Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD"

Transkript

1 Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d

2 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9 Ordning for dagrenovation 4 10 Ordning for papiraffald Ordning for papaffald Ordning for glasemballageaffald Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Ordning for genbrugspladser Ordning for PVC-affald Ordning for imprægneret træ Ordning for farligt affald Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Ordning for bygge- og anlægsaffald Ordning for storskrald Ordning for haveaffald Ordning for grenaffald til flishugning 28 Bilag 1: Bilag 1 Adgangsforhold og indretning af standplads til affaldsstativer og -beholdere 29 Bilag 2: Bilag 2 - Bestemmelser for afbrænding af have/parkaffald 31 Bilag 3: Bilag 3 - Beskrivelse af miljøboksordning 32

3 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Hillerød Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen. 2 Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen). 3 Definitioner De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse. Derudover anvendes følgende definitioner: Husholdninger: Alle typer af boliger til sommer- eller helårsbenyttelse, herunder: Énfamiliehus (haveboliger): En helårsbolig, der er beliggende i parcel-, række-, kæde- eller dobbelthus, såsom villa og rækkehus, hvor der er individuel afhentning af affald ved husstanden. Side 1

4 Etagebolig: En bolig, der er beliggende i en ejendom med mindst to etager (stueplan og 1. sal) og med mindst to boliger på hver etage, hvor der er afhentning af affald fra fælles opsamlingssteder (affaldsgård el.lign.). Tæt/lav-bebyggelse: En samlet bebyggelse bestående af kæde- og/eller rækkehuse, hvor der er afhentning af affald fra fælles opsamlingssteder (affaldsgårde el.lign.). Sommerboliger, herunder sommerhuse og kolonihaver. Beholder: Den sæk, beholder, nedgravede beholdere, vippe-container, m.v., som bruges på ejendommen, eller som er placeret centralt til at opsamle affald og genanvendelige materialer i. Standplads: Det sted, hvor borgere og grundejere placerer affaldet, herunder beholdere, på ejendommen. 4 Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Hillerød Kommunes hjemmeside. 5 Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Side 2

5 6 Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 7 Bemyndigelse Kommunalbestyrelsen har bemyndiget forvaltningen og Hillerød Forsyning til at træffe afgørelser efter dette regulativ. 8 Ikrafttrædelse Regulativet træder i kraft den Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for husholdningsaffald af 1. oktober 2012 Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune af 15. december Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den Borgmester Kirsten Jensen Formand for Miljø- og Teknikudvalget Tue Tortzen 9 Ordning for dagrenovation Side 3

6 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen. Dagrenovation er: - Mad- og køkkenaffald (kød og grøntsager o. lign. som er bionedbrydeligt). - Restaffald (kartoner, snavset papir, pap og plast o. lign.). Dagrenovation må ikke indeholde affald, der i henhold til dette regulativ skal frastorteres til genanvendelse eller specialbehandling. 9.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringer dagrenovation. Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen, hvor borgeren og grundejeren frembringer dagrenovation. For ejendomme, som kun må benyttes til beboelse i tiden 1. april til 30. september, kan afhentning af dagrenovation i vinterhalvåret afmeldes. 9.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation indsamles ved den enkelte husstand eller fra fælles opsamlingssteder ved etageboliger, tæt/lavbebyggelser, sommerhuse og kolonihaver. Hvis der er fælles opsamlingssteder, skal grundejeren selv forestå indsamling af dagrenovation fra de enkelte boliger til et fælles opsamlingssted, hvorfra affaldet hentes ved kommunens foranstaltning. Det kræver dog kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse til en sådan fælles indsamling. Grundejeren skal i så fald oplyse kommunen navn og telefonnummer på en kontaktperson, der har ansvar for håndteringen af affaldet i bebyggelsen. Ordningen vil blive ændret løbende fra 1. april 2014, hvor der indføres nye beholdere i énfamiliehuse. Særligt for parcel- og rækkehuse (Énfamiliehuse): Private borgere og grundejere i énfamiliehuse skal i løbet af 2014 sortere dagrenovation i to fraktioner: Side 4

7 - mad og køkkenaffald - restaffald Særligt for etageboliger: Etageboliger får i 2014 afhentet usorteret dagrenovation. Etageboliger kan efter 1. januar 2015 vælge at sortere dagrenovation i to fraktioner: - mad- og køkkenaffald - restaffald Særligt for sommerhuse, kolonihaver mv.: Sommerhuse, kolonihaver og ubebyggede grunde får afhentet usorteret dagrenovation. Borgeren og grundejeren kan kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsen. Hvis hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller tilhold af skadedyr på ejendommen eller naboejendomme, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod hjemmekompostering på den pågældende ejendom. 9.4 Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation. Særligt for parcel- og rækkehuse (Énfamiliehuse): Beholderen for énfamiliehuse er indtil 1. april 2014 som standard et 125 liter sækkestativ til usorteret dagrenovation. Når ordningen for sortering af dagrenovation er implementeret, anvendes som standard en 190 liter beholdere pr. bolig til restaffald og en 140 liter beholder til mad- og køkkenaffald. Særligt for etageboliger: Beholderen for etageboliger er indtil 1. januar 2015 som standard 660 liter beholdere til dagrenovation. Pr. 1. januar 2015 kan etageboliger ændre standard til 660 liter beholder til restaffald og 400 liter beholder til mad- og køkkenaffald. Særligt for sommerhuse, kolonihaver mv.: Beholderen for sommerhuse er indtil 1. april 2014 som standard et 125 liter sækkestativ til dagrenovation. Side 5

8 I løbet af 2014 ændres standard for sommerhuse til en 240 liter beholder til usorteret dagrenovation. Beholderen for kolonihaver er som standard 660 liter beholder til dagrenovation. Særligt om levering mv.: Beholdere og sækkestativer leveres af, tilhører og vedligeholdes af Hillerød Forsyning. Dog gælder, at helt eller delvist nedgravede beholdere/affaldssystemer etableres og vedligeholdes af grundejer selv. Nedgravede beholdere/affaldssystemer mv. skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af den, der har givet anledning til skaden. Sække til stativer leveres af kommunen. Såfremt affaldssækken indeholder affald på tømningstidspunktet, leverer og monterer renovatøren en ny, tom sæk. Der leveres ikke en ny sæk, hvis der intet affald er. Hvis borgere og grundejere i enkeltstående tilfælde har mere dagrenovation end, det tilmeldte antal beholdere kan rumme, kan der købes sække mærket EKSTRA af kommunen. Fyldte EKSTRA sække stilles ved siden af beholderen. Levering og håndtering af EKSTRA sække er inkluderet i prisen. Der kan ikke benyttes andre sække til ekstra affald. Der kan købes op til 10 EKSTRA sække pr. år. Gebyr for EKSTRA sække fremgår kommunens gebyrblad. Bionedbrydelig køkkenpose til mad- og køkkenaffald leveres af kommunen. Det påhviler desuden borgere og grundejeren at efterkomme de bestemmelser, som kommunalbestyrelsen træffer til sikring af beholdere. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere. 9.5 Kapacitet for beholdere Til indsamling af dagrenovation (sorteret eller usorteret) benyttes følgende beholdere: 80 liter 90 liter 110 liter 120 liter 125 liter (sæk) 140 liter Side 6

9 180 liter 190 liter 240 liter 260 liter (udfases) 300 liter (udfases) 400 liter 600 liter (udfases) 660 liter 770 liter (udfases) 800 liter (udfases) Maxi-containere af forskellige størrelser Nedgravede beholdere af forskellige størrelser Det påhviler borgeren og grundejeren, at der altid er tilmeldt tilstrækkeligt volumen og opsamlingsmateriel til indsamlingen, således at der ikke sker overfyldning. Borgeren og grundejeren skal meddele kommunen, hvis den tilmeldte volumen skal ændres. Kommunen kan give vejledning om tilstrækkeligt antal og typer af beholdere samt om tømningsfrekvensen af disse. Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere volumen - i form af flere eller ændrede beholderstørrelser, således at overfyldning undgås. Ekstrasække, til anvendelse i situationer hvor der kortvarigt er behov for større kapacitet, kan leveres mod betaling af ydelsen. 9.6 Anbringelse af beholdere Bestemmelserne om standpladser, placering af opsamlingsmateriel og indretning af adgangsveje har til formål at sikre, at ordningen kan fungere i praksis herunder, at der kan afhentes affald på ejendommene i kommunen uden, at renovationsmedarbejderne kommer til skade. Side 7

10 Borgere og grundejere skal placere beholderen således, at den er umiddelbart synlig på ejendommen og let tilgængelige for afhentning på tømningsdagen. Beholdere skal stilles, så håndtagene vender ud mod renovationsmedarbejderne. Ved etageboliger med affaldsrum og lukkede depotrum i kælderniveau skal grundejeren foranstalte, at beholder anbringes i terrænniveau på afhentningsdagen. Se bilag 1 om adgangsforhold og indretning af standplads til beholder. Hvis retningslinjerne i bilag 1 ikke kan overholdes, skal borgeren og grundejeren stille beholder ved ejendommens skel mod vej/fortovskant, let tilgængeligt og synligt, senest kl på afhentningsdagen. Borgeren eller grundejeren skal i disse tilfælde efter tømning af beholder selv køre beholderen tilbage til standpladsen eller selv sætte ny sæk i stativet. Efter aftale med kommunen kan der etableres fællesløsninger i rækkehusbebyggelser, hvor der ikke er plads til individuelle løsninger. Følgende krav for fællesløsninger skal opfyldes: - Bebyggelsen skal have en viceværtfunktion, der skal sørge for orden, renhold og snerydning. Kontaktoplysninger på viceværten skal oplyses til kommunen. - Adgangsregler i bilag 1 skal overholdes. - Afregning for fællesløsning opkræves hos den, der har tinglyst adkomst til ejendommen. I tilfælde hvor kravene til adgangsvejen ikke kan overholdes fuldt ud - eksempelvis ved fredede ejendomme og ejendomme, hvor det ikke er muligt at ændre forholdene -, kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning og kun under helt særlige omstændigheder meddele dispensation. Kommunalbestyrelsen kan pålægge grundejeren en anden placering af beholderen eller sækkestativet. 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Beholderne anvendes til dagrenovation, restaffald og mad- og køkkenaffald. Emballering af mad- og køkkenaffald må kun ske med bionedbrydelig pose. Hvis borgere og grundejere vil fore beholdere, skal dette ske med bionedbrydelig sæk. Beholdere må ikke fyldes mere end, at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Beholdere, herunder eventuelt affaldssække, må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Den fyldte affaldssæk må ikke veje mere end 15 kg. Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt. Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående skriftligt varsel tilmelde yderligere enheder således, at overfyldning undgås. Hvis borgere og grundejere i enkeltstående tilfælde har mere affald, end det tilmeldte antal beholdere kan rumme, skal kommunen kontaktes for nærmere aftale om ekstra afhentning. Side 8

11 Ved gentagne tilfælde, hvor borgeren eller grundejeren har behov for ekstra afhentning af affaldet, skal der tilmeldes en tilsvarende større beholderkapacitet. Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt være emballeret, inden anbringelse i beholderen. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholderen, herunder eventuelt affaldssæk. Låget på beholdere og affaldsstativer må, medmindre disse er anbragt under nedstyrtningsskakt, kun være åbent under påfyldning og tømning. Låget skal være fastmonteret og skal slutte tæt. 9.8 Renholdelse af beholdere Borgeren og grundejeren er ansvarlig for renholdelse af stativer og beholdere således, at der ikke opstår uhygiejniske forhold. 9.9 Afhentning af dagrenovation Afhentningsfrekvensen for ordningen fastsætte af kommunalbestyrelsen. Beholder med usorteret dagrenovation tømmes som udgangspunkt en gang om ugen på en fast ugedag. Beholdere med restaffald eller mad- og køkkenaffald tømmes som udgangspunkt på skift en gang hver 2. uge på en fast ugedag. Kommunalbestyrelsen kan dog under hensyn til de hygiejniske forhold, kapacitetsforhold, plads på ejendommen og ruteplanlægning fastsætte anden afhentningsfrekvens. I forbindelse med søn- og helligdage eller ved vinterforhold og andre vejrforhold, der forhindrer den regelmæssige afhentning, kan der ske forskydninger i de ordinære afhentningsdage. Affaldet afhentes normalt i tidsrummet mellem kl og Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige situationer eller for særlige lokaliteter dispensere fra de anførte tidspunkter. På helligdage kan indsamlingen foregå fra kl. 5.00, da modtageanlæggene lukker tidligt. Der indsamles dagrenovation/restaffald på såvel hverdage som helligdage (dog ikke almindelige søndage), undtagen 25/12 og 1/1. Afhentning af dagrenovation fra sommerhuse finder sted én gang om ugen i perioden 1. april til 30. september, og én gang hver 2. uge i perioden 1. oktober til 31. marts. For lovlig helårsbeboelse i sommerhuse finder afhentning af dagrenovation sted én gang om ugen hele året. Afhentning af dagrenovation fra kolonihaver finder sted én gang om ugen i perioden 1. april til 30. september. Side 9

12 Fyldte sække mærket EKSTRA" medtages sammen med den ordinære afhentning af affaldet. Fyldte ekstra sække skal stilles ved sækkestativ eller beholder. Hvis affaldet ikke er blevet sorteret korrekt eller bestemmelserne i 9 i øvrigt ikke er overholdt, kan renovatøren efter nærmere aftale med kommunen undlade at afhente affaldet. Hvis bestemmelserne i 9 ikke er overholdt, og affaldet derfor ikke er blevet afhentet, skal borgeren eller grundejeren bringe forholdene i orden, før affaldet kan afhentes ved næste ordinære afhentning. F.eks. ved fejlsorteringer skal borgeren eller grundejeren sørge for korrekt sortering og aflevering af affaldet. Hvis bestemmelserne i 9 ikke er overholdt, og affaldet derfor ikke er blevet afhentet, og borgeren eller grundejeren ikke har bragt forholdene i orden, kan kommunalbestyrelsen foranstalte forholdene bragt i orden på grundejerens bekostning. Som dokumentation for evt. ikke overholdte bestemmelser er renovatøren eller kommunen berettiget til at tage billede af de pågældende forhold. Klage over manglende tømning på normal tømningsdag, og borgeren eller grundejeren ikke er blevet informeret om årsagen hertil, skal hurtigst muligt meddeles til kommunen. Vinterforhold: Renovatøren har ikke pligt til at afhente sække og tømme beholdere ved den ordinære kørsel, hvis der ikke er udført sne og glatførebekæmpelse på adgangsvejen, jf. Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Hillerød Kommune og Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Affald, der ikke er medtaget ved den ordinære afhentning, vil blive hentet ved den næste ordinære afhentning, under forudsætning af at adgangsforholdene er blevet bragt i orden. Ekstra affald kan emballeres i sække, der tages med ved den næste ordinære afhentning. Der ydes ikke refusion for forsinkede afhentninger Tilmelding/afmelding Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Ved tilmelding til ordningen, ændring af beholderantal og beholderstørrelse skal grundejeren henvende sig til kommunen. Hvis en ejendom forventes ubeboet/ubenyttet i mere end 3 måneder, kan der ved ledighedsperiodens start ske afmelding af beholdergebyret. Der kan ikke foretages afmelding af grundgebyret. Borger/grundejer har pligt til at kontrollere, at det beløb, der fremgår af opkrævningen, svarer til det antal beholdere, der faktisk tømmes, både antal og størrelse. Det er borger/grundejers ansvar, at oplysningerne om antal beholdere, der faktisk tømmes, både antal og størrelse er korrekte. Er der uoverensstemmelser, skal der straks rettes henvendelse til kommunen. Regulering af affaldsgebyret finder ikke sted i situationer, hvor det ikke har været muligt at hente affaldet for eksempel på grund af vejrlig, arbejdskonflikt med videre. Side 10

13 10 Ordning for papiraffald 10.1 Hvad er papiraffald Papiraffald er alle rene og tørre papirmaterialer, som er velegnet til genanvendelse. Eksempelvis: Aviser, ugeblade, reklamer, brevpapir, rudekuverter og telefonbøger Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er organiseret som henholdsvis: En bringeordning: Genanvendeligt papir bringes til papircontainere, der er opstillet på udvalgte standpladser i kommunen og på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings opland. Flere husstande/etageboliger er fælles om større beholdere/containere til papiraffald. Der må ikke efterlades andet affald i eller omkring de opstillede beholdere/containere til papiraffald. En henteordning: Genanvendeligt papir anbringes i papirbeholdere, som er opstillet ved parcelog rækkehuse Beholdere Det påhviler borgeren og grundejeren ved parcel- og rækkehuse i Hillerød Kommune at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald. Det påhviler øvrige borgere og grundejere i Hillerød Kommune at benytte de opstillede containere ved etageejendomme og ved dagligvarebutikker samt på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings opland. Til opsamling af papiraffald kan der vælges beholdere og containere af varierende størrelse. Side 11

14 Beholdere og containere leveres af, tilhører og vedligeholdes af Hillerød Forsyning. Grundejeren kan pålægges at betale udgifter til udskiftning eller reparation af opsamlingsmateriel, hvis det bortkommer eller bliver beskadiget Renholdelse af beholdere Borgeren og grundejeren er ansvarlig for renholdelse af beholdere, så krav til betjening og rottesikring m.v. opfyldes Afhentning af papiraffald Kommunalbestyrelsen fastsætter frekvens for afhentning af papiraffald ved parcel- og rækkehuse. Frekvensen er fastsat til hver 5. uge. For afhentning af papiraffald i containere på udvalgte standpladser fastsætter Hillerød Forsyning frekvensen efter behov. Se bilag 1 om adgangsforhold og indretning af standplads til affaldsstativer og beholdere. Bestemmelserne om standpladser, placering af opsamlingsmateriel og indretning af adgangsveje har til formål at sikre, at ordningen kan fungere i praksis, herunder at der kan afhentes affald på ejendommene i kommunen, uden at renovationsarbejderne kommer til skade. I tilfælde hvor kravene til adgangsvejen ikke kan overholdes fuldt ud - eksempelvis ved fredede ejendomme og ejendomme, hvor det ikke er muligt at ændre forholdene -, kan By og Miljø efter ansøgning og kun under helt særlige omstændigheder meddele dispensation. 11 Ordning for papaffald 11.1 Hvad er papaffald Papaffald er alle rene og tørre papmaterialer, som er velegnet til genanvendelse. Eksempelvis: papkasser og anden papemballage, bølgepap og karton 11.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Side 12

15 11.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning. Det påhviler enhver borger og grundejer i Hillerød Kommune at benytte de opstillede containere ved etageejendomme og ved dagligvarebutikker samt på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings opland. Der må ikke efterlades andet affald i eller omkring de opstillede beholdere /containere til papaffald. For afhentning af papaffald i containere fastsætter Hillerød Forsyning frekvensen efter behov. 12 Ordning for glasemballageaffald 12.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Eksempelvis: Glas indeholdende rødbeder, asier, champignon, honning og andre madvarer samt vinflasker, spiritusflasker, saftflasker m.v Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning. Det påhviler enhver borger og grundejer i Hillerød Kommune at benytte de opstillede kuber/genbrugsbeholdere til flasker og glas ved etageejendomme og ved dagligvarebutikker samt på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings opland. I kuber/genbrugsbeholdere til flasker og glas må der ikke afleveres plastflasker, porcelæn, keramik, hærdet glas, spejlglas, vinduesglas, el-pærer, lysstofrør, metal, plastlåg, hvide (ikke gennemsigtige) flasker samt fyldte flasker og glas. Der må ikke efterlades andet affald i eller omkring de opstillede kuber/genbrugsbeholdere til flasker og glas. For afhentning af glasaffald i containere fastsætter Hillerød Forsyning frekvensen efter behov. Side 13

16 13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved metalemballageaffald forstås eksempelvis dåser til drikkevarer (uden pant) og konservesdåser. Metalemballager skal være skyllede og tomme Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Det påhviler enhver borger og grundejer i Hillerød Kommune at håndtere genanvendeligt metalemballageaffald via en af følgende ordninger. Genanvendeligt metalemballageaffald hentes 4 gange om året ved den enkelte husstand i forbindelse med indsamling af storskrald, jf. 22. Kasserede genstande af metal kan afleveres i storskraldsordningen sammen med det genanvendelige metalemballageaffald, undtaget herfor er dog autodele. Metalemballageaffald kan også afleveres på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings opland, jf Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Genanvendeligt plastemballageaffald opdeles i hård plastemballage, f.eks. plastdunke, plastbøtter og plastflasker, og blød plastemballage, f.eks. plastfolie og plastposer. Plastemballagerne skal være skyllede og tomme og må ikke have indeholdt farlige kemikalier. Side 14

17 14.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Det påhviler enhver borger og grundejer i Hillerød Kommune at håndtere genanvendeligt plastemballageaffald via en af følgende ordninger. Genanvendeligt plastemballageaffald hentes 4 gange om året ved den enkelte husstand i forbindelse med indsamlingen af storskrald, jf. 22. Plastemballageaffald kan også afleveres på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings opland, jf Ordning for genbrugspladser Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladserne til modtagelse af affald Hvem gælder ordningen for Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladsrne i I/S Vestforbrændings opland til modtagelse af affald Adgang til genbrugspladser Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt kg) med tilhørende trailer har adgang til genbrugspladserne. Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal borgeren eller grundejeren, hvis kommunalbestyrelsen anmoder om det, dokumentere, at denne er bosiddende i en af I/S Vestforbrændings interessentkommuner, hvilket eksempelvis kan ske ved forevisning af sygesikringsbevis el.lign. Side 15

18 15.3 Sortering på genbrugspladser På genbrugspladserne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren. Undtaget herfra er dog: Dagrenovation og andet let fordærveligt affald Radioaktivt affald Eksplosivt affald På nogle genbrugspladser modtages endvidere ikke: Klinisk risikoaffald Støvende asbest Alle former for farligt affald fra virksomheder Pladspersonalet kan endvidere afvise læs pga. kapacitetsmæssige problemer. Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne. Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. 16 Ordning for PVC-affald 16.1 Hvad er PVC-affald PVC-affald omfatter to fraktioner genanvendeligt PVC og ikke-genanvendeligt PVC. Genanvendeligt PVC: F. eks. vandrør, tagrender, nedløbsrør, elektrikerrør og kabel-bakker etc. Ikke-genanvendeligt PVC: F. eks. vinylgulve, regntøj, voksduge, tagfolier, badebol-de, persienner, kælke, grammofonplader, toiletsæder, altankasser og haveslanger etc Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen. Side 16

19 16.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en bringeordning. Det påhviler enhver borger og grundejer i Hillerød Kommune at bringer PVC-plast til en container på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings opland. By og Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til PVC-plast. 17 Ordning for imprægneret træ 17.1 Hvad er imprægneret træ Imprægneret træ er kasseret træ, der er behandlet med imprægneringsmidler indeholdende fx krom, kobber, arsen (CCA), tin og kreosot Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Ordningen er en bringeordning. Det påhviler enhver borger og grundejer i Hillerød Kommune at bringer imprægneret træ til en container på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings opland. By og Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til imprægneret træ. 18 Ordning for farligt affald 18.1 Hvad er farligt affald Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som Side 17

20 udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen, hvad der henregnes til farligt affald Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen, hvor der frembringes farligt affald Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning og en bringeordning. Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. Det påhviler den enkelte borger at håndtere og opbevare farligt affald, så det ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Farligt affald skal emballeres forsvarligt og mærkes tydeligt om indholdets art. Ved forsvarlig emballering forstås, at beholderen skal være modstandsdygtig over for affaldets påvirkning samt så stærk og tæt, at beholderen kan tåle normale påvirkninger under transport. De forskellige affaldsfraktioner må ikke sammenblandes og skal så vidt muligt afleveres i den originale emballage. Henteordning: Ved enfamiliehuse kan den enkelte husstand få udleveret en miljøboks til farligt affald og småt elektronik. Miljøboksen afhentes og udskiftes op til 4 gange om året. Ordningen er nærmere beskrevet i bilag 3. Udtjente batterier og småt elektronikaffald kan også bortskaffes ved andre ordninger, som beskrevet i 20. Ved etageboliger og tæt/lav bebyggelser med fælles opsamlingssted kan ejendommen tilmeldes miljøskabsordningen, hvor affaldet afleveres i et miljøskab i bebyggelsen. Grundejer har pligt til at oplyse kommunen navn og telefonnummer på en kontaktperson, der har ansvaret for håndteringen af det farlige affald i bebyggelsen. Den ansvarshavende person skal gennemgå en grundig vejledning foranlediget af kommunalbestyrelsen i håndtering af farligt affald i bebyggelsen. Side 18

21 Bringeordning: Borgere og grundejere kan aflevere farligt affald på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings opland, se 14. Farligt affald skal afleveres direkte til personalet på genbrugspladsen Beholdere Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i original emballage. Miljøboksordningen i enfamiliehuse: Det påhviler grundejeren at anskaffe/modtage de af kommunalbestyrelsen anviste miljøbokse til farligt affald. Miljøbokse leveres af, tilhører og vedligeholdes af kommunen. Miljøskabe, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren. Miljøskabsordningen i etageboliger og tæt/lav bebyggelser: Det påhviler grundejeren at anskaffe/modtage de af kommunalbestyrelsen anviste miljøskabe til farligt affald. Miljøskabe leveres af, tilhører og vedligeholdes af kommunen. Miljøskabe indrettes efter kommunalbestyrelsens anvisninger. Miljøskabe, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder brand, hærværk eller misbrug, erstattes af borgeren og grundejeren Anbringelse af beholdere Miljøboksordningen i enfamiliehuse: Miljøboksene anbringes som beskrevet i bilag 3. Miljøskabsordningen i etageboliger og tæt/lav bebyggelser: Miljøskabe anbringes efter kommunalbestyrelsens anvisninger Anvendelse og fyldning af beholdere Miljøboksordningen i enfamiliehuse: Miljøboksene anvendes og fyldes som beskrevet i bilag 3. Miljøskabsordningen i etageboliger og tæt/lav bebyggelser: Borgere og grundejere skal aflevere farligt affald til den ansvarshavende person, som skal sortere affaldet efter kommunalbestyrelsens retningslinjer. Side 19

22 18.7 Renholdelse af beholdere Miljøboksningen i enfamiliehuse: Grundejere er ansvarlige for renholdelse af miljøbokse. Miljøskabsordningen i etageboliger og tæt/lav bebyggelser: Grundejere er ansvarlige for renholdelse af miljøskabe og beholdere til miljøskabe, så krav til betjening opfyldes, og så der ikke opstår uhygiejniske forhold og spild af affald til omgivelserne Afhentning af farligt affald Miljøboksningen i enfamiliehuse: Miljøboksene afhentes som beskrevet i bilag 3. Miljøskabsordningen i etageboliger og tæt/lav bebyggelser: Afhentningen af farligt affald fra miljøskabe sker efter samarbejde mellem grundejeren og kommunen Øvrige ordninger Medicin, kanyler og termometre med kviksølv kan ligeledes afleveres på apotekerne. Malingsrester mv. kan ligeledes afleveres hos de fleste farvehandlere. 19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) 19.1 Hvad er WEEE WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Ved elektriske og elektroniske produkter forstås i hovedsagen alle produkter, som virker ved elektrisk strøm i form af batterier og / eller ledning. By og Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til WEEE. Side 20

23 19.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. WEEE skal udsorteres i følgende fraktioner: 1. Store husholdningsapparater, f.eks. vaskemaskiner, tørretumblere og komfurer 2. Kølemøbler, f.eks køleskabe og frysere 3. Små husholdningsapparater, f.eks. fjernsyn, PC ere, elkedler, telefoner, musikanlæg, elektrisk værktøj og legetøj 4. Skærme og monitorer 5. Lyskilder, f.eks. lamper, lysstofrør og sparepærer. Det påhviler enhver borger og grundejer i Hillerød Kommune at håndtere WEEE via en af følgende ordninger: Via den kommunale storskraldsordning, jf. 22. Undtaget er de dele af WEEE, som er betegnet farligt, f.eks. lysstofrør og sparepærer. Via aflevering på genbrugspladsen, jf. 15. Køleskabe, elektriske frituregryder mv. skal inden bortskaffelse være tømt for eventuelt indhold af madvarer Øvrige ordninger Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet. 20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Side 21

24 Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineretet som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator. Bærbare batterier er eksempelvis batterier fra: - Legetøj, lommelygter, radioer - Ure, høreapparater, postkort med lyd, lommeregner - Kameraer og småt elektronik - Genopladelige batterier til mobiltelefoner, el-værktøj Kommunen vejleder om, hvad der er bærbare batterier og småt WEEE Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i Hillerød Kommune, hvor borgeren frembringer bærbare batterier, akkumulatorer og småt elskrot (WEEE) Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning og en bringeordning. Bærbare batterier og småt elektronik som fx mobiltelefoner, ure, el-tandbørster mv. skal udsorteres og afleveres til korrekt håndtering. Det indsamles ved følgende metoder: - Poseordning: Affaldet afleveres separat i poser ovenpå dagrenovationsbeholdere som en del af dagrenovationsordningen, jf. 9. Når posen ønskes afhentet, lukkes den med en knude og lægges synligt på beholderen til dagrenovation på tømningsdagen eller dagen før. Gælder for enfamiliehuse. - Genbrugspladsordning: Batterier og småt elektronik kan også afleveres på genbrugspladsen. - Detailhandelsordning: Bærbare batterier kan endvidere afleveres til butikker, der tilbyder at modtage/tilbagetage dette. - Større batterier som bilbatterier skal afleveres til forhandlere eller på genbrugspladsen Beholdere Batterier og småt elektronik skal pakkes i en gennemsigtig plastpose, fx en 4-liters frysepose. Side 22

25 20.5 Anbringelse af beholdere For enfamiliehuse anbringes på låget af dagrenovationsbeholderen, og posen lukkes med en knude, når den ønskes afhentet Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer Den lukkede plastikpose bliver hentet sammen med dagrenovation/restaffald. 21 Ordning for bygge- og anlægsaffald 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder) Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Inden gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder, hvor den samlede affaldsmængde overstiger 1 ton, eller hvis affaldet stammer fra en renoverings- eller nedrivningsopgave, som omfatter over 10 m2, påhviler det affaldsproducenten at indgive skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen vedrørende affaldet fra aktiviteten. Der skal på kommunalbestyrelsens anmodning afgives fyldestgørende oplysninger om mængden og arten af frembragt og bortskaffet affald, og der skal kunne fremvises dokumentation for benyttet indsamler eller transportør. Borgere og grundejere bringer selv mindre mængder uforurenet bygge- og anlægsaffald til en af genbrugspladserne i I/S Vestforbrændings opland. Side 23

26 22 Ordning for storskrald 22.1 Hvad er storskrald Følgende affald er omfattet af storskraldsordningen: kasserede indbo og inventar (som ville falde ud, hvis hus og have blev vendt på hovedet, eller som man ville tage med ved flytning). Herunder: - papaffald, herunder papemballageaffald, jf plastaffald, herunder plastemballageaffald, jf metalaffald, herunder metalemballageaffald, jf Hård PVC, f.eks. havemøbler, jf Kasserede elektriske og elektroniske apparater og udstyr (WEEE), jf Stort og småt forbrændingsegnet affald, bl.a. flamingo, plast (undtaget genanvendeligt plastemballage), møbler, tæpper og madrasser - Deponeringsegnet affald, bl.a. keramik, porcelæn, blød PVC, imprægneret træ - Farligt affald, jf. 18 Byggeaffald indgår ikke i storskraldsordningen. I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen, hvad der indgår i storskraldsordningen Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringer storskrald Beskrivelse af ordningen Borgere og grundejere skal sortere storskrald i de i 23.1 nævnte affaldsfraktioner. Enfamiliehuse og tæt/lav bebyggelser uden fælles opsamlingssteder: Storskrald indsamles ved husstandene 4 gange om året. Tilmelding til afhentning af storskrald skal meddeles kommunen senest mandag i ugen før den annoncerede afhentningsdato. Etageboliger og tæt/lav bebyggelser: Indsamling af storskrald fra fælles opsamlingssteder ved etageboliger og tæt/lav bebyggelser sker efter aftale med kommunalbestyrelsen. Hvis der er fælles opsamlingssteder, skal grundejeren oplyse kommunen navn og telefonnummer på en kontaktperson, der har ansvar for håndteringen af affaldet i bebyggelsen. Side 24

27 22.4 Beholdere Enfamiliehuse og tæt/lav bebyggelser uden fælles opsamlingssteder: Storskrald placeres adskilt i de enkelte fraktioner på fortovet på følgende måde: - Alle mindre genstande skal være emballeret i klare plastsække. - Pap skal bundtes og bindes med holdbar snor af naturfibre. Etageboliger og tæt/lav bebyggelser med fælles opsamlingssteder: Storskrald indsamles i beholdere eller løst placeret og adskilt i de enkelte fraktioner som beskrevet i Ved etageboliger og boliger i tæt/lav bebyggelse skal det aftales med kommunen, hvor storskraldet skal stilles, herunder evt. aftaler om fælles opsamlingssteder Kapacitet for beholdere Borgere og grundejere skal sikre, at beholderkapaciteten opfylder borgerens og grundejerens behov. Hvis der sker ændringer i borgerens og grundejerens behov, skal borgeren og grundejeren oplyse kommunen herom og tilmelde hhv. afmelde et passende beholdervolumen. Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt Anbringelse af beholdere Enfamiliehuse og tæt/lav bebyggelser uden fælles opsamlingssteder: Storskrald skal stilles på fortovet eller i rabatten inden kl på afhentningsdagen, dog tidligst 2 dage inden afhentningsdagen. Placering må ikke genere fodgængere og kørende trafik. Hvis lokale forhold ikke muliggør overholdelse af placeringsreglerne, kan grundejeren træffe aftale med kommunen om en alternativ placering. Etageboliger og tæt/lav bebyggelser med fælles opsamlingssteder: Ved afhentning af affaldet fra fælles opsamlingssteder skal grundejeren placere affaldet således, at det er let tilgængeligt for afhentning. Se bilag 1 om adgangsforhold og indretning af standplads til beholder Anvendelse og fyldning af beholdere Side 25

28 Plastsække må ikke fyldes mere end, at de kan samles i toppen i forbindelse med afhentning. Beholdere må ikke fyldes mere, at låget kan lukkes tæt, og affaldet ikke klemmes fast i beholderen Renholdelse af beholdere Borgere og grundejere er ansvarlige for renholdelse af beholdere og standpladser Afhentning af storskrald Afhentningsfrekvensen for ordningen fastsættes af kommunalbestyrelsen. I forbindelse med helligdage eller ved vinterforhold og andre vejrforhold, der forhindrer den regelmæssige afhentning, kan der ske forskydninger i de ordinære afhentningsdage uden, at dette kan medføre refusion af gebyret Øvrige ordninger Storskrald kan ligeledes afleveres på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings opland. 23 Ordning for haveaffald 23.1 Hvad er haveaffald Ved haveaffald forstås eksempelvis: Grene, buske og stauder Afklippet græs og blade Ukrudt Haveaffald omfatter kun plantedele og ikke sten og jord. Desuden er trærødder, træstammer og forarbejdet træ ikke omfattet. Side 26

29 23.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen, hvor borgeren frembringer haveaffald Beskrivelse af ordningen Indsamling af haveaffald sker med henblik på kompostering. Enfamliehuse: Haveaffald indsamles ved husstandene 2 gange om året. Tilmelding til afhentning af haveaffald skal meddeles kommunen senest mandag i ugen før den annoncerede afhentningsdato. Grene må maksimalt have en længde på 2 meter og en diameter på 10 cm. Blade, græs og lignende skal lægges i bunke. Haveaffald skal samles i en bunke og må ikke kommes i kasser eller sække. Haveaffald skal stilles på fortovet eller i rabatten inden kl på afhentningsdagen, dog tidligst 2 dage før afhentningsdagen. Placeringen må ikke genere fodgængere og kørende trafik. Haveaffald skal kunne afhentes med grab, og det skal der for være frit placeret og må ikke være placeret under luftledninger eller lignende forhindringer. Etageboliger og tæt/lav bebyggelser med fælles opsamling: Ved etageboliger og boliger i tæt/lav-bebyggelse skal det aftales med kommunen, hvor haveaffaldet skal lægges, herunder evt. aftaler om fælles opsamlingssteder. Hvis der er fælles opsamlingssted for haveaffaldet, skal grundejeren oplyse kommunen navn og telefonnummer på en kontaktperson, der har ansvar for håndteringen af affaldet i bebyggelsen. Haveaffald skal kunne afhentes med grab, og det skal der for være frit placeret og må ikke være placeret under luftledninger eller lignende forhindringer. Hvis lokale forhold ikke muliggør overholdelse af placeringsreglerne, kan grundejeren træffe aftale med kommunalbestyrelsen om en alternativ placering Øvrige ordninger Haveaffald kan ligeledes afleveres på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings opland. Afbrænding af haveaffald er kun tilladt på vilkår beskrevet i bilag 2. Side 27

30 24 Ordning for grenaffald til flishugning 24.1 Hvad er grenaffald til flishugning Friske grene med en diameter på 1-10 cm og længere end 1 m. Må ikke indeholde træ-rødder, bambus, blade, græs og hækafklip Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for alle borgere og grundejere i kommunen Beskrivelse af ordningen Flishugning af grenaffald foretages ved husstandene 2 gange om året. Tilmelding til flishugning af grenaffald skal meddeles kommunen senest mandag i ugen før den annoncerede dato. Grenene skal lægges i bunker med den tykke ende samme vej. Grenaffaldet skal lægges på fortovet eller i rabatten inden kl på dagen for flishugning, dog tidligst 2 dage før. Placeringen må ikke genere fodgængere og kørende trafik. Ved etageboliger og boliger i tæt-lav bebyggelse aftales det med kommunen, hvor grenaffaldet skal lægges Øvrige ordninger Grenaffald kan afleveres på en af de kommunale genbrugspladser i I/S Vestforbrændings opland. Rent, tørt træ kan afbrændes på særligt indrettede bålpladser, jf. bilag 2. Side 28

31 Bilag 1: Bilag 1 Adgangsforhold og indretning af standplads til affaldsstativer og -beholdere Bilag 1 Adgangsforhold og indretning af standplads til affaldsstativer og -beholdere I dette bilag fastsættes supplerende bestemmelser om adgangsforhold og indretning af standplads til affaldsstativer og beholdere (opsamlingsmateriel) hos husstande/ejendomme i Hillerød Kommune. Bestemmelserne om standpladser, placering af opsamlingsmateriel og indretning af adgangsveje har til formål at sikre, at der ikke ved opbevaringen og bortskaffelsen af affald sker forurening af luft, vand eller jord i forbindelse med udøvelsen af den kommunale indsamlingsordning. Adgangsveje til opsamlingsmateriel Affaldssække skal kunne transporteres med sækkekærre. Afstanden fra renovationsvognens mulige holdeplads til standplads skal være så kort som mulig og må højest være 25 m. På kotelet-grunde må afstanden fra renovationsvognens holdeplads til standplads dog være højest 45 m. I tæt/lav bebyggelse, hvor der er anlagt stisystem eller veje, der ikke kan befærdes af renovationsbilen, regnes afstanden fra standplads til eventuel fællessti/-vej. Adgangsvejen skal være jævn og plan og uden trin og stigninger med en fast belægning af f.eks. fliser, asfalt eller komprimeret grus. Jord, græs, løse perlesten, løst grus eller lignende anses ikke for at være fast belægning. I etageejendomme, hvor affaldssække og containere mv. er placeret i kældre vil affald kun blive indsamlet, hvis adgangsvejene gør det muligt. Hvis adgangsvejene indrettes efter Arbejdstilsynets anvisning, vil affaldet altid blive indsamlet. Adgangsvejen skal være indrettet på en måde og have en højde og bredde, der gør, at renovatøren frit og uhindret kan få adgang til standpladsen. Der må ikke være forhindringer på adgangsvejen som f.eks. løse hunde eller vagt og alarmsystemer. Der må kun være én låge eller dør på adgangsvejen, og denne skal kunne betjenes i oprejst stilling og kunne stå åben ved egen hjælp. Standpladser for opsamlingsmateriel Alt opsamlingsmateriel til husholdningsaffald skal placeres på et jævnt, plant og fast underlag af fliser, asfalt eller lignende. Der skal være en frihøjde over stativer og containere og et frit areal foran og på sider af stativer, så renovatøren frit og uhindret og med sækkekærre kan afhente og montere sækkene. Hvis der er flere stativer på samme adresse, skal disse være placeret ved siden af hinanden under hensyn til den nødvendige fribredde på siderne. Standpladser for containere skal være af en sådan størrelse, at renovatøren frit og uhindret kan manøvrere containerne ved tømning. Side 29

32 Stativer og containere, der er opstillet i affaldsrum eller containergårde skal placeres efter ovennævnte bestemmelser. I etageejendomme, hvor opsamlingsmateriel er placeret i kældre vil affald kun blive indsamlet, hvis adgangsvejene gør det muligt. Hvis adgangsvejene indrettes efter Arbejdstilsynets anvisning, vil affaldet altid blive indsamlet. Øvrige forhold vedrørende standpladser og adgangsveje Standpladser og adgangsveje skal være velbelyste. Buske og træer skal beskæres, således at bestemmelserne om fri og uhindret adgang ad adgangsveje er overholdt. I vinterperioden skal der ryddes for sne, og der skal gruses i nødvendigt omfang. Kørevej for renovationsbiler: Adgangskørevejen for renovationsbiler skal være af en sådan beskaffenhed, at den tåler renovationbilernes tunge tryk. Vejens bredde, eventuelle stigninger på vejen og manglende beskæring af buske og træer må ikke være en hindring for kørsel med og læsning på renovationsbilerne. Side 30

UDKAST AF 18. JUNI 2015

UDKAST AF 18. JUNI 2015 Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 18. JUNI 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013

Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Gladsaxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 18.04.2013 Side 1 af 53 Indhold 1 Formål... 8 2 Lovgrundlag... 8 3 Definitioner... 8 4 Gebyrer... 8 5 Klage m.v.... 8 6 Overtrædelse og

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse og straf... 4

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune. Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2013 2 Regulativ for husholdningsaffald Sorø Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Formål 3

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-10-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

UDKAST AF 8. SEPTEMBER

UDKAST AF 8. SEPTEMBER Albertsl lund Kommunee REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD UDKAST AF 8. SEPTEMBER 20155 Læsevejledning Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet,

Læs mere

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hjørring Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-10-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Forslag Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Forslag 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

9.6 Anbringelse af beholdere

9.6 Anbringelse af beholdere 8 Regulativ for husholdningsaffald (25. februar 2011) NB! Forkert underskrift. 9.3 Beskrivelse af ordningen Dagrenovation og dagrenovationslignende affald, der ikke bliver indsamlet med henblik på genanvendelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation

Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald. 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9 Ordning for dagrenovation 1 9 Ordning for dagrenovation Uddrag fra Regulativ for husholdningsaffald 9.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, der

Læs mere

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Greve Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-09-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2014 Forslag til regulativ for husholdningsaffald Miljø Esbjerg Kommune 18-06-2014 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Randers Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 12-08-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19

Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Referat af ekstraordinær Generalforsamling 20. april 2016 i Nybringe Grundejerforening Kaningården kl. 19 Formanden bød velkommen og gav en kort forklaring, for hvorfor der var indkaldt til ekstraordinær

Læs mere

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014

Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Marts 2014 Esbjerg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 3 5 Klage m.v... 3 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse 3 9

Læs mere

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vallensbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-09-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejle Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål... 1 2 Lovgrundlag... 1 3 Definitioner... 1 4 Gebyrer... 2 5 Klage m.v.... 2 6 Overtrædelse og straf... 3 7 Bemyndigelse... 3

Læs mere

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Jammerbugt Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 13-12-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 3 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 4 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage

Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage Holbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Dragør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Dragør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Dragør Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bornholm Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald 2012

Regulativ for husholdningsaffald 2012 Regulativ for husholdningsaffald 2012 Indhold 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 5 4 Gebyrer... 5 5 Klage m.v... 5 6 Overtrædelse og straf... 5 7 Bemyndigelse... 5 8 Ikrafttrædelse... 5

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for husholdningsaffald Juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Helsingør

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016

FANØ KOMMUNE. Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 FANØ KOMMUNE Regulativ for husholdningsaffald af 1. marts 2016 i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse Nr. 1309 af 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner...

Læs mere

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gentofte Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 7 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2017 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Gebyrer...4 5 Klage m.v...4 6 Overtrædelse og straf...4 7 Bemyndigelse...4

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Assens Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. Halsnæs Kommune Regulativ for husholdningsaffald I Halsnæs Kommune Halsnæs september 2010 Slettet: april 1 af 37 Indholdsfortegnelse. Side 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Ordninger 7 5 Pligter og rettigheder

Læs mere

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE UDKAST TIL REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE...

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-03-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Gældende fra 28. september 2015 TEKNIK OG MILJØ Indhold Regulativ for husholdningsaffald INDLEDNING...2 I. GENEREL DEL...3 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3

Læs mere

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Rebild Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odense Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tårnby Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tårnby Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tårnby Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2016 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Århus Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skanderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2015 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Holbæk Kommune Regulativ for husholdningsaffald November 2007 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CMW HHU, LEC, FML CMW 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald. i Vordingborg Kommune

Regulativ for husholdningsaffald. i Vordingborg Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Vordingborg Kommune INDLEDNING 3 1 FORMÅL 4 2 LOVGRUNDLAG 4 3 DEFINITIONER 4 4 GEBYRER 5 5 KLAGE M.V. 5 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF 5 7 BEMYNDIGELSE 6 8 IKRAFTTRÆDELSE 6

Læs mere