Critical Theory for Library and Information Science

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Critical Theory for Library and Information Science"

Transkript

1 Critical Theory for Library and Information Science Exploring the Social from Across the Disciplines Anmeldelse af Birger Hjørland Leckie, Gloria J., Lisa M. Given, and John E. Buschman (red.) (2010). Critical Theory for Library and Information Science: Exploring the Social from Across the Disciplines. Westport, Conn.: Libraries Unlimited. Pris 449,95 kr. via Saxo. Det var med stor overraskelse, at jeg så denne bog annonceret. Bogen præsenterer 26 kritiske teoretikere fordelt på 23 kapitler og diskuterer deres betydning for biblioteks-, dokumentations- og informationsvidenskab (BDI), jf. oversigten over teoretikere, forfattere og titler nedenfor. Overraskelsen ligger i, at det er lykkedes at samle så mange forfattere og få udgivet så omfattende en bog om teorier i relation til biblioteks- og informationsvidenskab. Kapitlerne er ordnet alfabetisk efter den teoretiker, det omhandler. Det er en vægtig og vellavet bog med litteraturhenvisninger efter hvert kapitel og et samlet register bag i bogen. Desuden er der et afsnit, hvor redaktørerne og forfatterne til bogen præsenteres. Mange af bogens forfattere er velkendte navne for dem, der er orienteret i faglitteraturen inden for BDI. Der er tre skandinaviske bidragydere: Hans Dam Christensen fra IVA, Danmark, Joacim Hansson fra Linné universitetet i Växjö, Sverige og Sanna Talja fra Tampere universitet i Finland (og ja, jeg er da lidt skuffet over, at jeg ikke også er blevet bedt om at medvirke). Birger Hjørland er professor ved Det Informationsvidenskabelige Akademi. Bogens titel rejser jo umiddelbart spørgsmålet: Hvad er kritisk teori? (Og dermed: Hvad er ikke kritisk teori? Dvs. hvilke teorier er udeladt, og hvilke teorier er denne bog i opposition til?). Lad os tage det sidste først. Hvilke teorier i BDI eller generelt - er ikke kritiske? Under og i årtierne efter studenteroprøret i 1968 var billedet ofte klart og hårdt optrukkent: Der var marxisme på den ene side og borgerlighed på den anden side (og hvad der ikke var eksplicit marxistisk var i dette perspektiv borgerligt - og dermed ubrugeligt. Der var i øvrigt et utal af marxistiske skoler, der ikke havde så meget til overs for hinanden, herunder Frankfurterskolen og virksomhedsteorien ). En anden måde at klassificere videnskabsteorierne på har været i tredelingen: Positivisme, hermeneutik og kritisk teori. Især positivismen ses ofte som den ultimative modsætning til kritisk teori (også af mig selv). Ting har det imidlertid med at bliver mere komplicerede, når man undersøger dem nærmere. I den velkendte bog om interviews skriver Kvale & Brinkmann (2009, side 56-57) at den klassiske positivisme fra Auguste Comte er misforstået og bør rehabiliteres. Den var altså alligevel ikke det ultimative modbillede, man kan stille op. Kvale & Brinkmann mener, at problemerne i moderne forskning fra en kritisk synsvinkel ligger i påvirkningen fra den logiske positivisme fra 1920 erne. Imidlertid viser det sig heller ikke at være en helt uproblematisk påstand, da også den logiske positivisme delvist er blevet rehabiliteret. Reisch (2005) argumenterer fx for, at den Dansk Biblioteksforskning årg. 6, nr. 1,

2 logiske positivisme (eller, som den også kaldes: den logiske empirisme) i 1930 erne var om ikke marxistisk, da venstreorienteret, men i 1950 erne havde den kolde krigs antikommunisme (McCarthyisme i USA) bevirket, at alle spørgsmål om værdier og interesser blev isoleret fra videnskabsteoretiske normer og derfor blev den logiske positivisme transformeret til the icy slopes of logic. Det var med andre ord tilsyneladende mere af nødvendighed for egen sikkerhed end af teoretiske grunde, at de logiske positivister udviklede sig, som de gjorde, og i dag da den kolde krigs påvirkning næsten er glemt fremstår de stadig i lyset fra 1950 erne. Også de logiske positivister er altså problematiske at opstille som modsætning til de kritiske teoretikere (med mindre man ser mere på den historiske indflydelse i samfundsvidenskaberne, end hvad mange af dem oprindelig stod for). Hvis vi vil betragte hermeneutikken som modsætning til kritisk teori, får vi også problemer, da fx Habermas som bekendt også bygger på hermeneutikken. Det er vel også symptomatisk, at den ene af de to artikler om hermeneutik i International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences bærer titlen Hermeneutics, including Critical Theory (Dooley & Kearney, 2001). Så min pointe er, at hvis vi ikke blot ser på, hvilke teoretikere denne etikette historisk har været anvendt på, men forsøger en mere teoretisk begrundet klassifikation af videnskabsteorierne, så bliver det mere kompliceret. (Jeg skal i denne omgang spare læserne for argumentationen for min sædvanlige opdeling i fire hovedkategorier: empiricisme, rationalisme, historicisme og pragmatisme, hvoraf jeg ser den sidste som værende kritisk ). To af redaktørerne, Gloria Leckie og John Buschman, giver selv i introduktionskapitlet et bud på, hvad kritisk teori er. Begrebet omfatter naturligvis Frankfurterskolen, der har lagt navn til kritisk teori (dog har kun to personer, Herbert Marcuse og Jürgen Habermas, fået et kapitel i bogen), men strukturalistiske og poststrukturalistiske teoretikere med flere er også medtaget med følgende begrundelse: These thinkers, and the areas of scholarship they have influenced, have attacked a wide-ranging set of issues and contradictions, from the hegemony of various socioeconomic systems, to unexamined forms of domination and social regulation, forces of marginalization, and the constraints of a curriculum and pedagogy based upon a privileged canon of literature, p. viii). Introduktionen opregner også i fire punkter (side ix), hvad der karakteriserer kritisk teori i den post-frankfurterske udgave, her gengivet i forkortet og oversat form: Historien er et menneskeligt produkt, der samtidig former menneskers erfaringer. De forskellige samfunds produktionsformer er indlejret i alle former for socio-kulturel praksis og i alle institutioner og kan ikke adskilles fra analyse af kultur. Viden er socialt konstrueret og må forstås i sin sociokulturelle kontekst. Kategorier, principper, regler, standarder, kriterier, procedurer, teknikker, antagelser og praksisser, der tidligere er forstået som rent rationelle, må også forstås som tjenende specifikke interesser. Kritikken må foretages som en teoretisk informeret analyse af sociale fænomener, der bygger på den forudsætning, at der ikke findes nogen neutral eller overordnet position, men at kritikken altid kun er en partner i en dialog. Set på baggrund af denne karakteristik (især punkt 3) er det lidt påfaldende at socialkonstruktivismen (og socialkonstruktionismen) samt hele området videnskabs- og teknologistudier ( science and technology studies ) er meget svagt repræsenteret. Selvom Foucault er med, så mangler tænkere som fx Bloor, Kuhn, og Latour m.fl. i denne sammenhæng. Der er mange kritiske teoretikere, der kunne være behandlet i bogen, men ikke er det. Hvis jeg skulle nævne de tre vigtigste, der ikke er med, ville jeg pege på: Protagoras, der lærte os, at ethvert spørgsmål kan belyses fra to sider, og som i forbindelse med retorikkens genkomst er blevet rehabiliteret og anset som en af alle tiders største kritiske tænkere. Karl Marx, der er stamfader til kritisk teori, og som har lært os, at vi altid må indtænke sociale interesser i spørgsmål om viden. Mikhail Bakhtin, der stort set var ukendt i vesten indtil ca. 1980). Han udviklede en dialogisk teori om sprog, herunder begrebet heteroglossia til markering af komplekse sociale spændinger. Dette forekommer yderst vigtigt for teorier om informationssøgning (Dentith, 1995). 44

3 Hvordan er de pågældende teoretikere behandlet i bogen? Det er naturligvis forskelligt fra forfatter til forfatter. Alle kapitler rummer en præsentation af den/de pågældende teoretikere, og hvad de står for. Alle kapitler relaterer dette til BDI. I den forbindelse findes der lidt lettere og lidt sværere modeller. Den lidt lettere model kan eksemplificeres ved Howard Rosenbaums kapitel om Anthony Giddens, der empirisk undersøger (ved hjælp af citationsindex) hvordan Giddens har været brugt i BDI, men er svag på egne visioner om LIS-forskning baseret på Giddens. Den lidt sværere model kan eksemplificeres ved Hans Dam Christensens kapitel om Roland Barthes, der går dybere ned i BDI-teori om fx billedindeksering og har et standpunkt mht., hvordan Barthes kan gøre en forskel. To af redaktørerne (Gloria J. Leckie og Lisa M. Given) har et kapitel om Henri Lefebvre and spatial dialectics. En læsning af dette kapitel gav mig et indtryk af væsentlige tanker, men uden at efterlade hos mig nogle klare visioner om, på hvad måde disse tanker kan gøre en forskel I BDI-forskningen. Joacim Hanssons kapitel om Chantal Mouffe s theory of agnostic pluralism and its relevance for Library and Information Science research gav mig også indtrykket af en væsentlig teoretiker, men når det kom til anvendelsen i BDI, er implikationen i forvejen introduceret i BDI gennem mange andre teoretikere, dvs. der er ikke nogen specifik pointe og det ser jeg som et problem. Kapitlet om psykoanalyse rummer en kritik af centrale antagelser i det kognitive synspunkt i BDI. Jeg har to problemer med dette: 1) analysen gennemføres ikke, men der henvises til andre kilder (mon de indeholder et klart svar?) 2) Er det virkelig psykoanalysen, der er det bedste redskab for kritikken af Belkin, Ingwersen og Kuhlthau? Det tvivler jeg ærlig talt på. Bogen som helhed forekommer at være vel informeret om kritiske teorier, men relativt dårligt om BDI, hvilket naturligvis er et problem for en bog, der ikke præsenterer originalbidrag om kritisk teori (men om dennes relation til BDI). Der er to aspekter i denne kritik 1) det er nødvendigt at kritiske teoretikere forholder sig til det område, de vil belyse med deres kritiske teori, dvs. læser sig ind på fagets litteratur. 2) Det er problematisk ikke at forholde sig til de forfattere, der allerede har bidraget med kritisk-teoretiske perspektiver på BDI og arbejder videre på dette grundlag. Ad 1) Bates (2005) er en oversigt over metateorier, dvs. hovedperspektiver, inden for BDI, herunder kritisk teori og 12 andre metateorier: A historical approach. A constructivist approach A constructionist or discourse-analytic approach A philosophical-analytical approach. A critical theory approach. An ethnographic approach. A socio-cognitive approach. A cognitive approach. A bibliometric approach A physical approach An engineering approach. A user-centered design approach. An evolutionary approach. Det, der er stærkt behov for, er en nøjere diskussion af disse forskellige perspektiver. Hvad er kritisk teori i opposition til? I introduktionen (side xiv) skriver to af redaktørerne, at BDI er an undertheorized field (in the critical theory sense). Men efter min opfattelse er BDI underteoretiseret i enhver forstand. Det forholder sig ikke sådan, at der i BDI er gode teorier, der blot har behov for et vist kritisk eller etisk modspil. Efter min opfattelse befinder faget sig i en kritisk situation på grund af fraværet af et respektabelt intellektuelt grundlag. Som sagt er der nogle enkeltkapitler, der udfordrer bestående BDI-teori, men helhedsindtrykket er, at dette er for svagt. Ad 2) Som eksempler på dette kan nævnes: BDI forskeren Julian Warner (2010) har i mange år arbejdet ud fra en marxistisk referenceramme. Han er ikke nævnt eller medtaget. Den britiske informationsforsker J. D. Bernal var en fremtrædende marxist, og der er for nylig skrevet om ham i BDI-literaturen (Muddiman, 2003). Han er ikke nævnt. Den feministiske standpoint epistemology behandlet af Trosow (2001) citeres af Hansson, men affærdiges nærmest i én sætning. Den måske stærkeste kritiske bevægelse i BDI er virksomhedsteorien (engelsk activity theory ) præsenteret af bl.a. Andersen (2008), Hjørland (1997) og Wilson (2006 og 2008). Den er ikke medtaget eller nævnt. Rayward, Hansson & Suominen udgav i 2004 en bog (hvortil jeg også bidrog), der også er relevant i denne sammenhæng; 45

4 den er kun nævnt i en opremsning af Hansson. De ret ambitiøse bidrag af Tredinnick (2006 og 2009) er ikke nævnt. Bernd Frohmann er vel en kritisk hovedskikkelse i BDI (fx 2004). Han er dog nævnt både i introduktionen og i kapitlet om Foucault (men alligevel!). Generelt set vil jeg påstå at bogen ikke demonstrerer kendskab til de bidrag, der tidligere har været af kritiske forskere inden for BDI, og at den derfor ikke (endnu) udgør noget forsøg på opbygge BDI på et kritisk-teoretisk grundlag, men kun præsenterer isolerede og fragmenterede bidrag. Afslutningvis et spørgsmål: Hvad skal vi stille op med så mange potentielt relevante teorier, som ingen kan kende/overskue? Jeg finder, at den aktuelle teoretiske og begrebsmæssige fragmentering af BDI er meget betænkelig. Fisher, Erdelez & McKechnie (2005) præsenterer 72 (sic!) teorier inden for BDI. Nogle er slet ikke teorier, andre er ikke fra BDI, og nogle giver indtryk af en BDI-forskers rent personlige interesse, der ikke har så meget med faget at gøre. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi alle sammen arbejder med flere teorier og argumenterer akademisk for vores teoretiske præferencer. Den nye introduktion i Billig (1996) er i denne henseende forbilledlig. Denne bog er et særdeles velkomment bidrag til den BDI-faglige litteratur. Den er velegnet som afsæt for yderligere teoretisk arbejde med faget og mange af de teoretikere, der introduceres er simpelt hen folk, vi alle bør kende. Referencer Andersen, Jack (2008). The Concept of Genre in Information Studies. Annual Review of Information Science and Technology, 42, Bates, MJ (2005). An Introduction to Metatheories, Theories and Models. IN: Fisher, K. E., Erdelez, S. & McKechnie, L. (eds.). Theories of Information Behavior. Medford, NJ: Information Today. Billig, Michael (1996). Arguing and Thinking. A Rhetorical Approach to Social Psychology. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. Dentith, Simon (1995). Bakhtinian Thought: An Introductory Reader. London: Routledge (Critical Readers in Theory and Practice). Dooley, M & Kearney, R (2001). Hermeneutics, Including Critical Theory I: Smelser, N. J. & Baltes, P. B. (eds.) International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier. (Pp ). Fisher, KE, Erdelez, S & McKechnie, L (eds.). (2005). Theories of Information Behavior. Medford, NJ: Information Today. Frohman, Bernd (2004). Deflating Information. From Science Studies to Documentation. Toronto: University of Toronto Press. Hasle, Per & Drost, Pernille (2009). Biblioteker nu også med ethos. DF-Revy, #6 (September), Hentet fra: view/2666/2709 Hjørland, Birger (1997). Information Seeking and Subject Representation. An Activity-theoretical Approach to Information Science. Westport & London: Greenwood Press. Hjørland, Birger (2004). Social and Cultural Awareness and Responsibility in Library, Information and Documentation Studies. I: Boyd Rayward, Joacim Hansson & Vesa Suominen (red.) Aware and Responsible. Lanham, MD: Scarecrow Press. (Pp ). Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research. 2nd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Muddiman, D (2003). Red Information Scientist: The Information Career of J. D. Bernal. Journal of Documentation, 59(4), Rayward, Boyd; Hansson, Joacim & Suominen, Vesa (red.). (2004). Aware and responsible. Lanham, MD: Scarecrow Press. Reisch, George A (2005). How the Cold War Transformed Philosophy of Science: To the Icy Slopes of Logic. Cambridge: Cambridge University Press. Tredinnick, Luke (2006). Digital Information Contexts: Theoretical Approaches to Understanding Digital Information. Oxford: Chandos Publishing. 46

5 Tredinnick, Luke (2009). The Analogue Library in the Digital World. Professional Education and the Changing Face of Librarianship. Dansk Biblioteksforskning, 5(2/3), Hentet fra: Trosow, SE (2001). Standpoint Epistemology as an Alternative Methodology for Library and Information Science. Library Quarterly, 71(3), Warner, Julian (2010). Human Information Retrieval. Cambridge, MA: MIT Press. Wilson, T (2006). A Re-examination of Information Seeking Behaviour in the Context of Activity Theory. Information Research, 11(4) paper 260. Available at Wilson, TD (2008). Activity Theory and Information Seeking. Annual Review of Information Science and Technology, 42, Ørom, Anders (2003). Knowledge Organization in the domain of Art Studies - History, Transition and Conceptual Changes. Knowledge Organization, 30(3/4), Kritisk teoretiker Forfatter Titel Aglietta, Michel Stevenson, Siobhan Michel Aglietta and regulation theory Barthes, Roland Dam Christensen, Hans Roland Barthes: On semiology and taxonomy Bhaskar, Roy Budd, John M. Roy Bhaskar s critical realism Bourdieu, Pierre Hussey, Lisa Social Capital, symbolic violence, and fields of cultural production: Pierre Bourdieu and Library and Information Science. Certeau, Michel de Rothbauer, Paulette Beyond a signpost for resistance: The promise of Michel de Certeau s practice of everyday life for LIS scholarship. Deleuze, Gilles Day, Ronald E. & Lau, Andrew J. Psychoanalysis as critique in the works of Freud, Lacan, and Deleuze and Guattari Derrida, Jacques Deodato, Joseph Deconstructing the library with Jacques Derrida: Creating space for the Other in bibliographical description and classification. Foucault, Michel Olsson, Michael R Michel Foucault: Discourse, power/knowledge and the battle for truth Freire, Paulo Riedler, Martina & Eryaman, Mustafa Yunus Transformative library pedagogy and community-based libraries: A Freirean perspective Freud, Sigmund Day, Ronald E. & Lau, Andrew J. Psychoanalysis as critique in the works of Freud, Lacan, and Deleuze and Guattari Giddens, Anthony Rosenbaum, Howard Anthony Giddens influence on Library and Information Science Giroux, Henry Eryaman, Mustafa Yunus The public library as a space for public empowerment: Henry Giroux, radical democracy and border pedagogy. Gramsci, Antonio Raber, Douglas Hegemony, historic blocs, and capitalism: Antonio Gramsci in Library and Information Science. Guattari, Pierre-Félix Day, Ronald E. & Lau, Andrew J. Psychoanalysis as critique in the works of Freud, Lacan, and Deleuze and Guattari Habermas, Jürgen Buschman, John E. The social as fundamental and as a source of the critical: Jürgen Habermas Heidegger, Martin Day, Ronald E. Martin Heidegger s critique of informational modernity. Lacan, Jacques Day, Ronald E. & Lau, Andrew J. Psychoanalysis as critique in the works of Freud, Lacan, and Deleuze and Guattari Latour, Bruno Wheeler, Will Bruno Latour: Documenting human and non-human associations. Lave, Jean Talja, Sanna Jean Lave s practice theory Lefebre, Henri Leckie, Gloria J. & Given, Lisa M. Henri Lefebre and spatial dialectics Marcuse, Herbert Pyati, Ajit Herbert Marcuse: Liberation, utopia and revolution. Mouffe, Chantal Hansson, Joacim Chantal Mouffe s theory of agnostic pluralism and its relevance for Library and Information Science research. Negri, Antonio Dyer-Witherford, Nick Antonio Negri on information, empire, and Commonwealth Saussure, Ferdinand de Solomon, Paul Ferdinand de Saussure: Duality Smith, Dorothy E. Stooke, Rosamund K. Investigating the textually mediated work of institutions: Dorothy E. Smith s sociology for people. Spivak, Gayatri Chakravorty Olson, Hope A & Fox, Melodie J. Gayatri Chakravorty Spivak: Deconstructivist, Marxist, Feminist, Postcoloniast 47

Dato Emne/tematik Litteratur Aktiviteter. Studieordningen 20 22. Lektionsplanen 4 sider. Toft (2013) 9 100. Databaseteori 11 sider

Dato Emne/tematik Litteratur Aktiviteter. Studieordningen 20 22. Lektionsplanen 4 sider. Toft (2013) 9 100. Databaseteori 11 sider Informationssystemer og -søgning (Information systems and search) 10 ECTS Semesterplan forår 2017 Underviser: Bo Skøtt, Adjunkt, Institut for Design og Kommunikation Undervisning: 8 kursusdage 10.15 15.00

Læs mere

6. semesters projektarbejde temakurser Foråret 2012, Aalborg

6. semesters projektarbejde temakurser Foråret 2012, Aalborg 6. semesters projektarbejde temakurser Foråret 2012, Aalborg Modulets titel Projektarbejde Niveau Bacheloruddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling. Valgfag Sted Det Informationsvidenskabelige

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Formålet med kurset er at skærpe den studerendes evne til at betragte sociologiske problemstillinger og sociologien i det hele taget i et etisk perspektiv.

Læs mere

Mordet på Kitty Genovese

Mordet på Kitty Genovese Prosocialitet Prosocialitet opstår som begreb inden for psykologien i starten af 1970 erne (Latane & Darley 1970; Macaulay & Berkowitz 1970; Bar-Tal 1976; Mussen & Eisenberg-Berg 1976). Ifølge en af pionererne

Læs mere

Underviser Jens- Erik Mai

Underviser Jens- Erik Mai Efterår 2012 Hold 3 Underviser Navn: Kontor: Email: Tlf.: Jens- Erik Mai IVA A6.07 jem@iva.dk 32341302 Undervisningen Kursus: ECTS: 10 Hold: #3 Mødes: Mandage, 9:30-12:15 Lokale: A4.18 Forelæsning: Fredag

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen Lærer eller træner? Kontekst og baggrund En undersøgelse af læremidler i læreruddannelsen Opmærksomhedsfelter Diskussionspunkter Kontekst og baggrund En

Læs mere

Nelson Phillips & Cynthia Hardy: Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction.

Nelson Phillips & Cynthia Hardy: Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction. Nelson Phillips & Cynthia Hardy: Discourse Analysis. Investigating Processes of Social Construction. Sage Publications. Diskursanalyse for begyndere - Anmeldt af: Kristina Mariager Anderson, ph.d. stud.

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Udviklingen indeni eller udenfor?

Udviklingen indeni eller udenfor? 90 Kommentarer Udviklingen indeni eller udenfor? Henning Westphael, Læreruddannelsen i Århus, VIAUC Kommentar til artiklen Elevers faglige udvikling i matematiske klasserum i MONA, 2011(2). Indledning

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2009-forår 2010 Institution Grenaa tekniske skoler Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Filosofi

Læs mere

SOCIOLOGI Pensum Forår 2014

SOCIOLOGI Pensum Forår 2014 SOCIOLOGI Pensum Forår 2014 Obligatorisk pensum 1600 sider Oversigtslitteratur Andersen, H. & L. B. Kaspersen: Klassisk og Moderne Samfundsteori. 5. Udgave. Kbh.: Hans Reizels Forlag. Kap.1 Klassisk og

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Et velovervejet projekt

Et velovervejet projekt Et velovervejet projekt ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes: University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Ø Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Uge: 8-9/37-38

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

Pensum i Politisk teori, forår 2015

Pensum i Politisk teori, forår 2015 Pensum i Politisk teori, forår 2015 * Grundbog: Will Kymlicka (2002), Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Oxford University Press. Kan købes i Politologisk Bogformidling (locale

Læs mere

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen

Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (red.) Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i skolen Indhold Kreativitet på skolernes dagsorden en introduktion Af Lene Tanggaard og Svend Brinkmann.............................7

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Hanne Guldberg Mikkelsen : Fantasien til Magten. Historie - Materialesamling til. Ungdoms- oprøret

Hanne Guldberg Mikkelsen : Fantasien til Magten. Historie - Materialesamling til. Ungdoms- oprøret Historie - Materialesamling til Ungdoms- oprøret Tekst: Hanne Guldberg Mikkelsen : Fantasien til magten (2002) Kapitel 1: Oprør og bevægelse hvem, hvad, hvor? s.10-17 1. Hvilke betegnelse bruges i england

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Idræt, handicap og social deltagelse

Idræt, handicap og social deltagelse Idræt, handicap og social deltagelse Ph.d.-projekt Anne-Merete Kissow ak@handivid.dk Handicapidrættens Videnscenter, Roskilde www.handivid.dk NNDR 2013 Projektets tema Projektets tema er sammenhængen mellem

Læs mere

Innovasjon og profesjon

Innovasjon og profesjon Innovasjon og profesjon INNOS 29. november 2016 Charlotte Wegener, PhD, Aalborg Universitet, Danmark Fotos: Lisbeth Barfoed Hvis acceleration er problemet, så er resonans måske løsningen. Vi skal undgå

Læs mere

Den sociale virkelighed konstruktion eller realitet?

Den sociale virkelighed konstruktion eller realitet? Den sociale virkelighed konstruktion eller realitet? En undersøgelse af den socialkonstruktivistiske socialontologi i forhold til den kritiske realismes socialontologi Afleveret d. 20/12 2004 Indhold Indledning

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori. Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen

Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori. Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen Mit udgangspunkt Tekster Olesen: Konstruktive studier af videnskab og virkelighed.

Læs mere

Kultur- og kommunikationsteori

Kultur- og kommunikationsteori 1 Just, Sine Nørhom; Burø, Thomas: "Fra Auschwitz til Anders And - kultur som ideologi" 1 Kilde: Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion Hans Reitzels Forlag, 2010 ISBN: 9788776757953 2 Meyrowitz,

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Børne- og Undervisningsudvalget 205-6 (Omtryk - 27-09-206 - Bilag tilføjet) BUU Alm.del Bilag 274 Offentligt AARHUS De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Kristine Kousholt DPU, Aarhus

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Vidensorganisation: Historisk og systematisk overblik

Vidensorganisation: Historisk og systematisk overblik Vidensorganisation: Historisk og systematisk overblik Temadag 10. April 2008 Birger Hjørland Introduktion Borup Larsen (2005) fandt at vidensorganisation er den fjerde hyppigste fagbetegnelse på europæiske

Læs mere

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER? Indhold Forord............................................. 7 Kapitel I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?.......... 11 Kapitel II HVORDAN KAN MAN TILRETTELÆGGE UNDERSØGELSEN?..... 25 Kapitel III

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

Risikoopfattelse læg og lærd. Tværfagligt Obstetrisk Forum 31. oktober 2015 Grit Niklasson

Risikoopfattelse læg og lærd. Tværfagligt Obstetrisk Forum 31. oktober 2015 Grit Niklasson Risikoopfattelse læg og lærd Tværfagligt Obstetrisk Forum 31. oktober 2015 Grit Niklasson 1 Disposition 1. Lidt om mit ph.d. projekt 2. Teorier om risikoforståelse - Douglas og Lupton 3. Fund i ph.d. projektet

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

LIVS OVERGANGE OG DIABETES

LIVS OVERGANGE OG DIABETES LIVS OVERGANGE OG DIABETES ASSOCIATE PROFESSOR BODIL RASMUSSEN FACULTY OF HEALTH DEAKIN UNIVERSITY DIABETES FORENINGEN NOVEMBER 2014 OUTLINE AF PRÆSENTATION Kort definition af livsovergange og turning

Læs mere

Ateisterne VEJLEDNING OG OPGAVER. Kristendommen møder modstand. Gud er død! Religion er opium for folket! Gud er menneskets spejlbillede!

Ateisterne VEJLEDNING OG OPGAVER. Kristendommen møder modstand. Gud er død! Religion er opium for folket! Gud er menneskets spejlbillede! VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen Ateisterne Kristendommen møder modstand Gud er død! Gud er menneskets spejlbillede! Gud er menneskets sutteklud! Religion er opium for folket! Religion er undertrykkelse!

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2 1 Mauss, Marcel: "Af: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund" 1 Kilde: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund Spektrum, 2000 ISBN: 8777631803 2 Lévi-Strauss, Claude:

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Undervisning Kursus: Vidensmedier ECTS: 10 Hold: #5 Mødes: Tirsdage, 13:00-15:45 Lokale: A4.18. Indhold

Undervisning Kursus: Vidensmedier ECTS: 10 Hold: #5 Mødes: Tirsdage, 13:00-15:45 Lokale: A4.18. Indhold Københavns Universitet Det Informationsvidenskabelige Akademi Efterår 2013 Hold 5 Underviser Navn: Jens- Erik Mai Kontor: A6.17 Email: bsh146@iva.ku.dk Tlf.: 32586066 Den bedste måde at kontakte mig er

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Masterprojektmodulet (15 ETCS)

Masterprojektmodulet (15 ETCS) København og Aarhus, efterår 2015 Masterprojektmodulet (15 ETCS) Master i dansk som andetsprog Modul 4 Koordinator: Karen Lund karlund@edu.au.dk Undervisere: Karen Lund karlund@edu.au.dk Elina Maslo elma@edu.au.dk

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Artikelsamling om læringsstile

Artikelsamling om læringsstile Rita Dunn Artikelsamling om læringsstile Introduktion til læringsstile Læsestile Undervisningsstil Fleksible læringsmiljøer Konkrete materialer Artikelsamling om læringsstile Artikelsamling om læringsstile

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Ernesto Laclau og Chantal Mouffe Det radikale demokrati diskursteoriens politiske perspektiv

Ernesto Laclau og Chantal Mouffe Det radikale demokrati diskursteoriens politiske perspektiv Ernesto Laclau og Chantal Mouffe Det radikale demokrati diskursteoriens politiske perspektiv Ernesto Laclau og Chantal Mouffe Det radikale demokrati diskursteoriens politiske perspektiv Roskilde Universitetsforlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2016 VUC

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Christian Hansen: Filosofien i hverdagen. Christian Hansen og forlaget Klim, 2005

Christian Hansen: Filosofien i hverdagen. Christian Hansen og forlaget Klim, 2005 Christian Hansen: Filosofien i hverdagen Christian Hansen og forlaget Klim, 2005 Omslagslayout: Joyce Grosswiler Sats: Klim: Clearface 10,5 samt Futura Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damms Bogbinderi,

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Visible Learning: Hvad ved man om hvilke faktorer der påvirker elever og studerendes læring mest?

Visible Learning: Hvad ved man om hvilke faktorer der påvirker elever og studerendes læring mest? 104 LITTERATUR Visible Learning: Hvad ved man om hvilke faktorer der påvirker elever og studerendes læring mest? Birgitte Lund Nielsen, VIAUC & Center for Scienceuddannelse, CSE, Aarhus Universitet Anmeldelse

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Interviewguide til fokusgruppeinterviews 1.Når unge, som jer, skal finde information om uddannelser sker det ikke gennem Facebook

Interviewguide til fokusgruppeinterviews 1.Når unge, som jer, skal finde information om uddannelser sker det ikke gennem Facebook Empiri Pige Dreng 1 Dreng 2 Dreng 3 Dreng 4 Dreng 5 Kernekategori 1.Underkategori 2.Underkategori Interviewguide til fokusgruppeinterviews 1.Når unge, som jer, skal finde information om uddannelser sker

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Spilbaseret innovation

Spilbaseret innovation Master i Ikt og Læring (MIL) valgmodul forår 2014: Ikt, didaktisk design og naturfag Underviser: Lektor Rikke Magnussen, Aalborg Universitet Kursusperiode: 3. februar 13. juni 2014 (m. seminardage d. 3/2,

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Reformtid skolereform og bortfald af lærernes arbejdstidsaftaler

Reformtid skolereform og bortfald af lærernes arbejdstidsaftaler PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Reformtid skolereform og bortfald af lærernes arbejdstidsaftaler Forskningsprogram Satsning Kontakt Ledelse og Organisatorisk læring Reformtid (Praksisudvikling i et organisatorisk

Læs mere

Undervisningsplan. Side 1 af 10. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Skoleåret 2014/15. Uddannelse.

Undervisningsplan. Side 1 af 10. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Skoleåret 2014/15. Uddannelse. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX htx Engelsk A Jeanette Sønderby,

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

PORTFOLIO. Portfolio er en mappe, som er udvalgt og udarbejdet af den studerende, og dokumenterer den studerendes udvikling

PORTFOLIO. Portfolio er en mappe, som er udvalgt og udarbejdet af den studerende, og dokumenterer den studerendes udvikling Michelle Nielsen 153371 Erik Sloth Consumer Behavior TEKO Branding & Marketing 27. okt. 2014 PORTFOLIO Portfolio er en mappe, som er udvalgt og udarbejdet af den studerende, og dokumenterer den studerendes

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er.

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er. Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Filosofi og kristendom 13 3. Før-sokratikerne og Sokrates 18 4. Platon 21 5. Aristoteles 24 6. Augustin 26 7. Thomas Aquinas 30 8. Martin Luther 32 9. 30-årskrigen 34

Læs mere

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166 Med udgangspunkt i min projektsemesteropgave, vil jeg i denne synopse forsøge at redegøre og reflektere for nogle af de videnskabsteoretiske valg og metoder jeg har foretaget i forbindelse med projektopgaven

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger

Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger Nina Blom Andersen og Pernille Almlund Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger En aktьr-netvфrksteoretisk analyse af usikkerheder om I Teoretisk afsфt og udfordring Nina Blom Andersen Lektor

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens?

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? STOF nr. 3, 2004 Forandring Forandringscirklen Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? af Morten

Læs mere

Passing on Power & Voice

Passing on Power & Voice e ordet(ene) Passing on Power & Voice Being inside the classroom observing and reflecting reversed roles among nursing students and nurse teachers ECER, Porto, 2014 Vibeke Røn Noer, MScN, Ph.d. Student

Læs mere

SAMFUNDS- VIDENSKAB FORÅR 2015

SAMFUNDS- VIDENSKAB FORÅR 2015 SAMFUNDS- VIDENSKAB FORÅR 2015 Klareboderne 5 1001 København K tlf. 3375 5560 Hans Reitzels Forlag hansreitzel.dk Hans Reitzels Forlag er en del af Gyldendal Uddannelse. Redaktion ved Nina Jagd Andersen

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere