Bæredygtig design. Lektor Torben Lenau Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig design. Lektor Torben Lenau Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet lenau@ipl.dtu.dk"

Transkript

1 Bæredygtig design Lektor Torben Lenau Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet Dette notat beskriver nogle grundbegreber for bæredygtighed og miljøvenlighed i forbindelse med produktudvikling. Notatet er udarbejdet til brug i forbindelse med undervisning af studerende indenfor industrielt design. 3. maj 2002

2 Bæredygtighed Bæredygtighed (sustainability på engelsk) blev af Bruntland kommissionen i 1987 defineret som: Meeting the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Dette er også udtrykt i et gammel citat fra amerikanske indianere: Vi arver ikke jorden af vores forældre. Vi låner den af vores efterkommere. Bæredygtighed omfatter her både miljømæssige, økonomiske og sociale forhold. Eksempelvis vil en massiv miljømæssig indsats ikke indebære bæredygtighed hvis de økonomiske følgevirkninger bliver for store eller at der samtidig er store sociale uligheder, som kan medføre ustabile samfund. Dette er værd at huske på i forbindelse med udviklingen af den 3die verden. De har et legitimt krav på en levestandard svarende til den vestlige verdens. Men forbrugsstigningen for de meget store befolkningsmasser har stor betydning for ressourceforbrug og miljøpåvirkning. Faktor 4 Man skal også se den såkaldte faktor-diskussion i denne sammenhæng. For at muliggøre at udviklingslandene kan øge deres forbrug skal de industrialiserede lande effektivicere deres forbrug så ressourceforbrug og miljøpåvirkning reduceres med en faktor Miljøvenlighed Miljøvenlighed omfatter dels forbruget af (ikke fornyelige) ressourcer i form af materialer og energi, dels påvirkning af det ydre miljø og dels påvirkning af arbejdsmiljøet. Miljøvenlighed er et relativt begreb da stort set alt forbrug påvirker miljøet. Men et produkt kan være mere miljøvenligt end et alternativt produkt. økologi Når talen er om miljøvenlighed hører man også ofte begrebet økologi, som sigter til hvordan de enkelte dele i et økosystem fungerer i samspil med hinanden. Når ordet bruges i forbindelse med fødevarer, betyder det at produkterne er produceret idet der er fulgt en række regler omkring dyrevelfærd samt manglende brug af sprøjtemidler og kunstgødning. 2

3 Påvirkning af det ydre miljø Her skelnes mellem påvirkninger og effekter. Påvirkninger fx. i form af udledninger kan vi måle og veje og henføre til det objekt vi vil miljøvurdere. Effekterne kan også måles, men det er sværere at vide i hvor høj grad de skyldes hvilke påvirkninger. Denne sammenhæng er genstand for megen forskning og diskuteres bl.a. i den internationale organisation for miljøvurdering SETAC. På det globale niveau er de vigtigste effekter drivhuseffekten og påvirkning af ozonlaget. På regionalt niveau er det forsuring, næringssaltbelastning og toksicitet. På lokalt plan er det affaldsmængder og fotokemisk ozondannelse (smog). Drivhuseffekt Ozonlag Forsuring Næringssaltbelastning Drivhuseffekten er en ganske ønskelig effekt, fordi hvis den ikke var der, ville temperaturen på jorden være meget lavere. Men gennem de seneste 100 år har man kunne måle en stigende middeltemperatur på jorden, hvilket antages at skyldes en øget drivhuseffekt. Dette kan skyldes udledning af såkaldte drivhusgasser (fx. CO 2 ), da et tykkere drivhuslag i atmosfæren vil have en sådan effekt. Problemet er at stigende middeltemperaturer måske kan medføre klimaændringer. Skrækscenarier er, at Golfstrømmen vender, og at vi får en ny istid. I mindre målestok kan man risikere mere ustabilt klima, fx. med flere kraftige storme. Ozon (O 3 ) er en ustabil iltforbindelse som opstår højt oppe i atmosfæren når luften påvirkes af solens ultraviolette (UV)-lys. Ozonlaget virker som et filter, der tilbageholder en del af UV-lyset. Uden dette filter ville levende organismer have svært ved at opholde sig udendørs i solen. Et mindre effektivt filter ville bl.a. betyde højere risiko for hudcanser. Stoffer som Freon og HCFC som bl.a. findes i køleskabe vil, hvis de udledes i atmosfæren, betyde at ozonlaget gøres tyndere. Forsuring skyldes især svovlsyre, som stammer fra afbrænding af olie og kul. Syren regner ned og medfører sure søer hvor fiskene dør, skovdød samt materiel skade på fx. bygninger. Næringssaltbelastning omfatter bl.a. nitrater, som stammer fra overgødning samt fra vores spildevand fra især byerne. Når næringssaltene ender i vandløb, søer og 3

4 fjorde medfører de øget algevækst, som kan betyde fiskedød mv. Toxicitet Affaldsmængder Fotokemisk ozondannelse Toxicitet er egentlige giftige udledninger, som dels kan være farlige for mennesker dels for miljøet (økotoxicitet). Affaldsmængder er et problem både p.gr.a. de landskabsværdier de ødelægger samt de andre gener losseplaser kan give for lokalmiljøet. Fotokemisk ozondannelse dannes bl.a. ved forbrænding af benzin i byerne og er en del det der kaldes smog. Ozon er skadelig for mennesker og derfor uønsket tæt ved jordoverfladen (men ønsket oppe i ozonlaget). Ressourceforbrug Ved forbrug af malme og olie og kul mindskes de reserver vi kender. For nogle ressourcer er de kendte bestande faktisk ikke så store. Eksempelvis mener man at de kende kobber og nikkel reserver med det nuværende forbrug vil være opbrugt om år. Brug af fornyelige ressourcer (fx. planter) og genbrug er løsninger herpå. Arbejdsmiljø Nogle produktionsprocesser medfører et ubehageligt arbejdsmiljø for dem, der arbejder med processerne. Dette gælder ikke kun produktionsprocesser men også brugsprocesser og bortskaffelsesprocesser. Bortskaffelse og genbrug Bortskaffelse sker bl.a. ved deponi på lossepladser og ved forbrænding. Mange produkter består af en blanding af mange materialer, og når der er et højt stålindhold bliver de ofte adskilt i såkaldte schreddere eller hammermøller. Afbrænding af fx. plast i kraftværker betragtes også som en form for genbrug (energigenbrug) da plastens energiindhold udnyttes. Vurderingsteknikker Miljøvenlighed kan måles ved hjælp af såkaldte livscyklusvurderingsmetoder (LCA = Life Cycle 4

5 Assessment). Her opgøres forbruget af ressourcer i alle livsforløbsfaser og de oversættes til forventede effekter. Da LCA metoder er ret omfattende at bruge, er der udviklet såkaldte indikatormetoder. Her kan man finde en række indikatorværdier i tabeller og så udregne et overslag for miljøpåvirkningen for et produkt. Eksempler på indikatoirmetoder er den danske Oliepoint metode og den hollanske Ecoindicator method. Personekvivalenter Miljø måles i en hel række forskellige enheder, og for at kunne sammenligne dem oversætter man dem til såkaldte personekvivalenter. Dette gøres ved at dividere den samlede miljøpåvirkning på jorden med befolkningsmængden (nu ca. 6 mia.). Herved findes en enkelt persons ration. Produktets livsforløb Et produkts livsforløb kaldes også for dets livscyklus og omfatter tilvejebringelsen af råvarer, produktion transport, brug og bortskaffelse. Råvarer > Produktion > Transport > Brug > Bortskaffelse MEKA-skema Et godt hjælpemiddel til at danne sig et overblik over miljøproblemerne for et produkt fås ved at lave et MEKAskema. Skemaet er også anvendeligt til at kommunikere miljømæssige fordele og ulemper for det produkt der undersøges. I MEKA-skemaet beskrives de fordele og ulemper man kan se for produktet i forhold til livsforløbsfaserne. Produktets funktion Funktionel enhed Men før skemaet udfyldes, skal man først gøre sig klart hvilken funktion ens produkt udfylder og hvordan den funktion alternativt kunne opnås. Man skal også definere en funktionel enhed, så man har et mål for sammenligning af alternative produkter. Eksempelvis er funktionen af en kaffekop at opbevare varm kaffe, og den funktionelle enhed kunne være Opbevaring af 2 dl. varm drik 3 gange dagligt i et år. Hermed vil man kunne sammenligne 1/4 keramikkrus med 1000 engangsplastkrus. 5

6 I skemaet vurderes fordele (+) og ulemper (-) som beskrives i stikord, idet man for hver livsforløbsfase overvejer forbruget af materialer, energi, kemi og andet. Materialer Energi Kemi Andet Råvarer Produktion Transport Brug Bortskaffelse Eksempel: En parkeringsautomat Målet med parkeringautomaterne er at begrænse trafikken i byerne. Dette kan bl.a. gøres ved tidsbegrænse parkering og/eller at opkræve afgifter. Alternativer kunne være almindelige P-skiver, Pskrabelodder eller traditionelle parkometre. Pskrabelodderne er små sedler, der vil kunne sælges fra kiosker mv. Når man skal bruge dem skraber man på nogle felter, som angiver dato og et tidspunkt. De kan dermed kun bruges en gang. De var overvejet i København, men man valgte automater, der mod betaling udskriver p-kviteringer. Fordelene ved Pskrabelodderne var, at de kunne sælges gennem et eksisterende distributionssystem og, at der ikke skulle etableres særlige standere med de der tilhørende udgifter ved etablering og drift. De første automater i København havde fx. et energiforbrug svarende til et almindeligt parcelhus. Lad os sammenligne P-skrabelodder med P-automater i et MEKA-skema. Funktional enhed P-skrabelodder /år = en parkeringsautomat For at sammenligne løsningerne miljømæssigt må man først gøre sig klart, hvad det er der sammenlignes. Den funktionelle enhed kunne fx. defineres som parkeringskontrol for et bestemt antal biler i et år. Lad os antage at en automat kan dække ca. 30 p-pladser. Hvis der er p-restriktion 50 timer om ugen svarer det til 2500 timer pr. p-plads pr. år eller ca timer pr. automat ved fuld udnyttelse. Hvis hver p-skrabelod indeholder 3 timers p-tilladelse skal der bruges p-skrabelodder pr. år for at erstatte automaten. Hvor meget papir er det? Et hurtigt gæt er at et P-skrabelod vejer det samme som en side i en telefonbog og dermed har vi siders telefonbøger af 1 kg, dvs. 25 kg papir (og tryksværte). Dette sammenlignes med ca. 50 kg. automat af aluminium, stål, plast og elektronik, samt p-kviteringer 6

7 som nok er lidt lettere en lodderne måske 10 kg/år. Automaten bruger desuden energi. Vi kan antage at automaten holder 10 år, dvs. 5 kg. automat -materiale pr. år. I skemaet nedenfor vurderes fordele (+) og ulemper (-) ved at bruge p-skrabelodder i forhold til p-automat. Som det ses kan man ikke entydigt sige at det ene er bedre end det andet, men de relevante argumenter er beskrevet. Materialer Energi Kemi Andet Råvarer Produktion Transport Brug Bortskaffelse (+) undgår (+) 5 kg andre automatern materialer e skal (-) 15 kg tømmes papir mere (++) undgår brugsenergi (-) problemer med tryksværte? (+) kun papir som kan brændes (+) ikke noget elektronik Litteratur Niki Bey: The oil point method - An instrument for environmental evaluation in material an process selection, Ph.D.-thesis, Department of Manufacturing Engineering, DTU, 2000 Henrik Wenzel, Michael Hauschild, Elisabeth Rasmussen: Miljøvurdering af produkter, UMIP, Miljø og Energiministeriet, marts O2 Danmark: Design, Materialer, Miljø, Borgens Forlag Jesper Olesen, Henrik Wenzel, Lars Hein, Mogens Myrup Andreasen: Miljørigtig konstruktion, UMIP, Miljø og Energiministeriet, marts Dorothy Mackenzie: Green Design, Design for the Environment, Laurence King, 1997, ISBN Ed van Hinte, Conny bakker: Trespassers - Inspiration for eco-efficient design, 010 publishers, Rotterdam 1999, ISBN (se bl.a. under environment ) 7

8 Øvelser Øvelse 1. Udføres i hold på 3-5 personer. Vælg et produkt, gerne et blandt nedenstående fotos. Beskriv hvad produktet bruges til (af hvem, hvor, hvor tit, hvor lang tid). List herefter 5 argumenter for og 5 argumenter imod at produktet er bæredygtigt / miljøvenligt. Resultatet præsenteres på en overhead. Øvelse 2. Lav en miljøscreening for produktet, hvor I lister hvor miljøproblemerne sider i produktet. Lav et MEKAskema for produktet. Udpeg indsatsområder = Hvad skal der gøres for at lave et mere miljøvenligt produkt? Resultatet præsenteres på en overhead. Øvelse 3. Foreslå et antal alternative mere miljøvenlige løsninger for produktet. Resultatet præsenteres på en planche. 8

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Miljøregnskab for pilotkommune

Miljøregnskab for pilotkommune Louise Laumann Kjær, Kasper Dam Mikkelsen, Niels Karim Høst-Madsen, NIRAS og Jannick H. Schmidt, 2.-0 LCA consultants. Miljøprojekt nr. 1390, 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Indkomst & forbrug miljø Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Danskernes gennemsnitlige indkomster og forbrug stiger år for år. I dag forbruger en gennemsnits dansker godt dobbelt så meget som for

Læs mere

Introduktion til LCA på bygninger

Introduktion til LCA på bygninger Introduktion til LCA på bygninger 2015 Introduktion til LCA på bygninger 2 Indhold Introduktion... 3 Bygningens livscyklus... 4 Hvordan ser bygningens livscyklus ud?... 5 Typiske miljøpåvirkninger som

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE

NATURVIDENSKAB FOR ALLE NATURVIDENSKAB FOR ALLE BÆREDYGTIG 1. ÅRGANG NR. 1 / 2006 UDVIKLING DET ØKOLOGISKE FODSPOR 1 Bæredygtig udvikling: Defi nition: E n bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder den nuværende generations

Læs mere

Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund

Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund Forord Når samfundet gør en indsats koster det som regel penge. Men kan denne indsats betale sig i kroner og øre? Dét

Læs mere

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag Den grønne vækst Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Mest fra politikere, som gerne vil vise en høj miljøprofil,

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon 1 Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING Undersøg: Energi, Klimaforandringer, Transport, Bæredygtigt forbrug, Hverdagens kemi 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Nina Troelsgaard

Læs mere

Andre danske drivhusgasudledninger

Andre danske drivhusgasudledninger Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Andre danske drivhusgasudledninger 25/02 2015, Jacob Sørensen 1.Indledning Mens de største danske udledninger kommer fra fossilt energiforbrug (76 % i 2012),

Læs mere

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til kulstoffets kredsløb, herunder fotosyntesen Kendskab til nitrogens kredsløb Kunne redegøre for, hvad drivhuseffekt er, herunder problematikken om global opvarmning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.5 1.1. Problemfelt 5 1.2. Problemformulering..7 1.3. Semesterbinding 8 1.4. Afgrænsning..9 1.5. Målgruppe. Abstract This project concerns loudspeakers. How is it possible to make them more sustainable? And what are the possibilities and limitations for marketing such loudspeakers? We visited two danish manufacturers

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Genanvendelse i LCA Miljønyt. Nr. 81 2006

Genanvendelse i LCA Miljønyt. Nr. 81 2006 Genanvendelse i LCA Miljønyt. Nr. 81 2006 Genanvendelse i LCA - systemudvidelse Anders Schmidt FORC E Technology Karin Strömberg CIT Ekologik AB Miljønyt Nr. 81 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

BYGNINGENS LIVSCYKLUS

BYGNINGENS LIVSCYKLUS BYGNINGENS LIVSCYKLUS IDENTIFIKATION AF VÆSENTLIGE BYGNINGSDELE, MATERIALEGRUPPER OG FASER I EN MILJØMÆSSIG VURDERING SBI 2015:09 Bygningens livscyklus Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper

Læs mere

Forsyning Energiforsyning Brug af alternative brændstoffer til transport

Forsyning Energiforsyning Brug af alternative brændstoffer til transport Forsyning Energiforsyning Brug af alternative brændstoffer til transport Projekt skrevet af Andreas Eriksen og Tais Bidstrup 2 HTX Konvertering udført af Andreas Eriksen og Tais Bidstrup 2 HTX Projekt

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER

KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER LIVSCYKLUSVURDERING AF KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER - Med fokus på potentielle klimapåvirkninger og ressourceforbrug R A PPO RT 4 2 6-212 LIVSCYKLUSVURDERING AF KALKSTABILISERING AF MOTORVEJSSTRÆKNINGER

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 Undersøg: Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Ditte Marie Pagaard, Eigil Larsen, Bettina Brandt,

Læs mere

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning

KAPITEL III AFFALD. III.1 Indledning KAPITEL III AFFALD III.1 Indledning Hvor der er aktivitet, er der affald Hvad er affald? Både private og offentlige aktører Affald er en uundgåelig del af økonomisk aktivitet. Der produceres affald i forbindelse

Læs mere

Lærervejledning én jord Det miljømæssige råderum

Lærervejledning én jord Det miljømæssige råderum Lærervejledning én jord Det miljømæssige råderum Indhold Side 2 Side 3 Side 3 Side 8 Side 11 Side 13 Side 21 Indledning: Om at arbejde med interessekonflikter i miljøundervisningen Idékatalog Om de generelle

Læs mere

Lastbiltransport, klima og miljø Indsatser, holdninger og værktøjer

Lastbiltransport, klima og miljø Indsatser, holdninger og værktøjer Lastbiltransport, klima Indsatser, holdninger og værktøjer ITD. International Transport Danmark. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7467 1233. itd@itd.dk. www.itd.dk Udgivet af ITD International Transport Danmark

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Basisuddannelsen Titel: Switch mode power supply Tema: Modeller og virkelighed Projektperiode: P1-6. oktober - 19.december, 2003 Projektgruppe:

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

- grønne afgifter og grøn adfærd

- grønne afgifter og grøn adfærd Økonomi og miljø hænger sammen - grønne afgifter og grøn adfærd fremtidens miljø skabes i dag Tekst: Anne-Mette Wehmüller og Asbjørn Wejdling, Det Økologiske Råd Tak til Christian Ege for faglige råd,

Læs mere

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN 1 E T S K O L E P R O J E K T F O R 8-9. K L A S S E T R I N Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Lærervejledning... 3 Modul 1... 6 Danmarks energiforsyning...

Læs mere