Auto College Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Auto College Aalborg"

Transkript

1 VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens kompetencer

2 Indledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen er gennemført blandt Tech College Aalborgs praktikpladsvirksomh i efteråret 22. Datagrundlag Der blev udsendt spørgeskema til samtlige virksomh - som har en igangværende elev/lærling fra Tech College Aalborg ultimo august 22. Fordi spørgeskemaet benyttes af alle afdelinger på Tech College Aalborg, er det muligt at sammenligne den enkelte uddannelses resultater med det gennemsnitlige resultat for eget College samt for hele Tech College Aalborg. Videre er det for hvert indeks vist, hvilken uddannelse, der har den højeste score - tanken er, at det således er muligt at viden dele om eventuelle udviklingstiltag uddannelserne og collegerne imellem. I denne rapport fremgår hermed resultatet fra: o Colleget o Collegets uddannelser o Det samlede resultatet fra Tech College Aalborg o Bp = Best practise (den uddannelse på skolen, som har fået den højeste score i det pågældende parameter) o Det samlede resultat for colleget 2. Er der under 5 besvarelser på en uddannelse indgår besvarelserne i de samlede opgørelser (for det pågældende college og samlet for skolen), men der konkluderes ikke noget specifikt for uddannelsen. Ligeledes tages sådanne uddannelser heller ikke i betragtning ved vurdering af Bp (Best practise uddannelse). Spørgeskemaet Spørgeskemaet består af 35 spørgsmål. Spørgeskemaet er konstrueret med mulighed for uddybning, således at virksomhne kan kommentere og begrunde deres besvarelser. Dette har mange heldigvis også benyttet sig af, hvilket er med til at nuancere resultaterne (se spørgeskemaet og kommentarer i appendiks). Formål Formålet med undersøgelsen er, at give et overordnet billede af, hvordan virksomhne oplever samarbejdet med skolen. Ved at analysere virksomhnes besvarelser er det muligt, at synliggøre, hvilke indsatsområder de enkelte colleger og uddannelser med fordel kan vælge i sit arbejde for at fastholde og forbedre kvaliteten af undervisningen, samarbejde med virksomheden etc. Analyse Rapportens indhold Denne rapport indeholder en analyse af spørgeskemaundersøgelsens resultater, som omhandler i alt 7 måleparametre, hvor de vigtigste er: og. Dette er et udtryk for virksomhnes tilfredshed med skolen og loyalitet i forhold til at vælge - og anbefale skolen ift.. lærlinge/elever. Herudover er der tre indsatsparametre (parametre som erfaringsmæssigt har vist sig at have en påvirkning på tilfredshed og loyalitet). Disse indsatsparametre er: ) Administration og information, 2) Skoleperiodernes indhold og 3) Lærlingens/elevens kompetencer. Yderligere er der stillet spørgsmål til temaerne: Rekruttering og motivation. Rapportens opbygning For at skabe et overblik over resultaterne er svarene fra de enkelte spørgsmål - hvor virksomhne har sat kryds ud for én eller flere foruddefinerede svarkategorier - omregnet til et indekstal - som ligger mellem -. Det er vigtigt at påpege, at detaljerne forsvinder, når man arbejder med disse indeksværdier, og at man bør se på indeksværdierne sammen med de mere detaljerede svar (derfor skal indekstallene i rapporten analyseres sammen med de mange kommentarer). Indekstallene er dog gode til at give et overblik, og de giver et godt sammenligningsgrundlag. (Læs mere om beregninger af indeks m.m. i Appendiks). 2

3 Konklusion For denne undersøgelse ser svartallene således ud: Antal mulige svar Antal Svar Svarprocent Best practise (Receptionist-uddannelsen) ,8 Tech College Aalborg , , , , ,7 7,3 7,9 7, 55,9 67, Administration og information Skoleperiodernes indhold Elevens kompetencer Motivation Rekruttering af elever Diagrammet viser virksomhnes vurdering af de 7 områder, som analyseres her i rapporten. Alle områder behandles i detaljer i rapporten. Her kan du se de specifikke spørgsmål, der har dannet de her viste resultater. Samlet set er virksomhne meget tilfredse med Auto College. Colleget ligger over skolens gennemsnit på 5 ud af de 7 indeks. ne sniger sig lige med over rapportens spærregrænse på min. 5 besvarelser. De giver her en meget homogen positiv besvarelse, men det er vigtigt at have in mente, at det er få personer, der ligger bag besvarelserne. Rapporten tegner et billede af, at Auto College generelt scorer højt på: - med elevernes kompetencer. - generelt ( er her best practise blandt alle Tech College Aalborgs uddannelser). - Hjælp til papirarbejde ved indgåelse af uddannelsesaftaler. - Vægtningen af de almindelige skolefag. - Virksomhnes motivation til at have lærlinge (Her er Auto College best practise blandt de andre colleger på Tech College Aalborg). Rapporten skitserer også et billede af, at der med fordel kan "sættes ind" i forhold til: - Undervisningsplanlægning og tilrettelægning hos personvognsmekanikerne. - Kontakthyppigheden mellem skolen og virksomhne. - Udvikling inden for lastvognsmekanikernes fagområde. - Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. - Opsøgende arbejde i forbindelse med fastholdelse af praktikvirksomh. 3

4 og og for uddannelser Gastronom Træfagenes byggeudd. Frisør Elektriker Landbrugsudd. VVS Tandklinikassistent Smedeudd. Detailslagter Data- og kom.udd. Bygningsmaler Murer Tjener Kosmetiker Receptionist Diagrammet viser resultaterne for "" og "" fordelt på de enkelte uddannelser, som har deltaget i denne undersøgelse. Det er hermed muligt at sammenligne collegets uddannelser med Tech College Aalborgs andre uddannelser. (Uddannelser med under 5 besvarelser er her udeladt). Virksomhnes grad af tilfredshed og loyalitet med skolen kan inddeles i 5 forskellige typer og for praktikvirksomh fra Auto College Aalborg Ambassadør virksomh Har lav tilfredshed og middel til høj loyalitet. Trods den lavere tilfredshed - vælger de ofte at anbefale og genvælge praktikordningen, grundet en langvarige relationer til skolen. - virksomh Har både lav tilfredshed og loyalitet. De er højest sandsynligt på vej ud af samarbejdet. Udviser middel til høj tilfredshed og loyalitet (uden begge dog er høje på samme tid). virksomh Har middel til høj tilfredshed og lav loyalitet. De er kritiske og søger gerne andre skoler, hvis ordningerne forekommer mere fordelagtige. Ressourcemæssige forhold kan også være afgørende for vedligeholdelse af relationen. r Har høj tilfredshed og loyalitet. Den yderst positive holdning bevirker, at disse virksomh anbefaler praktikordningen til kollegaer, samarbejdspartnere og bekendte, og at virksomhne med stor sikkerhed vil fortsætte samarbejdet. De enkelte prikker i koordinatsystemet er et udtryk for én eller flere virksomh. Diagrammet skal derfor læses som et udtryk for, hvorledes virksomhne spr sig. Den relative fordeling af virksomhne indenfor hver af de 5 kategorier fremgår af nedenstående cirkeldiagram. 4

5 Virksomhedstyper Auto College Aalborg 2 5 Virksomhedstyper Tech College Aalborg Virksomhedstyper Virksomhedstyper 4 Virksomhedstyper Virksomhedstyper Auto College Aalborg Antallet af virksomh i cirkeldiagrammet er et udtryk for de virksomh, som har besvaret samtlige spørgsmål vedr. "tilfredshed og loyalitet". Derfor er antallet mindre end Antal svar som fremgår af side 3. Iøjnefaldende er det, at Auto College ikke har "trofaste" virksomh, og en relativ stor andel er "troløse". Det betyder, at der generelt er en stor tilfredshed med skolen, men at virksomhne ikke føler sig særligt tilknyttet til skolen. Det skaber en risiko for, at virksomhne kan være tilbøjelige til at tage en lærling fra en anden erhvervsskole, hvis den mulighed byder sig. Årsagen kan være mange, måske er de vant til at samarbejde med flere skoler. Det kan også tænkes at skyldes, at samarbejde med Auto College er relativt nyt. Hvad årsagerne er, kan vi kun gætte på her, men de "troløse" virksomh understreger, at det opsøgende arbejde er centralt i fastholdelsen. Ligeledes er det vigtigt, at tydeliggøre fordelene ved et tæt og langvarigt samarbejde med skolen. 5

6 Resultaterne for de enkelte spørgsmål i dette tema ser således ud: ,8 72,5 63, 72,5 62, 66, Underspørgsmål til indeks: 6 6,8 6,5 6 56,8 64, Skolen er på forkant med udviklingen 7 62,3 64,6 7 64,6 63,5 Undervisningen er på et fagligt højt niveau 8 58,4 63, 8 55,8 63,6 Undervisningen virker planlagt og tilrettelagt tilfredsstillende 8 7,8 73,2 8 7,2 72,8 Skolen giver generelt lærlingen en god behandling Personvognsmeka niker Lastvognsmekanik er Auto College Aalborg Bp (Lastv.mekaniker) Auto College Aalborg 2 Det samlede resultat for de 4 spørgsmål til højre. Generelt er virksomhne meget tilfredse med Auto College. Ser vi på de enkelte uddannelser er særligt ne meget tilfredse (her best practise blandt alle uddannelser på Tech College Aalborg). Dette indeks har et udviklingspotentiale hos de fleste uddannelser på og derfor er det særligt bemærkelsesværdigt, at ne scorer så højt netop her. Man vil med fordel kunne fokusere på udvikling af undervisningens planlægning og tilrettelæggelse hos personvognsmekanikerne. Resultaterne for de enkelte spørgsmål i dette tema ser således ud: Underspørgsmål til indeks: ,7 7,5 68,3 67,4 74,8 89,3 76,4 63,6 83,3 66,7 7 8,8 67,7 57,7 7 64,9 68,9 78,6 Bp (Tjener) 2 2 Det samlede resultat for de 2 spørgsmål til højre. Forventer at tager en ny lærling fra skolen, når nuværende lærling afslutter Vil anbefale andre virksomh at tage lærlinge fra skolen Auto College ligger en smule under skolens gennemsnit på loyalitetsindekset. Interessant er det, at personvognsmekanikerne i høj grad giver udtryk for, at de vil tage en ny lærling fra skolen, når nuværende lærling stopper. Samtidig giver de udtryk for, at de i mindre grad anbefale andre virksomh at tage en lærling fra skolen. Dette sender et signal om, at skolen selv skal være primusmotor i det opsøgende arbejde i forhold til at rekruttere nye praktikvirksomh. 6

7 Faktorer der påvirker og Administration og information Administration og information ,3 78,9 87,5 77, 78,5 77, Personvognsmekani ker , 63,4 55,5 55,7 56,5 59,8 53,4 7 47, 5,7 55, 56,3 46, 65,4 6, 59,2 47,2 54,9 6 56,6 55,8 52, 6 47,9 52,5 47, 4,6 37,2 43,8 54,5 Auto College Aalborg 2 27,3 Bp (Slagter) Administration og information Det samlede resultat for de 6 spørgsmål til højre. Tiltrækkelig hjælp med papirarb. i med indgåelse af udd. Aftaler. Skolen er tilstrækkelig synlig i praktikperioderne Ved hvem de skal rette henvendelse til vedr. lærling Får passende omfang info. vedr. lærlings arbejde i skoleperioderne Får i passende omfang info. om lærling adfærd og resultater i skoleperioderne kontakt-hyppighed mellem skolen og virksomheden Auto College Aalborg 2 Auto College ligger ca. på niveau med skolens gennemsnit i forhold til "Administration og information". Generelt er alle uddannelserne glade for den hjælp de får i forhold til papirarbejde vedr. indgåelse af uddannelsesaftaler. Undersøgelsen peger på, at man med fordel kan have fokus på skolens synlighed i praktikperioderne for mekaniker samt fokus på kontakt-hyppighed mellem skolen og virksomhne. De kommentarer virksomhne skriver i undersøgelsen omhandler også et ønske om bedre samarbejde med skolen (se kommentarerne i bilag). Skoleperiodernes indhold , 75,5 7,3 67,6 72, Skoleperiodernes indhold Det samlede resultat for de 4 spørgsmål til højre. 69,6 59,8 65,7 56,3 65,9 67,5 De pratiske fag har det rette fokus i forhold til de opgaver lærlingen får i virksomheden Skoleperiodernes indhold 72,9 62,8 63,2 56,8 69,7 Skolen følger udviklingen inden for branchens fagområder 75, 6,2 6,3 57,5 6,8 Skolen stiller tilstrækkelige krav til lærlingens adfærd og resultater 84,6 79,8 9,9 9 89,5 Vægtning af de almindelige skolefag Personvognsmekanik er Angående "Skoleperiodernes indhold" ligger Auto College pænt over skolens gennemsnit. Særligt er der stor tilfredshed med vægtningen af de almindelige skolefag. Et muligt udviklingspotentiale ligger i skolens udvikling inden for lastvognsmekanikernes fagområde. Kommentarerne i undersøgelsen peger her på vigtigheden af, at undervisningen stemmer overens med forholdene i virksomheden. Bp (Tjener) 2 7

8 Elevens kompetencer Elevens kompetencer ,8 77,5 69,5 7,9 77,5 75,5 69,3 7,9 63, 68,4 7,5 67,4 7,9 67, 75, 7,5 64, 69,6 68,9 8,3 75, 64, 85,4 75,9 76,3 8,3 77,3 75, 88,5 77, 78,9 8,3 84, 76, Personvognsmekanike r Bp (frisør) Elevens kompetencer Det samlede resultat for de 5 spørgsmål til højre. Elevens teoretiske viden om fagområdet Elevens praktiske færdigh Elevens almene færdigh Elevens engagement Elevens opførsel generelt 2 Virksomhne er meget tilfredse med elevernes kompetencer. Særligt er lastvognsmekanikerne meget tilfredse. Motivation , 86, 66,3 7, 85,9 65,3 69,4 Motivation Det samlede resultat for de 4 spørgsmål til højre. Virksomhedens motivation til at have lærlinge 87,5 7,6 78, 87,5 72,7 79,2 Interessant ifht. rekruttering 93,8 86,2 87, 93,8 84, 87,5 54,5 6, 93,8 6,3 62,9 93,8 Det er nødvendigt ifht. Givtigt ifht. udvikling i at uddanne virksomheden fremtidens arbejdskraft 47, 52,3 Økonomisk fordelagtigt Bp (lastvognsmek.) 2 Samlet set er Auto Colleges praktikvirksomh meget motiverede til at have lærlinge. Auto College er det college, der i denne sammenhæng scorer højest på hele Tech College Aalborg. Igen er det her lastvognsmekanikerne, der scorer højest på alle parametrene - set indenfor Auto Colleges uddannelser. 8

9 Rekruttering ,8 49,3 Det samlede resultat for de 2 spørgsmål til højre. 56,6 68,3 56,7 55,9 8,3 Rekruttering Rekruttering af lærlinge 52,3 48,5 54,5 53,9 8,3 Virksomheden har let ved at få kvalificerede lærlinge 6,4 67,9 58,9 57,8 8,3 Virksomheden har et godt samarbejde med skolen om at rekruttere lærlinge Bp (Tandklinikass.) 2 Overordnet ligger Auto College her en smule under skolens gennemsnit. Går man ind og ser på de enkelte uddannelser kan man af diagrammet se, at ne har meget let ved at rekruttere lærlinge. Derimod synes det betydeligt sværere for mekanikerne. Særligt synes de at have svært ved at få kvalificeret arbejdskraft. Rekrutteringsmetoder 25, 2 5, 2,3 6,9 9, 7,9 Rekrutteringsmetoder (angivet i procent) Personvognsmekanik er 3, 9,9 5, Ansøgere henvender sig til virksomheden 6,8 4,9 7,7 4, Skolen sender mig relevante ansøgninger og/eller lærlinge til samtale 2,6,2,5,4 Anbefalinger fra tidligere lærlinge 8, 5,6 4,3 3, Jeg kontakter selv skolen for at få lærlinge 6, 4,9 4,3 4,6 5,4 Lærlingen var allerede i virksomheden 4,8,9 4,3,5,4 Jeg annoncerer selv efter lærlinge via annoncer 2,,9 4,3 2,7 Andet Rekrutteringsmetoden er i høj grad, at lærlingene selv henvender sig til virksomhne. ne giver også i et vist omfang udtryk for, at de gør brug af de ansøgninger skolen sender til dem, og mekanikerne er de mest opsøgende (kontakter skolen for at få kontakt til lærlinge). 9

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 28 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk designer Svarprocent: 42% (5 besvarelser ud af 12 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2010

Virksomhedstilfredshed 2010 Virksomhedstilfredshed 2010 Spørgeskema Tekniske Skoler Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har med elever/lærlinge inden for

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere