Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Tandskadeankenævnet"

Transkript

1 2011

2 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011

3 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed Formål Sammensætning Sagsbehandling Aktivitet Økonomi Flere oplysninger... 8 Kapitel 2: Talmæssige- og statistiske oplysninger Modtagne, afsluttede og verserende sager Tandskadeankenævnets afgørelser Oversigt over sagsbehandlingstiden Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011 Tandskadeankenævnets medlemmer Formand: Bo von Eyben, prof., dr. jur. Næstformand: Karen-Inger Bast, direktør i Patientforsikringen Nævnets øvrige medlemmer: Regitze Buchwaldt, ankenævnsmedarbejder i Forbrugerrådet Flemming Nielsen, direktør i Region Sjælland Claus Palmgren, tandlæge Jørgen Casparij, tandlæge (til 30. juni 2011) Erling Kristensen, tandlæge (pr. 1. juli 2011) Henrik Nielsen, overtandlæge Konsulenter for Tandskadeankenævnet: Prof., dr. odont. Palle Holmstrup og fra 1. september 2011 tillige Lektor, ph.d. Lene Baad-Hansen Fra sekretariatet: Direktør Mette Heegaard Pia Lindholm, cand.jur. Iben Larsen, nævnssekretær Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar

4 Kapitel 1 Tandskadeankenævnets virksomhed 1 Tandskadeankenævnets virksomhed 1.1 Formål En væsentlig forudsætning for den særlige patientforsikringsordning på tandlægeområdet var, at retssikkerheden for de behandlede sager blev den samme som i den øvrige del af primærsek tor en, hvor afgørelser kan indbringes til Patientskadeankenævnet. Tandskadeankenævnet er derfor sammensat og arbejder ud fra samme principper som Patientskadeankenævnet. Codans afgørelse af patientforsikringssager kan indbringes for Tandskadeankenævnet af patienten, tandlægen eller andre, der har retlig interesse i afgørelsen. Tandskadeankenævnet fungerer således som ankeinstans på helt samme måde, som Patientskadeankenævnet fungerer for afgørelser truffet af den offentlige patientforsikring. Tandskadeankenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. 1.2 Sammensætning 1 formand, der skal være jurist og opfylde kravene til at kunne udnævnes til lands - dommer eller være fastansat universitetslærer i Retsvidenskab 1 repræsentant, fra Patientforsikringen eller Patientskadeankenævnet 3 tandlæger udpeget af Tandlægeforeningen 1 repræsentant fra Forbrugerrådet 1 repræsentant fra Danske Regioner Deltagelse af repræsentanter fra Forbrugerrådet og Danske Regioner sikrer varetagelse af forbrugerinteresser, og repræsentanten fra Patientforsikringen eller Patientskadeankenævnet sikrer ensartethed i afgørelserne i forhold til øvrige patientskader. Endelig sikres der med denne sammensætning paritet i nævnet. Tandskadeankenævnet har prof., dr. jur. Bo von Eyben som formand. Professor, dr. odont. Palle Holmstrup fra Tandlægeskolen, Københavns Universitet er ansat som odontologisk konsulent i Tandskadeankenævnets sekretariat. Pr. 1. sep tember 2011 blev Lektor, ph.d. Lene Baad- Hansen fra Tandlægeskolen, Aarhus Universitet tillige ansat som odontologisk konsulent i Tandskadeankenævnets sekretariat. 1.3 Sagsbehandling Fristen for indbringelse af klage over afgørelser truffet af Tandlægeforeningens Patientforsikring er 3 måneder. Der kan dog dispenseres herfra, når der foreligger særlige grunde hertil. Sagsbehandlingen tager sigte på at tilvejebringe bedst mulig belysning af sagernes såvel tandlægefaglige som juridiske aspekter. Endvidere lægges der vægt på, at sagerne kan blive afgjort hurtigst muligt, og at afgørelserne udformes på en måde, så de er forståelige både for tandlægerne og patienterne. Sagsbehandlingen er omfattet af de forvaltningsretlige regler, og der tilsigtes åbenhed og gennemskuelighed for alle sagens parter. Nævnet foretager en fuldstændig efterprøvelse af den afgørelse, der er påklaget. En klage behøver ikke at være begrundet, men normalt vil det være angivet, hvad klageren ønsker at opnå med klagen. Nævnet er imidlertid ikke bundet heraf. Hvis nævnet f.eks. finder, at behandlingen har haft yderligere skadefølger end dem, Codans afgørelse omfatter, kan nævnet uanset manglende påstand herom tilkende erstatning og så herfor eller eventuelt hjemvise sagen til fornyet behandling hos Codan. Nævnet kan omvendt frakende patienten en tilkendt erstatning, selv om patienten har klaget med henblik på tilkend else af yderligere erstatning. Hvis f.eks. Codan har tilkendt delvis erstatning for en tand, der mistes i forbindelse med en rodbehandling (f.eks. erstatning for et implantat med fradrag for, hvad restaurering af tanden ville have kostet), og patienten klager over dette fradrag, kan resultatet blive, at nævnet vurderer, at tanden fra starten var ubehandelig, således at der ikke foreligger en erstatningsberettigende skade. I sager, der ikke frembyder tvivl, kan der træffes afgørelse af formanden. Dette omfatter navnlig sager, der alene vedrører erstatningsudmålingen, rent juridiske spørgsmål (f.eks. om kravet er forældet), anmodning om genoptagelse af en tidligere afgjort sag og sager, hvor der er spørgsmål om dispensation fra overskridelse af klagefristen. De fleste afgørelser fra Codan bliver stadfæstet i nævnet. Andelen af afgørelser, der blev ændret, var i sager svarende til 25,2%, hvilket er en mindre andel end i Repræsentanter for Codan kan deltage som observatører i nævnets møder og herved orientere sig om diskussioner om de mere principielle spørgsmål, som sagerne måtte rumme. Nævnet har således f.eks. haft indgående drøftelser af vurderingen af méngraden ved nerveskader (i forbindelse med bedøvelser, udtrækning af visdomstænder m.v.), som udgør en væsentlig del af sagerne. I tilfælde, hvor nævnet vil pålægge den skadevoldende tandlæge at indbetale et beløb, der svarer til udgifterne ved omgørelse af et mangelfuldt arbejde, som er gået tabt ved skaden, men hvor Codan ikke har taget stilling til dette spørgsmål (f.eks. fordi Codan ikke fandt, at der forelå, en erstatningsberettigende skade), træffes afgørelsen først efter, at tandlægen har haft lejlighed til at udtale sig om spørgsmålet. Endvidere gives tandlægen mulighed for at kræve spørgsmålet forelagt for to uafhængige tandlægefaglige konsulenter ligesom i tilfælde, hvor en sådan afgørelse påtænkes truffet af Codan. Det er fortsat vurderingen, at et særskilt system til behandling af tandskadesager er en hensigtsmæssig ordning, fordi disse sager oftest adskiller sig væsentligt fra andre patientskadesager. Forskellen er navnlig, at tandskader tit kan udbedres, hvorfor erstatning for udgifterne hertil oftest er den eneste, relevante erstatningspost, og at behandlingen såvel den skadevoldende som den skadesudbedrende - ikke er vederlagsfri. Patientens økonomiske situation efter skaden skal derfor sammenholdes med, hvad der skulle være betalt, hvis skaden ikke var sket. Samtidig opstår der spørgsmål om, hvorvidt den skadevoldende behandling har været så mangelfuld, at tandlægen har fortabt sin ret til honorar herfor. Disse problemer opstår sædvanligvis ikke ved skader på de offentlige sygehuse eller ved skader hos privatpraktiserende læger m.v. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved nævnet var i 2011 på 6 måneder. Dette er en stigning i forhold til sidste år. Hertil skal det bemærkes, at der er modtaget 46 sager svarende til 17,4% mere i 2011 end i Den forøgede sagsbehandlingstid beror dog hovedsaligt på forhold, som nævnet og sekretariatet ikke har indflydelse på, herunder navnlig indhentelse af oplysninger, f.eks. journaler, røntgenbilleder m.v. Antallet af verserende sager ved udgangen af 2011 steg med 40 sager svarende til 37,4% i forhold til 2010, hvilket bl.a. skyldes den stigende sagstilgang. Det blev derfor besluttet i sommeren 2011 at påbegynde forberedelserne til oprettelse af yderligere et nævn. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed, men kun for domstolene inden for en frist på 6 måneder fra afgørelsen. Der er ikke adgang til at anlægge sag mod tandlægen m.v. efter almindelige erstatningsregler, før muligheden for at opnå erstatning fra Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring er blevet afprøvet. I løbet af 2011 verserede der 10 retssager mod Tandskadeankenævnet, hvoraf alene 2 af disse blev afsluttet i Begge sager blev hævet af sagsøger, inden retten traf afgørelse. 1.4 Aktivitet Nævnet har afholdt 11 møder i 2011 med typisk 20 sager på hvert møde. Dog blev der på mødet i marts behandlet 40 sager på grund af den øgede tilgang af sager. Der blev i 2011 i alt modtaget 310 sager svarende til ca. 16% af de sager, Codan traf afgørelse i i 2011 og afsluttet 270 sager. 17 sager blev afgjort ved formandsafgørelse, svarende til en andel på 6,3%. Sagerne til nævnet forberedes af sekretariatet, der gennemfører en høring over det, der fremkommer i forbindelse med klagen. Sagen forelægges derefter for nævnets odontologiske kon- Kapitel 1 Tandskadeankenævnets virksomhed 6 7

5 sulent, og på dette grundlag udarbejder sekretariatet en indstilling, der danner grundlag for drøftelser og beslutning i nævnet. I efteråret/ vinteren 2011 tog nævnet kontakt til Landstandlægenævnet for at afklare problematikken vedrørende sager, hvor der i forbindelse med rodbehandling knækkede en rodfil, som principielt kunne udbedres ved en fornyet kirurgisk rodbehandling, men hvor tandlægen i stedet for valgte at trække tanden ud og erstatte denne med et implantat. Landstandlægenævnet er enig med Tandskadeankenævnet om, at spørgsmålet i disse tilfælde er, om tandlægens arbejde kan betragtes som ikke-honorarværdigt, således at patienter kan kræve tilbagebetaling af det erlagte honorar for implantatbehandling. Tandskadeankenævnet har endvidere i gennem de seneste par år været involveret i Arbejdsskadestyrelsens revidering af méntabellen, hvilket er resulteret i, at Arbejdsskadestyrelsen har revideret punkt A.1.4. ved udgivelsen af ny méntabel pr. 1. januar Endelig har nævnet haft drøftelse med Sundhedsstyrelsen, om patientjournaler, herunder især røntgenbilleder, kan kræves udleveret i original. Spørgsmålet er blevet forelagt for ministeriet. 1.5 Økonomi Det tilstræbes at holde omkostningerne så lave som muligt til nævnets funktion og under hensyntagen til sekretariatets drift. Ankenævnet har et samlet budget på ca. 4,4 mio. kr., inklusive honorarer og administration. 1.6 Flere oplysninger Flere oplysninger om Tandskadeankenævnet findes på Hjemmesiden indeholder bl.a. årsberetning, forretningsorden, lovgrundlag samt afgørelser. Figur 2. Fordeling af sager de sidste 5 år i grafisk fremstilling. 350 Nye sager Afsluttede sager Verserende sager Kapitel 2 Talmæssige- og statistiske oplysninger Kapitel 2 Talmæssige- og statistiske oplysninger 2 Talmæssige- og statistiske oplysninger 2.1 Modtagne, afsluttede og verserende sager Nævnet modtog 310 sager i 2011, hvilket er en stigning på 17,4% i forhold til 2010 og afsluttede 270 sager. Af disse blev 17 sager afsluttet ved formandsafgørelse svarende til 6,3% af årets afsluttede sager. Derudover er der modtaget 14 genoptagelsesanmodninger, hvoraf 12 blev Figur 1. Fordeling af sager de sidste 5 år. afsluttet i Nævnet modtog ligeledes 9 anker, hvor Codan har truffet en ny afgørelse efter nævnets tidligere behandling af sagen. 6 af disse blev afsluttet i Der var 147 verserende sager ved udgangen af 2011, hvilket er en stigning på 37,4% i forhold til Oprettet år Nye Sager Afsluttede Sager Verserende sager 2.2 Tandskadeankenævnets afgørelser I 2011 blev 178 sager svarende til 65,9% af de ankede sager - stadfæstet, af disse blev 25 sager svarende til 9,3% hjemsendt til 1. instans. Figur 3. Ankens resultat i %. Der blev ændret 68 sager svarende til 25,2% af afgørelserne, ophævet 18 sager svarende til 6,7% af afgørelserne og 6 sager blev afvist svarende til 2,2% af afgørelserne (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) Afgørelsen stadfæstet 75,1 80,2 68,3 64,3 65,9 Afgørelsen ændret 21,6 18,5 28,0 33,0 25,2 - heraf hjemsendt til 1. instans 5,4 9,9 9,0 8,0 9,3 Forligt efter anmeldelsen 2,2 1,2 0,4 0, Ophævet/henlagt 0,5 0,0 0,4 0,0 6,7 Afvist 0,5 0,0 2,5 2,7 2, Som det fremgår af tabellen, har der i forhold til 2010 været et fald på ca. 8% i antallet af sager, hvor nævnet har ændret Codans afgørelse. Umiddelbart er der ikke en entydig forklaring på faldet, men som man i øvrigt kan se ud af tabellen, har ændringsprocenten varieret over tid. I øvrigt har der været en stor stigning i antallet af anker, hvor patienten/tandlægen senere frafaldt sin anke, inden sagen blev behandlet på et nævnsmøde. 8 9

6 Kapitel 2 Talmæssige- og statistiske oplysninger 2.3. Oversigt over sagsbehandlingstiden Figur 4. Sagsbehandlingstid i akkumuleret % i måneder fra ankesagens startdato til sagsafslutning. Måneder <1 0,9 1,2 0 1,7 3,0 <2 2,8 4,8 0,8 3,4 5,2 <3 4,7 6,6 2,1 10,3 7,8 <4 12,1 7,8 9,9 31,9 19,3 <5 27,1 16,9 19,8 51,7 43,0 <6 46,7 57, ,0 57,0 <9 83, ,3 90,5 90,4 <12 91,6 92,8 93,4 95,7 96,3 <18 96,3 98,2 99,2 99,1 97,0 <24 99, ,6 100,0 98,1 <36 99, ,1 > ,0 Som det fremgår af tabellen, lykkedes det i 2010 at nedbringe sagsbehandlingstiden i forhold til de foregående år på trods af en stigende tilgang af nye anker. I 2011 har der dog været en lille stigning i sagsbehandlingstiden, som bl.a. skyldes den fortsatte stigning af nye anker og en mindre ophobning af sager i forbindelse med etablering af endnu et ankenævn. Figur 5. Sagsbehandlingstid i akkumuleret % i måneder fra ankesagens startdato til sagsafslutning. Sagsbehandlingstid i ,4 96,3 97,0 98,1 98,1 100,0 Antal sager i % 43,0 57,0 19,3 3,0 5,2 7,8 <1 <2 <3 <4 <5 <6 <9 <12 <18 <24 <36 >36 Antal mdr. 10

7 Sekretariat Telefon Telefax Adresse Svanemøllevej 85, 2. sal DK-2900 Hellerup

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N R. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I

5.1. AFSLAG FORDI SKADEN IKKE SKYLDES EN OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN 5.2. AFSLAG FORDI FORMUESKADE IKKE ERSTATTES 5.3. ERSTATNING FOR PERSONSKADE I c56%(5(71,1*)25 )5$(567$71,1*61 91(7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( /29*581'/$*(7 1 91(766$00(16 71,1* 7$/0 66,*(23/

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere