Ansvarlighed i centrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarlighed i centrum"

Transkript

1 Ansvarlighed i centrum Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a (Del af ledelsesberetningen i Jeudans årsrapport for 2014) Jeudan anerkender og er bevidst om sit ansvar over for Koncernens interessenter, herunder samfundet som helhed. Jeudans aktiviteter og holdninger har betydning for ikke blot kunder, aktionærer og medarbejdere, men også brugere, naboer, leverandører, andre samarbejdspartnere samt relevante myndigheder, organisationer m.fl. Generel holdning Jeudan betragter sin indsats vedrørende ansvarlighed som gavnlig for Koncernen på såvel kort som længere sigt. Den ansvarlige tilgang til branchens og Koncernens udfordringer er således med til at styrke Jeudans attraktivitet, konkurrenceevne, værdi og værdiskabelse. Jeudans overordnede mål er at skabe værdi for aktionærerne. Indsatsen og politikkerne om ansvarlighed skal derfor ses i sammenhæng med Koncernens økonomiske mål, og indsatsområderne prioriteres under hensyn til økonomi og effektivitet. Dette sikres i Jeudan bedst ved, at hensynet til interessenterne integreres i alle de daglige forretningsmæssige aktiviteter. Jeudan tilstræber et højt niveau af ansvarlighed. Koncernens holdninger og indsats vedrørende ansvarlighed tager udgangspunkt i de grundlæggende værdier ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Ansvarligheden kommer således til udtryk i alle Koncernens aktiviteter, for eksempel rene linjer i kunderelationerne, orden i ejendommene og i gadebilledet, energibevidsthed samt velordnede medarbejderforhold. Jeudan opfatter sig som værende i overensstemmelse med de ti grundlæggende og generelle principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption, som er udtrykt i FN's Global Compact. Jeudan har på nuværende tidspunkt ikke formelt tilsluttet sig Global Compact. Nogle af de relevante emner er fælles for alle eller de fleste virksomheder i ejendomsbranchen og relaterede brancher og kalder på indsats på samfunds- eller brancheplan. Jeudan påtager sig ansvaret såvel for sin egen indsats som for at medvirke til at skabe og virkeliggøre gode fælles løsninger.

2 Jeudan deltog således i 2014 i arbejdet med etablering af 'Foreningen for byggeriets samfundsansvar' for den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche. Initiativet er startet af Bygherreforeningen og Realdania og sikrer, at virksomhederne i branchen kan samarbejde om at højne standarden inden for blandt andet arbejdsforhold, bæredygtighed og interessentdialog. Foreningen har ca. 50 medlemsvirksomheder. Jeudans holdning i relation til ansvarlighed er udtrykt i Koncernens værdigrundlag. Ansvarligheden betones til stadighed i ledelsen og det daglige arbejde i hele organisationen. Følgende områder er særligt i fokus i Jeudan: Forretningspraksis Energi og miljø Medarbejderforhold Samfundsrelationer I denne redegørelse beskrives for hvert område Koncernens politik, udmøntningen heraf i konkrete aktiviteter og resultater samt den videre indsats. Forretningspraksis Ansvarlighed i driften af de enkelte ejendomme herunder hensyn til miljøet indgår i forventningerne og kravene fra Jeudans kunder, det være sig direkte eller indirekte fra kundernes medarbejdere og egne kunder. Som på andre områder lægger Jeudan vægt på, at ejendommene indrettes, drives og fremtræder, som kunderne ønsker. Også medarbejdere, potentielle medarbejdere og kapitalmarkedets samarbejdspartnere lægger vægt på Jeudans ansvarlighed. Selskabet ønsker at leve op til også disse forventninger. Jeudans politik for samfundsansvar omfatter forholdet til kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere. Jeudan lægger i den forbindelse vægt på efterlevelse af aftaler, fairness og kvalitet. Jeudan Servicepartner har igen i 2014 gennemført en omfattende kontrol af udvalgte leverandører (herunder underentreprenører) for så vidt angår blandt andet deres ansættelsesbeviser, medarbejdernes løn- og skatteforhold, overholdelse af gældende overenskomster samt medarbejderes straffeattester.

3 Alle væsentlige leverandører og underentreprenører har underskrevet og skal fremover underskrive Jeudans leverandørerklæring, som vedrører løn- og arbejdsforhold, sundhed, sikkerhed, diskrimination, børnearbejde, bestikkelse og miljø. Ledelsen har udarbejdet en antikorruptionspolitik, der er bekendtgjort for samtlige medarbejdere. Jeudan har ikke været involveret i eller berørt af sager vedrørende korruption, men vil til stadighed være opmærksom på reglerne og disses efterlevelse. Energi og miljø Jeudans politik omfatter en række områder, som er relevante i de daglige aktiviteter, heriblandt navnlig følgende: Livscyklusanalyser indgår i mange overvejelser og beregninger, ikke kun værdien af energibesparelserne. Deltagelse i den europæiske energisyns-ordning for store virksomheder. Medvirke til bedre forståelse for energiberegninger ved deltagelse i udarbejdelse af 'Branchevejledning for Energiberegninger', bestilt af Energistyrelsen. Energiforbrug til belysning, maskiner m.v. Energiforbrug til opvarmning. Der skiftes løbende til energi- og CO 2 -venlige opvarmningsmetoder via konvertering fra naturgas/damp til fjernvarme. Indførelse af CTS styring (Central Tilstandskontrol og Styring) for at optimere ejendommenes energiforbrug. Energimærkning sikres opdateret i henhold til myndighedskrav, og herudover energimærkes fredede bygninger, når der er mulighed herfor. Anvendelse af materialer ved byggeri og indretning. Forbrugsvarer ved drift (rengøring m.v.). Udledning til luft (CO 2, partikler m.v.). Udledning til jord eller vand (kemikalier, kvælstof m.m.). Forurening fra biler (navnlig CO 2 og partikler). Håndtering af affald. Visuelt miljø (ejendommes, byggepladsers, bilers og maskiners fremtræden i gadebilledet).

4 I forbindelse med de daglige aktiviteter inden for projektering, renovering og drift af ejendommene indgår energiforbrug og -besparelser med stadig større vægt. Dette fokusområde har konsekvenser for såvel forbruget af energi som udledningen af CO 2. Jeudans holdninger og hensyn til ansvarligheden udmøntes bredt i Koncernens aktiviteter: Ved den løbende renovering og forbedring af Jeudans ejendomme, der hvert år omfatter et betydeligt antal bygninger, vælges normalt energi-effektive løsninger, hvor det er muligt. Det gælder for eksempel vedrørende varmeanlæg, køleanlæg, vinduer, isolering og belysning (styring og lyskilder). Håndteringen af affald styres håndfast gennem strukturerede planer, der udarbejdes, administreres og kontrolleres i samarbejde med myndigheder og miljøvirksomheder. Affald fra såvel ejendommenes drift som byggeprojekter sorteres efter arter, som håndteres forskelligt. Sorteringen indebærer såvel muligheder for at styre de forskellige affaldstyper i forhold til genbrug som økonomiske fordele til gavn for både kundernes og Jeudans lønsomhed. Ved valg af leverandører og samarbejdspartnere inden for affaldshåndtering og bortskaffelse indgår miljøforhold positivt i vurderingerne. Forbruget af brændstof til alle Koncernens kørende enheder registreres og overvåges nøje med henblik på dels økonomi, dels miljøaspekterne. Mulighederne for benyttelse af solceller som energikilde vurderes i de tilfælde, hvor det er relevant. Der er i denne sammenhæng udfordringer og begrænsninger for en række ejendomme som følge af porteføljens sammensætning, herunder afgørende hensyn til tekniske, lovmæssige og æstetiske forhold. Som et af mange konkrete udtryk for stadig øget opmærksomhed om energiforbruget installeres i vidt omfang bevægelsesfølere til styring af belysningen i ejendommenes forskellige områder, således at lyset kun tændes, når der er behov for det. Endvidere installeres energibesparende lyskilder ved udskiftning, herunder LEDlyskilder, som udover energibesparelser reducerer tid medgået til udskiftning, idet holdbarheden er betydeligt længere end for glødepærer. Jeudan rådede over fem elbiler ved udgangen af Jeudan samarbejder med kommunale myndigheder om etablering af ladestandere til elbiler. Ved udgangen af 2014 var der installeret tilsammen 22 standere i tilknytning til tre af Koncernens ejendomme. Frem for biler benyttes i stigende grad cykler og el-scootere til transport af håndværkere og servicemedarbejdere og disses redskaber og materialer. Udover energibesparelser opnås kortere transporttider og bedre muligheder for manøvrering og parkering.

5 I forbindelse med indkøb af produkter til brug ved byggeri, istandsættelse, vedligeholdelse og rengøring fokuseres altid på mulige påvirkninger af arbejdsmiljøet. Alle anvendte rengøringsmidler er miljøcertificerede ( Svanemærket ), og der benyttes et system til sikring af korrekt anvendelse, herunder dosering og bortskaffelse af restmaterialer og emballage. Nye maskiner vælges efter vurdering af deres energiforbrug og under hensyn til miljøforhold som støj, vibration, udstødning samt anvendelse af biologisk olie. Der installeres partikelfiltre i alle nye biler i Jeudan Servicepartner. Partikelfiltre fandtes i 90% af Koncernens dieseldrevne biler ved udgangen af Der arbejdes løbende på at nedbringe omfanget af kørsel i Hovedstadsområdet og særligt i Københavns centrum. Det sker gennem tilrettelæggelsen af opgaverne og leje af faste parkeringspladser, samt udnyttelse af Koncernens to egne parkeringskældre, hvilket reducerer kørsel for at finde parkeringsmuligheder. Jeudan Servicepartner har etableret en centralt placeret håndværkerplads i den indre by. Jeudans vedvarende fokus på energiområdet reducerer energiforbruget og CO 2 -udledningen væsentligt. Væsentlige dele af det arealrelaterede energiforbrug i ejendommene indkøbes og betales imidlertid af kunderne, mens de bygningsrelaterede dele varetages af Jeudan. Koncernen arbejder på at udvikle og efterfølgende implementere systemer, der med en overkommelig indsats kan måle, registrere og rapportere den samlede virkning af indsatsen. Jeudan fortsætter sin indsats på følgende prioriterede områder: På baggrund af at skønsmæssigt omkring 40% af Danmarks energi bruges i bygninger, og i forlængelse af den hidtidige indsats, vil Jeudan bredt i bygningsmassen fortsætte og igangsætte rentable, energibesparende investeringer. I relation til bygge-, ombygnings- og indretningsopgaver systematiserer og forstærker Jeudan i stadig højere grad sin indsats for at integrere hensyn til ansvarligheden i de konkrete løsninger. Det gælder for eksempel vedrørende byggematerialer, energibesparelser og udledninger. Udledninger til luften fra Koncernens biler reduceres, hvor det er muligt under hensyn til en forsvarlig driftsøkonomi. Bevidstheden om energi-effektivitet i egen organisation og i muligt omfang i kundernes organisationer vedligeholdes og styrkes. Viden og erfaringer om god praksis vedrørende ansvarlighed indhentes løbende fra rådgivere og ejendomsrelaterede virksomheder i Danmark og i udlandet.

6 Medarbejderforhold Overalt i Koncernen lægges vægt på at sikre et tilfredsstillende og tidssvarende arbejdsmiljø, herunder såvel det fysiske som det psykiske miljø. Der er således fortsat en høj grad af bevidsthed om sikkerhed og arbejdsmiljø på hver af Jeudans arbejdspladser, såvel inden for egne rammer som ved udførelse af opgaver hos kunderne. Koncernen har etableret systemer for disse områder, suppleret med programmer for egenkontrol. Lovpligtige kontroller og autorisationer efterleves. Arbejdsmiljøforhold varetages af en arbejdsmiljøorganisation, som ledes af et arbejdsmiljøudvalg. Under udvalget er etableret fire faggrupper, som tilsammen repræsenterer alle fag og afdelinger i Jeudan Servicepartner. Medio 2014 har Jeudan Servicepartner ansat en arbejdsmiljøkonsulent med bred erfaring fra byggebranchen. Arbejdsmiljøorganisationen kommunikerer til samtlige medarbejdere, primært over Jeudans intranet samt et ekstranet via Koncernens hjemmeside. Digital kommunikation har således i vidt omfang afløst papir. Alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen gennemgår løbende supplerende relevant uddannelse, blandt andet om ulykker og nær-ulykker. I 2014 har alle servicehåndværkere desuden gennemgået kursus i arbejdsmiljø, herunder i forebyggelse af ulykker. Arbejdsmiljøarbejdet i Jeudan Servicepartner vil i 2015 navnlig fokusere på disse områder: Arbejdsmiljørepræsentanternes synlighed. Arbejdsmiljøuddannelsen bredes ud til alle medarbejdere, der har ledelsesansvar. Indsamling og analyse af information om ulykker, nær-ulykker og det psykiske arbejdsmiljø. Jeudans Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) skal styrkes yderligere og leve op til kravene. Arbejdsmiljømålet er nul påbud, færre arbejdsulykker end i 2014 (8) og nul sager om mangler i velfærdsforhold.

7 En trivselsundersøgelse i Jeudan Servicepartner i efteråret 2013 viste fremgang på alle områder i forhold til en lignende undersøgelse året før. Analysen af undersøgelsens resultater mundede ud i fire prioriterede områder, som blev omsat til handlingsplaner i Arbejdet med handlingsplanerne fortsætter ind i 2015, og der er opstillet præcise tidsrammer herfor. Arbejdstilsynet gennemgik senest Jeudan Servicepartner i 3. kvartal Gennemgangen omfattede værksteder, tilfældigt valgte byggepladser, kontorer og arbejdspladsvurderinger, og resultat blev lige som året før en positiv vurdering (grøn smiley ). Der blev i 2014 registreret 8 arbejdsulykker med fravær på en dag eller mere og tilsammen 92 ulykkesrelaterede fraværsdage, svarende til 0,2% af det samlede antal arbejdsdage på omkring Der blev ikke registreret konkrete sager omkring det psykiske arbejdsmiljø (mobning m.m.). En trivselsundersøgelse i Jeudan blev gennemført i foråret Som konklusioner vil der navnligt blive fokuseret på forbedring af det fysiske arbejdsmiljø (træk, temperatur, støj, ergonomi m.v.). Jeudan respekterer og ønsker at leve op til menneskerettigheder og love vedrørende ligestilling og at tilbyde fair og lige vilkår i ansættelses- og arbejdsforhold, uanset køn, etnisk oprindelse, religion og andre personlige forhold. Herudover har Jeudan, som anført under afsnittet Forretningspraksis udarbejdet en leverandørerklæring, hvor væsentlige leverandører og underentreprenører skal erklærer sig om blandt andet løn- og ansættelsesforhold, diskrimination, børnearbejde m.m. Samfundsrelationer Jeudans ansvarlighed tilsiger et konstruktivt, åbent og tillidsfuldt samarbejde med relevante myndigheder såvel politikere som embedsmænd. Jeudan deltager endvidere aktivt i samfundets meningsdannelse på relevante områder, blandt andet ved medvirken i relevante fora, deltagelse i konferencer og lignende samt dialog med medierne. Jeudans ledelse medvirker aktivt i udviklingen af branchens holdninger og indsats på relevante områder, herunder i regi af Ejendomsforeningen Danmark, for dels at opnå en hensigtsmæssig effekt, dels at modvirke konkurrenceforvridning blandt branchens virksomheder.

8 Blandt de konkrete aktuelle indsatsområder med relation til samfundet kan nævnes følgende: Jeudans energikonsulent medvirker i alle bygningsrelaterede projekter og istandsættelsessager. Konsulenten screener udvalgte ejendomme med henblik på udarbejdelse af planer for energibesparelser, energimærkning af ejendommene, energistyring samt muligheder for fjernaflæsning af forbruget af el, vand og varme, lige som konsulenten har været særligt involveret i enkelte større ny- og ombygninger. Jeudan er aktivt medlem af foreningen Københavns City Center, idet en væsentlig del af Koncernens ejendomme er placeret i Københavns centrum. Foreningen har blandt andet til formål at udvikle og sikre et attraktivt miljø i byen. Jeudan Servicepartner har et struktureret lærlingeprogram og medvirker dermed til uddannelsen af dygtige håndværkere. Programmet omfatter en mentorordning, hvorved den enkelte lærling følges af en erfaren medarbejder fra første dag og gennem hele uddannelsen. Ved udgangen af 2014 havde Koncernen 18 lærlinge, heraf 3 voksenlærlinge. Desuden åbner Jeudan løbende praktikpladser for blandt andet ingeniør- og maskinmesterstuderende. Jeudan har ansat medarbejdere under løntilskudsordningen. En af disse blev fastansat i I relation til bevaringsværdige og fredede bygninger samarbejder Jeudan konstruktivt med Kulturstyrelsen om at skabe fornuftige løsninger, som balancerer æstetik og bevarelse af kulturbærende værdier med en tidssvarende funktionalitet og økonomi. Også hvor der ikke foreligger krav herom tilstræber Jeudan at bevare bygninger og lokaler med særlige historiske, kulturelle eller æstetiske værdier. Jeudan har en generel interesse i byens forskønnelse og yder økonomisk og udførende, aktiv støtte til byrumsudvikling. Konkrete eksempler er Israels Plads, Sankt Annæ Plads og Kvæsthusmolen. Jeudan vil fortsætte indsatsen for at samordne kundernes, samfundets og udlejers interesser gennem vilkårene i lejekontrakterne. I det omfang lovgivningen muliggør det, vil kontrakter med nye og når lejlighed byder sig eksisterende kunder blive søgt udformet sådan, at investeringer, som reducerer energiforbruget eller udledningerne, og som er til gavn for både kundernes komfort og klimaet, ikke ensidigt belaster udlejers økonomi. Dette kan blandt andet ske ved at sikre en rimelig forrentning af afholdte investeringer gennem huslejeindtægterne. Endnu giver de fleste eksisterende kontrakter ikke eller kun i begrænset omfang mulighed herfor, hvilket i debatten om energi- og klimaforhold er blevet betegnet som et paradoksproblem.

9 Jeudan vil gennem såvel branchens organisationer som egen indsats arbejde for at påvirke lejelovgivningen i samme retning. De vigtigste fokuspunkter er erhvervslejelovgivningens uhensigtsmæssige barriere for energibesparelser, jf. ovenfor, opsamling og formidling af viden om energibesparelser samt etablering af muligheder for såkaldte grønne lejekontrakter, hvor lejer og udlejer har sammenfaldende interesser vedrørende energi, vand og affald.

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 MT Højgaard-koncernen CSR-rapport 2014 Vi tager ansvar 3 Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 Indsats på nøgleområder 10 Forretningsadfærd

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling.

Selskabets andet førende program er PROSTVAC en immunterapikandidat til behandling af prostatacancer. Programmet er i klinisk fase 3 udvikling. CsR-rapport 2013 3 indhold Bavarian kort fortalt 3 Introduktion 4 Nøgletal 5 Mål 5 Bavarian Nordic og CSR 6 Politikker 8 Produkter 9 Miljø og klima 10 Medarbejdere 11 Leverandører 14 Forretningsetik 15

Læs mere

Samfundsansvar i DSB

Samfundsansvar i DSB Samfundsansvar i DSB Indholdsfortegnelse Vores samfundsansvar 1 DSBs organisatoriske profil Arbejdet med vores samfundsansvar 4 Om rapporten 5 Menneskerettigheder Princip 1 & 2 6 Arbejdstagers rettigheder

Læs mere

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015 CSR Corporate Social Responsability - Rapport 2015 Indhold 1. Vi sætter fokus på mennesker... 2 2. Generelt om CSR rapporten 2015... 3 3. Denne rapport omfatter forhold for:... 3 Virksomhed...3 Lokationer...3

Læs mere

tv 2 årsrapport 2010 uddrag csr redegørelse TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 side 1 af 7

tv 2 årsrapport 2010 uddrag csr redegørelse TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 side 1 af 7 tv 2 årsrapport 2010 uddrag csr redegørelse side 1 af 7 TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Redegørelse om samfundsansvar (CSR) Som offentligt ejet public service-virksomhed er TV 2

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

csr- sr rapport rappor 2012 2

csr- sr rapport rappor 2012 2 csr-rapport 2012 Indhold Nøgletal 3 Bavarian Nordic kort fortalt 3 Bavarian Nordic og CSR 4 Politikker 6 Produkter 7 Miljø 8 Medarbejdere 9 Leverandører 11 Forretningsetik 12 Uafhængig revisors erklæring

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 TRE BÆRENDE ELEMENTER SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 SIDE 15 MEDARBEJDERE

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014

Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Fog om samfundsansvar og mangfoldighed (lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a og b) December 2014 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk

KLIMASTRATEGI. regionsyddanmark.dk KLIMASTRATEGI regionsyddanmark.dk Den regionale strategi for bæredygtig udvikling 2012-2015 Indledning Klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Klimaudfordringerne

Læs mere

Miljøredegørelse for 2014

Miljøredegørelse for 2014 Miljøredegørelse for 2014 Oluf Brønnum & Co A/S Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr.

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 De bynære havnearealer, Aarhus Havn INDHOLD 2-3 INDHOLD JORTON A/S LEDELSESBERETNING Vision, mission og værdier 6 Hoved- og nøgletal 7 Beretning

Læs mere