1. Indledning. Desuden gives en status for udviklingen af transit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. Desuden gives en status for udviklingen af transit."

Transkript

1 Anvendelse af information og IT i den danske transportbranche IT-chef Kim Hove Sørensen, Foreningen af Danske Eksportvognmænd Direktør Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier 1. Indledning Elektronisk informationsformidling bliver en stadig mere integreret del af den professionelle transportvirksomheds hverdag. Med de udviklingstendenser, der tegner sig for det europæiske transportmarked, er der ikke tvivl om, at anvendelse af informationsteknologi bliver et uundværligt hjælpemiddel til at sikre en effektiv og sikker godstransport. For den enkelte transportvirksomhed bliver det en afgørende konkurrenceparameter på fremtidens europæiske transportmarked. Marts 1997 bød FDE i samarbejde med VA og Institut for Transportstudier velkommen til transportbranchens on-line system, transit. Som teknologisk platform for systemet er valgt Internettet. Til brug for opstilling af specifikation for systemet blev der i foråret 1996 gennemført interview blandt 22 danske transportvirksomheder om deres informationsindhentning i dag og deres anvendelse af IT i virksomheden i dag og i fremtiden. Kriteriet for udvælgelsen af transportvirksomhederne var, at de skulle dække en bred repræsentation blandt Foreningen af Danske Eksportvognmænd s medlemmer med hensyn til størrelse, opgavetyper og geografisk placering. Det blev herudover tilstræbt at udpege virksomheder, som på en eller anden måde har markeret sig i forhold til IT-anvendelsen. 10 større danske produktionsvirksomheder vedrørende samarbejdet med deres transportører, samt virksomhedernes krav til transportørernes IT-systemer i dag og i fremtiden. Kriterierne for udvalg af virksomheder var: høje krav til transportører, synlig transportstrategi, høj informationsværdi i godset og at de repræsenterer forskellige markeder. Interviewene blev gennemført som samtaler hos virksomhederne med udgangspunkt i en spørgeramme og nogle hjælpeskemaer. Interviewene varede 1-2 timer. Der blev udarbejdet skriftlige referater, som efterfølgende er sendt til godkendelse i de enkelte virksomheder. I det følgende gives på grundlag af de gennemførte interview en beskrivelse af rammerne for anvendelse IT i transportbranchen i dag, og der gives en beskrivelse af anvendelse af information i branchen. Desuden gives en status for udviklingen af transit.

2 2. Transportstrategi, informations- og IT anvendelse hos 10 danske godstransportkøbere 2.1 Virksomhederne som transportkøbere 7 af de 10 interviewede virksomheder er blandt de 100 største virksomheder i Danmark. Alle virksomheder er danskejede - der er ingen multinationale koncerner blandt de udvalgte. De har alle en høj eksportandel. Der er nogen forskel på, om virksomhederne selv styrer transporterne til virksomheden eller om transporterne styres af leverandørerne. Der er tilsyneladende også forskel på virksomhedernes fokus på de indgående transporter - bl.a. afhængig af værdien af råvarerne og virksomhedens fokus på den eksterne logistikkæde. Flere af virksomhederne fortæller, at deres transportbehov ved afsendelse af varer i de seneste år er ændret mod øget behov for små forsendelser med krav om kortere leadtime. Det skal ses i lyset af, at virksomhederne forsøger at nedbringe mellemlagre, samtidig med at de i stigende grad forsøger at sende produkterne direkte til slutbrugerne/forhandlerne. 2.2 Hvilke transportprodukter køber virksomhederne? De forskellige produkter stiller forskellige krav til transporterne og de transportmidler, der skal anvendes samt styringen af miljøet for produkterne under transporten. Det er dog markant, at virksomhedernes fokus ved valg af transportør ikke er så meget på de specifikke krav til transport og transportmiddel m.m., men i højere grad på transportørens professionalisme og evne til at sikre, at de aftalte krav overholdes. Trenden blandt de interviewede virksomheder er, at de vælger færre og større transportører, som de indgår aftaler med for et større område (geografisk eller transporttype). Alle virksomheder oplyste, at de har indgået transportaftaler med deres transportører. Transportaftalerne indgås typisk for et år ad gangen. Halvdelen af virksomhederne har i interviewene eksplicit lagt vægt på, at der er tale om partnerskabsaftaler. 2.3 Krav til transportørerne Virksomhederne blev interviewet om hvilke krav, der blev stillet ved vurdering af transportørerne. F.eks. var pris, transporttid og præcision vigtige elementer, men i lyset af, at alle virksomheder søgte mod at samarbejde med den professionelle transportør, var det mere eller mindre indforståede krav. Virksomhederne forventede at få det specificerede produkt til markedsprisen. Virksomhederne lagde derfor mere vægt på, at transportørerne var i stand til at matche virksomhedens krav til en totalleverandør. Det indebærer f.eks. krav om, at transportøren har den nødvendige kapacitet til at kunne klare behovet også i perioder med spidsbelastning. Desuden har en række af virksomhederne i interviewene lagt vægt på, at transportøren selv skal beherske hele transportkæden. Det stiller krav til transportørens organisationer, f.eks. stilles der krav om, at transportøren har styr på sin organisation i hele det betjente geografiske område enten ved egne medarbejdere, datterselskaber eller strategiske samarbejdspartnere. Agentsamarbejde er således ikke tilstrækkeligt.

3 Da der vælges færre og færre leverandører for en længere periode, lægges der mere vægt på transportørens kompetence, innovationsevne og holdningen hos ledelsen til at indgå i partnerskabsaftaler. En række virksomheder lagde vægt på transportvirksomhedernes formåen på IT-området. Således lagde 5 virksomheder vægt på, at transportøren var i stand til at tilbyde EDIløsninger. Ud over krav til EDI-løsninger stillede transportkøberne også krav til produktionsstyringen som kun kan løses gennem veludbyggede IT-systemer hos transportørerne. Kravene kunne f.eks. være høj sikkerhed for levering til tiden og krav om hurtig tilbagemelding, hvis der sker afvigelser fra planlagt transportforløb. Desuden stillede nogle virksomheder krav om, at transportøren, f.eks. månedligt, kunne levere statistiske rapporter om målopfyldelsen. To virksomheder lagde vægt på, at transportørerne i dag tilbyder miljøvenlige transportløsninger. Kravene til transportørerne forventes at blive skærpet på dette område i fremtiden: yderligere to virksomheder forventer, at miljø vil indgå i vurderingen inden for de næste 3 år. Blandt de interviewede virksomheder var det meget få opgaver ud over selve transportopgaven, som man havde valgt at outsource til transportøren. 2.4 Virksomhedernes indsamling af informationer om transportørerne Da der i dag typisk indgås transportaftaler med få transportører, foretager transportkøberne en meget detaljeret informationsindsamling om den enkelte transportvirksomhed, før en eventuel aftale indgås. Informationsindsamlingen foregår typisk som en kombination af desk research og field research. Den vigtigste kilde til at identificere nye transportører er transporttidskrifter kontakter til kollegaer i andre virksomheder og medarbejdere hos transportørerne salgsmateriale fra transportørerne. Der lægges meget vægt på det arbejde, som gøres ved vurdering af en ny transportør, før der indgås transportaftaler. Mange virksomheder ønsker således et detaljeret tilbudsmateriale, som også omfatter specifikation af transportvirksomhedens metoder ved gennemførelse af transportopgaverne. Ud over specifikationer af selve transportforløbet lægger en række virksomheder også vægt på at vurdere selve transportvirksomhedens ledelse, nøglemedarbejdere, holdninger og organisation. Informationerne om den konkrete transportør indsamles ved virksomhedsbesøg, gennem transportørens udbudsmateriale og ved gennemførelse af prøvetransporter. Desuden følger transportkøberne løbende op på transportørernes produktkvalitet. 2.5 Virksomhedernes dataindsamling før, under og efter transporterne Det er generelt meget få informationer, som virksomhederne ønsker at udveksle med transportørerne før, under og efter transporten.

4 Før transporten. Alle virksomheder specificerer (selvfølgelig) transporten over for transportøren i form af afhentningstidspunkt og evt. særlige krav til materiel. Nogle virksomheder har givet udtryk for, at i takt med at den interne styring i virksomhederne udvikles, kan det betyde skærpede krav til det tidsrum, inden for hvilket transportøren skal afhente varerne. Under transporten. 3 virksomheder har oplyst, at de i dag ønsker at kunne følge godset undervejs hos transportøren - yderligere 4 virksomheder forventer, at det vil blive et krav inden for de næste 3 år. En række af virksomhederne har givet udtryk for, at de ønsker, at transportøren har en meget tæt opfølgning på de enkelte transportopgaver - og at transportøren derfor selv skal være i besiddelse af informationen om, hvor de enkelte sendinger er. Transportkøberne ønsker imidlertid kun information, når der sker afvigelser fra aftalt forløb. Kravene til hvor hurtigt der skal meldes tilbage og dermed til transportørens eget opfølgningssystem skærpes. Det er transportørens opgave at sikre, at specifikationerne overholdes, f.eks. korrekt temperatur for godset. Transportørens overvågningssystem skal understøtte dette, men transportkøber ønsker ikke at følge disse data. Kun ved afvigelser skal der gives underretning, og da så tidligt i forløbet som muligt, så der kan konsekvensrettes for derved at indhente forsinkelser eller mindske eventuelle skader på godset. Efter transporten. 3 af virksomhederne ønsker i dag en kvittering for gennemført transport. Yderligere en virksomhed vurderer, at det bliver et krav inden for de næste 3 år. 3 andre virksomheder ønsker informationsmængden fra transportøren begrænset og ønsker derfor kun information, hvis transporten ikke er gennemført som specificeret. Næsten alle virksomheder kører efter faste prisaftaler. Det er derfor ikke relevant at få oplysninger om prisen for den enkelte transport. En række af virksomhederne ønsker i dag afvigerapporter eller statistik for gennemført transport. Dette krav forventes at blive skærpet i de kommende år. 2.6 Politik for kvalitetskrav til informationerne Detaljeringsgrad. Som anført ovenfor stiller virksomhederne skærpede krav til transportørernes egen styring af transporterne. Det medfører f.eks. skærpede krav til, hvor hurtigt transportøren skal kunne melde tilbage, hvis der sker en afvigelse fra specifikationen. Dokumentationsform. Virksomhederne stiller generelt ingen krav til dokumentationsformen og de metoder, virksomhederne anvender ved indsamling af informationerne, så længe informationskvaliteten lever op til specifikationerne. Sporbarhed - f.eks. krav om ISO 9000 certificering. Kun en af de interviewede virksomheder har i interviewet givet udtryk for, at det måske kan have betydning, om transportøren er ISO 9000 certificeret eller ej. Der er således få krav til transportørens specifikke valg af kvalitetsstyringssystem, medens der, som det fremgår af det ovenstående, lægges betydelig vægt på, at transportøren arbejder professionelt, og at han er i stand til at dokumentere dette. Hvordan dette sker er altså transportørens valg og ansvar. 2.7 Krav til transportørens IT-system Allerede i dag stiller mange af de interviewede virksomheder krav om, at en række opgaver skal kunne løses ved hjælp af IT. Alle 10 virksomheder forventer inden for de næste 3 år at

5 skærpe deres krav til transportørerne betydeligt. En række af de interviewede virksomheder fortæller, at elektronisk booking og dokumenthåndtering efter deres opfattelse betyder relativt større besparelser hos transportøren end hos transportkøber. Stort set alle interviewede virksomheder forventer at stille krav om anvendelse af EDI inden for de kommende år. En enkelt virksomhed er skeptisk over for besparelsespotentialet for virksomheden ved indførelse af EDI til behandling af transportopgaverne. 2.8 Barrierer for at kunne hente den ønskede information En række virksomheder oplevede ikke, at der var barrierer for at kunne implementere de transportløsninger, de ønskede, og for at kunne få den ønskede information. De barrierer, som blev nævnt i interviewene, er: Transportørerne kan i dag ikke levere de koncepter med hensyn til overvågning af transportforløbet, som virksomhederne ønsker. Det er specielt mulighed for at følge leverancerne undervejs og kunne forudsige, hvornår en leverance ankommer. Der er i dag ikke entydige standarder for EDI. Således kræver det omstilling at skifte transportør, fordi der altid skal ske individuelle tilpasninger. World wide organisationer er at foretrække - enten i form af datterselskaber i udlandet eller ved strategiske alliancer med partnere. Relativt få danske transportører kan leve op til dette krav. Virksomhedernes egne IT-systemer er i dag ikke så langt udviklet, at de selv er i stand til at arbejde elektronisk i forhold til transportørerne.

6 3. Informationsbehov og IT-anvendelse hos 22 danske eksportvognmænd 3.1 Virksomhedernes aktuelle informationssøgning Ingen af de 22 interviewede virksomheder har en strategi for hvilke informationer, de indsamler og hvorledes informationer kan indgå i forretningsudviklingen af virksomheden. Det er generelt vurderingen, at virksomhedernes søgning af information i dag er relativt beskeden. De fleste virksomheder vurderer ikke umiddelbart, at de i dag har alvorlige barrierer eller problemer med at få den nødvendige information til brug for driften. Dette skal formentlig ses i lyset af, at stort set alle virksomheder især har henvist til det omfattende materiale, som brancheorganisationerne i dag udsender. Virksomhederne har også bredt udtrykt stor tilfredshed med dette materiale og den service, som Foreningen af Danske Eksportvognmænd yder, når de kontaktes telefonisk. Det er til trods for dette generelle billede vurderingen, at der vil være et stort potentiale for et nyt system som det, der her er under udvikling. Dette skal ses i lyset af, at der blandt de mange virksomheder er identificeret en række forskellige typer oplysninger, som de hver for sig har taget initiativ til at indhente. Et nyt fælles system vil lette adgangen til en række informationer for alle brugere. Det vil betyde mulighed for effektivisering og forbedring af konkurrenceevnen for den enkelte virksomhed. Der er ikke entydig sammenhæng mellem størrelse og forretningsområde og den type eller det omfang af informationer, som virksomhederne i dag indhenter. Interviewene har vist, at det er langt mere væsentligt, hvor bevidst virksomheden selv ønsker at anvende informationer til forretningsudvikling og forbedring af konkurrenceevnen. 3.2 Virksomhedernes anvendelse af IT i dag Der er en stor variation i hvilke IT systemer, der anvendes i virksomhederne, og hvordan de anvendes. Alle deltagende virksomheder har edb inde i virksomheden. Alle virksomheder har udstyret deres biler med en eller anden form for mobil kommunikation (typisk en mobiltelefon). Mindste system var en enkeltstående IBM kompatibel pc med et modem. Stort set alle andre virksomheder havde et større system enten i form af et pc-netværk, eller i form af en mainframe med terminaler (terminaler eller pc er). Der var stor variation i de anvendte platforme. I et tilfælde lejede virksomheden sig ind på en mainframe, som blev benyttet af flere forskellige virksomheder i byen. De fleste virksomheder har en eller anden form for sammenkobling af pc erne, enten i form af lokale pc-net eller via mainframe maskinerne. Alle virksomheder med mainframe løsninger har valgt at lade pc er fungere som terminaler på nogle eller alle arbejdsladser. Når pc er fungerer som terminaler giver dette mulighed for at kombinere operativsystemet

7 (som ligger på mainframe maskinen) med pc-programmer på arbejdspladsen, f.eks. tekstbehandling og regneark. Alle virksomheder havde en eller anden form for opkobling af edb-systemet til omverdenen: Nogle virksomheder havde begrænset sig til et modem til pc erne Nogle få virksomheder er koblet til de mere eller mindre standardiserede kommunikationsforbindelser, som i dag udbydes på markedet (ISDN, datel..) To virksomheder er tilsluttet Internettet. Inden for den relativt beskedne gruppe på i alt 22 er der en utrolig variation i hvilke programmer, der anvendes. Alle virksomheder har en eller anden form for mobilkommunikation med deres biler. De fleste virksomheder har installeret en mobiltelefon i alle lastbiler. Nogle få af disse mobiltelefoner er udstyret med faciliteter til overførsel af data mellem bil og administration. Nogle få virksomheder har satellitkommunikation i nogle af bilerne. Satellitsystemerne er normalt begrundet i, at der ønskes en bredere geografisk dækning end den, GSM i dag tilbyder, eller at der ønskes andre særlige funktioner (overvågning af godset eller mulighed for at udveksle skriftlig kommunikation med bilen). Mange af virksomhederne har online forbindelser med bank og benzinselskab. Kun nogle få virksomheder har i dag implementeret EDI løsninger - og kun enkelte har EDI løsninger, som både omfatter booking og stort set alle betalinger. Anvendelse af edb-systemet Der er stor spredning mellem hvad systemerne anvendes til og hvilke systemer, der anvendes. Selvom der selvfølgelig er sammenhæng mellem kompleksiteten i de systemer, der anvendes og størrelsen af virksomheden, er denne sammenhæng heller ikke 100% entydig. Mange virksomheder, især de mindre, anvender i dag edb-systemet til en begrænset del af disse opgaver, typisk økonomistyring og fakturering. Resten håndteres på papir. Mange virksomheder fortæller, at de med de systemer, de anvender i dag, ikke har fuld integration mellem systemerne. Det betyder bl.a., at en række data skal indtastes flere gange. De store virksomheder har større mulighed for at udvikle store integrerede løsninger, hvor styringen af virksomheden og produkterne kan være baseret på en meget avanceret IT udnyttelse og udvikling af avancerede løsninger over for den enkelte kunde. Det er kun få virksomheder, som pt. er gået denne vej. Der er dog også eksempler på, at selv relativt små virksomheder har valgt at gå denne vej i erkendelse af de mulige konkurrencemæssige og økonomiske fordele af sådanne løsninger. Langt de fleste virksomheder fortæller, at booking af gods sker pr. telefax og telefon. Nogle få virksomheder fortæller, at de i dag modtager booking pr. EDI. En række virksomheder fortæller, at de modtager booking elektronisk, men ikke i form af EDI. Det kan f.eks. ske ved, at kunder overfører en flad fil, eller ved at virksomheden er koblet op på kundens edb-system med en terminal hertil. Nogle få virksomheder fortæller, at de ud over eget system har en terminal eller en printer fra en eller flere kunder stående. Printeren anvendes f.eks. til at udskrive fragtbreve for kunden.

8 Samarbejde mellem virksomhed og leverandør af edb Mange virksomheder har valgt at anvende standardsystemer stort set uden tilpasninger. Men nogle virksomheder har valgt at gå ind i relativt store udviklingsopgaver. Det er typisk virksomheder, som på et udvalgt område ønsker at være på forkant med udviklingen. I sådanne tilfælde sker udviklingsopgaverne i tæt samarbejde med leverandøren - og der er eksempler på, at disse udviklingsomkostninger deles mellem virksomhed og leverandør. 3.3 IT-organiseringen I de noget større virksomheder er der typisk ansat en eller to mand, hvis hovedansvar er tilrettelæggelse af IT udnyttelse i virksomheden. I de mindre virksomheder er det typisk direktøren selv, som forestår tilrettelæggelsen af IT politikken, i nogle få tilfælde bistået af et yngre familiemedlem, som har mere flair for den tekniske side. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke har ansat en egentlig IT-medarbejder, er der tydelig sammenhæng mellem virksomhedens innovationsevne og den tekniske support, der hentes uden for huset. Mange af disse virksomheder har etableret et tæt forhold til en leverandør, der fungerer som husrådgiver, og som varetager IT supporten. Disse rådgivere er typisk resultatet af personlige kontakter, og deres samarbejde med virksomheden er afhængig af et personligt tillidsforhold. Det er typisk edb-leverandøren, som udvikler applikationer til virksomhederne, men der er også tilfælde, hvor selv store udviklingsopgaver er løst inden for virksomhederne. Flere virksomheder har selv erkendt deres afhængighed af en god ekstern samarbejdspartner. Nogle virksomheder har udtrykt ønske om et bedre samarbejde mellem transportvirksomhederne om etablering af fælles løsninger. Fælles udviklingsprojekter sker i dag (hos de interviewede virksomheder) stort set alene i regi af programleverandørerne. Et par enkelte (større) virksomheder har fortalt, at de deltager i et erfa-samarbejde med andre transportvirksomheder. Nogle virksomheder har udtrykt, at de selv er betænkelige ved deres afhængighed af edbleverandøren - typisk leverandøren af det administrative system. Denne betænkelighed begrundes i følgende forhold: De fleste systemer, som i dag er på markedet, er relativt ufleksible - forstået på den måde, at tilpasninger til kundens behov kræver speciel tilpasning. Det betyder, at det er svært for virksomheden at lave tilpasninger, uden at leverandøren skal involveres. Tilsyneladende er der ved alle installationer af systemer på markedet i dag behov for (mindre) tilpasninger af systemet til kundens arbejdsform og særlige organisation. Det er tilsyneladende svært 100% at planlægge disse tilpasninger ved opstart af et opgraderings- eller anskaffelsesprojekt. Hvis virksomheden ikke styrer leverandørkontrakten hårdt gennem anskaffelsesprojektet, kan det betyde, at tidsplan og budget ikke holder 100%. Nogle af de mellemstore virksomheder, som blev interviewet (30-50 biler), fortæller, at deres organisation ikke kan beskæftige en IT-ansvarlig 100%. De har derfor problemer med at sikre den nødvendige kompetence til at styre et IT-projekt inhouse.

9 3.4 IT-strategi Meget få virksomheder havde en IT-strategi på papir - nogle få virksomheder var aktivt i færd med at udforme en. Det var dog generelt, at alle virksomheder aktivt havde forholdt sig til området og at mange inden for de sidste par år havde igangsat udviklingsaktiviteter inden for IT-området, som var udtryk for en aktiv holdning til at udvikle forretningen gennem IT-systemerne. Alle virksomheder blev bedt om at vurdere betydningen af IT for deres virksomhed i dag for 8 udpegede faktorer (1. effektivitet, 2. kvalitet, 3. transporttid, 4. bedre udnyttelse af produktionsapparatet, 5. sikkerhed, 6. krav fra kunden, 7. særlige ydelser, 8. image/markedsføring). En række virksomheder blev også bedt om at vurdere betydningen af de samme faktorer om 3 år. Det er karakteristisk, at virksomhederne i dag lægger meget forskellig vægt på de forskellige faktorer. Alle virksomheder tror, at IT vil få stigende konkurrencemæssig betydning i de kommende år De fleste virksomheder ønsker at følge en udviklingstakt, så deres anvendelse af IT er så effektiv, at de kan fastholde konkurrencen Nogle få virksomheder ønsker at være på forkant med udviklingen for på denne måde at være mere konkurrencedygtige gennem produktindhold. Bedre konkurrenceevne opnås dels gennem mere avancerede koncepter - f.eks. godsovervågning og EDI- løsninger i samarbejde med kunden - og dels ved at virksomhederne ønsker at benytte ITanvendelsen i virksomhedens image. Disse virksomheder har vurderet, at IT har betydning for konkurrenceevnen på alle eller næsten alle de opstillede områder I modsætning hertil har de virksomheder, som ikke ønsker at være på forkant, mere selektivt valgt de områder, hvor de anvender IT som konkurrencefaktor. Det et bemærkelsesværdigt, at de fleste virksomheder vurderer, at IT anvendelsen i dag ikke er påvirket af krav fra kunden. Det er også bemærkelsesværdigt, at næsten alle adspurgte har vurderet, at kunderne i fremtiden vil stille krav til IT udnyttelsen i transportvirksomhederne. Virksomhederne forventer især nye krav fra kunderne om: anvendelse af EDI (til booking og fakturering) flere informationer om godset undervejs overvågning af godset. Igangværende udviklingsaktiviteter Stort set alle virksomheder har konkrete planer om udvikling af deres IT-anvendelse. De virksomheder, som ingen konkrete planer har, begrunder i de fleste tilfælde dette med at de netop har været igennem et stort IT-udviklingsprojekt, som de nu ønsker fuldt udnyttet, før næste skridt. Visioner Alle virksomheder forventer, at IT vil få en stigende betydning i de kommende år. De vigtigste visioner vedrørte: EDI

10 Bedre kommunikation med bilerne Større integration i virksomhedens IT-systemer Stregkoder, elektroniske fragtbreve Det papirløse kontor Sporing af gods Systemer til at guide chaufføren inde i byerne Erfaring fra indførelse af ny IT Samtalerne viser, at indførelsen af ny teknologi i en virksomhed betyder omstilling og kræver planlægning af processen. Det har virksomhederne alle været opmærksomme på og har valgt forløb, hvor der er blevet sat fokus på at sikre en smertefri og succesfuld implementering. Alle virksomheder har fortalt, at deres erfaringer med indførelse af ny teknologi har været gode, og at systemerne har levet op til forventningerne. Dette skal samtidig ses i lyset af, at mange har fortalt, at der er gjort meget ud af at forbedre implementeringen. De vigtigste elementer her har været tid og ressourcer til kravspecifikationen etablering af projektgrupper blandt superbrugere, som skulle sikre at alle relevante input blev sikret, og at alle brugere var informeret om det nye system tid til indlæring af nye rutiner hos medarbejderne. Det gælder især systemer, som anvendes i den daglige drift. Ingen af de interviewede virksomheder har fortalt, at de har opgivet at anvende edbsystemerne efter planen. Afvigelser har alene drejet sig om, at projektet blev dyrere end oprindeligt planlagt, eller at ibrugtagning skete senere end planlagt.

11 4. TransIT - hele transportbranchens IT-system - et konkret værktøj Den 21. marts 1997 havde transit premiere på transportmessen 97 i Herning. Den 1. april 1997 blev transit sat i drift og dermed gjort bredt tilgængeligt på Internettet. Målet med projektet er at udvikle, opbygge og implementere et online informationssystem med bred anvendelse i hele transportbranchen. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem FDE, VA og Institut for Transportstudier. transit projektet er delvist finansieret af Trafikministeriet, der har der har ydet en bevilling på i alt 6 mio. kr. over 3 år til udvikling af systemet. Projektet blev igangsat i slutningen af 1995 og løber formelt til og med 31. december 1998, hvorefter det vil blive videreført af FDE i samarbejde med de øvrige parter. Visionen for transit er at være et fælles samlingspunkt på Internettet for alle systemer og services, der er rettet mod det danske transporterhverv og målrettet at understøtte den forretningsmæssige og teknologiske udvikling af transportsektoren ved at tilbyde best of breed systemer og services målrettet mod transportbranchens behov og muligheder. I den nuværende udgave indeholder transit følgende moduler: En informationsdatabase med transportrelevant information Et kursusmodul, der indeholder en kursuskalender, kursusbeskrivelser og oplysninger om kursusudbydere Et nyhedsmodul, med en oversigt over alle de nyeste informationer, der er tilføjet i informationsbasen og kursusmodulet. I resten af projektperioden vil der løbende blive forbedret på eksisterende moduler og tilføjet nye systemer og services: Et transportørregister indeholdende samtlige transportører i Danmark. Fra registeret vil det være muligt at linke til transportørens egne hjemmesider En udbygget udgave af kursus- og uddannelsesmodulet omfattende alle kursus- og uddannelsesaktiviteter målrettet mod transporterhvervet Handelsplads med køb og salg af brugt materiel m.m. Elektronisk konference med mulighed for at lave erfaringsudveksling og fri debat af emner, der er relevante for transportsektoren Diverse systemer og beregningsprogrammer, bl.a. ruteplanlægger, farligt gods modul m.m. En stor del af de nye services og systemer bliver designet og udviklet i tæt samarbejde med transportører, interessenter og leverandører til branchen.

12 Fordelene ved transit og Internet teknologien er, at en række af de traditionelle barrierer, der har været i indførelsen af teknologi i transporterhvervet, minimeres eller fjernes: Investerings- og driftsomkostninger Investeringskravene for at kunne anvende transit - og Internettet generelt - er meget små. Med en windows pc udstyret med et modem, en Internet browser, en telefonlinie og et Internet abonnement er man i gang (totalt ca kr.). Driftsomkostningerne i forbindelse med anvendelsen af transit består af telefonabonnementet og evt. abonnementer til relevante moduler i transit. P.t. er alle moduler i transit gratis, men for dele af de kommende moduler vil der blive opkrævet abonnement. Strategi og teknologivalg Systemer og services i transit vil blive udvalgt og udviklet med det mål at være best of breed, således at det sikres at de bedste services vil være samlet og tilgængelige i transit. Brugervenlighed Internettet er baseret på Windows teknologi, med udbredt brug af peg og klik. Hvis man kan betjene en mus, kan man komme i gang med at bruge et Internet baseret system. Drift og vedligeholdelsesbyrden EDB installationer med den fulde vifte af systemer -administrative systemer, office automatisering, flådestyring, ruteplanlægning, kommunikation, booking, trace & track m.m. - er meget komplekse at drive og vedligeholde. transit fjerner dele af denne kompleksitet ved at alle systemer og data ligger på transit serveren og ikke i transportørens egne IT systemer. Fleksibilitet og omstillingsevne Traditionelt er indførelsen af nye systemer i en transportvirksomhed forbundet med økonomiske og tidsmæssige ressourcer, inden det nye system er i drift. transit vil tilbyde en bred vifte af services og systemer, der kan tages i brug, når behovet opstår, uden forudgående implementering i egen IT installation. Opdatering og vedligehold af systemer og data Opdatering af systemer og data udgør et væsentligt problem i traditionelle edb-installationer. Da data og systemer i transit opdateres løbende, kan brugeren være sikker på, at det altid er de nyeste data og systemer, der arbejdes med.

13

Informationsteknologiens anvendelighed ved transporterhvervets informationssøgning

Informationsteknologiens anvendelighed ved transporterhvervets informationssøgning Informationsteknologiens anvendelighed ved transporterhvervets informationssøgning af projektmedarbejder Torben Mortensen, Foreningen af Danske Eksportvognmænd (FDE), Padborg. Indledning I forbindelse

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport

Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport Afp Udvikling af logistikkoncept for de danske potteplanteeksport TØF-konference 26. 27.1.05 Potteplanter 1 Udviklingsprojekt Fremtidens distributions- og logistiksystem for potteplanter Projekt støttet

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse

Kundetilfredshedsundersøgelse Kundetilfredshedsundersøgelse Godstransport 1 Metode Kundetilfredshedsundersøgelse: Telefoninterviews med 501 tilfældigt udvalgte virksomheder med transportbehov og med mere end 20 ansatte Dybdeinterview

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden 1 2 3 4 5 6 7 8 Fig. 8.1 Eksempel på en lang distributionskæde. 1 2 3 Fig. 8.2 Eksempel på kort distributionskæde. Fig. 8.3 Eksempel på transportzoner. Transportmarked Traditionelt Moderne Indsatsområde

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Effektivisering af godstransport i byer

Effektivisering af godstransport i byer Effektivisering af godstransport i byer Ved Erling Hvid & Henrik Køster, COWIconsult Baggrund Godstransporten udgør en væsentlig kilde til byernes trafik- og miljøproblemer. Tidligere undersøgelser - bl.a.

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager:

Mere effektive godstransporter og bedre miljø Navn på. ITD Tilskudsmodtager: Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Forfatter: Udviklingschef Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier

Forfatter: Udviklingschef Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Netværk og samarbejde i transportbranchen Forfatter: Udviklingschef Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Resumé Udvikling af netværk og samarbejde er et af de vigtige midler for transportvirksomhederne

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter

Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Dansk og internationalt arbejde med metoder, standarder og værktøjer til opgørelse af emissioner fra (gods)transporter Lars Dagnæs, Transportens Innovationsnetværk Disposition Hvad er udfordringerne forbundet

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS Luxembourg, den 14. juni 2013 DOMSTOL BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 Overførsel fra kapitel til kapitel (i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, litra b),

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Tilgang illustreret med eksempler og cases

Tilgang illustreret med eksempler og cases Medlemsrejsen i forandring Tilgang illustreret med eksempler og cases København den 26. januar 2016 Kontakt: Niels Ferdinand Karstensen Principal nfk@netcompany.com Copyright 2016 Netcompany A/S. Alle

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Velkommen til visuel demo på SOSWEB

Velkommen til visuel demo på SOSWEB Velkommen til visuel demo på SOSWEB SOSWEB er en web- baseret totalløsning til styring af alle de aktiviteter, som nutidens virksomheder skal håndtere indenfor miljø- og sikkerhed. Både når det gælder

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Citylogistikselskab - erfaringer og muligheder

Citylogistikselskab - erfaringer og muligheder Citylogistikselskab - erfaringer og muligheder Erling Hvid, COWI Kent Bentzen, NTU Tonny Lacomble Nielsen, Vejdirektoratet 1. Baggrund og formål Tidligere undersøgelser har peget på, at godstransporten

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Chaufførkonference Horsens

Chaufførkonference Horsens Chaufførkonference Horsens 11.5.2015 Lovpligtig efteruddannelse for chauffører En undersøgelse forår 2015 Sådan ser det ud fra branchens side Chefkonsulent Anders Jessen ITD, Padborg Selvstændig konsulent

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Evaluering af IT-organisationen 1998

Evaluering af IT-organisationen 1998 Evaluering af IT-organisationen 1998 Sysstemsektionens evaluering 98-06-17 3. Overordnede krav til DBCs edb-funktion 3.2 Hvilke opgaver skal varetages gennem DBCs edb-funktion? Hvis edb-funktionen skal

Læs mere

Navision i undervisningen

Navision i undervisningen Navision i undervisningen Side 1 af 8 Indhold Indledning...3 Eleverne...3 Skolemæssige forudsætninger...3 Elevernes alder...3 Arbejdserfaring...3 IT forudsætninger...3 IT på grundforløbet...4 Hvornår vi

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

3. parts logistik i Danmark Projektleder Morten Meyer, Institut for Transportstudier Direktør Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier

3. parts logistik i Danmark Projektleder Morten Meyer, Institut for Transportstudier Direktør Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier 3. parts logistik i Danmark Projektleder Morten Meyer, Institut for Transportstudier Direktør Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier 1. Indledning Institut for Transportstudier har i 1996 og 1997 gennemført

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014

Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Hvor er vognmandsbranchen om 10 år? November 2014 Lars Dagnæs 1 Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen virksomhed:.dk

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft.

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft. Kan transportkøbere gøre det bedre? Hertil vil jeg helt klart sige, at det kan de ganske sikkert! Selvom vi lige har hørt på ITD s undersøgelse, at transportørerne generelt er godt tilfredse, så er det

Læs mere

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion Væksthusenes rolle : - operatør på tilskudsprogrammet Tilskudsordning TILSKUD TIL EKSTERN UVILDIG BISTAND 100.000

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

Organisatorisk implementering af informationssystemer

Organisatorisk implementering af informationssystemer Organisatorisk implementering af informationssystemer Hvordan man sikrer informationsteknologiske investeringer i en organisatorisk ramme. 1 Organisatorisk implementering Definitionen på et succesfuldt

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere