PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning"

Transkript

1 10. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Prostinfenem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Carboprost 0,25 mg som carboprosttrometamol Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Benzylalkohol, 9,45 mg/ml Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Injektionsvæske, opløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Fremkaldelse af abort i 2. trimester. Foetus mortuus i 3. trimester. Postpartum blødning forårsaget af uterus atoni, der ikke responderer på konventionel terapi. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Fremkaldelse af abort: Foetus mortuus: Postpartum blødning: 2,5 mg intraamniotisk. 125 mikrogram evt. gentaget med 125 mikrogram eller 250 mikrogram i.m. Individuel 0,25 mg i.m., eventuelt gentaget. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.6.1. Patienter med kendte kardiovaskulære, pulmonale, renale eller hepatiske lidelser. Ubehandlet glaukom. Akut underlivsbetændelse. Mistanke om mekanisk misforhold. Præmature og nyfødte (se pkt. 4.4). Prostinfenem,+injektionsvæske+0,25+mg Side 1 af 8

2 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Behandling med Prostinfenem bør kun foreståes af medicinsk uddannet personale som udelukkende anvender rekommanderede doser. Forsigtighed ved tidligere operationer på uterus. Særlig forsigtighed er nødvendig ved anvendelse hos patienter med astma, hypo- eller hypertension, kardiovaskulære, renale og hepatiske lidelser, glaukom (grøn stær) eller forhøjet intraokulært tryk, anæmi, gulsot, diabetes eller epilepsi. Forholdet mellem fordele og risici skal vurderes hos patienter med kardiovaskulær sygdom (risiko for nedsat blodtryk med kardiovaskulært kollaps, bradykardi), og hos patienter med astma i anamnesen (risiko for bronkokonstriktion) og lungesygdom (risiko for nedsat pulmonal blodgennemstrømning og pulmonal arteriel hypertension). I sjældne tilfælde er der rapporteret kardiovaskulært kollaps ved nogle prostanglandiner, og dette bør altid overvejes, når Prostinfenem anvendes. Der er observeret fald i det maternelle arterielle ilttryk hos patienter i behandling med carboprosttrometamol. Det anbefales, at patienter med allerede eksisterende kardiopulmonær sygdom overvåges under behandling med prostinfenem, og at de behandles med ilt hvis nødvendigt. Prostinfenem bør, som andre oxytocin præparater, anvendes med forsigtighed hos patienter med et tidligere indgreb (organvæv) i uterus. Opstår der kvalme eller diaré er behandlingen symptomatisk. I tredje trimester øges uterus sensitivitet over for eksogene prostaglandiner. Den lavest effektive dosis af prostinfenem som er tilstrækkeligt til at fremkalde tømning af uterus i tredje trimester er ikke fastlagt. Prostinfenem synes ikke at have en direkte effekt på foster-placenta enheden og bør derfor ikke anvendes i tilfælde, hvor fosteret i livmoderen er levedygtigt. Prostinfenem bør ikke betragtes som et fosterdræbende middel. En forudgående behandling eller samtidig behandling med anti-emetika og obstipantia nedsætter væsentligt den høje forekomst af gastrointestinale bivirkninger, som er fælles for alle prostaglandiner. Brug af disse præparater bør betragtes som en vigtig del af behandlingen af patienterne. Behandling med prostinfenem er forbundet med forbigående feber som kan skyldes den hypothalamiske termoregulering. Temperaturstigning på op til 1,1 C er observeret hos ca. 1/8 af de patienter, som fik den anbefalede dosis af Prostinfenem. I alle tilfælde, faldt temperaturen til normal ved behandlingens ophør. Differentiering af post-abort endometritis fra lægmiddelinducerede temperaturstigninger er svært men med stigende klinisk erfaring bliver forskellen mere tydelig. Af de patienter der Prostinfenem,+injektionsvæske+0,25+mg Side 2 af 8

3 fik temperaturstigning, fik ca. 6 % diagnosen endometritis, mens resten af patienternes temperatur faldt til normalt niveau nogle timer efter sidste injektion. Som ved spontane aborter kan der også forekomme ufuldstændige aborter efter administration af Prostinfenem. Dette kan ses i ca. 20 % af Prostinfenem-fremkaldte aborter. Alle Prostinfenem-fremkaldte aborter som mislykkes, bør fuldføres ved en anden metode (se pkt. 4.6). Cervix bør altid undersøges grundigt straks efter mekanisk abort, selvom der er en meget lille risiko for cervikal trauma. Dyreforsøg, som varede flere uger ved høje doser, har vist, at prostaglandiner af serie E og F kan medføre prolifereringen af knoglerne. Sådanne virkninger er også obseveret hos nyfødte som fik prostaglandin E1 ved længerevarende behandling. Der er intet, der tyder på, at korttidsbehandling med prostinfenem kan medføre disse virkninger på knoglerne. Indgift af carboprost menes at kunne øge risikoen for postpartum dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), en tilstand som forekommer meget sjældent. Risikoforøgelsen menes især at være korreleret til kvinder på 35 år eller ældre, kompliceret svangerskab eller graviditetslængde over 40 uger. Hos disse kvinder bør Prostinfenem anvendes med forsigtighed og lægen bør være opmærksom på tegn på DIC (dvs. fibrinolyse). Konserveringsmidlet benzylalkohol er fundet at være associeret med alvorlige bivirkninger, herunder gasping syndrome og død hos pædiatriske patienter. Selvom de normale terapeutiske doser for dette lægemiddel, normalt indeholder en væsentlig lavere mængde benzylalkohol end de mængder, der er rapporteret i forbindelse med gasping syndrom, er mængden af benzylalkohol, som kan forårsage toksicitet dog ukendt. Risikoen for benzylalkohol-toksicitet afhænger af den administrerede mængde samt leverens afgiftningskapacitet. Præmature og spædbørn med lav fødselsvægt kan have en større risiko for at udvikle toksicitet. Benzylalkohol kan give forgiftningsreaktioner og anafylaktoide reaktioner hos spædbørn og børn op til 3 år (se pkt. 4.3). 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Da Prostinfenem kan potensere effekten af andre oxytocin, kan samtidig anvendelse ikke anbefales. 4.6 Graviditet og amning Fertilitet Der findes ingen kliniske data om carboprosts virkning på fertilitet. Graviditet Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet, og alle doser, som øger uterustonus kan udsætte embryoet eller fosteret for risiko. Alle Prostinfenem-fremkaldte aborter som mislykkes, bør fuldføres ved en anden metode (se pkt. 4.4). Prostinfenem må ikke anvendes under graviditeten med undtagelse af dem, der er anført under indikationer (se pkt. 4.1). Prostinfenem,+injektionsvæske+0,25+mg Side 3 af 8

4 Benzylalkohol kan passere placenta (se pkt. 4.4). Amning Der er ingen undersøgelser om udskillelse af carboprosttrometamol i modermælken. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Der er rapporteret bivirkninger såsom synkope, svimmelhed, og søvnighed, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Derfor bør patienter ikke føre motorkøretøj, før de ved, at Prostinfenem ikke har indflydelse på deres evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Tabellen nedenfor viser bivirkninger set i kliniske forsøg og efter markedsføring opstillet efter systemorganklasse og frekvens. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende grad af alvorlighed. Frekvensen defineres på følgende måde: meget almindelig ( 1/10); almindelig ( 1/100 til <1/10); ikke almindelig ( 1/1.000 til <1/100); sjælden ( 1/ til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Bivirkningerne er generelt forbigående og forsvinder, når behandlingen standses. De hyppigste bivirkninger er relateret til kontraktioner af de glatte muskler. I kliniske forsøg fik ca. 66 % af patienterne opkastning og diaré, ca. 33 % fik kvalme, ca. 12 % fik temperaturstigninger på over 1,1 C og ca. 7 % fik hedestigning ved intramuskulær administration af Prostinfenem. Infektioner og parasitære sygdomme Immunsystemet Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Septisk shock, urinvejsinfektion. Overfølsomhed (f. eks. anafylaktisk reaktion, anafylaktisk shock, anafylaktoid reaktion, angioødem). Det endokrine system Thyroideakrise. Psykiske forstyrrelser Søvnforstyrrelser. Angst, nervøsitet. Prostinfenem,+injektionsvæske+0,25+mg Side 4 af 8

5 Nervesystemet Øjne Øre og labyrint Hjerte Vaskulære sygdomme Luftveje, thorax og mediastinum Hovedpine*. Synkope vasovagal, svimmelhed*, dystoni, præsynkope, paræstesi, søvnighed, smagsforandring, Besvimelse Sløret syn, øjensmerter Vertigo, tinnitus Takykardi Palpitationer Rødmen, hedeture Hypertension Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC; jvf. pkt. 4.4) Hoste Astma, vejrtrækningsproblemer, dyspnø, hyperventilation*, hvæsende vejrtrækning, hikke Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Følelse af snæverhed i halsen, kvælningsfornemmelse, næseblod tørhed i halsen, øvre luftvejsinfektion Bronkospasme, pharyngealt ødem. Prostinfenem,+injektionsvæske+0,25+mg Side 5 af 8

6 Mave-tarmkanalen Meget almindelig ( 1/10) Diaré*, kvalme*, opkastninger* Haematemesis, epigastrisk smerte, mundtørhed Hud og subkutane væv Knogler, led, muskler og bindevæv Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Det reproduktive system og mammae Opkastningsfornemmelse, gastralgi Øget svedtendens Udslæt Torticollis, rygsmerter, myalgi Benkramper, trækninger i øjenlågene Muskelspasmer, blepharospasmer Blødninger fra uterus, retineret placenta eller fosterhinder, endometritis* Uterusruptur, cervikal ruptur, bækkensmerter*, brystømhed, dysmenorré-lignende smerter Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Meget almindelig ( 1/10) Udposning i uterus Sygdom i livmoderen. Retrosternal ubehag Kulderystelser Letargi, trykken for brystet, smerter på injektionsstedet Brystsmerter, asteni, polydipsia Prostinfenem,+injektionsvæske+0,25+mg Side 6 af 8

7 Undersøgelser Meget almindelig ( 1/10) Temperaturstigning * Bivirkninger der er rapporteret både ved intramuskulær og intraamniotisk administration er markeret med en asterisk. Alle andre bivirkninger er kun rapporteret ved intramuskulær administration. Bivirkninger set efter markedsføring. Indberetning af bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mulige bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle bivirkninger til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, Websted: Overdosering Dyspepsi (kvalme, opkastninger, diaré). Temperaturstigning. I tilfælde af overdosering skal behandlingen være symptomatisk og støttende Udlevering B. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation G 02 AD 04 Andre gynækologiske midler - prostaglandiner 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Carboprost virker abortfremkaldende ved at stimulere uterus kontraktilitet på lignende måde som det naturligt forekommende dinoprost (PFG2 ), men virkningen er 10 gange kraftigere. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Indførelse af en methylgruppe ved C-15 i prostaglandin F2 medfører, at den biologiske inaktivering sker langsommere, og derved forlænges virkningen. Carbopost inaktiveres ved oxidation i leveren og udskilles gennem nyrerne. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata - Prostinfenem,+injektionsvæske+0,25+mg Side 7 af 8

8 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Natriumchlorid Benzylalkohol (9,45 mg/ml) Saltsyre Natriumhydroxid Vand, sterilt 6.2 Uforligeligheder Ingen. 6.3 Opbevaringstid 4 år 6.4 Særlige opbevaringsforhold Opbevares i køleskab (2 C til 8 C). 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Ampuller. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 22. juni DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 10. marts 2014 Prostinfenem,+injektionsvæske+0,25+mg Side 8 af 8

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Depo-Provera, injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Depo-Provera, injektionsvæske, suspension Produktinformation for Depo-Provera (Medroxy-progesteronacetat) Injektionsvæske, suspension, 50 mg/ml. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 01 70 20 Injektionsvæske, suspension 50 mg/ml

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne.

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne. Produktinformation for Lyrica (Pregabalin) Kapsler + Oral opløsning Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 01 63 95 01 63 18 01 62 94 01 62 85 01 63 15 05 06 05 05 06 14

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Celecoxib "Pfizer (Celecoxib) Hårde kapsler 100 og 200 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 42 62 74 Hårde kapsler 100 mg 18 00 02 Hårde kapsler 200 mg 16 37

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning 3. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Haldid, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 2558 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haldid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Fentanyl 50 mikrogram/ml som fentanylcitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning 15. juli 2014 PRODUKTRESUMÉ for Risperdal, oral opløsning 0. D.SP.NR. 08841 1. LÆGEMIDLETS NAVN Risperdal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral opløsning indeholder 1 mg risperidon. Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28

22. december 2014 PRODUKTRESUMÉ. for. Loette 28, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20044. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Loette 28 Produktinformation for Loette 28 (levonorgestrel+ethinylestradiol) filmovertrukne tabl. 0,10+0,02 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 56 18 filmovertrukne tabl 0,10+0,02 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Extraneal, peritonealdialysevæske

PRODUKTRESUMÉ. for. Extraneal, peritonealdialysevæske 21. maj 2010 PRODUKTRESUMÉ for Extraneal, peritonealdialysevæske 0. D.SP.NR. 9711 1. LÆGEMIDLETS NAVN Extraneal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En steril peritonealdialysevæske indeholdende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere