INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R"

Transkript

1 INDUVENT S Y S T E M L Ø S N I N G E R Skoleventilation Procesventilation i faglokaler Sløjdlokale Fysiklokale Hjemkundskab IVS-S IVS-F IVS-H

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Leverandør... 3 Krav til procesventilation... 4 Sløjd... 5 Hjemkundskab... 9 Fysik - kemi Erstatningsluft Ventilationsteori Litteraturliste

3 Indledning Procesventilation Ventilation i faglokaler For at sikre et tilfredsstillende arbejdsmiljø for elever og lærere, stilles der i dag høje krav til indretning af faglokaler i de danske skoler. Et af de områder som er underlagt lovgivningen er ventilation, mere præcist krav til etablering af procesventilation ved de arbejdsprocesser hvor der kan forekomme forurening til omgivelserne. Opgaven for procesventilation er at fjerne forureningen ved de kilder den bliver dannet, dvs. etablering af punktudsugning ved de enkelte arbejdsprocesser der fremkalder støv eller røg og som kan virke generende eller være direkte sundhedsskadeligt for de personer der arbejder eller opholder sig i lokalet. InduVent procesventilation lever op til de arbejdsmiljøkrav der stilles i dansk lovgivning. Der er lagt vægt på, at det er let anvendeligt og praktisk udført, så brugeren får et anlæg der er effektivt, og uden gener i dagligdagen. Leverandør Intervent har mange års erfaring med etablering og vedligeholdelse af procesudsugningsanlæg. Ved dimensionering af de enkelte anlæg sikre vi naturligvis at lovgivningen overholdes på det pågældende område. Derudover er det vigtigt for os, at du som bruger får et anlæg af høj kvalitet og et brugervenligt design. Intervent udfører alt ventilations-, Vvs- og kølearbejde og er autoriseret Vvs- og kølefirma. Intervent har udført utallige installationer for skoler, universiteter, industrivirksomheder, boligselskaber, laboratorier, trykkerier, butikker, hospitaler, medicinalvirksomheder mv.. Referencer der dokumenterer, at Intervent er en attraktiv og seriøs samarbejdspartner, kan ses på vores hjemmeside: Intervent installerer og servicerer følgende: Procesudsugningsanlæg for metal- og træstøv mv. Ventilationsanlæg med varmegenvinding, køl og befugtning Udsugningsanlæg Industriventilationsanlæg Klimaanlæg og airconditionanlæg Køle- og frostanlæg Vvs-anlæg Service, rensning og vedligeholdelse på ovenstående anlæg 3

4 Krav til procesventilation Arbejdstilsynets At-vejledninger beskriver hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. Størstedelen af de krav der stilles til procesventilation er beskrevet i At-vejledning A1.1: Ventilation på faste arbejdssteder. De vigtigste krav kan læses her: Procesventilation er et mekanisk ventilationsanlæg etableret med punktudsugninger, der så vidt muligt skal fjerne forureningen fra de steder hvor den bliver udviklet. Der er krav til procesventilation når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive, herunder røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening. Procesventilation kræves, selv om den forurenende arbejdsproces ikke forekommer hele tiden. Det er nok, at processen er jævnligt gentaget og af en vis varighed. Procesventilationen skal indrettes så den nedbringer luftforureningen effektivt. Der kan i mange situationer forekomme små, spredte forureningskilder, hvor det ikke vil være muligt eller rimeligt at etablere punktudsugning ved hver enkelt arbejdsproces. I de tilfælde skal der etableres rumventilation til fjernelse af svævestøv som supplement til punktudsugningen. Afkastet fra udsugningen skal ledes til det fri, dette skal ske igennem et filter. Der skal tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur, og uden det giver anledning til træk. En kontrolanordning (flowvagt) skal give alarm hvis anlæggets funktion er utilstrækkelig. Alarmen skal være i form af lys og/eller lydsignal, og skal tydeligt kunne ses/høres i lokalet. Spjældet til den enkelte udsugning kan forsynes med en kontakt, så det sikres at spjældet er åbent når der arbejdes, og at maskinen kun kan startes når spjældet er åbent. Kanalsystemer skal være udformet så der kan skabes en tilstrækkelig stor lufthastighed til at transportere luftforureningen gennem hele kanalsystemet, herved undgås aflejringer. Kanalsystemet skal være udformet og placeret så det kan renses og rengøres, fx ved hjælp af aftagelige kanalstykker. Kanalsystemet skal være udformet så det tager hensyn til brandmyndighedernes krav. Ventilationsanlægget skal være indrettet og placeret så unødig støj undgås. Leverandøren skal levere en fyldestgørende brugsanvisning sammen med ventilationsanlægget. Til dette hører bl.a. de nødvendige angivelser for drift og vedligeholdelse. Ventilationsanlægget skal kontrolleres og evt. justeres regelmæssigt samt holdes forsvarligt renet af personale med særligt kendskab til anlæggets funktion og formål. Relevante At-vejledninger, jf. litteraturliste, kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside: 4

5 Sløjd Beskrivelse af procesventilation i sløjdlokaler Hvorfor procesventilation i sløjdlokaler Indånding af træstøv kan være sundhedsskadeligt og mange vil føle en større eller mindre grad af irritation i luftvejene ved ophold i et lokale hvor der svæver træstøv i luften. Ikke nok med at man bør beskytte skolebørn mod risikoen for at få kroniske vejrtrækningsproblemer, det er også et lovmæssigt krav, at man ikke udsætter sig selv eller andre for unødige og skadelige påvirkninger. At indånding af træstøv anses for at være kraftfremkaldende, understreger nødvendigheden i en velfungerende procesventilation i sløjdlokalet. Fjernelse af træstøv Et rent arbejdsmiljø sikres ved etablering af et spånudsugningsanlæg i sløjdlokalet. Udsugningen fra spånudsugningsanlægget tilsluttes direkte, eller så tæt på som muligt, til træbearbejdningsmaskinerne, såsom båndpudser, rundsav, høvl mv. Den korte afstand til forureningskilden sikre den bedst mulige fjernelse af spåner og støv. Ved arbejdsbordene placeres udtag for tilslutning af støvsugerslanger, så støv og spåner kan støvsuges væk fra bordene. Ligeledes er der centralt placerede udtag til tilslutning af støvsugerslange når gulvet skal rengøres. Støvsugning vælges altid frem for fejning for herved at sikre at støv ikke hvirvles op under rengøringen. Som supplement til punktudsugningen er der til anlægget tilsluttet et svævestøvmodul. Svævestøvmodulet formål er at fjerne det støv der svæver frit i luften. Svævestøvet stammer fra den manuelle bearbejdningsproces, hvor mulighederne for at etablere et effektivt punktudsug er minimal, fx under slibning og høvling ved arbejdsbænkende, samt hvor støvet hvirvles op i luften ved den normale aktivitet som foregår i rummet. 5

6 InduVent spånudsugningsanlæg, sløjd IVS-S Ventilatoren i spånudsugningsanlægget sørger for det korrekte undertryk og sug i systemet. Som standard er ventilatoren placeret i et lyddæmpningskabinet, hvor der på til- og afgangkanalen monteres en lydsluse. Filteranlægget består af et patronfilter, en opsamlingsspand til støv og spåner samt en automatisk anordning til rensning af filteret. Fra ventilatoren føres afkastet til det fri gennem væg eller tag. Kanalsystemet er ophængt i loft/væg og forgrener sig ud til de enkelte udsugningssteder. Afgreningerne til de enkelte udsugninger føres lodret ned til ca. 1,3 meter over gulv hvor de afsluttes med et skydespjæld. Skydespjældene tilsluttes slanger til de forskellige bearbejdningsmaskiner, støvsugerslanger med mere. Svævestøvmodulet placeres centralt over arbejdsbordene så størst mulig effektivitet opnås. Anlægsovervågningen består af en differenstrykpressostat, der måler trykforskellen over filterenheden. For højt differenstryk indikere at filteret er tilstoppet og trænger til rensning eller udskiftning. Spånudsugningsanlægget dimensioneres ud fra følgende: Størrelse af de enkelte kilders forurening, samtidighedsfaktoren (hvor mange forbruger skal anlægget kunne betjene) samt den indbyrdes placering mellem udsugningsventilatoren og forbrugsstederne. Da det kun er sløjdlæren der må betjene de stationære maskiner, og da rundsaven er den største kilde til forurening, dimensioneres anlægget, som hovedregel, ud fra rundsavens udsugningsbehov og dennes placering i forhold til udsugningsventilatoren. Som hovedregel betyder dette at anlægget er dimensioneret så det enten kan suge fra 4 spjæld, fra 1 bearbejdningsmaskine, eller fra gulvsuget/støvsugeraggregatet. Anlægseksempel, spånudsugningsanlæg 1) Ventilator i lyddæmpningskabinet. 2) Patronfilter med 99,9 % udskilningsgrad, samt 100 liter stålspand for opsamling af støv og spåner. 3) Systemvagt for lovpligtig overvågning af anlægstryk. 4) Tilslutning for støvsugning af gulve. 5) Punktudsug ø80 mm. 6) Udsug for maskiner i maskinrum. 7) Udsugning for svævestøv. 8) Skydespjæld for manuel åbning/lukning af div. sug. 9) Lydsluser. 10) Kanalsystem. 11) Taggennemføring og afkasthætte. 6

7 Datablad på InduVent spånudsugningsanlæg Data / Anlægstype IVS-S1 IVS-S2 IVS-S3 Lokalestørrelse (m 3 ) > > 250 Max antal sug (stk.) Volume (m 3 /h) Anlægstryk (Pa) Kanal-installationer Ventilator: Type RV35/1 HV70/1 HV70/2 Effekt (W) Dimension (h/b/d) 935/705/ /1185/ /1185/1150 Filterhus: Type SKL10 SKL15 SKL20 Dimension (h/b/d) 2030/745/ /745/ /745/830 Filterstørrelse (m 2 ) Spånvolumen (ltr.) Ventilator i lyddæmpningskabinet Filterenhed Spånspand 7

8 Billeder af procesudsugning i sløjdlokale Lofthængt punktudsugning for rengøring af høvlebænk, Valby skole Udsugning fra maskiner 8

9 Hjemkundskab Beskrivelse af procesventilation i hjemkundskabslokaler Hvorfor procesventilation i hjemkundskab Under madlavning frigives stegeos, damp og lugt samt mere eller mindre sundhedsskadelige stoffer. Som tidligere nævnt stiller arbejdstilsynet krav til fjernelse af sundhedsfarlige og uønskede stoffer de steder hvor de dannes, og i forbindelse med madlavning sker dette ved etablering af emfang eller punktudsugning over hver kogezone. Det enkelte udsugningsarmatur/emfang monteres med fedtfilter, hermed undgås forurening af kanalsystem og ventilator. Et kanalsystem belagt med fedt og sod er både uhygiejnisk og brandfarligt. For at bibeholde effektiv udsugning skal filtret rengøres med passende interval. Erstatningsluft Ventilationen laves som et selvstændigt udsugningssystem, hvilket sikre mod risikoen for spredning af den forurenet udsugningsluft, med hermed følgende lugtgener, til andre lokaler. Det store luftskifte stiller også krav til tilførsel af erstatningsluft. Normalt laves ventilationen som balanceret ventilation, det vil sige at mængden af luft der indblæses, reguleres ind alt efter hvor meget luft der udsuges fra rummet. Dette giver også mulighed for etablering af varmegenvinding. Varmegenvinding Varmegenvinding i procesventilation udføres med en krydsvarmeveksler med 100 % adskillelse mellem den forurenet procesluft der suges ud og erstatningsluften der indblæses. Ved etablering af varmegenvinding, og hermed opvarmning af indblæsningsluften, er der en betydelig energibesparelse på rumopvarmning. Bygningsreglementet stiller krav til varmegenvinding ved etablering af de fleste større ventilationsanlæg. Afkast Ventilationsaggregat Krydsvarmeveksler Indtag 9

10 Anlægseksempel, hjemkundskab Afkast Indtag Ventilations-aggregat Indblæsning af erstatningsluft Udsugning via emfang InduVent procesventilation, hjemkundskab IVS-H Procesudsugningen fra hjemkundskabslokalet udføres via emfang eller Camhood filtre placeret over kogezonerne. Armaturerne for almen rumudsugning og indblæsning af erstatningsluft placeres hensigtsmæssigt i forhold til emfang og kogezonerne. Hvis det er muligt indblæses erstatningsluften som fortrængningsventilation for størst mulig effektivitet. Ventilationskanalerne skjules som regel over nedsænket loft. Et ventilationsaggregat indeholdende ind- og udsugningsventilator, varmeveksler samt filter sørger for ind- og udsugningen. Aggregatet kan for eksempel placeres i teknikerrum eller på loft/tagrum. Luftindtag og luftafkast er ført gennem tag. 10

11 Billeder af emfang Elverhøjens skole Hellebæk skole Camhood fedfilter Fabrikat Carmfill Ronda emhætte Fabrikat Thermex 11

12 Fysik - kemi Beskrivelse af procesventilation i fysik- og kemilokaler Hvorfor procesventilation i fysiklokaler I forbindelse med fysik- og kemiforsøg vil der, afhængigt af forsøgets beskaffenhed, som oftes dannes dampe og gasser af den ene eller anden art. Disse flygtige bestanddele kan være alt fra ildelugtende og generende, til direkte farlige og giftige at indånde. Derfor stiller arbejdsmiljøloven krav til procesventilation. Punktudsug Procesventilationen skal anvendes i forbindelse med læredemonstrationer og ved elevøvelser hvor der arbejdes med organiske opløsningsmidler eller andre flygtige stoffer, som enten er skadelige eller giver lugtgener. Det vil sige at der skal etableres punktudsugning ved demonstrationsbord og forsøgsborde. Konstantudsugning fra kemikalieskabe Kemikalier der bruges i undervisningen skal opbevares i kemikalieskabe med konstant udsugning. Herved undgås lugtgener og spredning af skadelige dampe til lokalet. Hvis der samtidig skal etableres rumventilation/almenventilation, vil det være en fordel at integrere styringen af procesventilationen med denne. Herved sikres den bedst mulige ventilation af rummet idet rumudsugningen reguleres op eller ned alt efter hvor mange punkudtsug der bliver brugt. 12

13 Anlægseksempel, fysik og kemi InduVent Procesventilation, fysik og kemi IVS-F Systemet består af en række sugearme, monteret enten på bord, væg eller loft, der via et kanalsystem er forbundet til en udsugningsventilator. Ventilatoren placeres hensigtsmæssigt fx på loft eller tag. Sugearmene på elevpladserne monteres med en metalskærm med beskyttelsesgitter, og indstilles til et sug på m 3 /time. Lærens forsøgsopstillinger antager som ofte større proportioner end elevernes og derfor er sugearm ved demonstrationsbordet af lidt større udgave og med et indstillet sug på m 3 /time. Sugearmen er forsynet med en klar PC skærm for bedre udsyn til forsøgsopstillingen. Da der skal være konstant udsugning fra kemikalieskab tilsluttes skabet en mindre separat ventilator, egnet til formålet. Anlægget forsynes med lovpligtig flowvagt der overvåger om procesventilationen virker korrekt. 13

14 Datablad på InduVent procesudsugning, fysik og kemi InduVent type nr. IDV-F1 IDV-F2 Antal elever Antal sug (stk.) 7 11 Volume (m 3 /h) Sugearme, fabrikat Alsident Bordmonteret sugearm Loftmonteret sugearm Metalskærm Klar plastskærm 14

15 Erstatningsluft Beskrivelse for indblæsning af erstatningsluft Når der etableres procesventilation er der krav til tilførsel af erstatningsluft til det lokalet der udsuges fra. Manglende tilførsel af erstatningsluft giver undertryk i lokalet, hvilket kan medføre træk og gøre at døre kan være svære at åbne. Erstatningsluften der indblæses skal være af passende temperatur og må ikke give anledning til træk. Erstatningsluft kan enten laves som en central enhed hvor udsugningsluften genvindes via et ventilationsaggregat, eller som en separat ventilator hvor erstatningsluften ledes gennem en varmeflade før den fordeles i lokalet. Indblæsningen af erstatningsluften vil typisk ske via en indblæsningspose eller perforeret kanal. Anlægseksempel 15

16 Ventilationsteori Principper for indblæsning Opblandingsventilation Ved opblandingsventilation tilføres luften med relativ høj hastighed og bliver herved opblandet med luften i rummet. Indblæsningsarmaturerne placeres uden for opholdszonen, normalt under loft, så luftens indblæsningshastighed ikke er til gene for de personer der opholder sig i lokalet. Princip Fordele Kræver minimal plads. Fleksibel placering af armaturer og møbler. Indblæsning med høj undertemperatur. Ens temperatur i rummet. Velegnet til små luftmængder. Ulemper Eventuel forurening fordeles jævnt i hele rummet. Fortrængningsventilation Ved fortrængningsventilation tilføres luften med lav hastighed og lavere temperatur end luftens temperatur i rummet, og det er de termiske strømninger der styre luftbevægelserne i rummet. Indblæsningsarmaturerne er placeret så lavt at indblæsningsluften lægger sig som et lag ud over gulvet og fortrænger den forurenet og varmere luft op mod loftet. Princip Fordele Høj effektivitet, ren opholdszone. Lav lufthastighed. Velegnet store rum med højt til loftet. Ulemper Kræver større luftmængde. Stor vertikal temperaturgradient. 16

17 CAV anlæg (Constant Air Volume) Ventilationsanlæg med konstant luftydelse. Fordele Konstant ventilatorydelse. Nem indregulering. Konstant indblæsningsmønster. Ingen spjældregulering i kanalerne. Ulemper Større driftsomkostninger, unødvendigt stort elforbrug til ventilatordrift. Ingen regulering ved svingende ventilationsbehov. VAV anlæg (Variable Air Volume) Ventilationsanlæg med variabel luftydelse. Ventilationen/volumenstrømmen tilpasses til det aktuelle behov i hver enkelt område der skal ventileres. Regulering kan foregå ud fra kriterier omkring luftkvalitet, varmebelastning, personbelastning, trykforhold. Fordele Reducerer energiforbruget. Styring efter personalebelastningen. Mindre kanalstørrelser. Ulemper Større installationsomkostninger. Flere komponenter i form af volumenstrøms- og trykregulatorer. Kompliceret indregulering. Balanceret ventilation For at opfylde krav til varmegenvinding og krav til tilførsel af erstatningsluft af tilpas temperatur og uden anledning til træk, udføres ventilationssystemer for det meste som balanceret ventilation. Ved balanceret ventilation er udsugningsanlægget kombineret med et mekanisk indblæsningsanlæg. Centralaggregatet Centralaggregatet er en samlet enhed der indeholder ind- og udblæsningsventilatorer med filtre, varmegenvinding samt en kombination af komponenter for forbehandling eller endelig luftbehandling af indblæsningsluften. Luftbehandlingen kan, udover større eller mindre grad af filtrering, omfatte varme- køleflader for opvarmning eller køling af indblæsningsluften, befugter for kontrol af luftfugtigheden. 17

18 Litteraturliste Relevante normer og regler At-vejledning A.1.1. Ventilation på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.2 Indeklima At-vejledning A.1.7. Recirkulation At-vejledning Re C.0.1 Grænseværdier At-meddelelse nr Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbindelse med undervisning BR95 Bygningsreglement 1995 for erhvervsog etagebyggeri DS447 Dansk Standard At-vejledningen oplyser om krav til procesventilation og vejleder om, hvordan kravene kan opfyldes. At-vejledningen oplyser om de hyppigste årsager til indeklimagener, samt mulige løsninger. At-vejledningen oplyser om de krav, der gælder for recirkulation af forurenet luft, der suges ud fra arbejdsrum. Grænseværdier for stoffer og materialer: Grænseværdi for træstøv: 2 mg/m 3. - mærket K hvilket betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. At-meddelelsen vejleder om, hvordan folkeskoler kan tilrettelægge arbejdet med maskiner for elever under 18 år, således at elevernes arbejde bliver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Gældende regler for erhvervs- og etagebyggeri. Norm for ventilationsanlæg. 18

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Procesventilation. Behov, omfang og effektivitet af procesventilation. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Procesventilation. Behov, omfang og effektivitet af procesventilation. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Procesventilation Behov, omfang og effektivitet af procesventilation Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation. PSO-projekt nr. 343-019. Maj 2013

Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation. PSO-projekt nr. 343-019. Maj 2013 Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation PSO-projekt nr. 343-019 Maj 2013 Den lille Blå om industriel proces- og komfortventilation Forfattere: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut),

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv.

Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv. Elektronikindustri Vejledning om arbejdspladsindretning, stoffer og materialer, EGA og lodning mv. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler og dyreklinikker

Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler og dyreklinikker TEMA Tekst Din arbejdsplads indsættes Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler og dyreklinikker Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om arbejdsmiljø på dyrehospitaler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM METODER TIL NEDBRINGELSE AF BELASTNINGER VED

BRANCHEVEJLEDNING OM METODER TIL NEDBRINGELSE AF BELASTNINGER VED BRANCHEVEJLEDNING OM METODER TIL NEDBRINGELSE AF BELASTNINGER VED FORORD Branchevejledningen indeholder ingen bindende anvisninger, men tjener alene til inspiration for hotel- og restaurationsbranchens

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER

MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER V G V + FEBRUAR 2012 MODULERENDE VENTILATION LOW COST VAV TIL KONTOR- BYGNINGER Februar 2012 Energi og Klima Energieffektivisering og Ventilation

Læs mere

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009)

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) 6.B Optimering af varme og ventilationsanlæg Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) Antal normalsider: 39,24 (94.176 anslag med mellemrum) Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

KONTORMASKINER Prøvninger og vejledninger vedrørende arbejdsmiljø

KONTORMASKINER Prøvninger og vejledninger vedrørende arbejdsmiljø KONTORMASKINER Prøvninger og vejledninger vedrørende arbejdsmiljø Af konsulent Torben Eggert September 2003 Byggeri Indeklima Forord Dette skrift er udarbejdet for at give beslutningstagerne, indkøberne

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger

Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Komponenter til naturlig ventilation Del I Lavtsiddende indløbsåbninger Forprojekt Udarbejdet for Energistyrelsen J nr.: 1213/01-0016 Line Louise Overgaard Per Heiselberg Carl Hammer Maj 2002 Teknologisk

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 Tlf.: +45 88 19 10 00 KONTAKTPERSON Christian A. Hviid 2830 Virum Fax: +45 88 19 10 01 Tlf.: +45 22 20 90 03 Denmark www.alectia.com crh@alectia.com Forord Det er videnskabeligt

Læs mere

Optimering af ventilationsanlæg

Optimering af ventilationsanlæg Optimering af ventilationsanlæg Aktiv Centret - Herning Benjamin Hestehave V08709 15. Marts - 2013 Aarhus Maskinmesterskole ~ 0 ~ Projekttitel: Projekttype: Praktikvirksomhed: Uddannelse: Optimering af

Læs mere