MINISKALA-VARMEPUMPE MED CO 2 SOM KØLE- MIDDEL TIL DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINISKALA-VARMEPUMPE MED CO 2 SOM KØLE- MIDDEL TIL DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRKER"

Transkript

1 MINISKALA-VARMEPUMPE MED CO 2 SOM KØLE- MIDDEL TIL DECENTRALE KRAFTVARMEVÆRKER Slutrapport EFP 2003 j.nr.: 1373/ September 2006 Kim G. Christensen, Teknologisk Institut Liviu Constantin Patru, Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen, Teknologisk Institut Carsten Rudmose, Naturgas Midt-Nord/ HNG Erik Nørregaard Hansen, Foreningen Danske Kraftvarmeværker Torben M. Hansen, Advansor A/S Industri og Energi Center for Køle- og Varmepumpeteknik

2 Sammendrag Dette er den 3. rapport, der dækker det arbejde, der er gennemført i projektet Expressorvarmepumpe til varmeproduktion i decentrale kraftvarmeanlæg (EFP 2003 j.nr.: 1373/ ). Projektet er forløbet med støtte fra Energistyrelsen. Der er i projektet lavet 2 statusrapporter med titlerne Forundersøgelse: Anvendelse af transkritiske CO 2 -varmepumper til varmtvandsproduktion i kraftvarmeværker samt Market study for transcritical CO 2 heat pumps for hot water production in CHP and CHC plants. Denne rapport beskriver opbygningen af en miniskala varmepumpe samt de gennemførte laboratorieforsøg, og konkluderer på den endelige fuldskala-løsning med CO 2 -baserede varmepumper i decentrale kraftvarmeværker. Resultatet af denne forundersøgelse af kraftvarmeværkernes driftsøkonomi er, at de introducerede markedsvilkår for salg af elektricitet samt tidens høje gaspriser gør det meget gunstigt for installationen af varmepumper til kraftvarmeproduktion. Den bedste og mest bæredygtige varmepumpeteknologi er kompressionsvarmepumpen baseret på en transkritisk CO 2. Denne type varmepumpe kan opbygges med en konventionel højtrykskompressor eller med en expressor, hvor en kompressor og ekspander er sammenbygget. Expressoren (ekspansionsdelen) vil kunne give yderligere 20% på varmpumpens COP og dermed på driftsøkonomien, men denne del er imidlertid udeladt, da det ikke er lykkedes at finde en producent, der kunne udvikle og kommercialisere denne del af teknologien. Selv uden expressordelen viser projektet store besparelsespotentialer både energimæssigt og økonomisk for kraftvarmeværkerne. Anvendelsen af varmepumper i varmeproduktionen har en miljømæssig fordel, idet det reducerede antal driftstimer på gasmotoren fører til mindre gasforbrug og lavere emissioner (CO, CO 2, NO x, CH 4, aldehyd og andet) fra forbrænding af naturgas. En anden og meget vigtig fordel ved anvendelsen af varmepumper i decentrale kraftvarmesystemer er det reducerede støjniveau branchen har i øjeblikket stor fokus på støjproblemet, der mange steder giver endog meget store udfordringer. Analysen viser, at den årlige besparelse, der opnås for en 200 m³/time Expressor TC-HP (transkritisk varmepumpe) i et 4 MW decentralt kraftvarmeværk, er i størrelsesordenen fra DKK/år til DKK/år. Disse resultater indikerer, at der på sigt burde kunne opnås en tilbagebetalingstid på mindre end 5 år. Projektgruppen tilråder fornyet satsning på varmepumper i kraftvarme-systemet. Dette vil give fordele på en lang række områder såsom miljø, økonomi, fleksibilitet på energimarkedet herunder reduktion af el-overløb og fleksibilitet på reguler-markedet samt forøge andelen af VE (vindenergi). CSP/KGC/HAC/

3 English summary This is the third report covering the work carried out in the project called "Expressorvarmepumpe til varmeproduktion i decentrale kraftvarmeanlæg" (EFP 2003 file no.: 1373/ ). The project has been financially supported by the Danish Energy Authority. Two status reports have been made during the project and they are called: "Forundersøgelse: Anvendelse af transkritiske CO 2 -varmepumper til varmtvandsproduktion i kraftvarmeværker" and " Feasibility Study: Market study for transcritical CO 2 heat pumps for hot water production in CHP and CHC plants". This report describes the set-up of a mini scale heat pump and the laboratory tests that have been carried out and draws a conclusion on the final full scale solution with CO 2 based heat pumps in CHP power plants. The result of the feasibility study on the operating economy of the CHP plants is that the introduced market conditions for sale of electricity and the current high gas prices make it favourable to install heat pumps for combined heat production. The best and most sustainable heat pump technology is the compression heat pump based on transcritical CO 2. This type of heat pump can be built with a conventional high-pressure compressor or with an "expressor" where a compressor and an expander have been built together. The expressor (expansion part) could contribute a further 20% on the COP of the heat pump and in that way on the operating economy, however, that part has been omitted as we have not succeeded in finding a manufacturer who can develop and commercialise that part of the technology. Even without the expressor part the project demonstrates considerable savings potential for the CHP plants both in relation to energy and economy. The application of heat pumps for heat production has an environmental advantage as the reduced number of operating hours on the gas engine gives a smaller consumption of gas and lower emissions (CO, CO 2, NO x, CH 4, aldehyde and others) from the combustion of natural gas. Another and very important advantage from using heat pumps in decentralised CHP systems is the reduced noise level currently, the trade has great focus on noise problems and many places they even give rise to very large challenges. The analysis shows that annual savings obtained for a 200 m³/time Expressor TC-HP (transcritical heat pump) in a 4 MW decentralised CHP plant are in the order of DKK/year to DKK/year. These results indicate that in the long term it should be possible to obtain a payback time of less than 5 years. The project group recommends renewed efforts on heat pumps in combined heat systems. That would give advantages in many areas such as the environment, economy, flexibility in the energy market including reduced electricity overflow and flexibility in the regulation of the electricity market and would also increase the share of wind energy. CSP/KGC/HAC/

4 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND FORMÅL MED PROJEKTETS ANDEN DEL TIDLIGERE TILSVARENDE UNDERSØGELSER OM INDUSTRIELLE VARMEPUMPER VURDERING AF NH 3 -VARMEPUMPE ABSORPTIONSVARMEPUMPER AMMONIAKVAND HYBRID VARMEPUMPER TRANSKRITISKE CO 2 -VARMEPUMPER (TC-HP) (R744) CO 2 -BASERET VARMEPUMPE UDEN EKSPANDER DESIGN AF MINISKALA INDUSTRIEL VARMEPUMPE OPTIMAL GASKØLERTRYK OG DESIGN AF GASKØLEREN OPTIMAL COP VED ANVENDELSE AF INTERN VARMEVEKSLER STYRING AF VARMEPUMPEN Styring af gaskølertrykket Styring af vandtemperaturen og trykgastemperatur Styring af fordamper og olieretur fra lavtrykssiden KOMPONENTER TIL MINISKALA-ANLÆGGET TC-HP DESIGNSPECIFIKATIONER (MINISKALA-ANLÆG) MÅLINGER PÅ PROTOTYPE VARMEPUMPE FORSØGSPLAN FOR EXPRESSORPROJEKT VED TEKNOLOGISK INSTITUT FUNKTIONSMÅLINGER Målepunkter GENNEMFØRELSE AF MÅLINGER FUNKTION AF ANLÆGGETS VARMEVEKSLERE OPSTART, DRIFT OG STOP AF ANLÆGGET UNDER TESTENE FULDSKALA-VARMEPUMPENS INTEGRATION I KRAFTVARMEVÆRKET INTEGRATION MED GASMOTOREN - MEKANISK KRAFTOVERFØRSEL TILGÆNGELIGE VARMEKILDER BEREGNINGSMODEL OG ØKONOMISK ANALYSE VED INTEGRATION AF VARMEPUMPER I KRAFTVARMEVÆRKER OVERGANG TIL MARKEDSVILKÅR - ELSALG ELKØB OG ELAFGIFTER GASOMKOSTNINGER OG AFGIFTER CO 2 - KVOTESYSTEMET RENTABILITET AF VARMEPUMPER PÅ KV-MARKEDET INVESTERING I VARMEPUMPE RENTABILITET AF MEKANISKE VARMEPUMPER I DECENTRAL KRAFTVARME RENTABILITET AF MEKANISKE CO 2 -BASEREDE VARMEPUMPER I INDUSTRIEL (TUNG) PROCES RENTABILITET AF MEKANISKE CO 2 -BASEREDE VARMEPUMPER I GARTNERIER MED FJERNVARME MILJØ- OG SAMFUNDSMÆSSIGE POTENTIALER BEREGNING PÅ KONKRET VÆRK BRAMMING FJERNVARME KONKLUSION PROJEKTPRÆSENTATIONER OG LITTERATURHENVISNINGER CSP/KGC/HAC/

5 13 BILAG 1 - VARMEVEKSLERE BILAG 2 RØRDIAGRAM OG ARRANGEMENT AF MINISKALA-ANLÆGGET VED TEKNOLOGISK INSTITUT BILAG 3: FORSØGSMATRIX BILAG 4: MÅLEUDSTYR PÅ FORSØGSANLÆGGET BILAG 5: MÅLERESULTATER CSP/KGC/HAC/

6 1 Baggrund Der er tidligere i projektet lavet 2 statusrapporter med titlerne Forundersøgelse: Anvendelse af transkritiske CO 2 -varmepumper til varmtvandsproduktion i kraftvarmeværker samt Market study for transcritical CO 2 heat pumps for hot water production in CHP and CHC plants. Den første rapport indeholder en kortlægning af eksisterende decentrale kraftvarmeværker til industrielle processer samt fjernvarmeforsyning. Kortlægningen omfatter driftsforhold, load profiler, gas- og elpriser, motorinstallationsdata for mellem 300 og 650 kraftvarmeværker afhængig af oplysningernes detaljeringsgrad. Kortlægningen er gennemført for at opstille en kravspecifikation for en CO 2 -varmepumpe til KV-anlæg. Endvidere er der gennemført en kortlægning af tidligere arbejde på området omkring varmepumper i relation til decentrale kraftvarmeværker samt af alternative varmepumpeteknologier. Herefter bliver den transkritiske CO 2 expressor varmepumpe beskrevet i detaljer mht. kølemiddel, design, komponenter, varmeoptag og afgivelse samt styring. Der er opstillet modeller for decentrale kraftvarmeværker med og uden CO 2 -varmepumper installeret. Modellerne kan beregne økonomiske forhold ved varmepumpe samt miljømæssige forhold. Modellerne omfatter konsekvensberegninger under både den eksisterende elafregning efter 3-ledstariffen samt i henhold til afregningsmodellen beskrevet i notatet Decentral kraftvarme på markedsvilkår. Simuleringsmodellerne er endvidere anvendt ved de efterfølgende systemberegninger. På baggrund af modellerne er der opstillet optimeringsalgoritmer, som kan beregne den optimale varmepumpestørrelse for et givet kraftvarmeværk ud fra motorstørrelse, driftsforhold, varmekilder, udnyttelsesprocent, prisscenarier m.v. Med udgangspunkt i de foregående aktiviteter er gennemført en beregning for den samlede anlægsmasse for nye kraftvarmesystemer med CO 2 -varmepumper. Beregningerne estimerer gevinsten ved anvendelse af teknologien i kraftvarmesystemer kvantificeret ved økonomiske gevinster, naturgasbesparelsespotentialet samt nedsat emission fra decentrale kraftvarmeværker. Der er endvidere gennemført analyser og beregninger på optagersystemet til varmepumpen, herunder analyse af mulighederne for udnyttelse af energi fra røggassen samt spildvarme fra de tekniske installationer til optagersystemet. Forskellige kombinationer er undersøgt, og der er påpeget yderligere miljøgevinster, der kan opnås ved at køle røggassen (udrensning af formaldehyd fra røggassen). Den anden rapport indeholder et komplet markedsstudie for hhv. varmepumper på området omkring CHP (Combined Heat and Power) samt CHC (Combined Heating and Cooling). Studiet indeholder en beskrivelse af markederne og de parametre, der påvirker disse. Endvidere er hhv. CHP og CHC beskrevet separat, hvor besparelsesmulighederne, anlægsstørrelser og antallet af anlæg er undersøgt inden for hver applikation. For CHP er der endvidere foretaget en spørgeundersøgelse, hvor 65 værker med kapaciteter over 3 MW er blevet stillet en række spørgsmål vedr. deres interesse for varmepumper. CSP/KGC/HAC/

7 Projektet har haft deltagelse af Kobe Steel (Kobelco), City University i London, Naturgas Midt-Nord/ HNG, Danske Kraftvarmeværker og Teknologisk Institut. Kobelco skulle stå for udviklingen af den kombinerede kompressor/ ekspander (expressor) i samarbejde med City University. På trods af meget positive data på økonomien ved anvendelse af transkritiske varmepumper med CO 2 samt en meget interessant markedsundersøgelse kunne Kobleco imidlertid ikke finansiere udviklingen af expressoren. Årsagen er primært, at omkostningerne i forbindelse med udviklingen af expressoren vil være for høje sammenlignet med det reelle potentiale, som Kobelco mener de er i stand til at udnytte. Den endelige prototype varmepumpe anvender således ikke en ekspander, men udelukkende en traditionel eldrevet kompressor. Dog arbejder kompressoren stadig med CO 2 som arbejdsmedie med tryk på op til 120 bar, hvilket på ingen måde kan betragtes som konventionelt. CSP/KGC/HAC/

8 2 Formål med projektets anden del Gennem projektets første del er de tekniske, miljømæssige og økonomiske aspekter i forbindelse med implementeringen af varmepumper i danske decentrale kraftvarmeværker samt i forbindelse med kombineret køle- og varmeproduktion i procesindustrien blevet kortlagt. Det markedsmæssige potentiale er analyseret og beskrevet i de 2 tidligere statusrapporter. Formålet med projektets anden del kan opdeles i 3 primære områder: 1) Endelig kortlægning af lovgivning på området med relevans til varmepumper, samt: a) Lovgivning omkring salg af el beskrives, og konsekvenser skal kortlægges. b) Lovgivning omkring afgifter på el og gas kortlægges i relation til drift af varmepumper og konsekvenser skal kortlægges. c) Udarbejdelse af endeligt beregningssoftware til fastlæggelse af driftsomkostninger. 2) Analyse af mulighederne for at anvende konventionelle kompressorer (stempler og skruer uden ekspander) til CO 2 -baserede varmepumper skal vurderes: a) Valg af komponenter b) Design af anlægget c) Styring og regulering. 3) Opbygning og test af miniskala CO 2 -varmepumpeanlæg i laboratorium, herunder: a) Design og opbygning b) Bestykning med måleudstyr c) Pålidelighed mht. olieretur og trykgastemperaturer d) Styring af vandtemperaturer e) Variable optagertemperaturer f) Afkøling af trykgassen i gaskøleren. Der opbygges et miniskalaanlæg i laboratoriet, bl.a. for at sikre, at designparametre etc. kan fastlægges, samt for at sikre fuldstændig klarhed over essentielle forhold som f.eks. styring (bl.a. af gaskølerens afgangstemperatur), olieretur, varmevekslernes opbygning og kølemiddelfyldning. Dette er parametre, som ikke umiddelbart kan fastlægges, uden at der gennemføres en række tests, og det vurderes som en oplagt mulighed at få fastlagt disse forhold, inden der opbygges et fuldskalaanlæg. Deltagerne i denne del af projektet er Teknologisk Institut, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, Naturgas Midt-Nord og Advansor. CSP/KGC/HAC/

9 3 Tidligere tilsvarende undersøgelser om industrielle varmepumper I tidligere undersøgelser af varmepumper i decentrale kraftvarmeværker er konventionel varmepumpeteknologi, som allerede er tilgængeligt på markedet, blevet analyseret. En af begrænsningerne ved mekaniske varmepumper, baseret på konventionelle stempel- eller skruekompressorer, er det øverste tilladelige driftstryk, som er begrænsende for den maksimale produktionstemperatur. Typisk vil begrænsningen i produktionen af varmt vand være ca. 60 C. Det betyder, at installationen af en varmepumpe skal være i serie med det termiske system og derfor kun tillade en vis opgradering af temperaturniveauet før endelig opvarmning til den krævede forsyningstemperatur gennem gasmotorens kølevandskreds. 3.1 Vurdering af NH 3 -varmepumpe Der findes prototyper af 50 bars (svarende til en mætningstemperatur på 89 C) NH 3 -kompressorer på markedet. Dette betyder, at man ved anvendelse af disse kompressorer vil kunne hæve temperaturen fra returen på 40 C til fremløb på 80 C. Effektiviteten for processen vil ligge på samme niveau som ved anvendelse af den transkritiske CO 2 -varmepumpe (varme COP ). Imidlertid foreligger en række vanskeligheder, der skal løses, før NH 3 vil være relevant til varmepumpeformål i relation til denne applikation. Ved kompression i ét trin bliver trykgastemperaturen høj (omkring 150 C), hvilket kan gøre det nødvendigt med diverse tiltag mht. reduktion af temperaturen af trykgassen (flertrinskompression/interkøling). Endvidere vil olieretur-systemet være mere kompliceret end for CO 2 -systemets og ammoniakkens manglende kompatibilitet med kobber, og visse polymerer skal også håndteres. Endelig skal giftigheden af NH 3 håndteres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 3.2 Absorptionsvarmepumper Absorptionsvarmepumper har den fordel, at de anvender varme til at drive processen. Til høj temperatur anvendes normal vand/ LiBr baserede systemer. I KV-systemer vil absorptionsvarmepumpen kunne give samme økonomiske besparelse som kompressionsvarmepumperne, men typisk vil absorptionsvarmepumper ikke kunne levere de samme høje temperaturer som den CO 2 -baserede kompressionsvarmepumpe. Ettrins-absorptionsvarmepumper har en teoretisk varme COP på ca. 1,6, og de maksimalt opnåelige temperaturer ligger på ca. 60 C. Hvis temperaturen skal løftes til 80 C, skal systemet opbygges med flere trin, hvilket fordyrer systemet. Endvidere har vand/ LiBr-systemer store krav til vedligeholdelse pga. af det stærkt korrosive stofpar. Fyldningen skal skiftes hvert 4. år, og levetiden er ikke mere end 20. Ifølge danske undersøgelser 1 ligger tilbagebetalingstiderne over 5 år. 1 Varmepumper i industrien, Carl Bro as, 1999 CSP/KGC/HAC/

10 3.3 Ammoniakvand hybrid varmepumper Som nævnt oven for er traditionelle varmepumper med ammoniak begrænset til 60 C, og derfor kan de kun anvendes til serieinstallation med dårlige tilbagebetalingstider. Det er dog muligt at anvende vand og ammoniak som binært kølemiddel i et hybrid kredsløb med absorption og dampkompression, og derved opnå en teoretisk COP på 3,5 ved en varmtvandstemperatur på 90 C. I praksis skal den kemiske stabilitet af vand og NH 3 samt olien i anlægget demonstreres, og ingen kommercielle systemer er tilgængelige. 3.4 Transkritiske CO 2 -varmepumper (TC-HP) (R744) Transkritiske varmepumper (TC-HP'er) anvendes allerede i mindre anlæg til varmtvandsopvarmning og luftopvarmning til beboelsesopvarmning. Endvidere anvendes transkritisk CO 2 i mindre A/C-anlæg. TC-HP'er kan producere 90 C varmt vand ved at udnytte temperaturglidningen i CO 2 -gaskøleren. Set ud fra disse erfaringer fra mindre systemer vurderes det, at TC-HP'er er mulige og overlegne alternativer i industrielle varmepumpesystemer sammenlignet med alle ovennævnte teknologier. Dette er udgangspunktet for forundersøgelsens detaljerede analyse af TC-HP'er i industrielle varmepumpeinstallationer. Set ud fra kredsprocessen giver TC-HP et enklere systemlayout, og komponenterne kan gøres tilgængelige inden for en fornuftig tidsramme. Den største udfordring for TC-HP i større systemer er at behandle det højere tryk på en rentabel måde. På figuren nedenfor ses den CO 2 -baserede varmepumpe med ekspander. Den er opbygget af en kompressordel, som suger kølemiddelgassen fra fordamperen og komprimerer den til et tryk på omkring 100 bar. Gassen ledes gennem gaskøleren, hvor vand opvarmes fra 30 C til eksempelvis 90 C. Den afkølede kølemiddelgas varmeveksler med sugegassen i den interne varmeveksler og strømmer derefter gennem ekspanderdelen, som er med til at drive kompressoren. I ekspanderen vil en del af gassen omdannes til væske pga. af ekspansionen, og gas og væske ledes til fordamperen. Her vil kølemidlet fordampe gennem optagelse af varme fra enten spildvarme eller omgivelserne, og endeligt vil kølemiddelgassen igen strømme gennem den interne varmeveksler til kompressoren. Ekspanderen erstatter således den ekspansionsventil, der normalt monteres i et køle-/ varmepumpesystem, og dermed kan ekspansionstabet udnyttes. Dette vil normalt, med CO 2 som arbejdsmedie betyde, at systemets effektivitet forbedres med 20%. CSP/KGC/HAC/

11 IHX by pass Fordamper Internal HX M Gaskøler Figur 3.1: TC-HP med expressor. Kompressor og ekspanderdelen er sammenbygget i én maskine, som er opbygget efter skrueprincippet. Den ene ende fungerer som kompressor, mens den anden ende fungerer som ekspander. De aksiale og radiale kræfter på de to rotorer udbalanceres af de to dele, og konstruktionen er derfor meget robust. Maskinen er designet til at kunne køre op til 120 bar. Pga. kompressor/ ekspander-princippet har systemet fået tilnavnet CO 2 Expressor. CSP/KGC/HAC/

12 4 CO 2 -baseret varmepumpe uden ekspander Forundersøgelsen viser, at varmepumper baseret på CO 2 som kølemiddel er meget interessante, selv om expressor-teknologien (anvendelse af ekspander) ikke kan udvikles. Almindelige kompressorer f.eks. stempler eller skruer (uden ekspanderdelen) er tilgængelige på markedet i mindre målestok, og tilgængeligheden vokser måned for måned. Varmepumpens expressor bidrager til en forbedret COP for varmpumpen på 15-20% i forhold til en mere konventionel løsning uden ekspander 2. Den driftsmæssige besparelse ved anvendelse af expressoren ligger på omkring kr./ år sammenlignet med en varmepumpe uden expressor (traditionel kompressor og ekspansionsorgan) i en 4 MW gasmotor. Denne besparelse skal imidlertid holdes op imod en merinvestering på ca kr. Samlet set vil dette faktisk betyde at tilbagebetalingstiden forøges med ca. 0,5 år ved anvendelse af expressor-teknologien. Derfor ser det ikke ud, som om økonomien er forringet set med kraftvarmeværkernes øjne, hvis ekspanderdelen af expressoren udelades. I princippet kan HP'en opbygges med eller uden en ekspanderløsning. Figur 4.1 viser de årlige besparelser for et decentralt kraftvarmeværk, som ekspanderen bidrager til med årlige driftstimer. For de større kraftvarmeværker (4000 kw) bidrager ekspanderen med ca. 13% af besparelserne, mens bidraget beløber sig til 50% for de mindre anlæg (1000 kw) Besparelser [DKK/år] kw 3000 kw 2000 kw 1000 kw ,2 0,4 0,6 0,8 1 Expander-effektivitet [-] Figur 4.1: Årlige besparelser (2003-tal, årlige driftstimer) afhænger af ekspandereffektiviteten i kommunale forsyningspligt med motorstørrelser fra 1000 til 4000 kw 3. I tabel 4.1 er værdien og den tålte ekstraomkostning for ekspanderen vurderet, når en lineær 4-årig tilbagebetalingsperiode forudsættes. Den tålte ekstraomkostning ved en ekspander omfatter ikke investeringsbesparelser på en gaskølertrykregulering og ekspansionsventil. 2 Forundersøgelse: Anvendelse af transkritiske CO 2 -varmepumper til varmtvandsproduktion i kraftvarmeværker. 3 Forundersøgelse: Anvendelse af transkritiske CO2 -varmepumper til varmtvandsproduktion i kraftvarmeværker. CSP/KGC/HAC/

13 Tabel 4.1: Ekspanderværdi vurderet efter bidrag til årlige besparelser 3. Motorstørrelse Ekspanderværdi Tålte ekstra ekspanderomkostninger kw DKK/år DKK ,364 89, , , , , , ,304 1) Forskel i årlige besparelser fra en ekspander med 70% adiabatisk effektivitet sammenlignet med ingen ekspander. 2) Forudsætter en 4-årig lineær tilbagebetalingstid. Varmepumpens opgave er at hæve vandtemperaturen på den varme side fra 40 til ca. 80 C. Dette gøres ved at tage varme fra optagersiden (spildvarme fra røggassen). I princippet kan en (transkritisk) varmepumpe opdeles i tre hovedelementer: a) fordamperdelen, der optager energien ved den lave temperatur. b) kompressoren, der flytter energien fra det lave temperaturniveau til det høje. c) gaskøleren, der afgiver energien til omgivelserne. Både fordamper og gaskøler er statiske varmevekslere, der med rigtige termiske design ikke giver anledning til store problemer (fokus skal dog rettes mod optimalt termisk design af gaskøleren). Dog stilles der væsentlige krav til vandkvaliteten, da tilsmudsning af vekslerne skal undgås. Kompressoren, derimod, er en mekanisk del, hvor vi specielt i forhold til det høje driftstryk ved CO 2 skal fokusere på design, smøring og driftskonditioner. For at kompressoren kan fungere i anlægget uden uønskede driftsstop, skal den arbejde inden for specificerede driftsbegrænsninger: a) trykforhold b) sugetryk c) omløbstal d) overhedning. Hertil kommer, at indsugningsgassen under alle forhold skal være fri for væske, der kan give anledning til væskeslag og til olieudslip til anlægget. En anden væsentlig ting ved et køleanlæg er den cirkulerende oliemængde. Olie i en kølekompressor har flere formål: a) at smøre kompressoren b) at køle trykgassen, så kompressionsforløbet bliver driftsøkonomisk gunstigere. Ved passage af kompressoren varmes olien op. Denne varme skal fjernes i en oliekøler. I anlægget er der anvendt en vandkølet oliekøler. CSP/KGC/HAC/

14 Da olien i de fleste tilfælde giver problemer ude på anlægget, er man interesseret i at få så lidt olie med ud som muligt. Til dette formål er der installeret en passende olieudskiller lige efter kompressoren. Olie i systemet kan medføre manglende olie i kompressoren og dermed nedsat smøring, men også nedsat varmeovergang i varmevekslerne. I figur 4.2 nedenfor ses den transkritiske varmepumpe uden expressor. Varmepumpen er parallelt integreret med vandsystemerne fra gasmotoren og tager primært spildvarmen fra røggassen efter LT-veksleren, hvilket er den sammenbygning projektgruppen foreslår. Varmepumpen består af en gaskøler (varmepumpens varmeafgiver), fordamper (varmepumpens varmeoptager) samt en kompressor, en intern varmeveksler og styringsventil. På optagersiden optager varmepumpen spildvarme primært fra røggassen, men varme fra maskinrum og omgivelser kan også anvendes. Anvendes f.eks. jordslange vil den lavere temperatur af varmekilden medføre en markant reduceret effektivitet af varmepumpen, og løsningen vurderes ikke umiddelbart interessant under nuværende betingelser. Varmepumpen arbejder i det overkritiske område for CO 2 med et tryk på 115 bar i gaskøleren. Fra gaskøleren ekspanderes CO 2 ned til 50 bar i fordamperen, hvor spildvarme optages. Varmeoptag fra omgivelser Varmeoptag fra maskinrum Varmeoptag fra røggas Den transkritiske varmepumpe med CO 2 som arbejdsmedie er således et simpelt anlæg, men der stilles specielt store krav til design af anlæggets komponenter i relation til høje arbejdstryk (op til 115 bar). Forskellen fra den konventionelle mekaniske varmepumpe ligger i, at den transkritiske varmepumpe ikke har kondensering ved afkøling af gassen på højtrykssiden, men udelukkende afkøling af gassen. Herved opstår der et temperaturglid/ afkøling af kølemiddelgassen, der modsvarer det temperaturglid, der ligger på fjernvarmevandets opvarmning fra 40 C til 80 C. Varmepumpe Fordamper PC Kompressor Gas cooler Intern veksler Højtryksventil Ud over de høje arbejdstryk ligger der store udfordringer i det termiske Figur 4.2: Principskitse af varmepumpe og integrationen i det decentrale kraftvarmeanlæg. design af gaskøleren samt styring af anlægget beherskes disse discipliner kan der opnås virkningsgrader for varmepumpen, der er langt bedre end alle andre varmepumpeteknologier. CSP/KGC/HAC/

15 Varmepumpen kan enten være el-drevet eller mekanisk drevet. Imidlertid er energiafgiften på el så høj, at det bedre kan svare sig at tilkoble varmepumpen mekanisk, hvilket kan implementeres på de fleste gasmotorer (herom senere). CSP/KGC/HAC/

16 5 Design af miniskala industriel varmepumpe Projektet har taget udgangspunkt i en fuldskala-varmepumpe svarende til en 4 MW e gasmotor. På denne størrelse gasmotor kan der hentes ca. 950 kw varme fra røggassen ved afkøling fra 60 C til 30 C. Samtidig anvendes 350 kw mekanisk effekt eller el til at drive varmepumpen, hvilket betyder, at der produceres kw varme svarende til ca. 20% af gasmotorens egen varmeproduktion. Miniskala-anlægget er imidlertid noget mindre i størrelse med en samlet varmeydelse på ca. 60 kw, men principielt er anlægget opbygget fuldstændig identisk med principperne for det fremtidige fuldskala-anlæg. Designkonditionerne er: Fordampertemperatur: 20 C/ 56 bar (optager varme ved at afkøle vand fra 30 til 25 C) Returtemperaturen: 38 C (fjernvarmevand) Fremløbstemperatur: 80 C (fjernvarmevand) Driftstryk (højtryk): 115 bar Principielt er miniskala-anlægget opbygget som vist nedenfor: Compressor 40 C / 57 bar Gas cooler 20 C / 57 bar TT I C / 115 bar Evaporator Internal Heat Exchanger PC 35 C / 115 bar High pressure control valve Figur 5.1: TC-HP uden expressor som miniskala-anlæg ved Teknologisk Institut. Miniskala-anlægget er simpelt opbygget af 5 hovedkomponenter. En kompressor, en gaskøler, en intern varmeveksler, en ekspansionsventil og en fordamper. Billedet nedenfor viser et billede af miniskala-anlægget. CSP/KGC/HAC/

17 Figur5.2: Billede af prototypeanlægget ved Teknologisk Institut. Hovedkomponenterne er markeret på billedet. Prototypeanlægget er opbygget på en ramme med dimensionerne 2000x2000x1500 (hxlxb), hvilket giver god plads mellem komponenterne til eventuelle modifikationer, hvis det viser sig nødvendigt. Komponenterne og rør er udformet i stål og sammenføjet ved svejsning. Den varme side af systemet (afgiversiden) er isoleret for at minimere varmetabet. Specielle pladevarmevekslere anvendes som fordamper og gaskøler, mens kompressoren er en semihermetisk stempelkompressor. Systemets maksimale arbejdstryk er 120 bar på tryksiden og 60 bar på lavtrykssiden. Højtryksventilen er en specielt udviklet elektronisk ventil fra Danfoss. Beholdere (olieudskiller og lavtryksreceiver) er svejste og godkendte til de høje tryk. De tilgængelige varmekilder og returvandstemperaturen fra det decentrale kraftvarmesystem afgør det optimale driftspunkt. Fire specifikke forhold skal vurderes, når varmepumper skal designes til anvendelse for CO 2 : Modstrømsvarmeveksling i CO 2 -gaskøleren o Skal tillade produktion af varmt vand på op til 90 C og samtidig sikre en god afkøling af kølemidler (en analyse af temperaturprofilen på begge sider af varmeveksleren er nødvendig for at designe veksler). Anvendelsen af varmevekslere i KV-systemer stiller krav til vandkvalitet, syreindhold samt maksimalt temperaturniveau. CSP/KGC/HAC/

18 Udnyttelse af ekspansionsarbejde o Potentialet for COP-forbedring er større og derfor mere attraktivt i sammenligning med traditionelle kølemidler. Denne del er som førnævnt udeladt, da produktionen af expressoren ikke kunne gennemføres inden for dette projekts rammer. Optimal COP o Valg af gaskølertryk (afhængig af fordampningstemperaturen og CO 2 - udløbstemperaturen af gaskøleren). o Valg af intern varmeveksler. o Opnåelig fordampertemperatur afhængig af temperaturen af varmekilden. Drift af anlægget o Sikring af oliekøling o Sikring af olieretur o Styring og overvågning. o Støj. 5.1 Optimal gaskølertryk og design af gaskøleren For en CO 2 TC-HP eksisterer et optimalt gaskølertryk, hvor COP'en har en maksimal værdi. Det optimale gaskølertryk afhænger af to parametre, nemlig udløbstemperaturen på gaskøleren og fordampningstemperaturen. Med de varmekilder, som er til rådighed, og som er blevet undersøgt, viser det optimale gaskølertryk (med fast gastemperatur på afgangen af gaskøleren på 45 C) kun lille afhængighed af fordampningstemperaturen. Udløbstemperaturen på gaskøleren har større indflydelse på det optimale tryk og er bestemt af temperaturen på returvandet fra varmesystemet. Den skal være så lav som mulig, hvis større COP skal opnås. At sænke gaskølerudløbstemperaturen kræver større overhedning på kompressorens sugeside for at give 80 C varmt vand, dvs. effektiviteten af den interne varmeveksler skal forøges. COP Optimal gaskølertryk [bar] Gaskøler udløbstemperatur [ C] TC-HP Expressor TC-HP TC-HP opt Expressor TC-HP opt Optimal gaskølertryk Figur 5.3: Maksimal COP ved optimal gaskølertryk (højre akse) ved fast fordampningstemperatur (20 C). CSP/KGC/HAC/

19 Figuren 5.3 viser det optimale gaskølertryk (den grønne linie til højre y-akse) og COP en for hhv. TC-HP med og uden ekspander. De stiplede grafer viser COP en ved det optimale tryk, mens de fuldt optrukne viser COP en ved fastholdt tryk. Flertallet af decentrale kraftvarmeværker har driftsforhold, som tillader gaskølerudløbstemperaturer på mellem 40 C (vinter) og 50 C (sommer). På baggrund af de månedlige driftsprofiler og den faktiske returvandstemperatur kan det største antal driftstimer forventes ved 45 C gaskølerudløbstemperatur. Derfor anses denne temperatur for at være en passende designværdi. Dette betyder, at det optimale tryk skal findes omkring 105 bar. Kravet til gaskølerens design er, at returvandet fra fjernvarmen kan opvarmes til 80 C. Samtidig ønsker vi afkøle kølemiddelgassen gennem gaskøleren så tæt på returvandets temperatur som muligt. Vha. den interne varmeveksler og det valgte gaskølertryk kan tilgangstemperaturen af kølemiddelgassen påvirkes. En mere effektiv intern varmeveksler og højere gaskølertryk giver højere gastemperatur. Samtidig kan vandstrømmen gennem gaskøleren varieres. Ved mindre vandmængde er det muligt at opvarme vandet mere, men i dette tilfælde bliver afkølingen af gassen også dårligere, og COP en for varmepumpen falder. På figuren 5.4 (nedenfor) ses den kombination, der er valgt for testanlægget Temperature [ C] Refrigerant Water Step (Counter flow) Figur 5.4: Temperaturforholdet på henholdsvis kølemiddelsiden og vandsiden gennem gaskøleren. For ikke at sænke COP en for meget, kan vandflowet ikke reduceres mere end højest nødvendigt. Samtidig er temperaturdifferencen midt i gaskøleren meget lille (step 8-12), hvilket koster et stort areal i varmeveksleren. Samlet set vurderes det, at det er muligt at nå vandtemperaturer på 80 C samtidig med at den udgående temperaturdifferens mellem kølemiddel og vand er på 5K. CSP/KGC/HAC/

20 5.2 Optimal COP ved anvendelse af intern varmeveksler Valg af den interne varmeveksler påvirker COP'en, men også den opnåelige temperatur af det vand der skal opvarmes. I det tidligere arbejde, der er gennemført, ses at den interne varmveksler forringer COP, når der anvendes en ekspander i processen. Imidlertid forholder det sig lige modsat, når der ikke anvendes ekspander. Dog er det i alle tilfælde nødvendigt at anvende den interne varmeveksler for at opnå den høje temperatur af trykgassen, der er nødvendig for at opnå den høje vandtemperatur fra varmepumpen. COP 6,5 5,5 6 4,5 5 3,5 4 2,5 3 1,5 2 0, ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Gaskøler udløbstemperatur [ C] TC-HP Expressor TC-HP IHX-effektivitet IHX-effektivitet [-] Figur 5.5: COP-afhængighed på gaskølerudløbstemperaturen ved fast fordampningstemperatur (20 C) og fast gaskølertryk (105 bar). Højre akse: Nødvendig IHX-effektivitet for produktionen af 80 C varmt vand. IHX-effektiviteten kan reguleres via en bypass gennem en ventil på lavtryksgassiden (for omkostningsreduktion). Ventilen minimerer IHX'ens indflydelse ved at regulere den krævede IHX-effektivitet i overensstemmelse med udløbstemperaturen på det varme vand fra gaskøleren. 5.3 Styring af varmepumpen Styring af gaskølertrykket Det optimale gaskølertryk er beregnet til 105 bar, men kurven for optimal COP er meget flad for tryk højere end 105 bar. For at sikre, at varmepumpen kan nå tilstrækkeligt høje temperaturer, er det derfor besluttet at operere ved konstant gaskølertryk på ca. 115 bar. Dette giver også lidt tolerance i forhold til varierende driftskonditioner. CSP/KGC/HAC/

21 5.3.2 Styring af vandtemperaturen og trykgastemperatur Et bypass af den interne varmeveksler sikrer en regulering af vandtemperaturen og fungerer samtidig som sikkerhed i forbindelse med for høje trykgastemperaturer Styring af fordamper og olieretur fra lavtrykssiden Fordampersiden udformes som et oversvømmet system. Fordamperen designes med shell/ plate konfiguration med indbygget separator. Endvidere tilpasses systemets kølemiddelfyldning til applikationen. Driftsbetingelserne er rimelig konstante. Oliereturen sikres gennem et retursystem med afkoger. Der kan både anvendes blandbare og ublandbare olier. 5.4 Komponenter til miniskala-anlægget Der findes flere leverandører af højtrykskompressorer på markedet. Mange af producenterne har dog ikke store kompressorer, men kun små kompressorer for anvendelse til kommerciel køling. Dog findes der 3 leverandører, der producerer større kompressorer. Dette er Dorin, Bock og Bitzer. Der er i dette projekt anvendt en Dorin semihermetisk eldrevet kompressor med slagvolumen på 10,7 m 3 /h. Elmotoren er på 18 kw. Den anvendte olie er en opløselig PAG olie. Valget af varmevekslere er vanskeligt primært ud fra de strenge krav til små temperatur-differencer (små tab) samt de høje tryk. På baggrund af ovenstående blev det på et tidligt tidspunkt vurderet nødvendigt at anvende en oversvømmet fordamper (høj effektivitet) og diverse Figur 5.6: Den anvendte CO 2 - kompressor fra Dorin. varmevekslertyper er vurderet i forhold til de høje tryk. Plate and shell varmevekslerne har pladevarmevekslernes fordel i forhold til kompakthed og pris, men samtidig rørbundtvekslernes egnethed til anvendelse ved høje tryk. En varmeveksler fra Vahterus er valgt med specifikationer listet i bilag 1. Kravene til gaskøleren er endnu mere skrappe end til fordamperen. Dette gælder både mht. trykniveau (min. 120 bar) og det termiske design. Umiddelbart ville det i forhold til trykniveauet og den termiske længde være en fordel at vælge en koaksial varmeveksler, men pga. kravene til den termiske effektivitet vil det være umuligt at producere en varmeveksler med tilstrækkeligt areal uden at veksleren ville blive uhensigtsmæssig stor. Pladevarmevekslere kan normalt ikke holde til de høje tryk, men printed curcuit heat exchangers, hvor kanalerne i hver plade er kemisk bearbejdede og pladerne svejst sammen, kan holde til meget høje tryk. Figur 5.7:Den anvendte fordamper (venstre) og gaskøler (højre). CSP/KGC/HAC/

22 Netop denne type varmeveksler, som kan leveres fra Heatric, kan således give de egenskaber, der stilles i denne applikation (specifikationer på gaskøleren er listet i bilag 1). Med udgangspunkt i disse komponenter er miniskala-anlægget opbygget ved Teknologisk Institut. Rørdiagrammet for anlægget kan ses i bilag TC-HP designspecifikationer (miniskala-anlæg) Ovenstående underkonklusion vedrører driftsbetingelser og økonomi og kan opsummeres i følgende nøgletal for varmepumpens designspecifikationer. Designtryk (gaskøler/fordampning): 120 bar/ 60 bar Trykforhold: 2 Virkningsgrader (isentropisk/volumetrisk): 0,6/ 0,8 Kompressor slagvolumen: Gaskøler trykregulering: Kapacitetsregulering: 10,7 m³/h Ingen, 115 bar fast tryk Ingen, TC-HP i 100% kapacitet ved drift samtidig med gasmotoren Fordampningstemperatur: 20 C Fordamper: CO 2 /water, 60 bar designtryk Fordampningstrykregulering: Konstant 57 bar, (Sikrer fast gaskølertryk) (35 bar frostsikring) Gaskøler udløbstemperatur: 45 C Gaskøler: CO 2 /vand, 115 bar designtryk Varmtvandsproduktionstemperatur: 80 C IHX-effektivitet: 0,4 IHX: CO 2 / CO 2, 120 bar designtryk IHX-regulering: Indsugningsgas bypass CSP/KGC/HAC/

23 6 Målinger på prototype varmepumpe 6.1 Forsøgsplan for expressorprojekt ved Teknologisk Institut I praksis vil varmepumpen udsættes for forskellige temperaturer for hhv. optagersiden og afgiversiden (vandtemperaturer og flow). De eneste parametre vi kan styre på varmepumpen er højtrykket, som kan styres vha. højtryksventilen og vandets afgangstemperatur, som styres gennem bypass af den interne varmeveksler. Der er således fastlagt en forsøgsplan, hvor varmepumpen gennemmåles ved variation af fordampertemperaturen (optager-siden), returtemperaturen på den varme side (afgiversiden) og fremløbet. Endeligt varieres højtrykket. Bypass af den interne varmeveksler er ikke anvendt. Standardkonditionerne er: Fordampertemperatur: 20 C Returtemperaturen: 38 C Fremløbstemperatur: 80 C Driftstryk (højtryk): 115 bar Forsøgsmatricen ses i bilag Funktionsmålinger Ud over de skitserede målepunkter i forsøgsmatricen er der en række andre forhold, der er interessante at undersøge vedr. drift og funktion af anlægget. Det drejer sig om procedurer for opstart og nedlukning samt olieafkast og olieretur. Endvidere kunne effekten af bypass af den interne varmeveksler (er ikke gennemført) samt isolering af kompressoren undersøges (er gennemført) Målepunkter På figuren nedenfor (også vist i bilag 4) ses placeringen af måleudstyret. Numrene på udstyret kan genfindes på rørdiagrammet samt i forsøgs- og resultatmatricerne. Temperatur (TT) måles med termoelementer (±0,2 K), trykket (PT) med tryktransmittere (±0,05 bar) og flow med corolismåler på kølemiddelsiden (±2%) og magnetisk måler på vandsiden af gaskøleren (±3%). Det elektriske effektoptag til kompressoren måles med en 3-faset effektmåler (±2%). CSP/KGC/HAC/

24 TT 01 Compressor TT 02 TT C / 57 bar TT 09 TT 08 FT 01v TT 04v TT 02v PT C / 57 bar TT 06 Gas cooler 45 C / 115 bar TT 07 PT 03 TT 03v TT TT 01v Internal Heat Exchanger Evaporator TT 05 PC FT 01 PT 02 TT 04 High pressure control valve 35 C / 115 bar Figur 6.1: Måleudstyret på miniskala-anlægget. Det vurderes, at de samlede usikkerheder på de beregnede COP-værdier og varmeydelser ligger på maksimalt 5%. 6.3 Gennemførelse af målinger Der er gennemført målinger på det opbyggede laboratorieanlæg i juni og juli måned Målingerne er forløbet planmæssigt, og anlægget har vist sig nemt at arbejde med. Der er gennemført ca. 20 testkørsler - svarende til testmatricen plus nogle få ekstra tests. Endvidere viste det sig, at vandpumpen på gaskølersiden (den varmeside) var dimensioneret i underkanten af det nødvendige, således at vandflowet var for lille til at gennemføre en række af forsøgene. Således er forsøg 4-7 i forsøgsmatricen ikke gennemført. Endelig var sikkerhedsventilen på lavtrykssiden af anlægget fra producentens side stillet lidt lavere end de 60 bar, den var bestilt til, hvilket betød, at den begyndte at åbne allerede ved 57 bar. Således kunne forsøg 16 med meget høj fordampertemperatur heller ikke gennemføres pga. af trykniveauet. Imidlertid giver de resterende målinger et utroligt godt billede af performance af varmepumpen, og de indhentede data virker meget valide. I bilag 5 ses en tabel med de vigtigste måledata. På de næste sider vil nogle af hovedkonklusionerne blive trukket frem. Der er behandlet store datamængder, og ikke alle detaljer kan inddrages i denne rapport. CSP/KGC/HAC/

25 Det første ved laboratorieforsøgene, der var interessant at undersøge, var, om det overhovedet er muligt at nå vandtemperaturer på 80 C eller højere med en den transkritiske CO 2 - varmepumpe. Figuren nedenfor viser, at bekymringer i denne retning er ubegrundende. 95,00 90,00 Temperatur af fremløb [ C] 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00 115,00 120,00 Afgangstryk [bar] Figur 6.2: Vandtemperatur (fremløb) som funktion af gaskølertryk. Cirkel indikerer de højeste opnåede temperaturer af det opvarmede vand. Alle målingerne på figuren er gennemført med fordampertemperaturer omkring 20 C. Som det ses har afgangstrykket en væsentlig indflydelse på hvilke temperaturer, der kan opnås. Måske lidt overraskende er det kun nødvendigt at køre med afgangstryk omkring 105 bar for at nå 80 C på fremløbet. Endvidere ses det, at man relativt simpelt (ved at hæve afgangstrykket) kan levere vandtemperaturer helt op til 90 C. Dette understreger potentialet for CO2- varmepumpen, når der ønskes høje temperaturer. Figuren nedenfor viser den første dataserie, hvor afgangstrykket fra kompressoren er varieret. For hele serien er fordampertemperaturen holdt omkring 20 C, og vandets returtemperatur til gaskøleren er holdt omkring 38 C. Vandflowet gennem gaskøleren er holdt konstant på ca. 1,2 m 3 /h. CSP/KGC/HAC/

26 COP [-] 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 COP beregnet COP målt Effektoptag Varmeydelse Optimal COP Komp med iso Helt isoleret 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Kapacitet/ effektoptag [kw] 2,00 0,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00 115,00 Afgangstryk fra gaskøler [bar] Figur 6.3: COP, ydelse og effektoptag som funktion af gaskølertryk (rød er beregnet og blå er målt). På figuren ovenfor ses 6 forskellige kurver, hhv. 3 målte og 3 beregnede. Den målte COP vokser med stigende afgangstryk fra kompressoren (som forventet). Det forventede optimale tryk ligger omkring 105 bar, men det ser ud, som om at det ligger en smule højere for testanlægget. Den målte COP topper ved 110 bar omkring 3,2. Endvidere ses det, at den målte og beregnede varmeydelse fra varmepumpen ligger på samme leje med en stigende tendens for stigende afgangstryk (også forventet). Dog ligger det målte effektoptag højere end det beregnede, hvilket samlet betyder, at den beregnede COP for varmepumpen ligger noget højere end den målte (3,7 mod 3,2). For at finde årsagen til den lavere COP er anlægget systematisk gennemgået. Den varme side er isoleret med 20 mm stenuld. Imidlertid er kompressoren og olieudskilleren ikke isoleret. På forsøgsdataene kan vi se, at vi mister ca. 2K på gastemperaturen fra afgangen af kompressoren frem til gaskøleren. Med den givne massestrøm og en varmekapacitet på 2,3 kj/kg svarer dette til ca. 1,4 kw. Endvidere er det samlede varmetab fra kompressoren (stråling og konvektion) omkring 0,9 kw, mens det fra oliekøleren er ca. 0,3 kw. Samlet set ligger varmetabet på ca. 2,6 kw, der ved fuld isolering kunne give ca. 4,5% bedre COP. I standard driftssituation vil COP således stige fra 3,2 til 3,34. Dette punkt er lagt ind i figuren oven for (stor grøn firkant - helt isoleret ). Endvidere er der gennemført forsøg med isoleret kompressor, hvor COP en steg fra 3,2 til 3,26 (lille grøn firkant - komp med iso ). Hele forklaringen på den lavere målte COP sammenlignet med den teoretiske kan dog ikke findes i varmetabet. Tryktabene i anlægget kan også spille en væsentlig rolle. Tryktabet på tryksiden af varmepumpen ligger på omkring 1,5 bar, hvilket er helt efter designet (gaskølerens tryktab alene er beregnet til 0,5 bar). Imidlertid kunne det se ud, som om tryktabet på sugesiden er noget/meget højere end forventet. Her er det nok primært den interne varmeveksler (beregnet til 0,25 bar). Det vurderes, at tryktabet ligger på 3-5 bar (0,8 K/ bar), men desværre er dette tryktab ikke målt. CSP/KGC/HAC/

27 Endvidere kan man forestille sig, at kompressorens isentropiske virkningsgrad er en smule dårligere, end producenten har oplyst. Det vil også kunne forklare det højere effektoptag. Endelig kan en forklaring være, at den målte temperatur af kølemiddelgassen ud af gaskøleren ikke giver et korrekt billede af den virkelige temperatur. Dette kunne skyldes, at gaskøleren er sammenbygget med den interne varmeveksler, hvor målelommen er lagt som en boring ind i den samlede veksler i grænsen mellem de to varmevekslere. Termisk ledning kan forskyde den målte temperatur 1-3K. På baggrund af ovenstående og med tilpasning af anlæggets design vil det således være særdeles realistisk at nå 3,7-3,8 i standardkonditionen (COP-værdier, som vi også regner med i andre dele af denne rapport). I det efterfølgende er der fortsat ikke korrigeret for varmetab, tryktab og virkningsgrader, således at de fremviste målte data er de ægte målte data uden korrektioner. Figuren nedenfor viser returtemperaturens indflydelse på hhv. COP og varmeydelse. 4,00 80,00 3,80 70,00 COP [-] 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 COP målt Varmeydelse beregnet COP beregnet Varmeydelse målt 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Kapacitet/ effektoptag [kw] 2,00 0,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 Returtemperatur [ C] Figur 6.4: COP og ydelse som funktion af returtemperatur (rød er beregnet og blå er målt). Det ses af ovenstående figur, at både COP og kapacitet falder drastisk med stigende returtemperatur (skyldes kølemidlet termofysiske egenskaber). Således er varmepumpens performance meget afhængig af afkølingen af fjernvarmevandet, hvilket i øvrigt i nogen udstrækning også gælder for en gasmotor. Endeligt vises nedenfor COP, og varmeydelsens afhængighed af fordampertemperaturen. CSP/KGC/HAC/

28 4,00 3,80 Varmeydelse ber. 60,00 59,00 COP [-] 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 Varmeydelse målt COP målt COP beregnet 58,00 57,00 56,00 55,00 54,00 53,00 52,00 Kapacitet/ effektoptag [kw] 2,20 51,00 2,00 50,00 5,00 10,00 15,00 20,00 Fordampertemperatur [ C] Figur 6.5: COP og ydelse som funktion af fordampertemperatur (rød er beregnet og blå er målt). Der kan være situationer, hvor varmekilder ved en tilstrækkelig høj temperatur ikke er eksisterende. I disse situationer kan der hentes varme ved lavere temperaturniveauer ved at køre varmepumpen ved lavere fordampertemperatur. Imidlertid går dette noget ud over varmepumpens COP og ydelse. COP en falder fra ca. 3,2 ved 20 C til 2,9 ved 10 C i fordampertemperatur. 6.4 Funktion af anlæggets varmevekslere Fordamperen Der er gennemført målinger på fordamperen med følgende gennemsnitlige data: Ydelse: 40,22 kw Temperatur af vand ind: 28,75 C Temperatur af vand ud: 24,38 C Fordampertemperatur: 19,81 C Massestrøm af vandet: 2,195 kg/s LMTD: 5,725 K (logaritmisk middeltemperaturdifferens) Dette giver en UA-værdi på 7025 W/K. Producenten har specificeret 8144 W/K. Dette må siges at være tilfredsstillende. Gaskøleren Målinger: Specifikation: Ydelse: 57 kw Ydelse: 65 kw Trykgas ind: 105,1 C Trykgas ind: 100 C Gas ud: 43,4 C Gas ud: 45 C Retur vand: 39,04 C Retur vand: 40 C Fremløb: 81,61 C Fremløb: 80 C Massestrøm CO 2 : 0,30 kg/s Massestrøm CO 2 : 0,38 kg/s Massestrøm vand: 0,32 kg/s Massestrøm vand: 0,39 kg/s Effektivitet: 93,3% Effektivitet: 91,6% CSP/KGC/HAC/

29 For gaskøleren har vi både på vandsiden og kølemiddelsiden store temperaturglid, og stofdata såsom varmekapacitet og densitet er meget varierende hen gennem varmeveksleren. Dette betyder, at man ikke umiddelbart kan kontrollere data for gaskøleren (det giver ikke mening at udregne LMTD), men umiddelbart ligger den tæt op ad specifikationen, og en simpelt beregnet effektivitet ligger meget flot. Intern varmeveksler Effektiviteten af den interne veksler ligger omkring 0,5 mod 0,4 specificeret. Dog vurderes tryktabet på sugesiden at være for højt. 6.5 Opstart, drift og stop af anlægget under testene Opstart Opstartsprocedure er i udgangspunktet gennemført som nedenfor beskrevet og det ser ud som om, det fungerer fint: 1) Fuldt åben højtryksventil 2) Opstart af vandpumpe og den varme side (fjernvarmesiden) 3) Opstart af kompressor 4) Start af vandpumper på fordampersiden (optagersiden) 5) Luk for højtryksventil (højtryk ca bar) 6) Åben for olieretur fra olieudskiller 7) Evt. åben for olieretur fra lavtrykssiden Opstart med hhv. åben og delvist lukket højtryksventil undersøges mht. kompressorens startstrøm. Nedlukning Ved nedlukning af anlægget anvendes ovenstående liste i omvendt rækkefølge. Olie og olieretur Olieafkastet fra kompressoren er vurderet. Dette er gjort ved at afspærre returen fra olieudskilleren og vurdere, hvor hurtigt olien synker i skueglasset i kompressoren. Endvidere er effektiviteten af olieudskilleren undersøgt. Det vurderes, hvor meget olie, der slipper igennem til lavtrykssiden. Dettes gøres ved at have styr på, hvor meget olie, der påfyldes ved opstart. Efter drift på f.eks. 5 timer tømmes kompressor og olieudskiller. Den resterende olie må ligge på lavtrykssiden. På denne baggrund er kompressorens olieafkast målt til 2% af massestrømmen af kølemiddel, mens olieafkastet fra olieudskilleren er målt til 0,2%. Returen fra lavtrykssiden undersøges visuelt ved at anvende påmonterede skueglas. Det har under drift vist sig, at oliereturen fungerer efter hensigten. CSP/KGC/HAC/

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage

Hybridvarmepumpe. En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Hybridvarmepumpe En fortælling om gammel kendt teknologi sammensat på en ny måde! Kurt Hytting Energirådgiver i Industri Montage Agenda Historie Hvordan arbejder en Hybrid Varmepumpe Hvilke komponenter

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1

Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1 Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1 1 2 Indholdsfortegnelse Bilag A - Fordamperenhed... 4 A1 - fordampertyper... 4 A2 - Overhedningens påvirkning på fordampningstemperaturen...

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

R717 Høj Temperatur Varmepumper

R717 Høj Temperatur Varmepumper Cool Partners R717 Høj Temperatur Varmepumper p Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23 års erfaring fra Danfoss, Sb Sabroe, YORK og Stal Praktisk produkt kendskab og system design Thomas

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort

Peter Dallerup. Ingeniør SustainHort Peter Dallerup Ingeniør SustainHort SustainHort - energioptimering i gartnerier Hovedaktiviteter Dannelse af netværk af leverandøre til gartneribranchen. Sammensætte produkter i energibesparende pakkeløsninger.

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil?

Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil? 1 Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil? I forbindelse med Energinet.dk s EcoGrid.dk projekt bemærkede jeg, at rigelighed af el forekommer på tidspunkter, hvor der efterspørges varme til fjernvarmesystemerne.

Læs mere

Industrivarmepumper på kraftvarmeværker

Industrivarmepumper på kraftvarmeværker Projekt nr. 2012-06 Titel: Industrivarmepumper på kraftvarmeværker Udført af: Lading-Fajstrup varmeforsyningsselskab A.m.b.A Halicon Aps Aaen Rådgivende Ingeniører A/S Industrivarmepumper på kraftvarmeværker

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Soldrevet køling i Danmark og udlandet. Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Soldrevet køling i Danmark og udlandet Typer og teknologier Lars Reinholdt Center for Køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Institut Indhold Varmedrevet køling Lidt teori Typer, teknologier og deres virkmåde

Læs mere

CO2 som kølemiddel i varmepumper

CO2 som kølemiddel i varmepumper Miljøprojekt Nr. 760 2003 CO2 som kølemiddel i varmepumper 2. hovedfase i udviklingsprojekt Claus S. Poulsen Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel ELFOR Projekt 339-046 Hovedrapport Morten Juel Skovrup 2010-03-11 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Naturgas og køling. Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S

Naturgas og køling. Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit. Dansk Gasteknisk Center a/s. www.dgc.dk T E C H N O L O G Y F O R B U S I N E S S Naturgas og køling Bjarne Spiegelhauer/Jan de Wit www.dgc.dk Hvorfor køling? Bygninger, komfort Øgede isoleringskrav. Øget intern varmebelastning. Proces Varelagre, andet. Andet Vil kunne give en bedre

Læs mere

Energisystemer til Kraftvarmeanlæg. Århus 21. april 2008 Torben M. Hansen og Kim G. Christensen

Energisystemer til Kraftvarmeanlæg. Århus 21. april 2008 Torben M. Hansen og Kim G. Christensen Energisystemer til Kraftvarmeanlæg Århus 21. april 2008 Torben M. Hansen og Kim G. Christensen ADVANSOR s produkter compheat: Varme- og Kraftvarme-produktion Produkter skræddersyede til varme- og kraftvarmeanlæg.

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata

Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Kombinerede sol/varmepumpeanlæg i praksis analyse af måledata Elsa Andersen Simon Furbo Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-09 (DK) December 2010 1 Forord I nærværende

Læs mere

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef

Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef Henrik Lorentsen Bøgeskov Fjernkølingschef ECO-City den 25/8-2011 1 Fremtidens køleløsning Havvand bruges til Fjernkøling Der benyttes havvandskøling som frikøling, der er en gratis ressource Fremtidens

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser

Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Den Skandinaviske Bryggerhøjskole The Scandinavian School of Brewing Kompetanceudviklingsnetværk for Mikrobryggerier Kursus i El-forbrug og -besparelser Axel G. Kristiansen og Kim L. Johansen Den Skandinaviske

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Elanvendelse i fjernvarmen. store eldrevne varmepumper, elkedler, og elmarkeder. Workshop Dansk Fjernvarme 4. februar 2014

Elanvendelse i fjernvarmen. store eldrevne varmepumper, elkedler, og elmarkeder. Workshop Dansk Fjernvarme 4. februar 2014 Elanvendelse i fjernvarmen store eldrevne varmepumper, elkedler, og elmarkeder Workshop Dansk Fjernvarme 4. februar 2014 11. FEBRUAR 2014 PROGRAM OG UNDERVISERE Morten Boje Blarke Civilingeniør PhD ENERGIANALYSE.DK

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Energi- og procesoptimering af tørreprocesser mm.

Energi- og procesoptimering af tørreprocesser mm. Energi- og procesoptimering af tørreprocesser mm. Workshop om intelligent energiomkostnings effektivisering Syddansk Universitet d. 12/4-2011 Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut Indhold Energi- og procesoptimering

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

Varmepumper på decentrale kraftvarmeværker

Varmepumper på decentrale kraftvarmeværker Varmepumper på decentrale kraftvarmeværker En gennemgang af nyligt installerede varmepumper Energi og Klima Køle- og Varmepumpeteknik Bjarke Paaske, Teknologisk Institut Bastiaan Pijnenburg, Teknologisk

Læs mere

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 )

Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Paul-Frederik Bach Fjernvarmens oversete fleksibilitet 1 ) Udviklingsbehov ved øget samspil mellem elsystemet og fjernvarmesystemet Wind Power and District Heating: New Business Opportunity for CHP: Sale

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Euro Therm A/S ERFA-gruppe onsdag den 16. november 2011,

Euro Therm A/S ERFA-gruppe onsdag den 16. november 2011, Euro Therm A/S ERFA-gruppe onsdag den 16. november 2011, Erfaringer med absorptionsvarmepumper og absorptionskøleanlæg, teknologi og produktprogram v/lars Toft Hansen, SEG A/S lars.toft@segenergy.dk www.segenergy.dk

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKLUSIONER 3 2 PROJEKTETS RAMMER 4 3 OPDRAGET 5 4 ARBEJDSMETODE 6 5 OM BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET 8

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKLUSIONER 3 2 PROJEKTETS RAMMER 4 3 OPDRAGET 5 4 ARBEJDSMETODE 6 5 OM BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET 8 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 KONKLUSIONER 3 2 PROJEKTETS RAMMER 4 3 OPDRAGET 5 4 ARBEJDSMETODE 6 5 OM BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET 8 6 DELTAGENDE VIRKSOMHEDER 11 6.1.1 Arla Foods 11 6.1.2 Århus Slagtehus

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper : Afdelingsleder PlanEnergi pas@planenergi.dk PlanEnergi: 30 års erfaring med vedvarende energi biomasse biogas solvarme sæsonvarmelagring varmepumper fjernvarme energiplanlægning Formålet med opgaven

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm

file://q:\valgfag\energiberegning\energiramme.htm Page 1 of 7 Be06 model: Energiramme Dato 17.01.2008 11.17 Bæredygtig enfamiliehus BBR-nr Ejer Adresse Bygningen Bygningstype Fritliggende bolig Rotation 45,0 deg Opvarmet bruttoareal 187,0 m² Varmekapacitet

Læs mere

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology Maskinmestrenes Forening maj juli 2015 nr. 75 Maskinmesteren management and technology Solvarmeanlæg bliver en hybrid Verdens første kommercielle solvarmeanlæg af flade solpaneler og paraboler etableres

Læs mere

Johnson Controls Køleteknik, Danmark

Johnson Controls Køleteknik, Danmark Industrial Refrigeration Region Nord Køleteknik, Danmark 1 Mere end 170,000 medarbejdere servicerer kunder i mere end 150 lande 2 Køleteknik Adresser i Danmark Køleteknik, Støvring Industrimarken 2B, Sørup

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 1 Nomogrammer til beregning af pris for køling og opvarmning med ATES-anlæg Enopsol ApS Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse FJERNKØL 2.0. Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse FJERNKØL 2.0. Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse Beregningsværktøj for planlæggere og rådgivere udarbejdet med tilskud fra ELFORSK Svend Erik Mikkelsen, COWI A/S 1 Agenda Hvad kan værktøjet? Hvordan virker

Læs mere

Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark.

Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark. Grundvandskøling og ATES state of the art i Danmark. Stig Niemi Sørensen Enopsol ApS Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup INDLEDNING Med ibrugtagningen af Widex A/S nye domicilbygning i Vassingerød skrives

Læs mere

CO2 som kølemiddel i varmepumper

CO2 som kølemiddel i varmepumper Miljøprojekt Nr. 586 2001 CO2 som kølemiddel i varmepumper Teknologisk Institut, Vesttherm, A/S Vestfrost Group og Lodam Elektronik A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Niels From, PlanEnergi Varmekilder Overfladevand Kolding, den 29. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma > 30 år med VE 30 medarbejdere

Læs mere

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC

AC-Sun. Nyt koncept for klimaanlæg. www.ac-sun.com. Solar Thermal AC Solar Thermal AC Nyt koncept for klimaanlæg www.ac-sun.com Virksomhedsprofil AC-Sun blev etableret som et selskab sidst i 2005 med den vision og formål at udvikle en revolutionerende ny generation af klimaanlæg

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere