Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus 2015-18"

Transkript

1 Didaktisk it-strategi for VUC Aarhus STRATEGIENS FORMÅL Strategien udtrykker en langsigtet og tydelig målsætning omkring brugen af it i undervisningen. Den udtrykker at skolens ambitionsniveau for den didaktiske anvendelse af it er højt. Som konsekvens heraf prioriterer vi de nødvendige ressourcer for at lærerne kan udvikle deres kompetencer og opnå sikkerhed i en varieret og reflekteret brug af it i undervisningen. Da der kontinuerligt opstår nye muligheder for inddragelse af it i undervisningen, er strategien dynamisk og vil blive opdateret når det er nødvendigt. It i undervisningen er både et middel og et mål i sig selv. Et middel forstået på den måde at it er et overordentligt nyttigt værktøj der anvendt af den kompetente underviser, på mange forskellige måder kan styrke kursisternes læring og deres samarbejdet om læring på holdene. To faktorer er særligt afgørende for at kursister er motiverede og øger deres læringsudbytte: 1. At det er klart og tydeligt formidlet hvad de skal lære, og at materialet er præsenteret overskueligt, 2. At de er aktive og medproducerende i undervisningen, frem for at være passive modtagere. Strategien fokuserer især på hvordan it, fx anvendelse af websteder i undervisningen bredt forstået, kan styrke disse faktorer. Didaktisk anvendelse af it er imidlertid også et mål i sig selv. Undervisningen på VUC Aarhus skal også på det ikt-teknologiske niveau afspejle udviklingen i det omgivende samfund, og det er vores opgave som skole at klæde kursisterne på til at navigere kompetent og kritisk i informationssamfundet. Derfor indeholder strategien også en målsætning omkring udvikling af kursisternes digitale dannelse. Den helt grundlæggende præmis for strategiens opfyldelse er et effektivt it-system, ensartet og driftssikkert med ordentlig hastighed og kapacitet og en velfungerende support. Der skal opstilles kvalitetsmål for it-support. Derfor udarbejder it-afdelingen snarest en it-strategi som understøtter den didaktiske it-strategi og det deraf følgende behov for it, it-systemer og it-support. 1. Målsætning og tiltag omkring anvendelsen af websteder i undervisningen: Målsætning maj 2016: Alle lærere anvender klassernes og holdenes websteder på intra som indgangsportal til videndeling med kursisterne på elementært niveau. Lærerne kan indsætte tekst, billede, video og links, herunder links til et Google Site og til Google Docs, og webstedet fungerer som fagets materialebank. Mindst Halvdelen af lærerne behersker og anvender teknisk og didaktisk avanceret brug af hold/klassesider til videndeling og kommunikation med kursisterne, se nedenfor. Med teknisk avanceret menes også at man kan redigere sidelayout, oprette undersider og indsætte webparts/webapps. Fra skoleårets start 2015 kan man i stedet for at videndele med kursisterne på selve klasse-/holdsiden på VUCIntra, linke til et Google Site. Da Google Sites er langt mere intuitive og brugervenlige, og reelt fungerer som web 2.0-værktøj hvor kursisterne kan få redigeringsrettigheder på valgte undersider, er der udarbejdet skabeloner til Google Sites, som lærerne kan anvende på deres holdside. Alle kursister medbringer en computer, som de aktivt kan bruge som studieværktøj, og som udgør en væsentlig læringsressource for dem. Særligt for Flextilrettelæggelsen: Flex-materialet integreres på en tidssvarende platform og udvikles med Web 2.0 værktøjer, som sikrer størst mulig interaktivitet. Der udvikles 1) online vejledning og 2) muligheder for at kursisterne kan chatte, skype eller lign. med lærerne. Platform og materiale er klar til ibrugtagning fra starten af skoleåret 2016/17.

2 Målsætning maj 2018: Klassernes og holdenes websted udgør den centrale platform og indgangsport til programmer og materiale på internettet for alle hold. Her videndeles holdets materiale, sådan at webstedet både fungerer som en materialebank for kursisterne og samtidig synliggør fagets / forløbets / den enkelte times mål og struktur, så det står klart for kursisten med hvad og hvordan der arbejdes i faget. Kursisterne er aktive bidragsydere til webstedet, som derfor også dokumenterer hvordan de arbejder med faget i forskellige medier. Materialet på webstedet er multimodalt, idet der både oploades /linkes til tekst, billede, lydfiler og video, inklusive lærer- og kursistproducerede videoklip. Der linkes fra siden til forskellige for faget relevante it-programmer (fx test- og træningsprogrammer, spil, quizzer og andet e-learningsmateriale). Webstedet anvendes endvidere til dialog mellem kursister indbyrdes og mellem lærer og kursister. Tiltag i skoleåret Surveys lærere og kursister: Lærerne gennemfører en survey i maj 2015, 2016, 2017 og Surveyen skal afdække lærernes brug af hold- og klassesider i undervisningen, deres ønsker til udvikling af webstederne og til efteruddannelses i brug af it i undervisningen. Kursisterne gennemfører en survey, og udvalgte kursister gennemfører et fokusgruppeinterview i april 2015 og 2016 med henblik på at afdække kursisternes brug af og ønsker til hold/klassesider. E-didaktikere: Forår 2015: Møde med e-didaktikerne, der forinden har indhentet erfaringer og ønsker fra deres faggrupper til justeringer på på klasse/holdsider, brugervenlighed samt andre forslag til forbedringer. Ønsker til forbedringer gennemføres i god tid inden skoleåret s begyndelse i det omfang økonomien tillader det. Der udarbejdes Google Sites-skabeloner til fagene i samarbejde med faggrupperne. Disse skabeloner skal sikre et ensartet præg på klasse-/holdsiderne. Forår 2015: Efteruddannelse af e-didaktikere og it-vejledere i såvel teknisk som didaktisk brug af klasse- /-holdsider på VUC-Intra, inklusive Google Sites. Faggrupperne: Enhver faggruppe har en e-didaktiker knyttet til sig som man kan trække på i forhold til den it-didaktiske udvikling i faget. Faggrupperne tager løbende op på deres møder og på fagets dage hvordan it kan inddrages hensigtsmæssig i undervisningen i det pågældende fag, og hvordan holdsiderne kan udvikles så de bedst muligt understøtter kursisternes læring. Ved skoleårets start aftales konkrete datoer og tiltag med e-didaktikerne i de enkelte faggrupper. Faggrupperne opfordres til at planlægge hele møder / fagets dag til oplæring og videndeling i it-didaktik. Kompetenceudvikling: Der offentliggøres ved. skoleårets start en plan for skolebaserede kurser i teknisk og didaktisk brug af klasse- og holdsider, inklusive Google Sites og Google Docs. Der offentliggøres ved. skoleårets start en plan for kurser i Screencast-o-matic, populære quiz/spil/test/minibloggingprogrammer osv. E-læringsmoduler: E-læringsmoduler udviklet i netværkssamarbejde med bl.a. KVUC formidles efterhånden som de produceres i VUC-fællesskabet (engelsk maj 2015, kemi august 2015, dansk og historie jan. 2016, ks maj 2016, religion og samfundsfag jan 2017).

3 Oversigter: Udarbejdelse og ajourføring af en kommenteret oversigt på intra over de mest relevante og brugervenlige it-programmer i undervisningen, herunder spil og testværktøjer Udarbejdelse af en folder der beskriver hvilke krav kursisternes pc skal opfylde på de forskellige faglige niveauer. Det undersøges i hvilket omfang den prisbillige Chromebook kan opfylde minimumskravet til funktionalitet. Det besluttes på et ledermøde om skolen skal udlåne computere mod et depositum til kursister på niveauer hvor erfaringen er at kun få kursister har adgang til en computer. Tiltag i skoleåret Ved slutningen af skoleår 2016 tages på baggrund af vores erfaringer, surveys og interviews stilling til hvilke tiltag der skal gentages, og hvilke nye der skal sættes i værk i og for at opfylde it-strategiens mål. 2. Målsætning og tiltag omkring faggruppesider og frie websteder: Målsætning august 2015: Faggruppesiderne har et logisk opbygget interface, og de er velfungerende til videndeling og kommunikation i faggrupperne. De understøtter således samarbejde og udvikling i faggrupperne på en hensigtsmæssig måde Målsætning maj 2016: Frie Websteder kan anvendes af alle som en naturlig platform for samarbejde og videndeling i teams m.v. Alle udvalg anvender Frie Websteder med en både åben og en lukket side. Udvalgene fremgår under Skolens områder under Udvalg. Tiltag april-august 2015 Udvikling af VUC-Intra sådan at notifikationer om nyheder på relevante sider fremgår af forsiden Afholdelse af møder mellem spydspids og faggruppeformænd i beslægtede fag med henblik på gensidig inspiration til udnyttelse af faggruppesiderne og udvikling af en fælles politik om indretning og brugen af siderne, hvor det er relevant (fx hvor man uploader mødereferater m.v.) Faggrupperne udpeger en faggruppesideredaktør som tilbydes et kursus i redigering af faggruppesider Kurser og videovejledning i oprettelse og redigering af frie websteder 3. Målsætning og tiltag for anvendelse af interaktive tavler Målsætning : Alle lærere behersker de digitale tavler på basalt niveau, dvs. kan tænde Smartboard og notebook, skrive noter i notebook og gemme filerne som pdf, åbne filer i Smart-ink og anvende smartboardpennen ovenpå andre programmer. Tiltag august 2015 : Udarbejdelse af instruktionsvideoer i funktionerne nævnt ovenfor. Afvikling af en række kurser á 1 times varighed. Målsætning maj 2015: 30% af lærerne behersker de interaktive tavler til avanceret brug: indsætte billeder i notebookfilen, bruge SmartCamera og forberede notebook-filer til undervisningen.

4 Tiltag august maj 2016: Udarbejdelse af videoer og afvikling af kurser á 2 timers varighed i avanceret brug af interaktive tavler. 4. Målsætning og tiltag for digitalisering af skriftlige afleveringer (oprettelse, aflevering og retning) Målsætning maj 2016: 80% af lærerne i de gymnasiale fag og på udvalgte niveauer i AVU opretter og modtager alle opgaver i Ludus, opgaverne tjekkes igennem Urkund (undtagen i naturvidenskabelige fag og matematik) og rettes digitalt. Tiltag maj 2015-maj 2016: Maj 2015: Faggrupperne afgør hvilke retteprogrammer der skal være skolens officielle retteprogrammer i de forskellige fag. Der abonneres på disse programmer og der afholdes minikurser i programmerne i skoleåret Faggrupperne videndeler deres erfaringer. Retteprogrammerne evalueres løbende med henblik på inddragelse af andre programmer Målsætning maj 2017: Alle lærere i det gymnasiale område retter digitalt, på AVU afhænger det af niveauet. 5. Målsætning for digitalisering af læremidler Målsætning maj 2018 : Digitalt materiale har helt eller delvist erstattet papirbogen i undervisningen i mange fag og niveauer. Der anvendes ibøger, elearningsmoduler, websteder osv. som undervisningsmateriale. Kompendier og andet materiale er elektronisk tilgængeligt på holdets websted. Skolens udgifter til bøger, bogdepot og kopiering er halveret. Der anvendes stadig papirbøger og papirkompendier når lærerne finder at der er særlige fordele forbundet hermed, men lærerne er ikke forpligtet til at uddele papirkompendier til kursisterne. Særligt for flextilrettelæggelsen: Alle flex-fag orienterer sig i Systimes materiale (og også gerne hos andre udbydere), og fagene overgår til I-bøger på længere sigt, når materialet er brugbart ift. faglige krav. Flex-materialet er gjort frit tilgængeligt for alle skolens lærere til inspiration og som supplement til den almindelige undervisning. Tiltag skoleåret : Afprøvning af forskellige former for digitale materialer og evaluering heraf i faggrupperne og af de berørte kursister. Undersøgelse af de forskellige forlags tilbud om at forlaget giver adgang til digitalt materiale i alle fag Forår 2015: Der oprettes unilogin til alle kursister

5 6. Målsætning og tiltag vedr. digitalisering af eksamen 2018 Ved sommerterminen 2018 er digital prøveafvikling ved eksamen fuld indfaset, dvs. at opgavesæt distribueres, afleveres, tjekkes for plagiat og bedømmes digitalt. Tiltag : I takt med at de skriftlige eksaminer gradvist digitaliseres, sendes 2-4 faggrupperepræsentanter fra de berørte faggrupper på kursus med henblik på at videndele hjemme i faggruppen. 7. Målsætning og tiltag vedr. kursisternes digitale dannelse I løbet af deres uddannelse skal kursisterne undervises og trænes i de digitale kompetencer nævnt nedenfor. En kursist på AVU basisniveau behersker kompetencerne på det helt elementære niveau, mens kursister på A-niveau på det gymnasiale område behersker kompetencerne på et avanceret niveau. Anvendelse af skolens it-platforme og mailsystem orientere sig på Ludus og VUCintra med henblik på at få adgang til nødvendige informationer for at kunne gennemføre sit studie. orientere sig og deltage aktivt på klasse-/-holdsider kommunikere via sin skole-webmail Skriveprogrammer Beherske elementære skriveprogrammer: åbne, gemme, redigere, sende filer. Organisering af dokumenter / noter Fagprogrammer Beherske nødvendige programmer i de enkelte fag, fx Excel, Maple, Wordmat osv. Anvendelse og vurdering af digitalt materiale Afkodning af digitale medier (Ibøger, hjemmesider osv) At søge og kritisk vurdere informationer fra internettet Korrekt kildeangivelse ved anvendelse af materiale fra internettet Skelne mellem korrekt inddragelse af materiale fra nettet og plagiat Vidensproduktion og formidling via digitale medier, fx Anvende Google Docs Anvende pp, wikis, blogs Produktion af videoklip via Screencast-o-matic og mobiltelefon. Forståelse af hensigtsmæssig anvendelse af sin computer i undervisningen Herunder forståelse af problematikken ved delt opmærksomhed

6 Tiltag maj - december 2015 De fire pædagogiske afdelinger er forskellige både med hensyn til kursisternes niveau og organiseringen af undervisningen. Derfor udarbejder hver afdeling en handleplan for hvordan de vil sikre at kursisterne opnår de nævnte kompetencer. Der udarbejdes (video)vejledninger specielt målrettet kursisterne som ét bidrag til opnåelse af de kompetencemål nævnt ovenfor hvor videovejledning giver mening. Der tilbydes fortsat it-kursistsupport i studieområdet.

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole: Nivå skole It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknologi bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen

En digital folkeskole. - national strategi for it i folkeskolen En digital folkeskole - national strategi for it i folkeskolen Regeringen - august 2011 Indledning Det er regeringens mål, at de danske folkeskoleelever i 2020 skal være blandt de dygtigste i verden. Et

Læs mere

Wiki i undervisningen

Wiki i undervisningen Wiki i undervisningen Jeanette Hassing Gitte Christensen Bækmark @ventures Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf.: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail: info@ventures.dk Web: www.ventures.dk

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Fredensborg Kommune. Humlebæk skole. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Humlebæk skole. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Humlebæk skole It- og mediestrategi 2013-2015 0 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig del

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

LÆRERNES KOMPETENCEUDVIKLING PÅ IT-OMRÅDET 2013-14. Overordnede principper for kompetenceudviklingsplanen:

LÆRERNES KOMPETENCEUDVIKLING PÅ IT-OMRÅDET 2013-14. Overordnede principper for kompetenceudviklingsplanen: LÆRERNES KOMPETENCEUDVIKLING PÅ IT-OMRÅDET 2013-14 Overordnede principper for kompetenceudviklingsplanen: Generelt set skal planen forstås som en dynamisk størrelse, som løbende må justeres. Planen skal

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Nytænkning i praksis. AU Center for Undervisningsudvikling

Nytænkning i praksis. AU Center for Undervisningsudvikling Nytænkning i praksis - Lærererfaringer med it i de gymnasiale uddannelser AU Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Christian Winther Bech Mette Brinch Christian Dalsgaard

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 DIGITAL STRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere