Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste"

Transkript

1 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 188 Marts - april 2013 Kranselægning ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats siden 1948 i forbindelse med stiftelsesfesten. ( Gregers Djørup) - 1 -

2 I N D H O L D Landsledelse og andre kontaktpersoner m.m. (Kolofon) Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Odense Mindeord for major Mogens Pedersen Meddelelser fra kredsene: København Midt- og Vestsjælland Fyn Sydjysk Midtjyske Nordjyske Mindeord for René Brink Jakobsen Forårstur til Holland Mindeord for Niels Edmund Bech Ny redaktør Danmarks første konger Internettet Forsvars- og sikkerhedspolitik Praktiske oplysninger om foreningen og bladet Kalender Side 2 Side 3 Side 4 Side 4 Side 9 Side 10 Side 11 Side 11 Side 12 Side 15 Side 15 Side 16 Side 18 Side 18 Side 19 Side 19 Side 19 Side 20 FORMANDSKABET Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Oberstløjtnant Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg Privat: , Mobil: eller Skydeudvalgsformand/FOUAT: Translatør, major Gregers Djørup Redaktion: Kaptajn Bjarne Skov Jensen Birkedalen 11, 2670 Greve , Mobil: Webmaster: Major Jørgen H. Nielsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Kommende numre: Bidrag til kommende numre af Meddelelser: Se sidst i bladet. Meddelelser udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december

3 Repræsentantskabsmøde Indkaldelse til repræsentantskabsmøde onsdag den 10. april 2013 i Odense Dagsorden for foreningens repræsentantskabsmøde, jf. Foreningens vedtægter Tillæg B Valg af dirigent, der leder repræsentantskabsmødet (Forslag: Major Jørgen Larsen) 1. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år (udsendes). 2. Virksomheden i det kommende år (formanden) 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse. 4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent til repræsentantskabet og betaling for medlemsbladet 5. Valg. Der er valg af formand (valgt for en 4-årig periode i 2009) og revisor (valgt for en 2-årig periode i 2011). Begge er villige til genvalg for en 2-årig periode. 6. Behandling af forslag fra formandskabet 7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde. 9. Eventuelt. Emner, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes indsendt til formandskabet senest 15. marts Fynskredsen er arrangør af repræsentantskabsmødet Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup) Tilmelding: Til egen kreds senest fredag den 22. marts Transport: Ved egen foranstaltning. Der forsøges arrangeret transport fra/til Odense Banegård 0930/1515. Kredsene sender samlet tilmelding til formandskabets forretningsfører Erik Petersen ( eller telefon ). Kredstilmeldingerne skal være forretningsføreren i hænde senest tirsdag 2. april Økonomi: Transport, frokost og drikkevarer er principielt for deltagernes egen regning, men der ydes et substantielt tilskud fra foreningen. Nærmere herom fra forretningsføreren, der afregner samlet. Program: 10:00 10:30 Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup - Ankomst/Kaffe 10:30 11:45 Et aktuelt forsvarspolitisk emne, evt. forsvarsforliget. 11:45 13:00 Frokost, herunder præmieoverrækkelser 13:00 14:30 Repræsentantskabsmøde 14:30 15:00 Kaffe/Afslutning - 3 -

4 Dødsfald Major Mogens Pedersen (6. juli januar 2013) Efter flere års kamp med kræft måtte Mogens til sidst give slip på livet. Det var ikke uventet for en snæver kreds i FOUAT, for Mogens var meget åben om forløbet. Mogens nød tillidshvervet som redaktør af MEDDELELSER, som han ved siden af familielivet og andre tillidsposter røgtede på bedste vis. Uden at forklejne tidligere redaktørers indsats udviklede han i tryk, opsætning og illustrationer og i samspil med webmasteren MEDDELELSER til et læseværdigt og anerkendt produkt. I sit netværk havde Mogens indblik og adgang til aktuelle forhold, som han med saks loyalt tilpassede og formidlede til foreningens medlemmer. Mogens var ambitiøs, ærgerrig og målrettet. Han var i besiddelse af en god pen og havde stor faglig og kulturel viden. Han var hjælpsom og forventede det samme fra andre. Han var punktlig og levede op til rettidig omhu. Levede andre ikke op til deadlines, fornemmedes en vis sarkasme hos redaktøren. Med holdning, dyder og moral var Mogens en værdig repræsentant for officerskorpset. Æret være Mogens Pedersens minde. Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup : Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød : Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre : - Giro nr Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 3000 Helsingør, Dødsfald Bestyrelsen har modtaget underretning om, at er afgået ved døden. Oberstløjtnant Torben Obelitz Nielsen (19. april januar 2013) Kollegerne fra Flyvevåbnet sidder tilbage med gode minder om Topper fra især militær femkamp, hvor han var meget aktiv hen over årene. Han sluttede sin karriere i Forsvarets Sundhedstjeneste, hvorfra han blev pensioneret i Topper blev medlem af FOUAT Københavnskredsen i 2012, men foreningen nåede ikke at få glæde af hans gode selskab, fordi et stort projekt Golfbanen ved Hørsholm optog al hans tid. Desværre blev projektet skrinlagt i efteråret 2012 grundet ugunstige konjunkturer osv. Æret være Torben Obelitz Nielsens minde

5 Fra bestyrelsen Som indledning til Stiftelsesfesten i anledning af foreningens 121 årsdag foretoges 6. december 2012 kranselægning i Kastellet ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 under overværelse af 28 medlemmer. Det var en stor ære og glæde, at ambassadøren for USA Laurie Susan Fulton ledsaget af militærattaché captain Robert Alistair Borchert havde modtaget invitation formidlet af tilstedeværende Franz Strehle til at deltage i dagens arrangement. Interessen i sin deltagelse begrundede ambassadøren med, at hun havde aner flere generationer tilbage og oven i købet fra ledende personel i det daværende forsvar. Ambassadør Laurie Susan Fulton, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson og major Jørgen Larsen (Foto Gregers Djørup) Middagen bestod traditionelt af gule ærter og æbleskiver med tilbehør af enhver art. Ny kok, ny opskrift på gule ærter!!! Formanden for vor kreds tog udgangspunkt i sin hyldest til FOUAT i medlemstallet på stiftelsesdagen 1891 på 367 og i krigsårene 1916 og 1941 på 568 henholdsvis 662. Ved Repræsentantskabsmødet 2012 var medlemstallet opgjort til ca I talende stund afventedes følgerne af det indgåede forsvarsforlig med mulige organisationsændringer og personelforflyttelser. Som landsformanden senere i sin nytårshilsen udtrykker det: Ikke af lyst, men af nød. Jørgen Larsen forudså dog ikke af den grund større nedgang i det fremtidige medlemstal i det første tiår, thi den ældre del af de - 5 -

6 tjenstgørende officerer med etablerede husstande kunne nok forventes at være rodfæstet. Det er her op til FOUAT at informere om foreningen. Festens officielle del afsluttedes inden samværet om kaffen med et trefoldigt leve for foreningen. Kontingentet for 2013 Kredsens årlige kontingent fastsættes ved generalforsamlingen i februar måned for efterfølgende år og er for 2013 fastsat til kr For at spare medlemmer og kreds for udgifter bedes beløbet overført til (indbetalt på) kredsens konto i Danske Bank: Reg.nr kt.nr snarest efter årsskiftet. Foredragssæson 2013-I Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i Kastellet i Gl. Varmecentral med et efterfølgende lettere traktement i Hestestalden til en kuvertpris á kr Tilmelding til foredragene bedes venligst foretaget til formanden i god tid og senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00. Garderobe forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden, lejlighedsvis på 2. etage. Torsdag den 7. marts foredrager tidligere kontorchef ved FE Lars Bærentzen om Det britiske efterretningsgrundlag under Den anden Verdenskrig. Den britiske efterretningsindsats under Den anden Verdenskrig var mangeartet og så vellykket, at historien måtte skrives om, da dette aspekt omsider blev kendt mange år efter krigen. Der er ikke tvivl om, at efterretninger spillede en vigtig rolle for krigens udfald, selv om deres præcise betydning nok altid vil kunne diskuteres. Efter et indledende overblik kommer Lars Bærentzen ind på: - Bletchley Parks forcering af den tyske Enigma maskine: Forudsætninger og resultater. - Principper og procedurer i briternes operative anvendelse af SIGINT. - Hvorfor opdagede tyskerne ikke, at deres kommunikation var kompromitteret? - Oprulningen af tyske agenter i Storbritannien og det såkaldte Double Cross System. - Den britiske brug af strategisk disinformation ( Deception ) og samspillet mellem denne indsats og både HUMINT og SIGINT. Bogcafé er en god mulighed for at afhænde læst litteratur til glæde for andre medlemmer. Nok er det endnu vinter, men hængekøjen er på vej. Husk derfor holdbare bæreposer 7. marts! Torsdag den 21. marts kl. 12:00 afholdes klipfiskfrokost i Hestestalden i Kastellet til en kuvertpris á kr Tilmelding bedes foretaget til Erling B. Flebbe senest 28. februar på mobiltlf eller pr

7 Onsdag den 15. maj gennemfører kredsen Forårsekskursion til Ejbybunkeren ved Vestvolden i Rødovre. Rundvisning forestås af ansatte guider, hvor Flemming Holmgreen evt. vil kunne supplere. Desuden er 2. halvleg lagt i hænderne på Keld Meier Olsen. Praktiske forhold vil blive omtalt i MEDDELELSER nr Foredragssæson 2012 (Resumé) Torsdag den 22. november foredrog historikeren og forfatteren Torsten Cumberland Jacobsen over emnet Belisarius - Historiens glemte feltherre baseret på forfatterens engelsksprogede bog fra 2009: The Gothic War. Forfatteren er cand.mag. i historie med klassisk arkæologi som speciale. Ikke desto mindre har han specielt interesseret sig for tysk våbenudvikling under 2. verdenskrig og krigsførelsen i antikken. Han har bl.a. været museumsinspektør ved Tøjhusmuseet og er siden 2012 driftschef og næstkommanderende i Forsvaret Bygnings- og Etablissementstjeneste region øst. Indledningsvis blev vi præsenteret for den geopolitiske situation i Middelhavsområdet i det 6. århundrede med det persiske rige som den stærkeste stat, som grænsede op til det østromerske rige. Endvidere vandalernes kongedømme i Nordafrika samt de vestgotiske og østgotiske kongedømmer i Spanien og Italien. Belisarius (Ca e.kr.) Aftenens hovedperson, Belisarius blev født i Germana i Thrakien i det nuværende Bulgarien i begyndelsen af det 6. århundrede. Vi ved intet om familien eller om hans liv, indtil han i 527 bliver nævnt som officer i den østromerske kejser Justians garde. Når - 7 -

8 vi imidlertid ved ganske meget om Belisarius, skyldes det, at hans sekretær, Procopius, fulgte ham og beskrev hans tanker og planer for hvert eneste slag. Når foredragsholderen regner ham for en af historiens største generaler, er det fordi han i hele sin karriere demonstrerede en klar strategisk, operationel og taktisk forståelse. Han var endvidere nytænkende og evnede at motivere sine soldater. Hans strategiske forståelse demonstrerede han ved, at han kunne se helhedsbilledet før et slag. Trods meget primitive kort evnede han på forhånd at skaffe sig et geografisk overblik over kamppladsen. Han tænkte langsigtet og evnede også at vinde freden ud over at vinde krigen. Han viste politisk forståelse, indtil han formentlig i overmod fik et spændt forhold til kejseren, idet han skaffede sig enorm popularitet på Sicilien, da han der uddelte en del af det krigsbytte i form af guld, som han havde erobret fra vandalerne i Nordafrika. Det mente kejseren nok skulle have tilfaldet ham. Hans operative forståelse gav sig udslag i, at han på forhånd analyserede fjendens styrke og svagheder, at han besluttede hvor og hvornår et slag skulle slås for at vindes. Han disponerede sine tropper efter forholdene under en kampagne. Han sikrede bevægelighed og rykkede hastigt, når han så en mulighed for at overraske fjenden. Han viste taktisk førerskab ved selv at gå ind i kampen. Han havde klog forståelse for brug af reserver. Han evnede at snyde fjenden ved for eksempel at tænde lejrbål for natten, men skjule sine tropper et andet sted. Han anvendte forskellige enheder herunder beredne bueskytter og var selv en fremragende bueskytte. I det hele taget var han i modsætning til mange feltherrer på den tid en dygtig soldat og forstod sine soldater. Han var nytænkende, idet han krydstrænede sine soldater og tilpassede sin hær baseret på sine erfaringer. Han indførte et kommandosystem baseret på hornsignaler og udviklede nyt materiel. Han formåede at motivere ved brug af gaver og forfremmelser. Han delte sine soldaters udfordringer og farer. Han gav dem opmærksomhed og sørgede for social sikkerhed for soldaternes familie, hvis de skulle falde. Han var uformel, og da han besejrede de modløse østgotere og de tilbød ham kongetitlen, afslog han og forblev ved sine soldater. Han forstod sine soldater bedre, end han forstod sine officerer, som ofte var af høj byrd, men uden soldatermæssig erfaring. Han forstod endvidere logistikkens betydning, hvilket han demonstrerede ved brug af flåden både til transport af hæren, men også i høj grad til leverancer af forsyninger i forbindelse med hans kampagner i Afrika. Tilsvarende forstod han at udnytte fjendens logistiske svagheder bl.a. under belejringer. Foredragsholderen kom til sidst ind på, hvorfor denne fremragende hærfører, hvis erfaringer vel næsten kunne tjene som lærebog i krigsførelse helt op til vor tid, tilsyneladende er næsten glemt. Belisarius var romersk- og ikke græskorienteret og levede umiddelbart før en nedgangstid, som man ikke kunne forbinde med antikken. Endvidere var interessen for krigshistorie, herunder antikkens krigshistorie, ikke udpræget blandt historiestuderende i det 20. århundrede. Hans A. Schrøder - 8 -

9 Pistolskydning - forår 2013 Så bliver der forhåbentlig igen lejlighed til at mødes til forårets skydninger på Sjælsø Skydebaner. Alle skydninger er planlagt til at finde sted på torsdage i lige uger og på følgende datoer: 18. april 2. maj 16. maj 30. maj og 13. juni. Skydningerne afvikles i tidsrummet kl. 09:00 12:00 på bane K2. Jeg glæder mig til at gense alle gamle skytter og nye skytter er meget velkomne. Det er både spændende og meget, meget hyggeligt at deltage i disse skydninger. Nærmere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam, tlf Ole Raae Andersen Skydeudvalgsformand Tlf Foredragssæson 2013-II FOUAT er tildelt lokaliteter til brug for foredragsaftenerne samt Stiftelsesfesten 2013 på følgende datoer: 8. og 24. oktober, 7. og 21. november samt 5. december. Som for mange bekendt forestår om- og midlertidig udflytning af myndigheder og øvrige brugere af Kastellet på grund af renovering af bygninger som følge af skaderne fra efterårets og vinterens kraftige nedbør. Dette kan medføre ændringer i FOUAT dispositioner. Midt- og Vestsjællands Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : Ordinær generalforsamling 2013 Tid: Onsdag, den 6. marts kl. 19:30 ca. 22:00 Sted: Skovsøgård, Skovsøvej 10-12, Slagelse Indhold: Generalforsamling jf. vedtægterne og derefter kammeratligt samvær over den forlorne skildpadde Tilmeld: Til Holger senest den 1. marts 2013 Pris: Der erlægges den sædvanlige 20 er Bestyrelsen Formand: (Hans Jürgen Jürgensen) Næstformand (Sten Gildberg): Forretningsfører m.m. (Holger Janns) Kasserer (Søren Nør): Bestyrelsesmedlem (Mogens Røgind) Bestyrelsesmedlem (Sten Burild) Ikke på valg Kandidat haves: OL-R Jørn Arne Nielsen Ikke på valg Villig til genvalg Villig til genvalg Ikke på valg - 9 -

10 Suppleant (Tommy N. Andersen) Revisor (Kaj Hansen) Revisorsuppleant Tommy L.R.J. Pedersen Villig til genvalg Villig til genvalg Ikke på valg Det kommende år (Skitse-AKOS 2013) APR (uge 15):? MAJ AUG: Skydning som vi plejer på Bredetved samt Sommerudflugt. Hvorhen? SEP-NOV: Et eller flere foredrag/virksomhedsbesøg/ Nationens tilstand. Her vil det være oplagt at få en orientering/vurdering af det nye forsvarsforlig. Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19:00 - ca. 21:30 Foredrag ved major Allan Huglstad Kredsen har den glæde at kunne invitere foreningens medlemmer til årets første foredrag med major Allan Huglstad på Skovhuse hjemmeværnsgård, Skovhusegade 9, 4773 Stensved med emner fra bogen "Mange skurke, få helte og alle de andre". Dette arrangement har det dobbelte formål at give en præsentation og uddybning af forfatterens meget spændende bog om besættelsestiden og "efterbyrden" med fokus på de militære begivenheder og personer omkring Vordingborg Kaserne, samt at give de "gamle" medlemmer fra Midt- og Vestsjællands Kreds en mulighed for at hilse på vore "nye" medlemmer fra Storstrøms Kreds. Vi har derfor valgt at lade arrangementet foregå på skillelinjen mellem gammel Region V og VIII og bl.a. møde gamle FAFRfolk og hjemmeværnere fra begge områder. Aftenens forløb vil være - velkomst - foredraget, første halvdel - kaffepause - foredraget, anden halvdel - mulighed for en snak og for at købe en bog. Kredsen håber, at rigtig mange vil slutte op om arrangementet, selv om der vil være lidt længere at køre end sædvanligt. Mulighed for samkørsel kan arrangeres, skriv en bemærkning om det ønskes i forbindelse med tilmelding, senest den 19. marts Tilmelding på mail eller telefon tlf Fyns Kreds Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV : Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Ildfuglevænget 64, Hjallese, 5260 Odense S : Giro Generalforsamling torsdag, den 7. marts 2013 kl. 18:00 på "Dannevirke", nærmere udsendes. Forårstur tilstræbes torsdag, den 30. maj Efterårstur tilstræbes torsdag, den 12. september

11 Julefrokost torsdag, den 12. december 2013 kl. 13:00 på "Dannevirke". To hæderkronede bestyrelsesmedlemmer trækker sig ved generalforsamlingen den 7. marts Næstformand MJ Søren Rabenhøj og forretningsfører KN Erik Lykke Pedersen ser sig nødsaget til dette skridt grundet henholdsvis nært familiemedlems sygdom og eget svigtende helbred. Som formand vil jeg på egne og kredsens vegne takke disse to for deres store engagement i kredsens virke. De ønskes om muligt både indirekte og direkte god bedring fremover. De forbliver da heldigvis i kredsen. Sydjyske kreds Formand: Oberstløjtnant J.E.E. Bro, Skovkrogen 36, Mølholm, 7100 Vejle : Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Generalforsamling 2013 Kredsen afholder Ordinær Generalforsamling i Officersmessen på Ryes Kaserne, Fredericia, torsdag, den 7. marts 2013 kl. 10:30 Dagsorden i.h.t. Foreningens vedtægter, med den ændring, at forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen vil blive accepteret, hvis de er modtaget senest 1. marts Program: 10:00 10:30: Ankomst, velkomst og formiddagskaffe 10: : Foreningens medlemmer: Generalforsamling i officersmessens konferencelokale. Damerne: Samtalemøde i dagligstuerne med eftermiddagens foredragsholder, soldaterhjemsleder i Afghanistan Ruth Brik Christensen. 12:00 13:15: Frokost-buffet i Officersmessen (kr. 100 pr. deltager incl. en øl/vand) 13:15 14:30: Foredrag ved Ruth Brik Christensen. 14:30 16:00 Messen er til rådighed for hyggeligt samvær. Af hensyn til aftalerne med Officersmessen bedes de medlemmer, der agter at deltage i frokost-buffet en meddele dette til major Holck ( eller : senest tirsdag, den 5. marts. Midtjyske Kreds Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup :

12 Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning : Nordjyske Kreds Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg : Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst : Nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke FOUAT Nordjyske Kreds indledte den 10. januar kl. 18 det nye år med et træf i Duus vinkælder, hvor foreningen var vært ved en enkelt kop øl eller kaffe. Derefter gik de fremmødte i samlet trop til gudstjeneste Budolfi kirke sammen med deltagere fra de øvrige soldaterforeninger og deltagere fra forsvar, politi og øvrige totalforsvarskomponenter. I alt var vi ca. 500 deltagere i gudstjenesten, som begyndte med indmarch af ca. 40 faner fra de deltagende enheder. Fra nytårsgudstjenesten Gæsteprædikant ved den militære nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke var chefen for Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland, oberstløjtnant Thomas Bjørnbak. Oberstløjtnanten, der efter fire års tjeneste fratræder sin stilling med udgangen af februar måned 2013, benyttede lejligheden til at takke sine samarbejdspartnere inden for Totalforsvaret for godt samarbejde gennem de fire år. Med udgangspunkt i Biblens ord om næstekærlighed i De Ti Bud og i Lukas-evangeliet kap. 10 så han de mange samarbejdspartneres omfattende og mangeartede - ofte frivillige indsats som båret netop af hensynet til næsten

13 Oberstløjtnanten så det som en særlig forpligtelse for det enkelte menneske at påtage sig medansvar for at udbygge og beskytte fællesskabet, således at der skabes et trygt samfund. Og det er netop her Totalforsvaret spiller en afgørende rolle undertiden forbundet med store personlige risici. Han betonede vigtige grundbegreber som pligt, trofasthed, offervilje, virkelyst, villighed, hjælpsomhed, det at yde noget for andre og medmenneskelighed. At gøre mod andre, hvad du ønsker de skal gøre mod dig er et bærende element i den indsats, der udøves såvel på lokalt niveau som i de internationale operationer, hvor danske kvinder og mænd deltager. Det sker ofte under fremmedartede og vanskelige forhold, men baseret på det faktum, at de værdier, vi sætter højest at kunne tro, tænke og tale frit - ikke kan betragtes som nogen selvfølge; det er noget der aktivt skal værnes om. Efter at have udtalt mindeord om en falden soldat fremsagde oberstløjtnanten en bøn for de mange deltagere i Totalforsvarets opgaver samt deres familier, idet han afslutningsvis takkede alle for deres indsats, medvirken og opbakning, som han så afspejlet i distrikt Nordjyllands motto: Fremad i fællesskab! Domprovst Niels Chr. Kobbelgaard tog sig af den liturgiske del af gudstjenesten, medens Air Transport Wing Aalborg Brass Band sørgede for musikken. Efter gudstjenesten var der kaffe og brød for deltagerne i krypten, medens fanebærerne blev beværtet på Aalborg kloster. Generalforsamling FOUAT Nordjyske Kreds afholder generalforsamling onsdag den 3.april 2013 i Gildeborgen, Rafns Alle 1, Aalborg. Der mødes kl. 18:00, hvorefter formanden byder velkommen. Medlemmer af FOUAT samles i Laugstuen til generalforsamling, medens pårørende forbliver i opholdsstuen. 18:15-18:55 Generalforsamling. 1. Vi mindes afdøde medlemmer siden sidste generalforsamling. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning ved formanden. 4. Virksomheden i dette kommende år, 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Fastlæggelse af kontingent for næste år. 7. Valg: a. Valg af formand, formanden er ikke på valg i år. b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er MJ Mogens Danielsen. Øvrige PL Lars Nielsen. KN Leif Nygaard, KN Mogens K. Pedersen er ikke på valg c. Valg af suppleanter. På valg er KN Jes Reiner Pedersen. d. Valg af revisor, MJ Jens Strange-Møller er ikke på valg. Valg af revisorsuppleant. e. Valg af fanebærere: Nuværende er PL Lars Nielsen, KN Leif Nygaard, KN Jes Reiner Pedersen og MJ Jens Strange-Møller. 8. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

14 9. Behandling af forslag fra bestyrelsen 10. Eventuelt. 19:00-20:00 Middag. 20:00- Foredrag: Dansk og Tysk i Grænselandet. Fra strid til samliv. KN Jes Reiner Pedersen vil orientere om nationalismen opkomst i erne efter Napoleonskrigene, hvor dansk og tysk blev skærpet i grænselandet. Efter Treårskrigen søgte Danmark at undertrykke det tyske sprog i Sydslesvig, hvorefter Prøjsen gjorde gengæld efter 1864 mod danskheden, især i Nordslesvig, det nuværende Sønderjylland. Især omkring 1900 var underkuelsen hård. Stridighederne omkring afstemningerne i 1920 gjorde ikke forholdet bedre, og helt fra genforeningen førte det tyske mindretal i Sønderjylland en antidansk politik. Efter Hitlers magtovertagelse talte de højt om flytning af grænsen. Under besættelsen hjalp de Tyskland på måder, så de for dette blev straffet efter krigen. København-Bonn erklæringen i 1955 og det tyske mindretals loyalitetserklæring til Danmark løsnede op for modsætningerne, og i løbet af det næste halve århundrede ændrede forholdene på begge sider grænsen fra et mod hinanden til et for hinanden dog med visse tilbagefald. Tilmelding: Senest onsdag den 27. marts Mindehøjtidelighed på Almen Kirkegård Tirsdag den 9. april kl. 09:00 er der mindehøjtidelighed ved Kornet Frode Munch Vesterbys grav på Almen Kirkegård, Aalborg. Der mødes direkte ved Frodes Vesterbys grav. Major Børge Madsen, Slesvigske Fodregiments Soldaterforening vil orientere om kampen i Haderslev, hvor Frode Munch Vesterby satte livet til. Efter højtideligheden vil Folk & Forsvar, Aalborg være vært ved kaffe på Garnisons- og Forsvarsmuseet, Skydebanevej 22. Mindehøjtidelighed i Lundby Krat Mandag, den 6. maj kl. 19:00 er der mindehøjtidelighed ved mindestenen i Lundby Krat for Eric Lionel Germain, engelsk flyver, skudt ned af tyskerne den 6. maj Der mødes direkte i Lundby Krat. Skiltning vil vise vej til mindestenen, der er beliggende i skoven på østsiden af Hadsundvej. Ved mindehøjtideligheden vil der blive orienteret om kampen over Gistrup og Lundby Krat. Der vil være andagt, kransenedlægning, trompetsolo og fællessange. Besøg på Lundby Museet Efter mindehøjtideligheden i Lundby Krat er der åbent på Lundby Museet, Lundby Bygade 1. Her vil formanden for Lundby Museet, Leo Christensen, fortælle om museet og træfningen ved Lundby den 3. juli 1864, der var den sidste træfning i krigen i Entre: 20 kr. Hefte om træfningen kan købes for 40 kr

15 Museet er indrettet i en pavillon, og udstillingen er særdeles flot opstillet med kort, plancher, montrer, terrænbord, billeder, breve samt genstande, våben, uniformer og meget mere fra træfningen. Ved indretningen af museet fik Lundby Fonden hjælp af 4 historiestuderende ved Aarhus Universitet, hvilket har løftet udstillingen op på højde med moderne beskrivelse af historien. FOUAT Nordjysk kreds kan kun anbefale, at man deltager i mindehøjtideligheden og derefter kører den korte afstand til Lundby Museet. Bowling Der er som planlagt Pokalkamp mandag, den 22. april (uændret). OBS! Mandag, den 6. maj bedes bowlingdeltagerne tage stilling til - skal I fortsætte endnu en sæson - fra mandag, den 13. august 2013 til mandag, den 19. maj Sidste spilledag mandag, den 20. maj (2. pinsedag) udgår - sidste spilledag bliver mandag, den 13. maj 2013 og i forbindelse hermed udlevering af pokal. Der er hele tiden åben for, at nye medlemmer kan deltage - mød op på banerne - prøv en time (gratis). Jægersoldat, oversergent René Brink Jakobsens bisættelse FOUAT var repræsenteret af FLLT Franz Strehle ved bisættelsen af jægersoldat, oversergent René Brink Jakobsen den 12. januar 2013 i Veng Klosterkirke. René Brink Jakobsen blev dræbt den 2. januar af en sprængladning under en patrulje i Upper Gereshk Valley i Afghanistan. René Brink Jakobsen blev 39 år. Han efterlader sig hustruen Camilla og børnene Sara, Mie Maja og Thor. I højtideligheden deltog forsvarsminister Nick Hækkerup, forsvarschef, general Peter Bartram, chefen for HOK, generalmajor Agner Rokos og Renés chef, oberstløjtnant Claus Aksel Vammen. Derudover deltog den amerikanske forsvars- og flådeattaché R. Alistair Borchert og dennes kolleger, oberst John Culton, Air Force Attache, major Michael P.Cullinane, den engelske militærattache, commander Martin Smith og commander Stephanie Jackman fra den 4. Brigade. Deltagelsen var overvældende; mere end mennesker var samlet i kirken og på gange og stier ude på kirkegården. Bisættelsen forrettedes af Renés Brink Jakobsens ven, feltpræst Oral Franciz Valgaard Shaw. Under den efterfølgende mindesammenkomst talte forsvarsminister Nick Hækkerup, Renés chef, oberstløjtnant Claus Aksel Wammen og Renés hustru, Camilla. Læs feltpræstens tale i sin fulde længde på HOK s hjemmeside: Et nærværende menneske er borte. FLLT Franz Strehle Forårstur til Holland Familie forårstur - fra den 24. til den 28. april. Forårsturen går i år til Holland, eller mere korrekt til Niederland. Holland er intet mindre end fortryllende smuk i forårsmånederne, når millioner af blomster står i fuldt flor

16 på Keukenhof, hvor blomsterpragten præsenteres på smukkeste vis i overdådige, kunstfærdige bede - 32 hektar. Men ikke kun blomster; vi skal til Arnhem og se og høre om byens trange skæbne under 2. Verdenskrig, Airborne Museum i Oosterbeek, Mindepark For De Faldne Allierede Soldater, Broen ved Arnhem, Huis Doorm hvor Kejser Wilhelm af Tyskland boede efter sin abdikation i En hel dag i Nordens Venedig, som Amsterdam kaldes. Vi slutter aftenen med kanalsejlads med Dinner Cruise, hvor kokken serverer en 4-retters menu. Bussen kører over 30 km gennem det inddæmmede område ved Markermeer og IJsselmeer til Hoorn og Edam for at se det rigtige Holland. Et af "De Syv Underværker", Maeslandsikringen, to enorme døre på hver 22x210 m, hængslet på verdens største kugleleje, som vejer 680 tons. For det fulde program, kontakt: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg, Tlf: , Mobil: , Niels Edmund Bech Han var en af vore egne This is my finest hour! Niels Edmund Bech vor mand her i beretningen blev født i 1924, hvor han efter endt skolegang på Gunnar Jørgensens Skole blev uddannet isenkræmmer i Charlottenlund. Som medlem af gruppen Holger Danske deltog Niels Bech i modstandskampen, men som mange andre måtte han flygte til Sverige via Bornholm, hvor han en tid arbejdede som isenkræmmer, inden han med hjælp fra Svanekes borgmester under dramatiske forhold blev sejlet til Sverige med fiskekutteren Ramona. Her blev han optaget i Den danske Brigade og gennemgik med sine kammerater benhård træning i Håtunaholm langt oppe i Nordsverige. England var på det tidspunkt stadig i krig mod Japan, var involveret i konflikter på flere oversøiske områder og var som nation stærkt nedslidt. Kort efter besættelsens ophør indgik England derfor aftale med Danmark (statsminister Vilhelm Buhl) om at måtte hverve unge mænd til tjeneste i den engelske hær. Der blev i august 1945 oprettet et rekrutteringskontor på Frederiksberg Slot, hvor unge mænd i alderen år kunne melde sig. Cirka fulgte opfordringen, og deres indledende uddannelse fandt sted i Canterbury gennem seks uger. Herefter blev de danske soldater fordelt på nogle af de 72 konfliktområder med alene mellem 800 og 1000 til Palæstina. Blandt disse var Niels Bech, som kom til Palæstina ved 2. Field Artillery Regiment, hvorom han fortæller i sine erindringer: Jeg gennemgik nogle studier ved Karmelbjergets Universitet, men midt under arbejdet blev studiet afbrudt. En stabsvogn afhentede mig og kørte tilbage til regimentets hovedkvarter. Efter et par dages briefing afgik jeg med toget til Hadera over Sinaiør

17 kenen til Cairo til no. 1 MEOBS for gennem tre dages prøvelser og adgangseksamen at kunne blive optaget på en officersskole i England. Det var tre meget strenge dage. Spændingen var næsten uudholdelig, da vi efter dagenes slid ventede på afgørelsen. En efter en blev vi kaldt ind og endelig lød det: Cadet N.E. Bech. Jeg blev ført til et stort værelse, hvor samtlige bedømmende officerer sad bag en hesteskoformet bordopstilling med oberst Co. Baynes i midten af den tribunale gruppe. Jeg stod i stram retstilling i midten. Man gennemgik venligt samtlige officerers bedømmelse af egnetheden til officersskolen på en meget åben og fair måde. Vi har fundet Dem egnet til fuld officersuddannelse i England, sluttede han. Mit svar blev en ekstra flot honnør, mit hjerte fyldtes med fryd og glæde og med en tak sluttende This is my finest hour. The rest is up to me. Af sted gik det med M/S Dunnotan Castle gennem et stormfuldt Middelhav til England til Eaton Hall Officers Cadet Training Unit på Winchester Slottet i Nord-Wales kaldet det lille Sandhurst. Snart var jeg på vej til mit første tjenestested i W.A.C. Vestafrikanske Kommando i Accra på Guldkysten om bord på troppetransportskibet Empire Bure fra Southhampton. Niels Bech blev for sin tjeneste tildelt General Service Medal , og ved demob, slangudtryk for demobilisering fra sin enhed, fik han ansættelse som Assistant Superintendant of Police ved Gold Coast Police. Opgaven var at udvikle korpset til at kunne videreføre lov og orden efter englændernes tilbagetrækning. Som det blev sagt, gøre sig selv overflødig. Der var 27 politistationer at tilse. Efter eget ønske blev Niels Bech i 1954 overført til Østafrika og fik ansættelse i Kenya Police. Det var under Mau Mau-opstanden, hvor hovedkvarteret lå i Nairobi. Bekæmpelsen af oprørerne skete fra fremskudte baser, hvor politiet sendte pseudogangs, loyale indfødte iført oprørernes kendetegn, ind for at bekæmpe disse og rapportere om iagttagelser med videre, så hovedkvarteret kunne forberede støtte fra The Black Watch Regiment eller Royal Air Force. I denne periode interesserede Niels Bech sig privat for håndtering og handel med regionens produkter, hvilket kom ham til gavn ved senere beskæftigelse. Efter årene i det fremmede ses familien igen hjemme i Danmark i 1957, men hvor hans hustru påbegyndte sit lægestudium, havde Niels Bech fortsat udlængsel. Han blev ansat under FN som administrationsofficer i verdenssundhedsorganisationen WHO i Liberia og Congo, hvor dens arbejde med udryddelse af malaria i Congo i nogen grad blev kronet med held. Arbejdslivet bød derefter fra 1961 på seksten års ansættelse i Industrirådet, i dag DI, med globalt ansvar for eksportfremme i Europa, Afrika, Mellemøsten og Sydøstasien. Dernæst fulgte i en femårig periode fra 1980 et virke som medarbejder under European Economic Community for Filippinerne, hvor blandt andet herhjemme Tåsinge Træ/Systemex værdsatte hans store viden. Usædvanlige oplevelser under usædvanlige forhold lyder ordene for at blive optaget i Eventyrernes Klub, hvor Niels Bech blev optaget i Men også andre nød godt af hans nærvær og hans beretninger. Som medlem dyrkede han fællesskabet i Friheds

18 kampens Veteraner, Brigadeforeningen og i FOUAT på Fyn og med besøg ved andre kredse. Sit otium nød Niels Bech på Samsø sammen med overlæge Inge-Lise Bech, som stadig bor på øen på 22. år. Det var en selvfølge, at FOUAT ved Finn Asmussen var repræsenteret ved begravelsen 6. oktober 2012 fra Tranebjerg Kirke fem dage efter Niels Bechs død. Lasse Bech og Jørgen Larsen Præsentation af ny redaktør Bjarne Skov Jensen Bjarne Skov Jensen, f. 1943, kaptajn af reserven, blev pensioneret i 2005 fra Danisco A/S. Karriereforløb: Værnepligt ved SJLR , LT-R 1964, PL-R 1968, KN-R Cand.jur. ved Københavns Universitet (KU) Master i konfliktmægling ved KU Advokatfuldmægtig og advokat, lrs. Henning Thune, Hvidovre Advokat og personalechef, A/S De Danske Sukkerfabrikker, København Koncernpersonaledirektør, Danisco A/S, København Administrerende direktør, Danisco Seed, Holeby. Medlem af bestyrelserne i Dansk Institut for Personalerådgivning, Center for Ledelse, Scandinavian Management Institute (SIMI) og Privathospitalet Hamlet A/S. Udstilling Danmarks første konger Frem til den 7. april 2013 har Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot arrangeret en lille særudstilling, der fører besøgende ind i Vikingetidens historie og sagnverden

19 Datidens historie hviler i mangel på eksakt viden på fantasi og forestillinger hos forfattere, digtere, malere m.fl. Udstillingen om disse konger og deres samtid illustrerer eftertidens skift i forhold til tidligere opfattelser. Museets åbningstider: Alle dage 1/11-31/3 kl , 1/4-31/10 kl Tlf Seniorpris kr. 60. jl Internettet FOUAT s web-adresse er: Andre interessante adresser: Forsvarsministeriet: Forsvarskommandoen: Her er henvisninger til Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og Forsvarets Materieltjeneste. DANIDA: Forsvars- og sikkerhedspolitik Institutionerne Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Atlantsammenslutningen udgiver publikationer og afholder foredrag og seminarer om forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. Der er normalt offentlig adgang til foredrag og seminarer, men deltagelse kræver tilmelding. Nærmere oplysninger findes på internettet DIIS: Atlantsammenslutningen: Om Meddelelser Red. Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Efter redaktørens skøn og valg optages tekster fra andre medier med relevans for foreningens medlemmer. Input til bladet modtages kun pr. i Word-format. Ønskes indlæg illustreret med billeder, bedes disse indsendt i højest mulig opløsning tillige med oplysning om, hvem ophavsretten tilhører

20 Overblik - FOUAT s kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. Hvad Hvem Hvor Generalforsamling Midt og Vestsjælland Skovsøgård :30 Generalforsamling Sydjyske Ryes Kaserne :00 Generalforsamling Fyn Dannevirke :00 Foredrag København Kastellet :00 Klipfiskfrokost København Kastellet :00 Foredrag Midt og Vestsjælland Skovhuse HJV-gård :00 Generalforsamling Nordjyske Gildeborgen :00 Mindehøjtidelighed Nordjyske Almen Kirkegård :00 Repræsentantskabsmøde Formandskabet Odense :00 Skydning København Sjælsø K :00 Forårstur Nordjyske Holland Foredrag Nordjyske Nørresundby Bibl :00 Skydning København Sjælsø K :00 Mindehøjtidelighed Nordjyske Lundby Krat :00 Ekskursion København Ejbybunkeren Skydning København Sjælsø K :00 Skydning København Sjælsø K :00 Forårstur Fyn Skydning København Sjælsø K :00 Efterårstur Fyn Foredrag København Kastellet :00 Foredrag København Kastellet :00 Foredrag København Kastellet :00 Foredrag København Kastellet :00 Stiftelsesfest København Kastellet :00 Julefrokost Fyn Dannevirke :00 Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser Deadline Tilstræbes udsendt: Deadline Meddelelser nr. 189 (Maj - juni 2013) Deadline Meddelelser nr. 190 (Juli - august 2013) Deadline Meddelelser nr. 191 (September oktober 2013) Deadline Meddelelser nr. 192 (November december 2013) Deadline Meddelelser nr. 193 (Januar februar 2014)

21 Redaktionen afsluttet den 8. februar

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere