Critical Theory for Library and Information Science

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Critical Theory for Library and Information Science"

Transkript

1 Critical Theory for Library and Information Science Exploring the Social from Across the Disciplines Anmeldelse af Birger Hjørland Leckie, Gloria J., Lisa M. Given, and John E. Buschman (red.) (2010). Critical Theory for Library and Information Science: Exploring the Social from Across the Disciplines. Westport, Conn.: Libraries Unlimited. Pris 449,95 kr. via Saxo. Det var med stor overraskelse, at jeg så denne bog annonceret. Bogen præsenterer 26 kritiske teoretikere fordelt på 23 kapitler og diskuterer deres betydning for biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab (BDI), jf. oversigten over teoretikere, forfattere og titler nedenfor. Overraskelsen ligger i, at det er lykkedes at samle så mange forfattere og få udgivet så omfattende en bog om teorier i relation til biblioteks- og informationsvidenskab. Kapitlerne er ordnet alfabetisk efter den teoretiker, det omhandler. Det er en vægtig og vellavet bog med litteraturhenvisninger efter hvert kapitel og et samlet register bag i bogen. Desuden er der et afsnit, hvor redaktørerne og forfatterne til bogen præsenteres. Mange af bogens forfattere er velkendte navne for dem, der er orienteret i faglitteraturen inden for BDI. Der er tre skandinaviske bidragydere: Hans Dam Christensen fra IVA, Danmark, Joacim Hansson fra Linné universitetet i Växjö, Sverige og Sanna Talja fra Tampere universitet i Finland (og ja, jeg er da lidt skuffet over, at jeg ikke også er blevet bedt om at medvirke). Birger Hjørland er professor ved Det Informationsvidenskabelige Akademi. Bogens titel rejser jo umiddelbart spørgsmålet: Hvad er kritisk teori? (Og dermed: Hvad er ikke kritisk teori? Dvs. hvilke teorier er udeladt, og hvilke teorier er denne bog i opposition til?). Lad os tage det sidste først. Hvilke teorier i BDI eller generelt - er ikke kritiske? Under og i årtierne efter studenteroprøret i 1968 var billedet ofte klart og hårdt optrukkent: Der var marxisme på den ene side og borgerlighed på den anden side (og hvad der ikke var eksplicit marxistisk var i dette perspektiv borgerligt - og dermed ubrugeligt. Der var i øvrigt et utal af marxistiske skoler, der ikke havde så meget til overs for hinanden, herunder Frankfurterskolen og virksomhedsteorien ). En anden måde at klassificere videnskabsteorierne på har været i tredelingen: Positivisme, hermeneutik og kritisk teori. Især positivismen ses ofte som den ultimative modsætning til kritisk teori (også af mig selv). Ting har det imidlertid med at bliver mere komplicerede, når man undersøger dem nærmere. I den velkendte bog om interviews skriver Kvale & Brinkmann (2009, side 56-57) at den klassiske positivisme fra Auguste Comte er misforstået og bør rehabiliteres. Den var altså alligevel ikke det ultimative modbillede, man kan stille op. Kvale & Brinkmann mener, at problemerne i moderne forskning fra en kritisk synsvinkel ligger i påvirkningen fra den logiske positivisme fra 1920 erne. Imidlertid viser det sig heller ikke at være en helt uproblematisk påstand, da også den logiske positivisme delvist er blevet rehabiliteret. Reisch (2005) argumenterer fx for, at den Dansk Biblioteksforskning årg. 6, nr. 1,

2 logiske positivisme (eller, som den også kaldes: den logiske empirisme) i 1930 erne var om ikke marxistisk, da venstreorienteret, men i 1950 erne havde den kolde krigs antikommunisme (McCarthyisme i USA) bevirket, at alle spørgsmål om værdier og interesser blev isoleret fra videnskabsteoretiske normer og derfor blev den logiske positivisme transformeret til the icy slopes of logic. Det var med andre ord tilsyneladende mere af nødvendighed for egen sikkerhed end af teoretiske grunde, at de logiske positivister udviklede sig, som de gjorde, og i dag da den kolde krigs påvirkning næsten er glemt fremstår de stadig i lyset fra 1950 erne. Også de logiske positivister er altså problematiske at opstille som modsætning til de kritiske teoretikere (med mindre man ser mere på den historiske indflydelse i samfundsvidenskaberne, end hvad mange af dem oprindelig stod for). Hvis vi vil betragte hermeneutikken som modsætning til kritisk teori, får vi også problemer, da fx Habermas som bekendt også bygger på hermeneutikken. Det er vel også symptomatisk, at den ene af de to artikler om hermeneutik i International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences bærer titlen Hermeneutics, including Critical Theory (Dooley & Kearney, 2001). Så min pointe er, at hvis vi ikke blot ser på, hvilke teoretikere denne etikette historisk har været anvendt på, men forsøger en mere teoretisk begrundet klassifikation af videnskabsteorierne, så bliver det mere kompliceret. (Jeg skal i denne omgang spare læserne for argumentationen for min sædvanlige opdeling i fire hovedkategorier: empiricisme, rationalisme, historicisme og pragmatisme, hvoraf jeg ser den sidste som værende kritisk ). To af redaktørerne, Gloria Leckie og John Buschman, giver selv i introduktionskapitlet et bud på, hvad kritisk teori er. Begrebet omfatter naturligvis Frankfurterskolen, der har lagt navn til kritisk teori (dog har kun to personer, Herbert Marcuse og Jürgen Habermas, fået et kapitel i bogen), men strukturalistiske og poststrukturalistiske teoretikere med flere er også medtaget med følgende begrundelse: These thinkers, and the areas of scholarship they have influenced, have attacked a wide-ranging set of issues and contradictions, from the hegemony of various socioeconomic systems, to unexamined forms of domination and social regulation, forces of marginalization, and the constraints of a curriculum and pedagogy based upon a privileged canon of literature, p. viii). Introduktionen opregner også i fire punkter (side ix), hvad der karakteriserer kritisk teori i den post-frankfurterske udgave, her gengivet i forkortet og oversat form: Historien er et menneskeligt produkt, der samtidig former menneskers erfaringer. De forskellige samfunds produktionsformer er indlejret i alle former for socio-kulturel praksis og i alle institutioner og kan ikke adskilles fra analyse af kultur. Viden er socialt konstrueret og må forstås i sin sociokulturelle kontekst. Kategorier, principper, regler, standarder, kriterier, procedurer, teknikker, antagelser og praksisser, der tidligere er forstået som rent rationelle, må også forstås som tjenende specifikke interesser. Kritikken må foretages som en teoretisk informeret analyse af sociale fænomener, der bygger på den forudsætning, at der ikke findes nogen neutral eller overordnet position, men at kritikken altid kun er en partner i en dialog. Set på baggrund af denne karakteristik (især punkt 3) er det lidt påfaldende at socialkonstruktivismen (og socialkonstruktionismen) samt hele området videnskabs- og teknologistudier ( science and technology studies ) er meget svagt repræsenteret. Selvom Foucault er med, så mangler tænkere som fx Bloor, Kuhn, og Latour m.fl. i denne sammenhæng. Der er mange kritiske teoretikere, der kunne være behandlet i bogen, men ikke er det. Hvis jeg skulle nævne de tre vigtigste, der ikke er med, ville jeg pege på: Protagoras, der lærte os, at ethvert spørgsmål kan belyses fra to sider, og som i forbindelse med retorikkens genkomst er blevet rehabiliteret og anset som en af alle tiders største kritiske tænkere. Karl Marx, der er stamfader til kritisk teori, og som har lært os, at vi altid må indtænke sociale interesser i spørgsmål om viden. Mikhail Bakhtin, der stort set var ukendt i vesten indtil ca. 1980). Han udviklede en dialogisk teori om sprog, herunder begrebet heteroglossia til markering af komplekse sociale spændinger. Dette forekommer yderst vigtigt for teorier om informationssøgning (Dentith, 1995). 44

3 Hvordan er de pågældende teoretikere behandlet i bogen? Det er naturligvis forskelligt fra forfatter til forfatter. Alle kapitler rummer en præsentation af den/de pågældende teoretikere, og hvad de står for. Alle kapitler relaterer dette til BDI. I den forbindelse findes der lidt lettere og lidt sværere modeller. Den lidt lettere model kan eksemplificeres ved Howard Rosenbaums kapitel om Anthony Giddens, der empirisk undersøger (ved hjælp af citationsindex) hvordan Giddens har været brugt i BDI, men er svag på egne visioner om LIS-forskning baseret på Giddens. Den lidt sværere model kan eksemplificeres ved Hans Dam Christensens kapitel om Roland Barthes, der går dybere ned i BDI-teori om fx billedindeksering og har et standpunkt mht., hvordan Barthes kan gøre en forskel. To af redaktørerne (Gloria J. Leckie og Lisa M. Given) har et kapitel om Henri Lefebvre and spatial dialectics. En læsning af dette kapitel gav mig et indtryk af væsentlige tanker, men uden at efterlade hos mig nogle klare visioner om, på hvad måde disse tanker kan gøre en forskel I BDI-forskningen. Joacim Hanssons kapitel om Chantal Mouffe s theory of agnostic pluralism and its relevance for Library and Information Science research gav mig også indtrykket af en væsentlig teoretiker, men når det kom til anvendelsen i BDI, er implikationen i forvejen introduceret i BDI gennem mange andre teoretikere, dvs. der er ikke nogen specifik pointe og det ser jeg som et problem. Kapitlet om psykoanalyse rummer en kritik af centrale antagelser i det kognitive synspunkt i BDI. Jeg har to problemer med dette: 1) analysen gennemføres ikke, men der henvises til andre kilder (mon de indeholder et klart svar?) 2) Er det virkelig psykoanalysen, der er det bedste redskab for kritikken af Belkin, Ingwersen og Kuhlthau? Det tvivler jeg ærlig talt på. Bogen som helhed forekommer at være vel informeret om kritiske teorier, men relativt dårligt om BDI, hvilket naturligvis er et problem for en bog, der ikke præsenterer originalbidrag om kritisk teori (men om dennes relation til BDI). Der er to aspekter i denne kritik 1) det er nødvendigt at kritiske teoretikere forholder sig til det område, de vil belyse med deres kritiske teori, dvs. læser sig ind på fagets litteratur. 2) Det er problematisk ikke at forholde sig til de forfattere, der allerede har bidraget med kritisk-teoretiske perspektiver på BDI og arbejder videre på dette grundlag. Ad 1) Bates (2005) er en oversigt over metateorier, dvs. hovedperspektiver, inden for BDI, herunder kritisk teori og 12 andre metateorier: A historical approach. A constructivist approach A constructionist or discourse-analytic approach A philosophical-analytical approach. A critical theory approach. An ethnographic approach. A socio-cognitive approach. A cognitive approach. A bibliometric approach A physical approach An engineering approach. A user-centered design approach. An evolutionary approach. Det, der er stærkt behov for, er en nøjere diskussion af disse forskellige perspektiver. Hvad er kritisk teori i opposition til? I introduktionen (side xiv) skriver to af redaktørerne, at BDI er an undertheorized field (in the critical theory sense). Men efter min opfattelse er BDI underteoretiseret i enhver forstand. Det forholder sig ikke sådan, at der i BDI er gode teorier, der blot har behov for et vist kritisk eller etisk modspil. Efter min opfattelse befinder faget sig i en kritisk situation på grund af fraværet af et respektabelt intellektuelt grundlag. Som sagt er der nogle enkeltkapitler, der udfordrer bestående BDI-teori, men helhedsindtrykket er, at dette er for svagt. Ad 2) Som eksempler på dette kan nævnes: BDI forskeren Julian Warner (2010) har i mange år arbejdet ud fra en marxistisk referenceramme. Han er ikke nævnt eller medtaget. Den britiske informationsforsker J. D. Bernal var en fremtrædende marxist, og der er for nylig skrevet om ham i BDI-literaturen (Muddiman, 2003). Han er ikke nævnt. Den feministiske standpoint epistemology behandlet af Trosow (2001) citeres af Hansson, men affærdiges nærmest i én sætning. Den måske stærkeste kritiske bevægelse i BDI er virksomhedsteorien (engelsk activity theory ) præsenteret af bl.a. Andersen (2008), Hjørland (1997) og Wilson (2006 og 2008). Den er ikke medtaget eller nævnt. Rayward, Hansson & Suominen udgav i 2004 en bog (hvortil jeg også bidrog), der også er relevant i denne sammenhæng; 45

4 den er kun nævnt i en opremsning af Hansson. De ret ambitiøse bidrag af Tredinnick (2006 og 2009) er ikke nævnt. Bernd Frohmann er vel en kritisk hovedskikkelse i BDI (fx 2004). Han er dog nævnt både i introduktionen og i kapitlet om Foucault (men alligevel!). Generelt set vil jeg påstå at bogen ikke demonstrerer kendskab til de bidrag, der tidligere har været af kritiske forskere inden for BDI, og at den derfor ikke (endnu) udgør noget forsøg på opbygge BDI på et kritisk-teoretisk grundlag, men kun præsenterer isolerede og fragmenterede bidrag. Afslutningvis et spørgsmål: Hvad skal vi stille op med så mange potentielt relevante teorier, som ingen kan kende/overskue? Jeg finder, at den aktuelle teoretiske og begrebsmæssige fragmentering af BDI er meget betænkelig. Fisher, Erdelez & McKechnie (2005) præsenterer 72 (sic!) teorier inden for BDI. Nogle er slet ikke teorier, andre er ikke fra BDI, og nogle giver indtryk af en BDI-forskers rent personlige interesse, der ikke har så meget med faget at gøre. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi alle sammen arbejder med flere teorier og argumenterer akademisk for vores teoretiske præferencer. Den nye introduktion i Billig (1996) er i denne henseende forbilledlig. Denne bog er et særdeles velkomment bidrag til den BDI-faglige litteratur. Den er velegnet som afsæt for yderligere teoretisk arbejde med faget og mange af de teoretikere, der introduceres er simpelt hen folk, vi alle bør kende. Referencer Andersen, Jack (2008). The Concept of Genre in Information Studies. Annual Review of Information Science and Technology, 42, Bates, MJ (2005). An Introduction to Metatheories, Theories and Models. IN: Fisher, K. E., Erdelez, S. & McKechnie, L. (eds.). Theories of Information Behavior. Medford, NJ: Information Today. Billig, Michael (1996). Arguing and Thinking. A Rhetorical Approach to Social Psychology. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. Dentith, Simon (1995). Bakhtinian Thought: An Introductory Reader. London: Routledge (Critical Readers in Theory and Practice). Dooley, M & Kearney, R (2001). Hermeneutics, Including Critical Theory I: Smelser, N. J. & Baltes, P. B. (eds.) International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier. (Pp ). Fisher, KE, Erdelez, S & McKechnie, L (eds.). (2005). Theories of Information Behavior. Medford, NJ: Information Today. Frohman, Bernd (2004). Deflating Information. From Science Studies to Documentation. Toronto: University of Toronto Press. Hasle, Per & Drost, Pernille (2009). Biblioteker nu også med ethos. DF-Revy, #6 (September), Hentet fra: view/2666/2709 Hjørland, Birger (1997). Information Seeking and Subject Representation. An Activity-theoretical Approach to Information Science. Westport & London: Greenwood Press. Hjørland, Birger (2004). Social and Cultural Awareness and Responsibility in Library, Information and Documentation Studies. I: Boyd Rayward, Joacim Hansson & Vesa Suominen (red.) Aware and Responsible. Lanham, MD: Scarecrow Press. (Pp ). Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research. 2nd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Muddiman, D (2003). Red Information Scientist: The Information Career of J. D. Bernal. Journal of Documentation, 59(4), Rayward, Boyd; Hansson, Joacim & Suominen, Vesa (red.). (2004). Aware and responsible. Lanham, MD: Scarecrow Press. Reisch, George A (2005). How the Cold War Transformed Philosophy of Science: To the Icy Slopes of Logic. Cambridge: Cambridge University Press. Tredinnick, Luke (2006). Digital Information Contexts: Theoretical Approaches to Understanding Digital Information. Oxford: Chandos Publishing. 46

5 Tredinnick, Luke (2009). The Analogue Library in the Digital World. Professional Education and the Changing Face of Librarianship. Dansk Biblioteksforskning, 5(2/3), Hentet fra: Trosow, SE (2001). Standpoint Epistemology as an Alternative Methodology for Library and Information Science. Library Quarterly, 71(3), Warner, Julian (2010). Human Information Retrieval. Cambridge, MA: MIT Press. Wilson, T (2006). A Re-examination of Information Seeking Behaviour in the Context of Activity Theory. Information Research, 11(4) paper 260. Available at Wilson, TD (2008). Activity Theory and Information Seeking. Annual Review of Information Science and Technology, 42, Ørom, Anders (2003). Knowledge Organization in the domain of Art Studies - History, Transition and Conceptual Changes. Knowledge Organization, 30(3/4), Kritisk teoretiker Forfatter Titel Aglietta, Michel Stevenson, Siobhan Michel Aglietta and regulation theory Barthes, Roland Dam Christensen, Hans Roland Barthes: On semiology and taxonomy Bhaskar, Roy Budd, John M. Roy Bhaskar s critical realism Bourdieu, Pierre Hussey, Lisa Social Capital, symbolic violence, and fields of cultural production: Pierre Bourdieu and Library and Information Science. Certeau, Michel de Rothbauer, Paulette Beyond a signpost for resistance: The promise of Michel de Certeau s practice of everyday life for LIS scholarship. Deleuze, Gilles Day, Ronald E. & Lau, Andrew J. Psychoanalysis as critique in the works of Freud, Lacan, and Deleuze and Guattari Derrida, Jacques Deodato, Joseph Deconstructing the library with Jacques Derrida: Creating space for the Other in bibliographical description and classification. Foucault, Michel Olsson, Michael R Michel Foucault: Discourse, power/knowledge and the battle for truth Freire, Paulo Riedler, Martina & Eryaman, Mustafa Yunus Transformative library pedagogy and community-based libraries: A Freirean perspective Freud, Sigmund Day, Ronald E. & Lau, Andrew J. Psychoanalysis as critique in the works of Freud, Lacan, and Deleuze and Guattari Giddens, Anthony Rosenbaum, Howard Anthony Giddens influence on Library and Information Science Giroux, Henry Eryaman, Mustafa Yunus The public library as a space for public empowerment: Henry Giroux, radical democracy and border pedagogy. Gramsci, Antonio Raber, Douglas Hegemony, historic blocs, and capitalism: Antonio Gramsci in Library and Information Science. Guattari, Pierre-Félix Day, Ronald E. & Lau, Andrew J. Psychoanalysis as critique in the works of Freud, Lacan, and Deleuze and Guattari Habermas, Jürgen Buschman, John E. The social as fundamental and as a source of the critical: Jürgen Habermas Heidegger, Martin Day, Ronald E. Martin Heidegger s critique of informational modernity. Lacan, Jacques Day, Ronald E. & Lau, Andrew J. Psychoanalysis as critique in the works of Freud, Lacan, and Deleuze and Guattari Latour, Bruno Wheeler, Will Bruno Latour: Documenting human and non-human associations. Lave, Jean Talja, Sanna Jean Lave s practice theory Lefebre, Henri Leckie, Gloria J. & Given, Lisa M. Henri Lefebre and spatial dialectics Marcuse, Herbert Pyati, Ajit Herbert Marcuse: Liberation, utopia and revolution. Mouffe, Chantal Hansson, Joacim Chantal Mouffe s theory of agnostic pluralism and its relevance for Library and Information Science research. Negri, Antonio Dyer-Witherford, Nick Antonio Negri on information, empire, and Commonwealth Saussure, Ferdinand de Solomon, Paul Ferdinand de Saussure: Duality Smith, Dorothy E. Stooke, Rosamund K. Investigating the textually mediated work of institutions: Dorothy E. Smith s sociology for people. Spivak, Gayatri Chakravorty Olson, Hope A & Fox, Melodie J. Gayatri Chakravorty Spivak: Deconstructivist, Marxist, Feminist, Postcoloniast 47

Kompetencer i forskningsbibliotekerne i historisk og aktuel belysning

Kompetencer i forskningsbibliotekerne i historisk og aktuel belysning Kompetencer i forskningsbibliotekerne i historisk og aktuel belysning Udviklingsbehov i perspektiv af digitaliseringen Af Birger Hjørland Abstract Artiklen optrækker nogle udviklingslinjer i bibliotekarers,

Læs mere

Visioner for forskningsbiblioteker

Visioner for forskningsbiblioteker Visioner for forskningsbiblioteker Et forsknings- og uddannelsesperspektiv Af Birger Hjørland Abstract Artiklen analyserer de udfordringer, som den digitale udvikling stiller forskningsbibliotekerne overfor.

Læs mere

Tekstproduktion og vidensproduktion

Tekstproduktion og vidensproduktion Tekstproduktion og vidensproduktion Bente Kristiansen, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Tekstproduktion og vidensproduktion, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 9, 2010 Bente Kristiansen

Læs mere

Abstract. It s not just about business, but business for the common good

Abstract. It s not just about business, but business for the common good Abstract It s not just about business, but business for the common good Einstein once said No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. To solve the most comprehensive

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet Nedenstående kapitel er publiceret i antologien Niels Ploug (red) Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag (2007) Kapitel 2 Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug,

Læs mere

Informationsspecialisters informationssøgeadfærd ved sygeplejefaglige litteratursøgninger

Informationsspecialisters informationssøgeadfærd ved sygeplejefaglige litteratursøgninger Informationsspecialisters informationssøgeadfærd ved sygeplejefaglige litteratursøgninger - med udgangspunkt i EBLIP Af Iben Brøndum og Hanne Munch Kristiansen Abstract Hovedformålet med denne artikel

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...1. italk som værktøj...2. italk som medium...8. Afslutning... 13. Litteratur... 15

Indholdsfortegnelse. Indledning...1. italk som værktøj...2. italk som medium...8. Afslutning... 13. Litteratur... 15 Indholdsfortegnelse Indledning...1 italk som værktøj...2 Teknologi som tekst...3 Affordance...4 Usability-test af italk...5 Projektet tager en drejning...7 italk som medium...8 Opløsning af dualismen i

Læs mere

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Camilla Elisabeth Moring Ph.d.-afhandling fra forskningsprogrammet Videnshåndtering,

Læs mere

Dig og dit EU. - En kommunikationsplanlægning for DI omhandlende de danske forbehold til EU-samarbejdet

Dig og dit EU. - En kommunikationsplanlægning for DI omhandlende de danske forbehold til EU-samarbejdet ! Dig og dit EU - En kommunikationsplanlægning for DI omhandlende de danske forbehold til EU-samarbejdet Udarbejdet af Marie Eigen Møller (Cpr.nr. 300188-2790) Under vejledning af Thomas Hestbæk Andersen

Læs mere

Det er længe siden, at nogen har talt om den lærende organisation

Det er længe siden, at nogen har talt om den lærende organisation Tidsskrift for arbejdsliv nr. 4, 1999, s. 85-101. Bente Elkjær Det er længe siden, at nogen har talt om den lærende organisation I artiklen fortæller jeg historien om en offentlig dansk virksomhed, der

Læs mere

POLITISK INTERNATIONALISERING OG BUSINESS SYSTEMERS KONVERGENS 1

POLITISK INTERNATIONALISERING OG BUSINESS SYSTEMERS KONVERGENS 1 Morten Ougaard September 1996 1 POLITISK INTERNATIONALISERING OG BUSINESS SYSTEMERS KONVERGENS 1 1. Indledning Politikkens internationalisering og business systemers konvergens er to temaer, der normalt

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

DANSK SOCIOLOGIS HISTORIE

DANSK SOCIOLOGIS HISTORIE DANSK SOCIOLOGIS HISTORIE DANSK SOCIOLOGIS HISTORIE et politiseret fag gennem brud og kontinuitet Redigeret af Finn Hansson & Kurt Aagaard Nielsen Forlaget Sociologi Finn Hansson & Kurt Aagaard Nielsen

Læs mere

Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer

Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer Sanne Knudsen, ph.d., lektor ved Institut for Kommunikation,

Læs mere

STUDERENDES INFORMATIONSADFÆRD PÅ KVINFOS BIBLIOTEK

STUDERENDES INFORMATIONSADFÆRD PÅ KVINFOS BIBLIOTEK STUDERENDES INFORMATIONSADFÆRD PÅ KVINFOS BIBLIOTEK VIBEKE RAFN DAHM AFGANGSPROJEKT MASTER I BIBLIOTEKS- OG INFORMATIONSVIDENSKAB MARTS 2010 VEJLEDER: PETER INGWERSEN ABSTRACT Dette afgangsprojekt undersøger

Læs mere

UCL Læreruddannelsen på Fyn og i Jelling

UCL Læreruddannelsen på Fyn og i Jelling UCL Læreruddannelsen på Fyn og i Jelling Forberedelsesmateriale til kompetencemålsprøven i undervisningsfaget matematik 1. 6. klasse Juni 2015 Når forberedelsesmaterialet er udleveret, er prøven formelt

Læs mere

Hør dog hvad de siger at undersøge danskernes holdninger til engelsk. Jacob Thøgersen

Hør dog hvad de siger at undersøge danskernes holdninger til engelsk. Jacob Thøgersen Hør dog hvad de siger at undersøge danskernes holdninger til engelsk Jacob Thøgersen Ph.d.-afhandling indleveret ved Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Dialektforskning Københavns Universitet 2007

Læs mere

Sundhed og sygdom. Ungdomsforskning:

Sundhed og sygdom. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Sundhed og sygdom For unge og for mange andre er sundhed ikke længere en entydig størrelse, der kan defineres ved fraværet af sygdom. I stedet er sundhed blevet en relativ størrelse man

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark Lasse Zangenberg Lollike Jannick Olsen Christian Kirkegaard Rasmussen Torben Florup Schytt-Nielsen Vejleder: Erik Gaden Roskilde Universitet

Læs mere

Klassikerintro: McCloskey økonomiens retoriker

Klassikerintro: McCloskey økonomiens retoriker 5 Nico Mouton, ph.d. Adjunkt på Copenhagen Business School Jonas Gabrielsen, ph.d. Lektor i retorisk kommunikation, Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier.

Læs mere

Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde en introduktion og forskningsoversigt

Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde en introduktion og forskningsoversigt Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde - en introduktion og forskningsoversigt arbejdsnotat Svend Aage Andersen lektor, mag. art., lic. phil. 2007 Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv

Læs mere

Inger Askehave* & Marianne Grove Ditlevsen*

Inger Askehave* & Marianne Grove Ditlevsen* Inger Askehave* & Marianne Grove Ditlevsen* 161 Berge, Coppock, Maagerø (red.): Å skape mening med språk. En samling artikler av M.A.K. Halliday, R. Hasan og J.R. Martin. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Læs mere

Nyhedsbrev. For Foreningen HEXIS. Nr. 31. December 2006

Nyhedsbrev. For Foreningen HEXIS. Nr. 31. December 2006 Nyhedsbrev For Foreningen HEXIS Nr. 31. December 2006 Nyhedsbrevet er foreningen HEXIS forum for diskussion og faglig udveksling. HEXIS formål er at videreføre den franske sociolog Pierre Bourdieus tænkemåde

Læs mere

HOLLAND 7 STORBRITANNIEN 30 UNIVERSITETSMAGASINET ASTERISK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITET NR. 33 DECEMBER FEBRUAR 2007 2006

HOLLAND 7 STORBRITANNIEN 30 UNIVERSITETSMAGASINET ASTERISK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITET NR. 33 DECEMBER FEBRUAR 2007 2006 HEADER 1 UNIVERSITETSMAGASINET ASTERISK DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITET NR. 33 DECEMBER FEBRUAR 2007 2006 15 10 ENDELIG TEORIER PÅ TID MODE TIL SELVREALISERING DEN LIGESOM NYE GENERATION MODEN HAR DEN

Læs mere