Konkurrenceudsættelse af. Personbefordring. Potentialeafklaring - Odense Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceudsættelse af. Personbefordring. Potentialeafklaring - Odense Kommune"

Transkript

1 Konkurrenceudsættelse af Personbefordring Potentialeafklaring - Odense Kommune

2 Weidekampsgade København S Tlf Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

3 Maj 2012 Potentialeafklaringen er udarbejdet for Udbudsportalen af rådgivningsfirmaet Ising Consulting som led i projektet om strategisk forankring af konkurrenceudsættelse. Projektet er igangsat af KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Erhvervs- og Vækstministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Som led i projektet tilbydes vederlagsfri assistance til et fremadrettet strategisk arbejde med konkurrenceudsættelse af kommunale serviceopgaver. Baggrunden er forpligtelsen i styrelsesloven om politisk vedtagelse af udbudsstrategier. Formålet er at bidrage til at sikre et politisk ejerskab og en strategisk forankring i kommunernes topledelser af udbudsstrategierne og mere generelt af konkurrenceudsættelse. Potentialeafklaring er et oplæg til politisk drøftelse og en analyse af, om en konkret opgave i en kommune er udbudsegnet, og hvilket potentiale, der er. Gennem potentialeafklaring belyses det, hvordan der ved et udbud kan tages hånd om relevante problemstillinger ved en eventuel konkurrenceudsættelse. Potentialeafklaring indgår også i projektet om markedsmodning på velfærdsområderne, som har kortlagt udfordringer og potentialer ved øget offentlig-privat samarbejde om konkrete opgaver på ældreområdet, socialområdet og sundhedsområdet. Det overordnede formål er at styrke effektiviteten og kvalitetsudviklingen i kommunernes opgaveløsning gennem en bedre brug af markedet.

4 Indhold 1. Indledning 5 2. Nuværende befordringsordninger 8 3. Graden af konkurrenceudsættelse 9 4. Administration og personbefordring Serviceniveauet for befordringsopgaverne Adfærdspåvirkning Anbefalinger til den tværgående befordringsanalyse 15 Bilag 1 - Kørselsordninger i andre kommuner 16 Fredericia Kommune 16 Kolding Kommune 16 Sønderborg Kommune 17 Vordingborg Kommune 17

5

6 1. Indledning Denne potentialeafklaring omhandler mulighederne for yderligere konkurrenceudsættelse af Odense Kommunes personbefordring og optimering af kørselsordningerne gennem forbedret organisering, styring og logistik inden for den borgerrelaterede kørsel. Potentialeafdækningen er udarbejdet for Udbudsportalen i KL af rådgivningsfirmaet Ising Consulting, der har fungeret som konsulent på opgaven. Potentialeafdækningen indgår som et forarbejde og input til Odense Kommunes tværgående analyse af befordringsområdet. Følgende indgår således i Odense Kommunes udbudsstrategi : Befordringsområdet analyseres tværgående med deltagelse af alle forvaltninger. Borgerkørsel, administration af borgerkørsel, medarbejderkørsel og egen bilpark indgår i dette område, hvor det skal sammentænkes og vurderes sammen med alternativer til medarbejderkørsel, som fx elcykler og videokonferencer. Det bemærkes, at analysen af medarbejderkørsel og egen bilpark, herunder brug af minibusser, værkstedsservice, flådestyring m.v., er igangsat og afrapporteres selvstændigt. I potentialeafklaringen vurderes det: Hvorvidt kommunen køber personbefordring eller anden kørsel af eksterne leverandører, som ikke har været konkurrenceudsat, og om befordringen i givet fald kan konkurrence- udsættes med opnåelse af fordele for kommunen (afsnit 3). Hvorvidt der kan være gevinster ved en ændret organisering af kommunens bestiller- opgaver i forbindelse med kørslen, herunder daglig administration, visitation, opfølgning m.v. (afsnit 4). Hvorvidt der er et potentiale ved politisk at fastlægge serviceniveauet for befordringsop- gaverne i Odense Kommune mere præcist i forhold til det serviceniveau, som kræves i lovgivningen (afsnit 5). Hvorvidt en informationsindsats eller anden form for indsats med henblik på adfærdspå- virkning hos rekvirenter, borgere og institutioner kan medvirke til forbedring af kørsels- ordningerne (afsnit 6). I afsnit 7 gives en række anbefalinger til den tværgående befordringsanalyse, der skal gennemføres som led i implementeringen af Byrådets udbudsstrategi. Personbefordring er en af de meget store udgiftsposter for Odense Kommune, og udgifterne har de senere år været stigende. De samlede årlige udgifter fordelt på forvaltninger og udgiftsudviklingen fra 2007 til 2010 fremgår af nedenstående tabel 1. Det fremgår, at de faktiske 5

7 regnskabsudgifter i perioden er steget med 14,8 mio. kr. mens de budgetterede udgifter er steget med 6,5 mio. kr. Tabel 1: Udgifter til kørsel i Odense Kommune Budget/ Regnskab Børne- Unge forvaltningen Ældre- og Handicap forvaltningen Social og Arbejdsmarked Forvaltningen I alt Budget, Regnskab, Budget, Regnskab, Budget, Regnskab, Budget, Regnskab, Figur 1: Udgiftsudvikling Millioner Budge erede udgi er Bogførte udgi er De øgede omkostninger til den borgerrettede kørsel skyldes blandt andet nye og skrappere miljøkrav, herunder indførelsen af miljøzone i 2010, krav om maksimal alder på køretøjerne, indførelse af strenge bodsbestemmelser i kontrakterne og krav om bankgaranti. For at imødegå den økonomiske udfordring og sikre en bedre udgiftsstyring bør der i de berørte forvaltninger foretages en undersøgelse af serviceniveauet. Ligeledes bør det overvejes, om der skal foretages organisatoriske eller styringsmæssige ændringer, så Odense Kommunes kørselsordninger fremover tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde. De kommunale befordringsordninger for borgere i Odense Kommune, der er visiteret til kørsel, har adskillige gange været i udbud. Ved de tidligere udbud har der været lagt vægt på effektivisering af befordringen og opnåelse af de bedst mulige 6

8 priser. Det har medført en samling af opgaverne på færre leverandører, og en større vægt på kørselskoordinering, så vidt det har været muligt. Kommunens nuværende kontrakter med kørselsleverandørerne udløber den 1. juli 2013 og arbejdet med genudbud skal derfor påbegyndes omkring årsskiftet 2011/2012. Det kommende genudbud er en anledning til på nuværende tidspunkt at foretage en samlet analyse og vurdering af kommunens befordringsopgaver, så varetagelsen af de samlede befordringsopgaver yderligere forbedres og effektiviseres. For kommunens institutioner og borgere er det væsentligt, at kørslen fungerer så optimalt som muligt. De nuværende kørselsordninger fungerer i dag efter forholdene tilfredsstillinde, men der er et potentiale for forbedringer og det vurderes, at der kan findes yderligere besparelser i snitfladerne mellem kørselsordningerne og i administrationen af ordningerne. Personbefordring i Odense Kommune skal således ses i et totaløkonomisk perspektiv, hvor også kommunens interne ressourcer skal anvendes så effektivt som muligt. Ud over udgifterne til selve kørslerne anvendes der mange ressourcer flere forskellige steder i kommunens administration på bestilling, administration og opfølgning af kørsel. De administrative medarbejdere i forvaltninger og på decentrale institutioner, som er involveret i befordring, kender ofte ikke kontrakterne godt nok, og kontrakterne bruges derfor ikke korrekt. 7

9 2. Nuværende befordringsordninger Odense Kommunes personbefordring er delt på nedenstående kørselsordninger, som stilles til rådighed som følge af lovgivning: Kørsel af borgere til/fra genoptræning og andre træningstilbud samt aktivitets- og dagcentre Kørsel af handicappede borgere til/fra døgnrehabiliteringsbolig Kørsel af handicappede borgere til/fra dagtilbud Kørsel af visiterede borgere til/fra læge og speciallæge Kørsel af handicappede børn og unge med særlige behov Kørsel af børn og unge i forbindelse med tandpleje Kørsel af børn og unge i forbindelse med folkeskolen Kørsel af unge med særlige behov og personer med sent erhvervet hjerneskade Buskørsel for Odense Kommune efter behov SBH-kørsel Der blev senest i 2009 foretaget EU-udbud af personbefordringen. Udbuddene blev gennemført som to parallelle EU-udbud: Kørsel for voksne henholdsvis kørsel for børn og unge. Udbud har haft kørselskontrakterne i udbud flere gange, og kontraktlængderne er synkroniseret, så kontrakterne udløber samtidig. De miljømæssige krav til leverandørerne blev ved det seneste udbud skærpet, hvilket bl.a. indebærer: Køretøjerne skal som minimum overholde normen EURO 3. For køretøjer over 3500 kg har normen siden 1. juli 2010, hvor Odense Kommune indførte miljøzone, været EURO 4. Kørselsleverandørerne har i forbindelsen med indførelsen af miljøzone skullet overholde kravene i forbindelse hermed. Der blev ved det seneste udbud også indført bodsbestemmelser i kontrakterne, så kommunen har yderligere sanktionsmuligheder overfor leverandørerne ved mangler eller svigt. Såvel de strengere miljøkrav som bodsbestemmelserne medførte en fordyrelse af personbefordringen, og samlet blev serviceniveauet øget markant i forhold til den tidligere kontrakt, hvilket var nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende service overfor borgere og personale. Befordringsopgaverne omfatter 9 delaftaler, der samlet dækker det udbudte kørselsbehov. Der er på grundlag af de seneste udbud indgået kontrakter med nedenstående private kørselsleverandører om de kommunale befordringsordninger: Bergholt Busser A/S Odense Taxa Kæmpes Taxi og Nordfyns busser Handybus A/S Arriva Morud Bustrafik og Taxa 8

10 3. Graden af konkurrenceudsættelse Udbud vurderer, at størstedelen af Odense Kommunes befordringsopgaver i dag er konkurrenceudsat gennem udbud, men at der er et potentiale for yderligere konkurrenceudsættelse. Omfanget og karakteren heraf vil blive taget op som led i den tværgående befordringsanalyse, hvor forvaltningernes kørsler og befordring kortlægges og analyseres. Generelt vil det være til fordel for Odense Kommune, at det kørselsvolumen, som udbydes og aftaledækkes, er så stort som muligt, så kommunen opnår de bedste priser. Hertil kommer, at det i udbudskonstruktionen er muligt at lægge op til udnyttelse af stordriftsfordele og synergier mellem kørselsordninger. Også kontraktlængden har stor betydning for priserne. Odense Kommune bør ligeledes overveje, om den nuværende ordning med fritidskørsel for svært bevægelseshæmmede, den såkaldte SBH-kørsel, er hensigtsmæssig. Befordringsopgaverne er tværgående i forhold til kommunegrænserne og varetages derfor regionalt. Det er i dag Fynbus, der står for udbud og administration af ordningen, og udgifterne er stigende. Ud over de samlede årlige udgifter på ca. 10. mio. kr. betaler Odense Kommune jf. regnskab fra 2009 fra Fynbus et årligt administrationsbidrag på 3,8 mio. kr.. Såfremt kommunen ønsker at hjemtage opgaven og selv stå for udbud og administration, evt. i samarbejde med de øvrige fynske kommuner, skal de lovgivningsmæssige forhold nærmere afklares. Der er herudover kendskab til følgende kørsels- og befordringsopgaver i Odense Kommune, som bør indgå i de fremadrettede overvejelser om konkurrenceudsættelse: Kørsel med hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet varetager istandsættelse, opbevaring og kørsel med genbrugshjælpemidler til borgerne. Kørslen er i dag konkurrenceudsat. Transport af bøger Bibliotekerne varetager transport af bøger mellem kommunens biblioteksafdelinger. Det årlige økonomiske volumen er ca kr. om året. Antallet af årlige kørsler kendes ikke pt. Eventuel konkurrenceudsættelse af transporten af bøger indgår i en særskilt potentialeafklaring om biblioteksområdet. Institutionernes minibusser En række institutioner har egne minibusser og køretøjer, som anvendes til kørsel med borgere og personale. Institutionerne er ifølge kommunens bilpolitik berettiget til selv at lease/købe og benytte køretøjerne til de formål, de finder passende. For nogle institutioner er kapacitetsudnyttelsen imidlertid ikke stor nok til at retfærdiggøre egne køretøjer, og en aftale med en vognmand eller deleordninger vil derfor være en mere fordelagtig løsning, også for at sikre at køretøjerne lever op til lovgivningskravene. Anskaffelse og brug af minibusser indgår i den tidligere omtalte analyse af kommunens bilpark m.v., som er igangsat. 9

11 Mad Odense Kommunes kørsel til borgere som er visiteret til madservice har været udbudt i samarbejde med Fællesindkøb Fyn. Formålet med det fælles udbud var at udnytte kapaciteten i bilerne bedst muligt. Madudbringning varetages i dag af en privat leverandør. Øvrig kørsel Som led i den tværgående analyse af befordringsområdet med deltagelse af forvaltningerne vil der blive foretaget en yderligere kortlægning af de kommunale kørsler, som ikke har været konkurrenceudsat gennem udbud, herunder såvel borgerretten befordring som ikke-borgerrettet kørsel. 10

12 4. Administration af personbefordring Odense Kommunes befordringsopgaver er - på samme måde som i andre kommuner - kendetegnet ved, at der er mange forskellige adskilte administrative led involveret i de daglige opgaver med personbefordring. I flere forvaltninger og på decentralt niveau er der samlet set mange medarbejdere, som på den ene eller anden måde er involveret i bestilling, administration og opfølgning på personbefordring. De mange administrative led i styringen af befordring er ikke hensigtsmæssig for kommunen set ud fra hensynet til at sikre en effektiv styring og logistik for den borgerrelaterede kørsel. Effektiviteten i kommunens befordringsopgaver afhænger således ikke alene af priserne og de indgåede kontrakter med kørselsleverandørerne, men i høj grad også af kommunens varetagelse af løbende bestilling, administration og opfølgning på kørslen. For at imødekomme udfordringerne har flere kommuner valgt at etablere et kørselskontor i eget regi med henblik på at samle og professionalisere funktionerne. De pågældende kommuner vurderer, at der er økonomiske og administrative fordele ved at samle opgaverne for herved at minimere tidsforbruget til administration af kontrakterne og give opgavevaretagelsen et kvalitativt løft. Opgaverne for et kørsels- og logistikkontor kan fx omfatte: Administration af kørselskontrakter Visitation af borgere Håndtering af kørselsbevillinger og kørselslister Information til borgere, institutioner og leverandører Daglige kørselsbestillinger Administration af lån af minibusser Løbende samarbejdsmøder med leverandører Bearbejdning af kørselsstatistik til brug for ruteoptimering Klagehåndtering Etc. Visitation kan evt. fortsat varetages af forvaltningerne. Foruden den borgerrettede kørsel kan et kørselskontor også varetage andre logistikopgaver, der kræver specialiseret ekspertise og it-styring, fx hjælpemiddeltransport. En tilsvarende løsning i Odense Kommune vurderes at ville skabe værdi på fire områder: Bedre service til borgerne i form af én indgang Øget professionalisme i forhold til kørselskoordination Bedre overblik over kørselsopgaverne Bedre ressourceudnyttelse. 11

13 Et kørselskontor kan supportere og varetage opgaver for de decentrale institutioner, som ikke kan forventes at kende kontrakterne i detaljer, og derfor let kommer til at anvende kommunens kørselsleverandører på en økonomisk set uhensigtsmæssig måde. Vejle Kommune har i 2010 indsamlet erfaringer fra Kolding, Fredericia, Sønderborg og Vordingborg Kommune som led i en analyse af mulighederne for at rationalisere kommunens personbefordring. De fire kommuner varetager kørselsopgaverne på forskellig vis, men der er dog en række fællestræk: De fire kommuner har alle oprettet et centralt kørselskontor, der varetager alle/dele af kommunens kørselsopgaver. De centrale kørselskontorer koordinerer og administrerer den kommunale kørsel i forskelligt omfang. Måden at organisere kontoret og kørslen på varierer meget, ligeledes gør placeringen af budgetter og visitation af borgere. Der er en fælles overbevisning om, at en koordinering af kørselsopgaverne på tværs af forvaltningerne medfører en betydelig økonomisk gevinst. Derfor anbefaler alle fire kommune, at man samler alle kørselsopgaver under det fælles kørselskontor. Der er en fælles tro på, at et samlet overblik over kørselsopgaverne giver en langt mere effektiv opgavevaretagelse. Tilsvarende kørselskontorer findes også i bl.a. Herning Kommune. Det fremgår ikke, om der ved central kørselsadministration er opnået besparelser. Afhængig af, hvilke opgaver kørselskontoret skal varetage, kan der evt. gøres brug af moderne it-løsninger og GPS-løsninger, som er for bekostelige til, at de kan anskaffes flere forskellige steder i kommunen. Eksempelvis findes der systemer, som kan anvendes til at sikre eksakt kørselsdokumentation, ruteoptimering m.v. Et kørselskontor behøver ikke nødvendigvis at være en del af kommunens organisation. Funktionen kan konkurrenceudsættes, så der indgås kontrakt om en dedikeret og professionel løsning for bestillings- og administrationsopgaven. En alternativ mulighed kunne være at indgå en aftale med Odense Kommunes Brandvæsen, som i forvejen arbejder med logistik. 12

14 5. Serviceniveauet for befordringsopgaverne Serviceniveauet for befordringsopgaverne i Odense Kommune fastlægges dels af lovgivningen, dels af de politiske udvalg. I en række tilfælde er der i kommuner set eksempler på, at det faktiske serviceniveau har været højere, end det serviceniveau, som kræves i lovgivningen. Med henblik på en effektiv økonomisk udnyttelse af ressourcerne til befordring bør Odense Kommune som led i den tværgående befordringsanalyse foretage en gennemgang af hver enkelt befordringsopgave for sig i forhold til nedenstående: Lovgrundlag Hvilket serviceniveau er kommunen forpligtet til? Hvilket serviceniveau leveres i dag? Hvordan administreres ordningen? Hvordan foretages visitation til ordningen? Mulige rationaliseringsgevinster ved at samle visitation og administration med andre befordringsopgaver Eksempler fra andre kommuner på servicereguleringer. Udvalgene bør politisk fastlægge det serviceniveau, som skal udbydes. Erfaringer fra andre kommuner viser, at forskellene mellem, hvad kommunen er forpligtet til og hvad kommunen tilbyder, kan være ganske betydelig. I flere tilfælde er der også mulighed for at indføre en brugerbetaling, så kommunen ikke dækker hele udgiften. Gennemgangen af kommunens kørselsordninger i forhold til serviceniveauet har den fordel at der politisk kan fastlægges præcise serviceniveauer og udarbejdes servicelevel agreements til brugerne og bestillerne af kørsel. 13

15 6. Adfærdspåvirkning I mange tilfælde bliver der brugt unødvendig og bekostelig tid på befordring, som er en følge af uhensigtsmæssig adfærd. Der kan eksempelvis opstå frustrationer over ventetid, udeblivelser, for sen afhentning, lang transporttid etc. Sådanne frustrationer og tidsspilde skyldes primært en uprofessionel administration af personbefordring og manglende detaljeret kendskab til kontrakterne hos dem, som skal bruge dem, dvs. i de yderste administrative led. Der vurderes at være et potentiale for Odense Kommune i at tilrettelægge et bedre informationsarbejde og en klar forventningsafstemning om befordring. Denne opgave bør professionaliseres og løftes af dem, som dagligt sidder med kørselsadministrationen. Information og forventningsafstemning vedrører blandt andet spørgsmål som: Hvornår skal bilen senest være bestilt? Hvor lang tid i forvejen kan jeg aflyse? Hvem har ansvaret hvis bilen ikke kommer eller hvis borgeren udebliver? Hvilket ansvar har forældrene til et barn med hensyn til skolekørsel? Etc. Potentialet ved påvirkning af adfærden blandt aktørerne i befordringsopgaverne vurderes at kunne give en rationaliseringsgevinst, som ikke nærmere kan prisfastsættes. Potentialet er ikke kun økonomisk, men også mere tilfredse bestillere, borgere og leverandører. 14

16 7. Anbefalinger til den tværgående befordringsanalyse På baggrund af potentialevurderingen indstiller Udbud, at den tværgående befordringsanalyse, som er indeholdt i Byrådets Udbudsstrategi, igangsættes og gennemføres ud fra følgende udgangspunkter: 1. Befordringsanalysen bør forankres i Borgmesterforvaltningen og lægge vægt på at kom munens samlede personbefordring tilrettelægges, så kommunen udnytter synergier i snitfladerne mellem kørselsordningerne og gør øget brug af samkørsel og kørselskoor dinering, hvor det er muligt. 2. Befordringsanalysen bør gennemgå de nuværende kørselskontrakter med hensyn til mulighederne for at foretage ændringer, som kan give besparelser og forbedringer. Blandt andet bør der ses på: Antallet af delaftaler Afregningsformer: Pris pr. km, pris pr. tur, pris pr dag Kontraktlængder, 4 år nu kan være op til 8 år Muligheder for øget fleksibilitet og udvikling Muligheder for funktionsudbud, hvor der løsnes op for kravene, så tilbudsgiverne får mere frie hænder til at byde ind med optimeringsforslag Incitamenter eller bonus for at opnå optimering i stedet for eller som supplement til bod Muligheder for alternative tilbud med andre afhentningstidspunkter m.v. Miljøkrav og sociale klausuler. 3. Befordringsanalysen bør belyse den nærmere indretning samt fordele og ulemper ved et fælles centralt kørselskontor, der har til formål at administrere og koordinere alle Odense Kommunes kørselsopgaver. Ligeledes belyses den organisatoriske forankring samt fordele og ulemper ved en organisering i kommunens eget regi i forhold til udbud af opgaven. 4. Den tværgående befordringsanalyse bør belyse, hvorvidt visitation og budgetansvar hænger sammen, således at dem, der bestiller, også er dem, der betaler. 5. Der bør foretages en afdækning af det kørselsvolumen, som ikke tidligere har været konkurrenceudsat med henblik på at øge det konkurrenceudsatte kørselsvolumen. Herved opnår kommunen de bedste priser, og det er muligt at lægge op til udnyttelsen af stordriftsfordele og synergier mellem de enkelte kørselsordninger. 6. Der bør foretages en prisanalyse af den befordring, som vedrører fritidskørsel for handicappede, den såkaldte SBH-kørsel. Det skal i forbindelse med arbejdet i den tværgående befordringsanalyse vurderes, om kommunen i stedet skal hjemtage opgaverne og selv foretage udbud i samarbejde med andre kommuner. Herved opnår kommunen et samlet set større udbudsvolumen, og der kan evt. være synergier i forhold til andre befordringsopgaver. 15

17 Bilag 1 Kørselsordninger i andre kommuner Fredericia Kommune Fredericia Kommune har per 1. januar indbyggere og er på 134 km2. Fredericia har lavet et kørselskontor på Brandstationen. Kørselskontoret nyder godt af denne placering i forhold til udnyttelse af døgnbemanding på vagtcentralen og værksted til busser. Derudover nyder Brandstationen godt af samarbejdet fordi de ansatte chauffører samtidig er ansat som deltidsbrandmænd. Der er indkøbt 8 busser, der så vidt muligt varetager kørslen. Til den resterende del af kørslen benyttes eksterne vognmænd. Der er ikke foretaget udbud i forhold til taxakørslen, men kørselskontoret har forhandlet sig frem til en rabat på taxameterprisen. Kørselskontoret er bemandet med 1 fast person til administration og koordinering af kørslen. Hertil kommer brug af døgncentralen til kørselsbestillinger/afbud, hjælp fra indkøbsafdeling ved udbudsrunder og drift af busserne. Navisions kørselsprogram benyttes til koordinering af kørslen, men selve ruteplanlægningen foretages manuelt af den ene medarbejder. Dagens ruter tilrettes løbende på baggrund af de indkomne kørselsbestillinger og aflysninger. Dette sker per mail og telefon. Visitation af borgere foregår i fagforvaltningerne, mens budgetansvaret ligger hos kørselskontoret. En sådan konstellation kræver en tæt kontakt mellem visitatorer og kørselskontoret for at holde styr på udgifterne til kørslen. Kolding Kommune Kolding Kommune har per 1. januar indbyggere og er på 605 km2. Kolding har lavet et mini kørselskontor som varetager kørslen på senior- og sundhedsområdet. Dvs. kørsel til dag- og aktivitetscentre samt almen og specialiseret genoptræning mv. Kontoret består af 1 person og den fysiske placering er hos vagtcentralen. Der er intet samarbejde mellem enhe-derne. Der er lavet udbud af kørslen til eksterne vognmænd og lavet aftale om at kommunen hver dag får stillet 5 minibusser inkl. chauffør til rådighed for 298 kr. per time (min. 8 timer om dagen). Derudover benyttes taxa til akutture. Alle bestillinger kommer på mail og selve ruteplanlægningen foretages manuelt af kørselskontorets ene med- 16

18 arbejder. Det er rimelig simpelt opdelt med kørsel til dagcentre mv. fra , kørsel til genoptræning fra , og hjemkørsel fra dagcentrene fra kl. 14 og frem. Visitationen og budget ligger i fagforvaltningerne. Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune har per 1. januar indbyggere og er på 497 km2. Transportkontoret i Sønderborg blev etableret i april Transportkontoret står for administration af den offentlige trafik og har ligeledes ansvaret for at gennemføre udbud af kommunens andre kørselsopgaver. Der er pt. beskæftiget 3 personer; 1 visitator, 1 der står for administration af den offentlige trafik, og 1 der står for resten af kørselskoordineringen. Hensigten er på sigt at samle koordinering af al kommunal kørsel i kontoret og processen er stadig i gang. Der laves aftaler på tværs af fagområder omkring brug af busser, eksempelvis hvis et plejehjem har en bus stående, som en børnehave kan bruge til en udflugt. Der foretages efterfølgende afregning mellem fagområderne for brug af bussen. På sigt skal sådanne busser samles under transportkontoret, og kontoret har yderligere pt. leaset 3 minibusser. Det er et overordnet mål i Sønderborg at gøre al offentlig trafik i kommunen gratis, i øjeblikket kører skolebørnene gratis, og det har bl.a. medført, at skolerne planlægger ekskursioner osv. efter den offentlige trafiks køreplaner. Transportkontoret foretager kun i meget begrænset omfang rute- planlægning, dette foregår oftest hos de vognmænd, der har vundet udbud af den specifikke kørsel. Kørsel til læge og speciallæge, brækket ben og høreklinikker er per 1. marts 2010 overgået til Sydtrafik (Flextrafikordningen). Der opleves en række problemer med ordningen, bl.a. pga. geografien i kommunen. Visitation foretages i samarbejde mellem fagforvaltningerne og transportkontoret, og budgettet ligger centralt hos transportkonto- ret. Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune har per 1. januar indbyggere og er på 621 km2. Kontoret er bemandet med 4 personer; 1 souschef, der koordinerer kørslen, 2 kontorassistenter, som modtager kørselsbestillinger og indtaster, og 1 regnskabsansvarlig. Kontoret 17

19 har ansvar for den kollektive trafik, skolekørsel, kørsel til læge/spe- ciallæge, ældrekørsel, dagcentre, genoptræning, specialbørn osv. Derudover køres der ad hockørsel til skoleudflugter mv. Kørsel til læge/speciallæge og åben kørsel for alle borgere sker med Flextrafik, og kørselskontoret bestiller turene direkte på Flextrafik s hjemmeside. Al fast kørsel udbydes samlet (i pakker) til eksterne vognmænd, som stiller busser + chauffør til rådighed hver dag. Pt. er der 11 garantivogne som er garanteret 40 timers kørsel om ugen til en pris på 430 kr./timen. Derudover kan garantivognene bruges yderligere 10 timer om ugen, og hvis der er kørselsbehov udover det, sker det med variable vogne (taxa). Ruteplanlægningen sker vha. it-system Fleedsched udviklet af Protracking. Systemet er et gps- og bookingsystem, og programmet planlægger de mest fordelagtige ruter på tværs af kørselsopgaver med hensyntagen til borgernes eventuelle behov for specialhensyn (kørestol, rollator, behov for enkeltmands bil osv.). Der er installeret udstyr i bilerne, så ruter mm. kan kommunikeres direkte ud i bilerne. Kontering af kørsel sker direkte på fagforvaltningernes konti vha. systemet. Skønnet udgift til anskaffelse af Fleedsched er kr Budgettet for den kollektive trafik og for den normale skolekørsel lig- ger centralt hos kørselskontoret. Andet budget ligger i fagforvaltnin- gerne, som også foretager visitationen. 18

Afsnit 3: En beskrivelse af trafikselskabet Movia, samt de kørselsordninger

Afsnit 3: En beskrivelse af trafikselskabet Movia, samt de kørselsordninger Notat Valg af udbudsform for visiteret kørsel i Egedal Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om visiteret personbefordring er udløbet, eller udløber i den kommende tid. Forvaltningen har derfor foretaget

Læs mere

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering i Randers Kommune - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering. Disposition Proces for kørselskoordinering i Randers Kommune Baggrund for Kørselskontoret - evaluering

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning Notat Vedrørende: Serviceniveauer - udbud af personbefordring 2017 Sagsnavn: Udbud af personbefordring 2017 Sagsnummer: 00.01.00-G01-86-16 Skrevet af: Birgitte Wendelboe Stobberup E-mail: bws@randers.dk

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet !!! Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet I tabellen nedenfor ses totaludgifterne for de forskellige kørselsordninger i Frederikssund

Læs mere

Kommunal befordring En kortlægning af praksis

Kommunal befordring En kortlægning af praksis Kommunal befordring En kortlægning af praksis 1 2 Indhold 01 Indledning og sammenfatning Side 3 02 Sådan har vi gjort Side 4 03 Organisering Side 5 04 Serviceniveau og visitering Side 9 05 Planlægning,

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

GENOPTRÆNING Foreslået harmoniseret serviceniveau:

GENOPTRÆNING Foreslået harmoniseret serviceniveau: GENOPTRÆNING Max sidde 45 min. i vognen til destination indenfor Vejen Kommune. Max sidde 90 min. i vognene til destination udenfor Vejen Kommune. Ingen nævneværdig ventetid efter konsultationen. Borgeren

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele

Movia Flextrafik. Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele Movia Flextrafik Movia Flextrafik står for kørsel for borgere, der af forskellige

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

DIALOGMØDE OM UDBUD AF PERSONBEFORDRING I RANDERS KOMMUNE TIRSDAG D. 21. JUNI 2016

DIALOGMØDE OM UDBUD AF PERSONBEFORDRING I RANDERS KOMMUNE TIRSDAG D. 21. JUNI 2016 DIALOGMØDE OM UDBUD AF PERSONBEFORDRING I RANDERS KOMMUNE TIRSDAG D. 21. JUNI 2016 DAGSORDEN 1. Velkomst og præsentation af mødedeltagere 2. Befordring i Randers Kommune i dag 3. Igangværende befordringsanalyse

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

God service til aktive ældre. - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune

God service til aktive ældre. - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune God service til aktive ældre - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune Varde Kommune vil, at Ældre mennesker kan bo i hele vores store kommune og samtidig være sikret en god service.

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Nordisk Transportpolitisk Netværk Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Flextrafik Samarbejde mellem kommuner, region(er) og trafikselskaber om planlægning og administrativ drift af offentligt

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Movia trafikbestiller-konference den 9. juni 2016 Kommunalt kørselskontor Af fagleder Bo Kuno Christensen, Vordingborg kommune Geografi Vordingborg kommune: 45.000 indbyggere 3 købstæder Vordingborg (12.000)

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Kommunal bus- og taxipolitik - med en landdistriktsvinkel

Kommunal bus- og taxipolitik - med en landdistriktsvinkel Kommunal bus- og taxipolitik - med en landdistriktsvinkel Varde Kommune 1260 km2 50.500 indbyggere - eller 39 borgere pr. km2 Stort kystområde med udpræget få (faste) beboere Store landdistrikter med

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse IKAST-BRANDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder.

Den nuværende kontrakt med Haarby taxa løber fra 1. august 2010 til 31. juli 2014, med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder. Notat Til: Børne- og Undervisningsudvalget Kopi til: Fra: Arbejdsgruppen Supplerende overvejelser om udbudsform for Pilehaveskolens elevbefordring I tilknytning til rapporten om evaluering af elevbefordringen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Personbefordring i Allerød Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune

Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune Den fremtidige organisering af specialskolekørsel og kørsel til aktivitets- og træningscentre i Norddjurs Kommune 17.21.00.P00 13/12334 Åben sag Sagsgang: MTU/BUU/VPU, høring, MTU/BUU/VPU, ØK, KB Sagsfremstilling

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEFORDRINGSOMRÅDET KØBENHAVNS KOMMUNE

KORTLÆGNING AF BEFORDRINGSOMRÅDET KØBENHAVNS KOMMUNE KORTLÆGNING AF BEFORDRINGSOMRÅDET KØBENHAVNS KOMMUNE Indhold: 1 Indledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 2 Konklusioner og anbefalinger... 3 2.1 Effektiviseringstiltag... 5 2.2 Scenarier for organisering

Læs mere

Smart Cities - optimalt teknologi-samarbejde med transportører på tværs af forvaltninger med miljøgevinst

Smart Cities - optimalt teknologi-samarbejde med transportører på tværs af forvaltninger med miljøgevinst Smart Cities - optimalt teknologi-samarbejde med transportører på tværs af forvaltninger med miljøgevinst KL Netværksdage 2013 21. november 2013, Comwell - Kolding Laust Rich Projektchef Frogne AllCom,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

TØF konferencen Hotel Faaborg Fjord D. 11.10.2011. Projektleder Frank Jørgensen

TØF konferencen Hotel Faaborg Fjord D. 11.10.2011. Projektleder Frank Jørgensen TØF konferencen Hotel Faaborg Fjord D. 11.10.2011 Projektleder Frank Jørgensen Sønderborg Kommune i tal: Sammensat af 7 kommuner Augustenborg,Broager,Gråsten,Nordborg, Sundeved,Sydals samt Sønderborg Indbyggere

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor TØF- Kollektiv Trafik Konference 2012- Korsør 1. og 2. okt. 2012 Seminar C: Modeller for kørselskoordinering Kommunalt kørselskontor Af fagleder Bo Kuno Christensen / Vej- og trafiksekretariatet Fødslen

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel.

2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel. Punkt 9. 2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel. 2010-9296. Forvaltningen indstiller, Skole- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie-

Læs mere

Notat. Tværregional sammenligning af organisering og udgifter til den siddende patienttransport

Notat. Tværregional sammenligning af organisering og udgifter til den siddende patienttransport Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 10/9578 Dato: 2. september 2010 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 Notat

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og aktører - kommunale kørselsordninger på tværs

Samarbejde mellem kommuner og aktører - kommunale kørselsordninger på tværs TØF`s 18. Konference om regional og kollektiv trafik Samarbejde mellem kommuner og aktører - kommunale kørselsordninger på tværs Allan Søgaard Larsen, Falck Danmark A/S Redningsdirektør asl@falck.dk Temaer

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi

Regulering af grænselandet mellem bus og taxi KONKURRENCERAADGIVNING.DK Konkurrencerådgiver Niels Rytter Regulering af grænselandet mellem bus og taxi Flextrafikkens fremtid TØF-konference om flextrafik DSB-kursus Center, Folke Bernadottes Allé 7

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Evaluering af kørselsordninger i Randers Kommune

Evaluering af kørselsordninger i Randers Kommune Evaluering af kørselsordninger i Randers Kommune Randers Kommune Oktober 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 AFGRÆNSNING AF ANALYSEOMRÅDET... 3 1. NUVÆRENDE ORGANISERING AF KØRSELSORDNINGER

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere 1. Midttrafiks strategiplan 2. Sådan virker samordnet kørsel 3. Midttrafiks flextrafik 4. Den åbne kørsel: Midttur og teletaxakørsel 5. Det mener kunderne

Læs mere

Rapport. Businesscases for forskellige organiseringsmodeller til effektivisering af befordringsområdet i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Rapport. Businesscases for forskellige organiseringsmodeller til effektivisering af befordringsområdet i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Rapport Businesscases

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling, Magistratens 1., 3. og 4. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling, Magistratens 1., 3. og 4. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling, Magistratens 1., 3. og 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2124 Jour. nr.: 13.05A00 Ref: Peter Marker Principbeslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune Side 1 af 5 sider Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005, 11 om individuel handicapkørsel 11 Trafikselskabet

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Dato: 14-10-2014 Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter I det følgende fremgår nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter,

Læs mere

ITS effektivisering af offentlig kørsel En analyse af 17.000 kørsler i 5 kommuner. Finn Frogne A/S. Mikkel Schiøtz

ITS effektivisering af offentlig kørsel En analyse af 17.000 kørsler i 5 kommuner. Finn Frogne A/S. Mikkel Schiøtz ITS effektivisering af offentlig kørsel En analyse af 17.000 kørsler i 5 kommuner Finn Frogne A/S Mikkel Schiøtz Baggrund Finn Frogne A/S - Dansk ingeniørfirma stiftet 1973-60 ansatte i hovedfirmaet, ialt

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Information om kørselsordning

Information om kørselsordning Skolekørsel 2014-2015 Handicap Befordring A/S Roskilde Kommunes Kørselskontor Gl. Vindingevej 10 4000 Roskilde Tlf. 46 31 39 59 Information om kørselsordning til forældre og elever Afbudskriterier Skal

Læs mere

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse...... 3 Hvortil sker befordringen?... 3 Hvordan

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

Rapport om befordringsenheden

Rapport om befordringsenheden Rapport om befordringsenheden 1. Indledning...2 2. Organisering...3 2.1 Bestillings-/Udbudskontoret...3 2.2 Befordringsenheden...5 2.3 Fagcentrene...6 3. Domicil/lokaler...6 4. Budget og kontoplan...6

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Sundhedschef Mette Bierbaum 9. maj 2012 Dagsorden Kort om Gribskov Kommune Udbudshistorik i Græsted-Gilleleje/Gribskov Kommune Muligheder

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune.

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune. Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen)

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) Aftale Varetagelse af kørselsadministrationen for fælles kørsel af elever og brugere til specialskoler og diverse dag-

Læs mere

Kørselsanalyse for 5 kommuner i Trafiksamarbejdet. Trafiksamarbejdet

Kørselsanalyse for 5 kommuner i Trafiksamarbejdet. Trafiksamarbejdet Kørselsanalyse for 5 kommuner i Trafiksamarbejdet - Et tværkommunalt samarbejde Trafiksamarbejdet består r p.t. af 6 kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj j og Vallensbæk k kommuner

Læs mere

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16 Baggrund for planen Organisering af planarbejdet Udgangspunktet for planen Indhold i planen Baggrund for planen Forretningsplan

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Velkommen til skolekørsel til specialskole eller specialklasse Praktisk information og gode råd omkring kørsel til specialskole eller specialklasse. Denne pjece

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere