DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK"

Transkript

1 DIGITALISERING I GRUNDSKOLEN I DANMARK WHITE PAPER CLIO ONLINE FEBRUAR 2017

2 INDLEDNING It har fået en fremtrædende rolle i undervisningen i grundskolen It har fået en langt større rolle i undervisningen i folkeskolen i de senere år. Dette hænger naturligvis sammen med den generelle teknologiske og samfundsmæssige udvikling, hvor digitale ressourcer er blevet langt mere tilgængelige via internettet og andre digitale medier. Men det er også resultatet af en række bevidste reformer inden for folkeskoleområdet, herunder ikke mindst folkeskolereformen, initiativet Øget anvendelse af it i folkeskolen, brugerportalinitiativet, forsøg med digitale prøveformer samt reformen af læreruddannelsen. ICILS 2013 (Bundsgaard, Petterson og Puck, 2014: Digitale kompetencer) viser da også, at 79 pct. af de danske lærere anvender it til undervisning mindst en gang om ugen, mens kun 4 pct. anvender it mindre end en gang om måneden eller aldrig. Danske lærere anvender således oftere it i undervisningen end deres kolleger i de fleste andre lande. Dette hænger ifølge undersøgelsen bl.a. sammen med, at danske lærere generelt er ganske positivt indstillede over for it i undervisningen. Ifølge samme undersøgelse er der relativt få lærere, der oplever manglende adgang til digitale undervisningsmaterialer som en barriere. Alligevel svarer over hver fjerde lærer, at de aldrig anvender interaktive digitale materialer i undervisningen. Flere undersøgelser peger på, at manglende it-didaktiske kompetencer er en af de vigtigste barrierer for øget brug af it i undervisningen. Ifølge ICILS 2013 er manglende kompetenceudvikling netop den barriere for brug af it i undervisningen, som flest lærere peger på. Ifølge TALIS 2013 (EVA, 2013: TALIS 2013: OECD s lærer- og lederundersøgelse) er anvendelse af it som pædagogisk redskab i undervisningen det område, hvor flest lærere angiver behov for faglig kompetenceudvikling. Endelig viser en undersøgelse (DAMVAD, 2015: Digitale kompetencer hos velfærdsuddannede), at 43 pct. af de nyuddannede fra læreruddannelsen ikke mener, at de havde tilstrækkelige digitale kompetencer, da de startede i deres første job.

3 FORMÅL Undersøge udbredelsen af it og digitale læremidler i Danmark og Sverige Clio Online ønsker at støtte og inspirere lærerne til at integrere it og nye idéer i deres undervisning. Som Danmarks største digitale undervisningsforlag er Clio Online med til at præge udviklingen inden for udbredelse af digitale læremidler i den danske grundskole og har en interesse i at følge digitaliseringsgraden i skolerne tæt. Derfor har Clio Online bedt Epinion om at gennemføre denne undersøgelse om digitalisering i grundskolerne i Danmark og Sverige. Formålet med undersøgelsen er at undersøge udbredelsen af it og digitale læremidler på grundskoleområdet i Danmark og Sverige, herunder barrierer og katalysatorer for øget brug af it i skolerne. Der er ikke tale om en markeds- eller tilfredshedsundersøgelse, der handler om kundernes oplevelse af Clio Onlines læringsportaler, men de danske og svenske læreres generelle oplevelser med digitalisering af skolerne.

4 METODE Undersøgelsens målgruppe består af lærere, der underviser på en grundskole i Danmark eller Sverige. Denne rapport har fokus de danske resultater. Undersøgelsen er gennemført som en web-undersøgelse, hvor lærerne har skulle udfylde et spørgeskema online. I alt svarede 8639 lærere i målgruppen på spørgeskemaet i Danmark Pga. de mange besvarelser fra danske lærere er der opnået et tilnærmelsesvist repræsentativt udsnit af de danske grundskolelærere. I undersøgelsen må det dog formodes, at lærere, der ikke anvender digitale læremidler er underrepræsenterede. Dette skyldes blandt andet rekrutteringsformatet, hvor Clio Online har leveret de nødvendige kontaktoplysninger på baggrund af tilmeldinger til Clio Onlines nyhedsbrev samt data fra CRM-systemet. For yderligere at tjekke repræsentativitet har vi til sidst i denne rapport sammenlignet fordelingen på køn og alder mellem vores danske stikprøve og tal fra Damarks Lærerforening. Disse tal bekræfter, at denne undersøgelse har et tilnærmelsesvist repræsentativt udsnit af de danske grundskolelærere.

5 HOVEDKONKLUSIONER: ANVENDELSE AF DIGITALE LÆREMIDLER Digitale læremidler har en anseelig rolle i undervisningen i grundskolen Digitaliseringsgraden af folkeskolen i Danmark anses i flere tidligere studier for at være høj. Denne undersøgelse støtter op om den konklusion. Således bruger 62 pct. af de danske grundskolelærere digitale læremidler i næsten alle eller i de fleste undervisningstimer. Under 1 pct. svarer, at de aldrig bruger digitale læremidler, mens 8 pct. svarer, at de sjældent bruger digitale læremidler. Disse begrunder det primært med, at skolen ikke har tilstrækkeligt it-udstyr, at det tager lang tid at komme i gang med undervisningen, når der skal bruges digitale læremidler samt at skolens it-udstyr ikke fungerer godt nok. I tråd med tidligere forskning på området ser Danmark ud til at være med fremme, når det gælder brugen af digitale læremidler. Resultaterne fra denne undersøgelse viser, at ca. 70 pct. af de danske lærere bruger digitale læremidler enten mere eller lige så meget som analog læremidler. Tablets er klart den mest udbredte medieenhed men samtidig er det den medieenhed, der vurderes til at fungere dårligst. Digitale læremidler vurderes til at være bedre end analog læremidler på en række parametre. Især er et flertal enige i, at digitale læremidler giver mere varieret undervisning og gør det nemmere at nytænke undervisning.

6 HOVEDKONKLUSIONER: DRIVERS & BARRIERE Drivers og barrierer er relativt ens på tværs af de to lande. Dog er det tydeligt, at der i Sverige i højere grad efterspørges adgang til relevante læremidler Top 5 driver i Danmark Top 5 barrierer i Danmark 1. Det gør det nemt at finde inspiration (59%) 2. Er velegnede på de klassetrin, jeg underviser (53%) 3. Eleverne er mere engagerede (41%) 4. Indholdet forældes ikke (37%) 5. Jeg sparer tid på forberedelse (31%) 1. Ustabil/dårlig internetforbindelse (4) 2. Manglende it-udstyr på skolen (34%) 3. Skolens it-udstyr fungerer ikke godt (31%) 4. Manglende adgang til relevante digitale læremidler (26%) 5. Manglende it-kompetencer (16%)

7 ANVENDELSE AF DIGITALE LÆREMIDLER Hvor meget anvender du digitale læremidler

8 Hvordan er dit brug af digitale og analoge læremidler i undervisningen? DANSKE LÆRERE BRUGER I HØJERE GRAD DIGITALE LÆREMIDLER Kun et mindretal af lærere i Danmark bruger slet ikke digitale læremidler. HVORDAN ER DIT BRUG AF DIGITALE OG ANALOGE LÆREMIDLER I UNDERVISNINGEN? 5 45% 4 38% Danmark 35% 3 29% 3 25% 2 15% 1 5% 2% Jeg bruger kun digitale læremidler Jeg bruger primært digitale læremidler, men supplerer med analoge læremidler Jeg bruger digitale- og analoge læremidler lige meget Jeg bruger primært analoge læremidler, men supplerer med digitale læremidler Jeg bruger slet ikke digitale læremidler N(DK)=8639

9 Hvor ofte anvender du digitale læremidler i undervisningen? DANSKE LÆRERE BRUGER OFTE DIGITALE LÆREMIDLER Over 6 ud af 10 af de danske lærere, som bruger digitale læremidler, anvender dem i næsten alle/de fleste timer. HVOR OFTE ANVENDER DU DIGITALE LÆREMIDLER I UNDERVISNINGEN? 5 45% Danmark 4 35% 37% 35% 3 25% 25% 2 15% 1 5% 2% I næsten alle undervisningstimer I de fleste undervisningstimer I nogle undervisningstimer Sjældent Aldrig Ved ikke N(DK)=8606

10 Hvilke medieenheder bruger dine elever, når du underviser med digitale læremidler? TABLET ER DEN MEST POPULÆRE MEDIEENHED Over halvdelen af eleverne bruger tablets, når der undervises med digitale læremidler. HVILKE MEDIEENHEDER BRUGER DINE ELEVER, NÅR DU UNDERVISER MED DIGITALE LÆREMIDLER? % Danmark % % 27% 2 1 Tablets (inkl. Ipads) Stationære computere ChromeBooks Udprint Andet, notér: Ved ikke N(DK)=8604

11 ANDET BESVARELSER PÅ SPØRGSMÅLET HVILKE MEDIEENHEDER BRUGER DINE ELEVER, NÅR DU UNDERVISER MED DIGITALE LÆREMIDLER? DÆKKER TYPISK OVER SMARTBOARDS, LAPTOPS OG SMARTPHONES

12 CROMEBOOKS BLIVER VURDERET TIL AT FUNGERE BEDST CromeBooks bliver vurderet som den medieenhed, der fungere bedst på tværs af landene. Ca. 4 ud af 10 synes ikke, at tablets fungerer godt eller meget godt. HVOR GODT SYNES DU, AT DE DIGITALE LÆREMIDLER FUNGERER, NÅR DINE ELEVER ANVENDER FØLGENDE MEDIEENHEDER? (ANDEL GODT ELLER MEGET GODT) 10 9 Danmark % 69% 73% Tablets (inkl. Ipads) Stationære computere ChromeBooks Udprint N(DK)=

13 GRUND TIL IKKE-BRUG: SKOLEN HAR IKKE TILSTRÆKKELIGT IT-UDSTYR I Danmark peger de, som sjældent eller aldrig bruger digitale læremidler, på skolens utilstrækkelige it-udstyr som årsag. Af andre årsager nævnes oftest, at det tager lang tid at komme i gang med undervisningen, at itudstyret ikke fungerer godt nok samt at internetforbindelsen er ustabil/dårlig. HVORFOR ANVENDER DU SJÆLDENT ELLER ALDRIG DIGITALE LÆREMIDLER? 6 52% Danmark % % 21% 19% 13% 13% 25% 1 Skolen har ikke tilstrækkeligt itudstyr Det tager lang tid at komme i gang med undervisningen, når jeg bruger digitale læremidler Skolens it-udstyr Ustabil/dårlig fungerer ikke godt internetforbindelse nok Jeg mangler itkompetencer Det kræver længere tid at forberede undervisning med digitale læremidler end andet materiale Digitale læremidler er ikke velegnede på de klassetrin, som jeg underviser Eleverne kan ikke nå de faglige mål med digitale læremidler Eleverne kan ikke nå de daglige mål, jeg sætter i undervisningen, med digitale læremidler Andet, notér: Ved ikke N(DK)=241

14 ANDET BESVARELSER PÅ SPØRGSMÅLET HVORFOR ANVENDER DU SJÆLDENT ELLER ALDRIG DIGITALE LÆREMIDLER? Vi mangler adgang til relevante digitale læremidler på de klassetrin jeg underviser Jeg underviser kun i idræt De digitale lærermidler er ikke overskuelige nok for mine specialelever. Dårlig vane fra min side Skolen har ikke penge til digitale læremidler Den skole jeg underviser på har et andet syn på læring end det digitale medier kan dække. Vi vægter praktisk musikalitet og kreativitet samt samtale. Kvaliteten af de digitale læremidler er svingende og som regel ikke godt nok N=65

15 DIGITALE LÆREMIDLER GØR DET NEMT AT FINDE INSPIRATION TIL UNDERVISNINGEN Ca. 6 ud af 10 lærere i Danmark svarer, at digitale læremidler gør det nemt t finde inspiration til undervisningen. HVORFOR ANVENDER DU DIGITALE LÆREMIDLER? % 53% Danmark Det gør det nemt at finde inspiration til min undervisning Digitale læremidler er velegnede på de klassetrin, som jeg underviser 41% 37% Eleverne er mere Indholdet forældes engagerede, end når ikke jeg bruger analogt materiale 31% Jeg sparer tid på forberedelse 18% Det er hurtigt at komme i gang med undervisningen, når jeg bruger digitale læremidler 15% Det er billigere at købe ind end analoge læremidler 11% Eleverne når bedre de faglige mål, end når jeg bruger andet materiale 19% Andet, notér: 1% Ved ikke N(DK)=8394

16 ANDET BESVARELSE PÅ SPØRGSMÅLET HVORFOR ANVENDER DU DIGITALE LÆREMIDLER? De skal og bør lære at anvende digitale lærermidler. Vi har ikke bøger Skolen har prioriteret digitale læremidler højere end analoge Vi har ældgamle bøger Det er mere visuelt Jeg oplever at det er nemmere at differentiere undervisningen, at der er mange multimodale fordele ved at bruge digitale læremidler - lyd og filmklip. Kommunen har valgt, at vi ikke må indkøbe papirbøger på skolerne. N=1585

17 DIGITALE LÆREMIDLER VURDERES TIL AT VÆRE BEDRE END ANALOG LÆREMIDLER PÅ EN RÆKKE PARAMETRE Stort set lige mange lærer synes, at hhv. digitale og analog læremidler er nemmest at bruge. Dog vurderes digitale læremidler at være bedre end de analog på de resterende parametre. Fx vurderer halvdelen af lærerne, at digitale læremidler gør det nemmere at nytænke undervisning end analog læremidler. NEDENFOR VIL VI BEDE DIG VURDERE FORDELE OG ULEMPER VED DIGITALE LÆREMIDLER I FORHOLD TIL ANALOGE LÆREMIDLER. MENER DU AT DIGITALE ELLER ANALOGE LÆREMIDLER... (ANDELE DER MENER AT HHV. ANALOGE ELLER DIGITALE ER BEDST) Danmark % 16% 26% 1 3 6% 4% 2 7% Digitale læremidler Analoge læremidler Digitale læremidler Analoge læremidler Digitale læremidler Analoge læremidler Digitale læremidler Analoge læremidler Digitale læremidler Analoge læremidler er nemmest for mig som lærer at bruge i undervisningen? kræver mindst forberedelsestid? giver den mest varierede undervisning? gør det nemmest at nytænke min undervisning? giver mulighed for den bedste undervisning alt i alt? N(DK)=8639

18 BARRIERER Hvilke barrierer er de største?

19 CA HALVDELEN AF DE DANSKE LÆRERE OPLEVER AT HAVE ADGANG TIL DIGITALE LÆREMIDLER I ET OMFANG, SÅ DET ER MULIGT UDELUKKENDE AT ANVENDE DIGITALE LÆREMIDLER I UNDERVISNINGEN 47 pct. af de danske lærere oplever i meget høj eller høj grad at have tilstrækkelig adgang. I HVOR HØJ GRAD OPLEVER DU, AT DU PÅ DIN SKOLE HAR ADGANG TIL DIGITALE LÆREMIDLER I ET OMFANG, SÅ DET ER MULIGT UDELUKKENDE AT ANVENDE DIGITALE LÆREMIDLER I UNDERVISNINGEN? 35% 3 25% 3 29% Danmark 2 15% 18% 16% 1 5% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 7% N(DK)=8639

20 USTABIL/DÅRLIG INTERNETFORBINDELSE ER DEN STØRSTE BARRIERE Af andre udbredte barriere nævnes manglende it-udstyr på skolen og at skolens IT-udstyr ikke fungerer godt nok. Desuden svarer ca. en fjerdedel, at den manglende adgang til relevante digitale læremidler udgør en barriere HVILKE AF FØLGENDE MULIGE BARRIERER FOR BRUGEN AF DIGITALE LÆREMIDLER OPLEVER DU SOM DE STØRSTE BARRIERER? (SÆT MAKS. 3 KRYDS) 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 4 Ustabil/dårlig internetforbindelse 34% Manglende itudstyr på skolen 31% Skolens it-udstyr fungerer ikke godt nok 26% Manglende adgang til relevante digitale læremidler 16% 15% Jeg mangler itkompetencer De digitale Eleverne mangler læremidler, vi har it-kompetencer til rådighed, er ikke gode nok 13% 12% 12% 11% Jeg mangler kompetencer til at anvende de digitale læremidler, vi har til rådighed på skolen Det er for tidskrævende for mig som lærer at anvende digitale læremidler Jeg kan ikke nævne nogle barrierer Danmark 2% Ved ikke N(DK)=8639

21 KOMPETENCE- UDVIKLING Har du deltaget i kompetenceudvikling og hvorfor har du ikke, hvis nej

22 LIDT OVER HALVDELEN HAR INDENFOR DE SIDSTE TRE ÅR DELTAGET I KOMPETENCEUDVIKLING VEDR. BRUG AF DIGITALE LÆREMIDLER 55 pct. af de danske lærere har indenfor de sidste 3 år deltaget i kompetenceudviklingen. HAR DU INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR DELTAGET I KOMPETENCEUDVIKLING VEDRØRENDE BRUGEN AF DIGITALE LÆREMIDLER? 6 55% Danmark % Ja Nej Ved ikke 2% N(DK)=8639

23 MANGLENDE TILBUD OM KOMPETENCEUDVIKLING ER DEN PRIMÆRE GRUND TIL AT LÆRERE IKKE HAR DELTAGET I KOMPETENCEUDVIKLING Omkring 7 ud af 10 lærere svarer, at de ikke er blevet tilbudt kompetenceudviklingen. HVORFOR HAR DU IKKE DELTAGET I KOMPETENCEUDVIKLING VEDRØRENDE BRUGEN AF DIGITALE LÆREMIDLER INDEN FOR DE SENESTE TRE ÅR? 8 73% Danmark Jeg har ikke fået tilbud om kompetenceudvikling 15% 14% Jeg har prioriteret kompetenceudvikling inden for andre områder Jeg har ikke haft behov for det 1 9% Jeg har ikke haft tid til det Jeg er nyuddannet eller nyansat på skolen 5% Andet, notér: 1% Ved ikke N(DK)=3649

24 ANDET BESVARELSER PÅ SPØRGSMÅLET HVORFOR ANVENDER DU DIGITALE LÆREMIDLER? Er nødt til at være autodidakt, da der ikke bliver tilbudt kurser og de digitale lærermidler derved bliver brugt, blot ikke optimalt... Der er ikke råd til kurser Jeg arbejder primært som vikar og får ikke tilbud om kurser Jeg er rimelig godt kørende selv it-mæssigt Andre kolleger har været på kursus og delt deres viden Jeg er selv tilknyttet et forum, hvor vi ønsker at forbedre de digitale hjælpemidler. Mange af de eksisterende platforme er både mangelfulde og slet ikke brugervenlige Der har været en enkelt temaeftermiddag i Clio online, som jeg har helt tjek på. Jeg deltog ikke pga. Sygdom N=200

25 LÆRERNE OG SKOLENS IT-VEJLEDERE VURDERES TIL AT PRIORITERER MEST TID OG RESSOURCER TIL BRUG AF DIGITALE LÆREMIDLER. KOMMUNEN VURDERES AT BRUGE MINDST TID OG RESSOURCER I HVILKEN GRAD MENER DU, AT FØLGENDE PERSONER PRIORITERER TID OG RESSOURCER TIL BRUG AF DIGITALE LÆREMIDLER I UNDERVISNINGEN PÅ DIN SKOLE? 6 57% 54% Danmark 5 42% 42% 4 35% 3 27% 21% 2 1 8% 11% 15% 16% 16% Meget eller høj grad Mindre eller ingen grad Meget eller høj grad Mindre eller ingen grad Meget eller høj grad Mindre eller ingen grad Meget eller høj grad Mindre eller ingen grad Meget eller høj grad Mindre eller ingen grad Meget eller høj grad Mindre eller ingen grad Skolens lærere Skolens it-vejledere Skolens PLC/mediecenter/bibliotek Skolens ledelse Skolens fagudvalg Kommunen (skoleforvaltningen) Ved ikke og nogen grad er ikke rapporteret N(DK)=8639

26 SKOLENS LEDELSE HAR IFØLGE LÆRERNE STØRST INDFLYDELSE PÅ INDKØB Skolens ledelse vurderes at have størst indflydelse på indkøb af digitale læremidler, mens kommunen (skoleforvaltningen) vurderes at have næststørst indflydelse. I HVILKEN GRAD MENER DU, AT FØLGENDE PERSONER HAR INDFLYDELSE PÅ INDKØB AF DIGITALE LÆREMIDLER PÅ DIN SKOLE? 8 Danmark 7 67% 6 59% % 35% 34% 34% 3 21% 25% 29% 24% 2 1 9% 13% Meget eller høj grad Mindre eller ingen grad Meget eller høj grad Mindre eller ingen grad Meget eller høj grad Mindre eller ingen grad Meget eller høj grad Mindre eller ingen grad Meget eller høj grad Mindre eller ingen grad Meget eller høj grad Mindre eller ingen grad Skolens ledelse Kommunen (skoleforvaltningen) Skolens it-vejledere Skolens fagudvalg Skolens lærere Skolens PLC/mediecenter/bibliotek N(DK)=8639

27 BAGGRUNDS- OPLYSNINGER

28 REPRÆSENTATIVITET: ALDERS- OG KØNSFORDELING Sammenligningerne af fordelingerne på henholdsvis køn og alder fra stikprøven og medlemmerne af Danmarks Lærerforening viser, at stikprøven ligger relativt tæt op af fordelingen for medlemmerne af Danmarks Lærerforening. SAMMENLIGNING AF ALDERSGRUPPER SAMMENLIGNING AF KØNSFORDELING 4 35% 3 25% 26% 22% 31% 34% 29% 26% Danmarks lærerforening 29% 7 Mand Kvinde 2 15% 1 5% 8% 6% 8% 8% Nærværende undersøgelse 3 71% Danmarks Lærerforening Nærværende undersøgelse Kilde: Danmarks Lærerforenings medlemsregister. Note: Opgørelsen er eksklusiv pensionister, lærerstuderende og særlige medlemmer. Kilde: Danmarks Lærerforenings medlemsregister. Note: Opgørelsen er eksklusiv pensionister, lærerstuderende og særlige medlemmer.

29 EPINION AARHUS Hack Kampmanns Plads Aarhus C, Denmark T: E: EPINION KØBENHAVN Ryesgade 3F 2200 Copenhagen N, Denmark T: E:

Clio Online. Digitalisering i grundskolen i Danmark. Marts 2018 Af: Line Bolvig, Simon Bugge og Isabella Lensborn

Clio Online. Digitalisering i grundskolen i Danmark. Marts 2018 Af: Line Bolvig, Simon Bugge og Isabella Lensborn Clio Online Digitalisering i grundskolen i Danmark Marts 2018 Af: Line Bolvig, Simon Bugge og Isabella Lensborn 2 Baggrund og metode D i g i t a l i s e r i n g i g r u n d s k o l e n i D a n m a r k

Læs mere

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER

SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER SURVEY OM NORMERINGER I DAGINSTITUTIONER BUPL & FOA 29. APRIL 2019 FORMÅL OG METODE FORMÅL Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge forældres holdninger til normeringer i daginstitutioner. Formålet

Læs mere

Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen

Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen på Nordby Skole. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål med undersøgelsen 3 2. Tilfredsheden med de trådløse netværket på Nordby Skole 4 2.1 Tilfredsheden

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Introduktion til skolelederspørgeskema. Skolelederspørgeskema til hovedundersøgelsen November 2017

Introduktion til skolelederspørgeskema. Skolelederspørgeskema til hovedundersøgelsen November 2017 IEA International Computer and information Literacy Study Skolelederspørgeskema til hovedundersøgelsen November 2017 Fortroligt ICILS-materiale Må ikke citeres eller refereres Introduktion til skolelederspørgeskema

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

ARBEJDSFORHOLDS- UNDERSØGELSE 2017

ARBEJDSFORHOLDS- UNDERSØGELSE 2017 ARBEJDSFORHOLDS- UNDERSØGELSE 2017 Danske Filminstruktører Rapport September 2017 METODE METODE FORMÅL SPØRGESKEMA DATAINDSAMLNG REPRÆSENTATIVITET Formålet med undersøgelsen er at Spørgeskemaet er udviklet

Læs mere

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN

EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN EVALUERING UNDERVISNINGSMATERIALE TIL CHAUFFØRUDDANNELSEN RAPPORT DECEMBER 6 INDHOLDSFORTEGNELSE METODE HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER BAGGRUNDINFORMATION 4 5 6 6 METODE & HOVED- KONKLUSIONER 3 METODE Rådet

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen Kommune

Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen Kommune Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen på skolerne i Frederikssund Kommune KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

International Computer and Information Literacy Study. Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse

International Computer and Information Literacy Study. Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse International Computer and Information Literacy Study Skolelederspørgeskema Hovedundersøgelse Februar 2013 FORTROLIGT ICILS-MATERIALE MÅ IKKE CITERES ELLER REFERERES Secretariat The Australian Council

Læs mere

Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse

Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse Den digitale folkeskole Vurderinger og holdninger fra elever og forældre KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse er en vidensenhed i KMD, som udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige

Læs mere

September 2016 MARKEDSANALYSE 2017 CABI CV- OG JOBPORTAL VEDR. SMÅJOBS MAJ 2017 PRÆSENTATION

September 2016 MARKEDSANALYSE 2017 CABI CV- OG JOBPORTAL VEDR. SMÅJOBS MAJ 2017 PRÆSENTATION September 2016 MARKEDSANALYSE 2017 CV- OG JOBPORTAL VEDR. SMÅJOBS CABI PRÆSENTATION MAJ 2017 MARKEDSANALYSE 2017 Om undersøgelsen KORT OM UNDERSØGELSEN B-t-B undersøgelse med 424 interviews gennemført

Læs mere

Evaluering af indsatsen for it i folkeskolen. Resultater, muligheder og fremadrettede behov

Evaluering af indsatsen for it i folkeskolen. Resultater, muligheder og fremadrettede behov Evaluering af indsatsen for it i folkeskolen Resultater, muligheder og fremadrettede behov 1 4 3 2 1. Status på indkøb og infrastruktur 2. Oplevede effekter af digitale læremidler og læringsplatforme 3.

Læs mere

EPINION OG HANSEN & ERSBØLL AGENDA

EPINION OG HANSEN & ERSBØLL AGENDA EPINION OG HANSEN & ERSBØLL AGENDA FOLKELAGKAGEN 2019 FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM JUNI 2019 KORT OM UNDERSØGELSEN 1 Formål med undersøgelsen 2 Metode til indsamling og behandling af data Folkelagkagen i 2019

Læs mere

#ICILSDK Del venligst ikke resultater før kl. 10! Diskuter på it-didaktik.dk/icils/

#ICILSDK Del venligst ikke resultater før kl. 10! Diskuter på it-didaktik.dk/icils/ #ICILSDK Del venligst ikke resultater før kl. 10! Diskuter på it-didaktik.dk/icils/ DPU Aarhus Universitet 20. november 2014 ICILS 2013 Hovedresultater Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard National forskningskoordinator

Læs mere

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 INDHOLD 3 BAGGRUND OG FORMÅL 4 HOVEDKONKLUSIONER 5-7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 8-12 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE 13-15 TRIVSEL OG ENSOMHED 16-19

Læs mere

Evaluering af indsatsen for it i folkeskolen. Resultater, muligheder og fremadrettede behov

Evaluering af indsatsen for it i folkeskolen. Resultater, muligheder og fremadrettede behov Evaluering af indsatsen for it i folkeskolen Resultater, muligheder og fremadrettede behov 1 4 3 2 1. Oplevede effekter af digitale læremidler og læringsplatforme 2. Status for it i folkeskolen 3. Hvordan

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen

Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen Digitaliseringsstrategi Skole og dagtilbudsafdelingen Indhold Indledning... 3 Mål... 3 Leg, læring og trivsel...5 Professionelle læringsfællesskaber...6 Samarbejde mellem institution og forældre...6 Rammer

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

TeleInformatiksystem til løbende indsamling, behandling og udbredelse af materiale til specialpædagogisk lærerundervisning

TeleInformatiksystem til løbende indsamling, behandling og udbredelse af materiale til specialpædagogisk lærerundervisning TeleInformatiksystem til løbende indsamling, behandling og udbredelse af materiale til specialpædagogisk lærerundervisning Spørgeskema til skolen Oplysninger om skolen A. Pædagogisk anvendelse af informationsteknologier

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne

Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne 2015 Tabelrapport - Anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Digitalisering i folkeskolen

Digitalisering i folkeskolen Digitalisering i folkeskolen udfordringer og perspektiver Martin Isenbecker - afdelingschef i Uddannelsesstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning books will soon be obsolete in the schools It is

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Erhvervsuddannelsernes arbejde med digitalisering

Erhvervsuddannelsernes arbejde med digitalisering Erhvervsuddannelsernes arbejde med digitalisering Spørgeskemaundersøgelse blandt ledere på erhvervsuddannelserne om deres arbejde med digitalisering Opfølgning på erhvervsuddannelsernes arbejde med digitalisering

Læs mere

KORTLÆGNING AF IT- KOMPETENCEUDVIKLING

KORTLÆGNING AF IT- KOMPETENCEUDVIKLING KORTLÆGNING AF IT- KOMPETENCEUDVIKLING STYREGRUPPEN FOR IT I FOLKESKOLEN KONKLUSIONSHÆFTE 5. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedkonklusioner Anbefalinger Indledning og formål Hidtidige erfaringer og

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 1, (12062) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 1, (12062) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, basis hold 1, (12062) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Onsdag den 9. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum

Læs mere

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening 28. september 2009 Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening har sammen med Megafon gennemført en undersøgelse om specialundervisning i perioden 25.-31.

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse. Rapport September 2017

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse. Rapport September 2017 Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 10 12 18 22 2 FN s Verdensmål 3

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Undersøgelse af danske skolers fokus på datalogisk tænkning

Undersøgelse af danske skolers fokus på datalogisk tænkning Undersøgelse af danske skolers fokus på datalogisk tænkning I det følgende beder vi dig svare på 8-10 spørgsmål omhandlende din skoles fokus på datalogisk tænkning. Spørgeskemaet indgår som første trin

Læs mere

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed

ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed ANALYSENOTAT Distancearbejde: mere produktive, større frihed AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Resume Digitaliseringen omkalfatrer erhvervslivet og arbejdslivet med nye arbejdsformer, samarbejdsformer og

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Danmark skal længere med digital læring

Danmark skal længere med digital læring Danmark skal længere med digital læring v/ Jakob Harder, vicedirektør i Styrelsen for It og Læring Oplæg på DI s konference Education 4.0 - Kompetencer skaber vi digitalt Side 1 Digital læring i Danmark

Læs mere

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019 BALANCE OG LIGESTILLING RAPPORT Februar 2019 BAGGRUND OG FORMÅL FORMÅL Epinion har i samarbejde med FH foretaget en bred undersøgelse af familie-arbejdslivs balancen og ligestilling blandt lønmodtagere

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2011

Medlemsundersøgelse 2011 Medlemsundersøgelse 2011 September 2011 1 Indhold Sammenfatning..3 Hvordan ser det typiske skolebestyrelsesmedlem ud?...4 Skolerne 5 Skolebestyrelsernes virksomhed.7 Bistand fra Skole og Forældre 9 Hvor

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Evaluering af indsatsen for it i folkeskolen. Resultater, muligheder og fremadrettede behov

Evaluering af indsatsen for it i folkeskolen. Resultater, muligheder og fremadrettede behov Evaluering af indsatsen for it i folkeskolen Resultater, muligheder og fremadrettede behov 1 4 3 2 1. Oplevede effekter af digitale læremidler og læringsplatforme 2. Status for arbejdet med digitale ressourcer

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Sags nr.: 17/03560 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Undervisningsudvalget

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Onsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til Notat Side 1 af 10 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne I forbindelse med udvalgsbehandlingen af indstillingen Flere computere til

Læs mere

Evaluering af ART-træner uddannelsen Uddannelsesforløb for lærere og pædagoger på skoler

Evaluering af ART-træner uddannelsen Uddannelsesforløb for lærere og pædagoger på skoler Evaluering af ART-træner uddannelsen Uddannelsesforløb for lærere og pædagoger på skoler Indledning Følgende evaluering bygger på lærere og pædagogers besvarelser af et spørgeskema i marts/april 2018.

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF. Louise Kjær Mansfeldt

OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF. Louise Kjær Mansfeldt OPFØLGENDE BASELINE-MÅLING 2014 BIF Louise Kjær Mansfeldt 1 Indhold! Hovedkonklusioner! Resultater! Del 1! Digitalisering! Del 2! Overblik over arbejdsmarkedssituation! Om undersøgelsen! Baggrund og spørgeskema!

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Rapport Region Lyngby-Taarbæk Hovedstaden Kommune Marts 2018 29/6/16 Kapacitetsudredning 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 Metode 3 2. HOVEDKONKLUSIONER 4

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere

Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Undersøgelse blandt folkeskolens lærere Esekias Therkelsen (Institut for Læring - Inerisaavik) Peter Allerup (Danmarks Pædagogiske Universitet) Carsten Petersen (Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 7.-10. klasse, basis hold 3, (12060) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 7.-10. klasse, basis hold 3, (12060) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 7.-10. klasse, basis hold 3, (12060) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, basis hold 3, (12064) MATEMATIK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet

- i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Spørgeskemaundersøgelse - II del - i forbindelse med din skoles deltagelse i demonstrationsskoleprojektet Anden del sætter fokus på: Din arbejdsuge Din kompetenceudvikling Din skole Hensigten med denne

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE KENDSKAB, ANVENDELSE & HOLDNING EFFEKTER OG POTENTIALE BARRIERER ANSVAR OG FREMTIDSPERSPEKTIVER APPENDIKS

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder

Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder Erik Arendal Læse- og skriveteknologi - for unge med læse- og skrivevanskeligheder Gylling, 20. april 2017 Rådgivnings- og støttecentret/rsc, Aarhus Universitet. Tidl. Hjælpemiddelinstituttet og Socialstyrelsen

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere