Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Varmepumpetumbler"

Transkript

1 Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter tørretumbleren mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Energispareråd Unødigt forlænget tørretid og forøget energiforbrug kan undgås på følgende måder: Lad tøjet centrifugere ved højeste centrifugeringshastighed i vaskemaskinen. Hvis tøjet fx centrifugeres ved 1600 omdr./min. i stedet for 1000 omdr./min., spares ca. 20% energi og tid. Udnyt altid hele tromlens kapacitet i det pågældende program. Herved bruges der mindst mulig energi set i forhold til den samlede tøjmængde. Sørg for, at rumtemperaturen ikke er for høj. Hvis der er andre varmeafgivende produkter i rummet, skal der sørges for tilstrækkelig udluftning, eller sluk evt. de pågældende produkter. Rens fnugfiltrene i døråbningen efter hver tørring. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. 2

3 Indhold Miljøbeskyttelse... 2 Råd om sikkerhed og advarsler... 6 Betjening af tørretumbleren Betjeningspanel Displayets funktion Første ibrugtagning EcoFeedback Korrekt tøjpleje Vær allerede ved vask af tøjet opmærksom på følgende: Tøjet forberedes til tørring Behandlingssymboler Tøjpleje ved brug af tørretumbleren Tørretumbleren fyldes Program vælges og startes Et program vælges Ekstrafunktioner eller Forvalg vælges (eventuelt) Et program startes Tøjet tages ud efter programslut Programslut/Antikrøl Tøjet tages ud Tilvalg Skåne Plus Opfriskning Mængdeautomatik Antikrøl Summer Forvalg Programoversigt Programforløb ændres Rengøring og vedligeholdelse Beholderen til kondensvand tømmes Beholderen til kondensvand forberedes til dampudglatning Fnugfiltre

4 Indhold Synlige fnug fjernes Fnugfiltre og luftføringsområde rengøres grundigt Sokkelfilter Udtagning Rengøring Klap til sokkelfilter Varmeveksleren efterses Genmontering Duftflakon Duftflakon sættes i Duftflakon udskiftes Småfejl udbedres Hvad nu hvis Displaymeddelelser Utilfredsstillende tørreresultat Andre problemer Gitter nederst til højre Fnugfilter i beholderen til kondensvand Sprøjtedyse til dampudglatning Service / garanti Typeskilt Opstilling og tilslutning Front Bagside Tørretumbleren transporteres Opstilling Tørretumbleren justeres Ventilation Før en senere transport Yderligere opstillingsbetingelser Kondensvandet afledes eksternt Særlige tilslutningsforhold, der kræver en tilbageløbsventil Afløbsslangen placeres Eksempler Eltilslutning Forbrugsdata Tekniske data

5 Indhold Menuen Indstillinger En menu kaldes frem Sprog Tørretrin Forlænget afkøl.tid Visning Rens luftveje Summerlydstyrke Tastelyd Ledningsevne Samlet forbrug Pinkode Displayets lysstyrke Displayvisninger slukket Frakobling af tørretumbleren Memory Antikrøl

6 Råd om sikkerhed og advarsler Læs venligst brugsanvisningen grundigt. Denne tørretumbler overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting. Læs venligst brugsanvisningen, inden tørretumbleren tages i brug. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af tørretumbleren. Derved beskyttes personer, og skader på tørretumbleren undgås. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen Denne tørretumbler er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder. Denne tørretumbler er ikke beregnet til udendørs brug. Anvend udelukkende tørretumbleren til husholdningsmæssige formål og kun til tørring af tøj vasket i vand, som ifølge vaskemærket er egnet til tørring i tørretumbler. Det er ikke tilladt at anvende tørretumbleren til andre formål. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller betjening. 6

7 Råd om sikkerhed og advarsler Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene tørretumbleren sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. Børn i huset Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af tørretumbleren, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge tørretumbleren uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde tørretumbleren uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af tørretumbleren. Lad dem aldrig lege med tørretumbleren. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed Kontroller tørretumbleren for udvendige, synlige skader, inden den opstilles. En beskadiget tørretumbler må ikke installeres og tages i brug. Inden tilslutning bør tørretumblerens tilslutningsdata (sikring, spænding og frekvens), der fremgår af typeskiltet, ubetinget sammenlignes med strømtilførslen på stedet. I tvivlstilfælde bør der rettes henvendelse til en elinstallatør. Tørretumblerens elsikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller beskadiget jordforbindelse. Brug af sikkerhedsmæssige grunde aldrig forlængerledning (fare for overophedning og dermed brand). Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre uforudselig risiko for brugeren, og Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge heraf. Reparationer bør kun foretages af en Miele-tekniker, da eventuelle skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan vi garantere, at de sikkerhedskrav, Miele stiller til sine produkter, opfyldes. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler I tilfælde af fejl eller ved rengøring og vedligeholdelse afbrydes tørretumbleren fra elnettet. Den er først fuldstændig afbrudt, når ledningen er trukket ud af stikkontakten, hovedafbryderen er slukket, eller skruesikringen er skruet helt ud. Denne tørretumbler må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). Foretag ikke ændringer på tørretumbleren, medmindre de udtrykkeligt er godkendt af Miele. Oplysninger vedrørende varmepumpe og kølemiddel: Varmepumpeteknikken i tørretumbleren benytter et kølemiddel, der via en kompressor bliver opvarmet og flydende; dette ledes i et lukket kredsløb gennem varmevekslerenheden, hvor kondenseringen via den forbistrømmende tørreluft finder sted. Brummelyde under tørreprocessen er normale på grund af varmepumpeteknikken. Tørretumblerens funktion påvirkes ikke heraf. Kølemidlet er ikke brændbart og ikke eksplosivt. En stilstandstid er normalt ikke nødvendig, når tørretumbleren er blevet transporteret og opstillet rigtigt (se afsnittet Opstilling og tilslutning). Ellers skal stilstandstiden overholdes, da varmepumpen ellers kan tage skade! 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Se venligst vejledningerne i afsnittene Opstilling og tilslutning og Tekniske data. Tilslutningsstikket skal altid være let tilgængeligt, så strømmen til tørretumbleren nemt kan afbrydes. For at sikre tilstrækkelig lufttilførsel må luftspalten mellem tørretumblerens underside og gulvet ikke reduceres af sokkellister, højluvede tæpper el.lign. Inden for det område, tørretumblerens dør kan svinges op, må der ikke være en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med modsat hængsling. Den daglige brug Den maksimale fyldning er 8,0 kg (tørt tøj). Lavere kapaciteter i enkelte programmer fremgår af afsnittet Programoversigt. Risiko for brand! Denne tørretumbler må ikke tilsluttes en automatisk afbryder (fx et automatikur eller et elanlæg med spidsbelastningsafbryder). Hvis tørreprogrammet afbrydes, inden afkølingsfasen er afsluttet, kan der være risiko for, at tøjet selvantændes. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler På grund af brandfare må tekstiler ikke tørres, hvis de ikke er vaskede. ikke er tilstrækkeligt rene og indeholder olie- eller fedtholdige rester (fx køkken- eller kosmetikklude med rester af spiseolie, olie, fedt eller creme). Hvis tekstilerne ikke er tilstrækkeligt rengjorte, er der risiko for brand ved selvantændelse, selv efter afslutning af tørreprocessen og når tøjet er taget ud af tørretumbleren. indeholder brandfarlige rengøringsmidler eller rester af acetone, alkohol, benzin, petroleum, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks, voksfjerner eller kemikalier (fx på mopper, gulvklude og aftørringsklude). har pletter af hårspray, neglelakfjerner eller lignende rester. Vask derfor tekstiler med sådanne kraftige tilsmudsninger særlig grundigt: Anvend ekstra vaskemiddel, og vælg en høj temperatur. I tvivlstilfælde bør tekstilerne vaskes flere gange. Fjern alle genstande fra lommerne (fx lightere og tændstikker). Advarsel: Vent med at slukke tørretumbleren, til tørreprogrammet er afsluttet. Hvis den slukkes før, skal tøjet straks tages ud og bredes ud, så varmen kan afgives. Skyllemiddel og lignende produkter skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne fra producenten af midlerne. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler På grund af brandfare må tekstiler eller andre produkter ikke tørres, hvis der er anvendt industrielle kemikalier, fx ved kemisk rensning. hvis de overvejende indeholder skumgummi, gummi- eller gummilignende dele. Det kan fx dreje sig om produkter af latexskumgummi, badehætter, vandtætte tekstiler, gummierede produkter og tøjstykker eller hovedpuder med skumgummitotter. hvis de indeholder dunfyld og er beskadiget (fx puder eller jakker). Hvis fyldet falder ud i tørretumbleren, kan der opstå brand. I mange programmer efterfølges opvarmningsfasen af en afkølingsfase for at sikre, at tøjet ikke ødelægges af for høj temperatur (fx for at undgå selvantændelse af tøjet). Først herefter er programmet slut. Tag altid alt tøjet ud lige efter programslut. Man bør ikke støtte eller læne sig op ad døren. Tørretumbleren kan tippe. Luk døren efter brug. Derved forhindres, at børn kravler ind i tørretumbleren eller gemmer ting i den. husdyr kravler ind i tørretumbleren. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler Denne tørretumbler må aldrig anvendes uden eller med beskadigede fnugfiltre med beskadiget sokkelfilter. Tørretumbleren kan blive tilstoppet af fnug, hvilket kan medføre beskadigelse! Fnugfiltrene skal renses efter hver tørring! Fnugfiltrene og sokkelfilteret skal tørres, når de er rengjort med vand. Våde filtre kan medføre funktionsforstyrrelser! Tørretumbleren må ikke opstilles i et lokale, hvor der er risiko for frost. Selv temperaturer lige omkring frysepunktet påvirker tørretumblerens funktion. Frosset kondensvand i pumpen og i afløbsslangen kan medføre beskadigelser. Ved ekstern afledning af kondensvand skal afløbsslangen sikres mod at glide ned, fx hvis den hænges over en håndvask. Ellers kan slangen glide ned, og det udstrømmende kondensvand kan forårsage skader. Kondensvand er ikke drikkevand. Det er sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr. Det lokale, hvor tørretumbleren er opstillet, bør altid holdes frit for støv og fnug. Smudspartikler i den indsugede køleluft kan med tiden tilstoppe varmeveksleren. Tørretumbleren må aldrig oversprøjtes med vand. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Anvendelse af duftflakon (ekstraudstyr) Kun den originale Miele-duftflakon må anvendes. Gem originalemballagen, da duftflakonen bør opbevares i denne. Advarsel: Der kan løbe duftstof ud! Hold duftflakonen eller filteret med påmonteret duftflakon lige. Duftflakonen må ikke lægges ned eller vippes. Duftstof, der måtte være løbet ud, bør straks tørres op med en sugende klud: Fra gulvet, fra tørretumbleren, fra tørretumblerdele (fx fnugfilteret). I tilfælde af kropskontakt med duftstof, der er løbet ud: Hud vaskes grundigt med vand og sæbe. Øjne skylles i mindst 15 minutter med rent vand. Ved indtagelse skylles munden grundigt med rent vand. Søg læge i tilfælde af øjenkontakt eller indtagelse! Tøj, der kommer i kontakt med duftstof, der er løbet ud, bør straks skiftes. Tøj og/eller klude rengøres grundigt med rigeligt vand og vaskemiddel. Der er risiko for brand eller for beskadigelse af tørretumbleren, hvis følgende ikke overholdes: Fyld aldrig selv duftstof i flakonen. Anvend aldrig en defekt duftflakon. Anvend aldrig den tomme duftflakon til andre formål, og bortskaf den med husholdningsaffaldet. Vær desuden opmærksom på de informationer, der er vedlagt duftflakonen. 14

15 Tilbehør Råd om sikkerhed og advarsler Der må kun monteres tilbehør, der udtrykkeligt er godkendt af Miele. Hvis andre dele monteres, bortfalder kravene om garanti og/ eller produktansvar. Miele tørretumblere og Miele vaskemaskiner kan opstilles som vaske-/tørresøjle. Til dette formål kan der som ekstraudstyr købes et sammenbygningsbeslag. Sammenbygningsbeslaget skal passe til de pågældende modeller. Sørg for, at Miele-soklen, der kan købes som ekstraudstyr, passer til den pågældende tørretumbler. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt. 15

16 Betjening af tørretumbleren Betjeningspanel a Display med sensortaster Nærmere beskrivelse findes på næste side. b Tasten Start/Stop Starter det valgte program og afbryder et igangværende program. c Tasten Tørretrin Til alle tørretrinsprogrammer. d Tasten Tid Til valg af programtid for tidsstyrede programmer. e Tasten Forvalg Til valg af udskudt start. f Taster til ekstrafunktioner Programmerne kan udvides med forskellige ekstrafunktioner. g Programvælger Til valg af programmer. h Optisk interface Bruges af Miele Teknisk Service. i Tænd/Sluk Til tænd/sluk af tørretumbleren. Af energimæssige hensyn slukker tørretumbleren automatisk 15 minutter efter programslut/antikrøl eller 15 minutter efter at være blevet tændt, hvis der ikke foretages yderligere betjening. 16

17 Betjening af tørretumbleren Displayets funktion Hermed kan tørretumblerens elektronik tilpasses individuelle behov. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Menuen Indstillinger sidst i denne brugsanvisning. Via programvælgerindstillingen Flere programmer kan nedenstående programmer vælges Automatic Plus Finvask Imprægnering Sensortaster, OK, Hermed betjenes displayet, så snart symbolerne lyser. Sensortast Ruller nedad i listen med valgmuligheder eller reducerer værdier. Sensortast OK Bekræfter det valgte program eller en indstillet værdi eller åbner en undermenu. Sensortast Ruller opad i listen med valgmuligheder eller øger værdier. Hvis der ikke foretages betjening, eller hvis et valg ikke bekræftes med OK, slukker sensortast-symbolerne igen. Sportstøj Outdoor Kold luft Tørrekurvprogram Sensortast EcoFeedback Nærmere oplysninger findes i afsnittet EcoFeedback. Indstillinger Indstillingerne kaldes frem ved samtidig berøring af tasterne og. 17

18 Betjening af tørretumbleren Kontrollampe Perfect Dry Pefect Dry-systemet måler restfugtigheden i tøjet i tørretrinsprogrammerne og sørger således for en præcis tørring. Kontrollampen Perfect Dry blinker efter programstart og slukker, når programtiden vises.... lyser mod slutningen af programmet, når tørretrinnet er nået.... lyser ikke i følgende programmer: Finish uld, Finish silke, Kold luft, Varm luft, Tørrekurvprogram. Resttidsprognose Når programmet er startet, vises den sandsynlige programtid i timer og minutter i displayet. Tørretrinprogrammernes programtid kan variere eller "springe". Den afhænger bl.a. af tøjmængden, tøjtypen og restfugtigheden i tøjet. Den intelligente elektronik tilpasser sig herefter og bliver mere og mere præcis. Eksempler på betjening Navigation i en liste med valgmuligheder Pilene i displayet viser, at der er en liste med valgmuligheder: Automatic Plus Ved berøring af tasten rulles der nedad i listen med valgmuligheder, og ved berøring af tasten rulles der opad. Med tasten OK bekræftes. Markering af det valgte punkt Skabstørt Hvis et punkt i en liste aktiveres med OK, vises dette med et hak. Talværdier indstilles Tid 0:20 Talværdien er fremhævet med hvidt. Ved berøring af tasten reduceres talværdien, og ved berøring af tasten øges talværdien. Talværdien aktiveres med tasten OK. t En undermenu forlades En undermenu forlades ved valg af tilbage. 18

19 Første ibrugtagning Beskyttelsesfolie og mærkater fjernes Fjern beskyttelsesfolien fra døren alle mærkater (hvis der er nogen) fra forsiden og toppladen. Mærkater, der kan ses, når døren åbnes (fx typeskiltet), må ikke fjernes! Efter opstilling Tørretumbleren skal opstilles og tilsluttes korrekt inden første ibrugtagning. Hvis transporten ikke er foregået som beskrevet i afsnittet Opstilling og tilslutning, skal tørretumbleren stå stille i ca. 1 time, inden den tilsluttes. Første ibrugtagning afsluttes som beskrevet i denne brugsanvisning Se Bekræft ved berøring af tasten OK. Læs afsnittene 1. Korrekt tøjpleje og 2. Tørretumbleren fyldes. Derefter kan tørretumbleren fyldes, og et program kan vælges som beskrevet i afsnittet 3. Program vælges og startes. Første ibrugtagning er afsluttet, når et program på over 1 time er helt gennemført. Når tørretumbleren tændes, lyser Miele Willkommen kortvarigt i displayet. Displaysprog indstilles Der vises en opfordring til at indstille det ønskede displaysprog. Det er også altid muligt at ændre sprog via menuen Indstillinger. deutsch Ved berøring af tasterne og kan der rulles i listen, indtil det ønskede sprog er markeret. Pile i displayet viser, at der er flere valgmuligheder. Bekræft sproget ved berøring af tasten OK. 19

20 EcoFeedback Via tasten EcoFeedback kan man få oplysninger om tørretumblerens energiforbrug. Ved berøring af tasten EcoFeedback viser displayet to forskellige informationer: inden programstart vises en forbrugsprognose under tørringen vises strøm-forbruget. Kontrollampen for tasten EcoFeedback lyser, og der kommer en meddelelse i displayet. Begge dele går automatisk ud efter nogle sekunder, eller alternativt kan der bekræftes med OK. Desuden kan man ved programslut, inden døren åbnes, få vist følgende: energiforbruget og fnugfiltrenes og sokkelfilterets tilsmudsningsgrad (0% = let, 50% = middel, 100% = kraftig). Jo kraftigere tilsmudsningen er, desto længere bliver programtiden med deraf følgende højere energiforbrug. 2. Faktisk forbrug Berør tasten EcoFeedback. Det faktiske energiforbrug kan aflæses. Eksempel: Energi 2,0 kwh Så længe energiforbruget er for lavt til aflæsning, vises < 0,1 kwh. Forbruget ændrer sig afhængig af programforløb og restfugtighed. Når døren åbnes, eller når tørretumbleren slukkes automatisk efter programslut, stilles dataene tilbage til standardprognosen. Indstillingen Samlet forbrug Giver oplysning om forbruget i det sidst anvendte program og lægger energiforbrug over tid sammen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Indstillinger. 1. Prognose Berør tasten EcoFeedback efter valg af et program. Forbrugsprognosen vises i nogle sekunder ved hjælp af bjælker. Energi Jo flere bjælker der vises, jo mere energi bliver der brugt. Forbrugsprognosen ændrer sig afhængig af programmet og de valgte ekstrafunktioner. 20

21 1. Korrekt tøjpleje Vær allerede ved vask af tøjet opmærksom på følgende: Vask tekstiler med kraftige tilsmudsninger særligt grundigt: Anvend tilstrækkeligt vaskemiddel, og vælg en høj temperatur. I tvivlstilfælde bør tekstilerne vaskes flere gange. Tør ikke drivvådt tøj i tørretumbleren. Lad tøjet centrifugere ved højeste centrifugeringshastighed i vaskemaskinen. Jo højere centrifugeringshastigheden er, jo mere energi og tid kan der spares ved tørringen. Vask nye, kulørte tekstiler separat før første tørring, og tør dem ikke sammen med lyst tøj, da de kan smitte af (også på plastdele i tørretumbleren). De kan endvidere fnugge på det øvrige tøj. Stivede tekstiler kan ligeledes tørres i tørretumbler. For at opnå den optimale appretureffekt skal der imidlertid doseres dobbelt mængde stivelse. Tøjet forberedes til tørring Fjern alle fremmedlegemer fra tøjet (fx vaskebolde og lightere)! De kan smelte eller eksplodere og dermed beskadige tørretumbleren og tøjet. Se venligst afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. Ellers kan der være risiko for brand pga. forkert anvendelse og betjening! Sorter tøjet efter tråd- og stoftype, størrelse, behandlingssymboler og ønsket tørringsgrad. Kontroller, at alle sømme og syninger er i orden, så evt. fyld ikke kan falde ud. Brandfare! Løsn tøjet. Luk bælter, og bind forklædebånd og lign. Luk dyne- og pudebetræk, så der ikke kan komme små stykker tøj ind i dem.... hægter etc. Sy bh-bøjler, der har løsnet sig, fast, eller fjern dem. Åbn jakker og lange lynlåse, så tøjet gennemtørres ensartet. Strygefrit tøj krøller mere, jo større mængde tøj der tørres. Dette gælder især meget sarte tekstiler (fx skjorter og bluser). Reducer eventuelt tøjmængden. 21

22 1. Korrekt tøjpleje Behandlingssymboler Tørring Normal/højere temperatur Reduceret temperatur: Vælg Skåne Plus (til sarte tekstiler) Tåler ikke tørring i tørretumbler Strygning og rulning Meget høj temperatur Høj temperatur Lav temperatur Tåler ikke strygning/rulning Tøjpleje ved brug af tørretumbleren Læs venligst afsnittet Programoversigt. Heraf fremgår alle programmer og fyldningsmængder. Vær opmærksom på tromlens maksimale kapacitet for det pågældende program. Herved bruges der mindst mulig energi set i forhold til den samlede tøjmængde. Ved halv fyldning kan ekstrafunktionen Mængdeautomatik vælges. Vælg et tørretrin efter behov, fx Skabstørt Plus, hvis tøjet skal lægges sammen og på plads efter tørringen.... Rulletørt, hvis tøjet skal behandles, fx rulles, efter tørring. De inderste materialer i dunfyldte tekstiler kan, alt efter kvalitet, have tendens til at krybe. Dunfyldte materialer bør derfor kun tørres på programmet Udglatning, skånsom. Lærredstøj må kun tørres i tørretumbler, hvis det fremgår af behandlingssymbolet i tøjet. Lærred kan blive "hårdt". Disse tekstiler bør kun tørres på programmet Udglatning, skånsom. Uld og uldblandinger har tendens til at filtre og krybe. Disse bør derfor udelukkende tørres på programmet Finish uld. T-shirts, undertøj etc. kryber ofte, første gang de vaskes. For at undgå at de kryder yderligere, bør de derfor ikke tørres ved for høje temperaturer. Køb evt. T-shirts etc. et eller to numre for store. Reducer tøjmængden, og vælg Skåne Plus til tekstiler, der er særligt temperaturfølsomme og har tendens til at krølle. 22

23 2. Tørretumbleren fyldes Læs først afsnittet 1. Korrekt tøjpleje. Tryk på for at tænde tørretumbleren. Sørg for, at der ikke kommer tøj i klemme, når døren lukkes. Der kan opstå skader på tøjet! Tørretumbleren kan også tændes, efter at der er lagt tøj i; der vil da ikke komme lys i tromlen (energibesparende). Døren åbnes Ved tørring uden duftflakon: Lasken på skyderen skal være skubbet helt nedad (pil). Døren lukkes Tag fat i dørgrebet, og åbn døren. Læg tøjet i tørretumbleren. Det skal løsnes godt, inden det lægges i. Overfyld aldrig tromlen. Overfyldning giver kraftigt slid på tøjet, forringer tørreresultatet og bevirker som regel, at tøjet bliver mere krøllet. Luk døren med et let tryk. 23

24 3. Program vælges og startes Et program vælges Flere programmer Der kan vælges flere programmer i displayet. Drej programvælgeren. Afhængig af programvælgerens position lyser forskellige programmer og indstillingsmuligheder i displayet. Ved valg af et program lyser den maksimale fyldningsmængde i nogle sekunder i displayet (vægten på tørt tøj). Man kan bekræfte med OK eller vente, indtil forudindstillingerne for tørretrin eller programtid automatisk lyser. I tvivlstilfælde tages for meget tøj ud! Automatic Plus Berør tasten eller for at rulle i listen med valgmuligheder, indtil det ønskede program lyser. Bekræft ved berøring af tasten OK. 24

25 3. Program vælges og startes Tørretrinsprogrammer Bomuld, Strygelet, Finvask, Denim, Skjorter, Ekspres, Udglatning, skånsom, Dampudglatning (Damp), Automatic Plus, Sportstøj, Outdoor Efter valg af et af disse programmer kan tørretrinnet ændres. Tryk på tasten Tørretrin. Det aktuelt valgte tørretrin vises med. Skabstørt Berør tasten eller for at rulle i listen med valgmuligheder, indtil det ønskede tørretrin er markeret. Bekræft ved berøring af tasten OK. I programmerne Bomuld og Ekspres kan alle tørretrin vælges. I de øvrige programmer kan kun nogle af tørretrinnene vælges. Andre og tidsstyrede programmer Bomuld, Finish uld, Finish silke, Imprægnering Programtiden fastlægges automatisk af tørretumbleren og kan ikke ændres. Kold luft, Varm luft, Tørrekurvprogram Tiden kan vælges i 10-minutters-trin. Kold luft: 20 min. - 1:00 t. Varm luft: 20 min. - 2:00 t. Tørrekurvprogram: 40 min. - 2:30 t. Tryk på tasten Tid. Tid 0:20 Tiden øges med tasten og reduceres med tasten. Bekræft ved berøring af tasten OK. t Advarsel: Ved valg af programmet Dampudglatning (Damp) skal beholderen til kondensvand være fyldt som beskrevet i denne brugsanvisning (afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). 25

26 3. Program vælges og startes Ekstrafunktioner eller Forvalg vælges (eventuelt) Ekstrafunktioner I displayet lyser Tørring og programtiden. I tørretrinsprogrammerne lyser senere det p.t. aktuelle tørretrin i stedet for Tørring. Kontrollampen Perfect Dry blinker/lyser kun i tørretrinsprogrammerne (se også afsnittet Betjening af tørretumbleren). Kort før programslut lyser Afkøling i displayet. Tøjet afkøles nu, men programmet er endnu ikke slut! Tryk på en tast. Den valgte tast lyser. En ekstrafunktion kan først vælges, når visningen af fyldning er slukket. Ikke alle ekstrafunktioner kan kombineres eller vælges til eller fra: Se afsnittet Tilvalg. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Tilvalg. Forvalg Tryk på tasten Forvalg for at vælge Forvalg. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Forvalg. Et program startes Tryk på den blinkende tast Start/ Stop. Tasten Start/Stop lyser. 26

27 4. Tøjet tages ud efter programslut Programslut/Antikrøl Programslut: Antikrøl/Slut (hvis der er valgt Antikrøl) eller Slut lyser. Tasten Start/Stop lyser ikke længere. 10 minutter efter programslut begynder tasten Start/Stop at blinke langsomt, og displayet bliver mørkt: Energibesparelse. Tørretumbleren slukker automatisk 15 minutter efter afslutning af Antikrøl (15 minutter efter afslutning af programmer uden Antikrøl). Tøjet tages ud Åbn aldrig døren før afslutning af tørreprogrammet. Tag fat i dørgrebet, og åbn døren. Lyset i tromlen tænder, når døren åbnes, mens tørretumbleren er tændt. Det slukker automatisk efter nogle minutter (energibesparende). Tryk på tasten for at slukke tørretumbleren, hvis den stadig er tændt. Der lyder et signal. Fjern fnuggene fra de to fnugfiltre i døråbningen, se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Fnugfiltre. Luk døren med et let tryk. Tøm beholderen til kondensvand. Kondensvandet kan anvendes til programmet Dampudglatning (Damp). Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Beholderen til kondensvand forberedes til dampudglatning. Tag tøjet ud. Sørg for, at tromlen tømmes helt! Eventuelle glemte tøjstykker kan blive beskadiget af for megen varme, hvis de tørres med næste gang. 27

28 Tilvalg Mængdeautomatik Hvis tørretumbleren kun fyldes halvt så meget som vist i displayet og angivet under maks. fyldning i afsnittet Programoversigt, kan tørreprocessen afkortes og optimeres ved tryk på denne tast. En ekstrafunktion til- eller frakobles ved tryk på den pågældende tast. Ikke alle ekstrafunktioner kan kombineres eller vælges til eller fra. Den valgte tast lyser. Skåne Plus Sarte tekstiler (med behandlingssymbolet - fx af akryl) tørres med lavere temperatur og længere programtid. Antikrøl Efter programslut drejer tromlen rundt i en speciel rytme i 2 timer, afhængig af det valgte program. Ved hjælp af denne antikrøl-rytme reduceres krølning af tøjet, hvis det ikke tages ud straks efter programslut. Summer Tørretumbleren afgiver et akustisk signal, når programmet er slut (fire enkelttoner i intervaller i maks. 1 time). Den vedvarende advarselstone ved fejlmelding er uafhængig af denne indstilling. Opfriskning Brug funktionen Opfriskning til at fjerne eller reducere lugt i rent (tørt eller fugtigt) tøj. Tørreluften opvarmes i en tidsbegrænset periode. Tekstilerne gennemluftes derefter på tørretrinnet Skabstørt uden yderligere varmetilførsel; dette kan ikke ændres. Opfriskningseffekten forstærkes, hvis tekstilerne er fugtige, hvis der anvendes duftflakon, og hvis der fyldes mindre i tørretumbleren. På syntetiske stoffer er lugtreduceringen dog mindre. 28

29 Tilvalg Følgende ekstrafunktioner kan vælges i de enkelte programmer Skåne Plus 1 Opfriskning 1 Mængdeautomatik 1 Antikrøl Summer Bomuld X X Bomuld X X X X X Strygelet X X X X X Finish uld X Finish silke X X Udglatning, skånsom O X X Skjorter X X X X Ekspres X X Denim X X X X Dampudglatning (Damp) X X Varm luft X X X Automatic Plus O X X Finvask O X X Imprægnering X X Sportstøj O X X Outdoor O X X Kold luft X X Tørrekurvprogram X 1 = disse ekstrafunktioner kan ikke kombineres med hinanden X = kan vælges O = kan ikke ændres/altid aktiv = kan ikke vælges 29

30 Forvalg Forvalg vælges Med Forvalg kan programstarten udskydes i op til 24 timer. Tryk på tasten Forvalg, når programmet er valgt. I displayet lyser: Start om 00 : 00 Med tasten øges tiden med 1 time op til 24 timer, med tasten reduceres den. Bekræft ved berøring af tasten OK. Markøren springer fra timer til minutter. Indstil minutterne på samme måde; indstillingen foretages i trin a 15 minutter. Bekræft ved berøring af tasten OK. Forvalg ændres (eventuelt) Tryk på tasten Forvalg. Vælg Ændring af tid, og indstil en ny tid. Forvalg slettes (eventuelt) Tryk på tasten Forvalg. Vælg Sletning af tid, og bekræft med OK. t Forvalg startes Tryk på Start/Stop. I displayet vises, hvor mange timer og minutter det varer, inden programmet automatisk starter. Tromlen drejer kortvarigt rundt 1 gang i timen (for at reducere krølning). Igangværende forvalgstid ændres Tryk på tasten Forvalg. Der kan vælges omgående start eller ændring af forvalgstiden. Dette gøres ved at berøre tasten eller. Bekræft ved berøring af tasten OK. Tøj efterfyldes/tages ud Døren kan åbnes, hvorefter der kan lægges mere tøj i eller tages tøj ud af tørretumbleren. Tryk på Start/Stop, så forvalgstiden kører videre. Afbrydelse Tryk på Start/Stop. Afbryd Forvalg lyser. Bekræft ved berøring af tasten OK. 30

31 Bomuld ** Tekstiltype Bemærk Bomuld Programoversigt Maks. 8,0 kg* Normalt vådt bomuldstøj som beskrevet under Bomuld Skabstørt. Der tørres kun Skabstørt. Programmet Bomuld er mht. energiforbrug det mest effektive til tørring af normalt vådt bomuldstøj. Ekstra tørt, Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt Tekstiltype Bemærk Maks. 8,0 kg* Tekstiler, der består af et eller flere lag bomuld: T-shirts, undertøj, babytøj, arbejdstøj, jakker, tæpper, forklæder, kitler, frottéhåndklæder/-badehåndklæder/-badekåber, sengelinned. Vælg Ekstra tørt til forskelligartede, tykke tekstiler, der består af flere lag. T-shirts, sweatshirts, undertøj, babytøj etc. må ikke tørres på programmet Ekstra tørt. Der er risiko for, at tøjet kryber. Strygetørt, Strygetørt, Rulletørt Tekstiltype Bemærk Strygelet Tekstiler af bomuld eller lærred, der skal efterbehandles: Duge, sengelinned, stivede tekstiler. Rulletøj rulles sammen, indtil det skal rulles, så det forbliver fugtigt. Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt, Strygetørt, Strygetørt Tekstiltype * Vægt på tørt tøj Maks. 4,0 kg* Strygelette tekstiler af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer: Arbejdstøj, kitler, pullovere, kjoler, bukser, duge, strømper. ** Oplysning til testinstitutter: Testprogram iht. forordning 392/2012/EU vedr. energimærkning if. normen EN (uden ekstrafunktioner) 31

32 Programoversigt Finish uld Tekstiltype Bemærk Finish silke Tekstiltype Bemærk Udglatning, skånsom Skabstørt, Strygetørt Maks. 2,0 kg* Tekstiler af uld og uldblandinger: Pullovere, strikjakker, strømper. Tekstiler af uld "løsnes" hurtigt, men bliver ikke færdigtørret. Tag tekstilerne ud straks efter programslut. Tekstiler af tørreegnet silke: Bluser, skjorter. Maks. 1,0 kg* Program til reducering af krølfolder, men tøjet tørres ikke færdigt. Tag tekstilerne ud straks efter programslut. Tekstiltype Bomuld eller lærred. Bemærk Skjorter Maks. 1,0 kg* Strygelette tekstiler af bomuld, blandingsstoffer eller syntetiske stoffer, fx bomuldsbukser, anorakker, skjorter. Velegnet til tørt og fugtigt tøj/tekstil. Vælg Strygetørt, hvis tøjet skal stryges. Program til reducering af krølfolder efter forudgående centrifugering i vaskemaskine. Tag tekstilerne ud straks efter programslut. Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt, Strygetørt, Strygetørt Tekstiltype * Vægt på tørt tøj Skjorter, skjortebluser Maks. 2,0 kg* 32

33 Ekspres Programoversigt Maks. 4,0 kg* Ekstra tørt, Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt, Strygetørt, Strygetørt, Rulletørt Tekstiltype Bemærk Denim Ikke-sarte tekstiler til programmet Bomuld. Kortere programtid. Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt, Strygetørt, Strygetørt Tekstiltype Al denim: Bukser, jakker, nederdele, skjorter. Dampudglatning (Damp) Skabstørt, Strygetørt Tekstiltype Bomuld eller lærred. Bemærk * Vægt på tørt tøj Maks. 3,0 kg* Maks. 1,0 kg* Strygelette tekstiler af bomuld, blandingsstoffer eller syntetiske stoffer, fx bomuldsbukser, anorakker, skjorter. Til alle tøjtyper, der skal fugtes inden strygning. har krølfolder og skal glattes. Vælg Strygetørt, hvis tøjet skal stryges. Ved brug af dette program kommer vandet fra beholderen til kondensvand. Vandet sprøjtes ind i tromlen via en sprøjtedyse i døråbningen. Derfor skal beholderen til kondensvand være fyldt mindst til min -markeringen. Lydniveauet stiger lidt, da en kondensvandspumpe går i gang. 33

34 Programoversigt Varm luft Maks. 8,0 kg* Tekstiltype Eftertørring af tekstiler, der består af flere lag, som tørres uensartet: Jakker, puder, soveposer og andre meget store tekstiler. Bemærk Automatic Plus Tørring af enkelte stykker tøj: Badehåndklæder, badetøj og karklude. Man bør ikke vælge den længste tørretid fra starten, men prøve sig frem for at finde den bedste tid. Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt, Strygetørt, Strygetørt Tekstiltype Finvask Blandet tøj til programmerne Bomuld og Strygelet. Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt, Strygetørt, Strygetørt Tekstiltype Bemærk * Vægt på tørt tøj Maks. 5,0 kg* Maks. 2,5 kg* Sart tøj med behandlingssymbolet af syntetiske stoffer, blandingsstoffer, kunstsilke eller strygefri bomuld, fx skjorter, skjortebluser, dameundertøj og tøj med applikationer. Tørring med minimal krølning: Fyld mindre tøj i tørretumbleren. 34

35 Imprægnering Skabstørt Tekstiltype Bemærk Sportstøj Programoversigt Maks. 2,5 kg* Til tørring af tørreegnede tekstiler, fx mikrofiber-, ski- og udendørsbeklædning, fin tyk bomuld (poplin), duge. Dette program indeholder en ekstra fikseringsfase til imprægneringen. Imprægnerede tekstiler må kun behandles med imprægneringsmiddel med påskriften "egnet til membrantekstiler". Disse midler er baseret på fluorkemiske forbindelser. Tør aldrig tekstiler, der er imprægneret med paraffinholdige midler! Risiko for brand! Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt, Strygetørt, Strygetørt Tekstiltype * Vægt på tørt tøj Maks. 3,0 kg* Sports- og fitnessbeklædning af materiale, der tåler tørring i tørretumbler. 35

36 Programoversigt Outdoor Skabstørt, Strygetørt Tekstiltype Kold luft Tekstiltype Tørrekurvprogram * Bemærk Maks. 2,5 kg* Udendørsbeklædning af materiale, der tåler tørring i tørretumbler Tekstiler, der kun skal luftes. Maks. 8,0 kg* Maks. kurvefyldning: 3,5 kg Dette program må kun vælges ved brug af Miele tørrekurv (ekstra tilbehør). Anvend dette program til tørring eller gennemluftning af tøj, der er egnet til tørring i tørretumbler, men som ikke kan tåle mekanisk belastning. Følg venligst brugsanvisningen til tørrekurven! Tekstiler/ genstande Se brugsanvisningen til tørrekurven. * Vægt på tørt tøj 36

37 Programforløb ændres Det er ikke længere muligt at vælge et andet program (sikring mod ændring ved en fejltagelse). Hvis programvælgeren flyttes, lyser Omvalg ikke muligt i displayet, indtil den igen stilles på det oprindeligt valgte program. For at kunne vælge et andet program skal det igangværende program stoppes. Et program stoppes, og et andet program vælges Tryk på Start/Stop. Stop program lyser i displayet. Bekræft ved berøring af tasten OK. Afkøling lyser i displayet, hvis en vis tørretid og tørretemperatur er nået. Vent, indtil Slut lyser, eller tryk igen på tasten Start/Stop, indtil Slut lyser. Tryk på for at slukke tørretumbleren. Tryk på for at tænde tørretumbleren. Et nyt program kan nu vælges og startes. Tøj efterfyldes eller tages ud Tryk på Start/Stop. Stop program lyser i displayet. Bekræft ved berøring af tasten OK. Afkøling lyser i displayet, hvis en vis tørretid og tørretemperatur er nået. Vent, indtil Slut lyser, eller tryk igen på tasten Start/Stop, indtil Slut lyser. Risiko for forbrænding! Undgå at berøre tromlebagvæggen, når der lægges mere tøj i, og når tøjet tages ud! Der kan være meget høje temperaturer i tromleområdet. Der kan nu lægges mere tøj i, eller noget af tøjet kan tages ud. Luk døren. Programmet fortsættes: (vælg evt. først et andet tørretrin) Tryk på Start/Stop. Programvarighed Ændringer i programforløbet kan medføre tidsspring i displayet. 37

38 Rengøring og vedligeholdelse Beholderen til kondensvand tømmes Det kondensvand, der dannes under tørringen, opsamles i beholderen til kondensvand. Tøm beholderen til kondensvand efter hver tørring! Når beholderen til kondensvand er fuld, lyser Tøm beholder. Tøm beholder slukkes: Åbn og luk døren, mens tørretumbleren er tændt. Undgå risiko for at beskadige døren og gribepanelet, når beholderen til kondensvand trækkes ud: Luk altid døren helt. Tøm beholderen til kondensvand. Skub beholderen til kondensvand ind i tørretumbleren igen. Kondensvand må ikke drikkes! Det kan være sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr. Beholderen til kondensvand kan anvendes til programmet Dampudglatning (Damp). I så fald skal beholderen være fyldt, se næste side. Træk beholderen til kondensvand ud. Beholderen til kondensvand skal bæres vandret, så der ikke løber vand ud. Tag fat i gribepanelet og i den anden ende af beholderen. 38

39 Beholderen til kondensvand forberedes til dampudglatning I programmet Dampudglatning (Damp) ledes det opsamlede kondensvand fra beholderen til kondensvand og ind i tromlen. Det er derfor nødvendigt, at beholderen mindst er fyldt med vand til min - markeringen. Rengøring og vedligeholdelse 1 Udtømningsstuds, 2 Gummipakning Lad vandet løbe gennem ringene i udtømningsstudsen 1. Fyld kun rent vand på! Der må ikke blandes duftstoffer, vaskemiddel eller andre substanser i. min -markeringen er anbragt forrest i venstre side. Anvend det kondensvand, der opstår under tørringen. Hvis beholderen til kondensvand er tom Der kan fyldes gængs kondensvand (til strygning) i beholderen til kondensvand. Brug kun i nødstilfælde ledningsvand. Ved hyppig anvendelse heraf kan sprøjtedysen til dampudglatning (i døråbningen) tilkalkes. Gummipakningen kontrolleres af og til Hvis der ofte er blevet fyldt ledningsvand på, kan der have aflejret sig hvide kalkpletter på gummipakningen 2. Gnid forsigtigt kalkrester af gummipakningen 2 med en fugtig klud. Skub derefter kondensvandbeholderen helt ind. 39

40 Rengøring og vedligeholdelse Fnugfiltre Tørretumbleren har 2 fnugfiltre i døråbningen: Det øverste og det nederste fnugfilter opfanger de fnug, der løsner sig fra tøjet under tørringen. Synlige fnug fjernes Fjern fnuggene efter hvert tørreprogram. Fnuggene kan fjernes med en støvsuger. Åbn døren. Fjern fnuggene (se pile)... Duftflakonen (hvis anvendt) skal tages ud først. Se afsnittet Duftflakon. Træk det øverste fnugfilter ud fremefter.... fra fnugfiltrenes flader.... fra den hullede tøjafviser. Skub det øverste fnugfilter ind, så det går helt i hak. Luk døren. Ved særlig kraftig tilstoppelse: Se næste side. 40

41 Rengøring og vedligeholdelse Fnugfiltre og luftføringsområde rengøres grundigt Træk fnugfilteret ud fremefter (ved at tage fat i grebet). Rengør filtrene grundigt, hvis tørretiden er blevet længere, eller hvis fnugfiltrenes flader er synligt tilklistrede/tilstoppede. Hvis der anvendes duftflakon, skal denne tages ud! Træk det øverste fnugfilter ud fremefter. Fjern synlige fnug fra det øverste luftføringsområde (åbninger) med støvsugeren ved brug af langt mundstykke. Drej det gule greb på det nederste fnugfilter i pilens retning (til det går helt i hak). Fnugfiltre rengøres med vand Skyl filterfladerne under rindende varmt vand. Ryst vandet godt af fnugfiltrene, og tør dem forsigtigt af. Våde fnugfiltre kan medføre funktionsforstyrrelser under tørringen! Skub det nederste fnugfilter helt ind, og fastlås det gule greb. Skub det øverste fnugfilter helt ind. Luk døren. 41

42 Rengøring og vedligeholdelse Sokkelfilter Rengør kun sokkelfilteret, når Rens luftveje lyser. Rens luftveje slettes: Sluk og tænd tørretumbleren / bekræft med OK. Udtagning Åbn ved at trykke på den runde, forsænkede flade på klappen til varmeveksleren. Klappen springer op. Tag fat i grebet, og træk sokkelfilteret ud. 42 Træk grebet ud af sokkelfilteret. Vask sokkelfilteret grundigt under rindende vand. Pres vandet godt ud af sokkelfilteret. I tørretumbleren kører den højre styrestift ud. Denne sørger for, at klappen til varmeveksleren kun kan lukkes, når sokkelfilteret er sat rigtigt i. Rengøring Sokkelfilteret må ikke være drivvådt, når det sættes i igen. Der kan opstå funktionsfejl! Fjern eventuelle fnug fra grebet med en fugtig klud.

43 Rengøring og vedligeholdelse Klap til sokkelfilter Varmeveksleren efterses Risiko for at komme til skade! Berør aldrig køleribberne med hænderne. Man kan skære sig. Se efter, om der har samlet sig fnug. I tilfælde af synlig tilsmudsning: Fjern eventuelle fnug med en fugtig klud. Sørg for, at tætningsgummiet ikke beskadiges! Kontroller, om køleribberne er snavsede af fnug (efterfølgende). Rengør med støvsuger og afstøvningsbørste. Før afstøvningsbørsten let hen over varmevekslerens køleribber uden at trykke. Sørg for, at køleribberne ikke bøjes eller beskadiges! Sug forsigtigt synlige tilsmudsninger af. 43

44 Rengøring og vedligeholdelse Genmontering Tørretumbleren må kun anvendes, når sokkelfilteret er sat i, og klappen til varmeveksleren er lukket. Kun når klappen er lukket, er det sikret, at kondenssystemet er tæt, og at tørretumbleren kan fungere korrekt. Sæt sokkelfilteret på grebet. Sørg for, at det vender rigtigt. Sæt sokkelfilteret præcist på plads foran varmeveksleren: 44 Sæt grebet på de to styrestifter med sokkelfilteret forrest. Sørg for, at det vender rigtigt. Miele-teksten på grebet må ikke vende på hovedet! Skub sokkelfilteret helt ind. Når sokkelfilteret skubbes ind, skubbes også den højre styreskinne ind. Luk klappen til varmeveksleren.

45 Rengøring og vedligeholdelse Tørretumbler Afbryd tørretumbleren fra elnettet. Anvend aldrig rengøringsmidler med opløsningsmiddel, skurepulver eller glas- eller universalrengøringsmidler. Disse kan beskadige plastoverflader og andre dele. Rengør kun tørretumbleren med en let fugtig, blød klud med et mildt rengøringsmiddel. Rengør tætningslisten på indersiden af døren hele vejen rundt med en fugtig klud. Tør alt af med en blød klud. Tromlen og øvrige dele af stål kan om ønsket rengøres med et rengøringsmiddel beregnet til rustfrit stål. 45

46 Duftflakon Duftflakonen (ekstraudstyr) kan anvendes til at give tøjet en særlig duft. Læs først afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler - Anvendelse af duftflakon (ekstraudstyr). Duftflakon sættes i Duftflakonen må kun holdes som vist på illustrationen. Ikke på skrå og ikke med bunden i vejret. Ellers løber der duftstof ud. Åbn skyderen med lasken, indtil lasken befinder sig øverst til højre. Hold godt fast om duftflakonen - så den ikke åbnes ved en fejltagelse! Træk beskyttelsesforseglingen af. Åbn døren til tørretumbleren. Stik duftflakonen ind i åbningen, indtil den ikke kan komme længere. Duftflakonen stikkes ind i det øverste fnugfilter. Der er en åbning hertil i højre side ved siden af gribehullet. Hvis der ikke anvendes duftflakon: Skyderen skal altid være lukket (skub den helt ned vha. lasken)! 46

47 Duftflakon Markeringerne og skal være over for hinanden. Der kan mærkes en lille modstand og høres en svag "klik"-lyd. Markeringen skal være i position : Dette er den position, hvor der kan mærkes en hakmodstand. Inden tørring Der kan vælges duftintensitet. Drej den yderste ring lidt mod højre. Drej den yderste ring mod højre: Jo mere duftflakonen åbnes, desto kraftigere er duftintensiteten. 47

48 Duftflakon Tilfredsstillende duftoverførsel sker kun, hvis tøjet er fugtigt og tørres i længere tid med tilstrækkelig varmeoverførsel. Duften kan da også fornemmes i rummet, hvor tørretumbleren står. Ingen duftoverførsel i programmet Kold luft. Duftflakon udskiftes Hvis duftintensiteten ikke længere er tilstrækkelig: Efter tørring Undgå, at der unødigt trænger duftstof ud: Drej den yderste ring mod venstre, indtil markeringerne a og b befinder sig over for hinanden. Drej den yderste ring mod venstre, indtil markeringen b er i position _. Der mærkes en lille hakmodstand. Hvis der af og til skal tørres uden duft, skal duftflakonen tages ud og opbevares midlertidigt i originalemballagen (se nedenfor). Udskift duftflakonen. Duftflakoner kan købes hos Miele-forhandlere, ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf eller via 48

49 Fnugfiltre rengøres Duftflakon Manglende rengøring af fnugfiltrene og sokkelfilteret reducerer duftintensiteten! Duftflakonen skal tages ud, når fnugfilteret skal rengøres. Læg aldrig duftflakonen ned - ellers løber der duftstof ud! Duftflakonen bør kun opbevares i originalemballagen For at der ikke skal løbe duftstof ud: Opbevar kun duftflakonen i originalemballagen som vist på illustrationen! Rengør fnugfiltrene og sokkelfilteret: Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Når duftflakonen skal opbevares midlertidigt, fx ved rengøring af fnugfilteret: Stil ikke pakken på højkant eller på hovedet, da der ellers løber duftstof ud. Sørg for kølig og tør opbevaring. Undgå direkte sollys. Ved køb af ny duftflakon: Træk først beskyttelsesforseglingen af lige inden brug. 49

50 Småfejl udbedres Hvad nu hvis... De fleste fejl og funktionsforstyrrelser, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre uden at bruge tid og penge på et servicebesøg. Nedenstående oversigt kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes, og fejlen skal udbedres. Men husk: Reparationer på de elektriske dele må kun foretages af autoriserede fagfolk. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Nogle meddelelser i displayet fylder flere linjer. Hele teksten kan læses ved berøring af tasterne eller. Displaymeddelelser Fejl Når tørretumbleren er tændt, lyser Kontroller tromle Se lyser efter en programafbrydelse Miele T. Service Fejl F lyser efter en programafbrydelse Årsag og udbedring Pinkoden er aktiveret. Se afsnittet Indstillinger - Pinkode. Dette er ingen fejl. Programafbrydelse kan forekomme i nogle programmer, når der er for lidt eller intet tøj i tørretumbleren, eller hvis tøjet allerede er tørt. Åbn og luk døren, hvorefter der kan tørres videre. Tør enkelte tøjstykker på programmet Varm luft. Det er ikke umiddelbart muligt at fastslå årsagen. Sluk tørretumbleren, og tænd den igen. Start et program. Hvis programmet afbrydes igen, og der igen vises en fejlmelding, er der tale om en fejl. Kontakt venligst Miele Teknisk Service. 50

51 Småfejl udbedres Fejl Rens luftveje lyser ved programslut Rens luftveje Se lyser efter en programafbrydelse Tøm beholder Se lyser efter en programafbrydelse Fyld kondens- beholderen Åbn og luk døren Komfortafkøling Årsag og udbedring Der er kraftig fnugdannelse. Rengør fnugfiltrene. Rengør sokkelfilteret. Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Meddelelse slukkes: Bekræft med OK Der er kraftig fnugdannelse. Rengør fnugfiltrene. Rengør sokkelfilteret. Rengør luftvejene: Luftføringsområdet under sokkelfilteret Varmeveksleren. Meddelelse slukkes: Tørretumbleren slukkes/tændes. Beholderen til kondensvand er fuld, eller der er knæk på afløbsslangen. Tøm kondensvandet ud. Kontroller afløbsslangen. Meddelelse slukkes: Åbn og luk døren, mens tørretumbleren er tændt, eller sluk og tænd tørretumbleren Dette er en påmindelse: Ved brug af programmet Dampudglatning (Damp) hentes vandet fra beholderen til kondensvand. Beholderen til kondensvand skal mindst være fyldt med vand til min -markeringen. Bekræft med OK. Efter valg af programmet Dampudglatning (Damp) gøres der opmærksom på, at der skal fyldes tøj i tørretumbleren. Læg tøj i tørretumbleren. Programmet er slut, men tøjet afkøles stadig. Man kan tage tøjet ud og brede det ud eller lade det blive i tørretumbleren for yderligere afkøling. 51

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8867 WP da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 575 340 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 530 640 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 628 330 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8302. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8302. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8302 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 872 690 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DET BEDSTE FRA MIELE DESIGNET TIL PERFEKTION

DET BEDSTE FRA MIELE DESIGNET TIL PERFEKTION DET BEDSTE FRA MIELE DESIGNET TIL PERFEKTION MIELE SÆTTER NYE STANDARDER Miele tager tøjvask og -pleje til et nyt niveau. Den nye W1-vaskemaskine og T1-tørretumbler kombinerer kvalitetsfeatures, der indtil

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5872 Edition 111. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5872 Edition 111. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5872 Edition 111 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 495 210 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M Kæare Kunde, Vi håber at i får bedste udførelse fra denne produkt som er bygget i en moderne faciliteter med total kvalitet. Til at få bedste udførelse fra denne

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

TØRRETUMBLER HN 8919. Brugervejledning

TØRRETUMBLER HN 8919. Brugervejledning TØRRETUMBLER HN 8919 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt før tumbleren tages i brug. Brugervejledningen indeholder vigtige informationer om tumblerens funktioner og brug samt løsning

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER

PROFESSIONEL TØRRETUMBLER PROFESSIONEL TØRRETUMBLER 6,5kg VERSION MED EN VARMEPUMPE MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 1010161da Udstedelses dato: Marts 2012 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Vaskemaskiner og Tørretumblere

Vaskemaskiner og Tørretumblere Vaskemaskiner og Tørretumblere 2 Vasker rent på alle fronter. LG kombinerer ny teknologi med brugervenlighed og tilbyder markedets største udvalg af frontbetjente vaskemaskiner, fra kompakte maskiner med

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS75S Brugsanvisning Emhætte WS75S 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det fri...

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine W 3122. da-dk

Brugsanvisning Vaskemaskine W 3122. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 3122 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 615 950 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere