Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag"

Transkript

1 Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1

2 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper og bedømmelsesformer. Indholdsfortegnelse Sådan bruger du eksamenskataloget... 3 Formålet med uddannelser på akademiniveau... 3 Uddannelsernes formål... 3 Uddannelsernes varighed... 3 Kvalifikationsrammen for Akademiuddannelserne... 4 Om prøver og bedømmelse... 4 Prøver med ekstern censur... 4 Alle moduler afsluttes med en bedømmelse... 5 Prøveformerne er gældende med mindre andet er aftalt med det profilansvarlige Erhvervsakademi/UC... 5 Alle prøver bedømmes efter 7 skalaen... 5 Formelle krav til opgaver... 6 Mulige prøve og bedømmelsesformer Mundtlige prøveformer... 6 Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis:... 7 Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt... 8 Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt... 9 Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og disposition... 9 Mundtlig prøve der tager udgangspunkt i den skriftlige afrapportering af det gennemførte praktiske arbejde i laboratoriet eller pilot Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase Mundtlig prøve med baggrund i temapapir og portfolio Mundtlig prøve på baggrund af en læringslogbog Mulige prøveformer velegnede til 5 ECTS points fag Skriftlige prøveformer velegnede til 5 ECTS points fag Skriftlige prøveformer timers skriftlig prøve på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget hørende opgavekommission timers skriftlig prøve på baggrund af et langt gruppeprojekt timers skriftlig prøve på baggrund af et langt individuelt projekt timers intern skriftlig prøve på baggrund af en case Afgangsprojektet Bekendtgørelsesmæssige rammer Klager Juli 2012 Side 2

3 Sådan bruger du eksamenskataloget Eksamenskataloget skal du bruge, når du udarbejder en studievejledning for et modul. Kataloget indeholder udvalgte tekster med rammer omkring, som du skal bruge i studievejledningerne. På den måde modtager de studerende en ensartet vejledning om de formelle krav til uddannelsen. Formålet med uddannelser på akademiniveau Akademiuddannelserne er erhvervsrettede videregående uddannelser udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfVloven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelserne er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser inden for det merkantile område. Studieordningernes fællesdel er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af ministeriet til udbud af disse uddannelser, og ændringer i studieordningerne kan kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner. Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af Akademiuddannelser Copenhagen Business Academi Erhvervsakademi Aarhus Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Kolding Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Sjælland www. easj.dk Erhvervsakademi Sydvest Københavns Erhvervsakademi UCN act2learn, Professionshøjskolen University College Nordjylland Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Studieordningerne og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal indeholde de fornødne overgangsordninger. Studieordningerne har virkning fra Uddannelsernes formål Formålet med Akademiuddannelserne (AU) er at kvalificere voksne til på et fagligt og metodisk grundlag at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger samt varetage funktioner på specialist og mellemlederniveau. Endvidere skal uddannelserne bidrage til at udvikle den studerendes selvstændighed og samarbejdsevne. Formålet ligger inden for formålet, som fastsat i bekendtgørelse Erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelses (videreuddannelsessystemet) for voksne. Uddannelsernes varighed Uddannelserne er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS point (European Credit Transfer System). Juli 2012 Side 3

4 Hver uddannelse udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der sammen med 2 års relevant erhvervserfaring giver et afgangsniveau svarende til en erhvervsakademiuddannelse. ECTS point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et fagmodul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt eksaminer og andre bedømmelser. Kvalifikationsrammen for Akademiuddannelserne Uddannelsernes mål for læringsudbytte: Målene for læringsudbyttet på akademiuddannelserne (AU) beskrives ud fra Kvalifikationsrammen for de videregående uddannelser således:(kilde: den 10/ , Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, ) Viden Skal have viden om praksis og anvendelse af metode og teori inden for et erhvervs eller fagområde. Skal have forståelse af praksis og/eller de vigtigste anvendte teorier og metoder og kunne forstå erhvervets anvendelse af disse. Færdigheder Skal kunne anvende og kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der knytter sig til fagområdets praksis og arbejdsprocesser Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsnings muligheder til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/ eller tværfaglige arbejdsprocesser Skal kunne varetage afgrænsede ledelses og planlægningsfunktioner i relation til erhvervs og fagområdets praksis Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer Om prøver og bedømmelse I løbet af uddannelsen skal den studerende stifte bekendtskab med flere forskellige former for bedømmelse. Omdrejningspunkt er at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Eksamensform og bedømmelse skal afspejle den tilstræbte kompetenceudvikling i de enkelte moduler. Hvert modul afsluttes med en bedømmelse, der fastsættes i den enkelte udbyders studievejledning. Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig prøve med ekstern censur. For eksamen gælder: 1) Bekendtgørelse om prøver og eksamener i erhvervsrettede uddannelser, BEK nr af 24/08/2010 (eksamensbekendtgørelsen) 2) Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK nr. 262 af 20/03/2007. Prøver med ekstern censur På de forskellige uddannelser er det de profilansvarlige, der sammen med faglederen bestemmer/udpeger, hvilke af uddannelsens obligatoriske moduler der er med ekstern censur. Minimum 20 ECTS skal være med ekstern censur. Beslutningen er landsdækkende. Afgangsprojektet er altid med ekstern censur. Det fremgår af fagmodulplanen for det enkelte fagmodul om det er med ekstern censur. Juli 2012 Side 4

5 De resterende moduler kan være med intern bedømmelse. Alle moduler afsluttes med en bedømmelse Hvert modul afsluttes med en bedømmelse, jf. 2, stk. 4, i lov om åben uddannelse, hvor der ved bedømmelsen gives selvstændige karakterer for modulet. Efter en henvendelse fra ministeriet i efteråret 2011 kan de udbydende institutioner ikke arbejde med sameksamen ved flere sammenhængende moduler. Hvert modul skal afsluttes for sig med en eksamen. Det er vigtigt, at der vælges en eksamensform, der korresponderer med modulets og fagets logik og rationale, så bedømmelsen afspejler den tilstræbte kompetenceudvikling i de enkelte moduler. Dette katalog er en oversigt over de forskellige prøveformer der kan bruges i de enkelte fagmoduler på akademiuddannelserne: Prøveformerne er gældende med mindre andet er aftalt med det profilansvarlige Erhvervsakademi/UC Prøveformerne er fastlagt, fordi de studerende i løbet af hele uddannelsen skal stifte bekendtskab med mange forskellige former for prøver og derigennem komme til at arbejde med mange former for metoder bl.a. til empiriindsamling og dokumentation. De forskellige former har alle som centralt omdrejningspunkt at bringe den anvendte teori i spil med den studerendes praksis, for at optimere udviklingen af den personlige handlekompetence. Derfor koordineres prøveformerne mellem grundmodulerne og valgmodulerne, så der opnås en stor variation hen over et samlet akademiforløb. Udviklerne af de enkelte moduler har valgt, hvordan det enkelte modul kobles med en prøveform, således at form og modul passer bedst muligt sammen set i en helhedsbetragtning for uddannelserne. Alle prøver bedømmes efter 7 skalaen (kilde: UVM) Karakter Betegnelse Beskrivelse dansk ECTSskala 12 Den fremragende præstation 10 Den fortrinlige præstation gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. A B Beskrivelse engelsk is awarded for an excellent performance displaying a high level of command of all aspects of the relevant material, with no or only a few minor weaknesses. is awarded for a very good performance displaying a high level of command of most aspects of the relevant material, with only minor weaknesses. 7 Den gode præstation gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. C is awarded for a good performance displaying good command of the relevant material but also some weaknesses. 4 Den jævne præstation gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. D is awarded for a fair performance displaying some command of the relevant material but also some major weaknesses. 02 Den tilstrækkelige præstation gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets E is awarded for a performance meeting only the minimum requirements for acceptance Juli 2012 Side 5

6 mål. 00 Den utilstrækkelige præstation gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Fx is awarded for a performance which does not meet the minimum requirements for acceptance. 3 Den ringe præstation gives for den helt uacceptable præstation. F is awarded for a performance which is unacceptable in all respects. Formelle krav til opgaver I alle studievejledninger under afsnittet om eksamen skal nedenstående tekst i boksen med. Formelle krav til opgavers forside Til alle opgaver skal benyttes et standard titelblad, som skal indeholde følgende oplysninger: 1. Retning og fagets navn 2. Titel og evt. undertitel 3. Den studerendes fulde navn 4. Vejleders navn 5. Uddannelsesinstitutionens navn 6. Måned og år 7. Eventuel påtegning hvis materialet skal håndteres fortroligt 8. Antal tegn inklusivt mellemrum (figurer tæller for ét tegn). Opgaver skal have en læsevenlig struktur og skrevet på korrekt dansk. Kan dog i særlige tilfælde, ifølge aftale med vejleder/uddannelsesinstitution skrives på engelsk. Aflevering af skriftlige opgaver Opgaver skal afleveres efter aftale med studiestedet. Mulige prøve og bedømmelsesformer I alle studievejledninger under afsnittet om eksamen skal vælges en af nedenstående prøveformer. Det, der skal kopieres over i studievejledningen, er den tekst, der er indrammet i tekstboksen. 1. Mundtlige prøveformer Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den tredelte dialog, hvor opgaven behandles som en helhed. Det vil sige ét eksperiment i egen praksis, der dokumenteres i tre forskellige former: skriftligt materiale, mundtligt oplæg og diskussion. Det er de samme elementer, som indgår i en almindelig skriftlig opgave, men i denne eksamensform er nogle af delene fra den almindelige skriftlige opgave trukket ud og placeret i det mundtlige oplæg og diskussionen. Juli 2012 Side 6

7 Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis: Prøveformen er en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis, hvor den studerende får en karakter på baggrund af den mundtlige eksamination. Prøveformen adskiller sig fra den traditionelle mundtlige prøve ved: at den studerende selv formulerer prøvespørgsmålet gennem sin problemformulering eller hypotese at den studerende selv vælger metodemæssige overvejelser, herunder både teori og datagrundlaget for eksaminationen og præsenterer eksaminator og censor for det i en synopsis. Synopsen skal indeholde følgende elementer: Indledning Hovedemne, problemstilling, problemformulering samt evt. afgrænsning Metodevalg og teori som kan skabe belæg for og begrunde forandring i praksis Hvilke empiriske data skal indsamles og hvordan Hvordan skal de analyseres og hvilke kritiske overvejelser bør indgå Litteraturliste Fremgangsmåden i forbindelse med en synopsis kan skitseres ud fra følgende spørgsmål: 1. Det er et problem at (udgangspunktet, undren ) 2. Det er især et problem for (hvem angår det?) 3. Det skal kunne bruges af.. til at.. (hvem skal kunne bruge det til hvad i hvilke situationer) 4. Problemet skyldes (mulige årsager) 5. Vi vil derfor.. (jeres hensigt, forklaring på, fortolke, analysere, anvende, diskutere og så videre) 6. Vi vil undersøge problemet på denne måde (metode) 7. Vi har tænkt os at forstå problemet ud fra... (teorier) 8. Nogle vigtige ord og begreber er (begrebsdefinitioner) 9. Vi vil kun beskæftige os med fordi (afgrænsning) 10. Foreløbig forestiller vi os disse afsnit i denne rækkefølge (indhold og disposition) Disse spørgsmål kan endvidere danne grundlag for en diskussion og fortolkning til eksamen, samt hvilken læring det har givet. I en synopsis kan der eventuelt indgå andet materiale f.eks. billedmateriale, avisartikel, statistik og undersøgelse etc. Synopsen skal være på 4 sider og må maksimalt have et omfang af 4 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Synopsen skal forholde sig kritisk og refleksivt til genstandsfelt samt metode og teori. Synopsen er problematiserende og perspektiverende, således at synopsen lægger op til at diskutere, hvorfor det er relevant / fornuftigt at stille netop de spørgsmål synopsen stiller inden for den givne afgrænsning. Synopsen tæller ikke med i karakteren, men er udelukkende et oplæg til eksaminationen. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt med følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtale 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. Juli 2012 Side 7

8 Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt Det er en mundtlig prøve, hvor den studerende får en karakter på baggrund af den mundtlige eksamination. Det korte projekt er et obligatorisk oplæg til og udgangspunkt for den mundtlige prøve. Det er karakteriseret af: at den studerende selv formulerer prøvespørgsmålet ved at lave en problemformulering eller hypotese. at den studerende selv vælger teorigrundlaget for det korte projekt. at det skriftlige materiale præsenterer eksaminator og censor for teori og empirivalg i forbindelse med én eller anden form for tematiseret fremstilling, der kan være nærmere beskrevet. Det korte projekt skal minimum indeholde følgende elementer: Problemstilling Problemformulering/hypotese Empiriske data Metodevalg og teori som kan skabe belæg for og begrunde indsatsen i praksis. I det korte projekt kan indgå materiale f.eks. i form af videooptagelser, radioprogrammer, interviewoptagelser, nyhedsbreve etc. som bilag. Det korte projekt må samlet set være på maksimum 8 normalsider svarende til 8 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt, hvori det korte projekt indgår som en del af bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtale 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. Juli 2012 Side 8

9 Mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Det er en mundtlig prøve, hvor den studerende får en karakter på baggrund af projektet og den mundtlige eksamination. Det lange projekt er et obligatorisk oplæg til og udgangspunkt for den mundtlige prøve. Det er karakteriseret af: at den studerende selv formulerer prøvespørgsmålet ved at lave en problemformulering eller hypotese. at den studerende selv vælger teorigrundlaget for det lange projekt. at det skriftlige materiale præsenterer eksaminator og censor for teori og empirivalg i forbindelse med én eller anden form for tematiseret fremstilling, der kan være nærmere beskrevet. Det lange projekt skal minimum indeholde følgende elementer: Problemstilling indeholdende: Problemformulering/hypotese, afgrænsning, eventuelt tolkning Metode indeholdende hvilke teorier du vil gøre brug af og indsamlingen af empiriske data Analyse indeholdende eventuelle mulige handlingsrum Konklusion I det lange projekt kan indgå materiale f.eks. i form af videooptagelser, radioprogrammer, interviewoptagelser, nyhedsbreve etc. som bilag. Det lange projekt må samlet set være på maksimum 15 normalsider svarende til 15 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt, hvori det lange projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtale 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og disposition Det er en mundtlig prøve, hvor den studerende får en karakter på baggrund af den mundtlige eksamination og heri også det praktiske produkt. Dispositionen er et obligatorisk oplæg til og udgangspunkt for den mundtlige prøve. En disposition er max én A4 side, der ved hjælp af stikord indkredser det teoretiske grundlag for det praktiske produkt. Dispositionen afleveres sammen med en litteraturliste. Et praktisk produkt defineres som fx en opførelse, en udstilling, en praktisk øvelse, videosekvens, powerpoint eller lignende. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt, hvori det praktiske produkt indgår som en del af bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtale 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. Juli 2012 Side 9

10 Mundtlig prøve der tager udgangspunkt i den skriftlige afrapportering af det gennemførte praktiske arbejde i laboratoriet eller pilot. Ved skriftlig afrapportering forstås en forsøgsrapport. Forsøgsrapporten er et obligatorisk oplæg til og udgangspunkt for den mundtlige prøve. Forsøgsrapporten er dokumentation for gennemført praktisk arbejde i laboratoriet eller pilot. Der er ikke tale om en teknisk rapport i traditionel forstand. Det kan være data, rådata, figurer, tabeller, grafer mv. Forsøgsrapporten medbringes ved eksaminationen. Under eksamen vurderes bl.a. om deltagerene Kan redegøre for den proces, der skal føre til det praktiske produkt. Det praktiske produkt er oftest et tal med enheder (Eksempler: hvor mange mg protein er oprenset (bioteknologi), kimtallet er x/100 ml (mikrobiologi og hygiejne), koncentrationen er x mg/l (Analytisk kemi)). Selve tallet er ikke vigtigt. Det væsentlige er, om de ved, hvad de har foretaget sig og hvorfor. Kan fortolke og vurdere data. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt. Forsøgsrapporten indgår ikke i bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtale 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. Mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave Det er en mundtlig prøve, hvor den studerende får en karakter på baggrund af den mundtlige eksamination. Den godkendt skriftlige opgave er sammen med den praktiske opgave oplæg til og udgangspunkt for den mundtlige prøve. En skriftlig opgave må samlet set være på maksimum 6 normalsider svarende til 6 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Et praktisk produkt defineres som fx en opførelse, en udstilling, en praktisk øvelse, videosekvens, powerpoint, forhandlingssituation eller lignende. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt, hvori både det praktiske produkt og den skriftlige opgave indgår som en del af bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling og der oplyses ikke delkarakterer: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtale 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. Juli 2012 Side 10

11 Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase Det er en mundtlig prøve, hvor den studerende får en karakter på baggrund af den mundtlige eksamination og heri også erhvervscasen. Ved den mundtlige prøve kommenterer og uddyber den studerende sin erhvervscase og viser gennem anvendelse af relevante teorier og undersøgelser sin evne til at analysere praksis. Der perspektiveres i forhold til handlemuligheder i praksis. Caseoplægget er enten en kort beskrivelse af et scenarie max 2 A4 sider, eller eksempelvis et kort videooplæg, powerpoint eller lignende, der skildrer en relevant, virkelighedsnær situation fra egen praksis. Caseoplægget afleveres sammen med en litteraturliste. En erhvervscase defineres som et kort oplæg til et virkelighedsnært scenarie, fx opstart af egen virksomhed, en salgssituation mv. I erhvervscasen kan der arbejdes med konkrete problemstillinger set i lyset af det berørte fags stof, metoder og modeller. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt, hvori erhvervscase oplægget indgår som oplæg til bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtale 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. Juli 2012 Side 11

12 Mundtlig prøve med baggrund i temapapir og portfolio I modulet udarbejder den studerende en portfolio ud fra et selvvalgt tema. Portfolioen er en udvalgt samling af arbejdspapirer, som den studerende har valgt ud fra sit tema. Der er vide rammer for, hvilke papirer der indgår i portfolioen, når de blot er relevante i relation til det valgte tema og den studerendes praksis. Tema Den studerende vælger et tema eller en faglig synsvinkel som det begrebsmæssige udgangspunkt, dvs. den teoretisk/faglige vinkel som arbejdspapirerne skal indgå i. Temaets funktion er at skabe en synsvinkel på arbejdspapirerne, en teoretisk optik, og dermed skabe en kobling mellem den praksis papirerne beskriver og relevant teori, for derved at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Eksempler på temaer kan være: Min udfordring som rollemodel i vores forandringsproces Evaluering som kommunikation og som afsæt for læring og udvikling Projektorganisationens potentiale i vores organisation Temapapiret skal indeholde: Tema med kort begrundelse for valg af tema og en kort redegørelse for portfolioens tilblivelse Kort præsentation af centrale og anvendte teoretiske begreber Analyse og vurdering af sammenhæng mellem teori og praksis Kort sammenfatning af arbejdet. Temapapiret skal være på 1 2 normalsider, og der vælges 2 3 arbejdspapirer á max. 1 2 A4 sider. Samlet skal der være ca. 5 normalsider svarende max. 5 x 2400 tegn inkl. mellemrum i portefolioen. Om portfoliometoden Metoden blev oprindelig udviklet som et professionsudviklingsværktøj, men anvendes nu i stigende grad også som læringsværktøj i mange uddannelsessammenhænge. Portfolio i sig selv er ingenting: en tom beholder eller mappe. Det er det, som lægges ind i den, som har betydning. Dette betyder altså også, at en grundlæggende aktivitet i portfolioarbejde er at samle og lægge ind i portfolioen. Portfolio og læreprocessen Læringsredskabet, den studerende bruger, har betydning for, hvilke læreprocesser der finder sted. Det er nærliggende at sammenligne portfolio med det problemorienterede/baserede projektarbejde. Den portfoliostøttede læring drives af ønsket om at tilegne sig en bestemt faglighed samt af den lærendes egen faglige interesse. Portfolioen opbygges derfor af elementer fra en på forhånd defineret faglig ramme, som den sættes af et kursus, en bestemt fagdisciplin eller et samlet uddannelsesforløb. Portfoliolæreprocessen starter med og styres af: den faglige ramme (som er defineret af uddannelsesinstitutionen, underviserne og i sidste ende forskere/teoretikere, som beskæftiger sig med denne disciplin) den studerendes lyst/interesse og oplevelse af relevans i forhold til bestemte emner. Portfolioens force er, at den sætter fokus på den lærendes relation til denne faglige ramme ved at tematisere: Hvor langt er jeg som lærende kommet i forhold til at tilegne mig dette stofområde? Hvad kan jeg bruge dette til (f.eks. i mit job)? Juli 2012 Side 12

13 Hvilke emner inden for stofområdet interesserer jeg mig i særlig grad for? Når portfolioen bruges systematisk, er den også et redskab til at styrke den studerendes personlige kontrol over studieforløbet og læreprocessen, fordi den hjælper til løbende at strukturere stofmængderne i relation til den enkelte studerendes faglige interesser og særlige fokusområder. Portfolio Inden for portfoliometoden bevæger man sig ud i verden i en kombineret studerende/praktikerrolle. Derfor kan datamaterialet til den private portfolio udmærket bestå i personrelaterede erfaringer, dagbogsoptegnelser, iagttagelser m.v. Der stilles ikke videnskabelige krav til det indsamlede datamateriale (i hvert fald ikke krav om reliabilitet), det vil ofte være udvalgt efter subjektive kriterier og være bundet til en konkret kontekst. Den indsamlede viden er primært viden, som er værdifuld for dig og din(e) samarbejdspartner(e). Ved portfolioeksamen prøves den studerende i: 1) faglighed ift. tilegnelse af stofområdet 2) evne til at tilegne sig viden inden for den faglige ramme (dvs. læringsevne) og evne til at gøre stofområdet til viden som er værdifuld for mig. Portfolio og vejlederens rolle Portfolio anvendes ofte ved bedømmelse af personers faglige kvalifikationer inden for uddannelsessammenhæng og i professionssammenhæng. Inden for lærer videreuddannelse på universiteterne er portfolio blevet brugt til at skabe en øget synlighed af pædagogiske kvalifikationer. Forskningen foreligger dokumenteret i publiceret form, det gør undervisningskompetencen normalt ikke. Både i professionelle og uddannelses /læringsmæssige sammenhænge anvendes ofte en redigeret portfolio i forbindelse med bedømmelse. Dvs. at portfolioejeren sammensætter en præsentationsportfolio med et særligt formål, f.eks. at dokumentere udvikling eller progression over en tidsperiode eller kvalifikationer inden for et bestemt område eksempelvis uddannelsesudvikling eller fjernundervisning. Selve bedømmelsen bygger på en redigeret portfolio, kaldet en eksamensportfolio. Dette svarer til, at du i professionelle sammenhænge sammensætter en præsentationsportfolio til et ganske bestemt formål. Den redigerede portfolio fremstår i sin slutform som et tekstdokument, som er konstrueret ved at klippe fra de tekster, optegnelser, refleksioner osv., der er produceret undervejs. Denne eksamensportfolio skal sammensættes med henblik på at vise, at den studerende: har et dybtgående teoribaseret kendskab til et udvalgt emne inden for fagområdet behersker det i en sådan grad, at han/hun i sin (eller evt. andres) praksis kan finde eksempler, som illustrerer (eller evt. problematiserer) de teoretiske hovedtanker har et fagligt overblik over stofområdet som helhed, som sætter ham/hende i stand til meningsfuldt at udvælge et studiemæssigt og personligt relevant emne har en forståelse af sin læreproces og faglige udvikling i den periode, hvor portfolioen er blevet anvendt. Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt, hvori eksamensportfolien indgår som oplæg til bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtale 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. Juli 2012 Side 13

14 Mundtlig prøve på baggrund af en læringslogbog Læringslogbogen skrives undervejs i forløbet. Som studerende skal du skrive, hvad der er aktuelt for dig: Det du ved, undrer dig over, forstyrrer dig m.m. Det er dine erfaringer og din udvikling, der er interessant. Læringen skal perspektiveres gennem de af modulets teorier og metoder, der har inspireret dig, og som har kvalificeret din praksis. For at synliggøre din læring både undervejs og efterfølgende, tages der fra det første modul udgangspunkt i en aktuel udfordring eller opgave i praksis, som relaterer sig til modulets temaer. Logbogen skal fungere som en notesbog, du udfylder undervejs med refleksioner og læringspointer. Derudover skal den støtte din refleksion og åbne dit mulighedsrum for at handle. Læringslogbogen indeholder to dele: Logbogen består af dine refleksioner op til og efter hver undervisnings og studiegruppedage i relation til din aktuelle udfordring eller praksisopgave, i alt max 5 sider svarende til maksimum 5 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Der ud over består den også af dine refleksioner over, hvad du har lært undervejs i forløbet. Disse må max fylde 2 sider svarende til maksimum 2 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Forslag til logbogens opbygning: Før undervisningsdagen 1. Læringsopgave: Hvad skal litteraturen og undervisningen hjælpe mig med at udvikle? Hvilke teorier finder jeg interessant? Hvorfor? 2. Praksisbeskrivelse: Hvordan kommer tilvalgsmodulets faglige optik til udtryk i den organisatoriske praksis. Hvilke metoder finder jeg interessant? Hvorfor? 3. Teoretisk kobling: Hvordan skal teori og litteratur hjælpe mig? Hvad er mit fokus rettet mod? Hvad er jeg nysgerrig på? Hvorfor? Efter undervisningsdagen 4. Analyse: Hvordan forstår jeg modulets faglige indhold i min egen praksis gennem kobling af praksis og teori? Hvorfor? 5. Evaluering: Hvad fik jeg ud af læringen i relation til min praksis? Hvorfor? 6. Perspektivering: Hvordan vil jeg ændre min praksis? Hvorfor? Den mundtlige eksamen er på 30 minutter i alt, hvori logbogen indgår som oplæg til bedømmelsen. Eksaminationen har følgende fordeling: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtale 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende. Juli 2012 Side 14

15 Mulige prøveformer velegnede til 5 ECTS points fag Projektorienteret eksamen et projekt udarbejdet i samarbejde med en virksomhed eller organisation, der afsluttes med en mundtlig eksamen. Omfanget af projektet kan svinge mellem min. 10 A4 sider og max 20 A4 sider. Projektet kan med fordel laves i grupper. Eksamen er dog ALTID individuel. Intern prøve med intern bedømmelse, 7 trinsskala. (hvis der bruges intern censur er det 20 min. Pr. studerende og bruges der ekstern censur er det 30 min. Pr. studerende) Fagets vægt: 5 ECTS point Særligt ved denne eksamensform: Det processuelle aspekt i løsningen af den konkrete problemstilling for en samarbejdspartner styrker den studerendes projektledelseskompetencer og samarbejdskompetencer. Den studerende oplever at sætte sine akademiske kompetencer i spil og får dermed en oplevelse af at kunne bruges til noget konkret i det samfund der omgiver studiestedet. Det er en eksamensform, der understøtter netværksdannelse. Kombinerer den akademiske praksis med eksterne partnere. Den studerende bruger sine faglige kompetencer i en ny sammenhæng. Udvikler projektledelseskompetencer og strategiske kompetencer. Netværksopbyggende. Mundtlig eksamen med materiale og forberedelse Mundtlig eksamen baseret på forsvar af mindre antal afleverede opgaver undervejs i forløbet. Bedømmelse efter 7 trinsskala. (hvis der bruges intern bedømmelse er det 20 min. Pr. studerende og bruges der ekstern censur er det 30 min. Pr. studerende) Fagets vægt: 5 ECTS point Særligt ved denne eksamensform: Den er kort og klar bedømmelse og feed back falder øjeblikkeligt (pædagogisk fornuftigt). Den udprøver (demonstrerer) den studerendes overblik, forståelse og mundtlige formidlingsevne. Udprøver færdigheder i mundtlig formidling. Afdækker den studerendes forståelse af stoffet og faglige almenviden (samt evne til at udnytte denne). Den er samtidig god i den bundne form til at få de studerende til hurtigt at forholde sig til en konkret problemstilling. Er god til bundne opgaver, da den studerende kan få forelagt en specifik problemformulering som vedkommende kan bruge forberedelsestiden til at få overblik over. Mundtlig eksamen med materiale og uden forberedelse Mundtlig prøve uden forberedelse. Eksamen tager udgangspunkt i godkendelse af et mindre antal konkrete opgaver, der er afleveret under forløbet. Bedømmelse efter 7 trinsskala. (hvis der bruges intern bedømmelse er det 20 min. Pr. studerende og bruges der ekstern censur er det 30 min. Pr. studerende) Fagets Vægt: 5 ECTS point Særligt ved denne eksamensform: Den er hurtigt overstået for den studerende, og giver umiddelbar feedback. Giver mulighed for at udprøve mundtlige formidlingsevner og er samtidig god til diskussion og til at evaluere egenproduceret materiale. Den er godt til frie opgaver, hvor den studerende selv skal finde emnet for eksaminationen. Kan i sammenhæng med egenproduceret materiale være godt som procesevalueringsværktøj. Mundtlig eksamen med dialog uden forberedelse Eksamen er en dialog mellem eksaminator og eksaminand på baggrund af eksamensspørgsmålet/ene. Det er et KRAV at den studerende vil indgå i dialogen. Bedømmelse efter 7 trinsskala. (hvis der bruges intern bedømmelse er det 20 min. Pr. studerende og bruges der ekstern censur er det 30 min. Pr. studerende) Fagets Vægt: 5 ECTS point Særligt ved denne eksamensform: Den er kort og klar bedømmelse og feed back falder øjeblikkeligt (pædagogisk fornuftigt). Den udprøver (demonstrerer) i enestående grad den studerendes overblik og forståelse. Afdækker i enestående grad den studerendes forståelse af stoffet og faglige almenviden (samt evne til at udnytte denne på stående fod). Skriftlige prøveformer velegnede til 5 ECTS points fag Skriftlig i form af en bunden hjemmeopgave, intern prøve med intern bedømmelse. Bedømmelse: bestået/ikke bestået. Fagets vægt: 5 ECTS point Særligt ved denne eksamensform: Den kan udprøve alle læringsudbytter, stiller krav til den studeren Juli 2012 Side 15

16 des evne til at strukturere sit arbejde inden for et givet område og tidsrum. Velegnet til elektronisk afvikling Skriftlig i form af en fri skriftlig hjemmeopgave, intern prøve med intern bedømmelse. Bedømmelse: bestået/ikke bestået. Fagets vægt: 5 ECTS point. Særligt ved denne eksamensform: Den kan udprøve alle læringsudbytter afhængig af kravene i studieordningen, og den stiller krav til den studerendes selvstændighed. Den kræver selvdisciplin og er særlig god til at udprøve alle de personlige læringsudbytter 2. Skriftlige prøveformer De skriftlige prøver er selvbærende og bedømmes selvstændigt. Skriftlige produkter skrives ud fra retningslinjerne, som er beskrevet nedenfor. 4 timers skriftlig prøve på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget hørende opgavekommission Prøveformen er en skriftlig prøve, hvor den studerende skal vise en selvstændig behandling af nogle faglige emneområder i opgaven. Opgaven udarbejdes af en landsdækkende nedsat opgavekommission og udsendes til skolerne umiddelbart før prøvens afholdelse. Prøven kombinerer væsentlige områder af undervisningen i fagets fagområder. Prøven skal udformes således, at fagets mål tilgodeses. Prøvens indhold og form skal således afspejle fagenes indhold og arbejdsformer. For samtlige opgaver gælder, at alle hjælpemidler anvendt i undervisningen må benyttes, og opgaverne skal dække pensum bredt. Den skriftlige prøve er individuel og med ekstern censur. Den endelige bedømmelse sker ud fra en helhedsvurdering af besvarelsen. Der gives en samlet karakter. Delkarakterer oplyses ikke. Juli 2012 Side 16

17 4 timers skriftlig prøve på baggrund af et langt gruppeprojekt. Prøveformen er en skriftlig prøve, hvor den studerende skal vise en selvstændig behandling af nogle faglige emneområder i opgaven. Opgaven udarbejdes af en landsdækkende nedsat opgavekommission og udsendes til skolerne umiddelbart før prøvens afholdelse. Prøven kombinerer væsentlige områder af undervisningen i fagets fagområder. Prøven skal udformes således, at fagets mål tilgodeses. Prøvens indhold og form skal således afspejle fagenes indhold og arbejdsformer. Det lange projekt må samlet set være på maksimum 15 normalsider svarende til 15 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Gruppeprojektet er nærmere specificeret i studievejledningen Formålet med projektarbejdet er) at sikre en dybere indlæring og en praksisnær undervisning ved at træne de studerende i systematisk problemformulering og problembehandling indsamling og bearbejdning af et foreliggende eller nyt kildemateriale systematisk skriftlig og mundtlig fremstilling På uddannelsen er det et krav, at gruppeprojektet er godkendt for at den studerende kan indstilles til eksamen. For samtlige opgaver gælder, at alle hjælpemidler anvendt i undervisningen må benyttes, og opgaverne skal dække pensum bredt. Den skriftlige prøve er individuel og med ekstern censur. Den endelige bedømmelse sker ud fra en helhedsvurdering af besvarelsen. Der gives en samlet karakter. Delkarakterer oplyses ikke. Juli 2012 Side 17

18 4 timers skriftlig prøve på baggrund af et langt individuelt projekt. Prøveformen er en skriftlig prøve, hvor den studerende skal vise en selvstændig behandling af nogle faglige emneområder i opgaven. Opgaven udarbejdes af en landsdækkende nedsat opgavekommission og udsendes til skolerne umiddelbart før prøvens afholdelse. Prøven kombinerer væsentlige områder af undervisningen i fagets fagområder. Prøven skal udformes således, at fagets mål tilgodeses. Prøvens indhold og form skal således afspejle fagenes indhold og arbejdsformer. Det lange projekt må samlet set være på maksimum 15 normalsider svarende til 15 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Det lange individuelle projekt er nærmere specificeret i studievejledningen. Herunder også om emnet for projektet er åben eller bunden. Formålet med projektarbejdet er) at sikre en dybere indlæring og en praksisnær undervisning ved at træne de studerende i systematisk problemformulering og problembehandling indsamling og bearbejdning af et foreliggende eller nyt kildemateriale systematisk skriftlig og mundtlig fremstilling På uddannelsen er det et krav, at det individuelle projekt er godkendt for at den studerende kan indstilles til eksamen. For samtlige opgaver gælder, at alle hjælpemidler anvendt i undervisningen må benyttes, og opgaverne skal dække pensum bredt. Den skriftlige prøve er individuel og med ekstern censur. Den endelige bedømmelse sker ud fra en helhedsvurdering af besvarelsen. Der gives en samlet karakter. Delkarakterer oplyses ikke. Juli 2012 Side 18

19 48 timers intern skriftlig prøve på baggrund af en case Prøveformen er en skriftlig prøve, hvor du som studerende skal vise en selvstændig behandling af nogle afgrænsede faglige emneområder i opgaven. Det skriftlige materiale følger den samme disposition som ved andre skriftlige opgaver. Det vil sige, at opgaven skal indeholde følgende elementer: Forside Problemfelt/case der begrunder og motiverer valget af problemformuleringen og placerer den ind i modulets faglige kontekst Problemformulering der formulerer det spørgsmål, opgaven søger at besvare Metode der redegører for, hvordan besvarelsen gribes an og hvilken teori og metode, du anvender Analyse der belyser problemformuleringen Konklusion der svarer på problemformuleringen Perspektivering der knytter sig til din læring i forbindelse med opgaven Litteraturliste der redegører for anvendt litteratur, heraf som minimum modulets litteratur. Her ses en vejledende struktur på det skriftlige materiale, der afleveres til bedømmelse: Forside med angivelse af den skriftlige opgaves titel, modulets navn, den studerendes navn, vejleders navn, dato og årstal og eventuelt påtegning, hvis opgaven skal håndteres fortroligt. Indholdsfortegnelse Indledning der redegører for problemfeltet/caseen, og som begrunder og motiverer den studerendes valg af fokus for opgaven og problemformuleringen. Metode der redegører for, hvordan den studerende griber sin besvarelse an: hvilken teori og metode/empiri, der anvendes. Analyse ud fra problemformuleringen, hvor det bagvedliggende teorivalg er tydelig, ligesom der kobles til den konkrete ledelsesmæssige praksis. Handlingsorienteret konklusion Perspektivering der knytter an til den studerendes læring i forbindelse med opgaven. Litteraturliste der redegører for minimum den obligatoriske litteratur på modulet. Bilag (max 3 sider) 1 side (tæller ikke med i de 8 sider) 1 side (tæller ikke med i de 8 sider) 1 side 3 sider 2 ¾ sider 1 side ¼ side (tæller ikke med i de 8 sider) (tæller ikke med i de 8 sider) Opgaven må maksimum fylde 8 sider med max 8 x anslag inkl. mellemrum, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Censor og underviser giver kun karakter for den afleverede opgave. Ved bedømmelsen lægges der vægt på den studerendes evner til at bringe sin rolle i spil og overveje professionelle handlemuligheder gennem såvel teoretiske som praksisrelatererede refleksioner. Den skriftlige prøve er individuel og med ekstern censur. Den endelige bedømmelse sker ud fra en helhedsvurdering af besvarelsen. Der gives en samlet karakter. Delkarakterer oplyses ikke Juli 2012 Side 19

20 Afgangsprojektet Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere den studerende til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisorienteret problemstilling og angive løsninger og handlemuligheder ved at anvende teorier, strategier og metoder. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge indenfor uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag, herunder valgfag uden for uddannelsens faglige område, inddrages. Det skriftlige produkt Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper. Det skriftlige produkt har et omfang på maksimum 25 normalsider (25 x 2400 tegn inkl. mellemrum), dog eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag og kan udvides progressivt med max. 10 normalsider (10 x 2400 tegn inkl. mellemrum) pr. studerende. Eksaminationen er med individuel bedømmelse. Det skriftlige produkt skal indeholde følgende elementer: Indledning Problemstilling og problemformulering Begrundet teori, empiri og metodevalg Case en tværfaglig, praksisorienteret udfordring Analyse, hvor pointerne i særlig grad reflekterer møder mellem teori og praksis, og hvor disse kan bringe hinanden dynamisk i spil og gensidigt perspektivere Konklusion, der gerne indeholder fremadrettede elementer til konkret handling Eventuelt bilag i begrænset omfang Krav til det skriftlige produkt, hvis der skrives i gruppe Det fremgår af prøve og eksamensbekendtgørelsens 37, stk. 1, at grundlaget for bedømmelsen er den individuelle præstation. Det betyder, at det alene er det individuelt præsterede/fremstillede, der kan gøres til genstand for den individuelle bedømmelse. Derfor er det alene den studerendes egen udarbejdet del af produktet, der kan bedømmes. Det vil sige, at når et gruppefremstillet produkt indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en mundtlig prøve, skal det fremgå, hvilke dele de enkelte gruppemedlemmer selv har udarbejdet. De dele af opgaven, som den studerende har udarbejdet, danner grundlag for bedømmelse af den samlede præstation. Der kan med fordel skrives den enkeltes udarbejdelse ind i opgavens indholdsfortegnelse. Den mundtlige prøve Den mundtlige prøve er individuel og med ekstern censur. Den har form af et mundtligt forsvar med udgangspunkt i dit projekt. Til eksaminationen er afsat i alt 40 minutter pr. studerende (oplæg samt eksamination og votering). Eksaminationen forløber efter den studerendes oplæg som en dialog. Den studerende skal derfor ikke forberede at tale hele tiden, men tværtimod være åben overfor de input, der kommer fra eksaminator og censor. Det er eksaminators ansvar at holde tiden og dialogen i gang samt sikre, at den studerende får præsenteret sine hovedbudskaber. I eksaminationssamtalen indgår projektets perspektivering og den studerendes læring. Overordnet er den mundtlige prøve tredelt som følger: 1/4 til et mundtligt oplæg 2/4 til eksaminationssamtale Juli 2012 Side 20

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 vers.4 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om prøver og bedømmelse...

Læs mere

Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Inspirationskatalog til prøve/eksamen AKADEMI-UDDANNELSERNE Gældende fra 1. januar 2017 Inspirationskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag OBS: Kun til uddannelsesinstitutionernes interne brug Side

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=166631 Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1601 af 17/12/2014 Gældende (Karakterbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 09-01-2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015

Lovtidende A Udgivet den 6. februar 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 6. februar 2015 3. februar 2015. Nr. 114. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

O:\Ministeriet for Videnskab\Bekendtgørelser\557299\Dokumenter\ fm :55 k03 bj

O:\Ministeriet for Videnskab\Bekendtgørelser\557299\Dokumenter\ fm :55 k03 bj Bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet BEK nr 1244 af 11/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-25004-5 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (Udkast af 15. maj 2006) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov om universiteter

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse. Kapitel 1 GGS-skalaen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse. Kapitel 1 GGS-skalaen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse I medfør af: 7, stk. 1 i landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik, 19 i landstingsforordning

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

PORTFOLIO-GUIDE. Indhold

PORTFOLIO-GUIDE. Indhold PORTFOLIO-GUIDE Indhold Portfoliometoden. Portfolio og læreprocessen. Praksisrelation og videnskabelighed Portfolio og vejlederens rolle Den private portfolio Det fælles vejledningsrum Eksamensportfolioen

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Studievejledning (Foreløbig pr. 12/5-2014) Efterår 2014 Modul nr. 243771 Ledelse, kommunikation og organisation

Studievejledning (Foreløbig pr. 12/5-2014) Efterår 2014 Modul nr. 243771 Ledelse, kommunikation og organisation Studievejledning (Foreløbig pr. 12/5-2014) Efterår 2014 Modul nr. 243771 Ledelse, kommunikation og organisation 5 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse Om modulet... 3 Form og undervisningen...

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse Efterår VIA University College Efter- og videreuddannelse

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse Efterår VIA University College Efter- og videreuddannelse Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål at give studerende,

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 13 Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden. Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Afhænger af hvor den studerendes kliniske modulophold

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Rev STUDIEORDNING

Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Rev STUDIEORDNING Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed...

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere