VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker."

Transkript

1 VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1 Elevens kompetencer 1

2 Indledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen er gennemført blandt Tech College Aalborgs praktikpladsvirksomh i efteråret Datagrundlag Der blev udsendt spørgeskema til samtlige virksomh, som har en igangværende elev/lærling fra Tech College Aalborg ultimo august Fordi spørgeskemaet benyttes af alle afdelinger på Tech College Aalborg, er det muligt at sammenligne den enkelte uddannelses resultat med det gennemsnitlige resultat for eget college samt for Tech College Aalborg. Videre er det for hvert indeks vist, hvilken uddannelse, der har den højeste score. Tanken er, at det således er muligt at viden dele om eventuelle udviklingstiltag uddannelserne og collegerne imellem. I denne rapport fremgår hermed resultatet fra: o Colleget o Collegets uddannelser o Det samlede resultatet fra Tech College Aalborg o Best practise (den uddannelse på skolen, som har fået den højeste score i det pågældende parameter). o colleget 2012 Er der under 5 besvarelser på en uddannelse indgår besvarelserne i de samlede opgørelser (for det pågældende college og samlet for skolen), men der konkluderes ikke noget specifikt for uddannelsen. Ligeledes tages sådanne uddannelser heller ikke i betragtning ved vurdering af Best Practise. Spørgeskemaet Spørgeskemaet består af 35 spørgsmål. Spørgeskemaet er konstrueret med mulighed for uddybning, således at virksomhne kan kommentere og begrunde deres besvarelser. Dette har mange heldigvis også benyttet sig af, hvilket er med til at nuancere resultaterne (se spørgeskemaet og kommentarer i appendiks). Formål Formålet med undersøgelsen er at give et overordnet billede af, hvordan virksomhne oplever samarbejdet med skolen. Ved at analysere virksomhnes besvarelser er det muligt at synliggøre, hvilke indsatsområder de enkelte colleger og uddannelser med fordel kan vælge i sit arbejde for at fastholde og forbedre kvaliteten af undervisningen, samarbejde med virksomheden etc. Analyse Rapportens indhold Denne rapport indeholder en analyse af spørgeskemaundersøgelsens resultater, som omhandler i alt 7 måleparametre, hvor de vigtigste er: og. Dette er et udtryk for virksomhnes tilfredshed med skolen og loyalitet i forhold til at vælge og anbefale skolen i forhold til lærlinge/elever. Herudover er der tre indsatsparametre (parametre som erfaringsmæssigt har vist sig at have en påvirkning på tilfredshed og loyalitet). Disse indsatsparametre er: 1) Administration og information, 2) Skoleperiodernes indhold og 3) Lærlingens/elevens kompetencer. Yderligere er der stillet spørgsmål til temaerne: Rekruttering og motivation. Rapportens opbygning For at skabe et overblik over resultaterne er svarene fra de enkelte spørgsmål, hvor virksomhne har sat kryds ud for én eller flere foruddefinerede svarkategorier, omregnet til et indekstal, som ligger mellem Det er vigtigt at påpege, at detaljerne forsvinder, når man arbejder med disse indeksværdier, og at man bør se på indeksværdierne sammen med de mere detaljerede svar. Derfor skal indekstallene i rapporten analyseres sammen med de mange kommentarer. Indekstallene er dog gode til at give et overblik, og de giver et godt sammenligningsgrundlag. (Læs mere om beregninger af indeks m.m. i Appendiks). 2

3 Konklusion For denne undersøgelse ser svartallene således ud: Antal mulige svar Antal Svar Svarprocent Best practise (Industriteknikerudd.) ,9 Tech College Aalborg , , , , ,0 71,2 72,1 72,4 77,6 6 62,4 58, Administration og information Skoleperiodernes indhold Elevens kompetencer Motivation Rekruttering af elever Diagrammet viser virksomhnes vurdering af de 7 områder, som analyseres her i rapporten. Alle områder behandles i detaljer i rapporten. Her kan du se de specifikke spørgsmål, der har dannet de her viste resultater. Samlet set er virksomhne meget tilfredse med. Colleget ligger på niveau eller over skolens gennemsnit på alle de målte indeks. Set i forhold til undersøgelsen fra 2012 er resultaterne for 2014 markant bedre. Der er forbedringer på alle indeks og særligt tilfredsheden og loyaliteten har fået et kraftigt løft. Svarprocenten er samtidig steget fra 25,9 procent (42 respondenter) i 2012 til 67 procent (120 respondenter) i Rapporten tegner et billede af, at generelt er rigtig god til: - Skoleperiodens indhold (Her er Best Practise blandt de andre colleges på Tech College Aalborg). - At give lærlingene en god behandling. - Planlægning og tilrettelægning af undervisningen. - Hjælp med papirarbejde i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler. - Synliggørelse af, hvem virksomhne skal henvende sig til vedrørende lærlingen. ligger desuden et pænt stykke over gennemsnittet for, når det kommer til information vedrørende lærlingens arbejde, adfærd og resultater i skoleperioden. Undersøgelsen skitserer ydermere nogle tendenser, som peger på behovet for udvikling inden for: - Skolens synlighed i praktikperioderne. - Samarbejde mellem skolen og virksomhne i forhold rektruttering af lærlinge. - Rekruttering af kvalificerede lærlinge. - Elevernes engagement og almene færdigh 3

4 og og for uddannelser Gastronom Træfagenes byggeudd. Frisør Tjener Bygningsmaler Landbrugsudd. VVS Detailslagter Data- og kom.udd. Tandklinikassistent Smedeudd. Murer Receptionist Industriteknikerudd. Grafisk tekniker Mediegrafiker Automatik og proces Green-keeper Industrioperatør Teknisk design Digital medie Produktør Diagrammet viser resultaterne for "" og "" fordelt på de enkelte uddannelser, som har deltaget i denne undersøgelse. Det er hermed muligt at sammenligne collegets uddannelser med Tech College Aalborgs andre uddannelser. (Uddannelser med under 5 besvarelser er her udeladt). Virksomhnes grad af tilfredshed og loyalitet med skolen kan inddeles i 5 forskellige typer og for praktikvirksomh fra Ambassadør virksomh Har lav tilfredshed og middel til høj loyalitet. Trods den lavere tilfredshed vælger de ofte at anbefale og genvælge praktikordningen, grundet en langvarig relation til skolen. - virksomh Har både lav tilfredshed og loyalitet. De er højest sandsynligt på vej ud af samarbejdet. Udviser middel til høj tilfredshed og loyalitet (uden begge dog er høje på samme tid). virksomh Har middel til høj tilfredshed og lav loyalitet. De er kritiske og søger gerne andre skoler, hvis ordningerne forekommer mere fordelagtige. Ressourcemæssige forhold kan også være afgørende for vedligeholdelse af relationen. Har høj tilfredshed og loyalitet. Den yderst positive holdning bevirker, at disse virksomh anbefaler praktikordningen til kollegaer, samarbejdspartnere og bekendte, og at virksomhne med stor sikkerhed vil fortsætte samarbejdet. De enkelte prikker i koordinatsystemet er et udtryk for én eller flere virksomh. Diagrammet skal derfor læses som et udtryk for, hvorledes virksomhne spr sig. Den relative fordeling af virksomhne indenfor hver af de 5 kategorier fremgår af nedenstående cirkeldiagram. 4

5 Virksomhedstyper Virksomhedstyper Tech College Aalborg Virksomhedstyper Aalborg 2012 Virksomhedstyper Virksomhedstyper Antallet af virksomh i cirkeldiagrammet er et udtryk for de virksomh, som har besvaret samtlige spørgsmål vedr. "tilfredshed og loyalitet". Derfor er antallet mindre end Antal svar som fremgår af side 3. Som det fremgår af diagrammet for, er andelen af "ambassadører" relativ stor. Dog er andelen af troløse og trofaste virksomh også relativ stor. Videre er kun en lille andel "på vej væk". Overordet set tegner det et trygt billede af, at virksomhne er tilfredse med samarbejdet nu, og at de i fremtiden vil blive ved med at benytte. At have en relativ stor andel "trofaste" virksomh er positivt, men på sigt kan det kræve lidt "kundepleje" for at fastholde dem, da de netop er kendetegnet ved at være tilhængere af skolen på trods af deres middelmådige tilfredshed. 5

6 Resultaterne for de enkelte spørgsmål i dette tema ser således ud: ,6 81,0 73,0 70,8 68,2 71,0 Underspørgsmål til indeks: 71,9 71,2 66,8 65,9 67,4 Skolen er på forkant med udviklingen 78,6 70,8 67,7 66,0 68,0 65,4 67,7 62,9 67,5 89,3 Undervisningen er på Undervisningen virker et fagligt højt niveau planlagt og tilrettelagt tilfredsstillende 84,4 84,6 80,8 77,9 81,3 Skolen giver generelt lærlingen en god behandling Personvognsmeka niker de 4 spørgsmål til højre. sindekset ligger et pænt stykke over skolens gennemsnit - kun Food College scorer højere. Særligt lastvognsmekanikerne er meget tilfredse, om end der på denne uddannelse er potentiale for at forbedre sig i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen. Samlet set en meget positiv tilkendegivelse fra s virksomh. Resultaterne for de enkelte spørgsmål i dette tema ser således ud: Underspørgsmål til indeks: ,6 76,7 75,5 91,3 de 2 spørgsmål til højre. 95,8 67,4 80,2 79,3 76,8 Forventer at tage en ny lærling fra Vil anbefale andre virksomh at tage skolen, når nuværende lærling afslutter lærlinge fra skolen 75,0 74,1 74,2 82,5 91,7 Best Practise (Ernæringsassistent) Aalborg 2012 Virksomhne er meget loyale overfor skolen, og hovedparten forventer at tage nye lærlinge fra skolen, når nuværende lærling afslutter. Der er lidt mindre vilje til at anbefale skolen til andre. Særligt lastvognmekanikerne udtrykker stor loyalitet. De forventer i meget stor grad at tage nye lærlinge fra skolen, og ønsker at sprede det gode budskab om skolen til andre virksomh. Således er der grund til at forvente, at virksomhne også i fremtiden vil benytte sig af lærlinge fra Tech College Aalborg. Der kunne med fordel gøres en indsats for at opfordre virksomhne til at sprede budskabet om skolen og anbefale andre virksomh at tage lærlinge fra. 6

7 Faktorer der påvirker og Administration og information Administration og information ,7 69,4 61,7 62,5 60,3 62,4 84,8 76,9 80,6 79,2 80,2 65,4 5 56,6 52,6 55,9 88,6 80,8 75,7 75,1 76,3 66,1 56,8 59,6 52,5 59,3 75,9 70,5 68,4 62,9 68,6 35,7 35,4 34,0 39,2 34,2 Personvognsmekani ker 1 Administration og information de 6 spørgsmål til højre. Tilstrækkelig hjælp med papirarb. I forbindelse med indgåelse af udd. aftaler. Skolen er tilstrækkelig synlig i praktikperioderne Ved hvem de skal rette henvendelse til vedr. lærling Får i passende omfang info vedr. lærlings arbejde i skoleperioderne Får i passende omfang info om lærling adfærd og resultater i skoleperioderne kontakt-hyppighed mellem skolen og virksomheden Best Practise (Tandklinikassistent) Aalborg 2012 Overordnet set er virksomhne nogenlunde tilfredse med "Administration og information". ligger en smule over skolens gennemsnit på dette indeks. Generelt er virksomhne meget tilfredse med den hjælp de får med papirarbejde i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler og de fleste virksomh udtrykker, at de ved, hvem de skal henvende sig til omkring lærlinge. Der synes at være et forbedringspotentiale i forhold til skolens synlighed i praktikperioden (særligt for lastvognsmekanikerne) og at give passende info om lærlingenes arbejde, adfærd og resultater i skoleperioderne. Det bemærkes dog, at Auto College også på disse parametre scorer højere end gennemsnittet. Skoleperiodernes indhold ,3 81,0 71,3 68,1 71,2 Skoleperiodernes indhold de 4 spørgsmål til højre. 78,1 72,7 66,5 63,1 67,2 Skoleperiodernes indhold 81,3 68,2 70,7 67,6 70,4 De pratiske fag har det Skolen følger udviklingen rette fokus i forhold til inden for branchens de opgaver, lærlingen får fagområder i virksomheden 71,9 75,0 66,1 64,3 67,0 Skolen stiller tilstrækkelige krav til lærlingens adfærd og resultater 81,9 77,2 80,3 64,3 92,9 Vægtning af de almindelige skolefag Best Practise (Ernæringsassistent) Aalborg 2012 Angående "skoleperiodernes indhold" ligger pænt over skolens gennemsnit. Ligesom det generelt er tilfældet for Tech College Aalborg, er virksomhne ved mest tilfredse med vægtningen af de almindelige skolefag, dog med undtagelse af lastvognsmekanikerne. Tilgengæld er lastvognsmekanikerne særligt tilfredese med de krav skolen stiller til lærlingenes adfærd og resultater og de praktiske fags fokus. Det bemærkes dog, at der fortsat er et pænt stykke op til Best Practise hos Ernæringsassistenterne. 7

8 Elevens kompetencer Elevens kompetencer ,9 81,6 71,4 72,2 72,0 72,1 8 69,2 70,1 68,7 82,1 69,2 70,1 69,6 68,8 68,9 69,1 68,9 82,1 81,3 73,1 73,5 75,6 73,5 82,4 76,9 78,4 77,0 78, Best Practise (Receptionist) Elevens kompetencer de 5 spørgsmål til højre. Elevens teoretiske viden om fagområdet Elevens praktiske færdigh Elevens almene færdigh Elevens engagement Elevens opførsel generelt Aalborg 2012 Virksomhne er godt tilfredse med elevernes kompetencer. Særligt de personlige faktorer som engagement og opførsel scorer højt, mens faglige færdigh scorer mindre højt. ne og lastvognsmekanikerne scorer stort set ens hen over de fem spørgsmål, og 's score ligger meget tæt på gennemsnittet for hele skolen. Motivation ,1 83,1 74,4 72,2 71,8 72,4 Motivation de 4 spørgsmål til højre. Virksomhedens motivation til at have lærlinge 88,5 84,6 76,0 77,7 77,0 Interessant ift. rekruttering 98,0 94,2 92,8 92,0 92,9 Det er nødvendigt ift. at uddanne fremtidens arbejdskraft 66,7 68,4 66,6 68,2 87,2 Givtigt ift. udvikling i virksomheden 58,8 51,9 51,5 50,8 51,5 Økonomisk fordelagtigt Best Practise (Receptionist) Aalborg 2012 Samlet set er s virksomh meget motiverede til at have lærlinge. Sikring af fremtidens arbejdskraft og rekruttering er de største motivationsfaktorer for at tage en lærling blandt virksomhne. 8

9 Rekruttering Rekruttering af lærlinge ,7 58,3 de 2 spørgsmål til højre. 58,9 56,9 71,6 Rekruttering 55,9 54,6 52,2 53,7 61,5 65,1 Virksomheden har let ved at få kvalificerede lærlinge 62,8 64,3 64,0 52,3 78,2 Virksomheden har et godt samarbejde med skolen om at rekruttere lærlinge Best Practise (Tandklinikass.) Aalborg 2012 Generelt for - men også for hele skolen - er det ikke helt let for virksomhne at finde kvalificerede lærlinge. ligger dog over skolens gennemsnit, og særligt lastvognsmekanikerne scorer relativt højt. Rekrutteringsmetoder ,3 43,1 47,8 17,9 24,1 Ansøgere henvender sig til virksomheden Rekrutteringsmetoder (angivet i procent) 30,2 20,3 27,0 4,9 10,3 Skolen sender mig relevante ansøgninger og/eller lærlinge til samtale 1,2 10,3 10,1 9,0 10,1 Anbefalinger fra tidligere lærlinge 29,5 30,2 26,4 5,6 10,3 Jeg kontakter selv skolen for at få lærlinge 22,5 15,3 24,2 4,9 13,8 Lærlingen var allerede i virksomheden 1,9 17,2 6,7 11,1 8,4 Jeg annoncerer selv efter lærlinge via annoncer 1,9 2,0 3,0 1,7 Andet Personvognsmek aniker Lastvognsmekani ker Aalborg 2012 Virksomhne rekrutterer først og fremmest ved, at ansøgere henvender sig til virksomhne. Derudover er der relativt mange af s virksomh, der rekrutterer lærlinge, som de i forvejen havde ansat. Det bemærkes, at lastvognsmekanikerne i meget lav grad benytter sig af muligheden for at kontakte skolen for at få lærlinge. Samtidig er det kun få virksomh, der oplever at få tilsendt relevante ansøgninger fra skolen. Sammen er disse to faktorer formentlig med til at forklare, hvorfor lastvognsmekanikerne ved forrige indeks scorer relativt lavt, når det kommer til samarbejdet mellem skolen og virksomhne omkring rekruttering. 9

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 28 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk designer Svarprocent: 42% (5 besvarelser ud af 12 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2010

Virksomhedstilfredshed 2010 Virksomhedstilfredshed 2010 Spørgeskema Tekniske Skoler Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har med elever/lærlinge inden for

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Praktik i udlandet hvad lærer eleverne?

Praktik i udlandet hvad lærer eleverne? Praktik i udlandet hvad lærer eleverne? Juni 2006 Praktik i udlandet hvad lærer eleverne? Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning...6 2.1 Elevernes tilfredshed med udlandsopholdet...6 2.3 Hvad kan eleverne

Læs mere