger, hvorfor Eksamensdatabasen løbende opdateres med nye data. Den løbende opdatering af data i Eksamensdatabasen betyder, at tallene i notatet for de enkelte år kan variere over tid. 3 Jf. fodnote 1. 4 Jf. fodnote 2.

3 Side 3 af 15 Figur 1 Antallet af studenter fordelt på gymnasial uddannelse Antal studenter Hf * Hhx Htx Stx * År Note *: Hf er her inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. Stx er her inkl. studenterkursus. Fordelingen af det samlede antal studenter 2013 på de forskellige gymnasiale uddannelser ses derimod at være forholdsvis konstant sammenlignet med de foregående års fordeling, se tabel 2. I perioden er det mest iøjnefaldende den lille stigning i andelen, der er blevet student fra htx, og det lille fald i andelen, der er blevet student fra hhx. Desuden er andelen af hf er steget ca. 3,8 procentpoint over de seneste tre år. Tabel 2 Fordelingen af studenter på de gymnasiale uddannelser inden for hver dimittendårgang Hf, samlet 17,1% 17,1% 16,5% 15,4% 15,1% 15,2% 17,6% 19,2% 19,0% - heraf hf 5 11,6% 13,1% 14,0% 14,0% - heraf hf enkeltfag 3,6% 4,5% 5,2% 5,0% Hhx 20,8% 20,4% 21,3% 20,3% 19,1% 18,7% 17,6% 17,5% 16,6% Htx 6,9% 7,0% 6,7% 7,2% 7,3% 7,7% 8,4% 8,4% 8,4% Stx, samlet 55,2% 55,6% 55,5% 57,1% 58,4% 58,5% 56,4% 54,9% 55,9% - heraf stx 57,8% 55,6% 54,3% 55,3% - heraf studenterkursus 0,6% 0,8% 0,7% 0,6% Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at se andelen af studenter fra stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har andelen af studenter fra studenterkursus været inkluderet i andelen af studenter fra stx, mens hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i andelen af studenter fra hf. For antallet af studenter som pct.-andelene baserer sig på henvises til tabel 1. 5 Jf. fodnote 1.

4 Side 4 af 15 Eksamensresultatgennemsnittene generelt I de følgende tabeller og figurer, hvor der ses på en udvikling over tid, er angivet de samlede opgørelser for hf og hf enkeltfag (hf, samlet) og stx og studenterkursus (stx, samlet) i , hvilket gør det muligt at sammenligne eksamensresultatgennemsnittene fra med de tidligere år. Set over tid er eksamensresultatgennemsnittene på htx og hhx svagt stigende 6. En af årsagerne er, at eksamensresultatet siden 2008 er blevet ganget med en faktor, hvis en student har taget flere fag på A-niveau, end uddannelsen kræver (kaldet bonus A) 7. Bonus A påvirker i mindre grad eksamensresultatgennemsnittet på stx og hf, jf. en sammenligning af eksamensresultatgennemsnittene ekskl. og inkl. bonus A i henholdsvis tabel 3 og 5. Tabel 3 Eksamensresultatgennemsnit ekskl. bonus A fordelt på gymnasial uddannelse Hf, samlet 5,8 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 - hf 8 5,9 5,9 5,9 6,0 - hf enkeltfag 6,6 6,9 6,8 6,8 Hhx 5,8 5,9 5,9 5,9 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 Htx 6,1 6,2 6,3 6,4 6,4 6,4 6,6 6,6 6,7 Stx, samlet 6,7 6,7 6,8 6,9 6,8 6,9 6,9 7,0 7,1 - stx 6,9 6,9 7,0 7,1 - studenterkursus 6,6 6,8 6,8 7,1 Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at vise eksamensresultatgennemsnittet for stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har eksamensresultatgennemsnittet for studenterkursus været inkluderet i eksamensresultatgennemsnittet for stx, mens eksamensresultatgennemsnittet blandt hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i eksamensresultatgennemsnittet for hf. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til tabel 1. 6 For studenter på hf og hhx, htx og stx er eksamensresultatet på 13- skalaen omregnet til 7-trinsskalaen. Omregning er sket på individniveau efter omregningstabellen 7 På hhx og stx er det obligatorisk at have fire fag på A-niveau, hvorimod det på htx er obligatorisk at have tre fag på A-niveau og på hf at have ét fag på A-niveau, se Eksamensbekendtgørelsens 42: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bonus A- ordningen trådte i kraft for dimittenderne årgang Dimittenderne årgang 2008 er således de første, hvoraf det fremgår af eksamensbeviset, hvis de har opnået bonus A. På hf gælder dette dog allerede fra årgang Med undtagelse af tabel 3 er samtlige eksamensresultatgennemsnit, der er omtalt i dette notat, inkl. bonus A. 8 Jf. fodnote 1.

5 Side 5 af 15 Nedenfor ses gennemsnitlige eksamensresultater over tid ekskl. bonus A. I figur 3 ses en tilsvarende figur, men hvor eksamensresultaterne er inkl. bonus A. Figur 2 Gns. eksamensresultater ekskl. bonus A i årene ,5 Eksamensresultater inkl. bonus A 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 5, År Hf * Hhx Htx Stx * Note *: Hf er inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. Stx er inkl. Studenterkursus. Bonus A opnås for hvert ekstra A-niveau fag studenten har taget ud over det krævede antal. 9 Det fremgår af tabel 4, at andelen, der har opnået bonus A i 2013 og tidligere år, er størst på htx, og at det i 2013 forøger eksamensresultatgennemsnittet på htx med 0,3 fra 6,7 ekskl. bonus A til 7,0 inkl. bonus A (sammenlign tabel 3 og 5). På htx har således hele 88,3 pct. af studenterne opnået mindst 1 bonus A i 2013, mens andelen, der har opnået 2 bonus A, er på 38 pct. Bemærk at andelen med 2 bonus A er steget med ca. 4 pct i forhold til 2012 på htx, til gengæld er andelen med 1 bonus A faldet. På hhx er effekten af bonus A mindre, idet den på denne uddannelse medfører en stigning i eksamensresultatgennemsnittet på 0,1 i 2013 (sammenlign tabel 3 og 5). Eksamensresultatgennemsnittet på hf og stx påvirkes derimod ikke af, at 11,6 pct. henholdsvis 19,8 pct. af studenterne fra hf og stx opnår 1 bonus A i Eksamensresultatet bliver ganget med henholdsvis 1,03 (1 bonus A) eller 1,06 (2 bonus A), såfremt der tages ét henholdsvis to ekstra A-niveau fag end påkrævet, se Eksamensbekendtgørelsens $42: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

6 Side 6 af 15 Tabel 4 Andel (i pct.) af studenter med bonus A Andel med 1 bonus A Andel med 2 bonus A Hf, samlet 10 7,1 % 7,0 % 7,7 % 8,1 % 8,0 % 8,6 % 0 % 0,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % - hf, 2-årig 11 10,1 % 10,9 % 11,1 % 11,6 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Hhx 39,1 % 39,7 % 38,9 % 42,9 % 42,4 % 41,2 % 0,8 % 1,8 % 1,7 % 1,8 % 1,9 % 1,5 % Htx 61,7 % 59,4 % 57,9 % 58,5 % 54,8 % 50,3 % 26,6 % 27,8 % 27,9 % 29,2 % 33,9 % 38,0 % Stx, samlet 13,2 % 13,0 % 12,3 % 15,1 % 17,1 % 19,7 % 0,1 % 0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % - stx 12,3 % 15,2 % 17,2 % 19,8 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % - studenter kursus 6,3 % 5,6 % 9,0 % 11,2 % 0 % 0 % 0,7 % 0 % Når forholdsvis få studenter fra stx opnår bonus A sammenlignet med studenter fra htx, hænger det sammen med både uddannelsernes struktur og institutionernes sammensætning af studieretningerne. På hhx og stx er det obligatorisk med fire fag på A-niveau, hvorimod det på htx kun er obligatorisk med tre fag på A-niveau, jf. fodnote 5. På htx findes en række obligatoriske matematisk-naturvidenskabelige fag på B- niveau, som det er naturligt for de naturvidenskabeligt interesserede elever, som søger htx, at løfte til A-niveau, når de skal vælge valgfag. Samtidig udbyder htxinstitutionerne mange studieretninger, der indeholder to naturvidenskabelige fag på A-niveau. Dette gør, at mange htx-elever afslutter uddannelsen med et ekstra fag på A-niveau og får derved bonus. På stx er der færre obligatoriske B-niveauer og tilsvarende flere obligatoriske C-niveauer end tilfældet er på htx. Når eleverne på stx vælger valgfag, vil de derfor typisk løfte et fag på C-niveau til B-niveau, hvilket ikke bevirker, at de får bonus. Desuden skal det bemærkes at uddannelsestiden (undervisning) er højere på htx (2630 timer) end på stx og hhx (2470 timer), og hf er selvfølgelig lavere timer, hvilket også skal medtænkes i den samlede vurdering af krav, fag og niveauer i de fire uddannelser. Eksamensresultatgennemsnittene inkl. bonus A i 2013 er i alle tilfælde steget i forhold til 2012 på de gymnasiale uddannelser, med undtagelse af hf enkeltfag, hvor gennemsnittet er det samme, se tabel 5. Hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, opnår med 6,8 et noget højere eksamensresultatgennemsnit end studenterne fra den ordinære hf, som opnår et gennemsnit på 6, Da det ikke er muligt at opnå bonus A på hf enkeltfag, figurerer hf enkeltfag ikke særskilt i tabellen. 11 Jf. fodnote Det er ikke muligt at afgøre årsagen til denne forskel. Flere forhold kan gøre sig gældende, dels at målgrupperne for ordinær hf og hf enkeltfag er forskellige, og dels at der for enkeltfagskursister hverken er nogen begrænsning på, hvor lang tid man vælger at benytte til at

7 Side 7 af 15 Tabel 5 Eksamensresultatgennemsnit inkl. bonus A fordelt på gymnasial uddannelse Hf, samlet 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 - heraf hf 13 5,9 5,9 5,9 6,0 - heraf hf enkeltfag 14 6,7 6,9 6,8 6,8 Hhx 6,0 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Htx 6,6 6,6 6,6 6,8 6,8 7,0 Stx, samlet 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 - heraf stx 6,9 7,0 7,0 7,1 - heraf studenterkursus 6,6 6,8 6,8 7,2 Bemærk: Siden 2010 har det været muligt at vise eksamensresultatgennemsnittet for stx og studenterkursus separat. Tilsvarende gælder for ordinære hf ere og hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Tidligere år har eksamensresultatgennemsnittet for studenterkursus været inkluderet i eksamensresultatgennemsnittet for stx, mens eksamensresultatgennemsnittet blandt hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag, har været inkluderet i eksamensresultatgennemsnittet for hf. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på, henvises til tabel 1. Figur 3 Gns. eksamensresultater inkl. bonus A i årene ,5 Eksamensresultater inkl. bonus A 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 5, År Hf * Hhx Htx Stx * Note *: Hf er inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. Stx er inkl. studenterkursus. sammenstykke en fuld hf, eller hvor mange gange man kan indstille sig til den samme prøve med henblik på at forbedre sin karakter. 13 Jf. fodnote Da det ikke er muligt at opnå bonus A på hf enkeltfag, svarer eksamensresultatgennemsnittet for hf enkeltfag i tabel 5 til eksamensresultatgennemsnittet ekskl. bonus A i tabel 3.

8 Side 8 af 15 I figur 4 sammenlignes eksamensresultatfordelingen 2013 på tværs af de gymnasiale uddannelser ved at angive andelen af det samlede antal studenter inden for hver gymnasial uddannelse, der har opnået et givent eksamensresultat inddelt i intervaller. Af figur 2 fremgår det eksempelvis, at andelen af studenter med et eksamensresultat på 3,9 eller derunder er større på hf (20 pct.) end på hhx og htx, og væsentligt større end andelen på stx (knap 10 pct.), mens andelen med et eksamensresultat på 8,0 eller derover er størst på stx (godt 38 pct.) og mindst på hf (ca. 25 pct.). Figur 4 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A 2013 på tværs af gymnasial uddannelse Eksamensresultat inkl. bonus A Hf * 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 Hhx 5,0-5,9 6,0-6,9 7,0-7,9 8,0-8,9 Htx 9,0-9,9 10,0-10,9 11,0-11,9 Stx * 12 eller derover 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note *: Hf er inkl. hf ere, der sammenstykker uddannelsen af enkeltfag. Stx er inkl. studenterkursus. Da opgørelsen er inkl. bonus A kan eksamensresultater komme over 12, hvilket især slår igennem på htx, dernæst på hhx. Region Hovedstaden og Region Midtjylland opnår generelt set de højeste eksamensresultatgennemsnit Set over alle gymnasiale uddannelser er eksamensresultatgennemsnittet i 2013 højest i Region Hovedstaden og Region Midtjylland kommer lige efter. Blandt studenter fra stx opnår Region Midtjylland og Region Hovenstaden det højeste eksamensresultatgennemsnit på 7,2, mens Region Sjælland opnår det laveste eksamensresultatgennemsnit på 6,9, se tabel 6. Blandt studenter fra htx er det Region Sjælland, der opnår det højeste eksamensresultatgennemsnit set over samtlige regioner. Størst regional spredning i eksamensresultatgennemsnittet findes i 2013 blandt hf ere, der sammenstykker deres uddannelse af enkeltfag. Blandt disse svinger eksamensresultatgennemsnittet mellem 6,4 i Region Nordjylland og 7,1 i Region Hovedstaden.

9 Side 9 af 15 Studenterne 2013 fordeler sig forskelligt på de gymnasiale uddannelser inden for de fem regioner, se tabel 7. Studenter fra stx udgør den største andel ud af det samlede antal studenter pr. region. I Region Hovedstaden udgør studenter fra stx 63 pct., mens i Region Midtjylland udgør stx kun godt 49 pct. af det samlede antal studenter i regionen. Studenter fra hhx og htx udgør til gengæld en væsentlig større andel ud af det samlede antal studenter i Region Midtjylland (hhv. 20 og 10 pct.) end tilfældet er i Region Hovedstaden (hhv. 10 og 7 pct.) Tabel 6 Eksamensresultatgennemsnittet inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2013 fordelt på region Hf 15 Hf enkeltfag Hhx Htx Stx Total region Hovedstaden 6,2 7,1 6,4 7,0 7,3 7,2 7,0 Midtjylland 6,2 6,6 6,5 7,0 7,2 7,2 6,9 Nordjylland 5,8 6,4 6,3 6,8 6,7 7,0 6,6 Sjælland 5,7 6,6 6,3 7,1 6,9 6,6 Syddanmark 5,9 6,6 6,4 7,0 7,6 7,0 6,7 Bemærk: For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel 1. Tabel 7 Fordelingen af studenterne 2013 på de gymnasiale uddannelser inden for hver region Hf 16 Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Studenterkursus Stx Total region Hovedstaden 12,3 % 7,0 % 10,1 % 7,1 % 0,9 % 62,6 % 100,0 % Midtjylland 14,9 % 4,9 % 19,9 % 10,4 % 0,4 % 49,5 % 100,0 % Nordjylland 15,0 % 4,2 % 17,4 % 9,6 % 1,5 % 52,3 % 100,0 % Sjælland 15,2 % 2,8 % 17,9 % 7,2 % 0,0 % 56,9 % 100,0 % Syddanmark 14,0 % 4,3 % 20,2 % 8,4 % 0,5 % 52,6 % 100,0 % Bemærk: Grundet afrundinger summerer tallene i tabellen ikke nødvendigvis til den samlede sum (totalen). For antallet af studenter som pct. -andelene baserer sig på henvises til bilagstabel 1. Pigerne klarer sig bedre end drengene på hhx, htx og stx Ligesom tilfældet har været de seneste år er eksamensresultatgennemsnittet i 2013 højere blandt pigerne end blandt drengene med undtagelse af hf og hf enkeltfag, hvor eksamensresultatgennemsnittet modsat er lidt højere blandt drengene. Størst er forskellen på htx, hvor pigernes eksamensresultatgennemsnit er 1,0 højere end blandt drengene, se tabel Jf. fodnote Jf. fodnote 1.

10 Side 10 af 15 Ses der kun på studenter med udenlandsk herkomst, klarer pigerne sig ligeledes bedre end drengene i 2013 med undtagelse af hf, hf enkeltfag og studenterkursus 17, se tabel 8. Denne tendens er generel for hele perioden (ikke vist). Studenter med dansk herkomst klarer sig generelt set bedre end studenter med udenlandsk baggrund Studenter med dansk herkomst klarer sig for begge køns vedkommende generelt bedre end studenter med udenlandsk herkomst, se tabel 8. Denne tendens er generel for hele perioden (ikke vist). Piger med dansk herkomst på htx, opnår med 7,8 det højeste eksamensresultatgennemsnit set over samtlige gymnasiale uddannelser, køn og herkomst i 2013, mens drenge med udenlandsk herkomst på hf opnår det laveste eksamensresultatgennemsnit med 4,9. Tabel 8 Eksamensresultatgennemsnit inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2013 fordelt på køn og herkomst Drenge dansk herkomst Drenge udenlandsk herkomst Piger dansk herkomst Piger udenlandsk herkomst Total, dansk herkomst Total, udenlandsk Herkomst Hf 18 Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Stx 6,2 7,3 6,3 6,8 7,1 7,0 4,9 5,6 5,2 6,2 6,7 6,0 6,1 6,9 6,8 7,8 7,5 7,4 5,0 5,4 5,3 6,6 5,9 6,1 6,1 7,1 6,5 7,0 7,3 7,2 5,0 5,5 5,2 6,3 6,1 6,1 Total, drenge 6,1 7,0 6,2 6,7 7,1 6,9 Total, piger 6,0 6,7 6,7 7,7 7,2 7,2 Bemærk: Et meget lille antal studenter med uoplyst herkomst indgår ikke i tabellen, de indgår dog i Total, drenge og Total, piger. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel Der er imidlertid tale om meget små populationer af drenge og piger på studenterkursus, jf. bilagstabel Jf. fodnote 1.

11 Side 11 af 15 Sammenhæng mellem studenternes karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin og eksamensresultatgennemsnittet på studentereksamensbeviserne Tabel 9 viser, hvorledes eksamensresultatgennemsnittene opnået på de forskellige gymnasiale uddannelser i 2013 relaterer sig til studenternes karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin. Der ses på aggregeret niveau en sammenhæng, således at gruppen af studenter med de laveste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin også har opnået det laveste eksamensresultatgennemsnit, mens gruppen af studenter med de højeste karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin har opnået det højeste eksamensresultatgennemsnit. Dette gælder inden for hver gymnasial uddannelse i stort set lige høj grad, når der ikke tages højde for andre faktorers mulige påvirkning af sammenhængen. Eksamensresultatgennemsnittet blandt studenter, hvis karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin lå over 7,0, er således betydeligt højere end eksamensresultatgennemsnittet blandt studenter med et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 4,0 eller lavere. Blandt studenter fra stx 2013 er eksamensresultatgennemsnittet således henholdsvis 7,9 og 3,6. Tabel 9 Eksamensresultatgennemsnit inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2013 fordelt på karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin Karaktergennemsnit 9. klassetrin Hf 19 Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Gns. 4,00 og lavere 4,4 4,9 4,0 4,6 4,3 3,6 Gns. 4,01 7,00 5,8 6,5 5,3 5,7 6,1 5,1 Gns. 7,01 og højere 8,2 8,5 7,9 8,0 8,4 7,9 Gns. uoplyst 7,0 7,5 6,5 6,4 7,8 7,1 Bemærk: Karaktergennemsnittet fra grundskolen er for den enkelte students vedkommende beregnet ud fra samtlige afgivne karakterer på 9. klassetrin. Nogle karaktergennemsnit er beregnet ud fra færre karakterer end andre grundet en eller flere fritagelser. Personer med færre end 7 karakterer i beregningen af gennemsnittet er ikke medtaget i tabellen. Såfremt en person har 9. klasse-karakterer i flere skoleår er vedkommendes gennemsnit henregnet til det seneste år, hvor en 9. klasse karakter er afgivet. Hvis en person herefter har karakterer fra flere forskellige institutioner i det samme år er gennemsnittet henregnet til en institution, der har afgivet personen flest karakterer. Karaktergennemsnittet fra grundskolen består af karakterer, der alle er omregnet til 7-trinsskalaen. Et antal personer har uoplyst karaktergennemsnit fra grundskolens 9. kl, i tabellen kaldet gns. uoplyst. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel 3. Stx Samtidig viser tabel 10, at elevgrundlaget til de forskellige gymnasiale uddannelser varierer ganske meget. En større andel af studenterne fra hf og hf enkeltfag har således et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 4,00 eller derunder set i forhold til studenterne fra de øvrige gymnasiale uddannelser. Samtidig har en 19 Jf. fodnote 1.

12 Side 12 af 15 noget mindre andel af studenterne fra hf og hf enkeltfag et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 7,01 eller derover. Andelen med et karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin på 7,01 eller derover toppes af stx, hvor 71,1 % af studenterne kom med et karaktergennemsnit på 7,01 eller derover fra grundskolens 9. klassetrin. Tabel 10 Fordelingen af studenter 2013 på karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin inden for hver af de gymnasiale uddannelser Karaktergennemsnit 9. klassetrin Hf 20 Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Gns. 4,00 og lavere 14,0% 15,5% 4,1% 2,0% 3,6% 0,9% Gns. 4,01 7,00 65,4% 41,3% 51,2% 39,0% 44,2% 26,5% Gns. 7,01 og højere 14,5% 13,0% 43,3% 57,4% 38,8% 71,1% Gns. uoplyst 6,2 % 30,3 % 1,4 % 1,6 % 13,4 % 1,5 % Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Bemærk: Et antal personer har uoplyst karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin, i tabellen kaldet gns. uoplyst. For antallet af studenter som pct. -andelene baserer sig på henvises til bilagstabel 3. Stx Forældreuddannelse har betydning for eksamensresultaterne Der er en gennemgående sammenhæng mellem eksamensresultaterne og den højeste fuldførte uddannelse blandt studenternes forældre, dette stort set uafhængigt af typen af gymnasial uddannelse. Således viser tabel 11, at for alle gymnasiale uddannelser stiger eksamensresultatgennemsnittet med forældrenes højeste fuldførte uddannelse set på aggregeret niveau. Eksempelvis svinger eksamensresultatgennemsnittet på stx mellem 5,8 blandt studenter, hvis forældres højeste fuldførte uddannelse er grundskolen, og 8,8 blandt studenter, hvis forældres højeste fuldførte uddannelse er en ph.d., mens eksamensresultatet er mindre påvirket af forældrenes højeste fuldførte uddannelse på f.eks. hf. 20 Jf. fodnote 1.

13 Side 13 af 15 Tabel 11 Eksamensresultatgennemsnit inkl. bonus A på de gymnasiale uddannelser 2013 fordelt på højeste fuldførte forældreuddannelse Højeste fuldførte forældreuddannelse Hf 21 Hf enkeltfag Hhx Htx Studenterkursus Grundskolen 5,4 6,2 5,4 6,2 6,9 5,8 Gymnasial uddannelse 5,9 6,1 6,4 6,6 5,9 6,6 Erhvervsfaglig uddannelse 5,8 6,6 6,3 6,6 6,6 6,4 Kort videregående Uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Stx 6,0 6,8 6,6 6,8 7,4 6,8 6,5 7,5 6,7 7,3 7,7 7,2 6,9 7,8 7,1 7,7 7,7 8,2 Ph.d. mv. 8,0 8,4 7,0 8,8 NA 8,8 Uoplyst forældreuddannelse 5,5 6,1 5,5 6,3 NA 5,9 Bemærk: Højeste fuldførte forældreuddannelse betyder den højeste fuldførte uddannelse blandt den studerendes mor eller far. For antallet af studenter som gennemsnittene baserer sig på henvises til bilagstabel 4. Prøvekaraktergennemsnit for studenterne 2013 Foruden eksamensresultaterne har UNI C Statistik & Analyse samlet de prøvekarakterer, der figurerer på eksamensbeviserne blandt studenterne Tabel 12 nedenfor viser for et udvalg af fag prøvekaraktergennemsnittet fordelt på prøveform, niveau og gymnasial uddannelse Jf. fodnote Det tidligste karakterafgivningsår for de enkelte fagkarakterer går tilbage til Prøvekaraktergennemsnittet for samtlige fag fremgår af bilagstabel 5.

14 Side 14 af 15 Niveau Hf 25 Tabel 12 Udvalgte prøvekaraktergennemsnit for studenterne på de gymnasiale uddannelser 2013 fordelt på fag, prøveform og niveau 24 enkeltfag Hhx Htx kursus Stx Hf Studenter- Almen studieforberedelse, mundtlig 8,3 8,0 Dansk, mundtlig A 6,2 6,8 6,4 6,7 8,1 7,2 Dansk, skriftlig A 5,2 5,7 6,1 5,7 6,0 6,4 Engelsk, mundtlig A 7,0 7,9 6,9 7,9 6,5 7,0 Engelsk, mundtlig B 6,4 7,3 6,9 6,7 6,8 Engelsk, skriftlig A 4,8 6,2 5,7 6,4 6,0 6,0 Engelsk, skriftlig B 5,0 6,0 6,1 6,7 6,1 Kultur- og samfundsfaggruppe 6,3 7,0 Matematik, mundtlig A 7,8 7,2 6,8 4,8 7,7 6,9 Matematik, mundtlig B 5,6 6,3 5,2 4,9 5,8 Matematik, mundtlig C 5,1 5,3 4,6 5,1 5,1 Matematik, skriftlig A 6,7 5,9 6,5 5,7 7,2 7,0 Matematik, skriftlig B 5,2 6,3 5,2 5,2 5,0 Matematik, skriftlig C 4,7 5,3 Naturvidenskabelig faggruppe 5,5 5,9 Samfundsfag, mundtlig A 6,8 6,8 7,6 Samfundsfag, mundtlig B 6,4 7,1 6,6 6,4 6,3 6,8 Samfundsfag, mundtlig C 7,3 6,8 6,4 7,9 7,1 Samfundsfag, skriftlig A 5,9 6,2 Studieområde - det internationale område, mundtlig 6,9 Studieområde erhvervscase, mundtlig 6,4 Studieområdet, samlet vurdering 7,5 Studieretningsprojekt 6,5 6,5 7,1 7,2 Større skriftlig opgave 6,0 6,7 Teknikfag, byggeri og energi, A samlet vurdering 7,1 Teknikfag, design og produktion, A samlet vurdering 6,8 Teknikfag, proces, levnedsmiddel A og sundhed, samlet vurdering 7,3 Bemærk: Afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) er ikke medtaget i opgørelsen. Et antal eksamenskarakterer har uoplyst fagniveau, disse indgår af samme årsag ikke i opgørelsen. 24 De tilhørende antal prøvekarakterer fordelt på fag, prøveform, niveau og gymnasial uddannelse fremgår af bilagstabel Jf. fodnote 1.

15 Side 15 af 15 Om data Alle data i dette notat er hentet fra Eksamensdatabasen efterår Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at data i Eksamensdatabasen baserer sig på institutionernes egne indberetninger og eventuelle senere genindberetninger, hvorfor Eksamensdatabasen løbende opdateres med nye data. Genindberetninger, der er foretaget senere end udtræksdatoen for dette års data, vil således først indgå i næste års notat samt næste års opdatering af Databanken. Den løbende opdatering af data i Eksamensdatabasen betyder desuden, at tallene i notatet for de enkelte år ikke er uforanderlige over tid. Data er inklusive data fra VUC-institutioner. Det er alene data for dimittender (studenter), der er afrapporteret. Data for endnu ikke færdiguddannede gymnasieelever indgår således ikke i opgørelserne. Meritoverførte karakterer for de enkelte fag på beviset indgår ud for den institution, der udsteder beviset (det samme gælder i forbindelse med institutionsskifte). For studenter på hf og hhx, htx og stx er eksamensresultatet på 13-skalaen omregnet til 7-trinsskalaen. Omregningen er sket på individniveau efter omregningstabellen:

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A-fag Folketinget

Læs mere

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet Forfatter: Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen,

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24

Punkt nr. 22 - Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 1 af 24 Bilag 1 - Side 2 af 24 Bilag 1 - Side 3 af 24 Bilag 1 - Side 4 af 24 Bilag 1 - Side 5 af 24 Bilag 1 - Side 6 af 24 Bilag 1 - Side 7 af 24 Bilag 1 - Side 8 af 24 Bilag 1 - Side 9

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi

Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi Dansk Erhvervs gymnasieeffekt - sådan gjorde vi AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, BA.POLIT. Formål Formålet har været

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG

RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato December, 2011 RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK-ANSØGERNES VALG INDHOLD 1. Resumé 1 2. Sammenfatning

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

Analyse 8. september 2014

Analyse 8. september 2014 8. september 2014 Børn med ikke-vestlig baggrund har klaret sig markant dårligere i den danske grundskole gennem de seneste ti år Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Personer med ikke-vestlig

Læs mere