VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg."

Transkript

1 VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation 66, 7,2 Elevens kompetencer

2 Indledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen er gennemført blandt Tech College s praktikpladsvirksomh i efteråret 202. Datagrundlag Der blev udsendt spørgeskema til samtlige virksomh - som har en igangværende elev/lærling fra Tech College ultimo august 202. Fordi spørgeskemaet benyttes af alle afdelinger på Tech College, er det muligt at sammenligne den enkelte uddannelses resultater med det gennemsnitlige resultat for eget College samt for hele Tech College. Videre er det for hvert indeks vist, hvilken uddannelse, der har den højeste score - tanken er, at det således er muligt at viden dele om eventuelle udviklingstiltag uddannelserne og collegerne imellem. I denne rapport fremgår hermed resultatet fra: o Colleget o Collegets uddannelser o Det samlede resultatet fra Tech College o Bp = Best practise (den uddannelse på skolen, som har fået den højeste score i det pågældende parameter) o colleget i 200. Er der under besvarelser på en uddannelse indgår besvarelserne i de samlede opgørelser (for det pågældende college og samlet for skolen), men der konkluderes ikke noget specifikt for uddannelsen. Ligeledes tages sådanne uddannelser heller ikke i betragtning ved vurdering af Bp (Best practise uddannelse). Spørgeskemaet Spørgeskemaet består af 3 spørgsmål. Spørgeskemaet er konstrueret med mulighed for uddybning, således at virksomhne kan kommentere og begrunde deres besvarelser. Dette har mange heldigvis også benyttet sig af, hvilket er med til at nuancere resultaterne (se spørgeskemaet og kommentarer i appendiks). Formål Formålet med undersøgelsen er, at give et overordnet billede af, hvordan virksomhne oplever samarbejdet med skolen. Ved at analysere virksomhnes besvarelser er det muligt, at synliggøre, hvilke indsatsområder de enkelte colleger og uddannelser med fordel kan vælge i sit arbejde for at fastholde og forbedre kvaliteten af undervisningen, samarbejde med virksomheden etc. Analyse Rapportens indhold Denne rapport indeholder en analyse af spørgeskemaundersøgelsens resultater, som omhandler i alt 7 måleparametre, hvor de vigtigste er: og. Dette er et udtryk for virksomhnes tilfredshed med skolen og loyalitet i forhold til at vælge - og anbefale skolen ift.. lærlinge/elever. Herudover er der tre indsatsparametre (parametre som erfaringsmæssigt har vist sig at have en påvirkning på tilfredshed og loyalitet). Disse indsatsparametre er: ) Administration og information, 2) Skoleperiodernes indhold og 3) Lærlingens/elevens kompetencer. Yderligere er der stillet spørgsmål til temaerne: Rekruttering og motivation. Rapportens opbygning For at skabe et overblik over resultaterne er svarene fra de enkelte spørgsmål - hvor virksomhne har sat kryds ud for én eller flere foruddefinerede svarkategorier - omregnet til et indekstal - som ligger mellem Det er vigtigt at påpege, at detaljerne forsvinder, når man arbejder med disse indeksværdier, og at man bør se på indeksværdierne sammen med de mere detaljerede svar (derfor skal indekstallene i rapporten analyseres sammen med de mange kommentarer). Indekstallene er dog gode til at give et overblik, og de giver et godt sammenligningsgrundlag. (Læs mere om beregninger af indeks m.m. i Appendiks). 2

3 Konklusion For denne undersøgelse ser svartallene således ud: Antal mulige svar Antal Svar Svarprocent Best practise (Receptionist-uddannelsen) ,8 Tech College , , , ,7 3 38, Automatik og proces 9,0, 0 9 6,9 4, 70,6 7,2 66, 60, 77, Administration og information Skoleperiodernes indhold Elevens kompetencer Motivation Rekruttering af elever Diagrammet viser virksomhnes vurdering af de 7 områder, som analyseres her i rapporten. Alle områder behandles i detaljer i rapporten. Her kan du se de specifikke spørgsmål, der har dannet de her viste resultater. Overordnet kan man sige, at s praktikvirksomh i høj grad er loyale over for skolen, og de er samtidig også rimeligt tilfredse. scorer over (eller på niveau) med skolens gennemsnit på de fleste indeks. Desværre er der kun besvarelse fra Automatik og proces, hvilket er et utilstrækkeligt datagrundlag at analysere udfra. Denne besvarelse vil derfor ikke fremstå seperat, som de andre uddannelser. Rapporten tegner et billede af, at generelt scorer høj på: - Skolens behandling af lærlingene generelt. - Undervisningens faglige niveau. - - og industrioperatøruddannelsens forkant med udviklingen Klarhed om, hvem industrioperatør-virksomhne skal rette henvendelse til på skolen vedr. lærlinge. - Passende information vedr. industrioperatør-lærlingenes arbejde i skoleperioderne. - Hjælp til papirarbejdet i forbindelse med indgåelse af uddannelses aftaler. - Skoleperiodernes indhold (her best practise blandt skolens colleger). - Elevernes kompetencer. Rapporten skitserer også et billede af, at der med fordel kan "sættes ind" i forhold til: - Planlægning og tilrettelægning af undervisningen hos data- og kommunikationsuddannelsen. - Skolens synlighed i praktikperioderne. - Information omkring lærlingens adfærd og resultater i skoleperioderne. - Kontakt-hyppighed mellem skolen og virksomhne. - Informationsniveauet omkring lærlingens arbejde i skoleperioderne for elektriker- og datavirksomh. 3

4 og og for uddannelser Gastronom Træfagenes byggeudd. Frisør Landbrugsudd. VVS Tandklinikassistent Smedeudd. Detailslagter Mekaniker Bygningsmaler Personvognsmekaniker Murer Tjener Kosmetiker Receptionist Diagrammet viser resultaterne for "" og "" fordelt på de enkelte uddannelser, som har deltaget i denne undersøgelse. Det er hermed muligt at sammenligne collegets uddannelser med Tech College s andre uddannelser. (Uddannelser med under besvarelser er her udeladt). Virksomhnes grad af tilfredshed og loyalitet med skolen kan inddeles i forskellige typer og for praktikvirksomh fra Ambassadør virksomh Har lav tilfredshed og middel til høj loyalitet. Trods den lavere tilfredshed - vælger de ofte at anbefale og genvælge praktikordningen, grundet en langvarige relationer til skolen. - virksomh Har både lav tilfredshed og loyalitet. De er højest sandsynligt på vej ud af samarbejdet. Udviser middel til høj tilfredshed og loyalitet (uden begge dog er høje på samme tid). virksomh Har middel til høj tilfredshed og lav loyalitet. De er kritiske og søger gerne andre skoler, hvis ordningerne forekommer mere fordelagtige. Ressourcemæssige forhold kan også være afgørende for vedligeholdelse af relationen. r Har høj tilfredshed og loyalitet. Den yderst positive holdning bevirker, at disse virksomh anbefaler praktikordningen til kollegaer, samarbejdspartnere og bekendte, og at virksomhne med stor sikkerhed vil fortsætte samarbejdet. De enkelte prikker i koordinatsystemet er et udtryk for én eller flere virksomh. Diagrammet skal derfor læses som et udtryk for, hvorledes virksomhne spr sig. Den relative fordeling af virksomhne indenfor hver af de kategorier fremgår af nedenstående cirkeldiagram. 4

5 Virksomhedstyper Virksomhedstyper Tech College Virksomhedstyper Virksomhedstyper Virksomhedstyper Virksomhedstyper Antallet af virksomh i cirkeldiagrammet er et udtryk for de virksomh, som har besvaret samtlige spørgsmål vedr. "tilfredshed og loyalitet". Derfor er antallet mindre end Antal svar som fremgår af side 3. Generelt har iøjnefaldende mange kernevirksomh. Set i forhold til skolens overordnede billede, så er der lidt færre "ambassadør" virksomh, men til gengæld lidt flere "trofaste" virksomh. Ser vi på de enkelte uddannelser er det meget positivt bemærkelsesværdigt, at data- og kom. uddannelsen kun har "kerne" og "ambassadør" virksomh. Her er altså tale om en solid og tryk skare af virksomh, som både er tilfredse og loyale overfor skolen. ne har en større andel "trofaste" virksomh, hvilket umiddelbart er positivt, fordi de hermed giver udtryk for, at de i nær fremtid fortsat forventer at ville have lærlinge fra skolen. "Kundepleje" er her dog nødvendigt, hvis de skal fastholdes på sigt.

6 Resultaterne for de enkelte spørgsmål i dette tema ser således ud: ,7 72, 63,0 6,9 60,3 8,2 66,0 Underspørgsmål til indeks: 6,9 60,8 62,2 62, 7, 66,7 Skolen er på forkant med udviklingen 64,7 62,3 64,8,0 66,7 6, Undervisningen er på et fagligt højt niveau 8,6 8,4 2,7,0 42,9 62, Undervisningen virker planlagt og tilrettelagt tilfredsstillende 69,4 70,8 67,7 68,8 6,9 69,3 Skolen giver generelt lærlingen en god behandling Bp (Lastv.mekaniker) 200 de 4 spørgsmål til højre. ligger på dette indeks en smule under skolens gennemsnit. Ser vi på de enkelte uddannelser, fremgår det af diagrammet, at elektrikerne faktisk ligger over, hvorimod data- og kom.udd. samt industrioperatørerne ligger en smule under. Generelt er virksomhne glade for den behandling lærlingen får på skolen, derudover synes der også at være tilfredshed med det faglige niveau (dog kunne det forbedres hos industrioperatørerne). Videre synes elektriker- og industrioperatøruddannelsen at være på godt forkant med udviklingen. Et indsatsområde som rapporten her peger på, er planlægning og tilrettelægning af undervisningen hos data- og kommunikationsuddannelsen. Resultaterne for de enkelte spørgsmål i dette tema ser således ud: Underspørgsmål til indeks: ,8 77,6 72, 77, 74,8 89,3 77,3 8,7 84,6 83,9 80,8 0 83,0 7,9 70,7 7,2 68,9 78,6 7,6 Bp (Tjener) 200 de 2 spørgsmål til højre. Forventer at tager en ny lærling fra skolen, når nuværende lærling afslutter Vil anbefale andre virksomh at tage lærlinge fra skolen scorer her over skolens gennemsnit, og der er bred opbakning fra de tre uddannelsers virksomh i forhold til at ville tage en ny lærling fra skolen, når nuværende lærling afslutter. Videre synes virksomhne i høj grad at ville anbefale andre virksomh en lærling fra skolen. Dette giver et trykt billede af virksomhnes tilknytning til skolen, hvor der er etableret et stabilt samarbejde nu og i fremtiden. 6

7 Faktorer der påvirker og Administration og information 0 Administration og information ,9 63,4, 4, 4,0 3,6 7, 87, 77,0 77, 82,6 40,8 47, 4,8 46,4 44,6 63,6 77, 6,4 7, 4,3 37,0 43,6 47,2 4, 7, 68,8,8, 4,0 47,4,4 34,7 47, 40,6 40, 4,0 44,0 36, Technology College Bp (Slagter) Administration og information de 6 spørgsmål til højre. Tiltrækkelig hjælp med papirarb. i med indgåelse af udd. Aftaler. Skolen er tilstrækkelig synlig i praktikperioderne Ved hvem de skal rette henvendelse til vedr. lærling Får passende omfang info. vedr. lærlings arbejde i skoleperioderne Får i passende omfang info. om lærling adfærd og resultater i skoleperioderne kontakt-hyppighed mellem skolen og virksomheden Technology College 200 Overordnet set scorer en smule under skolens gennemsnit på "Administration og information". Ser vi på de enkelte uddannelser er det bemærkelsesværdigt, at industrioperatørerne skiller sig positivt ud. De er generelt meget tilfredse - særligt er der helt klarhed om, hvem de skal rette henvendelse til vedr. lærlinge og de giver i udstrakt grad også udtryk for, at de får passende information vedr. lærlingens arbejde i skoleperioderne. Generelt er alle uddannelserne meget tilfredse med den hjælp de modtager i forbindelse med papirarbejde vedr. indgåelse af uddannelses aftaler. For hele kan der med fordel sættes fokus på at forbedre; - skolens synlighed i praktikperioderne. - information omkring lærlingens adfærd og resultater i skoleperioderne. - kontakt-hyppighed mellem skolen og virksomhne. Videre er elektriker- og data- og kom. virksomhne utilfredshed med informationsniveauet omkring lærlingens arbejde i skoleperioderne. Skoleperiodernes indhold , 7, 70,6 67,7 69,7 72, Skoleperiodernes indhold de 4 spørgsmål til højre. 6,7 69,6 9,8 63,3 6,0 60, 6, Skoleperiodernes indhold 62,7 72,9 62,8 64,6 8,3 64,7 De pratiske fag har det Skolen følger udviklingen rette fokus i forhold til inden for branchens de opgaver lærlingen får fagområder i virksomheden 62, 60,2 63,2 68,2 6, Skolen stiller tilstrækkelige krav til lærlingens adfærd og resultater 93,6 84,6 79,8 9,4 87, 84,6 97,2 Vægtning af de almindelige skolefag Bp (Tjener) 200 ligger pænt over skolens gennemsnit på dette indeks og er best practise blandt skolens andre colleger. Overordnet er elektriker-virksomhne mest tilfredse med indholdet i skoleperioderne, og særligt med vægtningen af de almindelige skolefag. 7

8 Elevens kompetencer , 69, 7,2 7,4 67,6 Elevens kompetencer de spørgsmål til højre. 69 7,9 63, 68,0 6,0 7,4 Elevens teoretiske viden om fagområdet Elevens kompetencer 70, 7,9 7,0 67,7 Elevens praktiske færdigh 64,2 69,6 69,3 6,0 6,2 Elevens almene færdigh 74,6 8,4 7,9 73, 77,3 69,8 Elevens engagement 72 88, 77, 74,0 78,4 69,8 Elevens opførsel generelt Bp (frisør) 200 Virksomhne er samlet set meget tilfredse med elevernes kompetencer, og dette i udpræget grad for datavirksomhne. Motivation ,3 66, 67, 67,8 64,3 Motivation 86,0 de 4 spørgsmål til højre. Virksomhedens motivation til at have lærlinge 66,2 73, 87, 70,6 72,4 72, 7,9 Interessant ifht. rekruttering 86 93,8 86,2 84, 8,0 8,7 83,3 6,3 6,0 63, 7,3 93,8 6,2 Det er nødvendigt ifht. Givtigt ifht. udvikling i at uddanne virksomheden fremtidens arbejdskraft 47,0 46,4 4 44,8 68,8 Økonomisk fordelagtigt 44, Bp (lastvognsmek.) 200 Generelt er s praktikvirksomh meget motiverede for at have lærlinge. Særligt er den fremtidige arbejdskraft samt rekruttering afgørende motivationsfaktorer. 8

9 Rekruttering de 2 spørgsmål til højre. 63,3 68,3 6,7 60, 9,4 60,2 6, Rekruttering Rekruttering af lærlinge 63,7 68,8 4, 9,9 62, 60,2 9, Virksomheden har let ved at få kvalificerede lærlinge 62,9 67,9 8,9 6,2 6,3 60,2 63, Virksomheden har et godt samarbejde med skolen om at rekruttere lærlinge Bp (Tandklinikass.) 200 Virksomhne giver i denne undersøgelse udtryk for, at de har relativt let ved at rekruttere lærlinge. Dels samarbejder de godt med skolen omkring rekruttering og dels mener de, at de generelt har let ved at få kvalificerede lærlinge. Rekrutteringsmetoder 3 2,0 Rekrutteringsmetoder (angivet i procent) 2 24, 23,,0,0 7, 2 7,7 9,0 8,0 Ansøgere henvender sig til virksomheden 8,0 6,8 8,2 2, Skolen sender mig relevante ansøgninger og/eller lærlinge til samtale 2,9 2,0 7,7 2, 2,6 2,7 Anbefalinger fra tidligere lærlinge 2,9 4,0 4, 9,9 3, 7,7 Jeg kontakter selv skolen for at få lærlinge,7 3,0 7, 6,, Lærlingen var allerede i virksomheden 2,0 4,3 7 4,8 7, 7,7 Jeg annoncerer selv efter lærlinge via annoncer,4,4 Andet 2,,6 200 Som det fremgår af diagrammet er der lidt forskellige traditioner hos de tre uddannelser for, hvordan virksomhne rekrutterer lærlinge. - og data-virksomh rekrutterer i høj grad ved, at lærlingene selv henvender sig til virksomhne, hvorimod industriteknikerne i høj grad gør brug af lærlinge som de allerede havde ansat i virksomheden. Der er også en del virksomh, som gør brug af selv at ringe til skolen for at få fat i en lærling. Dette kan også understøtte virksomhnes udsagn om, at de har en god kontakt til skolen, og ved hvem de skal henvende sig til desangående. 9

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2010

Virksomhedstilfredshed 2010 Virksomhedstilfredshed 2010 Spørgeskema Tekniske Skoler Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har med elever/lærlinge inden for

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Til Frederikshavn Boligforening Dokumenttype Rapport Dato Marts-April 2013 FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Revision Mia Lærke Christensen (MILC) Dato 6. april 2013 Udarbejdet af Kontrolleret

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Patienttilfredsundersøgelse November 2009

Patienttilfredsundersøgelse November 2009 Patienttilfredsundersøgelse November 2009 November 2009 Indhold Resumé... 3 Indledning... 5 Data... 6 Resultater... 6 Køns- og aldersfordeling... 7 Hvordan finder patienterne frem til klinikken... 7 Klinikkens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Praktik i udlandet hvad lærer eleverne?

Praktik i udlandet hvad lærer eleverne? Praktik i udlandet hvad lærer eleverne? Juni 2006 Praktik i udlandet hvad lærer eleverne? Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning...6 2.1 Elevernes tilfredshed med udlandsopholdet...6 2.3 Hvad kan eleverne

Læs mere

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Analyse af erfaringer fra tekniske og merkantile erhvervsskoler, der udbyder forberedende voksenundervisning (FVU) Danske Erhvervsskoler,

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere