INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R"

Transkript

1 INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R Skoleventilation Procesventilation i faglokaler Sløjdlokale Fysiklokale Hjemkundskab IVS-S IVS-F IVS-H

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Leverandør... 3 Krav til procesventilation... 4 Sløjd... 5 Hjemkundskab... 9 Fysik - kemi Erstatningsluft Ventilationsteori Litteraturliste

3 Indledning Procesventilation Ventilation i faglokaler For at sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for elever og lærere, stilles der i dag høje krav til indretning af faglokaler i de danske skoler. Et af de områder som er underlagt lovgivningen er ventilation, mere præcist krav til etablering af procesventilation ved de arbejdsprocesser hvor der kan forekomme forurening til omgivelserne. Opgaven for procesventilation er at fjerne forureningen ved de kilder den bliver dannet, dvs. etablering af punktudsugning ved de enkelte arbejdsprocesser der fremkalder støv eller røg og som kan virke generende eller være direkte sundhedsskadeligt for de personer der arbejder eller opholder sig i lokalet. InduVent procesventilation lever op til de arbejdsmiljøkrav der stilles i dansk lovgivning. Der er lagt vægt på, at det er let anvendeligt og praktisk udført, så brugeren får et anlæg der er effektivt, og uden gener i dagligdagen. Leverandør Intervent har mange års erfaring med etablering og vedligeholdelse af procesudsugningsanlæg. Ved dimensionering af de enkelte anlæg sikre vi naturligvis at lovgivningen overholdes på det pågældende område. Derudover er det vigtigt for os, at du som bruger får et anlæg af høj kvalitet og et brugervenligt design. Intervent udfører alt ventilations-, Vvs- og kølearbejde og er autoriseret Vvs- og kølefirma. Intervent har udført utallige installationer for skoler, universiteter, industrivirksomheder, boligselskaber, laboratorier, trykkerier, butikker, hospitaler, medicinalvirksomheder mv.. Referencer der dokumenterer, at Intervent er en attraktiv og seriøs samarbejdspartner, kan ses på vores hjemmeside: Intervent installerer og servicerer følgende: Procesudsugningsanlæg for metal- og træstøv mv. Ventilationsanlæg med varmegenvinding, køl og befugtning Udsugningsanlæg Industriventilationsanlæg Klimaanlæg og airconditionanlæg Køle- og frostanlæg Vvs-anlæg Service, rensning og vedligeholdelse på ovenstående anlæg 3

4 Krav til procesventilation Arbejdstilsynets At-vejledninger beskriver hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. Størstedelen af de krav der stilles til procesventilation er beskrevet i At-vejledning A1.1: Ventilation på faste arbejdssteder. De vigtigste krav kan læses her: Procesventilation er et mekanisk ventilationsanlæg etableret med punktudsugninger, der så vidt muligt skal fjerne forureningen fra de steder hvor den bliver udviklet. Der er krav til procesventilation når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive, herunder røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. Procesventilation kræves, selv om den forurenende arbejdsproces ikke forekommer hele tiden. Det er nok, at processen er jævnligt gentaget og af en vis varighed. Procesventilationen skal indrettes så den nedbringer luftforureningen effektivt. Der kan i mange situationer forekomme små, spredte forureningskilder, hvor det ikke vil være muligt eller rimeligt at etablere punktudsugning ved hver enkelt arbejdsproces. I de tilfælde skal der etableres rumventilation til fjernelse af svævestøv som supplement til punktudsugningen. Afkastet fra udsugningen skal ledes til det fri, dette skal ske igennem et filter. Der skal tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur, og uden det giver anledning til træk. En kontrolanordning (flowvagt) skal give alarm hvis anlæggets funktion er utilstrækkelig. Alarmen skal være i form af lys og/eller lydsignal, og skal tydeligt kunne ses/høres i lokalet. Spjældet til den enkelte udsugning kan forsynes med en kontakt, så det sikres at spjældet er åbent når der arbejdes, og at maskinen kun kan startes når spjældet er åbent. Kanalsystemer skal være udformet så der kan skabes en tilstrækkelig stor lufthastighed til at transportere luftforureningen gennem hele kanalsystemet, herved undgås aflejringer. Kanalsystemet skal være udformet og placeret så det kan renses og rengøres, fx ved hjælp af aftagelige kanalstykker. Kanalsystemet skal være udformet så det tager hensyn til brandmyndighedernes krav. Ventilationsanlægget skal være indrettet og placeret så unødig støj undgås. Leverandøren skal levere en fyldestgørende brugsanvisning sammen med ventilationsanlægget. Til dette hører bl.a. de nødvendige angivelser for drift og vedligeholdelse. Ventilationsanlægget skal kontrolleres og evt. justeres regelmæssigt samt holdes forsvarligt renet af personale med særligt kendskab til anlæggets funktion og formål. Relevante At-vejledninger, jf. litteraturliste, kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside: 4

5 Sløjd Beskrivelse af procesventilation i sløjdlokaler Hvorfor procesventilation i sløjdlokaler Indånding af træstøv kan være sundhedsskadeligt og mange vil føle en større eller mindre grad af irritation i luftvejene ved ophold i et lokale hvor der svæver træstøv i luften. Ikke nok med at man bør beskytte skolebørn mod risikoen for at få kroniske vejrtrækningsproblemer, det er også et lovmæssigt krav, at man ikke udsætter sig selv eller andre for unødige og skadelige påvirkninger. At indånding af træstøv anses for at være kraftfremkaldende, understreger nødvendigheden i en velfungerende procesventilation i sløjdlokalet. Fjernelse af træstøv Et rent arbejdsmiljø sikres ved etablering af et spånudsugningsanlæg i sløjdlokalet. Udsugningen fra spånudsugningsanlægget tilsluttes direkte, eller så tæt på som muligt, til træbearbejdningsmaskinerne, såsom båndpudser, rundsav, høvl mv. Den korte afstand til forureningskilden sikre den bedst mulige fjernelse af spåner og støv. Ved arbejdsbordene placeres udtag for tilslutning af støvsugerslanger, så støv og spåner kan støvsuges væk fra bordene. Ligeledes er der centralt placerede udtag til tilslutning af støvsugerslange når gulvet skal rengøres. Støvsugning vælges altid frem for fejning for herved at sikre at støv ikke hvirvles op under rengøringen. Som supplement til punktudsugningen er der til anlægget tilsluttet et svævestøvmodul. Svævestøvmodulet formål er at fjerne det støv der svæver frit i luften. Svævestøvet stammer fra den manuelle bearbejdningsproces, hvor mulighederne for at etablere et effektivt punktudsug er minimal, fx under slibning og høvling ved arbejdsbænkende, samt hvor støvet hvirvles op i luften ved den normale aktivitet som foregår i rummet. 5

6 InduVent spånudsugningsanlæg, sløjd IVS-S Ventilatoren i spånudsugningsanlægget sørger for det korrekte undertryk og sug i systemet. Som standard er ventilatoren placeret i et lyddæmpningskabinet, hvor der på til- og afgangkanalen monteres en lydsluse. Filteranlægget består af et patronfilter, en opsamlingsspand til støv og spåner samt en automatisk anordning til rensning af filteret. Fra ventilatoren føres afkastet til det fri gennem væg eller tag. Kanalsystemet er ophængt i loft/væg og forgrener sig ud til de enkelte udsugningssteder. Afgreningerne til de enkelte udsugninger føres lodret ned til ca. 1,3 meter over gulv hvor de afsluttes med et skydespjæld. Skydespjældene tilsluttes slanger til de forskellige bearbejdningsmaskiner, støvsugerslanger med mere. Svævestøvmodulet placeres centralt over arbejdsbordene så størst mulig effektivitet opnås. Anlægsovervågningen består af en differenstrykpressostat, der måler trykforskellen over filterenheden. For højt differenstryk indikere at filteret er tilstoppet og trænger til rensning eller udskiftning. Spånudsugningsanlægget dimensioneres ud fra følgende: Størrelse af de enkelte kilders forurening, samtidighedsfaktoren (hvor mange forbruger skal anlægget kunne betjene) samt den indbyrdes placering mellem udsugningsventilatoren og forbrugsstederne. Da det kun er sløjdlæren der må betjene de stationære maskiner, og da rundsaven er den største kilde til forurening, dimensioneres anlægget, som hovedregel, ud fra rundsavens udsugningsbehov og dennes placering i forhold til udsugningsventilatoren. Som hovedregel betyder dette at anlægget er dimensioneret så det enten kan suge fra 4 spjæld, fra 1 bearbejdningsmaskine, eller fra gulvsuget/støvsugeraggregatet. Anlægseksempel, spånudsugningsanlæg 1) Ventilator i lyddæmpningskabinet. 2) Patronfilter med 99,9 % udskilningsgrad, samt 100 liter stålspand for opsamling af støv og spåner. 3) Systemvagt for lovpligtig overvågning af anlægstryk. 4) Tilslutning for støvsugning af gulve. 5) Punktudsug ø80 mm. 6) Udsug for maskiner i maskinrum. 7) Udsugning for svævestøv. 8) Skydespjæld for manuel åbning/lukning af div. sug. 9) Lydsluser. 10) Kanalsystem. 11) Taggennemføring og afkasthætte. 6

7 Datablad på InduVent spånudsugningsanlæg Data / Anlægstype IVS-S1 IVS-S2 IVS-S3 Lokalestørrelse (m 3 ) > > 250 Max antal sug (stk.) Volume (m 3 /h) Anlægstryk (Pa) Kanal-installationer Ventilator: Type RV35/1 HV70/1 HV70/2 Effekt (W) Dimension (h/b/d) 935/705/ /1185/ /1185/1150 Filterhus: Type SKL10 SKL15 SKL20 Dimension (h/b/d) 2030/745/ /745/ /745/830 Filterstørrelse (m 2 ) Spånvolumen (ltr.) Ventilator i lyddæmpningskabinet Filterenhed Spånspand 7

8 Billeder af procesudsugning i sløjdlokale Lofthængt punktudsugning for rengøring af høvlebænk, Valby skole Udsugning fra maskiner 8

9 Hjemkundskab Beskrivelse af procesventilation i hjemkundskabslokaler Hvorfor procesventilation i hjemkundskab Under madlavning frigives stegeos, damp og lugt samt mere eller mindre sundhedsskadelige stoffer. Som tidligere nævnt stiller arbejdstilsynet krav til fjernelse af sundhedsfarlige og uønskede stoffer de steder hvor de dannes, og i forbindelse med madlavning sker dette ved etablering af emfang eller punktudsugning over hver kogezone. Det enkelte udsugningsarmatur/emfang monteres med fedtfilter, hermed undgås forurening af kanalsystem og ventilator. Et kanalsystem belagt med fedt og sod er både uhygiejnisk og brandfarligt. For at bibeholde effektiv udsugning skal filtret rengøres med passende interval. Erstatningsluft Ventilationen laves som et selvstændigt udsugningssystem, hvilket sikre mod risikoen for spredning af den forurenet udsugningsluft, med hermed følgende lugtgener, til andre lokaler. Det store luftskifte stiller også krav til tilførsel af erstatningsluft. Normalt laves ventilationen som balanceret ventilation, det vil sige at mængden af luft der indblæses, reguleres ind alt efter hvor meget luft der udsuges fra rummet. Dette giver også mulighed for etablering af varmegenvinding. Varmegenvinding Varmegenvinding i procesventilation udføres med en krydsvarmeveksler med 100 % adskillelse mellem den forurenet procesluft der suges ud og erstatningsluften der indblæses. Ved etablering af varmegenvinding, og hermed opvarmning af indblæsningsluften, er der en betydelig energibesparelse på rumopvarmning. Bygningsreglementet stiller krav til varmegenvinding ved etablering af de fleste større ventilationsanlæg. Afkast Ventilationsaggregat Krydsvarmeveksler Indtag 9

10 Anlægseksempel, hjemkundskab Afkast Indtag Ventilations-aggregat Indblæsning af erstatningsluft Udsugning via emfang InduVent procesventilation, hjemkundskab IVS-H Procesudsugningen fra hjemkundskabslokalet udføres via emfang eller Camhood filtre placeret over kogezonerne. Armaturerne for almen rumudsugning og indblæsning af erstatningsluft placeres hensigtsmæssigt i forhold til emfang og kogezonerne. Hvis det er muligt indblæses erstatningsluften som fortrængningsventilation for størst mulig effektivitet. Ventilationskanalerne skjules som regel over nedsænket loft. Et ventilationsaggregat indeholdende ind- og udsugningsventilator, varmeveksler samt filter sørger for ind- og udsugningen. Aggregatet kan for eksempel placeres i teknikerrum eller på loft/tagrum. Luftindtag og luftafkast er ført gennem tag. 10

11 Billeder af emfang Elverhøjens skole Hellebæk skole Camhood fedfilter Fabrikat Carmfill Ronda emhætte Fabrikat Thermex 11

12 Fysik - kemi Beskrivelse af procesventilation i fysik- og kemilokaler Hvorfor procesventilation i fysiklokaler I forbindelse med fysik- og kemiforsøg vil der, afhængigt af forsøgets beskaffenhed, som oftes dannes dampe og gasser af den ene eller anden art. Disse flygtige bestanddele kan være alt fra ildelugtende og generende, til direkte farlige og giftige at indånde. Derfor stiller arbejdsmiljøloven krav til procesventilation. Punktudsug Procesventilationen skal anvendes i forbindelse med læredemonstrationer og ved elevøvelser hvor der arbejdes med organiske opløsningsmidler eller andre flygtige stoffer, som enten er skadelige eller giver lugtgener. Det vil sige at der skal etableres punktudsugning ved demonstrationsbord og forsøgsborde. Konstantudsugning fra kemikalieskabe Kemikalier der bruges i undervisningen skal opbevares i kemikalieskabe med konstant udsugning. Herved undgås lugtgener og spredning af skadelige dampe til lokalet. Hvis der samtidig skal etableres rumventilation/almenventilation, vil det være en fordel at integrere styringen af procesventilationen med denne. Herved sikres den bedst mulige ventilation af rummet idet rumudsugningen reguleres op eller ned alt efter hvor mange punkudtsug der bliver brugt. 12

13 Anlægseksempel, fysik og kemi InduVent Procesventilation, fysik og kemi IVS-F Systemet består af en række sugearme, monteret enten på bord, væg eller loft, der via et kanalsystem er forbundet til en udsugningsventilator. Ventilatoren placeres hensigtsmæssigt fx på loft eller tag. Sugearmene på elevpladserne monteres med en metalskærm med beskyttelsesgitter, og indstilles til et sug på m 3 /time. Lærens forsøgsopstillinger antager som ofte større proportioner end elevernes og derfor er sugearm ved demonstrationsbordet af lidt større udgave og med et indstillet sug på m 3 /time. Sugearmen er forsynet med en klar PC skærm for bedre udsyn til forsøgsopstillingen. Da der skal være konstant udsugning fra kemikalieskab tilsluttes skabet en mindre separat ventilator, egnet til formålet. Anlægget forsynes med lovpligtig flowvagt der overvåger om procesventilationen virker korrekt. 13

14 Datablad på InduVent procesudsugning, fysik og kemi InduVent type nr. IDV-F1 IDV-F2 Antal elever Antal sug (stk.) 7 11 Volume (m 3 /h) Sugearme, fabrikat Alsident Bordmonteret sugearm Loftmonteret sugearm Metalskærm Klar plastskærm 14

15 Erstatningsluft Beskrivelse for indblæsning af erstatningsluft Når der etableres procesventilation er der krav til tilførsel af erstatningsluft til det lokalet der udsuges fra. Manglende tilførsel af erstatningsluft giver undertryk i lokalet, hvilket kan medføre træk og gøre at døre kan være svære at åbne. Erstatningsluften der indblæses skal være af passende temperatur og må ikke give anledning til træk. Erstatningsluft kan enten laves som en central enhed hvor udsugningsluften genvindes via et ventilationsaggregat, eller som en separat ventilator hvor erstatningsluften ledes gennem en varmeflade før den fordeles i lokalet. Indblæsningen af erstatningsluften vil typisk ske via en indblæsningspose eller perforeret kanal. Anlægseksempel 15

16 Ventilationsteori Principper for indblæsning Opblandingsventilation Ved opblandingsventilation tilføres luften med relativ høj hastighed og bliver herved opblandet med luften i rummet. Indblæsningsarmaturerne placeres uden for opholdszonen, normalt under loft, så luftens indblæsningshastighed ikke er til gene for de personer der opholder sig i lokalet. Princip Fordele Kræver minimal plads. Fleksibel placering af armaturer og møbler. Indblæsning med høj undertemperatur. Ens temperatur i rummet. Velegnet til små luftmængder. Ulemper Eventuel forurening fordeles jævnt i hele rummet. Fortrængningsventilation Ved fortrængningsventilation tilføres luften med lav hastighed og lavere temperatur end luftens temperatur i rummet, og det er de termiske strømninger der styre luftbevægelserne i rummet. Indblæsningsarmaturerne er placeret så lavt at indblæsningsluften lægger sig som et lag ud over gulvet og fortrænger den forurenet og varmere luft op mod loftet. Princip Fordele Høj effektivitet, ren opholdszone. Lav lufthastighed. Velegnet store rum med højt til loftet. Ulemper Kræver større luftmængde. Stor vertikal temperaturgradient. 16

17 CAV anlæg (Constant Air Volume) Ventilationsanlæg med konstant luftydelse. Fordele Konstant ventilatorydelse. Nem indregulering. Konstant indblæsningsmønster. Ingen spjældregulering i kanalerne. Ulemper Større driftsomkostninger, unødvendigt stort elforbrug til ventilatordrift. Ingen regulering ved svingende ventilationsbehov. VAV anlæg (Variable Air Volume) Ventilationsanlæg med variabel luftydelse. Ventilationen/volumenstrømmen tilpasses til det aktuelle behov i hver enkelt område der skal ventileres. Regulering kan foregå ud fra kriterier omkring luftkvalitet, varmebelastning, personbelastning, trykforhold. Fordele Reducerer energiforbruget. Styring efter personalebelastningen. Mindre kanalstørrelser. Ulemper Større installationsomkostninger. Flere komponenter i form af volumenstrøms- og trykregulatorer. Kompliceret indregulering. Balanceret ventilation For at opfylde krav til varmegenvinding og krav til tilførsel af erstatningsluft af tilpas temperatur og uden anledning til træk, udføres ventilationssystemer for det meste som balanceret ventilation. Ved balanceret ventilation er udsugningsanlægget kombineret med et mekanisk indblæsningsanlæg. Centralaggregatet Centralaggregatet er en samlet enhed der indeholder ind- og udblæsningsventilatorer med filtre, varmegenvinding samt en kombination af komponenter for forbehandling eller endelig luftbehandling af indblæsningsluften. Luftbehandlingen kan, udover større eller mindre grad af filtrering, omfatte varme- køleflader for opvarmning eller køling af indblæsningsluften, befugter for kontrol af luftfugtigheden. 17

18 Litteraturliste Relevante normer og regler At-vejledning A.1.1. Ventilation på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.2 Indeklima At-vejledning A.1.7. Recirkulation At-vejledning Re C.0.1 Grænseværdier At-meddelelse nr Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbindelse med undervisning BR95 Bygningsreglement 1995 for erhvervsog etagebyggeri DS447 Dansk Standard At-vejledningen oplyser om krav til procesventilation og vejleder om, hvordan kravene kan opfyldes. At-vejledningen oplyser om de hyppigste årsager til indeklimagener, samt mulige løsninger. At-vejledningen oplyser om de krav, der gælder for recirkulation af forurenet luft, der suges ud fra arbejdsrum. Grænseværdier for stoffer og materialer: Grænseværdi for træstøv: 2 mg/m 3. - mærket K hvilket betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. At-meddelelsen vejleder om, hvordan folkeskoler kan tilrettelægge arbejdet med maskiner for elever under 18 år, således at elevernes arbejde bliver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Gældende regler for erhvervs- og etagebyggeri. Norm for ventilationsanlæg. 18

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Indholdsfortegnelse Ventilationsanlæg...2 Myndighedskrav til ventilationsanlæg...2 Ventilationstyper...2 Procesventilation...2 Rumventilation

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold For at intensivere det forebyggende arbejde med at forbedre indeklimaet i autobranchens virksomheder, har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup 28. januar 2011 Udbudsmateriale Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup Bygherre: Ballerup Kommune Rådgiver: ALECTIA A/S Navn Vej og Park Adresse Teknikerbyen 34 Adresse Energivej 50

Læs mere

Procesventilation. Behov, omfang og effektivitet af procesventilation. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Procesventilation. Behov, omfang og effektivitet af procesventilation. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Procesventilation Behov, omfang og effektivitet af procesventilation Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Vej led n i ng om i nd r e t n i ng a f ventilation i restaurationskøkkener

Vej led n i ng om i nd r e t n i ng a f ventilation i restaurationskøkkener Vej led n i ng om i nd r e t n i ng a f ventilation i restaurationskøkkener Fællessekretariat Børsen 1217 København K Kontoradresse: Sundkrogskaj 20 2100 København Tlf.: 7013 1200 Fax.: 7733 4611 www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde er dyr, f.eks. i form

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Ventilationsanlæg (projekt 2)

Ventilationsanlæg (projekt 2) Ventilationsanlæg (projekt 2) Titel:... Ventilationsanlæg Afleveret:...2004.05.11 DTU-diplomlinie:... By og Byg.Ing DTU-kursus:...11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2)

Læs mere

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. Øland ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding Aggregat A06 ØLAND ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk ØLAND Ventilationsaggregat A06 med varmegenvinding Tænk

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2. Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Indeklima_A.1.1.qxp:05 - Indeklima-hellas.qxd 02/01/08 10:24 Side 1 At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.2 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger Januar

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

No table of contents entries found.

No table of contents entries found. REBILD KOMMUNE GENNEMGANG AF FYSISKE FORHOLD PÅ TERNDRUP RÅDHUS ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund for opgaven 2

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Bravidadagene 2002 på Bolkesjø. Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark

Bravidadagene 2002 på Bolkesjø. Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark Bravidadagene 2002 på Bolkesjø tirsdag 17.og onsdag 18.september Økonomisk ventilasjon Behovstyrt ventilasjon VAV Dr.-Ing.Jürgen Nickel Lindab Comfort Danmark VAV - Variable Air Volume CAV - Constant Air

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet

Hjælp og vejledning. Arbejdstilsynet 34 Det er ordene, som alle danske guldsmedeværksteder og butikker kommer til at høre i løbet af 2010 eller senest i 2011. For regeringen besluttede tilbage i 2005, at samtlige værksteder og butikker med

Læs mere

Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014

Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014 Temagruppe om Installationer 1. møde 24. februar 2014 Dagsorden 24. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for det kommende arbejde Kl. 19.55 Introduktion til emnet -

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5

Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Lovpligtigt energieftersyn af ventilationsog klimaanlæg SIDE 1 AF 5 Rekvirent af eftersynet: Universitets- og bygningsstyrelsen ( UBST ) Lovpligtigt eftersyn af ventilations/klimaanlægget i følgende ejendom:

Læs mere

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med s k r æ d d e

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation

Modulopbyggede løsninger til komfortventilation Modulopbyggede løsninger til komfortventilation BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER Bedre indeklima med skræddersyet luftbehandling Et behageligt indeklima

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation

Komponentkrav Installationer. v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Komponentkrav Installationer v/ Vagn Holk, Center for Energieffektivisering og Ventilation Indholdet i vores undersøgelse på installationsområdet Kortlægning af, hvilke udfordringer og muligheder der er

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted Kortlægningsskema Tillæg til AV værksted Arbejdspladsvurdering for ladeværksted Hvordan bruges AV skemaerne En AV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.12 Marts 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.7 af september 1995 Denne vejledning oplyser om Arbejdstilsynets krav til temperatur i arbejdsrum

Læs mere

KOMPENDIUM Ventilation

KOMPENDIUM Ventilation KOMPENDIUM Ventilation Redaktion: NRGi Rådgivning/ Søren Godiksen, energikonsulent og Per Pedersen, energiingeniør. Opsætning: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum. Dato: December 2011 Indhold Side 3 Læsevejledning

Læs mere

SUGEARME. Punktudsugning fang forureningen ved kilden

SUGEARME. Punktudsugning fang forureningen ved kilden SUGEARME Punktudsugning fang forureningen ved kilden PUNKTUDSUGNING Punktudsugning af luftbårne partikler er den mest effektive vej til et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Med punktudsugning sikrer du effektivt,

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ INDHOLD 02 03 04 06 09 10 11 INDLEDNING KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ VARMEAFGIVELSE STØJ OZON FORMALDEHYD OG ANDRE KEMISKE STOFFER STØV OG PARTIKLER

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere