Anmeldt tilsyn 2010 Haraldslund Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn 2010 Haraldslund Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter"

Transkript

1 Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Haraldslund Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge Hillerød Dato for tilsyn: 25. oktober kl Tilsynet foretaget af: Tilsynet talte med: Tilbuddets kapacitet: Tilbuddets målgruppe: Annette Noormagi Hansen og Niels Werner Christensen Forstander, afdelingsleder og socialrådgiver Haraldslund er en underafdeling af Nødebogård og drives i overensstemmelse med 67 og 107 i Serviceloven. Haraldslund har 15 boliger. Tilbuddene Mikkelbo, Haraldslund og Østervang hører ind under Nødebogård (indgår med selvstændige tilsynsrapporter). På Haraldslund bor unge mellem år, som kan profitere af en relationsorienteret miljøterapi, og som i større eller mindre grad vil være i stand til at deltage i uddannelse eller arbejde under opholdet. De unge vil, som oftest, være behandlet på Nødebogårds afdelinger i Nødebo, men dette er ikke en forudsætning. Målgruppen er unge, for hvem det tilstræbes, at de kan blive i stand til at tage hånd om eget liv, med henblik på selvstændiggørelse og forberedelse til en fremtid i andre boformer. Tilsynets tema: Fritid og kvaliteten i fritidsaktiviteterne er en central del af beboernes liv. Det anmeldte tilsyn efteråret 2010 har til formål at tilse, om tilbuddet i tilstrækkelig grad har fokus på beboernes fritid, deres fritidsmuligheder og fritidstilbud, og hvilken støtte og vejledning botilbuddet stiller til rådighed i forhold til at kunne leve et indholdsmæssigt fritidsliv på realistiske og individuelle forudsætninger. Tilsynet vil endvidere afdække i hvilken dialog mellem brugere og medarbejdere aktiviteterne/fritiden tilrettelægges og gennemføres, og i hvilken grad beboerne har indflydelse. Tilsynet skal desuden undersøge hvordan de fysiske rammer udnyttes, og hvilke muligheder de giver for at opfylde beboernes behov for et fritids/hjemmeliv.

2 Region Hovedstaden - Handicap gennemførte et anmeldt tilsyn den 11. november 2010 på Haraldslund i Bagsværd. Tilstede ved tilsynet var 2 ledelsesrepræsentanter og 1 socialrådgiver. Den sidste del af mødet blev gennemført med 1 medarbejderrepræsentant og 1 afdelingsleder. Tilsynet blev gennemført ved en standardiseret spørgeguide med 4 hovedtemaer udarbejdet i Handicapafdelingen. Tilsynet var arrangeret som et møde, og resultatet af tilsynet beror alene på ledelsens og medarbejderes udsagn. Tilsynet strakte sig over ca. 3 timer og foregik i en god tone. Ledelse og medarbejder havde medbragt materiale, der dokumenterede aktiviteterne på Haraldslund. Der blev kun taget udgangspunkt i en af de unges behandlingsplaner/aktivitetsskema. Der udarbejdes ikke individuelle handleplaner på Haralslund. Tilsynet fik efterfølgende en rundvisning, hvor der var mulighed for også at hilse på en af de unge og øvrige medarbejdere. Der var ingen opfølgningspunkter fra det anmeldte tilsyn i Tilsynets konklusioner Tilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere på Haraldslund er fagligt velfunderet, og at de forholder sig reflekterende i forhold til den enkelte unges udvikling og problematikker. 1 Overordnede pædagogiske mål og værdier for beboernes fritid/ aktiviteter Tilsynet vurderer, at de overordnede pædagogiske mål og værdier for de unges fritidsaktiviteter er velbeskrevne, og at de tager deres udgangspunkt i den unges ressourcer og begrænsninger. Der er stor spredning i de unges fritidsinteresser og deres problemstillinger er ligeledes forskellige. Tilsynet vurderer, at medarbejderne på Haraldslund støtter de unge i deres relationer til forældre/pårørende samt venner. Tilsynet skønner, at medarbejderne arbejder efter velovervejede værdier i det pædagogiske arbejde Aktiviteter i og omkring nærmiljøet Tilsynet vurderer, at Haraldslunds nærmiljø benyttes så som naturområdet, kulturelle tilbud, indkøb, læge og sportsfaciliteter m.m.. Tilsynet vurder endvidere, at der samarbejdes med de unges kontaktpersoner på dagtilbud og fritidstilbud. Brugerindflydelse og fritidsaktiviteter Tilsynet vurderer, at de unge på Haraldslund har indflydelse på deres aktiviteter gennem behandlingsplaner, hvor den unges ønsker om fritidsaktiviteter er beskrevet samt på beboermøder. Tilsynet vurderer endvidere, at medarbejdernes kendskab til de unge, deres faglige kompetence og empati er medvirkende til, at de unge sikres indflydelse på deres fritidsaktiviteter. Gennemgang af fritidsaktiviteter for 3 beboere Anmeldt tilsyn 2010 Side 2 af 6

3 De unges problemstillinger er forskellige på Haraldslund. Ud fra dette vilkår formår medarbejderne at tilrettelægge den pædagogiske praksis, så den enkelte unges interesser og behandling tilgodeses. Tilsynet vurderer endvidere, at de unges ønsker om fritidsaktiviteter er beskrevet i deres behandlingsplaner og er iværksatte. 1. Overordnede pædagogiske mål og værdier for beboernes fritid/ aktiviteter? Spørgsmål Svar Hvad har tilbuddet af fast tilrettelagte fritidsaktiviteterne er tilpasset de enkelte unges ønsker og er der- Ledelse og medarbejdere oplyser, at aktiviteterfor meget individuelle. Der er i øjeblikket stor interesse for fitness blandt de unge. Som eksempler på fritidsaktiviteter nævnes fitness 2 gange om ugen i Fields med medarbejdere Taekwondo Japansk (sprogundervisning) politisk engageret atletik (medlem at Sparta) løbetræning Zumba madlavning Hvordan understøttes de fælles relationer, når beboerne benytter forskellige kommunikationsmåder? Hvordan sikre I, at beboerne udvikler og vedligeholder sociale relationer i og uden for tilbuddet? Hvilke fester og traditioner er der gennem året? Ledelse og medarbejdere oplyser, at det ikke er aktuelt, idet alle beboerne har verbalt sprog. Det oplyses, at det er gennem aktiviteter, at de unges relationer udvikles og styrkes. Medarbejderne er opmærksomme på, at støtte de unges relationer til skolekammerater og hvem de i øvrigt omgås. En af forudsætningerne for at bo på Haraldslund er at de unge er interesseret i et dagtilbud, som kan være skole eller arbejde. Medarbejderne opfordrer de unge til fritidsaktiviteter. Ledelse og medarbejdere oplyser, at der er faste traditioner på Haraldslund og nævner som eksempler: andefest (Mortens aften) advent og julepynt julefest med pårørende juleteatertur med efterfølgende tivolibesøg fastelavn biograf i kælderen landskampe er samlingspunkt foran tv Anmeldt tilsyn 2010 Side 3 af 6

4 de unges fødselsdag fejres (særlig fest ved 18 års fødselsdag) sommerfest Hvad sker der i weekenden, er der særlige traditioner? Hvordan forholder botilbuddet sig til fritidsaktiviteter, der for personalet er grænseoverskridende? Det oplyses, at der ikke er faste traditioner, de unge kobler fra og slapper af, sover længe og spiser fælles brunch. De unge dyrker deres fritidsinteresser som for eksempel fitness og rulleskøjteløb m.m.. Udover diverse aktiviteter besøger de unge deres familie og venner, eller de modtager selv besøg på Haraldslund. Det oplyses, at de indbyrdes taler om de unges adfærd, der kan virke overskridende. Der er en løbende drøftelse om overskridende adfærd. Ledelsen oplyser, at medarbejderne skal have mulighed for at tale om det, de gør i deres arbejde. Som eksempel nævnes der unge drenge, der vil have kropsmassage af medarbejdere. For nogle medarbejdere kan de unges støjende adfærd i det offentlige rum være grænseoverskridende. 2. Aktiviteter i og omkring nærmiljøet. Beskriv hvilke muligheder for fritidsaktiviteter der er i nærmiljøet og på selve tilbuddet ud fra konkrete eksempler (Ledelse og medarbejderrepræsentanter deltager) Spørgsmål Svar Indgår nærmiljøet som en aktiv medspiller i beboernes fritid? (Kulturelle arrangementer, motion, koncerter, udstillinger, foredrag, biografture, kirkelige handlinger etc.) Ledelse og medarbejdere oplyser, at beboerne benytter det lokale nærmiljø og nævner følgende eksempler bibliotek biograf Bagsværd sø med bål og roning sportsaktiviteter foto ture i naturen Lyngbystorcenteret Lyngby Hovedgade gudstjeneste i Lyngby kirke indkøb i lokal Netto og Super Best banken massage og fysioterapi Benytter beboeren de lokale faciliteter som læge, tandlæge, klub og handelsliv? Sker der et samarbejde mellem dagtilbuddet /arbejdet eller andre omkring fritidsaktiviteter? Det oplyses, at de unge blandt andet benytter lokal læge, tandlæge og kommunal tandpleje, og at de unge handler lokalt ind. Ledelse og medarbejder oplyser, at der i høj grad samarbejdes med de unges dagtilbud, sko- Anmeldt tilsyn 2010 Side 4 af 6

5 le, produktionsskole(ballerup Herlev produktionsskole), fritidstilbud og arbejdspladser m.m.. Medarbejderne har løbende kontakt med kontaktpersonerne på dag- og fritidstilbuddene, hvor det drøftes, hvordan de unge trives, og hvad de aktuelt skal have af støtte. Det forventes, at de unge tager del i samfundet og har tilknytning til det omkringliggende miljø. Medarbejderne oplyser endvidere, at der er et positivt samarbejde med det lokale erhvervsliv med henblik på at modtage de unge i erhvervspraktik som f. eks pædagogmedhjælper, skraldemand, gartner. For at ansvarliggøre de unge og integrere dem i samfundet, stiller medarbejderne bl.a. krav om, at de benytter offentlige transportmidler til deres skole og øvrige dagtilbud. De unge profiterer af dette og acceptere kravet. Har I eksempler på, at der er fritidsaktiviteter der ikke kan opfyldes, og hvori består så begrænsningerne? Mener I, at de fysiske rammer på tilbuddet er tilstrækkelige i forhold til aktiviteter, der er behov for? Det oplyses, at der kan være økonomiske begrænsninger. Der kan være tale om aktiviteter der er meget dyre, eller at den unges ønsker om at deltage i mange aktiviteter. Der kan også være tale om, at aktiviteten kræver uforholdsmæssig lang transporttid. Det er godt at være fysisk aktiv, men medarbejderne er opmærksomme på, at det ikke tager overhånd, og de vejleder og støtter de unge, der kan have tvangspræget træning, hvor de ikke selv kan begrænse sig. Ledelse og medarbejdere oplyser, at de fysiske rammer er tilstrækkelige såvel udendørs som indendørs. 3. Brugerindflydelse og fritidsaktiviteter Spørgsmål Afholdes der beboermøde og hvor ofte og med hvilket indhold? Svar Medarbejder oplyser, at der afholdes ungdomsmøde hver 14. dag og at mødekulturen er udviklet over tid. Mødet afholdes med en dagsorden, som hænges på opsalgstavlen 14 dage før mødet, så de unge selv kan skrive forslag til emner. Medarbejderne skriver emner på, når det er aktuelt. Ordstyrer funktionen og referatet udarbejdes af de unge med støtte fra medarbejdere. Anmeldt tilsyn 2010 Side 5 af 6

6 Eksempler på punkter på dagsordenen kan være menu til aftensmad hvad tid står man op om morgenen, og hvad tid går man i seng om aftenen. Der tales om emnet i stedet for at lave regler forslag om ferieture aktiviteter huslige praktiske regler diskuteres sund mad (opfordret af medarbejdere) Er der tilbud om ferie og weekendture? Ledelse og medarbejdere oplyser, at de i 2010 ikke har været på en samlet ferietur, men at der har været afholdt weekendture til Berlin og Sverige. I 2011 tages der på fælles skitur til Norge. Beboere over 18 år betaler selv for turen. Hvorledes sikrer I, at beboerne har indflydelse på tilrettelæggelsen af ferie og weekendture? Hvad gør tilbuddet for at sikre, at beboere der ikke kommunikerer verbalt, kan få tilgodeset deres ønsker om fritidsaktiviteter og fritidsinteresser? Hvilke metoder og værktøjer anvendes i dagligdagen til at støtte beboeren i at sætte oplevelser og begivenheder ind i et historisk perspektiv? Er det en aktivitet, at beboeren beskæftiger sig med stereotype handlinger i længere perioder? I givet fald hvorfor? Har alle brugere gavn af ustruktureret fritid, hvor brugeren selv skal tage initiativet? Hvis I som personale boede her, ville I være tilfreds med de muligheder tilbuddet tilbyder af aktiviteter og vil jeres valg af brug af fritid være accepteret? Medarbejderen oplyser, at de unge har indflydelse på ferie og weekend ture gennem ungemødet. På mødet besluttes, hvor der tages hen. Den detaljerede tilrettelæggelse sker på særlige feriemøder. De unge er altid inddraget i tilrettelæggelsen. Der afholdes ikke ferie på Haraldslund, uden at de unge er inddraget. Medarbejderen oplyser, at det ikke er aktuelt, idet alle beboere har verbalt sprog og verbalt kan kommunikere om, hvad de ønsker at beskæftige sig med af fritidsaktiviteter. Medarbejderen oplyser, at de unges oplevelser og begivenheder bearbejdes verbalt gennem samtaler. Der laves individuelle fotobøger med kommentar for de unge, når det er aktuelt. Medarbejderne oplyser, at stereotype handlinger ikke er aktuelle for målgruppen. Medarbejderen oplyser, at de fleste unge er i stand til at forvalte deres fritid. For nogle unge kan det være et problem at aktivere sig selv, og dette er en del af behandlingen. Medarbejderne oplyser, at de rammer og forhold der er på Haraldslund er optimale for de unge. Både forældre og søskende har spontant og uopfordret givet udtryk for at det må være rart at bo Haraldslund. Anmeldt tilsyn 2010 Side 6 af 6

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Kamager

Anmeldt tilsyn 2010 Kamager Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Kamager Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Tematiseret tilsyn - fritidsaktiviteter Dato for tilsyn: 25. August

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé 6 2630 Tåstrup Telefon 43 35

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere