Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste"

Transkript

1 Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 188 Marts - april 2013 Kranselægning ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats siden 1948 i forbindelse med stiftelsesfesten. ( Gregers Djørup) - 1 -

2 I N D H O L D Landsledelse og andre kontaktpersoner m.m. (Kolofon) Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Odense Mindeord for major Mogens Pedersen Meddelelser fra kredsene: København Midt- og Vestsjælland Fyn Sydjysk Midtjyske Nordjyske Mindeord for René Brink Jakobsen Forårstur til Holland Mindeord for Niels Edmund Bech Ny redaktør Danmarks første konger Internettet Forsvars- og sikkerhedspolitik Praktiske oplysninger om foreningen og bladet Kalender Side 2 Side 3 Side 4 Side 4 Side 9 Side 10 Side 11 Side 11 Side 12 Side 15 Side 15 Side 16 Side 18 Side 18 Side 19 Side 19 Side 19 Side 20 FORMANDSKABET Landsformand: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgård 83, 2970 Hørsholm Næstformand: Fmd. for Københavns Kreds Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen Digterparken 76, 2750 Ballerup Forretningsfører: Oberstløjtnant Erik Petersen, Skovbrynet 4, Nødebo, 3480 Fredensborg Privat: , Mobil: eller Skydeudvalgsformand/FOUAT: Translatør, major Gregers Djørup Redaktion: Kaptajn Bjarne Skov Jensen Birkedalen 11, 2670 Greve , Mobil: Webmaster: Major Jørgen H. Nielsen Ekspedition og fordeling: Se forretningsføreren modsatte spalte Kommende numre: Bidrag til kommende numre af Meddelelser: Se sidst i bladet. Meddelelser udgives ultimo februar, april, juni, august, oktober og december

3 Repræsentantskabsmøde Indkaldelse til repræsentantskabsmøde onsdag den 10. april 2013 i Odense Dagsorden for foreningens repræsentantskabsmøde, jf. Foreningens vedtægter Tillæg B Valg af dirigent, der leder repræsentantskabsmødet (Forslag: Major Jørgen Larsen) 1. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år (udsendes). 2. Virksomheden i det kommende år (formanden) 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse. 4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent til repræsentantskabet og betaling for medlemsbladet 5. Valg. Der er valg af formand (valgt for en 4-årig periode i 2009) og revisor (valgt for en 2-årig periode i 2011). Begge er villige til genvalg for en 2-årig periode. 6. Behandling af forslag fra formandskabet 7. Behandling af forslag fra kredsbestyrelserne. 8. Fastsættelse af tid og sted for næste repræsentantskabsmøde. 9. Eventuelt. Emner, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, bedes indsendt til formandskabet senest 15. marts Fynskredsen er arrangør af repræsentantskabsmødet Mødested: Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Vibelundsvej 70, Odense V (Højstrup) Tilmelding: Til egen kreds senest fredag den 22. marts Transport: Ved egen foranstaltning. Der forsøges arrangeret transport fra/til Odense Banegård 0930/1515. Kredsene sender samlet tilmelding til formandskabets forretningsfører Erik Petersen ( eller telefon ). Kredstilmeldingerne skal være forretningsføreren i hænde senest tirsdag 2. april Økonomi: Transport, frokost og drikkevarer er principielt for deltagernes egen regning, men der ydes et substantielt tilskud fra foreningen. Nærmere herom fra forretningsføreren, der afregner samlet. Program: 10:00 10:30 Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup - Ankomst/Kaffe 10:30 11:45 Et aktuelt forsvarspolitisk emne, evt. forsvarsforliget. 11:45 13:00 Frokost, herunder præmieoverrækkelser 13:00 14:30 Repræsentantskabsmøde 14:30 15:00 Kaffe/Afslutning - 3 -

4 Dødsfald Major Mogens Pedersen (6. juli januar 2013) Efter flere års kamp med kræft måtte Mogens til sidst give slip på livet. Det var ikke uventet for en snæver kreds i FOUAT, for Mogens var meget åben om forløbet. Mogens nød tillidshvervet som redaktør af MEDDELELSER, som han ved siden af familielivet og andre tillidsposter røgtede på bedste vis. Uden at forklejne tidligere redaktørers indsats udviklede han i tryk, opsætning og illustrationer og i samspil med webmasteren MEDDELELSER til et læseværdigt og anerkendt produkt. I sit netværk havde Mogens indblik og adgang til aktuelle forhold, som han med saks loyalt tilpassede og formidlede til foreningens medlemmer. Mogens var ambitiøs, ærgerrig og målrettet. Han var i besiddelse af en god pen og havde stor faglig og kulturel viden. Han var hjælpsom og forventede det samme fra andre. Han var punktlig og levede op til rettidig omhu. Levede andre ikke op til deadlines, fornemmedes en vis sarkasme hos redaktøren. Med holdning, dyder og moral var Mogens en værdig repræsentant for officerskorpset. Æret være Mogens Pedersens minde. Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., Major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup : Forretningsfører: Premierløjtnant Per Brix-Knudsen, Eskemosegårds Allé 42, 3460 Birkerød : Kasserer: Oberstløjtnant Keld Meier Olsen, Valhøjs Allé 47 I, 2610 Rødovre : - Giro nr Skydeudvalgsformand: Premierløjtnant Ole Raae Andersen, Abildgaardsvej 17, 3000 Helsingør, Dødsfald Bestyrelsen har modtaget underretning om, at er afgået ved døden. Oberstløjtnant Torben Obelitz Nielsen (19. april januar 2013) Kollegerne fra Flyvevåbnet sidder tilbage med gode minder om Topper fra især militær femkamp, hvor han var meget aktiv hen over årene. Han sluttede sin karriere i Forsvarets Sundhedstjeneste, hvorfra han blev pensioneret i Topper blev medlem af FOUAT Københavnskredsen i 2012, men foreningen nåede ikke at få glæde af hans gode selskab, fordi et stort projekt Golfbanen ved Hørsholm optog al hans tid. Desværre blev projektet skrinlagt i efteråret 2012 grundet ugunstige konjunkturer osv. Æret være Torben Obelitz Nielsens minde

5 Fra bestyrelsen Som indledning til Stiftelsesfesten i anledning af foreningens 121 årsdag foretoges 6. december 2012 kranselægning i Kastellet ved Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 under overværelse af 28 medlemmer. Det var en stor ære og glæde, at ambassadøren for USA Laurie Susan Fulton ledsaget af militærattaché captain Robert Alistair Borchert havde modtaget invitation formidlet af tilstedeværende Franz Strehle til at deltage i dagens arrangement. Interessen i sin deltagelse begrundede ambassadøren med, at hun havde aner flere generationer tilbage og oven i købet fra ledende personel i det daværende forsvar. Ambassadør Laurie Susan Fulton, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson og major Jørgen Larsen (Foto Gregers Djørup) Middagen bestod traditionelt af gule ærter og æbleskiver med tilbehør af enhver art. Ny kok, ny opskrift på gule ærter!!! Formanden for vor kreds tog udgangspunkt i sin hyldest til FOUAT i medlemstallet på stiftelsesdagen 1891 på 367 og i krigsårene 1916 og 1941 på 568 henholdsvis 662. Ved Repræsentantskabsmødet 2012 var medlemstallet opgjort til ca I talende stund afventedes følgerne af det indgåede forsvarsforlig med mulige organisationsændringer og personelforflyttelser. Som landsformanden senere i sin nytårshilsen udtrykker det: Ikke af lyst, men af nød. Jørgen Larsen forudså dog ikke af den grund større nedgang i det fremtidige medlemstal i det første tiår, thi den ældre del af de - 5 -

6 tjenstgørende officerer med etablerede husstande kunne nok forventes at være rodfæstet. Det er her op til FOUAT at informere om foreningen. Festens officielle del afsluttedes inden samværet om kaffen med et trefoldigt leve for foreningen. Kontingentet for 2013 Kredsens årlige kontingent fastsættes ved generalforsamlingen i februar måned for efterfølgende år og er for 2013 fastsat til kr For at spare medlemmer og kreds for udgifter bedes beløbet overført til (indbetalt på) kredsens konto i Danske Bank: Reg.nr kt.nr snarest efter årsskiftet. Foredragssæson 2013-I Foredrag afholdes tentativt på de annoncerede datoer kl. 19:00 i Kastellet i Gl. Varmecentral med et efterfølgende lettere traktement i Hestestalden til en kuvertpris á kr Tilmelding til foredragene bedes venligst foretaget til formanden i god tid og senest tirsdagen ugen forud kl. 12:00. Garderobe forefindes ved hovedindgangen til Hestestalden, lejlighedsvis på 2. etage. Torsdag den 7. marts foredrager tidligere kontorchef ved FE Lars Bærentzen om Det britiske efterretningsgrundlag under Den anden Verdenskrig. Den britiske efterretningsindsats under Den anden Verdenskrig var mangeartet og så vellykket, at historien måtte skrives om, da dette aspekt omsider blev kendt mange år efter krigen. Der er ikke tvivl om, at efterretninger spillede en vigtig rolle for krigens udfald, selv om deres præcise betydning nok altid vil kunne diskuteres. Efter et indledende overblik kommer Lars Bærentzen ind på: - Bletchley Parks forcering af den tyske Enigma maskine: Forudsætninger og resultater. - Principper og procedurer i briternes operative anvendelse af SIGINT. - Hvorfor opdagede tyskerne ikke, at deres kommunikation var kompromitteret? - Oprulningen af tyske agenter i Storbritannien og det såkaldte Double Cross System. - Den britiske brug af strategisk disinformation ( Deception ) og samspillet mellem denne indsats og både HUMINT og SIGINT. Bogcafé er en god mulighed for at afhænde læst litteratur til glæde for andre medlemmer. Nok er det endnu vinter, men hængekøjen er på vej. Husk derfor holdbare bæreposer 7. marts! Torsdag den 21. marts kl. 12:00 afholdes klipfiskfrokost i Hestestalden i Kastellet til en kuvertpris á kr Tilmelding bedes foretaget til Erling B. Flebbe senest 28. februar på mobiltlf eller pr

7 Onsdag den 15. maj gennemfører kredsen Forårsekskursion til Ejbybunkeren ved Vestvolden i Rødovre. Rundvisning forestås af ansatte guider, hvor Flemming Holmgreen evt. vil kunne supplere. Desuden er 2. halvleg lagt i hænderne på Keld Meier Olsen. Praktiske forhold vil blive omtalt i MEDDELELSER nr Foredragssæson 2012 (Resumé) Torsdag den 22. november foredrog historikeren og forfatteren Torsten Cumberland Jacobsen over emnet Belisarius - Historiens glemte feltherre baseret på forfatterens engelsksprogede bog fra 2009: The Gothic War. Forfatteren er cand.mag. i historie med klassisk arkæologi som speciale. Ikke desto mindre har han specielt interesseret sig for tysk våbenudvikling under 2. verdenskrig og krigsførelsen i antikken. Han har bl.a. været museumsinspektør ved Tøjhusmuseet og er siden 2012 driftschef og næstkommanderende i Forsvaret Bygnings- og Etablissementstjeneste region øst. Indledningsvis blev vi præsenteret for den geopolitiske situation i Middelhavsområdet i det 6. århundrede med det persiske rige som den stærkeste stat, som grænsede op til det østromerske rige. Endvidere vandalernes kongedømme i Nordafrika samt de vestgotiske og østgotiske kongedømmer i Spanien og Italien. Belisarius (Ca e.kr.) Aftenens hovedperson, Belisarius blev født i Germana i Thrakien i det nuværende Bulgarien i begyndelsen af det 6. århundrede. Vi ved intet om familien eller om hans liv, indtil han i 527 bliver nævnt som officer i den østromerske kejser Justians garde. Når - 7 -

8 vi imidlertid ved ganske meget om Belisarius, skyldes det, at hans sekretær, Procopius, fulgte ham og beskrev hans tanker og planer for hvert eneste slag. Når foredragsholderen regner ham for en af historiens største generaler, er det fordi han i hele sin karriere demonstrerede en klar strategisk, operationel og taktisk forståelse. Han var endvidere nytænkende og evnede at motivere sine soldater. Hans strategiske forståelse demonstrerede han ved, at han kunne se helhedsbilledet før et slag. Trods meget primitive kort evnede han på forhånd at skaffe sig et geografisk overblik over kamppladsen. Han tænkte langsigtet og evnede også at vinde freden ud over at vinde krigen. Han viste politisk forståelse, indtil han formentlig i overmod fik et spændt forhold til kejseren, idet han skaffede sig enorm popularitet på Sicilien, da han der uddelte en del af det krigsbytte i form af guld, som han havde erobret fra vandalerne i Nordafrika. Det mente kejseren nok skulle have tilfaldet ham. Hans operative forståelse gav sig udslag i, at han på forhånd analyserede fjendens styrke og svagheder, at han besluttede hvor og hvornår et slag skulle slås for at vindes. Han disponerede sine tropper efter forholdene under en kampagne. Han sikrede bevægelighed og rykkede hastigt, når han så en mulighed for at overraske fjenden. Han viste taktisk førerskab ved selv at gå ind i kampen. Han havde klog forståelse for brug af reserver. Han evnede at snyde fjenden ved for eksempel at tænde lejrbål for natten, men skjule sine tropper et andet sted. Han anvendte forskellige enheder herunder beredne bueskytter og var selv en fremragende bueskytte. I det hele taget var han i modsætning til mange feltherrer på den tid en dygtig soldat og forstod sine soldater. Han var nytænkende, idet han krydstrænede sine soldater og tilpassede sin hær baseret på sine erfaringer. Han indførte et kommandosystem baseret på hornsignaler og udviklede nyt materiel. Han formåede at motivere ved brug af gaver og forfremmelser. Han delte sine soldaters udfordringer og farer. Han gav dem opmærksomhed og sørgede for social sikkerhed for soldaternes familie, hvis de skulle falde. Han var uformel, og da han besejrede de modløse østgotere og de tilbød ham kongetitlen, afslog han og forblev ved sine soldater. Han forstod sine soldater bedre, end han forstod sine officerer, som ofte var af høj byrd, men uden soldatermæssig erfaring. Han forstod endvidere logistikkens betydning, hvilket han demonstrerede ved brug af flåden både til transport af hæren, men også i høj grad til leverancer af forsyninger i forbindelse med hans kampagner i Afrika. Tilsvarende forstod han at udnytte fjendens logistiske svagheder bl.a. under belejringer. Foredragsholderen kom til sidst ind på, hvorfor denne fremragende hærfører, hvis erfaringer vel næsten kunne tjene som lærebog i krigsførelse helt op til vor tid, tilsyneladende er næsten glemt. Belisarius var romersk- og ikke græskorienteret og levede umiddelbart før en nedgangstid, som man ikke kunne forbinde med antikken. Endvidere var interessen for krigshistorie, herunder antikkens krigshistorie, ikke udpræget blandt historiestuderende i det 20. århundrede. Hans A. Schrøder - 8 -

9 Pistolskydning - forår 2013 Så bliver der forhåbentlig igen lejlighed til at mødes til forårets skydninger på Sjælsø Skydebaner. Alle skydninger er planlagt til at finde sted på torsdage i lige uger og på følgende datoer: 18. april 2. maj 16. maj 30. maj og 13. juni. Skydningerne afvikles i tidsrummet kl. 09:00 12:00 på bane K2. Jeg glæder mig til at gense alle gamle skytter og nye skytter er meget velkomne. Det er både spændende og meget, meget hyggeligt at deltage i disse skydninger. Nærmere oplysninger kan fås hos undertegnede eller hos Jørgen Dam, tlf Ole Raae Andersen Skydeudvalgsformand Tlf Foredragssæson 2013-II FOUAT er tildelt lokaliteter til brug for foredragsaftenerne samt Stiftelsesfesten 2013 på følgende datoer: 8. og 24. oktober, 7. og 21. november samt 5. december. Som for mange bekendt forestår om- og midlertidig udflytning af myndigheder og øvrige brugere af Kastellet på grund af renovering af bygninger som følge af skaderne fra efterårets og vinterens kraftige nedbør. Dette kan medføre ændringer i FOUAT dispositioner. Midt- og Vestsjællands Kreds Formand: Oberstløjtnant Hans Jürgen Jürgensen, Felixvej 3, Slots Bjergby, 4200 Slagelse : Forretningsfører: Premierløjtnant Holger Janns, Gammelgårdsvej 7, 4242 Boeslunde : Ordinær generalforsamling 2013 Tid: Onsdag, den 6. marts kl. 19:30 ca. 22:00 Sted: Skovsøgård, Skovsøvej 10-12, Slagelse Indhold: Generalforsamling jf. vedtægterne og derefter kammeratligt samvær over den forlorne skildpadde Tilmeld: Til Holger senest den 1. marts 2013 Pris: Der erlægges den sædvanlige 20 er Bestyrelsen Formand: (Hans Jürgen Jürgensen) Næstformand (Sten Gildberg): Forretningsfører m.m. (Holger Janns) Kasserer (Søren Nør): Bestyrelsesmedlem (Mogens Røgind) Bestyrelsesmedlem (Sten Burild) Ikke på valg Kandidat haves: OL-R Jørn Arne Nielsen Ikke på valg Villig til genvalg Villig til genvalg Ikke på valg - 9 -

10 Suppleant (Tommy N. Andersen) Revisor (Kaj Hansen) Revisorsuppleant Tommy L.R.J. Pedersen Villig til genvalg Villig til genvalg Ikke på valg Det kommende år (Skitse-AKOS 2013) APR (uge 15):? MAJ AUG: Skydning som vi plejer på Bredetved samt Sommerudflugt. Hvorhen? SEP-NOV: Et eller flere foredrag/virksomhedsbesøg/ Nationens tilstand. Her vil det være oplagt at få en orientering/vurdering af det nye forsvarsforlig. Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19:00 - ca. 21:30 Foredrag ved major Allan Huglstad Kredsen har den glæde at kunne invitere foreningens medlemmer til årets første foredrag med major Allan Huglstad på Skovhuse hjemmeværnsgård, Skovhusegade 9, 4773 Stensved med emner fra bogen "Mange skurke, få helte og alle de andre". Dette arrangement har det dobbelte formål at give en præsentation og uddybning af forfatterens meget spændende bog om besættelsestiden og "efterbyrden" med fokus på de militære begivenheder og personer omkring Vordingborg Kaserne, samt at give de "gamle" medlemmer fra Midt- og Vestsjællands Kreds en mulighed for at hilse på vore "nye" medlemmer fra Storstrøms Kreds. Vi har derfor valgt at lade arrangementet foregå på skillelinjen mellem gammel Region V og VIII og bl.a. møde gamle FAFRfolk og hjemmeværnere fra begge områder. Aftenens forløb vil være - velkomst - foredraget, første halvdel - kaffepause - foredraget, anden halvdel - mulighed for en snak og for at købe en bog. Kredsen håber, at rigtig mange vil slutte op om arrangementet, selv om der vil være lidt længere at køre end sædvanligt. Mulighed for samkørsel kan arrangeres, skriv en bemærkning om det ønskes i forbindelse med tilmelding, senest den 19. marts Tilmelding på mail eller telefon tlf Fyns Kreds Formand: Major Kjeld Frimuth, Åbakkevej 24, Korup, 5210 Odense NV : Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Ildfuglevænget 64, Hjallese, 5260 Odense S : Giro Generalforsamling torsdag, den 7. marts 2013 kl. 18:00 på "Dannevirke", nærmere udsendes. Forårstur tilstræbes torsdag, den 30. maj Efterårstur tilstræbes torsdag, den 12. september

11 Julefrokost torsdag, den 12. december 2013 kl. 13:00 på "Dannevirke". To hæderkronede bestyrelsesmedlemmer trækker sig ved generalforsamlingen den 7. marts Næstformand MJ Søren Rabenhøj og forretningsfører KN Erik Lykke Pedersen ser sig nødsaget til dette skridt grundet henholdsvis nært familiemedlems sygdom og eget svigtende helbred. Som formand vil jeg på egne og kredsens vegne takke disse to for deres store engagement i kredsens virke. De ønskes om muligt både indirekte og direkte god bedring fremover. De forbliver da heldigvis i kredsen. Sydjyske kreds Formand: Oberstløjtnant J.E.E. Bro, Skovkrogen 36, Mølholm, 7100 Vejle : Forretningsfører: Major Ole E. von Holck, Granbakken 15, Taulov, 7000 Fredericia : Generalforsamling 2013 Kredsen afholder Ordinær Generalforsamling i Officersmessen på Ryes Kaserne, Fredericia, torsdag, den 7. marts 2013 kl. 10:30 Dagsorden i.h.t. Foreningens vedtægter, med den ændring, at forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen vil blive accepteret, hvis de er modtaget senest 1. marts Program: 10:00 10:30: Ankomst, velkomst og formiddagskaffe 10: : Foreningens medlemmer: Generalforsamling i officersmessens konferencelokale. Damerne: Samtalemøde i dagligstuerne med eftermiddagens foredragsholder, soldaterhjemsleder i Afghanistan Ruth Brik Christensen. 12:00 13:15: Frokost-buffet i Officersmessen (kr. 100 pr. deltager incl. en øl/vand) 13:15 14:30: Foredrag ved Ruth Brik Christensen. 14:30 16:00 Messen er til rådighed for hyggeligt samvær. Af hensyn til aftalerne med Officersmessen bedes de medlemmer, der agter at deltage i frokost-buffet en meddele dette til major Holck ( eller : senest tirsdag, den 5. marts. Midtjyske Kreds Formand: Oberst Michael Svejgaard, Poppelvej 5, 7470 Karup :

12 Forretningsfører: Kaptajn Jan Fagerlund, Damager 9, 8362 Hørning : Nordjyske Kreds Formand: Flyverløjtnant Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg : Forretningsfører: Major Mogens Danielsen, Blåkildevej 97 1, 9220 Aalborg Øst : Nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke FOUAT Nordjyske Kreds indledte den 10. januar kl. 18 det nye år med et træf i Duus vinkælder, hvor foreningen var vært ved en enkelt kop øl eller kaffe. Derefter gik de fremmødte i samlet trop til gudstjeneste Budolfi kirke sammen med deltagere fra de øvrige soldaterforeninger og deltagere fra forsvar, politi og øvrige totalforsvarskomponenter. I alt var vi ca. 500 deltagere i gudstjenesten, som begyndte med indmarch af ca. 40 faner fra de deltagende enheder. Fra nytårsgudstjenesten Gæsteprædikant ved den militære nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke var chefen for Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland, oberstløjtnant Thomas Bjørnbak. Oberstløjtnanten, der efter fire års tjeneste fratræder sin stilling med udgangen af februar måned 2013, benyttede lejligheden til at takke sine samarbejdspartnere inden for Totalforsvaret for godt samarbejde gennem de fire år. Med udgangspunkt i Biblens ord om næstekærlighed i De Ti Bud og i Lukas-evangeliet kap. 10 så han de mange samarbejdspartneres omfattende og mangeartede - ofte frivillige indsats som båret netop af hensynet til næsten

13 Oberstløjtnanten så det som en særlig forpligtelse for det enkelte menneske at påtage sig medansvar for at udbygge og beskytte fællesskabet, således at der skabes et trygt samfund. Og det er netop her Totalforsvaret spiller en afgørende rolle undertiden forbundet med store personlige risici. Han betonede vigtige grundbegreber som pligt, trofasthed, offervilje, virkelyst, villighed, hjælpsomhed, det at yde noget for andre og medmenneskelighed. At gøre mod andre, hvad du ønsker de skal gøre mod dig er et bærende element i den indsats, der udøves såvel på lokalt niveau som i de internationale operationer, hvor danske kvinder og mænd deltager. Det sker ofte under fremmedartede og vanskelige forhold, men baseret på det faktum, at de værdier, vi sætter højest at kunne tro, tænke og tale frit - ikke kan betragtes som nogen selvfølge; det er noget der aktivt skal værnes om. Efter at have udtalt mindeord om en falden soldat fremsagde oberstløjtnanten en bøn for de mange deltagere i Totalforsvarets opgaver samt deres familier, idet han afslutningsvis takkede alle for deres indsats, medvirken og opbakning, som han så afspejlet i distrikt Nordjyllands motto: Fremad i fællesskab! Domprovst Niels Chr. Kobbelgaard tog sig af den liturgiske del af gudstjenesten, medens Air Transport Wing Aalborg Brass Band sørgede for musikken. Efter gudstjenesten var der kaffe og brød for deltagerne i krypten, medens fanebærerne blev beværtet på Aalborg kloster. Generalforsamling FOUAT Nordjyske Kreds afholder generalforsamling onsdag den 3.april 2013 i Gildeborgen, Rafns Alle 1, Aalborg. Der mødes kl. 18:00, hvorefter formanden byder velkommen. Medlemmer af FOUAT samles i Laugstuen til generalforsamling, medens pårørende forbliver i opholdsstuen. 18:15-18:55 Generalforsamling. 1. Vi mindes afdøde medlemmer siden sidste generalforsamling. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning ved formanden. 4. Virksomheden i dette kommende år, 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for Fastlæggelse af kontingent for næste år. 7. Valg: a. Valg af formand, formanden er ikke på valg i år. b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er MJ Mogens Danielsen. Øvrige PL Lars Nielsen. KN Leif Nygaard, KN Mogens K. Pedersen er ikke på valg c. Valg af suppleanter. På valg er KN Jes Reiner Pedersen. d. Valg af revisor, MJ Jens Strange-Møller er ikke på valg. Valg af revisorsuppleant. e. Valg af fanebærere: Nuværende er PL Lars Nielsen, KN Leif Nygaard, KN Jes Reiner Pedersen og MJ Jens Strange-Møller. 8. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

14 9. Behandling af forslag fra bestyrelsen 10. Eventuelt. 19:00-20:00 Middag. 20:00- Foredrag: Dansk og Tysk i Grænselandet. Fra strid til samliv. KN Jes Reiner Pedersen vil orientere om nationalismen opkomst i erne efter Napoleonskrigene, hvor dansk og tysk blev skærpet i grænselandet. Efter Treårskrigen søgte Danmark at undertrykke det tyske sprog i Sydslesvig, hvorefter Prøjsen gjorde gengæld efter 1864 mod danskheden, især i Nordslesvig, det nuværende Sønderjylland. Især omkring 1900 var underkuelsen hård. Stridighederne omkring afstemningerne i 1920 gjorde ikke forholdet bedre, og helt fra genforeningen førte det tyske mindretal i Sønderjylland en antidansk politik. Efter Hitlers magtovertagelse talte de højt om flytning af grænsen. Under besættelsen hjalp de Tyskland på måder, så de for dette blev straffet efter krigen. København-Bonn erklæringen i 1955 og det tyske mindretals loyalitetserklæring til Danmark løsnede op for modsætningerne, og i løbet af det næste halve århundrede ændrede forholdene på begge sider grænsen fra et mod hinanden til et for hinanden dog med visse tilbagefald. Tilmelding: Senest onsdag den 27. marts Mindehøjtidelighed på Almen Kirkegård Tirsdag den 9. april kl. 09:00 er der mindehøjtidelighed ved Kornet Frode Munch Vesterbys grav på Almen Kirkegård, Aalborg. Der mødes direkte ved Frodes Vesterbys grav. Major Børge Madsen, Slesvigske Fodregiments Soldaterforening vil orientere om kampen i Haderslev, hvor Frode Munch Vesterby satte livet til. Efter højtideligheden vil Folk & Forsvar, Aalborg være vært ved kaffe på Garnisons- og Forsvarsmuseet, Skydebanevej 22. Mindehøjtidelighed i Lundby Krat Mandag, den 6. maj kl. 19:00 er der mindehøjtidelighed ved mindestenen i Lundby Krat for Eric Lionel Germain, engelsk flyver, skudt ned af tyskerne den 6. maj Der mødes direkte i Lundby Krat. Skiltning vil vise vej til mindestenen, der er beliggende i skoven på østsiden af Hadsundvej. Ved mindehøjtideligheden vil der blive orienteret om kampen over Gistrup og Lundby Krat. Der vil være andagt, kransenedlægning, trompetsolo og fællessange. Besøg på Lundby Museet Efter mindehøjtideligheden i Lundby Krat er der åbent på Lundby Museet, Lundby Bygade 1. Her vil formanden for Lundby Museet, Leo Christensen, fortælle om museet og træfningen ved Lundby den 3. juli 1864, der var den sidste træfning i krigen i Entre: 20 kr. Hefte om træfningen kan købes for 40 kr

15 Museet er indrettet i en pavillon, og udstillingen er særdeles flot opstillet med kort, plancher, montrer, terrænbord, billeder, breve samt genstande, våben, uniformer og meget mere fra træfningen. Ved indretningen af museet fik Lundby Fonden hjælp af 4 historiestuderende ved Aarhus Universitet, hvilket har løftet udstillingen op på højde med moderne beskrivelse af historien. FOUAT Nordjysk kreds kan kun anbefale, at man deltager i mindehøjtideligheden og derefter kører den korte afstand til Lundby Museet. Bowling Der er som planlagt Pokalkamp mandag, den 22. april (uændret). OBS! Mandag, den 6. maj bedes bowlingdeltagerne tage stilling til - skal I fortsætte endnu en sæson - fra mandag, den 13. august 2013 til mandag, den 19. maj Sidste spilledag mandag, den 20. maj (2. pinsedag) udgår - sidste spilledag bliver mandag, den 13. maj 2013 og i forbindelse hermed udlevering af pokal. Der er hele tiden åben for, at nye medlemmer kan deltage - mød op på banerne - prøv en time (gratis). Jægersoldat, oversergent René Brink Jakobsens bisættelse FOUAT var repræsenteret af FLLT Franz Strehle ved bisættelsen af jægersoldat, oversergent René Brink Jakobsen den 12. januar 2013 i Veng Klosterkirke. René Brink Jakobsen blev dræbt den 2. januar af en sprængladning under en patrulje i Upper Gereshk Valley i Afghanistan. René Brink Jakobsen blev 39 år. Han efterlader sig hustruen Camilla og børnene Sara, Mie Maja og Thor. I højtideligheden deltog forsvarsminister Nick Hækkerup, forsvarschef, general Peter Bartram, chefen for HOK, generalmajor Agner Rokos og Renés chef, oberstløjtnant Claus Aksel Vammen. Derudover deltog den amerikanske forsvars- og flådeattaché R. Alistair Borchert og dennes kolleger, oberst John Culton, Air Force Attache, major Michael P.Cullinane, den engelske militærattache, commander Martin Smith og commander Stephanie Jackman fra den 4. Brigade. Deltagelsen var overvældende; mere end mennesker var samlet i kirken og på gange og stier ude på kirkegården. Bisættelsen forrettedes af Renés Brink Jakobsens ven, feltpræst Oral Franciz Valgaard Shaw. Under den efterfølgende mindesammenkomst talte forsvarsminister Nick Hækkerup, Renés chef, oberstløjtnant Claus Aksel Wammen og Renés hustru, Camilla. Læs feltpræstens tale i sin fulde længde på HOK s hjemmeside: Et nærværende menneske er borte. FLLT Franz Strehle Forårstur til Holland Familie forårstur - fra den 24. til den 28. april. Forårsturen går i år til Holland, eller mere korrekt til Niederland. Holland er intet mindre end fortryllende smuk i forårsmånederne, når millioner af blomster står i fuldt flor

16 på Keukenhof, hvor blomsterpragten præsenteres på smukkeste vis i overdådige, kunstfærdige bede - 32 hektar. Men ikke kun blomster; vi skal til Arnhem og se og høre om byens trange skæbne under 2. Verdenskrig, Airborne Museum i Oosterbeek, Mindepark For De Faldne Allierede Soldater, Broen ved Arnhem, Huis Doorm hvor Kejser Wilhelm af Tyskland boede efter sin abdikation i En hel dag i Nordens Venedig, som Amsterdam kaldes. Vi slutter aftenen med kanalsejlads med Dinner Cruise, hvor kokken serverer en 4-retters menu. Bussen kører over 30 km gennem det inddæmmede område ved Markermeer og IJsselmeer til Hoorn og Edam for at se det rigtige Holland. Et af "De Syv Underværker", Maeslandsikringen, to enorme døre på hver 22x210 m, hængslet på verdens største kugleleje, som vejer 680 tons. For det fulde program, kontakt: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg, Tlf: , Mobil: , Niels Edmund Bech Han var en af vore egne This is my finest hour! Niels Edmund Bech vor mand her i beretningen blev født i 1924, hvor han efter endt skolegang på Gunnar Jørgensens Skole blev uddannet isenkræmmer i Charlottenlund. Som medlem af gruppen Holger Danske deltog Niels Bech i modstandskampen, men som mange andre måtte han flygte til Sverige via Bornholm, hvor han en tid arbejdede som isenkræmmer, inden han med hjælp fra Svanekes borgmester under dramatiske forhold blev sejlet til Sverige med fiskekutteren Ramona. Her blev han optaget i Den danske Brigade og gennemgik med sine kammerater benhård træning i Håtunaholm langt oppe i Nordsverige. England var på det tidspunkt stadig i krig mod Japan, var involveret i konflikter på flere oversøiske områder og var som nation stærkt nedslidt. Kort efter besættelsens ophør indgik England derfor aftale med Danmark (statsminister Vilhelm Buhl) om at måtte hverve unge mænd til tjeneste i den engelske hær. Der blev i august 1945 oprettet et rekrutteringskontor på Frederiksberg Slot, hvor unge mænd i alderen år kunne melde sig. Cirka fulgte opfordringen, og deres indledende uddannelse fandt sted i Canterbury gennem seks uger. Herefter blev de danske soldater fordelt på nogle af de 72 konfliktområder med alene mellem 800 og 1000 til Palæstina. Blandt disse var Niels Bech, som kom til Palæstina ved 2. Field Artillery Regiment, hvorom han fortæller i sine erindringer: Jeg gennemgik nogle studier ved Karmelbjergets Universitet, men midt under arbejdet blev studiet afbrudt. En stabsvogn afhentede mig og kørte tilbage til regimentets hovedkvarter. Efter et par dages briefing afgik jeg med toget til Hadera over Sinaiør

17 kenen til Cairo til no. 1 MEOBS for gennem tre dages prøvelser og adgangseksamen at kunne blive optaget på en officersskole i England. Det var tre meget strenge dage. Spændingen var næsten uudholdelig, da vi efter dagenes slid ventede på afgørelsen. En efter en blev vi kaldt ind og endelig lød det: Cadet N.E. Bech. Jeg blev ført til et stort værelse, hvor samtlige bedømmende officerer sad bag en hesteskoformet bordopstilling med oberst Co. Baynes i midten af den tribunale gruppe. Jeg stod i stram retstilling i midten. Man gennemgik venligt samtlige officerers bedømmelse af egnetheden til officersskolen på en meget åben og fair måde. Vi har fundet Dem egnet til fuld officersuddannelse i England, sluttede han. Mit svar blev en ekstra flot honnør, mit hjerte fyldtes med fryd og glæde og med en tak sluttende This is my finest hour. The rest is up to me. Af sted gik det med M/S Dunnotan Castle gennem et stormfuldt Middelhav til England til Eaton Hall Officers Cadet Training Unit på Winchester Slottet i Nord-Wales kaldet det lille Sandhurst. Snart var jeg på vej til mit første tjenestested i W.A.C. Vestafrikanske Kommando i Accra på Guldkysten om bord på troppetransportskibet Empire Bure fra Southhampton. Niels Bech blev for sin tjeneste tildelt General Service Medal , og ved demob, slangudtryk for demobilisering fra sin enhed, fik han ansættelse som Assistant Superintendant of Police ved Gold Coast Police. Opgaven var at udvikle korpset til at kunne videreføre lov og orden efter englændernes tilbagetrækning. Som det blev sagt, gøre sig selv overflødig. Der var 27 politistationer at tilse. Efter eget ønske blev Niels Bech i 1954 overført til Østafrika og fik ansættelse i Kenya Police. Det var under Mau Mau-opstanden, hvor hovedkvarteret lå i Nairobi. Bekæmpelsen af oprørerne skete fra fremskudte baser, hvor politiet sendte pseudogangs, loyale indfødte iført oprørernes kendetegn, ind for at bekæmpe disse og rapportere om iagttagelser med videre, så hovedkvarteret kunne forberede støtte fra The Black Watch Regiment eller Royal Air Force. I denne periode interesserede Niels Bech sig privat for håndtering og handel med regionens produkter, hvilket kom ham til gavn ved senere beskæftigelse. Efter årene i det fremmede ses familien igen hjemme i Danmark i 1957, men hvor hans hustru påbegyndte sit lægestudium, havde Niels Bech fortsat udlængsel. Han blev ansat under FN som administrationsofficer i verdenssundhedsorganisationen WHO i Liberia og Congo, hvor dens arbejde med udryddelse af malaria i Congo i nogen grad blev kronet med held. Arbejdslivet bød derefter fra 1961 på seksten års ansættelse i Industrirådet, i dag DI, med globalt ansvar for eksportfremme i Europa, Afrika, Mellemøsten og Sydøstasien. Dernæst fulgte i en femårig periode fra 1980 et virke som medarbejder under European Economic Community for Filippinerne, hvor blandt andet herhjemme Tåsinge Træ/Systemex værdsatte hans store viden. Usædvanlige oplevelser under usædvanlige forhold lyder ordene for at blive optaget i Eventyrernes Klub, hvor Niels Bech blev optaget i Men også andre nød godt af hans nærvær og hans beretninger. Som medlem dyrkede han fællesskabet i Friheds

18 kampens Veteraner, Brigadeforeningen og i FOUAT på Fyn og med besøg ved andre kredse. Sit otium nød Niels Bech på Samsø sammen med overlæge Inge-Lise Bech, som stadig bor på øen på 22. år. Det var en selvfølge, at FOUAT ved Finn Asmussen var repræsenteret ved begravelsen 6. oktober 2012 fra Tranebjerg Kirke fem dage efter Niels Bechs død. Lasse Bech og Jørgen Larsen Præsentation af ny redaktør Bjarne Skov Jensen Bjarne Skov Jensen, f. 1943, kaptajn af reserven, blev pensioneret i 2005 fra Danisco A/S. Karriereforløb: Værnepligt ved SJLR , LT-R 1964, PL-R 1968, KN-R Cand.jur. ved Københavns Universitet (KU) Master i konfliktmægling ved KU Advokatfuldmægtig og advokat, lrs. Henning Thune, Hvidovre Advokat og personalechef, A/S De Danske Sukkerfabrikker, København Koncernpersonaledirektør, Danisco A/S, København Administrerende direktør, Danisco Seed, Holeby. Medlem af bestyrelserne i Dansk Institut for Personalerådgivning, Center for Ledelse, Scandinavian Management Institute (SIMI) og Privathospitalet Hamlet A/S. Udstilling Danmarks første konger Frem til den 7. april 2013 har Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot arrangeret en lille særudstilling, der fører besøgende ind i Vikingetidens historie og sagnverden

19 Datidens historie hviler i mangel på eksakt viden på fantasi og forestillinger hos forfattere, digtere, malere m.fl. Udstillingen om disse konger og deres samtid illustrerer eftertidens skift i forhold til tidligere opfattelser. Museets åbningstider: Alle dage 1/11-31/3 kl , 1/4-31/10 kl Tlf Seniorpris kr. 60. jl Internettet FOUAT s web-adresse er: Andre interessante adresser: Forsvarsministeriet: Forsvarskommandoen: Her er henvisninger til Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando og Forsvarets Materieltjeneste. DANIDA: Forsvars- og sikkerhedspolitik Institutionerne Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og Atlantsammenslutningen udgiver publikationer og afholder foredrag og seminarer om forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. Der er normalt offentlig adgang til foredrag og seminarer, men deltagelse kræver tilmelding. Nærmere oplysninger findes på internettet DIIS: Atlantsammenslutningen: Om Meddelelser Red. Formål: At formidle oplysninger til medlemmerne om kredsenes aktiviteter. Endvidere, når pladsen tillader det, at optage indlæg fra enkeltpersoner. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på bidragsyderens ansvar. Eftertryk er kun tilladt med Formandskabets, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Efter redaktørens skøn og valg optages tekster fra andre medier med relevans for foreningens medlemmer. Input til bladet modtages kun pr. i Word-format. Ønskes indlæg illustreret med billeder, bedes disse indsendt i højest mulig opløsning tillige med oplysning om, hvem ophavsretten tilhører

20 Overblik - FOUAT s kalender Detaljerede oplysninger om arrangementerne kan evt. tilgå direkte. Hvad Hvem Hvor Generalforsamling Midt og Vestsjælland Skovsøgård :30 Generalforsamling Sydjyske Ryes Kaserne :00 Generalforsamling Fyn Dannevirke :00 Foredrag København Kastellet :00 Klipfiskfrokost København Kastellet :00 Foredrag Midt og Vestsjælland Skovhuse HJV-gård :00 Generalforsamling Nordjyske Gildeborgen :00 Mindehøjtidelighed Nordjyske Almen Kirkegård :00 Repræsentantskabsmøde Formandskabet Odense :00 Skydning København Sjælsø K :00 Forårstur Nordjyske Holland Foredrag Nordjyske Nørresundby Bibl :00 Skydning København Sjælsø K :00 Mindehøjtidelighed Nordjyske Lundby Krat :00 Ekskursion København Ejbybunkeren Skydning København Sjælsø K :00 Skydning København Sjælsø K :00 Forårstur Fyn Skydning København Sjælsø K :00 Efterårstur Fyn Foredrag København Kastellet :00 Foredrag København Kastellet :00 Foredrag København Kastellet :00 Foredrag København Kastellet :00 Stiftelsesfest København Kastellet :00 Julefrokost Fyn Dannevirke :00 Indlevering af artikler til og udsendelse af Meddelelser Deadline Tilstræbes udsendt: Deadline Meddelelser nr. 189 (Maj - juni 2013) Deadline Meddelelser nr. 190 (Juli - august 2013) Deadline Meddelelser nr. 191 (September oktober 2013) Deadline Meddelelser nr. 192 (November december 2013) Deadline Meddelelser nr. 193 (Januar februar 2014)

21 Redaktionen afsluttet den 8. februar

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup.

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Mødet blev indledt med en hurtig præsentationsrunde. På formandens forslag blev oberstløjtnant

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Februar - marts Årgang Nr. 1

Februar - marts Årgang Nr. 1 Februar - marts 2016 9. Årgang Nr. 1 Husk tilmelding til fællesspisning til generalforsamlingen den 4. april, se nærmere side 6. 3 4 6 7 8 10 11 12 14 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Henny Fællesspisning

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 148 Juli - August 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2016 Tirsdag den 19. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 26. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Foredrag: V/ Kurt Jørgensen. Emne: Befrielsen.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere