Konkurrenceudsættelse af. Personbefordring. Potentialeafklaring - Odense Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceudsættelse af. Personbefordring. Potentialeafklaring - Odense Kommune"

Transkript

1 Konkurrenceudsættelse af Personbefordring Potentialeafklaring - Odense Kommune

2 Weidekampsgade København S Tlf Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

3 Maj 2012 Potentialeafklaringen er udarbejdet for Udbudsportalen af rådgivningsfirmaet Ising Consulting som led i projektet om strategisk forankring af konkurrenceudsættelse. Projektet er igangsat af KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Erhvervs- og Vækstministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Som led i projektet tilbydes vederlagsfri assistance til et fremadrettet strategisk arbejde med konkurrenceudsættelse af kommunale serviceopgaver. Baggrunden er forpligtelsen i styrelsesloven om politisk vedtagelse af udbudsstrategier. Formålet er at bidrage til at sikre et politisk ejerskab og en strategisk forankring i kommunernes topledelser af udbudsstrategierne og mere generelt af konkurrenceudsættelse. Potentialeafklaring er et oplæg til politisk drøftelse og en analyse af, om en konkret opgave i en kommune er udbudsegnet, og hvilket potentiale, der er. Gennem potentialeafklaring belyses det, hvordan der ved et udbud kan tages hånd om relevante problemstillinger ved en eventuel konkurrenceudsættelse. Potentialeafklaring indgår også i projektet om markedsmodning på velfærdsområderne, som har kortlagt udfordringer og potentialer ved øget offentlig-privat samarbejde om konkrete opgaver på ældreområdet, socialområdet og sundhedsområdet. Det overordnede formål er at styrke effektiviteten og kvalitetsudviklingen i kommunernes opgaveløsning gennem en bedre brug af markedet.

4 Indhold 1. Indledning 5 2. Nuværende befordringsordninger 8 3. Graden af konkurrenceudsættelse 9 4. Administration og personbefordring Serviceniveauet for befordringsopgaverne Adfærdspåvirkning Anbefalinger til den tværgående befordringsanalyse 15 Bilag 1 - Kørselsordninger i andre kommuner 16 Fredericia Kommune 16 Kolding Kommune 16 Sønderborg Kommune 17 Vordingborg Kommune 17

5

6 1. Indledning Denne potentialeafklaring omhandler mulighederne for yderligere konkurrenceudsættelse af Odense Kommunes personbefordring og optimering af kørselsordningerne gennem forbedret organisering, styring og logistik inden for den borgerrelaterede kørsel. Potentialeafdækningen er udarbejdet for Udbudsportalen i KL af rådgivningsfirmaet Ising Consulting, der har fungeret som konsulent på opgaven. Potentialeafdækningen indgår som et forarbejde og input til Odense Kommunes tværgående analyse af befordringsområdet. Følgende indgår således i Odense Kommunes udbudsstrategi : Befordringsområdet analyseres tværgående med deltagelse af alle forvaltninger. Borgerkørsel, administration af borgerkørsel, medarbejderkørsel og egen bilpark indgår i dette område, hvor det skal sammentænkes og vurderes sammen med alternativer til medarbejderkørsel, som fx elcykler og videokonferencer. Det bemærkes, at analysen af medarbejderkørsel og egen bilpark, herunder brug af minibusser, værkstedsservice, flådestyring m.v., er igangsat og afrapporteres selvstændigt. I potentialeafklaringen vurderes det: Hvorvidt kommunen køber personbefordring eller anden kørsel af eksterne leverandører, som ikke har været konkurrenceudsat, og om befordringen i givet fald kan konkurrence- udsættes med opnåelse af fordele for kommunen (afsnit 3). Hvorvidt der kan være gevinster ved en ændret organisering af kommunens bestiller- opgaver i forbindelse med kørslen, herunder daglig administration, visitation, opfølgning m.v. (afsnit 4). Hvorvidt der er et potentiale ved politisk at fastlægge serviceniveauet for befordringsop- gaverne i Odense Kommune mere præcist i forhold til det serviceniveau, som kræves i lovgivningen (afsnit 5). Hvorvidt en informationsindsats eller anden form for indsats med henblik på adfærdspå- virkning hos rekvirenter, borgere og institutioner kan medvirke til forbedring af kørsels- ordningerne (afsnit 6). I afsnit 7 gives en række anbefalinger til den tværgående befordringsanalyse, der skal gennemføres som led i implementeringen af Byrådets udbudsstrategi. Personbefordring er en af de meget store udgiftsposter for Odense Kommune, og udgifterne har de senere år været stigende. De samlede årlige udgifter fordelt på forvaltninger og udgiftsudviklingen fra 2007 til 2010 fremgår af nedenstående tabel 1. Det fremgår, at de faktiske 5

7 regnskabsudgifter i perioden er steget med 14,8 mio. kr. mens de budgetterede udgifter er steget med 6,5 mio. kr. Tabel 1: Udgifter til kørsel i Odense Kommune Budget/ Regnskab Børne- Unge forvaltningen Ældre- og Handicap forvaltningen Social og Arbejdsmarked Forvaltningen I alt Budget, Regnskab, Budget, Regnskab, Budget, Regnskab, Budget, Regnskab, Figur 1: Udgiftsudvikling Millioner Budge erede udgi er Bogførte udgi er De øgede omkostninger til den borgerrettede kørsel skyldes blandt andet nye og skrappere miljøkrav, herunder indførelsen af miljøzone i 2010, krav om maksimal alder på køretøjerne, indførelse af strenge bodsbestemmelser i kontrakterne og krav om bankgaranti. For at imødegå den økonomiske udfordring og sikre en bedre udgiftsstyring bør der i de berørte forvaltninger foretages en undersøgelse af serviceniveauet. Ligeledes bør det overvejes, om der skal foretages organisatoriske eller styringsmæssige ændringer, så Odense Kommunes kørselsordninger fremover tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde. De kommunale befordringsordninger for borgere i Odense Kommune, der er visiteret til kørsel, har adskillige gange været i udbud. Ved de tidligere udbud har der været lagt vægt på effektivisering af befordringen og opnåelse af de bedst mulige 6

8 priser. Det har medført en samling af opgaverne på færre leverandører, og en større vægt på kørselskoordinering, så vidt det har været muligt. Kommunens nuværende kontrakter med kørselsleverandørerne udløber den 1. juli 2013 og arbejdet med genudbud skal derfor påbegyndes omkring årsskiftet 2011/2012. Det kommende genudbud er en anledning til på nuværende tidspunkt at foretage en samlet analyse og vurdering af kommunens befordringsopgaver, så varetagelsen af de samlede befordringsopgaver yderligere forbedres og effektiviseres. For kommunens institutioner og borgere er det væsentligt, at kørslen fungerer så optimalt som muligt. De nuværende kørselsordninger fungerer i dag efter forholdene tilfredsstillinde, men der er et potentiale for forbedringer og det vurderes, at der kan findes yderligere besparelser i snitfladerne mellem kørselsordningerne og i administrationen af ordningerne. Personbefordring i Odense Kommune skal således ses i et totaløkonomisk perspektiv, hvor også kommunens interne ressourcer skal anvendes så effektivt som muligt. Ud over udgifterne til selve kørslerne anvendes der mange ressourcer flere forskellige steder i kommunens administration på bestilling, administration og opfølgning af kørsel. De administrative medarbejdere i forvaltninger og på decentrale institutioner, som er involveret i befordring, kender ofte ikke kontrakterne godt nok, og kontrakterne bruges derfor ikke korrekt. 7

9 2. Nuværende befordringsordninger Odense Kommunes personbefordring er delt på nedenstående kørselsordninger, som stilles til rådighed som følge af lovgivning: Kørsel af borgere til/fra genoptræning og andre træningstilbud samt aktivitets- og dagcentre Kørsel af handicappede borgere til/fra døgnrehabiliteringsbolig Kørsel af handicappede borgere til/fra dagtilbud Kørsel af visiterede borgere til/fra læge og speciallæge Kørsel af handicappede børn og unge med særlige behov Kørsel af børn og unge i forbindelse med tandpleje Kørsel af børn og unge i forbindelse med folkeskolen Kørsel af unge med særlige behov og personer med sent erhvervet hjerneskade Buskørsel for Odense Kommune efter behov SBH-kørsel Der blev senest i 2009 foretaget EU-udbud af personbefordringen. Udbuddene blev gennemført som to parallelle EU-udbud: Kørsel for voksne henholdsvis kørsel for børn og unge. Udbud har haft kørselskontrakterne i udbud flere gange, og kontraktlængderne er synkroniseret, så kontrakterne udløber samtidig. De miljømæssige krav til leverandørerne blev ved det seneste udbud skærpet, hvilket bl.a. indebærer: Køretøjerne skal som minimum overholde normen EURO 3. For køretøjer over 3500 kg har normen siden 1. juli 2010, hvor Odense Kommune indførte miljøzone, været EURO 4. Kørselsleverandørerne har i forbindelsen med indførelsen af miljøzone skullet overholde kravene i forbindelse hermed. Der blev ved det seneste udbud også indført bodsbestemmelser i kontrakterne, så kommunen har yderligere sanktionsmuligheder overfor leverandørerne ved mangler eller svigt. Såvel de strengere miljøkrav som bodsbestemmelserne medførte en fordyrelse af personbefordringen, og samlet blev serviceniveauet øget markant i forhold til den tidligere kontrakt, hvilket var nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende service overfor borgere og personale. Befordringsopgaverne omfatter 9 delaftaler, der samlet dækker det udbudte kørselsbehov. Der er på grundlag af de seneste udbud indgået kontrakter med nedenstående private kørselsleverandører om de kommunale befordringsordninger: Bergholt Busser A/S Odense Taxa Kæmpes Taxi og Nordfyns busser Handybus A/S Arriva Morud Bustrafik og Taxa 8

10 3. Graden af konkurrenceudsættelse Udbud vurderer, at størstedelen af Odense Kommunes befordringsopgaver i dag er konkurrenceudsat gennem udbud, men at der er et potentiale for yderligere konkurrenceudsættelse. Omfanget og karakteren heraf vil blive taget op som led i den tværgående befordringsanalyse, hvor forvaltningernes kørsler og befordring kortlægges og analyseres. Generelt vil det være til fordel for Odense Kommune, at det kørselsvolumen, som udbydes og aftaledækkes, er så stort som muligt, så kommunen opnår de bedste priser. Hertil kommer, at det i udbudskonstruktionen er muligt at lægge op til udnyttelse af stordriftsfordele og synergier mellem kørselsordninger. Også kontraktlængden har stor betydning for priserne. Odense Kommune bør ligeledes overveje, om den nuværende ordning med fritidskørsel for svært bevægelseshæmmede, den såkaldte SBH-kørsel, er hensigtsmæssig. Befordringsopgaverne er tværgående i forhold til kommunegrænserne og varetages derfor regionalt. Det er i dag Fynbus, der står for udbud og administration af ordningen, og udgifterne er stigende. Ud over de samlede årlige udgifter på ca. 10. mio. kr. betaler Odense Kommune jf. regnskab fra 2009 fra Fynbus et årligt administrationsbidrag på 3,8 mio. kr.. Såfremt kommunen ønsker at hjemtage opgaven og selv stå for udbud og administration, evt. i samarbejde med de øvrige fynske kommuner, skal de lovgivningsmæssige forhold nærmere afklares. Der er herudover kendskab til følgende kørsels- og befordringsopgaver i Odense Kommune, som bør indgå i de fremadrettede overvejelser om konkurrenceudsættelse: Kørsel med hjælpemidler Hjælpemiddeldepotet varetager istandsættelse, opbevaring og kørsel med genbrugshjælpemidler til borgerne. Kørslen er i dag konkurrenceudsat. Transport af bøger Bibliotekerne varetager transport af bøger mellem kommunens biblioteksafdelinger. Det årlige økonomiske volumen er ca kr. om året. Antallet af årlige kørsler kendes ikke pt. Eventuel konkurrenceudsættelse af transporten af bøger indgår i en særskilt potentialeafklaring om biblioteksområdet. Institutionernes minibusser En række institutioner har egne minibusser og køretøjer, som anvendes til kørsel med borgere og personale. Institutionerne er ifølge kommunens bilpolitik berettiget til selv at lease/købe og benytte køretøjerne til de formål, de finder passende. For nogle institutioner er kapacitetsudnyttelsen imidlertid ikke stor nok til at retfærdiggøre egne køretøjer, og en aftale med en vognmand eller deleordninger vil derfor være en mere fordelagtig løsning, også for at sikre at køretøjerne lever op til lovgivningskravene. Anskaffelse og brug af minibusser indgår i den tidligere omtalte analyse af kommunens bilpark m.v., som er igangsat. 9

11 Mad Odense Kommunes kørsel til borgere som er visiteret til madservice har været udbudt i samarbejde med Fællesindkøb Fyn. Formålet med det fælles udbud var at udnytte kapaciteten i bilerne bedst muligt. Madudbringning varetages i dag af en privat leverandør. Øvrig kørsel Som led i den tværgående analyse af befordringsområdet med deltagelse af forvaltningerne vil der blive foretaget en yderligere kortlægning af de kommunale kørsler, som ikke har været konkurrenceudsat gennem udbud, herunder såvel borgerretten befordring som ikke-borgerrettet kørsel. 10

12 4. Administration af personbefordring Odense Kommunes befordringsopgaver er - på samme måde som i andre kommuner - kendetegnet ved, at der er mange forskellige adskilte administrative led involveret i de daglige opgaver med personbefordring. I flere forvaltninger og på decentralt niveau er der samlet set mange medarbejdere, som på den ene eller anden måde er involveret i bestilling, administration og opfølgning på personbefordring. De mange administrative led i styringen af befordring er ikke hensigtsmæssig for kommunen set ud fra hensynet til at sikre en effektiv styring og logistik for den borgerrelaterede kørsel. Effektiviteten i kommunens befordringsopgaver afhænger således ikke alene af priserne og de indgåede kontrakter med kørselsleverandørerne, men i høj grad også af kommunens varetagelse af løbende bestilling, administration og opfølgning på kørslen. For at imødekomme udfordringerne har flere kommuner valgt at etablere et kørselskontor i eget regi med henblik på at samle og professionalisere funktionerne. De pågældende kommuner vurderer, at der er økonomiske og administrative fordele ved at samle opgaverne for herved at minimere tidsforbruget til administration af kontrakterne og give opgavevaretagelsen et kvalitativt løft. Opgaverne for et kørsels- og logistikkontor kan fx omfatte: Administration af kørselskontrakter Visitation af borgere Håndtering af kørselsbevillinger og kørselslister Information til borgere, institutioner og leverandører Daglige kørselsbestillinger Administration af lån af minibusser Løbende samarbejdsmøder med leverandører Bearbejdning af kørselsstatistik til brug for ruteoptimering Klagehåndtering Etc. Visitation kan evt. fortsat varetages af forvaltningerne. Foruden den borgerrettede kørsel kan et kørselskontor også varetage andre logistikopgaver, der kræver specialiseret ekspertise og it-styring, fx hjælpemiddeltransport. En tilsvarende løsning i Odense Kommune vurderes at ville skabe værdi på fire områder: Bedre service til borgerne i form af én indgang Øget professionalisme i forhold til kørselskoordination Bedre overblik over kørselsopgaverne Bedre ressourceudnyttelse. 11

13 Et kørselskontor kan supportere og varetage opgaver for de decentrale institutioner, som ikke kan forventes at kende kontrakterne i detaljer, og derfor let kommer til at anvende kommunens kørselsleverandører på en økonomisk set uhensigtsmæssig måde. Vejle Kommune har i 2010 indsamlet erfaringer fra Kolding, Fredericia, Sønderborg og Vordingborg Kommune som led i en analyse af mulighederne for at rationalisere kommunens personbefordring. De fire kommuner varetager kørselsopgaverne på forskellig vis, men der er dog en række fællestræk: De fire kommuner har alle oprettet et centralt kørselskontor, der varetager alle/dele af kommunens kørselsopgaver. De centrale kørselskontorer koordinerer og administrerer den kommunale kørsel i forskelligt omfang. Måden at organisere kontoret og kørslen på varierer meget, ligeledes gør placeringen af budgetter og visitation af borgere. Der er en fælles overbevisning om, at en koordinering af kørselsopgaverne på tværs af forvaltningerne medfører en betydelig økonomisk gevinst. Derfor anbefaler alle fire kommune, at man samler alle kørselsopgaver under det fælles kørselskontor. Der er en fælles tro på, at et samlet overblik over kørselsopgaverne giver en langt mere effektiv opgavevaretagelse. Tilsvarende kørselskontorer findes også i bl.a. Herning Kommune. Det fremgår ikke, om der ved central kørselsadministration er opnået besparelser. Afhængig af, hvilke opgaver kørselskontoret skal varetage, kan der evt. gøres brug af moderne it-løsninger og GPS-løsninger, som er for bekostelige til, at de kan anskaffes flere forskellige steder i kommunen. Eksempelvis findes der systemer, som kan anvendes til at sikre eksakt kørselsdokumentation, ruteoptimering m.v. Et kørselskontor behøver ikke nødvendigvis at være en del af kommunens organisation. Funktionen kan konkurrenceudsættes, så der indgås kontrakt om en dedikeret og professionel løsning for bestillings- og administrationsopgaven. En alternativ mulighed kunne være at indgå en aftale med Odense Kommunes Brandvæsen, som i forvejen arbejder med logistik. 12

14 5. Serviceniveauet for befordringsopgaverne Serviceniveauet for befordringsopgaverne i Odense Kommune fastlægges dels af lovgivningen, dels af de politiske udvalg. I en række tilfælde er der i kommuner set eksempler på, at det faktiske serviceniveau har været højere, end det serviceniveau, som kræves i lovgivningen. Med henblik på en effektiv økonomisk udnyttelse af ressourcerne til befordring bør Odense Kommune som led i den tværgående befordringsanalyse foretage en gennemgang af hver enkelt befordringsopgave for sig i forhold til nedenstående: Lovgrundlag Hvilket serviceniveau er kommunen forpligtet til? Hvilket serviceniveau leveres i dag? Hvordan administreres ordningen? Hvordan foretages visitation til ordningen? Mulige rationaliseringsgevinster ved at samle visitation og administration med andre befordringsopgaver Eksempler fra andre kommuner på servicereguleringer. Udvalgene bør politisk fastlægge det serviceniveau, som skal udbydes. Erfaringer fra andre kommuner viser, at forskellene mellem, hvad kommunen er forpligtet til og hvad kommunen tilbyder, kan være ganske betydelig. I flere tilfælde er der også mulighed for at indføre en brugerbetaling, så kommunen ikke dækker hele udgiften. Gennemgangen af kommunens kørselsordninger i forhold til serviceniveauet har den fordel at der politisk kan fastlægges præcise serviceniveauer og udarbejdes servicelevel agreements til brugerne og bestillerne af kørsel. 13

15 6. Adfærdspåvirkning I mange tilfælde bliver der brugt unødvendig og bekostelig tid på befordring, som er en følge af uhensigtsmæssig adfærd. Der kan eksempelvis opstå frustrationer over ventetid, udeblivelser, for sen afhentning, lang transporttid etc. Sådanne frustrationer og tidsspilde skyldes primært en uprofessionel administration af personbefordring og manglende detaljeret kendskab til kontrakterne hos dem, som skal bruge dem, dvs. i de yderste administrative led. Der vurderes at være et potentiale for Odense Kommune i at tilrettelægge et bedre informationsarbejde og en klar forventningsafstemning om befordring. Denne opgave bør professionaliseres og løftes af dem, som dagligt sidder med kørselsadministrationen. Information og forventningsafstemning vedrører blandt andet spørgsmål som: Hvornår skal bilen senest være bestilt? Hvor lang tid i forvejen kan jeg aflyse? Hvem har ansvaret hvis bilen ikke kommer eller hvis borgeren udebliver? Hvilket ansvar har forældrene til et barn med hensyn til skolekørsel? Etc. Potentialet ved påvirkning af adfærden blandt aktørerne i befordringsopgaverne vurderes at kunne give en rationaliseringsgevinst, som ikke nærmere kan prisfastsættes. Potentialet er ikke kun økonomisk, men også mere tilfredse bestillere, borgere og leverandører. 14

16 7. Anbefalinger til den tværgående befordringsanalyse På baggrund af potentialevurderingen indstiller Udbud, at den tværgående befordringsanalyse, som er indeholdt i Byrådets Udbudsstrategi, igangsættes og gennemføres ud fra følgende udgangspunkter: 1. Befordringsanalysen bør forankres i Borgmesterforvaltningen og lægge vægt på at kom munens samlede personbefordring tilrettelægges, så kommunen udnytter synergier i snitfladerne mellem kørselsordningerne og gør øget brug af samkørsel og kørselskoor dinering, hvor det er muligt. 2. Befordringsanalysen bør gennemgå de nuværende kørselskontrakter med hensyn til mulighederne for at foretage ændringer, som kan give besparelser og forbedringer. Blandt andet bør der ses på: Antallet af delaftaler Afregningsformer: Pris pr. km, pris pr. tur, pris pr dag Kontraktlængder, 4 år nu kan være op til 8 år Muligheder for øget fleksibilitet og udvikling Muligheder for funktionsudbud, hvor der løsnes op for kravene, så tilbudsgiverne får mere frie hænder til at byde ind med optimeringsforslag Incitamenter eller bonus for at opnå optimering i stedet for eller som supplement til bod Muligheder for alternative tilbud med andre afhentningstidspunkter m.v. Miljøkrav og sociale klausuler. 3. Befordringsanalysen bør belyse den nærmere indretning samt fordele og ulemper ved et fælles centralt kørselskontor, der har til formål at administrere og koordinere alle Odense Kommunes kørselsopgaver. Ligeledes belyses den organisatoriske forankring samt fordele og ulemper ved en organisering i kommunens eget regi i forhold til udbud af opgaven. 4. Den tværgående befordringsanalyse bør belyse, hvorvidt visitation og budgetansvar hænger sammen, således at dem, der bestiller, også er dem, der betaler. 5. Der bør foretages en afdækning af det kørselsvolumen, som ikke tidligere har været konkurrenceudsat med henblik på at øge det konkurrenceudsatte kørselsvolumen. Herved opnår kommunen de bedste priser, og det er muligt at lægge op til udnyttelsen af stordriftsfordele og synergier mellem de enkelte kørselsordninger. 6. Der bør foretages en prisanalyse af den befordring, som vedrører fritidskørsel for handicappede, den såkaldte SBH-kørsel. Det skal i forbindelse med arbejdet i den tværgående befordringsanalyse vurderes, om kommunen i stedet skal hjemtage opgaverne og selv foretage udbud i samarbejde med andre kommuner. Herved opnår kommunen et samlet set større udbudsvolumen, og der kan evt. være synergier i forhold til andre befordringsopgaver. 15

17 Bilag 1 Kørselsordninger i andre kommuner Fredericia Kommune Fredericia Kommune har per 1. januar indbyggere og er på 134 km2. Fredericia har lavet et kørselskontor på Brandstationen. Kørselskontoret nyder godt af denne placering i forhold til udnyttelse af døgnbemanding på vagtcentralen og værksted til busser. Derudover nyder Brandstationen godt af samarbejdet fordi de ansatte chauffører samtidig er ansat som deltidsbrandmænd. Der er indkøbt 8 busser, der så vidt muligt varetager kørslen. Til den resterende del af kørslen benyttes eksterne vognmænd. Der er ikke foretaget udbud i forhold til taxakørslen, men kørselskontoret har forhandlet sig frem til en rabat på taxameterprisen. Kørselskontoret er bemandet med 1 fast person til administration og koordinering af kørslen. Hertil kommer brug af døgncentralen til kørselsbestillinger/afbud, hjælp fra indkøbsafdeling ved udbudsrunder og drift af busserne. Navisions kørselsprogram benyttes til koordinering af kørslen, men selve ruteplanlægningen foretages manuelt af den ene medarbejder. Dagens ruter tilrettes løbende på baggrund af de indkomne kørselsbestillinger og aflysninger. Dette sker per mail og telefon. Visitation af borgere foregår i fagforvaltningerne, mens budgetansvaret ligger hos kørselskontoret. En sådan konstellation kræver en tæt kontakt mellem visitatorer og kørselskontoret for at holde styr på udgifterne til kørslen. Kolding Kommune Kolding Kommune har per 1. januar indbyggere og er på 605 km2. Kolding har lavet et mini kørselskontor som varetager kørslen på senior- og sundhedsområdet. Dvs. kørsel til dag- og aktivitetscentre samt almen og specialiseret genoptræning mv. Kontoret består af 1 person og den fysiske placering er hos vagtcentralen. Der er intet samarbejde mellem enhe-derne. Der er lavet udbud af kørslen til eksterne vognmænd og lavet aftale om at kommunen hver dag får stillet 5 minibusser inkl. chauffør til rådighed for 298 kr. per time (min. 8 timer om dagen). Derudover benyttes taxa til akutture. Alle bestillinger kommer på mail og selve ruteplanlægningen foretages manuelt af kørselskontorets ene med- 16

18 arbejder. Det er rimelig simpelt opdelt med kørsel til dagcentre mv. fra , kørsel til genoptræning fra , og hjemkørsel fra dagcentrene fra kl. 14 og frem. Visitationen og budget ligger i fagforvaltningerne. Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune har per 1. januar indbyggere og er på 497 km2. Transportkontoret i Sønderborg blev etableret i april Transportkontoret står for administration af den offentlige trafik og har ligeledes ansvaret for at gennemføre udbud af kommunens andre kørselsopgaver. Der er pt. beskæftiget 3 personer; 1 visitator, 1 der står for administration af den offentlige trafik, og 1 der står for resten af kørselskoordineringen. Hensigten er på sigt at samle koordinering af al kommunal kørsel i kontoret og processen er stadig i gang. Der laves aftaler på tværs af fagområder omkring brug af busser, eksempelvis hvis et plejehjem har en bus stående, som en børnehave kan bruge til en udflugt. Der foretages efterfølgende afregning mellem fagområderne for brug af bussen. På sigt skal sådanne busser samles under transportkontoret, og kontoret har yderligere pt. leaset 3 minibusser. Det er et overordnet mål i Sønderborg at gøre al offentlig trafik i kommunen gratis, i øjeblikket kører skolebørnene gratis, og det har bl.a. medført, at skolerne planlægger ekskursioner osv. efter den offentlige trafiks køreplaner. Transportkontoret foretager kun i meget begrænset omfang rute- planlægning, dette foregår oftest hos de vognmænd, der har vundet udbud af den specifikke kørsel. Kørsel til læge og speciallæge, brækket ben og høreklinikker er per 1. marts 2010 overgået til Sydtrafik (Flextrafikordningen). Der opleves en række problemer med ordningen, bl.a. pga. geografien i kommunen. Visitation foretages i samarbejde mellem fagforvaltningerne og transportkontoret, og budgettet ligger centralt hos transportkonto- ret. Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune har per 1. januar indbyggere og er på 621 km2. Kontoret er bemandet med 4 personer; 1 souschef, der koordinerer kørslen, 2 kontorassistenter, som modtager kørselsbestillinger og indtaster, og 1 regnskabsansvarlig. Kontoret 17

19 har ansvar for den kollektive trafik, skolekørsel, kørsel til læge/spe- ciallæge, ældrekørsel, dagcentre, genoptræning, specialbørn osv. Derudover køres der ad hockørsel til skoleudflugter mv. Kørsel til læge/speciallæge og åben kørsel for alle borgere sker med Flextrafik, og kørselskontoret bestiller turene direkte på Flextrafik s hjemmeside. Al fast kørsel udbydes samlet (i pakker) til eksterne vognmænd, som stiller busser + chauffør til rådighed hver dag. Pt. er der 11 garantivogne som er garanteret 40 timers kørsel om ugen til en pris på 430 kr./timen. Derudover kan garantivognene bruges yderligere 10 timer om ugen, og hvis der er kørselsbehov udover det, sker det med variable vogne (taxa). Ruteplanlægningen sker vha. it-system Fleedsched udviklet af Protracking. Systemet er et gps- og bookingsystem, og programmet planlægger de mest fordelagtige ruter på tværs af kørselsopgaver med hensyntagen til borgernes eventuelle behov for specialhensyn (kørestol, rollator, behov for enkeltmands bil osv.). Der er installeret udstyr i bilerne, så ruter mm. kan kommunikeres direkte ud i bilerne. Kontering af kørsel sker direkte på fagforvaltningernes konti vha. systemet. Skønnet udgift til anskaffelse af Fleedsched er kr Budgettet for den kollektive trafik og for den normale skolekørsel lig- ger centralt hos kørselskontoret. Andet budget ligger i fagforvaltnin- gerne, som også foretager visitationen. 18

Kommunal befordring En kortlægning af praksis

Kommunal befordring En kortlægning af praksis Kommunal befordring En kortlægning af praksis 1 2 Indhold 01 Indledning og sammenfatning Side 3 02 Sådan har vi gjort Side 4 03 Organisering Side 5 04 Serviceniveau og visitering Side 9 05 Planlægning,

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor TØF- Kollektiv Trafik Konference 2012- Korsør 1. og 2. okt. 2012 Seminar C: Modeller for kørselskoordinering Kommunalt kørselskontor Af fagleder Bo Kuno Christensen / Vej- og trafiksekretariatet Fødslen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Konkurrenceudsættelse af Vederlagsfri fysioterapi Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Maj 2012

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014

Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27.10.201427-10- 2014 13.54.00 1-16-5-73-4-1-13 Lise Norre ln@midttrafik.dk 87 40 83 35 Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014 Mødetids punkt Sted Mødedel

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune.

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune. Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

2.1. Rådgivning om mulige serviceniveauer Movia rådgiver kommunen/regionen om mulige serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger.

2.1. Rådgivning om mulige serviceniveauer Movia rådgiver kommunen/regionen om mulige serviceniveauer for de enkelte kørselsordninger. Bestyrelsesmødet den 26. juni 2014. Bilag 09.3 Sagsnummer Uddybning til samarbejdsaftale om Flextrafik 1. Samarbejdsaftalens opgavefordeling Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 INTRODUKTION 3 FLEXTRAFIK KATALOG VERSION 2.0 INTRODUKTION MIDTTRAFIKS FLEXTRAFIK VARETAGER: - INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL - KOLLEKTIV TRAFIK (FLEXTUR OG

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

Udbud af flexkørsel. Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015

Udbud af flexkørsel. Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015 Udbud af flexkørsel Ekstraordinært kontaktudvalgsmøde 5. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst v/carsten Hyldborg 2. Status på arbejdsklausuler v/ingrid Dissing 3. Kommende udbud af specialkørsler for Odense

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på. Biblioteksområdet. Potentialeafklaring - Odense Kommune

Konkurrenceudsættelse på. Biblioteksområdet. Potentialeafklaring - Odense Kommune Konkurrenceudsættelse på Biblioteksområdet Potentialeafklaring - Odense Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Maj 2012 Potentialeafklaringen

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2 / Værd at vide Velkommen Trafikselskabet Movia, Flextrafik har en kørselsordning i Østdanmark (Sjælland, Lolland, Falster, Møn og brofaste øer), som betyder,

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015. Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Udbud af taxikørsel 22.06.2015 Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for Taxikørsel som udbudt af DanPilot. Leverandøren

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn

Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Trafikselskabernes ønsker til ny lov om erhvervsmæssig personbefordring med personvogn Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk 11.11.2010 / Hillerød Passagerudviklingen i Flextrafik År Kunder 2007 487.336

Læs mere

TØF - Seminar G// 9 Oktober 2008 Handicap- og specialkørsel - Bestillings- og koordineringssystemer

TØF - Seminar G// 9 Oktober 2008 Handicap- og specialkørsel - Bestillings- og koordineringssystemer TØF - Seminar G// 9 Oktober 2008 Handicap- og specialkørsel - Bestillings- og koordineringssystemer v/ Christian Erikstrup, Trapeze og Johnny Bang, souschef, Arriva Bestillings og koordineringssystemer

Læs mere

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet.

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. Højmarkskolen Høringssvar Administrationens svar Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. På baggrund af det udsendte

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL JANUAR 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

LEXTraFik. midttrafik

LEXTraFik. midttrafik LEXTraFik midttrafik FLexTRAFiK KATALoG version 1.0 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner og Tony Brøchner Layout Kastrup &Grafisk design Tryk JYPA ApS. indhold! HvAD er FLexTRAFiK? 4-5 Flextrafik og

Læs mere

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere