INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R"

Transkript

1 INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R Skoleventilation Procesventilation i faglokaler Sløjdlokale Fysiklokale Hjemkundskab IVS-S IVS-F IVS-H

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Leverandør... 3 Krav til procesventilation... 4 Sløjd... 5 Hjemkundskab... 9 Fysik - kemi Erstatningsluft Ventilationsteori Litteraturliste

3 Indledning Procesventilation Ventilation i faglokaler For at sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for elever og lærere, stilles der i dag høje krav til indretning af faglokaler i de danske skoler. Et af de områder som er underlagt lovgivningen er ventilation, mere præcist krav til etablering af procesventilation ved de arbejdsprocesser hvor der kan forekomme forurening til omgivelserne. Opgaven for procesventilation er at fjerne forureningen ved de kilder den bliver dannet, dvs. etablering af punktudsugning ved de enkelte arbejdsprocesser der fremkalder støv eller røg og som kan virke generende eller være direkte sundhedsskadeligt for de personer der arbejder eller opholder sig i lokalet. InduVent procesventilation lever op til de arbejdsmiljøkrav der stilles i dansk lovgivning. Der er lagt vægt på, at det er let anvendeligt og praktisk udført, så brugeren får et anlæg der er effektivt, og uden gener i dagligdagen. Leverandør Intervent har mange års erfaring med etablering og vedligeholdelse af procesudsugningsanlæg. Ved dimensionering af de enkelte anlæg sikre vi naturligvis at lovgivningen overholdes på det pågældende område. Derudover er det vigtigt for os, at du som bruger får et anlæg af høj kvalitet og et brugervenligt design. Intervent udfører alt ventilations-, Vvs- og kølearbejde og er autoriseret Vvs- og kølefirma. Intervent har udført utallige installationer for skoler, universiteter, industrivirksomheder, boligselskaber, laboratorier, trykkerier, butikker, hospitaler, medicinalvirksomheder mv.. Referencer der dokumenterer, at Intervent er en attraktiv og seriøs samarbejdspartner, kan ses på vores hjemmeside: Intervent installerer og servicerer følgende: Procesudsugningsanlæg for metal- og træstøv mv. Ventilationsanlæg med varmegenvinding, køl og befugtning Udsugningsanlæg Industriventilationsanlæg Klimaanlæg og airconditionanlæg Køle- og frostanlæg Vvs-anlæg Service, rensning og vedligeholdelse på ovenstående anlæg 3

4 Krav til procesventilation Arbejdstilsynets At-vejledninger beskriver hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. Størstedelen af de krav der stilles til procesventilation er beskrevet i At-vejledning A1.1: Ventilation på faste arbejdssteder. De vigtigste krav kan læses her: Procesventilation er et mekanisk ventilationsanlæg etableret med punktudsugninger, der så vidt muligt skal fjerne forureningen fra de steder hvor den bliver udviklet. Der er krav til procesventilation når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive, herunder røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. Procesventilation kræves, selv om den forurenende arbejdsproces ikke forekommer hele tiden. Det er nok, at processen er jævnligt gentaget og af en vis varighed. Procesventilationen skal indrettes så den nedbringer luftforureningen effektivt. Der kan i mange situationer forekomme små, spredte forureningskilder, hvor det ikke vil være muligt eller rimeligt at etablere punktudsugning ved hver enkelt arbejdsproces. I de tilfælde skal der etableres rumventilation til fjernelse af svævestøv som supplement til punktudsugningen. Afkastet fra udsugningen skal ledes til det fri, dette skal ske igennem et filter. Der skal tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur, og uden det giver anledning til træk. En kontrolanordning (flowvagt) skal give alarm hvis anlæggets funktion er utilstrækkelig. Alarmen skal være i form af lys og/eller lydsignal, og skal tydeligt kunne ses/høres i lokalet. Spjældet til den enkelte udsugning kan forsynes med en kontakt, så det sikres at spjældet er åbent når der arbejdes, og at maskinen kun kan startes når spjældet er åbent. Kanalsystemer skal være udformet så der kan skabes en tilstrækkelig stor lufthastighed til at transportere luftforureningen gennem hele kanalsystemet, herved undgås aflejringer. Kanalsystemet skal være udformet og placeret så det kan renses og rengøres, fx ved hjælp af aftagelige kanalstykker. Kanalsystemet skal være udformet så det tager hensyn til brandmyndighedernes krav. Ventilationsanlægget skal være indrettet og placeret så unødig støj undgås. Leverandøren skal levere en fyldestgørende brugsanvisning sammen med ventilationsanlægget. Til dette hører bl.a. de nødvendige angivelser for drift og vedligeholdelse. Ventilationsanlægget skal kontrolleres og evt. justeres regelmæssigt samt holdes forsvarligt renet af personale med særligt kendskab til anlæggets funktion og formål. Relevante At-vejledninger, jf. litteraturliste, kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside: 4

5 Sløjd Beskrivelse af procesventilation i sløjdlokaler Hvorfor procesventilation i sløjdlokaler Indånding af træstøv kan være sundhedsskadeligt og mange vil føle en større eller mindre grad af irritation i luftvejene ved ophold i et lokale hvor der svæver træstøv i luften. Ikke nok med at man bør beskytte skolebørn mod risikoen for at få kroniske vejrtrækningsproblemer, det er også et lovmæssigt krav, at man ikke udsætter sig selv eller andre for unødige og skadelige påvirkninger. At indånding af træstøv anses for at være kraftfremkaldende, understreger nødvendigheden i en velfungerende procesventilation i sløjdlokalet. Fjernelse af træstøv Et rent arbejdsmiljø sikres ved etablering af et spånudsugningsanlæg i sløjdlokalet. Udsugningen fra spånudsugningsanlægget tilsluttes direkte, eller så tæt på som muligt, til træbearbejdningsmaskinerne, såsom båndpudser, rundsav, høvl mv. Den korte afstand til forureningskilden sikre den bedst mulige fjernelse af spåner og støv. Ved arbejdsbordene placeres udtag for tilslutning af støvsugerslanger, så støv og spåner kan støvsuges væk fra bordene. Ligeledes er der centralt placerede udtag til tilslutning af støvsugerslange når gulvet skal rengøres. Støvsugning vælges altid frem for fejning for herved at sikre at støv ikke hvirvles op under rengøringen. Som supplement til punktudsugningen er der til anlægget tilsluttet et svævestøvmodul. Svævestøvmodulet formål er at fjerne det støv der svæver frit i luften. Svævestøvet stammer fra den manuelle bearbejdningsproces, hvor mulighederne for at etablere et effektivt punktudsug er minimal, fx under slibning og høvling ved arbejdsbænkende, samt hvor støvet hvirvles op i luften ved den normale aktivitet som foregår i rummet. 5

6 InduVent spånudsugningsanlæg, sløjd IVS-S Ventilatoren i spånudsugningsanlægget sørger for det korrekte undertryk og sug i systemet. Som standard er ventilatoren placeret i et lyddæmpningskabinet, hvor der på til- og afgangkanalen monteres en lydsluse. Filteranlægget består af et patronfilter, en opsamlingsspand til støv og spåner samt en automatisk anordning til rensning af filteret. Fra ventilatoren føres afkastet til det fri gennem væg eller tag. Kanalsystemet er ophængt i loft/væg og forgrener sig ud til de enkelte udsugningssteder. Afgreningerne til de enkelte udsugninger føres lodret ned til ca. 1,3 meter over gulv hvor de afsluttes med et skydespjæld. Skydespjældene tilsluttes slanger til de forskellige bearbejdningsmaskiner, støvsugerslanger med mere. Svævestøvmodulet placeres centralt over arbejdsbordene så størst mulig effektivitet opnås. Anlægsovervågningen består af en differenstrykpressostat, der måler trykforskellen over filterenheden. For højt differenstryk indikere at filteret er tilstoppet og trænger til rensning eller udskiftning. Spånudsugningsanlægget dimensioneres ud fra følgende: Størrelse af de enkelte kilders forurening, samtidighedsfaktoren (hvor mange forbruger skal anlægget kunne betjene) samt den indbyrdes placering mellem udsugningsventilatoren og forbrugsstederne. Da det kun er sløjdlæren der må betjene de stationære maskiner, og da rundsaven er den største kilde til forurening, dimensioneres anlægget, som hovedregel, ud fra rundsavens udsugningsbehov og dennes placering i forhold til udsugningsventilatoren. Som hovedregel betyder dette at anlægget er dimensioneret så det enten kan suge fra 4 spjæld, fra 1 bearbejdningsmaskine, eller fra gulvsuget/støvsugeraggregatet. Anlægseksempel, spånudsugningsanlæg 1) Ventilator i lyddæmpningskabinet. 2) Patronfilter med 99,9 % udskilningsgrad, samt 100 liter stålspand for opsamling af støv og spåner. 3) Systemvagt for lovpligtig overvågning af anlægstryk. 4) Tilslutning for støvsugning af gulve. 5) Punktudsug ø80 mm. 6) Udsug for maskiner i maskinrum. 7) Udsugning for svævestøv. 8) Skydespjæld for manuel åbning/lukning af div. sug. 9) Lydsluser. 10) Kanalsystem. 11) Taggennemføring og afkasthætte. 6

7 Datablad på InduVent spånudsugningsanlæg Data / Anlægstype IVS-S1 IVS-S2 IVS-S3 Lokalestørrelse (m 3 ) > > 250 Max antal sug (stk.) Volume (m 3 /h) Anlægstryk (Pa) Kanal-installationer Ventilator: Type RV35/1 HV70/1 HV70/2 Effekt (W) Dimension (h/b/d) 935/705/ /1185/ /1185/1150 Filterhus: Type SKL10 SKL15 SKL20 Dimension (h/b/d) 2030/745/ /745/ /745/830 Filterstørrelse (m 2 ) Spånvolumen (ltr.) Ventilator i lyddæmpningskabinet Filterenhed Spånspand 7

8 Billeder af procesudsugning i sløjdlokale Lofthængt punktudsugning for rengøring af høvlebænk, Valby skole Udsugning fra maskiner 8

9 Hjemkundskab Beskrivelse af procesventilation i hjemkundskabslokaler Hvorfor procesventilation i hjemkundskab Under madlavning frigives stegeos, damp og lugt samt mere eller mindre sundhedsskadelige stoffer. Som tidligere nævnt stiller arbejdstilsynet krav til fjernelse af sundhedsfarlige og uønskede stoffer de steder hvor de dannes, og i forbindelse med madlavning sker dette ved etablering af emfang eller punktudsugning over hver kogezone. Det enkelte udsugningsarmatur/emfang monteres med fedtfilter, hermed undgås forurening af kanalsystem og ventilator. Et kanalsystem belagt med fedt og sod er både uhygiejnisk og brandfarligt. For at bibeholde effektiv udsugning skal filtret rengøres med passende interval. Erstatningsluft Ventilationen laves som et selvstændigt udsugningssystem, hvilket sikre mod risikoen for spredning af den forurenet udsugningsluft, med hermed følgende lugtgener, til andre lokaler. Det store luftskifte stiller også krav til tilførsel af erstatningsluft. Normalt laves ventilationen som balanceret ventilation, det vil sige at mængden af luft der indblæses, reguleres ind alt efter hvor meget luft der udsuges fra rummet. Dette giver også mulighed for etablering af varmegenvinding. Varmegenvinding Varmegenvinding i procesventilation udføres med en krydsvarmeveksler med 100 % adskillelse mellem den forurenet procesluft der suges ud og erstatningsluften der indblæses. Ved etablering af varmegenvinding, og hermed opvarmning af indblæsningsluften, er der en betydelig energibesparelse på rumopvarmning. Bygningsreglementet stiller krav til varmegenvinding ved etablering af de fleste større ventilationsanlæg. Afkast Ventilationsaggregat Krydsvarmeveksler Indtag 9

10 Anlægseksempel, hjemkundskab Afkast Indtag Ventilations-aggregat Indblæsning af erstatningsluft Udsugning via emfang InduVent procesventilation, hjemkundskab IVS-H Procesudsugningen fra hjemkundskabslokalet udføres via emfang eller Camhood filtre placeret over kogezonerne. Armaturerne for almen rumudsugning og indblæsning af erstatningsluft placeres hensigtsmæssigt i forhold til emfang og kogezonerne. Hvis det er muligt indblæses erstatningsluften som fortrængningsventilation for størst mulig effektivitet. Ventilationskanalerne skjules som regel over nedsænket loft. Et ventilationsaggregat indeholdende ind- og udsugningsventilator, varmeveksler samt filter sørger for ind- og udsugningen. Aggregatet kan for eksempel placeres i teknikerrum eller på loft/tagrum. Luftindtag og luftafkast er ført gennem tag. 10

11 Billeder af emfang Elverhøjens skole Hellebæk skole Camhood fedfilter Fabrikat Carmfill Ronda emhætte Fabrikat Thermex 11

12 Fysik - kemi Beskrivelse af procesventilation i fysik- og kemilokaler Hvorfor procesventilation i fysiklokaler I forbindelse med fysik- og kemiforsøg vil der, afhængigt af forsøgets beskaffenhed, som oftes dannes dampe og gasser af den ene eller anden art. Disse flygtige bestanddele kan være alt fra ildelugtende og generende, til direkte farlige og giftige at indånde. Derfor stiller arbejdsmiljøloven krav til procesventilation. Punktudsug Procesventilationen skal anvendes i forbindelse med læredemonstrationer og ved elevøvelser hvor der arbejdes med organiske opløsningsmidler eller andre flygtige stoffer, som enten er skadelige eller giver lugtgener. Det vil sige at der skal etableres punktudsugning ved demonstrationsbord og forsøgsborde. Konstantudsugning fra kemikalieskabe Kemikalier der bruges i undervisningen skal opbevares i kemikalieskabe med konstant udsugning. Herved undgås lugtgener og spredning af skadelige dampe til lokalet. Hvis der samtidig skal etableres rumventilation/almenventilation, vil det være en fordel at integrere styringen af procesventilationen med denne. Herved sikres den bedst mulige ventilation af rummet idet rumudsugningen reguleres op eller ned alt efter hvor mange punkudtsug der bliver brugt. 12

13 Anlægseksempel, fysik og kemi InduVent Procesventilation, fysik og kemi IVS-F Systemet består af en række sugearme, monteret enten på bord, væg eller loft, der via et kanalsystem er forbundet til en udsugningsventilator. Ventilatoren placeres hensigtsmæssigt fx på loft eller tag. Sugearmene på elevpladserne monteres med en metalskærm med beskyttelsesgitter, og indstilles til et sug på m 3 /time. Lærens forsøgsopstillinger antager som ofte større proportioner end elevernes og derfor er sugearm ved demonstrationsbordet af lidt større udgave og med et indstillet sug på m 3 /time. Sugearmen er forsynet med en klar PC skærm for bedre udsyn til forsøgsopstillingen. Da der skal være konstant udsugning fra kemikalieskab tilsluttes skabet en mindre separat ventilator, egnet til formålet. Anlægget forsynes med lovpligtig flowvagt der overvåger om procesventilationen virker korrekt. 13

14 Datablad på InduVent procesudsugning, fysik og kemi InduVent type nr. IDV-F1 IDV-F2 Antal elever Antal sug (stk.) 7 11 Volume (m 3 /h) Sugearme, fabrikat Alsident Bordmonteret sugearm Loftmonteret sugearm Metalskærm Klar plastskærm 14

15 Erstatningsluft Beskrivelse for indblæsning af erstatningsluft Når der etableres procesventilation er der krav til tilførsel af erstatningsluft til det lokalet der udsuges fra. Manglende tilførsel af erstatningsluft giver undertryk i lokalet, hvilket kan medføre træk og gøre at døre kan være svære at åbne. Erstatningsluften der indblæses skal være af passende temperatur og må ikke give anledning til træk. Erstatningsluft kan enten laves som en central enhed hvor udsugningsluften genvindes via et ventilationsaggregat, eller som en separat ventilator hvor erstatningsluften ledes gennem en varmeflade før den fordeles i lokalet. Indblæsningen af erstatningsluften vil typisk ske via en indblæsningspose eller perforeret kanal. Anlægseksempel 15

16 Ventilationsteori Principper for indblæsning Opblandingsventilation Ved opblandingsventilation tilføres luften med relativ høj hastighed og bliver herved opblandet med luften i rummet. Indblæsningsarmaturerne placeres uden for opholdszonen, normalt under loft, så luftens indblæsningshastighed ikke er til gene for de personer der opholder sig i lokalet. Princip Fordele Kræver minimal plads. Fleksibel placering af armaturer og møbler. Indblæsning med høj undertemperatur. Ens temperatur i rummet. Velegnet til små luftmængder. Ulemper Eventuel forurening fordeles jævnt i hele rummet. Fortrængningsventilation Ved fortrængningsventilation tilføres luften med lav hastighed og lavere temperatur end luftens temperatur i rummet, og det er de termiske strømninger der styre luftbevægelserne i rummet. Indblæsningsarmaturerne er placeret så lavt at indblæsningsluften lægger sig som et lag ud over gulvet og fortrænger den forurenet og varmere luft op mod loftet. Princip Fordele Høj effektivitet, ren opholdszone. Lav lufthastighed. Velegnet store rum med højt til loftet. Ulemper Kræver større luftmængde. Stor vertikal temperaturgradient. 16

17 CAV anlæg (Constant Air Volume) Ventilationsanlæg med konstant luftydelse. Fordele Konstant ventilatorydelse. Nem indregulering. Konstant indblæsningsmønster. Ingen spjældregulering i kanalerne. Ulemper Større driftsomkostninger, unødvendigt stort elforbrug til ventilatordrift. Ingen regulering ved svingende ventilationsbehov. VAV anlæg (Variable Air Volume) Ventilationsanlæg med variabel luftydelse. Ventilationen/volumenstrømmen tilpasses til det aktuelle behov i hver enkelt område der skal ventileres. Regulering kan foregå ud fra kriterier omkring luftkvalitet, varmebelastning, personbelastning, trykforhold. Fordele Reducerer energiforbruget. Styring efter personalebelastningen. Mindre kanalstørrelser. Ulemper Større installationsomkostninger. Flere komponenter i form af volumenstrøms- og trykregulatorer. Kompliceret indregulering. Balanceret ventilation For at opfylde krav til varmegenvinding og krav til tilførsel af erstatningsluft af tilpas temperatur og uden anledning til træk, udføres ventilationssystemer for det meste som balanceret ventilation. Ved balanceret ventilation er udsugningsanlægget kombineret med et mekanisk indblæsningsanlæg. Centralaggregatet Centralaggregatet er en samlet enhed der indeholder ind- og udblæsningsventilatorer med filtre, varmegenvinding samt en kombination af komponenter for forbehandling eller endelig luftbehandling af indblæsningsluften. Luftbehandlingen kan, udover større eller mindre grad af filtrering, omfatte varme- køleflader for opvarmning eller køling af indblæsningsluften, befugter for kontrol af luftfugtigheden. 17

18 Litteraturliste Relevante normer og regler At-vejledning A.1.1. Ventilation på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.2 Indeklima At-vejledning A.1.7. Recirkulation At-vejledning Re C.0.1 Grænseværdier At-meddelelse nr Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbindelse med undervisning BR95 Bygningsreglement 1995 for erhvervsog etagebyggeri DS447 Dansk Standard At-vejledningen oplyser om krav til procesventilation og vejleder om, hvordan kravene kan opfyldes. At-vejledningen oplyser om de hyppigste årsager til indeklimagener, samt mulige løsninger. At-vejledningen oplyser om de krav, der gælder for recirkulation af forurenet luft, der suges ud fra arbejdsrum. Grænseværdier for stoffer og materialer: Grænseværdi for træstøv: 2 mg/m 3. - mærket K hvilket betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. At-meddelelsen vejleder om, hvordan folkeskoler kan tilrettelægge arbejdet med maskiner for elever under 18 år, således at elevernes arbejde bliver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Gældende regler for erhvervs- og etagebyggeri. Norm for ventilationsanlæg. 18

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Et godt indeklima starter med et besøg fra Linå PROCES ventilation PROCESVENTILATION

Et godt indeklima starter med et besøg fra Linå PROCES ventilation PROCESVENTILATION Et godt indeklima starter med et besøg fra Linå PROCES ventilation PROCESVENTILATION i industrien 2 AUTOBRANCHEN Vi leverer komplette ventilationsløsninger til autobranchen. Totalventileret automalerværksted.

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken Vejle Att.: Hans Theil Hansen SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S Havneparken 4 7100 Vejle Att.: Hans Theil Hansen 6. kontor Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 72208585 at@at.dk www.at.dk CVR-nr. 21481815 Tilstrækkeligt

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering

Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Ventilationsanlæg Energieffektivisering og energibevidst projektering Indholdsfortegnelse Ventilationsanlæg...2 Myndighedskrav til ventilationsanlæg...2 Ventilationstyper...2 Procesventilation...2 Rumventilation

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

et rent og lovligt arbejdsmiljø i skolensundervisningslokaler. Vi skaber PROCESVENTILATION Ren luft - Godt indeklima - Bedre indlæring

et rent og lovligt arbejdsmiljø i skolensundervisningslokaler. Vi skaber PROCESVENTILATION Ren luft - Godt indeklima - Bedre indlæring Vi skaber et rent og lovligt arbejdsmiljø i skolensundervisningslokaler. PROCESVENTILATION Ren luft - Godt indeklima - Bedre indlæring Indeks A Fysik & Kemi B Træværksted C Metalsløjd D Overfladebehandling

Læs mere

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi

Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi Nyt ventilations-anlæg? Stil krav til miljø, energi og økonomi i Indhold: Overblik og oprydning kan spare dyr ventilation 4 Hvad skal ventileres væk? 5 Beskriv arbejdspladsen grundigt 5 Find forureningskilderne

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc.

il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc. DUA-møde 10. juni 2010 Procesventilation il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc. 1 Hvilke krav stiller myndigheder

Læs mere

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation

De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner. VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation De Danske Skytteforeninger Bogen om 15 meter skydebaner VEDR.: Revision af kapitel II Ventilation Rekvirent: De Danske Skytteforeninger att.: Kristian Rask Petersen Vingstedvej 27 7182 Bredsten (7586 4222)

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål og indhold For at intensivere det forebyggende arbejde med at forbedre indeklimaet i autobranchens virksomheder, har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer:

Vejledning. Lexmark Optra K 1220. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Lexmark printer: Lexmark Optra K 1220 Udarbejdet af DTI Miljø for Lexmark International på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Fokus-omr områder God og energirigtig ventilation opnås ved at fokusere på: 1. Ventilationsbehov

Læs mere

Flexoduct Sugeskærme. til person & produkt beskyttelse

Flexoduct Sugeskærme. til person & produkt beskyttelse Flexoduct Sugeskærme til person & produkt beskyttelse JRV A/S er et moderne ventilationsfi rma, som tilbyder en bred vifte af ventilationsløsninger på basis af en stor og resultatorienteret erfaring og

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Teknologisk Institut har udarbejdet en vejledning for Lexmark C772n på baggrund af Instituttets standardiserede emissionsprøvning på printeren. Model Lexmark

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. EC-ventilatorer. Udsugningsløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. EC-ventilatorer. Udsugningsløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger EC-ventilatorer Udsugningsløsninger 2 EC-ventilatorer Udsugningsløsninger Lovgivning I de fleste byggerier

Læs mere

Procesventilation. Behov, omfang og effektivitet af procesventilation. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Procesventilation. Behov, omfang og effektivitet af procesventilation. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Procesventilation Behov, omfang og effektivitet af procesventilation Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup

Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup 28. januar 2011 Udbudsmateriale Rumventilation i autoværksted på Materielgården, Ballerup Bygherre: Ballerup Kommune Rådgiver: ALECTIA A/S Navn Vej og Park Adresse Teknikerbyen 34 Adresse Energivej 50

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler

1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler 1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler Børn og skoleudvalget behandlede d. 18. december 2012 en sag vedrørende indeklimaproblemer på kommunens skoler. På denne baggrund

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP LaserJet 5MP Udarbejdet af DTI Miljøteknik for Hewlett Packard på baggrund af DTI s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 57.11 Komfortventilation Aggregater... 2 57.12

Læs mere

Bilag 2 - Oversigt over undtagelser fra det generelle rygeforbud

Bilag 2 - Oversigt over undtagelser fra det generelle rygeforbud Bilag 2 - Oversigt over undtagelser fra det generelle rygeforbud Dette bilag giver en oversigt over de undtagelser fra det generelle rygeforbud som rygeloven giver. Bilaget er udtømmende. Det vil sige,

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Vejledning. HP Color LaserJet 5M. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Vejledning. HP Color LaserJet 5M. Indhold: Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP olor LaserJet 5M Udarbejdet af DTI Miljøteknik for Hewlett Packard på baggrund af DTI=s standardiserede emissionstest, DANAK-akkrediteret

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Indretning af stinkskabslaboratorium. August 2016

Indretning af stinkskabslaboratorium. August 2016 Indretning af stinkskabslaboratorium August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Indblæsningsarmaturer... 2 2.1 Valg af indblæsningsarmatur... 2 2.2 Placering af indblæsningsarmatur... 2 3 Stinkskabe...

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Vej led n i ng om i nd r e t n i ng a f ventilation i restaurationskøkkener

Vej led n i ng om i nd r e t n i ng a f ventilation i restaurationskøkkener Vej led n i ng om i nd r e t n i ng a f ventilation i restaurationskøkkener Fællessekretariat Børsen 1217 København K Kontoradresse: Sundkrogskaj 20 2100 København Tlf.: 7013 1200 Fax.: 7733 4611 www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært ACTIVENT dysearmatur Activent er et indblæsningssystem. Activent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. f. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler,

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder 4.3 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdsrum 1 på faste arbejdssteder 2 Placering og indretning 1 Bliver alle rum indenfor virksomhedens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering

At-VEJLEDNING. Pulverlakering. D.2.4 August 2001. Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering At-VEJLEDNING D.2.4 August 2001 Pulverlakering Vejledning om beskyttelse mod sundhedsfarer ved arbejde med pulverlakering 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bekendtgørelser Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj

Læs mere

Norm for mekaniske ventilationsanlæg

Norm for mekaniske ventilationsanlæg Dansk standard DS 447 2. udgave 2005-06-15 Norm for mekaniske ventilationsanlæg Code of Practice for mechanical ventilation installations DS 447 København DS projekt: 48146 ICS: 91.140.30 Første del af

Læs mere