BYENS PLANER OG LIV VORES BY! ark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYENS PLANER OG LIV VORES BY! ark"

Transkript

1 BYENS PLANER OG LIV Foto: STREETHEART VORES BY!

2 BYENS PLANER OG LIV HVAD ER EN BY? Hvad gør noget til en by? Er t veje, bygning, plads og p? Ell t byens beboe og t liv, d foregår i byens rum mellem mennesk? Det væsentlige spørgsmål at stille sig, når man arbejd med by og planlægning af by. Det nemlig af stor betydning for, hvordan man forbind planlægningen af byen med mennesk, d skal leve og arbej i byen. HVEM PLANLÆGGER BYEN? Man kan kal sig byplanlægg, hvis man f.eks. itekt, ingeniør, landskabsitekt, geograf, sociolog, jordbrugskandidat ell økonom og beskæftig sig med byplanlægning. D altså mange forskellige indgange til, hvordan man kan arbej med byplanlægning. Byplanlæggen beskæftig sig først og fremmest med byens fysiske forhold. Hvordan skal vejene anlægges, hvor skal man bygge et nyt boligområ, hvor t nødvendigt med pingsplads og p, og hvordan kobles t hele på n kollektive trafik? Byplanlæggen har en blækspruttefunktion og skal kunne arbej inn for et spændingsfelt af til tid modsatrette intess fra f.eks. investor og med, politike og borge. Hvor kan vi godt li at sid i byen? BYENS INDRETNING Store fabrikk places ikke in i byknen, og forretnings-strøget find vi ikke u i n ydste pifi af byen. Byplanlægge har en l af ansvaret for, at byens ind-retning praktisk. Men meget formes af, hvordan byens områd ligg, og hvordan byens indbygge brug m. Foto: Kon tra frame Forretning places typisk d, hvor d komm flest mennesk og dmed flest kund. Det har n effekt, at grundprisen og huslejen stig. Fabrikk find vi ofte i byens randområd, hvor huslejen lave, og adgangen til indfaldsveje tætte på. Store supmed vil typisk blive placet væk fra byknen hvor grundprisne til at betale. I n indste by find vi specialforretning, bank og større virksomheds kontor, som har råd til at betale høje huslejepris. Det at have en central adresse, giv også en særlig prestige, som kan være vigtig for en virksomheds brand. Lejlighed i byknen bliv ofte indrettet til kontor, fordi huslejen for dyr, til at ret mange kan betale n. Konsekvensen kan blive, at byens centrum mennesketomt, it d ingen bor h. En veltilrettelagt infrastruktur f.eks. i form af metro kan bidrage til, at bolig i pifien af byen kobles på centrum og mindsk afstann bå fysisk og mentalt.

3 Også blandt boligkvartne d særlige områd, hvor t attraktivt og dmed dyrt at bo. H husene og grunne dyre end andre sted i byen. Det kan være områd, i nærhen af skov ell vand. Det kan også være områd som hus mange kunstne ell velhave, en gruppe man selv vil intifice sig med og dfor ønsk at bosætte sig i nærhen af. På n må udvikl d sig kvart i n voksen by som små by i byen. BYENS LIV KAN DET PLANLÆGGES? Kan man regne ud hvad d skal til for at planlægge en vellykket by, hvor bylivet fung året rundt? Kan man opbygge n ud af ingenting på kort tid? Det bur være til at regne ud, hvor mange huse, d skal være til et vist antal mennesk, og hvor mange skol, butikk, veje osv. disse mennesk skal bruge. Ell t? Hvordan tilgos man t fremtidige liv, d skal udspille sig i n planlagte by? Hvor skal man sid, lege, gå og cykle? Kan man planlægge bylivet? Erfaringen sig os, at t tag tid at skabe liv i en by, og studi vis at man skal arbej strategisk og målrettet for at skabe rette ramm for liv i en by. Hvis mennesk skal ophol sig i en by, så skal d f.eks. være mulighed for at sid, og for at se, tale og høre hinann. Rent itektonisk fung t bedst, når bygning og rum skabt i en skala, som pass til mennesket, og når t man s på rart og måske endda godt signet. Man kan måle en bys potentiale for byliv ved at undsøge disse ramm. Hvordan skab vi et godt og værdifuldt byliv med nem adgang til frisk luft, vand og grønne områd? Hvordan inspires folk til i endnu høje grad at tage cyklen ell at gå, i stet for at tage bilen? Hvordan fremm vi mangfoldighed, så byen kan rumme mange forskellige intess, ønsk og behov? EN BY FOR FREMTIDEN KAN MAN PLANLÆGGE EN BÆREDYGTIG BY? Planlægning af by handl i høj grad om at planlægge for fremtin. Ved at signe og vælge bæredygtige løsning i udviklingen af byne, fremtidssikr vi m. Når t sagt, så d forskel på at løse globale klimaproblem, og at skabe go lokale ramm for at leve, men to ting hæng tit sammen. Planlæggen skal hele tin have for øje, hvordan by kan bidrage til et byliv, d bæredygtigt og ikke ovbelast klon. En bæredygtig by undstøtt et byliv, hvor mennesks adfærd hold sig innfor n økologiske bæreevne, som planeten kan klare. Planlæggen skal dfor i stigen grad forhol sig til for eksempel genanvenlse af regnvand og affald, beplantning, d kan skabe et bedre mikroklima ell kollektiv trafik. Kunsten at tænke miljømæssige aspekt sammen med et sign, d gør byen attraktiv og leven. Planlæggen skal dfor ovveje, hvordan fysiske og itektoniske ramm kan fremme tryghed, oplevels og høj livskvalitet. Læs me om bæredygtige by:

4 GSMÅL ARBEJDSbeSstPårØiRløben at skabe ramm, s arbej i løben Byplanlæggen forandring, ford nt ta ns ko i ig mtid Når man planmen by sa r og lev i n. bo r, al sk ne en p som man sk formes af m særligt tre grup r ut sk l Di. by ne investor lægg en ny, politikne og ne m so rg Bo ss : re til g te forhol si spunkt og in kellige udgang e til hjælp. i klassen fors jdsspørgsmålen be ar ug Br r. ha tre grupp Hvordan kan min hvdag funge h? Foto: Kontraframe Er skolevejen sikk for mine børn? Er d liv i min by søndag eftmiddag? POLITIKERE: Hvordan tiltrækk vi ressourcestærke borge? INVESTORER: Er d et med for hvv og bolig h? INVESTORER: Hvordan fung n kollektive trafik? Hvilke aktivitet d for unge? POLITIKERE: Hvordan kan vi profile byen? Hvad med kulturlivet, nattelivet, bylivet...? POLITIKERE: Hvordan hold vi på børnefamiline?

5 BLIK PÅ BYEN OPLEVELSEN AF BYEN For fleste af os, en storby et myld af mennesk og gad og et sansebombarment af lugte, larm og indtryk. Moll, kort og fotos med til at give et ovblik ov byen, når itekt og planlægge skal ovskue n. Ovblikket vis dog ikke t liv, d leves på ganiveau. Og t gengiv selvsagt hell ikke psonlige oplevels vi har af byen som en blanding af mange indtryk. De to typ af blik på byen i hvv. fodgængog planlægghøj begge væsentlige for planlægningen af byen. PLANLÆGGERENS OVERBLIK OVER BYEN For at kunne planlægge og gennemføre større byområd, arbejd byplanlægge f.eks. med helhedsplan, også kalt mastplan. Det i tte ovblik, at planlæggne fremlægg s ovordne idé: Hvordan skal bygning, trafik og areal anvens og dispones? Me talje le af projektet ulas ofte i mast-planen h t arbejt med helhen, som i højsæt. Netop dfor skal mastplan også have flyn græns, så ikke me faste end at bebyggelsesprocent, arealforbrug og f.eks. sammensætning af bolig og hvv kan ændres un at t indvirk nævneværdigt for visionen for områt. Plantyp som byudviklingsplan, helhedsplan, strukturplan og ovordnet dispositionsplan dækk ov i store træk samme indhold. Alle disse plan til for at give et ovblik og vise visionen for et områ. FODGÆNGERENS INDTRYK På fodgængniveau storbyen ofte uovskuelig, og oplevelsen foregår med mange sans. De faring som vi gør os h, væsentlige i forhold til planlægningen, men kan være svære at ovsætte til en plan ell en mol. Hvis en byoplevelse i fodgængniveau skal ovsættes til et konkret produkt, kan man f.eks. filme ell lave lydoptagels. Man kan også tegne sine umidl-bare indtryk på et psonligt kort. D ikke tale om et traditionelt kort, men om et kort hvor enkeltelement, som f.eks. kirken du kryds hv dag på vej til skole, får lov til at fyl, og hvor man ikke tag t mindste hensyn til f.eks. korrekte skalaforhold. Det vigtigt at byplanlæggen også indtænk psonlige oplevels med byen fordi i sidste en afspejl t leve liv.

6 INTRODUKTION TIL ØRESTAD EN NY BYDEL PÅ EN BAR MARK Ørestad et unikt eksempel på planlægning i København, fordi man aldrig tidlige, og i et så stort omfang, har skabt en helt ny byl fra bunn. Oprinlig hav man fraråt en større byudvikling på Amag. Men i 1990 ne beslutt Folketinget at n kollektive trafik i hovedstadsområt skal styrkes. På tte tidspunkt n faste Øresundsforbinlse mellem København og Malmø planlagt. Et udvalg foreslår, at Staten og Københavns Kommune skal gå sammen om at skabe en ny byl på Amag omkring Øresundsforbinlsen og på areal som ej i fællesskab. Tanken, at arealsalget i n nye byl kan finansie anlæggelsen af en metro som kan kob-les fra en kommen Ørestad, til City og til t øvrige banenet (med toge til lufthavnen og Svige). Man har en vision om, at Ørestad skal tiltrække arbejdsplads til Københavns Kommune og styrke byen som midtpunkt i Øresundsregionen. ØRESTADS PLAN På baggrund af en intnational itektkonkurrence beslutt man, at et forslag udarbejt af et finsk-dansk itekthold, ARKKI, skal danne grundlag for planlægningen. En l af helhedsplanen handl om at ople Ørestad i fire le med hv sit særpræg hhv. kvartene Ørestad City, Ørestad Nord, Amag Fæl-led kvartet og Ørestad Syd. Metrolinjen rygran i planen og forbind fire kvart. Byggi som univsitet, vinskabelige institution, vinsbase virksomhed, attraktive bolig og byoriente hvv skal udfyl planen. Desun skal Ørestad inhol et bymiljø af høj kunstnisk og miljømæssig kvalitet.

7 Brugen af vand i planen et gennemgåen træk: En landskabelig kanal bugt sig ned gennem Ørestad, og dudov n lige Univsitetskanal, sø, kanal og vandbassin med til at bin enkelte kvart sammen. Selvom man i forbinlse med byplanlægning ofte tal om at blan forskellige funktion i et bykvart, så d i Ørestad alligevel en grov opling af funktion i forskellige zon: ØRESTAD NORD et områ for uddannelse og medi. H find du Københavns Univsitetet og DR-Byen. AMAGER FÆLLEDKVARTERET ligg endnu i vid udstrækning hen som rekreativt områ, og d fins endnu ingen konkrete plan for nne l af Ørestad. ØRESTAD CITY har Ørestads højeste bygning og største anl af hvvsbygning. H find du Field s. ram Foto: Kontraf e ØRESTAD SYD bliv n l af Ørestad, d hus flest beboe. H find du 8TALLET.

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009

GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009 1 GREVE MIDTBY, visioner for fremtidens forstad Udgivet af Greve Kommune og Realdania september 2009 Redaktion: AA Konkurrencer, Akademisk Arkitektforening Grafi sk tilrettelæggelse: Hausenberg APS Illustrationer

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Aktualitet: Århus Havn

Aktualitet: Århus Havn Aktualitet: Århus Havn DEN BYNÆRE HAVN Af Birgitte Kleis Den 16. april offentliggjorde Århus borgmester Nicolai Wammen resultatet af to udbudsrunder om udformningen af delarealer i de bynære havnearealer

Læs mere

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Gevinster ved investeringer i

Læs mere

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj om Helhedsplanen for og Toveshøj Onsdag 24.0.202 gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for og Toveshøj Hvad sker hvor, hvornår og hvorfor At leve og arbejde i Arbejdspladserne kommer! Når støvet har lagt

Læs mere

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn En havn af muligheder Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn 1 2 Forord en havn af muligheder Et kæmpe potentiale Med denne vision ønsker Københavns Kommune at sætte fokus på det kæmpe potentiale,

Læs mere

GRØN BOSÆTNING. Økosamfund 2.0 i Odder

GRØN BOSÆTNING. Økosamfund 2.0 i Odder GRØN BOSÆTNING Økosamfund 2.0 i Odder Et forslag til Odder Kommunes udviklingsplan 2014-2018 og til, hvordan der kan tiltrækkes flere tilflyttere til kommunen. Den 18. december 2014 Forslaget er udarbejdet

Læs mere

UDVIKLINGSAFDELINGEN. Hvidbog. Hvidbog

UDVIKLINGSAFDELINGEN. Hvidbog. Hvidbog UDVIKLINGSAFDELINGEN Strategi og planlægning 2007-2021 Politiske standpunkter Strategi og planlægning 2007-2021 Temadag 6. marts 2007 1 Indledning Norddjurs Fremtidens kommune Baggrunden for temamødet

Læs mere

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Helle Nørgaard og Sølvi Børresen Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser af Helle Nørgaard og Sølvi

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Bosætningsstrategi 2011-2013

Bosætningsstrategi 2011-2013 Bosætningsstrategi 2011-2013 Indhold Forord... 2 Fakta om tilflyttere... 3 Pejlemærke 1: Markedsføring... 4 Pejlemærke 2: Velkommen til Horsens Kommune... 6 Pejlemærke 3: Styrk og dyrk relationerne...

Læs mere

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013

BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 BYLIVSREGNSKAB TENDENSER I DET KØBENHAVNSKE BYLIV 2013 Københavnerne sætter stor pris på mulighederne for at få græs under fødderne, nyde solen på en bænk, eller opsøge kultur i byen. Københavnere går

Læs mere