Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden"

Transkript

1 Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Poul Hansen (D) Justus Hansen (D) Nikolaj Heinrich (S) Per Berthelsen (S) Tim Serritzlev (S) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Vittus Maaru Mikaelsen (S) Ingvar Motzfeldt (S) pr. telefon Anni K. Rasmussen (S) Erling Madsen (A)

2 Dagsorden 5. Beslutninger J Forslag til Landstingslov om forvaltning af skatter K Høringssvar til forslag om Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber som modtaget ved høringsbrev af L Høringssvar om forslag om lovændringer til Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation

3 5. Beslutninger 05J Forslag til Landstingslov om forvaltning af skatter Til beslutning J.nr Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen / LMS Sagsresumé Grønlands Selvstyre har sendt forslag til lov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter i høring. Forslaget omhandler indførelsen af en regel om, at afgifter ved ophævelse af pensionsordninger i utide herunder ved overførsel til udlandet, skal tilfalde Landskassen. Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor en afgift i henhold til Landstingslov om indkomstskat 46 deles mellem Landskassen og skattekommunen. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor : - at godkender vedlagte høringssvar Sagsfremstilling Grønlands Selvstyre har sendt forslag til lov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter i høring. I henhold til Landstingslov om indkomstskatter 46 skal der betales en afgift på 45 procent, såfremt en pensionsordning, der er oprettet i en pensionskasse, der har hjemsted i Grønland ophæves i utide. En flytning af pensionsordningen til en pensionskasse, der ikke har hjemsted i Grønland sidestilles med en ophævelse i utide og medfører således en afgift på 45 procent. Ifølge de hidtidige regler der findes i Landstingslov om forvaltning af skatter 40, stk. 1 skal en sådan afgift deles mellem Landskassen, skattekommunen og kommunerne efter en nærmere fastlagt fordelingsnøgle. I forbindelse med fremlæggelse af forslag til Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber foreslås oprettet en Fond for Langsigtede investeringer (lovforslagets 18, stk. 3, nr. 3.). Ifølge forslag til Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber skal blandt andet afgifter af den omtalte type indgå i Fonden for Langsigtede investeringer. Lovforslaget om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter skal ses i sammenhæng med etablering i Fonden for Langsigtede investeringer, idet man med det fremlagte lovforslag sikrer at hele afgiftsprovenuet tilgår Landskassen og dermed Fonden for Langsigtede investeringer. Det er uklart, hvor stor en indtægt Kommuneqarfik Sermersooq dermed muligvis går glip af, hvorfor høringssvaret grundlæggende er en protest mod det tabte provenu og en anmodning om, at Selvstyret fremlægger opgørelser af de provenu, som kommunerne mister ved lovforslaget 3

4 eventuelt opgjort med afsæt i det eksempel, der fremgår af bemærkningerne til det fremsatte lovforslag. Løsningsforslag faglig vurdering Ingen bemærkninger. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen personalemæssige ressourcer De økonomiske konsekvenser for kommunen er ikke opgjort Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat med senere ændringer Landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter Det videre forløb Finansdepartementet fortsætter det lovforberedende arbejde efter sædvanlig procedure. Det er uklart, hvorvidt kommunen eller andre høringsparter vil blive inddraget yderligere i det lovforberedende arbejde. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Ikke yderligere bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning tirsdag den 9. februar 2016: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Bilag 1. Høringssvar til forslag til ændring af landstingslov om forvaltning af skatter 4

5 05K Høringssvar til forslag om Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber som modtaget ved høringsbrev af Til beslutning J.nr Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen / LMS Sagsresumé Grønlands Selvstyre har den 11. januar 2016 udsendt forslag til Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Den gældende budgetlov blev vedtaget i 1999 og siden ændret i 2000, hvor fristen for vedtagelsen af Finansloven blev forlænget. Den nuværende budgetlov omfatter alene Selvstyret. Der er behov for opdatering og inklusion af kommunerne, der fylder mere i den offentlige økonomi nu end tidligere. Koordinationen mellem kommuner og selvstyre skal øges og økonomistyringen i den offentlige forvaltning styrkes. Forslaget til ny budget- og regnskabslov kan derfor også betragtes som en lov om økonomistyring i den offentlige sektor. Budget- og regnskabsloven indeholder flere restriktioner på handlefriheden for kommunerne og selvstyret end i dag. Den nye budget- og regnskabslov: fastsætter nationale målsætninger for de offentlige finanser stiller krav til koordinering af budgetlægningen mellem selvstyre og kommuner stiller krav til den offentlige økonomistyring Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor : - at godkender vedlagte høringssvar Sagsfremstilling Grønlands Selvstyre har den 11. januar 2016 udsendt forslag til Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. De kommunale regler har hidtil fremgået af Inatsisartutlov nr. 22. af 18. november 2010 om den kommunalestyrelse samt Selvstyrets bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Disse bestemmelser afløses med lovforslaget af en ny, fælles lov om Selvstyrets og kommunernes budgetter. Loven forventes at træde i kraft med virkning pr dog med en række undtagelser. Lovforslaget indeholder følgende nye væsentlige - elementer: Indførelse af økonomiske rammer for Selvstyrets og kommunernes budgetlægning Indførelse af krav om kvartalsvis budgetopfølgning og indrapportering til Finansdepartementet Indførelse af krav om handling, såfremt en bevillingsoverskridelse truer Sanktioner såfremt der konstateres bevillingsoverskridelser 5

6 Økonomiske rammer for Selvstyrets og kommunernes budgetlægning Lovforslaget indeholder en stramning af de økonomiske rammer for Selvstyrets og kommunernes budgetlægning, hvoraf de væsentlige er følgende bestemmelse: Den samlede budgetstilling på de samlede offentlige finanser skal over 4 år være i balance eller udvise et overskud. Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte krav om balance i budgetstillingen er overholdt, hvis: 1) den samlede saldo for ordinære indtægter, drift og anlæg på en kommunes årsbudgetter eller Grønlands Selvstyres finanslove over 4 år ikke udviser underskud, 2) kommunernes og Grønlands Selvstyres samlede udgifter til drift har en realvækst på maksimalt 1,5 procent om året og en samlet realvækst over 4 år på maksimalt 2,00 procent, og 3) kommunernes og Grønlands Selvstyres samlede udgifter til drift og overførsler maksimalt udgør 93 procent af de forventede indtægter over en 4 årig periode. Stk. 3. Ved ordinære indtægter forstås andre indtægter end indtægter nævnt i 18, stk. 3. Kommuneqarfik Sermersooq vedtog medio 2014 en økonomisk politik, hvoraf det fremgår at: Der skal budgetteres med et drifts- og anlægsoverskud på mindst 25 mio. kr. ind til kommunens gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 365 dage udgør 250 mio. kr. Der skal budgetteres med et anlægsbudget på mindst 200 mio. kr. Kommunens realvækst i driftsudgifterne har årligt udgjort: Konto Kontonavn 2012 i kr. Indeks Indeks Indeks ADMINISTRATIONSOMRÅDET ,6 102,7 2 DET TEKNISKE OMRÅDE ,8 79,8 3 ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET ,7 98,0 4 SOCIALOMRÅDET ,8 103,4 5 UNDERVISNING OG KULTUR ,4 98,6 6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ,3 76,8 I alt ,6 99,8 Det er forståeligt, at der ønskes en begrænsning på væksten i den offentlige sektor, men det er væsentligt for Kommuneqarfik Sermersooq, at realvæksten opgøres korrigeret for ændringer i befolkningstallet. Dette skyldes at en stigende befolkning vil medføre såvel højere indtægter som øgede driftsudgifter. 6

7 Indførelse af kvartalsvis rapportering Lovforslaget lægger op til, at Departementer og kommuner skal indsende en løbende opfølgning på budgettet med en vurdering af, hvorvidt budgettet forventes overholdt. Kommuneqarfik Sermersooq har siden midten af 2014 udarbejdet månedsregnskaber, hvor der følges op på bevillingsområderne herunder med en vurdering af, hvorvidt årsbudgettet kan forventes overholdt. Bestemmelsen giver derfor ikke anledning til bemærkninger. Krav om dispositionsbegrænsning og/eller andre kompenserende tiltag ved truende bevillingsoverskridelser Lovforslaget indeholder bestemmelser om, at såfremt den løbende budgetopfølgning indikerer en risiko for at budgettet ikke kan overholdes, så skal der som udgangspunkt indføres en dispositionsbegrænsning for at understøtte en opbremsning af udgifterne. Dispositionsbegrænsning kan undlades såfremt andre tiltag gennemføres i stedet. Kommuneqarfik Sermersooq har tidligere haft indført dispositionsbegrænsninger og har gode erfaringer hermed i forhold til opbremsning af forbruget. Bestemmelsen giver derfor ikke anledning til bemærkninger. Sanktioner ved bevillingsoverskridelser Lovforslaget indeholder følgende bestemmelse: 30. Naalakkersuisoq for finanser nedsætter Grønlands Selvstyres tilskud til kommunen for tilskudsåret, hvis kommunens regnskaber for året før udviser et underskud på mere end 2,5 procent af indtægterne. Nedsættelsen udgør det beløb, hvormed underskuddet overstiger 2,5 procent af indtægterne for det pågældende underskudsår. Stk. 2. Nedsættelsen afregnes med lige store dele i månederne juli, august, september, oktober, november og december i tilskudsåret. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for opgørelse og afregning af nedsættelsen, jf. stk. 1, herunder om indhentelse af særlige revisionserklæringer vedrørende regnskabsaflæggelsen og om de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Bestemmelsen hjemler at kommuner, der realiserer underskud på mere end 2,5 procent af indtægter kan få reduceret sit bloktilskud med et beløb svarende til underskuddet ud over de 2,5 procent. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at underskuddet måles i forhold til kommunens budgetstilling. Det må antages, at der er tale om en samlet negativ bevillingsafvigelse på 2,5 procent. Det antages derudover, at afvigelsen skal måles i forhold til det oprindelige budget. 7

8 I Kommuneqarfik Sermersooq giver reglen en begrænsning af budgetforringelse på ca. 40 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det vurderes ikke at volde kommunen vanskeligheder at holde sig inden for dette maksimum. Øvrige bestemmelser Derudover indeholder lovforslaget en række regler af mere administrativ karakter, hvor Kommuneqarfik Sermersooq med udgangspunkt i sin politik om ansvarlig, gennemsigtighed og åbenhed har en række ønsker der er mere vidtgående end, hvad der lægges op til i lovforslaget. Lovforslaget har været drøftet med Deloitte og på baggrund heraf er der enighed om, at fremsætte en række yderligere forslag til styrkelse af den offentlige sektors risikostyring, økonomistyring, aflæggelse af informative årsregnskaber samt revision, der ligger i forlængelse af Kommuneqarfik Sermersooqs Håndbog i forvaltning og økonomistyring samt kommunens principper om ansvarlig, gennemsigtighed og åbenhed i den offentlige forvaltning. Løsningsforslag faglig vurdering Grundlæggende er lovforslaget udtryk for en styrkelse af den økonomiske styring i hele den offentlige sektor i Grønland. Under overskriften ansvarlighed, gennemsigtighed og åbenhed har Kommuneqarfik Sermersooq allerede gennemført langt de fleste af de nødvendige tiltag til at kunne leve op til de fremlagte forslag og har således allerede erfaret de positive effekter heraf Kommuneqarfik Sermersooq finder dog, at man især i tilknytning til bevillingskontrol, regnskabsaflæggelse og revision kunne være gået endnu længere i samordningen af regelsættene for Selvstyre og kommuner. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq har siden starten af 2014 arbejdet med indførelse af en bedre økonomisk styring i overensstemmelse med genopretningsplanen. Endvidere er der besluttet en økonomisk politik, der opstiller de overordnede rammer for kommunens budgetlægning. Endelig har kommunen derudover frivilligt gennem en årrække haft aftalt med kommunens revisor, at revisionen skulle udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Det vurderes derfor, at implementeringen af lovforslaget ikke vil have økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser for kommunens administration. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Lov om kommunernes styrelse. Det videre forløb Finansdepartementet fortsætter det lovforberedende arbejde efter sædvanlig procedure. Det er uklart, hvorvidt kommunen eller andre høringsparter vil blive inddraget yderligere i det lovforberedende arbejde. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Ikke yderligere bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. 8

9 Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning tirsdag den 9. februar 2016: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Med bemærkning om: De sidste tre afsnit i høringssvaret som vedrører revisionsudvalget fjernes. Bilag 1. Høringssvar til forslag om Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber som modtaget ved høringsbrev af

10 05L Høringssvar om forslag om lovændringer til Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Direktør Søren Valbak / SVAL Sagsresumé Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender har medio januar 2016 sendt et forslag til Inatsisartutlov ændring af Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation i høring med høringsfrist den 19. februar, Hvis lovforslaget vedtages vil Naalakkersuisut få hjemmel til at suspendere en kommunes forvaltning af hele eller dele af det sociale regelsæt, når der foreligger væsentlige tilsidesættelser af kommunens forpligtelser overfor bl.a. børn og unge eller borgernes rettigheder generelt. Lovforslaget er efter Forvaltningen for Børn, Familie og Skole og Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs vurdering udarbejdet på et meget spinkelt grundlag, og mere afgørende, vil en eventuel vedtagelse af lovforslaget få en lang række vidtgående negative konsekvenser for Kommunerne, herunder vil det kommunale selvstyre reelt kunne suspenderes. Det vedlagte udkast til høringssvar er udarbejdet i fællesskab med Forvaltningerne for Børn, Familie og Skole og for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv på baggrund af de tætte grænseflader disse forvaltninger har indenfor dette område. Sagen bliver behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole samt i Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 9. februar Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor : - at udkast til høringssvar godkendes Sagsfremstilling Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender har medio januar 2016 sendt et forslag til Inatsisartutlov ændring af Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation i høring med høringsfrist den 19. februar, Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har holdt møder med Forvaltningen for Børn, Familie og Skole for at drøfte ændringsforslaget, og sammen er der udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar til Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender. Hvis lovforslaget vedtages vil Naalakkersuisut få hjemmel til at suspendere en kommunes forvaltning af hele eller dele af det sociale regelsæt, når der foreligger væsentlige tilsidesættelser af kommunens forpligtelser overfor bl.a. børn og unge eller borgernes rettigheder generelt. Lovforslaget er efter Forvaltningen for Børn, Familie og Skole og Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs vurdering udarbejdet på et meget spinkelt grundlag, og mere afgørende, vil en eventuel vedtagelse af lovforslaget få en lang række vidtgående negative konsekvenser for Kommunerne, herunder vil det kommunale selvstyre reelt kunne suspenderes. Samt fremhæves det at det 10

11 vurderes at det lokale demokrati, som vores samfund bygger på, reelt suspenderes, da kommunalpolitikerne er valgt af borgerne til at tage ansvar for servicen på blandt andet socialområdet i den enkelte kommune. Naalakkersuisut lægger i lovforslaget op til, at dette ansvar kan fratages de folkevalgte kommunalpolitikere på et vilkårligt grundlag. Udkast til høringssvar indeholder en række andre væsentlige kritikpunkter ved lovforslaget hvorfor der henvises til udkast til høringssvar, som slutter af med en opfordring til øget dialog og samarbejde mellem Naalakkersuisut og Kommuneqarfik Sermersooq omkring dette væsentlige socialområde. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningerne for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv og for Børn, Familie og Skole foreslår at udkast til høringssvar godkendes. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen bemærkninger. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation. Det videre forløb Efter sagen er behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole og i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, planlægges sagen behandlet i Økonomiudvalget og i samme dag. Hvis lovforslaget vedtages vil Forvaltningen fremlægge en redegørelse herom overfor Udvalg for Børn, Familie og Skole og Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Forvaltningerne vurderer, at det ikke er relevant at indhente bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat i denne sag. Tidligere Beslutning Økonomiudvalgets beslutning tirsdag den 9. februar 2015: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Med bemærkning om: Mindretallets udtalelse skal tilføjes i høringssvaret. Et mindretal bestående af Siumut og Atassut ønsker at sætningen samt en FB forespørgsel fra ministerens profil. udelades og de baggrunds oplysninger, der ligger til grund for udarbejdelse af lovforslaget og som blev fremlagt under møde med ministeren på inspirationsturen, bliver tilgængelig for offentligheden. Udvalg for Børn, Familie og Skoles beslutning den 9. februar 2016: Indstillingerne godkendt. Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs beslutning den 9. februar 2016: Indstillingerne blev godkendt Siumut og Atassut gruppen ønsker, at sætningen samt en FB forespørgsel fra ministerens profil. udelades og de baggrunds oplysninger, der ligger til grund for udarbejdelse af lovforslaget og som blev fremlagt under møde med ministeren på inspirationsturen bliver tilgængelig for offentligheden. 11

12 Bilag 1. Udkast til høringssvar 2. Høringsbrev fra Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender 3. Forslaget: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation 4. Forslaget: Bemærkninger til lovforslaget 12

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden 2015no Dato: 28. jan. 2016 Forside Tillægsdagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

16. september 2016 EM 2016/20. Ændringsforslag. Til

16. september 2016 EM 2016/20. Ændringsforslag. Til 16. september 2016 EM 2016/20 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen.

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse for kommunerne og Grønlands Selvstyre,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse for kommunerne og Grønlands

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 274 Referat Møde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 09.00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev (S) Vittus

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 10. september 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden Forside s 3. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 19. april 2016 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 12:00 Mødelokale 2 I rådhuset Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA), suppl. for Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ).

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ). Redegørelse Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq (2014 2017). Indhold Kommissorium... 2 Budgetseminar den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 13.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere