1. Indledning. Desuden gives en status for udviklingen af transit.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning. Desuden gives en status for udviklingen af transit."

Transkript

1 Anvendelse af information og IT i den danske transportbranche IT-chef Kim Hove Sørensen, Foreningen af Danske Eksportvognmænd Direktør Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier 1. Indledning Elektronisk informationsformidling bliver en stadig mere integreret del af den professionelle transportvirksomheds hverdag. Med de udviklingstendenser, der tegner sig for det europæiske transportmarked, er der ikke tvivl om, at anvendelse af informationsteknologi bliver et uundværligt hjælpemiddel til at sikre en effektiv og sikker godstransport. For den enkelte transportvirksomhed bliver det en afgørende konkurrenceparameter på fremtidens europæiske transportmarked. Marts 1997 bød FDE i samarbejde med VA og Institut for Transportstudier velkommen til transportbranchens on-line system, transit. Som teknologisk platform for systemet er valgt Internettet. Til brug for opstilling af specifikation for systemet blev der i foråret 1996 gennemført interview blandt 22 danske transportvirksomheder om deres informationsindhentning i dag og deres anvendelse af IT i virksomheden i dag og i fremtiden. Kriteriet for udvælgelsen af transportvirksomhederne var, at de skulle dække en bred repræsentation blandt Foreningen af Danske Eksportvognmænd s medlemmer med hensyn til størrelse, opgavetyper og geografisk placering. Det blev herudover tilstræbt at udpege virksomheder, som på en eller anden måde har markeret sig i forhold til IT-anvendelsen. 10 større danske produktionsvirksomheder vedrørende samarbejdet med deres transportører, samt virksomhedernes krav til transportørernes IT-systemer i dag og i fremtiden. Kriterierne for udvalg af virksomheder var: høje krav til transportører, synlig transportstrategi, høj informationsværdi i godset og at de repræsenterer forskellige markeder. Interviewene blev gennemført som samtaler hos virksomhederne med udgangspunkt i en spørgeramme og nogle hjælpeskemaer. Interviewene varede 1-2 timer. Der blev udarbejdet skriftlige referater, som efterfølgende er sendt til godkendelse i de enkelte virksomheder. I det følgende gives på grundlag af de gennemførte interview en beskrivelse af rammerne for anvendelse IT i transportbranchen i dag, og der gives en beskrivelse af anvendelse af information i branchen. Desuden gives en status for udviklingen af transit.

2 2. Transportstrategi, informations- og IT anvendelse hos 10 danske godstransportkøbere 2.1 Virksomhederne som transportkøbere 7 af de 10 interviewede virksomheder er blandt de 100 største virksomheder i Danmark. Alle virksomheder er danskejede - der er ingen multinationale koncerner blandt de udvalgte. De har alle en høj eksportandel. Der er nogen forskel på, om virksomhederne selv styrer transporterne til virksomheden eller om transporterne styres af leverandørerne. Der er tilsyneladende også forskel på virksomhedernes fokus på de indgående transporter - bl.a. afhængig af værdien af råvarerne og virksomhedens fokus på den eksterne logistikkæde. Flere af virksomhederne fortæller, at deres transportbehov ved afsendelse af varer i de seneste år er ændret mod øget behov for små forsendelser med krav om kortere leadtime. Det skal ses i lyset af, at virksomhederne forsøger at nedbringe mellemlagre, samtidig med at de i stigende grad forsøger at sende produkterne direkte til slutbrugerne/forhandlerne. 2.2 Hvilke transportprodukter køber virksomhederne? De forskellige produkter stiller forskellige krav til transporterne og de transportmidler, der skal anvendes samt styringen af miljøet for produkterne under transporten. Det er dog markant, at virksomhedernes fokus ved valg af transportør ikke er så meget på de specifikke krav til transport og transportmiddel m.m., men i højere grad på transportørens professionalisme og evne til at sikre, at de aftalte krav overholdes. Trenden blandt de interviewede virksomheder er, at de vælger færre og større transportører, som de indgår aftaler med for et større område (geografisk eller transporttype). Alle virksomheder oplyste, at de har indgået transportaftaler med deres transportører. Transportaftalerne indgås typisk for et år ad gangen. Halvdelen af virksomhederne har i interviewene eksplicit lagt vægt på, at der er tale om partnerskabsaftaler. 2.3 Krav til transportørerne Virksomhederne blev interviewet om hvilke krav, der blev stillet ved vurdering af transportørerne. F.eks. var pris, transporttid og præcision vigtige elementer, men i lyset af, at alle virksomheder søgte mod at samarbejde med den professionelle transportør, var det mere eller mindre indforståede krav. Virksomhederne forventede at få det specificerede produkt til markedsprisen. Virksomhederne lagde derfor mere vægt på, at transportørerne var i stand til at matche virksomhedens krav til en totalleverandør. Det indebærer f.eks. krav om, at transportøren har den nødvendige kapacitet til at kunne klare behovet også i perioder med spidsbelastning. Desuden har en række af virksomhederne i interviewene lagt vægt på, at transportøren selv skal beherske hele transportkæden. Det stiller krav til transportørens organisationer, f.eks. stilles der krav om, at transportøren har styr på sin organisation i hele det betjente geografiske område enten ved egne medarbejdere, datterselskaber eller strategiske samarbejdspartnere. Agentsamarbejde er således ikke tilstrækkeligt.

3 Da der vælges færre og færre leverandører for en længere periode, lægges der mere vægt på transportørens kompetence, innovationsevne og holdningen hos ledelsen til at indgå i partnerskabsaftaler. En række virksomheder lagde vægt på transportvirksomhedernes formåen på IT-området. Således lagde 5 virksomheder vægt på, at transportøren var i stand til at tilbyde EDIløsninger. Ud over krav til EDI-løsninger stillede transportkøberne også krav til produktionsstyringen som kun kan løses gennem veludbyggede IT-systemer hos transportørerne. Kravene kunne f.eks. være høj sikkerhed for levering til tiden og krav om hurtig tilbagemelding, hvis der sker afvigelser fra planlagt transportforløb. Desuden stillede nogle virksomheder krav om, at transportøren, f.eks. månedligt, kunne levere statistiske rapporter om målopfyldelsen. To virksomheder lagde vægt på, at transportørerne i dag tilbyder miljøvenlige transportløsninger. Kravene til transportørerne forventes at blive skærpet på dette område i fremtiden: yderligere to virksomheder forventer, at miljø vil indgå i vurderingen inden for de næste 3 år. Blandt de interviewede virksomheder var det meget få opgaver ud over selve transportopgaven, som man havde valgt at outsource til transportøren. 2.4 Virksomhedernes indsamling af informationer om transportørerne Da der i dag typisk indgås transportaftaler med få transportører, foretager transportkøberne en meget detaljeret informationsindsamling om den enkelte transportvirksomhed, før en eventuel aftale indgås. Informationsindsamlingen foregår typisk som en kombination af desk research og field research. Den vigtigste kilde til at identificere nye transportører er transporttidskrifter kontakter til kollegaer i andre virksomheder og medarbejdere hos transportørerne salgsmateriale fra transportørerne. Der lægges meget vægt på det arbejde, som gøres ved vurdering af en ny transportør, før der indgås transportaftaler. Mange virksomheder ønsker således et detaljeret tilbudsmateriale, som også omfatter specifikation af transportvirksomhedens metoder ved gennemførelse af transportopgaverne. Ud over specifikationer af selve transportforløbet lægger en række virksomheder også vægt på at vurdere selve transportvirksomhedens ledelse, nøglemedarbejdere, holdninger og organisation. Informationerne om den konkrete transportør indsamles ved virksomhedsbesøg, gennem transportørens udbudsmateriale og ved gennemførelse af prøvetransporter. Desuden følger transportkøberne løbende op på transportørernes produktkvalitet. 2.5 Virksomhedernes dataindsamling før, under og efter transporterne Det er generelt meget få informationer, som virksomhederne ønsker at udveksle med transportørerne før, under og efter transporten.

4 Før transporten. Alle virksomheder specificerer (selvfølgelig) transporten over for transportøren i form af afhentningstidspunkt og evt. særlige krav til materiel. Nogle virksomheder har givet udtryk for, at i takt med at den interne styring i virksomhederne udvikles, kan det betyde skærpede krav til det tidsrum, inden for hvilket transportøren skal afhente varerne. Under transporten. 3 virksomheder har oplyst, at de i dag ønsker at kunne følge godset undervejs hos transportøren - yderligere 4 virksomheder forventer, at det vil blive et krav inden for de næste 3 år. En række af virksomhederne har givet udtryk for, at de ønsker, at transportøren har en meget tæt opfølgning på de enkelte transportopgaver - og at transportøren derfor selv skal være i besiddelse af informationen om, hvor de enkelte sendinger er. Transportkøberne ønsker imidlertid kun information, når der sker afvigelser fra aftalt forløb. Kravene til hvor hurtigt der skal meldes tilbage og dermed til transportørens eget opfølgningssystem skærpes. Det er transportørens opgave at sikre, at specifikationerne overholdes, f.eks. korrekt temperatur for godset. Transportørens overvågningssystem skal understøtte dette, men transportkøber ønsker ikke at følge disse data. Kun ved afvigelser skal der gives underretning, og da så tidligt i forløbet som muligt, så der kan konsekvensrettes for derved at indhente forsinkelser eller mindske eventuelle skader på godset. Efter transporten. 3 af virksomhederne ønsker i dag en kvittering for gennemført transport. Yderligere en virksomhed vurderer, at det bliver et krav inden for de næste 3 år. 3 andre virksomheder ønsker informationsmængden fra transportøren begrænset og ønsker derfor kun information, hvis transporten ikke er gennemført som specificeret. Næsten alle virksomheder kører efter faste prisaftaler. Det er derfor ikke relevant at få oplysninger om prisen for den enkelte transport. En række af virksomhederne ønsker i dag afvigerapporter eller statistik for gennemført transport. Dette krav forventes at blive skærpet i de kommende år. 2.6 Politik for kvalitetskrav til informationerne Detaljeringsgrad. Som anført ovenfor stiller virksomhederne skærpede krav til transportørernes egen styring af transporterne. Det medfører f.eks. skærpede krav til, hvor hurtigt transportøren skal kunne melde tilbage, hvis der sker en afvigelse fra specifikationen. Dokumentationsform. Virksomhederne stiller generelt ingen krav til dokumentationsformen og de metoder, virksomhederne anvender ved indsamling af informationerne, så længe informationskvaliteten lever op til specifikationerne. Sporbarhed - f.eks. krav om ISO 9000 certificering. Kun en af de interviewede virksomheder har i interviewet givet udtryk for, at det måske kan have betydning, om transportøren er ISO 9000 certificeret eller ej. Der er således få krav til transportørens specifikke valg af kvalitetsstyringssystem, medens der, som det fremgår af det ovenstående, lægges betydelig vægt på, at transportøren arbejder professionelt, og at han er i stand til at dokumentere dette. Hvordan dette sker er altså transportørens valg og ansvar. 2.7 Krav til transportørens IT-system Allerede i dag stiller mange af de interviewede virksomheder krav om, at en række opgaver skal kunne løses ved hjælp af IT. Alle 10 virksomheder forventer inden for de næste 3 år at

5 skærpe deres krav til transportørerne betydeligt. En række af de interviewede virksomheder fortæller, at elektronisk booking og dokumenthåndtering efter deres opfattelse betyder relativt større besparelser hos transportøren end hos transportkøber. Stort set alle interviewede virksomheder forventer at stille krav om anvendelse af EDI inden for de kommende år. En enkelt virksomhed er skeptisk over for besparelsespotentialet for virksomheden ved indførelse af EDI til behandling af transportopgaverne. 2.8 Barrierer for at kunne hente den ønskede information En række virksomheder oplevede ikke, at der var barrierer for at kunne implementere de transportløsninger, de ønskede, og for at kunne få den ønskede information. De barrierer, som blev nævnt i interviewene, er: Transportørerne kan i dag ikke levere de koncepter med hensyn til overvågning af transportforløbet, som virksomhederne ønsker. Det er specielt mulighed for at følge leverancerne undervejs og kunne forudsige, hvornår en leverance ankommer. Der er i dag ikke entydige standarder for EDI. Således kræver det omstilling at skifte transportør, fordi der altid skal ske individuelle tilpasninger. World wide organisationer er at foretrække - enten i form af datterselskaber i udlandet eller ved strategiske alliancer med partnere. Relativt få danske transportører kan leve op til dette krav. Virksomhedernes egne IT-systemer er i dag ikke så langt udviklet, at de selv er i stand til at arbejde elektronisk i forhold til transportørerne.

6 3. Informationsbehov og IT-anvendelse hos 22 danske eksportvognmænd 3.1 Virksomhedernes aktuelle informationssøgning Ingen af de 22 interviewede virksomheder har en strategi for hvilke informationer, de indsamler og hvorledes informationer kan indgå i forretningsudviklingen af virksomheden. Det er generelt vurderingen, at virksomhedernes søgning af information i dag er relativt beskeden. De fleste virksomheder vurderer ikke umiddelbart, at de i dag har alvorlige barrierer eller problemer med at få den nødvendige information til brug for driften. Dette skal formentlig ses i lyset af, at stort set alle virksomheder især har henvist til det omfattende materiale, som brancheorganisationerne i dag udsender. Virksomhederne har også bredt udtrykt stor tilfredshed med dette materiale og den service, som Foreningen af Danske Eksportvognmænd yder, når de kontaktes telefonisk. Det er til trods for dette generelle billede vurderingen, at der vil være et stort potentiale for et nyt system som det, der her er under udvikling. Dette skal ses i lyset af, at der blandt de mange virksomheder er identificeret en række forskellige typer oplysninger, som de hver for sig har taget initiativ til at indhente. Et nyt fælles system vil lette adgangen til en række informationer for alle brugere. Det vil betyde mulighed for effektivisering og forbedring af konkurrenceevnen for den enkelte virksomhed. Der er ikke entydig sammenhæng mellem størrelse og forretningsområde og den type eller det omfang af informationer, som virksomhederne i dag indhenter. Interviewene har vist, at det er langt mere væsentligt, hvor bevidst virksomheden selv ønsker at anvende informationer til forretningsudvikling og forbedring af konkurrenceevnen. 3.2 Virksomhedernes anvendelse af IT i dag Der er en stor variation i hvilke IT systemer, der anvendes i virksomhederne, og hvordan de anvendes. Alle deltagende virksomheder har edb inde i virksomheden. Alle virksomheder har udstyret deres biler med en eller anden form for mobil kommunikation (typisk en mobiltelefon). Mindste system var en enkeltstående IBM kompatibel pc med et modem. Stort set alle andre virksomheder havde et større system enten i form af et pc-netværk, eller i form af en mainframe med terminaler (terminaler eller pc er). Der var stor variation i de anvendte platforme. I et tilfælde lejede virksomheden sig ind på en mainframe, som blev benyttet af flere forskellige virksomheder i byen. De fleste virksomheder har en eller anden form for sammenkobling af pc erne, enten i form af lokale pc-net eller via mainframe maskinerne. Alle virksomheder med mainframe løsninger har valgt at lade pc er fungere som terminaler på nogle eller alle arbejdsladser. Når pc er fungerer som terminaler giver dette mulighed for at kombinere operativsystemet

7 (som ligger på mainframe maskinen) med pc-programmer på arbejdspladsen, f.eks. tekstbehandling og regneark. Alle virksomheder havde en eller anden form for opkobling af edb-systemet til omverdenen: Nogle virksomheder havde begrænset sig til et modem til pc erne Nogle få virksomheder er koblet til de mere eller mindre standardiserede kommunikationsforbindelser, som i dag udbydes på markedet (ISDN, datel..) To virksomheder er tilsluttet Internettet. Inden for den relativt beskedne gruppe på i alt 22 er der en utrolig variation i hvilke programmer, der anvendes. Alle virksomheder har en eller anden form for mobilkommunikation med deres biler. De fleste virksomheder har installeret en mobiltelefon i alle lastbiler. Nogle få af disse mobiltelefoner er udstyret med faciliteter til overførsel af data mellem bil og administration. Nogle få virksomheder har satellitkommunikation i nogle af bilerne. Satellitsystemerne er normalt begrundet i, at der ønskes en bredere geografisk dækning end den, GSM i dag tilbyder, eller at der ønskes andre særlige funktioner (overvågning af godset eller mulighed for at udveksle skriftlig kommunikation med bilen). Mange af virksomhederne har online forbindelser med bank og benzinselskab. Kun nogle få virksomheder har i dag implementeret EDI løsninger - og kun enkelte har EDI løsninger, som både omfatter booking og stort set alle betalinger. Anvendelse af edb-systemet Der er stor spredning mellem hvad systemerne anvendes til og hvilke systemer, der anvendes. Selvom der selvfølgelig er sammenhæng mellem kompleksiteten i de systemer, der anvendes og størrelsen af virksomheden, er denne sammenhæng heller ikke 100% entydig. Mange virksomheder, især de mindre, anvender i dag edb-systemet til en begrænset del af disse opgaver, typisk økonomistyring og fakturering. Resten håndteres på papir. Mange virksomheder fortæller, at de med de systemer, de anvender i dag, ikke har fuld integration mellem systemerne. Det betyder bl.a., at en række data skal indtastes flere gange. De store virksomheder har større mulighed for at udvikle store integrerede løsninger, hvor styringen af virksomheden og produkterne kan være baseret på en meget avanceret IT udnyttelse og udvikling af avancerede løsninger over for den enkelte kunde. Det er kun få virksomheder, som pt. er gået denne vej. Der er dog også eksempler på, at selv relativt små virksomheder har valgt at gå denne vej i erkendelse af de mulige konkurrencemæssige og økonomiske fordele af sådanne løsninger. Langt de fleste virksomheder fortæller, at booking af gods sker pr. telefax og telefon. Nogle få virksomheder fortæller, at de i dag modtager booking pr. EDI. En række virksomheder fortæller, at de modtager booking elektronisk, men ikke i form af EDI. Det kan f.eks. ske ved, at kunder overfører en flad fil, eller ved at virksomheden er koblet op på kundens edb-system med en terminal hertil. Nogle få virksomheder fortæller, at de ud over eget system har en terminal eller en printer fra en eller flere kunder stående. Printeren anvendes f.eks. til at udskrive fragtbreve for kunden.

8 Samarbejde mellem virksomhed og leverandør af edb Mange virksomheder har valgt at anvende standardsystemer stort set uden tilpasninger. Men nogle virksomheder har valgt at gå ind i relativt store udviklingsopgaver. Det er typisk virksomheder, som på et udvalgt område ønsker at være på forkant med udviklingen. I sådanne tilfælde sker udviklingsopgaverne i tæt samarbejde med leverandøren - og der er eksempler på, at disse udviklingsomkostninger deles mellem virksomhed og leverandør. 3.3 IT-organiseringen I de noget større virksomheder er der typisk ansat en eller to mand, hvis hovedansvar er tilrettelæggelse af IT udnyttelse i virksomheden. I de mindre virksomheder er det typisk direktøren selv, som forestår tilrettelæggelsen af IT politikken, i nogle få tilfælde bistået af et yngre familiemedlem, som har mere flair for den tekniske side. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke har ansat en egentlig IT-medarbejder, er der tydelig sammenhæng mellem virksomhedens innovationsevne og den tekniske support, der hentes uden for huset. Mange af disse virksomheder har etableret et tæt forhold til en leverandør, der fungerer som husrådgiver, og som varetager IT supporten. Disse rådgivere er typisk resultatet af personlige kontakter, og deres samarbejde med virksomheden er afhængig af et personligt tillidsforhold. Det er typisk edb-leverandøren, som udvikler applikationer til virksomhederne, men der er også tilfælde, hvor selv store udviklingsopgaver er løst inden for virksomhederne. Flere virksomheder har selv erkendt deres afhængighed af en god ekstern samarbejdspartner. Nogle virksomheder har udtrykt ønske om et bedre samarbejde mellem transportvirksomhederne om etablering af fælles løsninger. Fælles udviklingsprojekter sker i dag (hos de interviewede virksomheder) stort set alene i regi af programleverandørerne. Et par enkelte (større) virksomheder har fortalt, at de deltager i et erfa-samarbejde med andre transportvirksomheder. Nogle virksomheder har udtrykt, at de selv er betænkelige ved deres afhængighed af edbleverandøren - typisk leverandøren af det administrative system. Denne betænkelighed begrundes i følgende forhold: De fleste systemer, som i dag er på markedet, er relativt ufleksible - forstået på den måde, at tilpasninger til kundens behov kræver speciel tilpasning. Det betyder, at det er svært for virksomheden at lave tilpasninger, uden at leverandøren skal involveres. Tilsyneladende er der ved alle installationer af systemer på markedet i dag behov for (mindre) tilpasninger af systemet til kundens arbejdsform og særlige organisation. Det er tilsyneladende svært 100% at planlægge disse tilpasninger ved opstart af et opgraderings- eller anskaffelsesprojekt. Hvis virksomheden ikke styrer leverandørkontrakten hårdt gennem anskaffelsesprojektet, kan det betyde, at tidsplan og budget ikke holder 100%. Nogle af de mellemstore virksomheder, som blev interviewet (30-50 biler), fortæller, at deres organisation ikke kan beskæftige en IT-ansvarlig 100%. De har derfor problemer med at sikre den nødvendige kompetence til at styre et IT-projekt inhouse.

9 3.4 IT-strategi Meget få virksomheder havde en IT-strategi på papir - nogle få virksomheder var aktivt i færd med at udforme en. Det var dog generelt, at alle virksomheder aktivt havde forholdt sig til området og at mange inden for de sidste par år havde igangsat udviklingsaktiviteter inden for IT-området, som var udtryk for en aktiv holdning til at udvikle forretningen gennem IT-systemerne. Alle virksomheder blev bedt om at vurdere betydningen af IT for deres virksomhed i dag for 8 udpegede faktorer (1. effektivitet, 2. kvalitet, 3. transporttid, 4. bedre udnyttelse af produktionsapparatet, 5. sikkerhed, 6. krav fra kunden, 7. særlige ydelser, 8. image/markedsføring). En række virksomheder blev også bedt om at vurdere betydningen af de samme faktorer om 3 år. Det er karakteristisk, at virksomhederne i dag lægger meget forskellig vægt på de forskellige faktorer. Alle virksomheder tror, at IT vil få stigende konkurrencemæssig betydning i de kommende år De fleste virksomheder ønsker at følge en udviklingstakt, så deres anvendelse af IT er så effektiv, at de kan fastholde konkurrencen Nogle få virksomheder ønsker at være på forkant med udviklingen for på denne måde at være mere konkurrencedygtige gennem produktindhold. Bedre konkurrenceevne opnås dels gennem mere avancerede koncepter - f.eks. godsovervågning og EDI- løsninger i samarbejde med kunden - og dels ved at virksomhederne ønsker at benytte ITanvendelsen i virksomhedens image. Disse virksomheder har vurderet, at IT har betydning for konkurrenceevnen på alle eller næsten alle de opstillede områder I modsætning hertil har de virksomheder, som ikke ønsker at være på forkant, mere selektivt valgt de områder, hvor de anvender IT som konkurrencefaktor. Det et bemærkelsesværdigt, at de fleste virksomheder vurderer, at IT anvendelsen i dag ikke er påvirket af krav fra kunden. Det er også bemærkelsesværdigt, at næsten alle adspurgte har vurderet, at kunderne i fremtiden vil stille krav til IT udnyttelsen i transportvirksomhederne. Virksomhederne forventer især nye krav fra kunderne om: anvendelse af EDI (til booking og fakturering) flere informationer om godset undervejs overvågning af godset. Igangværende udviklingsaktiviteter Stort set alle virksomheder har konkrete planer om udvikling af deres IT-anvendelse. De virksomheder, som ingen konkrete planer har, begrunder i de fleste tilfælde dette med at de netop har været igennem et stort IT-udviklingsprojekt, som de nu ønsker fuldt udnyttet, før næste skridt. Visioner Alle virksomheder forventer, at IT vil få en stigende betydning i de kommende år. De vigtigste visioner vedrørte: EDI

10 Bedre kommunikation med bilerne Større integration i virksomhedens IT-systemer Stregkoder, elektroniske fragtbreve Det papirløse kontor Sporing af gods Systemer til at guide chaufføren inde i byerne Erfaring fra indførelse af ny IT Samtalerne viser, at indførelsen af ny teknologi i en virksomhed betyder omstilling og kræver planlægning af processen. Det har virksomhederne alle været opmærksomme på og har valgt forløb, hvor der er blevet sat fokus på at sikre en smertefri og succesfuld implementering. Alle virksomheder har fortalt, at deres erfaringer med indførelse af ny teknologi har været gode, og at systemerne har levet op til forventningerne. Dette skal samtidig ses i lyset af, at mange har fortalt, at der er gjort meget ud af at forbedre implementeringen. De vigtigste elementer her har været tid og ressourcer til kravspecifikationen etablering af projektgrupper blandt superbrugere, som skulle sikre at alle relevante input blev sikret, og at alle brugere var informeret om det nye system tid til indlæring af nye rutiner hos medarbejderne. Det gælder især systemer, som anvendes i den daglige drift. Ingen af de interviewede virksomheder har fortalt, at de har opgivet at anvende edbsystemerne efter planen. Afvigelser har alene drejet sig om, at projektet blev dyrere end oprindeligt planlagt, eller at ibrugtagning skete senere end planlagt.

11 4. TransIT - hele transportbranchens IT-system - et konkret værktøj Den 21. marts 1997 havde transit premiere på transportmessen 97 i Herning. Den 1. april 1997 blev transit sat i drift og dermed gjort bredt tilgængeligt på Internettet. Målet med projektet er at udvikle, opbygge og implementere et online informationssystem med bred anvendelse i hele transportbranchen. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem FDE, VA og Institut for Transportstudier. transit projektet er delvist finansieret af Trafikministeriet, der har der har ydet en bevilling på i alt 6 mio. kr. over 3 år til udvikling af systemet. Projektet blev igangsat i slutningen af 1995 og løber formelt til og med 31. december 1998, hvorefter det vil blive videreført af FDE i samarbejde med de øvrige parter. Visionen for transit er at være et fælles samlingspunkt på Internettet for alle systemer og services, der er rettet mod det danske transporterhverv og målrettet at understøtte den forretningsmæssige og teknologiske udvikling af transportsektoren ved at tilbyde best of breed systemer og services målrettet mod transportbranchens behov og muligheder. I den nuværende udgave indeholder transit følgende moduler: En informationsdatabase med transportrelevant information Et kursusmodul, der indeholder en kursuskalender, kursusbeskrivelser og oplysninger om kursusudbydere Et nyhedsmodul, med en oversigt over alle de nyeste informationer, der er tilføjet i informationsbasen og kursusmodulet. I resten af projektperioden vil der løbende blive forbedret på eksisterende moduler og tilføjet nye systemer og services: Et transportørregister indeholdende samtlige transportører i Danmark. Fra registeret vil det være muligt at linke til transportørens egne hjemmesider En udbygget udgave af kursus- og uddannelsesmodulet omfattende alle kursus- og uddannelsesaktiviteter målrettet mod transporterhvervet Handelsplads med køb og salg af brugt materiel m.m. Elektronisk konference med mulighed for at lave erfaringsudveksling og fri debat af emner, der er relevante for transportsektoren Diverse systemer og beregningsprogrammer, bl.a. ruteplanlægger, farligt gods modul m.m. En stor del af de nye services og systemer bliver designet og udviklet i tæt samarbejde med transportører, interessenter og leverandører til branchen.

12 Fordelene ved transit og Internet teknologien er, at en række af de traditionelle barrierer, der har været i indførelsen af teknologi i transporterhvervet, minimeres eller fjernes: Investerings- og driftsomkostninger Investeringskravene for at kunne anvende transit - og Internettet generelt - er meget små. Med en windows pc udstyret med et modem, en Internet browser, en telefonlinie og et Internet abonnement er man i gang (totalt ca kr.). Driftsomkostningerne i forbindelse med anvendelsen af transit består af telefonabonnementet og evt. abonnementer til relevante moduler i transit. P.t. er alle moduler i transit gratis, men for dele af de kommende moduler vil der blive opkrævet abonnement. Strategi og teknologivalg Systemer og services i transit vil blive udvalgt og udviklet med det mål at være best of breed, således at det sikres at de bedste services vil være samlet og tilgængelige i transit. Brugervenlighed Internettet er baseret på Windows teknologi, med udbredt brug af peg og klik. Hvis man kan betjene en mus, kan man komme i gang med at bruge et Internet baseret system. Drift og vedligeholdelsesbyrden EDB installationer med den fulde vifte af systemer -administrative systemer, office automatisering, flådestyring, ruteplanlægning, kommunikation, booking, trace & track m.m. - er meget komplekse at drive og vedligeholde. transit fjerner dele af denne kompleksitet ved at alle systemer og data ligger på transit serveren og ikke i transportørens egne IT systemer. Fleksibilitet og omstillingsevne Traditionelt er indførelsen af nye systemer i en transportvirksomhed forbundet med økonomiske og tidsmæssige ressourcer, inden det nye system er i drift. transit vil tilbyde en bred vifte af services og systemer, der kan tages i brug, når behovet opstår, uden forudgående implementering i egen IT installation. Opdatering og vedligehold af systemer og data Opdatering af systemer og data udgør et væsentligt problem i traditionelle edb-installationer. Da data og systemer i transit opdateres løbende, kan brugeren være sikker på, at det altid er de nyeste data og systemer, der arbejdes med.

13

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN

PRAKTISK ERFARING OG FAGLIG KUNNEN / 1 EV TRANSPORT Få optimeret forretningen med en effektiv transportløsning Det har stor betydning, at Elbek & Vejrup har branchekendskab, da problematikken fra idé til virkelighed ofte bliver meget kortere.

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft.

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft. Kan transportkøbere gøre det bedre? Hertil vil jeg helt klart sige, at det kan de ganske sikkert! Selvom vi lige har hørt på ITD s undersøgelse, at transportørerne generelt er godt tilfredse, så er det

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07 Profilhåndtering Unifaun Online 2014-05-07 2 Indhold 1 Profilhåndtering... 3 2 Centrale begreber i Profilhåndtering... 4 3 Administratoren... 6 4 Et eksempel - Blomster A/S... 7 5 Sådan opsættes profilhåndtering

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Introduktion. IQ3xCite systemet

Introduktion. IQ3xCite systemet IQ3xcite systemet Introduktion til IQ3xcite systemet Moderne bygninger bliver mere og mere komplicerede, og det stiller store krav til styring af, og kontrol med, driften. En bygnings CTS-anlæg (CTS =

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

LEAN i Distributionen Sanistål A/S

LEAN i Distributionen Sanistål A/S LEAN i Distributionen Sanistål A/S Kickstart af en forretningstransformation tilpasset vores Mere end du tror kultur INNOVATIV DISTRIBUTION Scandic, 10 september 2013 Agenda Udfordringen Ambitionen Løsningen

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

VIDENREGNSKAB. i transportvirksomheder. - en guideline

VIDENREGNSKAB. i transportvirksomheder. - en guideline VIDENREGNSKAB i transportvirksomheder Gammeltorv 18. Postboks 2250 1019 København K. Tlf. 7015 9500. Fax 7015 9502 dtl-dk@dtl-dk.dk. www.dtl-dk.dk International Transport Danmark Omfartsvejen 1. 6330 Padborg

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter 1 Hvad er en vision uden en mission? Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulentbranchen

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? Dit gods - vores fornemmeste opgave...og længere er den ikke Vi vil være den transportvirksomhed, som vores kunder vælger at handle med. Det forpligter

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

Lundberg Nyt august 2015

Lundberg Nyt august 2015 Indhold: Lundberg Cloud Drive... side 1 Skibinge Skadedyrservice... side 2 WPA Mobile/Smartday... side 3 Status C5 Håndværk... side 4 Fjernbackup... side 5 Windows 10... side 6 Personale Nyt... side 7

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension

Visma Consulting. It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Visma Consulting It-løsninger til Liv & Pension Som repræsentant for en pensionskasse eller et pensionsselskab kan du sikkert nikke genkendende til disse

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af IT-organisationen 1998

Evaluering af IT-organisationen 1998 Evaluering af IT-organisationen 1998 Sysstemsektionens evaluering 98-06-17 3. Overordnede krav til DBCs edb-funktion 3.2 Hvilke opgaver skal varetages gennem DBCs edb-funktion? Hvis edb-funktionen skal

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere