Bestyrelsen foreslår valg af følgende to kandidater til bestyrelsen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen foreslår valg af følgende to kandidater til bestyrelsen:"

Transkript

1 Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] , Fax [45] , CVR-no Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer, 14. februar 2011 Ekstraordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 10. marts 2011 kl Generalforsamlingen afholdes på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade 2, 7600 Struer. Dagsorden 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår valg af følgende to kandidater til bestyrelsen: Direktør Jesper Jarlbæk: Er uddannet HD samt statsautoriseret revisor. Jesper Jarlbæk har været ansat hos Arthur Andersen fra , senest som Managing Partner for Arthur Andersen Danmark og Managing Partner, Assurance og Business Advisory i Norden. I perioden var Jesper Jarlbæk koncerndirektør i Deloitte. Jesper Jarlbæk har i dag følgende ledelseshverv: Bestyrelsesformand i: Advis A/S, Altius Invest A/S, Basico Consulting International ApS og 1 datterselskab hertil, Groupcare Holding A/S og 2 datterselskaber hertil, Jaws A/S, Julie Sandlau China ApS, Prospect A/S, Spoing A/S, Valuemaker A/S og Southern Trident Pty Ltd. Bestyrelsesmedlem i: Earlbrook Holdings Ltd. A/S, International Rescue Journal ApS, Polaris III Invest Fonden, TK Development A/S, Torm A/S, Cimber Sterling Group A/S og 1 datterselskab hertil, TP Audit A/S, Økonomiforum ApS, IT2 Treasury Solutions Ltd. og Winther Management A/S. Direktør i: TIMPCO ApS, SCSK 2272 ApS og Earlbrook Holdings Ltd. A/S. Dr. Alberto Torres: Er uddannet ph.d. i Computer Science, samt bachelor og Master of Science fra Universidad Simón Bolivar. Alberto Torres var fra ansat som managementkonsulent i McKinsey & Co i USA og Frankrig. I sin tid hos McKinsey var Alberto Torres primært beskæftiget indenfor mobiltelefoni, forbrugerelektronik, software, og internetservice. I 2004 startede Alberto Torres sin karriere hos Nokia, hvor han i 2005 blev administrerende direktør for Nokia s luksus mobiltelefonvirksomhed Vertu. Han ledte i perioden indtil 2008 Vertu s turnaround. I Perioden har Alberto Torres haft en

2 række ledende stillinger i Nokia koncernen herunder været chef for Devices Category Management. Siden 2009 har han været medlem af koncernledelsen. 2. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Bestyrelsen foreslår godkendelse af det vedlagte forslag til overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning. 3. Bemyndigelse af dirigenten. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. 4. Eventuelt. Dagsordenen med de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer, fra torsdag den 17. februar Det nævnte materiale samt indkaldelsen, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt/brevstemme, kan tillige findes på selskabets hjemmeside under punktet Investors. Valg til bestyrelsen (dagsordenens pkt. 1), godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning (dagsordenens pkt. 2) og vedtagelse af dagsordenens pkt. 3 kræver simpelt flertal. Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK, fordelt på aktier á 10,00 DKK eller multipla heraf. Hver aktie på nominelt 10,00 DKK giver 1 stemme. Indkaldelsen offentliggøres i overensstemmelse med vedtægternes 6. Der indkaldes ved bekendtgørelse i Dagbladet Holstebro-Struer, Jyllands-Posten og Politiken, via selskabets hjemmeside samt skriftligt til alle i ejerbogen (aktiebogen) noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Såfremt De ønsker indkaldelsen og/eller de fuldstændige forslag tilsendt, kan De kontakte VP Investor Services A/S på tlf.: Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, såfremt vedkommende senest mandag den 7. marts 2011 kl , mod behørig legitimation, har fremsat begæring om udlevering af adgangskort. En aktionærs ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen fastsættes på baggrund af de aktier, som aktionæren på registreringsdatoen torsdag den 3. marts 2011, enten er blevet noteret for 2

3 i ejerbogen, eller for hvilke aktionæren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til selskabet. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på Bang & Olufsen a/s hjemmeside: Endvidere kan De bestille adgangskort ved at kontakte VP Investor Services A/S på tlf.: Er De forhindret i at deltage, kan De vælge at afgive fuldmagt eller brevstemme. Der kan afgives fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. Fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket findes på eller kan rekvireres ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf.: Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S i hænde senest mandag den 7. marts 2011, kl Afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services A/S hjemmeside: eller Med venlig hilsen Bang & Olufsen a/s Ole Andersen Formand for bestyrelsen 3

4 Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle eller virksomhedens resultater. 1. Bestyrelsen Bestyrelsen honoreres med et fast kontant vederlag, der årligt godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen modtager således ikke incitamentsbaseret aflønning. 2. Direktionen Det er bestyrelsens opfattelse, at en kombination af fast og resultatafhængig løn for direktionen er med til at sikre, at selskabet kan tiltrække og fastholde nøglepersoner, samtidig med, at direktionen gennem en delvis incitamentsbaseret aflønning får en tilskyndelse til værdiskabelse til fordel for aktionærerne. Direktionen er defineret som direktører, der er registreret hos Erhvervs-og Selskabsstyrelsen. Direktionens ansættelsesvilkår og aflønning aftales konkret mellem den enkelte direktør og bestyrelsen, og aflønningen kan bestå af de i dette afsnit 2 anførte elementer. Bestyrelsen har nedsat en vederlagskomité, der løbende vurderer direktionens aflønningsforhold. Direktionen kan modtage følgende incitamentsbaseret aflønning: Kontant bonus Langsigtet aktieoptionsordning Særlig aktieoptionsordning 2.1. Kontant bonus Det enkelte medlem af direktionen kan modtage en årlig bonus, der maksimalt kan udgøre 35% af den pågældendes bruttoløn for det pågældende år. Denne kontante bonus har til hensigt at sikre opfyldelse af selskabets kortsigtede mål. Udbetaling af bonus og størrelsen heraf afhænger derfor af opfyldelsen af de mål, som aftales for et år ad gangen. Disse vil primært relatere sig til opnåelse af selskabets budgetterede resultater eller opnåelse af økonomiske nøgletal eller andre målbare personlige resultater af økonomisk eller ikke økonomisk karakter Langsigtet aktieoptionsordning Medlemmer af direktionen kan tildeles aktieoptioner. Sådanne tildelinger har til hensigt at sikre værdiskabelse og opfyldelse af selskabets langsigtede mål. Optionsordningen er aktiebaseret. Tildeling kan ske årligt. For det enkelte regnskabsår, kan der maksimalt tildeles optioner med en nutidsværdi ved tildelingen svarende til 25% af den pågældendes bruttoløn på tildelingstidspunktet. Nutidsværdien ved tildeling beregnes efter Black & Scholes-metoden. Tildeling af optioner sker efter et skøn fra bestyrelsen. Hver aktieoption giver ret til at købe en aktie i Bang & Olufsen a/s med en nominel værdi på DKK 10. Optionernes udnyttelseskurs kan ikke være mindre end børskursen for selskabets aktier på tildelingstidspunktet. Udnyttelseskursen og/eller antallet af aktier justeres for udbetalt udbytte og andre selskabsretlige dispositioner, som udvander værdien af optionerne. Optionerne kan normalt tidligst udnyttes tre år efter tildelingen og bortfalder, hvis ikke udnyttet, senest fem år fra tildelingstidspunktet. Optjeningen af optioner kan efter bestyrelsens skøn være betinget af opnåelse af selskabets 4

5 budgetterede resultater eller økonomiske nøgletal. Efter bestyrelsens skøn agter selskabet så vidt muligt løbende at afdække de optioner, der forventes at blive udnyttet med opkøb af egne aktier. Det forventes derfor ikke, at der skal gennemføres en kapitalforhøjelse for at selskabet kan levere de aktier, der er omfattet af tildelte aktieoptioner. Det totale antal udestående aktieoptioner må ikke overstige 5% af den samlede aktiekapital i Bang & Olufsen a/s på tidspunktet for tildelingen (dog ikke medregnet den særlige aktieoptionsordning, der kan ydes til den administrerende direktør, se venligst afsnit 2.3. nedenfor) Særlig aktieoptionsordning Den administrerende direktør kan tildeles en særlig aktieoptionsordning. Optionerne tildeles efter et skøn fra bestyrelsen. Formålet med den særlige aktieoptionsordning er at fastholde selskabets administrerende direktør og sikre, at den administrerende direktør er fokuseret på værdiskabelse og opfyldelse af selskabets langsigtede mål. Optionerne kan udnyttes i tre lige store portioner i henholdsvis 2013, 2014 og Optionerne kan kun udnyttes, hvis aftalte mål med hensyn til selskabets EBITDA og aktiekurs opfyldes. Udnyttelseskursen for aktieoptionerne er fastsat til 69, 77 og 86 for optioner, der kan udnyttes i henholdsvis i 2013, 2014 og Dog skal antallet af aktier og/eller udnyttelseskursen justeres for udbetalt udbytte og andre selskabsretlige dispositioner, som udvander værdien af optionerne. Det samlede antal aktieoptioner der kan tildeles i henhold til den særlige aktieoptionsordning er maksimeret til aktieoptioner. Hver option giver ret til at købe en aktie i Bang & Olufsen a/s med en nominel værdi på DKK 10, svarende til 3,45% af den samlede aktiekapital i selskabet. Den anslåede aktuelle markedsværdi af aktieoptionerne kan opgøres til ca. 10 MDKK baseret på en Black & Scholes beregning. Gevinsten, der kan realiseres under den særlige aktioptionsordningen er maksimeret til 20 MDKK pr år ( ). Det vil sige, at den samlede gevinst er begrænset til 60 MDKK (før skat). Efter bestyrelsens skøn agter selskabet så vidt muligt løbende at afdække de optioner, der forventes at blive udnyttet med opkøb af egne aktier. Det forventes derfor ikke, at der skal gennemføres en kapitalforhøjelse for at selskabet kan levere de aktier, der er omfattet af tildelte aktieoptioner. 5

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"), indkalder hermed til Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S Selskabsmeddelelse nr. 293, 2014 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Indkaldelse til ordinær

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00

onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00 DSV A/S Kornmarksvej 1 P.O. Box 318 DK-2605 Brøndby Telefon +45 43 20 30 40 Fax +45 43 20 30 41 CVR/VAT No.: DK-58233528 www.dsv.com Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling

Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Coloplast A/S 5. december 2007 Vi har hermed fornøjelsen at invitere Dem til Coloplasts ordinære generalforsamling tirsdag den 18. december 2007 kl. 16.00 på selskabets adresse Holtedam

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere