Økonomiudvalget. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden"

Transkript

1 Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S)

2 Side 796 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Høringssvar vedrørende merhøring af lovforslaget Fm -137 om hjælp til børn og unge B Høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om specialundervisning Forespørgsler Ingen Beslutninger A Ansøgning om alkoholbevilling til Cafe Mokka, Nuuk Lufthavn B Ejerskifte og ophævelse af deponering af automatspiltilladelser vedrørende Restaurant Tugto C Ophævelse af deponering af automatspiltilladelser vedrørende Sportscafeen Spil & Vind Sager til Kommunalbestyrelsen A Personale- og vakantboligområdet i Kommuneqarfik Sermersooq B Forslag til Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut C Godkendelse af anlægsregnskaber D Fremlæggelse af genopretningsplanen for familieområdet E Åbenhedspolitik Lukkede punkter Ingen Eventuelt Godkendelse af referat

3 Side Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

4 Side Orienteringer 03A Høringssvar vedrørende merhøring af lovforslaget Fm -137 om hjælp til børn og unge Til orientering J.nr.: Forvaltning for Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak / SVAL Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har den 8. juli, med svarfrist den 1. september, modtaget anmodning om høringssvar fra Familie- og Sundhedsudvalget, Inatsisartut. Familie- og Sundhedsudvalget har ønsket kommunens svar på nogle specifikke spørgsmål i tilknytning til tidligere høringer over forslag til Inatsisartutlov om hjælp til børn og unge. Den særlige merhøring gennemføres før 2. behandlingen af lovforslaget på efterårssamlingen. Familie- og Sundhedsudvalget har stillet spørgsmål inden for fem forskellige emner, der omhandler en politisk og juridisk vurdering af lovforslaget, som tidligere har været i høring; kommunens børn og ungepolitik og forebyggende indsatser; tidlig indsats; kommunens tilsynsforpligtelse og underretningspligten; fornødne ressourcer til at løfte ansvaret, ved siden af konstruktive forslag til samarbejdet med Naalakkersuisut om flere af disse emner. Der er kort redegjort for kommunens svar under sagsfremstillingen. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 7. oktober. Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling I merhøringen angives fem forskellige emner, som Familie- og Sundhedsudvalget ønsker belyst og stiller spørgsmål inden for. Der er tale om følgende emner: - en politisk og juridisk vurdering af lovforslaget FM -137 i sin helhed - en orientering om børn og ungepolitikken i kommunen, de forebyggende indsatser samt forslag til, hvordan samarbejdet med Naalakkersuisut omkring de forebyggende indsatser kan forbedres - forslag til i endnu tidligere omfang at sikre en fornøden tidlig indsats, og hvorledes lovgivning og samarbejdet med Naalakkersuisut omkring en tidlig indsats kan styrkes, - muligheden for at leve op til den kommunale tilsynsforpligtelse, fristen for at kvittere for underretninger og vejledning til borgerne i at underrette - hvorledes det kan sikres, at kommunerne har de fornødne økonomiske og personalemæssige ressourcer til at løfte ansvaret i forhold til bestemmelserne på området og hvorledes samarbejdet med Naalakkersuisut kan styrkes

5 Side 799 Løsningsforslag faglig vurdering Efter gennemgang af spørgsmålene i høringsmaterialet er der i høringssvaret fundet anledning til at bemærke: - at en politisk og juridisk vurdering af lovforslaget i sin helhed allerede er afgivet i kommunens høringssvar af 24. januar, - at kommunen er ved at revidere sin Børne- og ungepolitik, hvorefter kommunens nuværende og fremtidige, prioriterede indsatser oplistes efterfulgt af anbefalinger til samarbejde med Naalakkersuisut om oplysningskampagner, gratis behandlingstilbud, ét dørs princippet, faglig metodeudvikling samt overdragelse af døgninstitutionsområdet, - at kommunen så tidligt som muligt modtager underretninger, og det ønskelige i, at Naalakkersuisut samarbejder med kommunerne om udvikling og finansiering af periodiske oplysningskampagner om underretningspligten, - at et tilfredsstillende kommunalt tilsyn kræver tilførsel af faglige og økonomiske ressourcer, at fristen for at afsende kvittering på, at en underretning er modtaget, sættes til 10 arbejdsdage, at kommunen er i gang med at udvikle sin vejledning til borgerne om underretning, - at antal sager pr. sagsbehandler er meget stort sammenlignet med andre lande i norden, at Naalakkersuisut kan støtte kommunerne ved at tilbyde kommunernes personale relevant undervisning, og at enhver form for finansiering og medfinansiering fra Naalakkersuisut af indsatser til støtte for børn og unge, og sårbare familier, er velkommen. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det vurderes fortsat, at lovforslaget vil kræve tilførsel af økonomiske og personalefaglige ressourcer i alle kommuner for at kunne leve op til lovforslagets stramninger, og at de beregninger som Departementet har fremlagt i lovforslaget skal underkastes en revision i forbindelse med bloktilskudsforhandlinger via KANUKOKA, hvis lovforslaget vedtages. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Forslag til Inatsisartutlov om hjælp til børn og unge Det videre forløb Kommuneqarfik Sermersooq afventer den eventuelle vedtagelse af loven, som forventes at finde sted i indeværende år med ikrafttræden den 1. januar Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 7. oktober : Taget til efterretning og at sagen sendes til. Bilag 1. Høringsmateriale modtaget fra Familie- og Sundhedsudvalget, Inatsisartut 2. Kopi af høringssvar fra Kommuneqarfik Sermersooq

6 Side B Høringssvar vedrørende ny bekendtgørelse om specialundervisning Selvstyrets høring om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen Til orientering J.nr.: Forvaltning for Børn, Familie og Skole - direktør Søren Valbak / SVAL Sagsresumé Kommunen har fra Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling modtaget en høring vedrørende Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Høringsfristen var den 23. september. Ændringerne i forslag til ny bekendtgørelse ophæver sondringen mellem almindelig og vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand overensstemmende med folkeskolelovens bestemmelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 7. oktober. Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor : - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Kommunen har fra Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling modtaget en høring vedr. Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Kommunen er positiv over, at der overordnet er foretaget væsentlige ændringer i den gældende bekendtgørelse som for eksempel at sondringen mellem almindelig og vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ophæves overensstemmende med folkeskolelovens bestemmelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. En væsentlig ændring i forhold til den gamle bekendtgørelse er, at fokus i forslaget til ny bekendtgørelse er på en problematik af pædagogisk/psykologisk karakter, frem for på én bestemt elev. Kommuneqarfik Sermersooq bifalder denne ændring fra det individbaserede udgangspunkt til et mere bredt fokus. Ligesom det er positivt, at der i forslaget er et ønske om at inddrage barnet omkring procedurerne vedrørende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Et helt nyt aspekt, er forslaget om, at det bliver muligt at iværksætte specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand uden indstilling, hvis eleven befinder sig i en særlig vanskelig situation, der nødvendiggør en øjeblikkelig indsats fra skolens side. Denne paragraf vil kunne være en støtte ikke mindst til elever udenfor Nuuk. Misi besøger i gennemsnit byer og bygder uden for Nuuk på to årlige besøg. Løsningsforslag faglig vurdering Alt i alt lægger de foreslåede ændringer i forslag til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand op til en klar faglig forbedring af rådgivning og specialundervisning, og giver nye muligheder for at gribe hurtigere ind hvis der er behov for det.

7 Side 801 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen. Det videre forløb Høringen blev af forvaltningen for Børn, Familie og Skole betragtet som en administrativ høring, hvorfor der ikke blev indhentet politisk underskrift. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat, da den økonomiske administration af rådgivningen ligger i Selvstyre regi. Tidligere beslutning Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 7. oktober : Taget til efterretning og at sagen sendes til. Bilag 1. Høringsanmodning vedrørende Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 2. Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om specialundervisning 3. Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar

8 Side Forespørgsler Ingen.

9 Side Beslutninger 05A Ansøgning om alkoholbevilling til Cafe Mokka, Nuuk Lufthavn Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet - administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Cafe Mokka ved Michael Winberg har ansøgt om en type E-alkoholbevilling til udskænkning på hoteller og i lufthavne af stærke og svage drikke som person. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller over for økonomiudvalget: - at økonomiudvalget tildeler type Ealkoholbevilling til Cafe Mokka, Nuuk Lufthavn, ved Michael Winberg Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har den 25. august modtaget ansøgning om alkoholbevilling til Cafe Mokka. Der foreligger en ibrugtagningstilladelse, og brandmyndighederne har besigtiget stedet og har ingen bemærkninger. Michael Winberg er ukendt i kriminalregistret. Michael Winberg har fremsendt GER-nummerbevis samt den krævede dokumentation for virksomhedens økonomi, hvortil der intet er at bemærke. Cafe Mokka er beliggende i ankomsthallen i Nuuk Lufthavn. Løsningsforslag faglig vurdering De relevante oplysninger er indhentet af Borgmestersekretariatet. Borgmestersekretariatet vurderer, at Cafe Mokka ved Michael Winberg opfylder kravene for tildeling af alkoholbevilling. Ved tildelingen af alkoholbevillinger i forbindelse med udskænkning har kommunalbestyrelsen vidde rammer, jævnfør orientering til kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2011: Lovens forarbejder beskriver, hvornår kommunalbestyrelsen som udgangspunkt skal meddele afslag: - Kantiner på arbejdspladser skal være alkoholfrie. - Medborgerhuse skal være alkoholfrie. - Cafeterier, kaffe- og grillbarer og lignende udskænkningssteder bør ikke kunne sælge stærke drikke, men kommunalbestyrelsen kan beslutte at give disse udskænkningssteder mulighed for at udskænke svage drikke. Lovens forarbejder beskriver også, hvornår kommunalbestyrelsen på legal vis kan fravige den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning: - Kommunalbestyrelsen kan ud fra byplanmæssige betragtninger meddele afslag til nye udskænkningssteder i egentlige beboelsesområder

10 Side I områder med mange udskænkningssteder kan kommunalbestyrelsen meddele afslag, hvis det f.eks. kan frygtes, at et nyt udskænkningssted vil øge konkurrencen mellem bevillingshaverne og føre til hård udskænkning I andre situationer skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning på grundlag af sammenhængende samfundsmæssige betragtninger, som er egnede til at fremme ædrueligheden. For eksempel: - Kan kommunalbestyrelsen meddele afslag ud fra sociale betragtninger, når der er tale om et udskænkningssted, som er beliggende tæt ved sportshaller og lignende steder, som søges af unge mennesker Der er den 30. oktober 2013 udstedt en type E-alkoholbevilling til den daværende forpagter af lufthavnscafeen. Denne bevilling er bortfalden ved forpagtningens ophør. En udstedelse af en type E-alkoholbevilling vil således hverken føre til et yderligere antal bevillinger eller til udstedelse af en bevilling til en lokalitet, som ikke tidligere har haft en bevilling. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ingen økonomiske og ressourcemæssige omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq ved en tildeling af bevillingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 og Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om salg og udskænkning af alkoholiske drikke - Bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til udhandling eller servicering af stærke drikke - Bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger Det videre forløb Ved økonomiudvalgets godkendelse tildeles Cafe Mokka ved Michael Winberg en type E- alkoholbevilling i henhold til gældende regler og procedurer. Borgmestersekretariatet står for administrationen af alkoholbevillinger. Ved økonomiudvalgets afslag meddeler borgmestersekretariatet den politiske beslutning til ansøger. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Bilag Ingen.

11 Side B Ejerskifte og ophævelse af deponering af automatspiltilladelser vedrørende Restaurant Tugto Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Borgmestersekretariatet har den 19. august modtaget ansøgning fra HECA Nuuk A/S ved Helge Tang om ejerskifte og ophævelse af deponering af automatspiltilladelser vedrørende Restaurant Tugto. Det drejer sig om følgende tilladelser/maskiner: 0024 Allan Capone Serienr Midnight Madness Serienr Virginia City Serienr Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at godkender ejerskifte samt ophævelse af deponering vedrørende Restaurant Tugto Sagsfremstilling Borgmestersekretariatet har den 19. august modtaget ansøgning fra HECA Nuuk A/S ved Helge Tang om ejerskifte samt ophævelse af deponering af automatspiltilladelser vedrørende Restaurant Tugto, 3900 Nuuk. Det drejer sig om følgende tilladelser/maskiner: 0024 Allan Capone Serienr Midnight Madness Serienr Virginia City Serienr Løsningsforslag faglig vurdering De relevante oplysninger er indhentet af Borgmestersekretariatet, således lever HECA Nuuk A/S ved Helge Tang op til kravene for tildeling af automatspiltilladelse. Tilladelserne bliver udstedt i henhold til Landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at børn under 18 år ikke må benytte spillet. Endvidere skal tilladelserne opsættes et synligt sted på automatspillet bag en plasticplade Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil - Landstingslov nr. 10 af 13. juni 1994 om ændring af afgiftslove - Landstingslov nr. 15 af 3. november 1994 om ændring af Landstingslov om afgift på automatspil - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 17. december 1996 om enarmede tyveknægte - Nuup kommuneas retningslinjer omkring tildeling af spilleautomattilladelser af 14. april Inatsisartutlov nr. 19 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil (Forhøjelse af afgiften)

12 Side 806 Det videre forløb Ved s godkendelse vil ejerskifte samt ophævelse af deponering af automatspiltilladelser vedrørende Restaurant Tugto, 3900 Nuuk blive iværksat. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Bilag Ingen.

13 Side C Ophævelse af deponering af automatspiltilladelser vedrørende Sportscafeen Spil & Vind Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Borgmestersekretariatet har den 19. august modtaget ansøgning fra HECA Nuuk A/S ved Helge Tang om ophævelse af automatspiltilladelser vedrørende Sportscafeen Spil & Vind, Aqqusinersuaq B2388/B2652, 3900 Nuuk. Det drejer sig om følgende tilladelser/maskiner: 0073 Midnight Madness Serienr Orient Expressen Serienr Sheik Serienr Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at godkende ophævelse af deponering vedrørende Sportscafeen Spil & Vind Sagsfremstilling Borgmestersekretariatet har den 19. august modtaget ansøgning fra HECA Nuuk A/S ved Helge Tang om ophævelse af automatspiltilladelser vedrørende Sportscafeen Spil & Vind, Aqqusinersuaq B2388/B2652, 3900 Nuuk. Det drejer sig om følgende tilladelser/maskiner: 0073 Midnight Madness Serienr Orient Expressen Serienr Sheik Serienr Løsningsforslag faglig vurdering De relevante oplysninger er indhentet af Borgmestersekretariatet, således lever Sportscafeen Spil & Vind op til kravene for tildeling af automatspiltilladelse. Tilladelserne bliver udstedt i henhold til Landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at børn under 18 år ikke må benytte spillet. Endvidere skal tilladelserne opsættes et synligt sted på automatspillet bag en plasticplade Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil - Landstingslov nr. 10 af 13. juni 1994 om ændring af afgiftslove - Landstingslov nr. 15 af 3. november 1994 om ændring af Landstingslov om afgift på automatspil - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 17. december 1996 om enarmede tyveknægte - Nuup kommuneas retningslinjer omkring tildeling af spilleautomattilladelser af 14. april Inatsisartutlov nr. 19 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil (Forhøjelse af afgiften)

14 Side 808 Det videre forløb Ved s godkendelse vil ophævelse af deponering af automatspiltilladelser vedrørende Sportscafeen Spil & Vind, Aqqusinersuaq B2388/B2652, 3900 Nuuk blive iværksat. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Bilag Ingen.

15 Side Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Personale- og vakantboligområdet i Kommuneqarfik Sermersooq Til orientering J.nr.: Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMSR Sagsresumé Administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge har udtrykt ønske om, at orienteres om den udvikling, der har været på personale- og vakantboligområdet i årene 2013 og. Som det fremgår af det vedlagte bilag, har området været stærkt udfordret både i forhold til omkostningsniveau og smidighed, men på baggrund af et tæt og løbende samarbejde mellem Iserit og kommunen er den negative udvikling nu vendt. Indstilling Økonomi og Personaleservice indstiller overfor : - at orienteringen tages til efterretning - at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til orientering Sagsfremstilling Administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge har udtrykt ønske om, at orienteres om den udvikling, der har været på personale- og vakantboligområdet i årene 2013 og. Som det fremgår af det vedlagte bilag, har området været stærkt udfordret både i forhold til omkostningsniveau og smidighed, men på baggrund af et tæt og løbende samarbejde mellem Iserit og kommunen er den negative udvikling nu vendt. Løsningsforslag faglig vurdering I begyndelsen af 2013 var problemerne omkring personaleboligtildelingen og de lange ventetider og heraf følgende vakantindkvartering blevet så presserende, at der var behov for at finde løsninger. Problemerne var en del af det samlede problemkompleks med en grundlæggende ubalance mellem udbuddet af almene udlejningsboliger og den store efterspørgsel. Resultatet var lange ventetider på personaleboliger og deraf følgende lange vakantindkvarteringer. Udgifterne til driften af vakantområdet var over tid steget betydeligt, idet stadig flere vakantboliger var sat i drift, uden at det grundlæggende problem var blevet håndteret. I løbet af 2013 blev udfordringen endnu større, idet den ventede sanering af Tuujuk/Lille Slette blev sat i gang ved, at kommunen anmodede Iserit A/S om at rømme 5 blokke på Ceresvej, hvorved der skulle ske genhusning af 80 husstande. Dette betød en yderligere belastning af det i forvejen hårdt pressede udlejningsboligmarked i Nuuk. Det stod fra begyndelsen klart, at en isoleret løsning af problemet omkring personaleboligerne (og hermed vakantboligerne) ville kræve et snævert samarbejde og koordination mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Iserit A/S. I løbet af 2013 blev der ved møder mellem kommunen og Iserit A/S fastsat konkrete målsætninger for opgaven. Efterfølgende blev der periodisk foretaget fælles opfølgninger på procesforløbet, og medio kunne parterne konstatere, at de fastsatte målsætninger i al væsentlighed var opnået.

16 Side 810 Nedenfor forefindes en kort opsummering vedrørende gennemførsel af opgaverne og evaluering: - I månederne efter november 2013 og frem til udgangen af juli gennemførtes processen med at tømme de 5 blokke på Lille Slette og genhuse lejerne i andre boliger i Nuuk, efter at have afdækket lejerens ønsker og behov i forhold til genhusningsboligen - Samtidig lykkedes det i alt væsentlighed at imødekomme behovet for personaleboliger og antallet af ventende til en personalebolig er i september kun 14 personer. Den kortere ventetid understøtter også målsætningen om at nedbringe antallet af vakantboliger - I samme periode blev antallet af vakantboliger nedbragt til kun Heraf var 5 privatlejede (de øvrige 10 privatlejede var afviklet) og disse 5 privatlejede er nu opsagte. Ved periodens afslutning var der ingen på venteliste til vakantbolig. Hermed er problemet med at ansatte må vente i årevis på at få en endelig personalebolig løst. Samtidig vil udgifterne på vakantområdet falde væsentligt i de kommende år med effekt fra De opstillede målsætninger betragtes derved som indfriet i kraft af, at kommunen og Iserit A/S i fælleskab fastsatte og fastholdt målene og i en løbende og snævert koordineret proces gennemførte projektet. I det vedlagte bilag redegøres nærmere for forløbet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Udgifterne på vakantområdet vil falde væsentligt i de kommende år med effekt fra Udgiftsniveauet i et udarbejdet budget for vakantboligområdet i 2015 udfærdiget af Iserit forventes at blive reduceret med over 50 % i forhold til 2013 og. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger Det videre forløb Ingen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag 1. Notat der indeholder en redegørelse over udviklingen på vakant- og personaleboligområdet i perioden Antallet af vakantboliger var 44 i efteråret 2013

17 Side B Forslag til Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut Til beslutning J.nr.: 16.04/20D7-1 Forvaltning for Anlæg og Miljø direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltning for Anlæg og Miljø fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut - til godkendelse. Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Selvstyrets aktuelle ønske om at nedrive eksisterende etageblokke, B-704, B-705 og B-707 i Paamiut. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 14. oktober. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at udvalget godkender forslaget til Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut med henblik på seks ugers offentliggørelse - at udvalget derefter fremsender sagen til kommunalbestyrelsens orientering Sagsfremstilling Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Selvstyrets aktuelle ønske om at nedrive eksisterende etageblokke, B-704, B-705 og B-707. Løsningsforslag faglig vurdering Formålet med nærværende plantillæg er at sikre udviklingen af arealet efter nedrivning af B-704, B-705 og B-707 sker i overensstemmelse med Kommuneqarfik Sermersooqs overordnede planer for området. Principperne for nærværende plantillæg er: - At muliggør en nedrivning af eksisterende etageblokke, B-704, B-705 og B At etablerer et rekreativt areal - At udforme pågældende areal så det får sammenhæng med tilstødende udisponerede terræn Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Selvstyrets finansierer selv nedrivning af etageblokkene og reetablering af området. Lovgrundlag og rammesættende Forslag til Kommuneplantillægget er udarbejdet på grundlag af: - Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven) - Den digitale kommuneplan

18 Side 812 Det videre forløb Planforslaget vil blive sendt til offentlig høring primo november i seks uger. Efter høringsfristens udløb skal planforslaget, med en vurdering fra forvaltningen af de indkomne indsigelser og en indstilling til det videre forløb, fremsendes til endelig vedtagelse i Udvalg for Anlæg og Miljø, og Kommunalbestyrelsen. Den endelige plan skal være offentlig tilgængelig, blandt andet på kommunens hjemmeside Bemærkninger fra afdelingen for Økonomisk Sekretariat Det er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomiske Sekretariat. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 14. oktober : Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Forslag til Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut

19 Side C Godkendelse af anlægsregnskaber Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé Kommunen har et efterslæb i aflæggelse af anlægsregnskaber på afsluttede anlægsopgaver. Nedenstående syv anlægsregnskaber er de første vedrørende dette efterslæb. Konto Anlæg Ibrugtaget Bevilling Forbrug Merforbrug + Mindreforbrug Akunnerit udlejningsboliger Kollegium/Elevhjem Nuuk Værested for handikappede i Nuuk Daginstitutionen Qernertunnguit Daginstitutionen Jagtvej Vuggestue i Saqqarliit Inussivik Nyt Gulv Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 14. oktober. Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at anlægsregnskaberne godkendes - at sende sagen videre til Kommunalbestyrelse til godkendelse Sagsfremstilling Der udarbejdes selvstændigt anlægsregnskab for afsluttede anlægsopgaver over kr., mens afsluttede anlægsopgaver under kr. kun kommenteres i årsregnskabets regnskabsbemærkninger. Mer- eller mindreforbrug på afsluttede anlægsopgaver i perioden 2009 til 2013 er endeligt afregnet overfor kassebeholdningen i de år anlægsopgaven er afsluttet hvorfor der ikke er overførsler til efterfølgende budgetår. Der udestår pr. 31. december anlægsopgaver til politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen, heraf er syv anlægsopgaver klar til politisk afrapportering, og 16 mangler udarbejdelse og revision før politisk godkendelse kan finde sted. Afsluttede godkendte anlægsregnskaber med tilhørende bilag ligger til gennemsyn i Forvaltning for Anlæg og Miljø i tre måneder, hvorefter de arkiveres på kommunens fjernlager. Løsningsforslag faglig vurdering For at undgå at der igen ophobes anlægsregnskaber, der mangler politisk afrapportering, opstrammes de interne procedurer i forbindelse med afslutning og afrapportering af anlægsopgaver, der dækker overgangen til drift, og aflæggelse af anlægsregnskaber. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Da der er tale om længst afsluttede anlægsopgaver er mindre forbrug allerede tilgået kommunekassen, og merforbrug er belastet kommunekassen.

20 Side 814 Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3, februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Kasse- og Regnskabsregulativ Kommuneqarfik Sermersooq. Det videre forløb Afsluttede godkendte anlægsregnskaber med tilhørende bilag ligger til gennemsyn i Forvaltning for Anlæg og Miljø i tre måneder, hvorefter de arkiveres på kommunens fjernlager. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat På kommunalbestyrelsens møde den 2. juni blev genopretningsplanen godkendt. Et af elementerne i genopretningsplanen er at manglende anlægsregnskaber skal udarbejdes og fremlægges for kommunalbestyrelsen. De manglende anlægsregnskaber vil løbende blive forelagt til kommunalbestyrelsen i klumper. Dette er således den første klump af manglende anlægsregnskaber der forelægges. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 14. oktober : Forvaltningens indstillinger blev godkendt med bemærkning om, at forvaltningen fremadrettet skal efterleve retningslinierne for korrekt regnskabsaflæggelse, samt at mer- eller mindreforbrug løbende rapporteres til udvalget. Bilag 1. Anlægsregnskab Konto Akunnerit Udlejningsboliger 2. Anlægsregnskab Konto Kollegium/Elevhjem 3. Anlægsregnskab Konto Værested for handikappede i Nuuk 4. Anlægsregnskab Konto Daginstitutionen Qernertunnguit 5. Anlægsregnskab Konto Daginstitutionen Jagtvej 6. Anlægsregnskab Konto Vuggestue i Saqqarliit 7. Anlægsregnskab Konto Nyt Gulv Inussivik

21 Side D Fremlæggelse af genopretningsplanen for familieområdet Myndighed og Foranstaltninger Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Børn, Familie og Skole direktør Søren Valbak / SVAL Sagsresumé Forvaltningen for Børn, Familie og Skole har udarbejdet en genopretningsplan for familieområdet under myndighed og foranstaltning. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 7. oktober. Indstilling Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor : - at genopretningsplanen godkendes - at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse Sagsfremstilling I tråd med direktionens strategi om genopretningsplanen, har Forvaltningen for Børn, Familie og Skole udarbejdet en for familieområdet, herunder myndighed og foranstaltninger. Genopretningsplanen er udarbejdet med fokus på udvikling af faglige indsatser, så antallet af anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet kan falde. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen fremsender planen uden faglig vurdering, dog med henvisning til de under udvikling af faglige indsatser opstillede projektforslag. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Fremsendes uden økonomisk og ressourcemæssige vurdering, da området fortsat er under revision og forvaltningen afventer revisionsberetning. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Direktionens strategiplan Det videre forløb Hvis planen godkendes vil Forvaltningen for Børn, Familie og Skole fortsætte arbejdet ved at effektuere projektforslagene. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat, men afventer en beretning fra revisionen. Tidligere beslutning Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 7. oktober : Taget til efterretning og at sagen sendes til og Kommunalbestyrelsen. Bilag 1. Genopretningsplan

22 Side E Åbenhedspolitik Til beslutning J.nr.: Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Der er udarbejdet en ny kommunikationsstrategi den såkaldte åbenhedspolitik. Den nye åbenhedspolitik oplister konkrete krav til kommunens interaktion med offentligheden. Samtidigt åbner den op for brug af sociale medier. Indstilling Fælles Service indstiller overfor : - at åbenhedspolitikken godkendes - at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse Sagsfremstilling For at imødekomme det politiske ønske om maksimal offentlighed i Kommuneqafik Sermersooq har direktionen ønsket at revidere kommunes hidtidige kommunikationsstrategi fra Den nye strategi stiller konkrete krav til kommunes interaktion med offentligheden. Samtidig åbner den op for muligheden for brug af sociale medier. Løsningsforslag faglig vurdering Denne åbenhedspolitik er tænkt som et redskab til at implementerer den politiske målsætning om maksimal åbenhed i Kommuneqarfik Sermersooq. Selv om Kommuneqarfik Sermersooq allerede i dag er en af de myndigheder i landet der gør den største indsats for at informerer omverdenen om sin drift er vi på ingen måde nået i mål. Vi hører ofte fra borgere, medier, virksomheder og organisationer at det det er svært at få oplysninger ud af Kommuneqarfik Sermersooq. Med implementeringen af et sæt kommunikationsværdier og konkrete målsætninger for vores interaktion med vores borgere vil vi åbne organisationen op mod omverdenen. Åbenhedspolitikken omhandler i korte træk følgende: - Politiken stiller konkret krav til Kommuneqarfik Sermersooqs betjening af pressen - Den implementerer kommunikationværdier - Den slår fast hvad medarbejdere må udtale sig om Denne politik indeholder desuden retningslinjer for kommunes brug af sociale medier i fremtiden. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Implementeringen af politikken forventes at være udgiftsneutral. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Kommunikationsstrategi for Kommuneqarfik Sermersooq, 2010 Det videre forløb Åbenhedspolitikken offentliggøres og udbredes til organisationen

23 Side 817 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Bilag 1. Åbenhedspolitik for Kommuneqarfik Sermersooq

24 Side Lukkede punkter Ingen.

25 Side Eventuelt 9. Godkendelse af referat

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 4. december 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Dato: 17. sept. 2015 Forside Dagsorden Torsdag den 17. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Tillægsdagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Tillægsdagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 12.30 5. Beslutning... 1 05H Årsregnskab 2014 Endeligt regnskab med revisionsprotokollat... 1 05I Takstbetaling for

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Side 1 Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Fredag d. 21. januar 2011 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndal Pedersen (IA) Mia Nielsen (IA) Adolf Holm (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 27. februar 2017 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Nicolaj Heinrich (S) Peter Davidsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 25. juni 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) pr. telefon Malene Lynge (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. maj 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 12:00 Mødelokale 2 I rådhuset Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA), suppl. for Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 274 Referat Møde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 09.00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev (S) Vittus

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 6. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 6. ordinære møde. Dagsorden Forside ns 6. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 23. september kl. 14.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen (IA)

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 4. september 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Afbud Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 13. august 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 2. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1 Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 Indhold REDEGØRELSE VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Delområdet...4 Forhold til anden planlægning...5 Debatperioden og

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Tirsdag den 12. august 2014 kl. 9.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Martha Abelsen (S) Erling Madsen (S) supplant Per

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside Referat Tirsdag den 15. november 2016 kl. 9.00 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt suppleant Uju Petersen (IA)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden Forside ns 3. ordinære møde Dagsorden Mandag den 28. april 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) suppleant Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 19. jan. 2016 Forside Referat Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. video Tim Serritslev (S) pr. video Vittus

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. december 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl. 09.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Godkendelse af dagsorden Orientering

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 312 Dagsorden Møde onsdag den 25. november 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Uju Petersen (suppleant for Justus Hansen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 30. juni 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Per Berthelsen (S) Afbud Peter Davidsen (S) Ado Holm (IA)

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 117 Referat Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 21. maj 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Fredag den 6. juni 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Tilstedeværende: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere