Critical Theory for Library and Information Science

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Critical Theory for Library and Information Science"

Transkript

1 Critical Theory for Library and Information Science Exploring the Social from Across the Disciplines Anmeldelse af Birger Hjørland Leckie, Gloria J., Lisa M. Given, and John E. Buschman (red.) (2010). Critical Theory for Library and Information Science: Exploring the Social from Across the Disciplines. Westport, Conn.: Libraries Unlimited. Pris 449,95 kr. via Saxo. Det var med stor overraskelse, at jeg så denne bog annonceret. Bogen præsenterer 26 kritiske teoretikere fordelt på 23 kapitler og diskuterer deres betydning for biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab (BDI), jf. oversigten over teoretikere, forfattere og titler nedenfor. Overraskelsen ligger i, at det er lykkedes at samle så mange forfattere og få udgivet så omfattende en bog om teorier i relation til biblioteks- og informationsvidenskab. Kapitlerne er ordnet alfabetisk efter den teoretiker, det omhandler. Det er en vægtig og vellavet bog med litteraturhenvisninger efter hvert kapitel og et samlet register bag i bogen. Desuden er der et afsnit, hvor redaktørerne og forfatterne til bogen præsenteres. Mange af bogens forfattere er velkendte navne for dem, der er orienteret i faglitteraturen inden for BDI. Der er tre skandinaviske bidragydere: Hans Dam Christensen fra IVA, Danmark, Joacim Hansson fra Linné universitetet i Växjö, Sverige og Sanna Talja fra Tampere universitet i Finland (og ja, jeg er da lidt skuffet over, at jeg ikke også er blevet bedt om at medvirke). Birger Hjørland er professor ved Det Informationsvidenskabelige Akademi. Bogens titel rejser jo umiddelbart spørgsmålet: Hvad er kritisk teori? (Og dermed: Hvad er ikke kritisk teori? Dvs. hvilke teorier er udeladt, og hvilke teorier er denne bog i opposition til?). Lad os tage det sidste først. Hvilke teorier i BDI eller generelt - er ikke kritiske? Under og i årtierne efter studenteroprøret i 1968 var billedet ofte klart og hårdt optrukkent: Der var marxisme på den ene side og borgerlighed på den anden side (og hvad der ikke var eksplicit marxistisk var i dette perspektiv borgerligt - og dermed ubrugeligt. Der var i øvrigt et utal af marxistiske skoler, der ikke havde så meget til overs for hinanden, herunder Frankfurterskolen og virksomhedsteorien ). En anden måde at klassificere videnskabsteorierne på har været i tredelingen: Positivisme, hermeneutik og kritisk teori. Især positivismen ses ofte som den ultimative modsætning til kritisk teori (også af mig selv). Ting har det imidlertid med at bliver mere komplicerede, når man undersøger dem nærmere. I den velkendte bog om interviews skriver Kvale & Brinkmann (2009, side 56-57) at den klassiske positivisme fra Auguste Comte er misforstået og bør rehabiliteres. Den var altså alligevel ikke det ultimative modbillede, man kan stille op. Kvale & Brinkmann mener, at problemerne i moderne forskning fra en kritisk synsvinkel ligger i påvirkningen fra den logiske positivisme fra 1920 erne. Imidlertid viser det sig heller ikke at være en helt uproblematisk påstand, da også den logiske positivisme delvist er blevet rehabiliteret. Reisch (2005) argumenterer fx for, at den Dansk Biblioteksforskning årg. 6, nr. 1,

2 logiske positivisme (eller, som den også kaldes: den logiske empirisme) i 1930 erne var om ikke marxistisk, da venstreorienteret, men i 1950 erne havde den kolde krigs antikommunisme (McCarthyisme i USA) bevirket, at alle spørgsmål om værdier og interesser blev isoleret fra videnskabsteoretiske normer og derfor blev den logiske positivisme transformeret til the icy slopes of logic. Det var med andre ord tilsyneladende mere af nødvendighed for egen sikkerhed end af teoretiske grunde, at de logiske positivister udviklede sig, som de gjorde, og i dag da den kolde krigs påvirkning næsten er glemt fremstår de stadig i lyset fra 1950 erne. Også de logiske positivister er altså problematiske at opstille som modsætning til de kritiske teoretikere (med mindre man ser mere på den historiske indflydelse i samfundsvidenskaberne, end hvad mange af dem oprindelig stod for). Hvis vi vil betragte hermeneutikken som modsætning til kritisk teori, får vi også problemer, da fx Habermas som bekendt også bygger på hermeneutikken. Det er vel også symptomatisk, at den ene af de to artikler om hermeneutik i International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences bærer titlen Hermeneutics, including Critical Theory (Dooley & Kearney, 2001). Så min pointe er, at hvis vi ikke blot ser på, hvilke teoretikere denne etikette historisk har været anvendt på, men forsøger en mere teoretisk begrundet klassifikation af videnskabsteorierne, så bliver det mere kompliceret. (Jeg skal i denne omgang spare læserne for argumentationen for min sædvanlige opdeling i fire hovedkategorier: empiricisme, rationalisme, historicisme og pragmatisme, hvoraf jeg ser den sidste som værende kritisk ). To af redaktørerne, Gloria Leckie og John Buschman, giver selv i introduktionskapitlet et bud på, hvad kritisk teori er. Begrebet omfatter naturligvis Frankfurterskolen, der har lagt navn til kritisk teori (dog har kun to personer, Herbert Marcuse og Jürgen Habermas, fået et kapitel i bogen), men strukturalistiske og poststrukturalistiske teoretikere med flere er også medtaget med følgende begrundelse: These thinkers, and the areas of scholarship they have influenced, have attacked a wide-ranging set of issues and contradictions, from the hegemony of various socioeconomic systems, to unexamined forms of domination and social regulation, forces of marginalization, and the constraints of a curriculum and pedagogy based upon a privileged canon of literature, p. viii). Introduktionen opregner også i fire punkter (side ix), hvad der karakteriserer kritisk teori i den post-frankfurterske udgave, her gengivet i forkortet og oversat form: Historien er et menneskeligt produkt, der samtidig former menneskers erfaringer. De forskellige samfunds produktionsformer er indlejret i alle former for socio-kulturel praksis og i alle institutioner og kan ikke adskilles fra analyse af kultur. Viden er socialt konstrueret og må forstås i sin sociokulturelle kontekst. Kategorier, principper, regler, standarder, kriterier, procedurer, teknikker, antagelser og praksisser, der tidligere er forstået som rent rationelle, må også forstås som tjenende specifikke interesser. Kritikken må foretages som en teoretisk informeret analyse af sociale fænomener, der bygger på den forudsætning, at der ikke findes nogen neutral eller overordnet position, men at kritikken altid kun er en partner i en dialog. Set på baggrund af denne karakteristik (især punkt 3) er det lidt påfaldende at socialkonstruktivismen (og socialkonstruktionismen) samt hele området videnskabs- og teknologistudier ( science and technology studies ) er meget svagt repræsenteret. Selvom Foucault er med, så mangler tænkere som fx Bloor, Kuhn, og Latour m.fl. i denne sammenhæng. Der er mange kritiske teoretikere, der kunne være behandlet i bogen, men ikke er det. Hvis jeg skulle nævne de tre vigtigste, der ikke er med, ville jeg pege på: Protagoras, der lærte os, at ethvert spørgsmål kan belyses fra to sider, og som i forbindelse med retorikkens genkomst er blevet rehabiliteret og anset som en af alle tiders største kritiske tænkere. Karl Marx, der er stamfader til kritisk teori, og som har lært os, at vi altid må indtænke sociale interesser i spørgsmål om viden. Mikhail Bakhtin, der stort set var ukendt i vesten indtil ca. 1980). Han udviklede en dialogisk teori om sprog, herunder begrebet heteroglossia til markering af komplekse sociale spændinger. Dette forekommer yderst vigtigt for teorier om informationssøgning (Dentith, 1995). 44

3 Hvordan er de pågældende teoretikere behandlet i bogen? Det er naturligvis forskelligt fra forfatter til forfatter. Alle kapitler rummer en præsentation af den/de pågældende teoretikere, og hvad de står for. Alle kapitler relaterer dette til BDI. I den forbindelse findes der lidt lettere og lidt sværere modeller. Den lidt lettere model kan eksemplificeres ved Howard Rosenbaums kapitel om Anthony Giddens, der empirisk undersøger (ved hjælp af citationsindex) hvordan Giddens har været brugt i BDI, men er svag på egne visioner om LIS-forskning baseret på Giddens. Den lidt sværere model kan eksemplificeres ved Hans Dam Christensens kapitel om Roland Barthes, der går dybere ned i BDI-teori om fx billedindeksering og har et standpunkt mht., hvordan Barthes kan gøre en forskel. To af redaktørerne (Gloria J. Leckie og Lisa M. Given) har et kapitel om Henri Lefebvre and spatial dialectics. En læsning af dette kapitel gav mig et indtryk af væsentlige tanker, men uden at efterlade hos mig nogle klare visioner om, på hvad måde disse tanker kan gøre en forskel I BDI-forskningen. Joacim Hanssons kapitel om Chantal Mouffe s theory of agnostic pluralism and its relevance for Library and Information Science research gav mig også indtrykket af en væsentlig teoretiker, men når det kom til anvendelsen i BDI, er implikationen i forvejen introduceret i BDI gennem mange andre teoretikere, dvs. der er ikke nogen specifik pointe og det ser jeg som et problem. Kapitlet om psykoanalyse rummer en kritik af centrale antagelser i det kognitive synspunkt i BDI. Jeg har to problemer med dette: 1) analysen gennemføres ikke, men der henvises til andre kilder (mon de indeholder et klart svar?) 2) Er det virkelig psykoanalysen, der er det bedste redskab for kritikken af Belkin, Ingwersen og Kuhlthau? Det tvivler jeg ærlig talt på. Bogen som helhed forekommer at være vel informeret om kritiske teorier, men relativt dårligt om BDI, hvilket naturligvis er et problem for en bog, der ikke præsenterer originalbidrag om kritisk teori (men om dennes relation til BDI). Der er to aspekter i denne kritik 1) det er nødvendigt at kritiske teoretikere forholder sig til det område, de vil belyse med deres kritiske teori, dvs. læser sig ind på fagets litteratur. 2) Det er problematisk ikke at forholde sig til de forfattere, der allerede har bidraget med kritisk-teoretiske perspektiver på BDI og arbejder videre på dette grundlag. Ad 1) Bates (2005) er en oversigt over metateorier, dvs. hovedperspektiver, inden for BDI, herunder kritisk teori og 12 andre metateorier: A historical approach. A constructivist approach A constructionist or discourse-analytic approach A philosophical-analytical approach. A critical theory approach. An ethnographic approach. A socio-cognitive approach. A cognitive approach. A bibliometric approach A physical approach An engineering approach. A user-centered design approach. An evolutionary approach. Det, der er stærkt behov for, er en nøjere diskussion af disse forskellige perspektiver. Hvad er kritisk teori i opposition til? I introduktionen (side xiv) skriver to af redaktørerne, at BDI er an undertheorized field (in the critical theory sense). Men efter min opfattelse er BDI underteoretiseret i enhver forstand. Det forholder sig ikke sådan, at der i BDI er gode teorier, der blot har behov for et vist kritisk eller etisk modspil. Efter min opfattelse befinder faget sig i en kritisk situation på grund af fraværet af et respektabelt intellektuelt grundlag. Som sagt er der nogle enkeltkapitler, der udfordrer bestående BDI-teori, men helhedsindtrykket er, at dette er for svagt. Ad 2) Som eksempler på dette kan nævnes: BDI forskeren Julian Warner (2010) har i mange år arbejdet ud fra en marxistisk referenceramme. Han er ikke nævnt eller medtaget. Den britiske informationsforsker J. D. Bernal var en fremtrædende marxist, og der er for nylig skrevet om ham i BDI-literaturen (Muddiman, 2003). Han er ikke nævnt. Den feministiske standpoint epistemology behandlet af Trosow (2001) citeres af Hansson, men affærdiges nærmest i én sætning. Den måske stærkeste kritiske bevægelse i BDI er virksomhedsteorien (engelsk activity theory ) præsenteret af bl.a. Andersen (2008), Hjørland (1997) og Wilson (2006 og 2008). Den er ikke medtaget eller nævnt. Rayward, Hansson & Suominen udgav i 2004 en bog (hvortil jeg også bidrog), der også er relevant i denne sammenhæng; 45

4 den er kun nævnt i en opremsning af Hansson. De ret ambitiøse bidrag af Tredinnick (2006 og 2009) er ikke nævnt. Bernd Frohmann er vel en kritisk hovedskikkelse i BDI (fx 2004). Han er dog nævnt både i introduktionen og i kapitlet om Foucault (men alligevel!). Generelt set vil jeg påstå at bogen ikke demonstrerer kendskab til de bidrag, der tidligere har været af kritiske forskere inden for BDI, og at den derfor ikke (endnu) udgør noget forsøg på opbygge BDI på et kritisk-teoretisk grundlag, men kun præsenterer isolerede og fragmenterede bidrag. Afslutningvis et spørgsmål: Hvad skal vi stille op med så mange potentielt relevante teorier, som ingen kan kende/overskue? Jeg finder, at den aktuelle teoretiske og begrebsmæssige fragmentering af BDI er meget betænkelig. Fisher, Erdelez & McKechnie (2005) præsenterer 72 (sic!) teorier inden for BDI. Nogle er slet ikke teorier, andre er ikke fra BDI, og nogle giver indtryk af en BDI-forskers rent personlige interesse, der ikke har så meget med faget at gøre. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi alle sammen arbejder med flere teorier og argumenterer akademisk for vores teoretiske præferencer. Den nye introduktion i Billig (1996) er i denne henseende forbilledlig. Denne bog er et særdeles velkomment bidrag til den BDI-faglige litteratur. Den er velegnet som afsæt for yderligere teoretisk arbejde med faget og mange af de teoretikere, der introduceres er simpelt hen folk, vi alle bør kende. Referencer Andersen, Jack (2008). The Concept of Genre in Information Studies. Annual Review of Information Science and Technology, 42, Bates, MJ (2005). An Introduction to Metatheories, Theories and Models. IN: Fisher, K. E., Erdelez, S. & McKechnie, L. (eds.). Theories of Information Behavior. Medford, NJ: Information Today. Billig, Michael (1996). Arguing and Thinking. A Rhetorical Approach to Social Psychology. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. Dentith, Simon (1995). Bakhtinian Thought: An Introductory Reader. London: Routledge (Critical Readers in Theory and Practice). Dooley, M & Kearney, R (2001). Hermeneutics, Including Critical Theory I: Smelser, N. J. & Baltes, P. B. (eds.) International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier. (Pp ). Fisher, KE, Erdelez, S & McKechnie, L (eds.). (2005). Theories of Information Behavior. Medford, NJ: Information Today. Frohman, Bernd (2004). Deflating Information. From Science Studies to Documentation. Toronto: University of Toronto Press. Hasle, Per & Drost, Pernille (2009). Biblioteker nu også med ethos. DF-Revy, #6 (September), Hentet fra: view/2666/2709 Hjørland, Birger (1997). Information Seeking and Subject Representation. An Activity-theoretical Approach to Information Science. Westport & London: Greenwood Press. Hjørland, Birger (2004). Social and Cultural Awareness and Responsibility in Library, Information and Documentation Studies. I: Boyd Rayward, Joacim Hansson & Vesa Suominen (red.) Aware and Responsible. Lanham, MD: Scarecrow Press. (Pp ). Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research. 2nd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Muddiman, D (2003). Red Information Scientist: The Information Career of J. D. Bernal. Journal of Documentation, 59(4), Rayward, Boyd; Hansson, Joacim & Suominen, Vesa (red.). (2004). Aware and responsible. Lanham, MD: Scarecrow Press. Reisch, George A (2005). How the Cold War Transformed Philosophy of Science: To the Icy Slopes of Logic. Cambridge: Cambridge University Press. Tredinnick, Luke (2006). Digital Information Contexts: Theoretical Approaches to Understanding Digital Information. Oxford: Chandos Publishing. 46

5 Tredinnick, Luke (2009). The Analogue Library in the Digital World. Professional Education and the Changing Face of Librarianship. Dansk Biblioteksforskning, 5(2/3), Hentet fra: Trosow, SE (2001). Standpoint Epistemology as an Alternative Methodology for Library and Information Science. Library Quarterly, 71(3), Warner, Julian (2010). Human Information Retrieval. Cambridge, MA: MIT Press. Wilson, T (2006). A Re-examination of Information Seeking Behaviour in the Context of Activity Theory. Information Research, 11(4) paper 260. Available at Wilson, TD (2008). Activity Theory and Information Seeking. Annual Review of Information Science and Technology, 42, Ørom, Anders (2003). Knowledge Organization in the domain of Art Studies - History, Transition and Conceptual Changes. Knowledge Organization, 30(3/4), Kritisk teoretiker Forfatter Titel Aglietta, Michel Stevenson, Siobhan Michel Aglietta and regulation theory Barthes, Roland Dam Christensen, Hans Roland Barthes: On semiology and taxonomy Bhaskar, Roy Budd, John M. Roy Bhaskar s critical realism Bourdieu, Pierre Hussey, Lisa Social Capital, symbolic violence, and fields of cultural production: Pierre Bourdieu and Library and Information Science. Certeau, Michel de Rothbauer, Paulette Beyond a signpost for resistance: The promise of Michel de Certeau s practice of everyday life for LIS scholarship. Deleuze, Gilles Day, Ronald E. & Lau, Andrew J. Psychoanalysis as critique in the works of Freud, Lacan, and Deleuze and Guattari Derrida, Jacques Deodato, Joseph Deconstructing the library with Jacques Derrida: Creating space for the Other in bibliographical description and classification. Foucault, Michel Olsson, Michael R Michel Foucault: Discourse, power/knowledge and the battle for truth Freire, Paulo Riedler, Martina & Eryaman, Mustafa Yunus Transformative library pedagogy and community-based libraries: A Freirean perspective Freud, Sigmund Day, Ronald E. & Lau, Andrew J. Psychoanalysis as critique in the works of Freud, Lacan, and Deleuze and Guattari Giddens, Anthony Rosenbaum, Howard Anthony Giddens influence on Library and Information Science Giroux, Henry Eryaman, Mustafa Yunus The public library as a space for public empowerment: Henry Giroux, radical democracy and border pedagogy. Gramsci, Antonio Raber, Douglas Hegemony, historic blocs, and capitalism: Antonio Gramsci in Library and Information Science. Guattari, Pierre-Félix Day, Ronald E. & Lau, Andrew J. Psychoanalysis as critique in the works of Freud, Lacan, and Deleuze and Guattari Habermas, Jürgen Buschman, John E. The social as fundamental and as a source of the critical: Jürgen Habermas Heidegger, Martin Day, Ronald E. Martin Heidegger s critique of informational modernity. Lacan, Jacques Day, Ronald E. & Lau, Andrew J. Psychoanalysis as critique in the works of Freud, Lacan, and Deleuze and Guattari Latour, Bruno Wheeler, Will Bruno Latour: Documenting human and non-human associations. Lave, Jean Talja, Sanna Jean Lave s practice theory Lefebre, Henri Leckie, Gloria J. & Given, Lisa M. Henri Lefebre and spatial dialectics Marcuse, Herbert Pyati, Ajit Herbert Marcuse: Liberation, utopia and revolution. Mouffe, Chantal Hansson, Joacim Chantal Mouffe s theory of agnostic pluralism and its relevance for Library and Information Science research. Negri, Antonio Dyer-Witherford, Nick Antonio Negri on information, empire, and Commonwealth Saussure, Ferdinand de Solomon, Paul Ferdinand de Saussure: Duality Smith, Dorothy E. Stooke, Rosamund K. Investigating the textually mediated work of institutions: Dorothy E. Smith s sociology for people. Spivak, Gayatri Chakravorty Olson, Hope A & Fox, Melodie J. Gayatri Chakravorty Spivak: Deconstructivist, Marxist, Feminist, Postcoloniast 47

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Undervisning Kursus: Vidensmedier ECTS: 10 Hold: #5 Mødes: T0rsdage, 13:00-16:45 Lokale: C5.24. Indhold

Undervisning Kursus: Vidensmedier ECTS: 10 Hold: #5 Mødes: T0rsdage, 13:00-16:45 Lokale: C5.24. Indhold Københavns Universitet Det Informationsvidenskabelige Akademi Efterår 2014 Hold 5 Underviser Navn: Jens- Erik Mai Kontor: A6.17 Email: bsh146@iva.ku.dk Tlf.: 32586066 Den bedste måde at kontakte mig er

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Agenda - intro Teknologiens politik Teknologistudier natur og baggrund Aktør-netværksteori Dørens sociologi Scriptmetaforen Diskussion - kritik og implikationer

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

7-2 Fundament usability og designprocessen. 14-2 BEMÆRK VINTERFERIE 21-2 Hvad er usability. 28-2 Analysemetoder - heuristisk analyse

7-2 Fundament usability og designprocessen. 14-2 BEMÆRK VINTERFERIE 21-2 Hvad er usability. 28-2 Analysemetoder - heuristisk analyse 7-2 Fundament usability og designprocessen Præsentation af kursus, kursister og kursusholder. Oplæg: Usability i designproces sen. Præsentation af midtvejsprojekt: Lav en evaluering af eksisterende sites

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Johan Simonsen Abildgaard Forsker, Cand. Psych, Ph.d. Bygger på resultater fra projektet Participatorisk

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Navn (eksaminand): -1-

Navn (eksaminand): -1- Navn (eksaminand): [Uddrag af upubliceret afhandling. Fortrolig, kun til brug for deltagerne i den afsluttende prøve på kurset Ret&Rigtigt, RUC, F09. Må ikke videregives eller publiceres!] 1. Indledning

Læs mere

AM:2014. Arbejdsmiljøkonferencen Mandag d. 10.11. 2014. Velfærdsteknologiske diskurser, spiserobotter og intensiveret ansvarliggørelse

AM:2014. Arbejdsmiljøkonferencen Mandag d. 10.11. 2014. Velfærdsteknologiske diskurser, spiserobotter og intensiveret ansvarliggørelse AM:2014 Arbejdsmiljøkonferencen Mandag d. 10.11. 2014 Velfærdsteknologiske diskurser, spiserobotter og intensiveret ansvarliggørelse Niels Christian Mossfeldt Nickelsen Lektor, ph.d. Aarhus Universitet

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Nyt perspektiv på videnskabsteori

Nyt perspektiv på videnskabsteori Forsiden Nyt perspektiv på videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge Seminar C 24. marts 2015 Erik Staunstrup Hvem er Erik? Erik Staunstrup Videnskabsteori Videnskabsteori er en filosofisk disciplin,

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere

Undervisningsplan. Ledelse som narrativ praksis. MPA-hold 2013. 4. semester. Efterår 2014. Fagkoordinator. Undervisere Undervisningsplan Ledelse som narrativ praksis MPA-hold 2013 4. semester Efterår 2014 Fagkoordinator Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Undervisere Klaus Majgaard, Adjungeret Professor, CVL Tid

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Biblioteker og social kapital empiriske studier og strategiske muligheder

Biblioteker og social kapital empiriske studier og strategiske muligheder Biblioteker og social kapital empiriske studier og strategiske muligheder Kulturstyrelsens og BL s temadage: Boligsocialt og kulturelt samarbejde Nye muligheder, inspiration og netværk Medborgerhuset Korskær

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Byg bro mellem siloerne

Byg bro mellem siloerne Oplæg ved LEDERTRÆF 23.9..2014 Københavns kommune Byg bro mellem siloerne Øg kvaliteten Servicer flere Spar penge Bo Vestergaard Konsulenthuset Fair Proces & Professional Partner, Relational Coordination

Læs mere

BØRNS SPROGTILEGNELSE

BØRNS SPROGTILEGNELSE BØRNS SPROGTILEGNELSE Når vi ønsker at give børn mulighed og behov for at tilegne sig et stort sprog, skal vi i kommunikative sammenhænge udfordre dem sprogligt og ikke stimulere dem. Sprogtilegnelse er

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering?

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering? 1 Begrebet kategorisering betyder ganske enkelt at inddele i grupper. Indenfor samfundsvidenskaberne taler man også om segmentering, men det handler om det samme: at opdele en population efter en eller

Læs mere

Filosofiske Anmeldelser, nr 2, årg. 2, 2014

Filosofiske Anmeldelser, nr 2, årg. 2, 2014 Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi Ulla Thøgersen (red.) Filosoffen på arbejde. Dimensioner i anvendt filosofi Forlaget Mindspace 272 sider Kr. 298,- (E-bog kr. 208,-) v/ Christian Bundgaard

Læs mere

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Sprog og Børn (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Tre fundamentale forudsætninger for et godt liv oplevelser af egen kompetence (jeg kan som

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

På vej til professionerne

På vej til professionerne På vej til professionerne Rekruttering, identitet og professionsstrategier blandt studerende ved danske professionsuddannelser Forskningsleder: Gitte Sommer Harrits. Professionsuddannelserne fylder meget

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende

Positiv Psykologi. - om flow, læring og læringsmiljøer. - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Positiv Psykologi - om flow, læring og læringsmiljøer - eller: passivitet er selvfølgelig dræbende Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 To universelle processer

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere www.fairproces.dk Bo Vestergaard: Foredrag og konsultation med fokus på effektiv ledelse af forandringer PRISVINDENDE PRAKTISK TEORI TIL LEDELSE AF FORANDRINGERteori til involvering af medarbejderne i

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Elektroniske bøger, billedteorier og billedindekseringsstrategier

Elektroniske bøger, billedteorier og billedindekseringsstrategier Elektroniske bøger, billedteorier og billedindekseringsstrategier Steffen Knak-Nielsen Danmarks Biblioteksskole Oplæg: Temadag, den 10. april 2008, klokken 15 20 15 45 Disposition 1: Bogen har ændret sig:

Læs mere

Essensen af et godt dagtilbud

Essensen af et godt dagtilbud Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del Bilag 15 Offentligt Essensen af et godt dagtilbud Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2012 Photo: Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling?

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Program for eftermiddagen Den rigtige bog til det rigtige barn - En kort teoretisk gennemgang af børns læseudvikling med eksempler på materialer,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Jørgen Bloch-Poulsen Senior external lecturer, University of Copenhagen, DK (Department of Law, the Masters Programme in Conflict Mediation).

Jørgen Bloch-Poulsen Senior external lecturer, University of Copenhagen, DK (Department of Law, the Masters Programme in Conflict Mediation). 1 Participation som magtmekanisme - mellem constraint og empowerment i organisatorisk (inter)aktionsforskning? 05.05.2011 Marianne Kristiansen & Jørgen Bloch-Poulsen Bio: Marianne Kristiansen Associate

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? STOF nr. 23, 2014 Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Laboratoriearbejdets formål. Lærke Bang Jacobsen, IMFUFA, NSM, RUC

Laboratoriearbejdets formål. Lærke Bang Jacobsen, IMFUFA, NSM, RUC Laboratoriearbejdets formål Lærke Bang Jacobsen, IMFUFA, NSM, RUC Roskilde Universitetscenter Forskningsspørgsmål 1.Hvilke potentielle læringsudbytter findes der for de laboratoriearbejder, der typisk

Læs mere

Viden i spil. Et bud på bibliotekernes rolle i fremtiden. Af Jytte Nielsen. Indledning. Abstract

Viden i spil. Et bud på bibliotekernes rolle i fremtiden. Af Jytte Nielsen. Indledning. Abstract Viden i spil Et bud på bibliotekernes rolle i fremtiden Af Jytte Nielsen Abstract Med udgangspunkt i KVINFOs arbejde med opbygning af en kvindehistorisk netportal argumenterer artiklen for, at forskningsbibliotekerne

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Active Learning in Lectures

Active Learning in Lectures Active Learning in Lectures Centre for Science Education Aarhus University Spørgsmål 1 Har du brugt clickere i din undervisning? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Jeg underviser ikke Information til læreren

Læs mere

Hinsides klasser? - En teoretisk diskussion af klassebegreb i det senmoderne samfund

Hinsides klasser? - En teoretisk diskussion af klassebegreb i det senmoderne samfund Hinsides klasser? - En teoretisk diskussion af klassebegreb i det senmoderne samfund Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC 3. semester 2005/2006 Hinsides klasser? - En teoretisk diskussion af klassebegreb

Læs mere

Fugl eller fisk? Om vende tilbage til arbejde uden at være helt rask.

Fugl eller fisk? Om vende tilbage til arbejde uden at være helt rask. Fugl eller fisk? Om vende tilbage til arbejde uden at være helt rask. Eva Ladekjær Larsen, Antropolog PhD, Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet Baggrund Fasen efter raskmelding i

Læs mere

Perspektiver på bibliotekernes rolle som lokalsamfundsaktør frirum, mødested og generator af social kapital

Perspektiver på bibliotekernes rolle som lokalsamfundsaktør frirum, mødested og generator af social kapital Perspektiver på bibliotekernes rolle som lokalsamfundsaktør frirum, mødested og generator af social kapital Kristian Nagel Delica, Adjunkt, ENSPAC, RUC kdelica@ruc.dk BIBLIOTEKERNE I KRYDSFELTET MELLEM

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

MAN KALDER DET TEAMBUILDING

MAN KALDER DET TEAMBUILDING TEAMBUILDING AF MORTEN NOVRUP HENRIKSEN MODELFOTO: BAM/SCANPIX MAN KALDER DET TEAMBUILDING Der er forskel på en skovtur og et teambuildingkursus. Går indholdet på at rafte, rappelle og bygge tømmerflåder

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

En flowkultur kommer frem i lyset

En flowkultur kommer frem i lyset En flowkultur kommer frem i lyset Implementeringsforskning Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin 27. november 2013 Jeane&e Wassar Kirk, sygeplejerske, cand. cur, ph.d. studerende Kirurgi

Læs mere

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Nicolas Møller Henschel 17. april 2005 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Indhold 3 2.1 Introduktionen.......................... 3 2.1.1 Mangler..........................

Læs mere

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning

Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning Workshop: Talepædagogisk rapportskrivning FTHF s efteruddannelseskursus 17.9.2015 1 Oplæg og dialog om centrale fokuspunkter og dilemmaer i rapportskrivning. Hvordan kan tale-hørelæreren forme sin rapport,

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere