II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner"

Transkript

1 II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen af faget skal den studerende kunne adskille mellem en deskriptiv og en normativ handlingsanalyse og redegøre for forskellen mellem disse to analysetyper; kunne redegøre for de væsentlige begreber inden for disse to felter; kende de vigtigste videnskabelige paradigmer inden for handlingsteorien, være i stand til at identificere en forfatters holdning med hensyn til disse paradigmer i en handlingsteoretisk tekst; kunne anvende handlingsteoretiske analysemetoder, være i stand til at anvende dem for at analysere handlingsteoretiske aspekter af IT-problemer, som bl.a. menneske-maskine-interaktion, agent-systemer, IT-etik osv. c. Undervisningsfagets indhold: Formålet med undervisningen er at give den studerende kendskab til de væsentlige begreber i handlingsanalyse og handlingsforklaring såvel som til de centrale normative begreber brugt i handlingsbedømmelser. Dette vil ske ud fra en betragtning af informationsformidling og informationsanvendelse som former for kommunikative handlinger, der som sådan er underlagt handlingsteoriens begreber. Disse begreber forudsættes også i informationsetikken. Endvidere sigter faget mod at give den studerende kendskab til brugen af handlingsbegreber og deontiske begreber i beskrivelsen af informationssystemer som bestående af forskellige agenter i interaktion med hinanden. I undervisningen analyseres centrale begreber som agent/aktør, intention, forandring, grund, årsag, virkning osv. Endvidere behandler undervisningen en række modeller, som er udviklet i forskellige discipliner (som f.eks. handlingslogik, spil- og beslutningsteori, hermeneutik) for at analysere handlinger. Det vil med konkrete eksempler blive illustreret, hvordan handlingsteoriens metoder og begreber anvendes i informationsvidenskabelige sammenhænge. e. Bedømmelseskriterier: 15

2 Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og kandidatuddannelsens niveau på det 2. semester lægges der vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de 1 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 4-11, som faget i særlig grad understøtter. Den studerende skal ved prøven vise sit kendskab til de basale begreber og problemstlinger indenfor handlingsteorien og etikken. Desuden skal den studerende demonstrere færdighed i at anvende handlingsteoretiske og etiske begreber for at analysere problemer inden for kommunikation og IT. g. Eksamensbestemmelser: Faget udprøves ved en skriftlig prøve. Normalt undervisningsforløb: Prøveform: Skriftlig prøve, jf. 12 Varighed: 4 timer Computer: Tilladt Censur: Ekstern prøve Bedømmelse: 7-trinsskala. Projektbaseret undervisningsforløb: Prøveform: Skriftlig prøve, jf. 12 Varighed: 4 timer Computer: Tilladt Censur: Ekstern prøve Bedømmelse: 7-trinsskala. 19. Logik og social analyse (Logic and social analysis) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen af faget skal den studerende kunne anvende de vigtigste formelle værktøjer til at analysere sociale strukturer; kunne bruge disse værktøjer til at opbygge modeller for sociale strukturer såvel som interaktioner inden for sociale grupper; kunne vurdere disse modellers muligheder og begrænsninger; kunne reflektere på de vigtigste analytiske teorier om centrale sociale fænomener som koordination, kollaboration, kommunikation og valg ( social choice ); udvise en forståelse for hvordan disse teorier kan bruges både i kognitive teorier og i udviklingen af software ( society design ); demonstrere færdighed i at anvende handlingsteoretiske og etiske begreber for at analysere problemer inden for kommunikation og IT. 16

3 c. Undervisningsfagets indhold: Mere komplekse handlinger finder typisk sted i en social kontekst, som på den ene side indskrænker agenternes handlingsmuligheder men på den andre side gør deres handlinger mere effektiv. Formålet med undervisningen er at give den studerende kendskab til socialfilosofiens og socialteoriens teorier om samfund og grupper, deres oprindelse og deres struktur såvel som deres betydning for vores og andres handlinger. Dette vil ske ud fra en informationsvidenskabelig synsvinkel, som er bestemt af tre centrale spørgsmål: (1) Hvilken betydning har den sociale kontekst for informationens strøm? (2) Er det muligt at analysere den samling af kognitive færdigheder som anvendes i informationsbehandlingen som et samfund ( society theory of mind )? (3) Er det muligt at integrere programmer i et samfund, så de bliver mere effektive? Ud fra disse perspektiver behandler kurset den formelle analyse af fænomener, som opfattes som væsentlige for et samfund: sociale konventioner, kommunikation, kooperation og valg. e. Bedømmelseskriterier: Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og kandidatuddannelsens niveau på 2. semester lægges der vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencer, især nr. 1-6, 10, 11 og nr. 15, som faget i særlig grad understøtter. Den studerende skal ved prøven vise sit kendskab til de basale begreber og problemstlinger indenfor handlingsteorien og etikken. f. Eksamensbestemmelser: Den studerende skal i en skriftlig fremstilling diskutere et nærmere bestemt socialt fænomen (f.eks.: sociale konventioner, kollaboration, valg, gruppedynamik, osv.). Emnet skal behandles ud fra et analytisk-metodisk synspunkt; der lægges særligt vægt på en fremstilling af de formelle modeller, som anvendes for at analysere det valgte sociale fænomen. Denne skriftlige fremstilling danner grundlag for det mundtlige forsvar og skal afleveres 3 uger før dette. Normalt undervisningsforløb: Prøveform: Fri hjemmeopgave med mundtligt forsvar ved udgangen af 2. semester. Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja. Max. to studerende kan bidrage til opgaven. Sideomfang pr. studerende: 1 studerende: max. 18 normalsider, 2 studerende: max. 16 normalsider. Alle sidetal eksklusive bilag. Tidsfrist: 1 uge. 17

4 Varighed: 30 min (inkl. censur). Forberedelse: Nej. Censur: Intern.prøve med to eksaminatorer Projektbaseret undervisningsforløb: Prøveform: Fri hjemmeopgave med mundtligt forsvar ved udgangen af 2. semester. Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja. Max. 3 studerende kan bidrage til opgaven. Sideomfang pr. studerende: 1 studerende: max. 25 normalsider, 2 studerende: max. 22, 3 studerende: max 20 normalsider. Alle sidetal eksklusive bilag. Tidsfrist: 1 uge. Varighed: 30 min (inkl. censur). Forberedelse: Nej 20. Kunstige agenter og multiagentsystemer (Artificial agents and multiagent systems) 18

5 a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 1. semester. Efter gennemførelsen af faget skal den studerende kunne redegøre for hvilke egenskaber, der gør et program til en intelligent agent ; kunne kende de vigtigste agentarkitekturer; kunne forklare, hvordan forskellige anskuelser fra handlings- og socialteorien afspejler sig i disse arkitekturer og i designbeslutninger for kunstige agenter; kunne planlægge kunstige agenter og samfund af sådanne agenter; have et operationelt kendskab til de vigtigste programmeringsteknikker for kunstige agenter. c. Undervisningsfagets indhold: Kurset forklarer de væsentlige ideer bag agentteknologien og udvikler en fælles teoretisk ramme, inden for hvilken de forskellige agentteknologier kan fremstilles og diskuteres. Disse arkitekturer skal relateres til ideerne fra handlings- og socialteori, som behandledes i uddannelsens første semester. Kurset behandler både hvordan agenter teoretisk opbygges og hvordan de kan realiseres på det programmeringstekniske plan. Der forklares, hvordan en agent beslutter, hvad der skal laves, hvordan flere agenter kan kombineres i et agentsamfund, hvordan et sådan samfunds medlemmer opnår enighed om deres aktioner (koordination og kollaboration) og hvordan de kan kommunikere med hinanden. e. Bedømmelseskriterier: Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og kandidatuddannelsens niveau på 1. semester lægges der vægt på i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i 1 nævnte generelle kompetencer, især nr. 1-4, 10, 11, 14 og 15, som faget i særlig grad understøtter. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelse, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. g. Eksamensbestemmelser: Den studerende skal i en skriftlig fremstilling diskutere et nærmere bestemt emne inden for kunstig-agent-teknologien. Vægten kan ligge såvel på problemets teoretiske aspekter som på programmeringen eller på spørgsmål om praktiske anvendelser inden for erhverv og videnskab. Den skriftlige fremstilling danner grundlag for det mundtlige forsvar og skal afleveres 3 uger før dette. Normalt undervisningsforløb: 19

6 Prøveform: Fri hjemmeopgave med mundtligt forsvar ved udgangen af 1. semester. Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja. Max. 2 studerende kan bidrage til opgaven. Sideomfang pr. studerende: 1 studerende: max. 18 normalsider, 2 studerende: max. 16 normalsider. Alle sidetal eksklusive bilag. Tidsfrist: 1 uge; henholdsvis 2 uger, hvis det valgte emne indeholder programmeringsopgaver. Ved godkendelsen af det valgte emner fastlægger underviseren tidsfristen og informerer studiesekretæren om det. Varighed: 30 min (inkl. censur). Forberedelse: Nej. Projektbaseret undervisningsforløb: Prøveform: Fri hjemmeopgave med mundtligt forsvar ved udgangen af 1. semester. Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja. Max. 3 studerende kan bidrage til opgaven. Sideomfang pr. studerende: 1 studerende: max. 25 normalsider, 2 studerende: max. 12 normalsider, 3 studerende max 20 normalsider. Alle sidetal eksklusive bilag. Tidsfrist: 1 uge; henholdsvis 2 uger, hvis det valgte emne indeholder programmeringsopgaver. Ved godkendelsen af det valgte emner festlægger underviseren tidsfristen og informerer studiesekretæren om denne. 20

7 Varighed: 30 min (inkl. censur). Forberedelse: Nej. 21. Handling, læring og IT (Action, Learning, and Information Technology) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 3. semester. Efter gennemførelsen af faget forventes den studerende at kunne analysere og vurdere teoretiske beskrivelser af samspillet mellem viden, handling og læring; anvende og vurdere sådanne beskrivelser i en reflekteret stillingtagen til, hvorledes IT kan inddrages i informationsbearbejdelse, kompetenceudvikling og videnshåndtering; analysere og vurdere den filosofiske, læringsteoretiske og organisatoriske betydning af, at viden og handling distribueres mellem mennesker og maskiner i konkret givne sammenhænge. c. Undervisningsfagets indhold: Undervisningen belyser erkendelses-, lærings- og organisationsteoretiske aspekter ved interaktionen mellem menneske og maskine. Der sættes fokus på formelle og uformelle kommunikationsformer og læreprocesser og på distributionen af viden og handling i ITrelaterede sammenhænge. Forholdet mellem menneskelige og maskinelle handlingsmuligheder diskuteres, herunder spørgsmålet om virtuelle aktører kan siges at handle, erkende og lære på samme måde som mennesker. f. Bedømmelseskriterier: Jf. karakterbekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på kandidatuddannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse. Endvidere lægges der i bedømmelsen vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i 1, særligt pkt. 1-6, 8-10, 13 og 15. g. Eksamensbestemmelser: 21

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævn for Datalogi Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelig Fakultet Aalborg Universitet September 2015 Campus: Aalborg

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere