Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Varmepumpetumbler"

Transkript

1 Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter tørretumbleren mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Energispareråd Unødigt forlænget tørretid og forøget energiforbrug kan undgås på følgende måder: Lad tøjet centrifugere ved højeste centrifugeringshastighed i vaskemaskinen. Hvis tøjet fx centrifugeres ved 1600 omdr./min. i stedet for 1000 omdr./min., spares ca. 20% energi og tid. Udnyt altid hele tromlens kapacitet i det pågældende program. Herved bruges der mindst mulig energi set i forhold til den samlede tøjmængde. Sørg for, at rumtemperaturen ikke er for høj. Hvis der er andre varmeafgivende produkter i rummet, skal der sørges for tilstrækkelig udluftning, eller sluk evt. de pågældende produkter. Rens fnugfiltrene i døråbningen efter hver tørring. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det fjernes. 2

3 Indhold Miljøbeskyttelse... 2 Råd om sikkerhed og advarsler... 6 Betjening af tørretumbleren Betjeningspanel Displayets funktion Første ibrugtagning EcoFeedback Korrekt tøjpleje Vær allerede ved vask af tøjet opmærksom på følgende: Tøjet forberedes til tørring Behandlingssymboler Tøjpleje ved brug af tørretumbleren Tørretumbleren fyldes Program vælges og startes Et program vælges Ekstrafunktioner eller Forvalg vælges (eventuelt) Et program startes Tøjet tages ud efter programslut Programslut/Antikrøl Tøjet tages ud Tilvalg Skåne Plus Opfriskning Mængdeautomatik Antikrøl Summer Forvalg Programoversigt Programforløb ændres Rengøring og vedligeholdelse Beholderen til kondensvand tømmes Beholderen til kondensvand forberedes til dampudglatning Fnugfiltre

4 Indhold Synlige fnug fjernes Fnugfiltre og luftføringsområde rengøres grundigt Sokkelfilter Udtagning Rengøring Klap til sokkelfilter Varmeveksleren efterses Genmontering Duftflakon Duftflakon sættes i Duftflakon udskiftes Småfejl udbedres Hvad nu hvis Displaymeddelelser Utilfredsstillende tørreresultat Andre problemer Gitter nederst til højre Fnugfilter i beholderen til kondensvand Sprøjtedyse til dampudglatning Service / garanti Typeskilt Opstilling og tilslutning Front Bagside Tørretumbleren transporteres Opstilling Tørretumbleren justeres Ventilation Før en senere transport Yderligere opstillingsbetingelser Kondensvandet afledes eksternt Særlige tilslutningsforhold, der kræver en tilbageløbsventil Afløbsslangen placeres Eksempler Eltilslutning Forbrugsdata Tekniske data

5 Indhold Menuen Indstillinger En menu kaldes frem Sprog Tørretrin Forlænget afkøl.tid Visning Rens luftveje Summerlydstyrke Tastelyd Ledningsevne Samlet forbrug Pinkode Displayets lysstyrke Displayvisninger slukket Frakobling af tørretumbleren Memory Antikrøl

6 Råd om sikkerhed og advarsler Læs venligst brugsanvisningen grundigt. Denne tørretumbler overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på personer og ting. Læs venligst brugsanvisningen, inden tørretumbleren tages i brug. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af tørretumbleren. Derved beskyttes personer, og skader på tørretumbleren undgås. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen Denne tørretumbler er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder. Denne tørretumbler er ikke beregnet til udendørs brug. Anvend udelukkende tørretumbleren til husholdningsmæssige formål og kun til tørring af tøj vasket i vand, som ifølge vaskemærket er egnet til tørring i tørretumbler. Det er ikke tilladt at anvende tørretumbleren til andre formål. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug eller betjening. 6

7 Råd om sikkerhed og advarsler Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene tørretumbleren sikkert, må ikke anvende den uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person. Børn i huset Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af tørretumbleren, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge tørretumbleren uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde tørretumbleren uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af tørretumbleren. Lad dem aldrig lege med tørretumbleren. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed Kontroller tørretumbleren for udvendige, synlige skader, inden den opstilles. En beskadiget tørretumbler må ikke installeres og tages i brug. Inden tilslutning bør tørretumblerens tilslutningsdata (sikring, spænding og frekvens), der fremgår af typeskiltet, ubetinget sammenlignes med strømtilførslen på stedet. I tvivlstilfælde bør der rettes henvendelse til en elinstallatør. Tørretumblerens elsikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller beskadiget jordforbindelse. Brug af sikkerhedsmæssige grunde aldrig forlængerledning (fare for overophedning og dermed brand). Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre uforudselig risiko for brugeren, og Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået som følge heraf. Reparationer bør kun foretages af en Miele-tekniker, da eventuelle skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan vi garantere, at de sikkerhedskrav, Miele stiller til sine produkter, opfyldes. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler I tilfælde af fejl eller ved rengøring og vedligeholdelse afbrydes tørretumbleren fra elnettet. Den er først fuldstændig afbrudt, når ledningen er trukket ud af stikkontakten, hovedafbryderen er slukket, eller skruesikringen er skruet helt ud. Denne tørretumbler må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). Foretag ikke ændringer på tørretumbleren, medmindre de udtrykkeligt er godkendt af Miele. Oplysninger vedrørende varmepumpe og kølemiddel: Varmepumpeteknikken i tørretumbleren benytter et kølemiddel, der via en kompressor bliver opvarmet og flydende; dette ledes i et lukket kredsløb gennem varmevekslerenheden, hvor kondenseringen via den forbistrømmende tørreluft finder sted. Brummelyde under tørreprocessen er normale på grund af varmepumpeteknikken. Tørretumblerens funktion påvirkes ikke heraf. Kølemidlet er ikke brændbart og ikke eksplosivt. En stilstandstid er normalt ikke nødvendig, når tørretumbleren er blevet transporteret og opstillet rigtigt (se afsnittet Opstilling og tilslutning). Ellers skal stilstandstiden overholdes, da varmepumpen ellers kan tage skade! 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Se venligst vejledningerne i afsnittene Opstilling og tilslutning og Tekniske data. Tilslutningsstikket skal altid være let tilgængeligt, så strømmen til tørretumbleren nemt kan afbrydes. For at sikre tilstrækkelig lufttilførsel må luftspalten mellem tørretumblerens underside og gulvet ikke reduceres af sokkellister, højluvede tæpper el.lign. Inden for det område, tørretumblerens dør kan svinges op, må der ikke være en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med modsat hængsling. Den daglige brug Den maksimale fyldning er 8,0 kg (tørt tøj). Lavere kapaciteter i enkelte programmer fremgår af afsnittet Programoversigt. Risiko for brand! Denne tørretumbler må ikke tilsluttes en automatisk afbryder (fx et automatikur eller et elanlæg med spidsbelastningsafbryder). Hvis tørreprogrammet afbrydes, inden afkølingsfasen er afsluttet, kan der være risiko for, at tøjet selvantændes. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler På grund af brandfare må tekstiler ikke tørres, hvis de ikke er vaskede. ikke er tilstrækkeligt rene og indeholder olie- eller fedtholdige rester (fx køkken- eller kosmetikklude med rester af spiseolie, olie, fedt eller creme). Hvis tekstilerne ikke er tilstrækkeligt rengjorte, er der risiko for brand ved selvantændelse, selv efter afslutning af tørreprocessen og når tøjet er taget ud af tørretumbleren. indeholder brandfarlige rengøringsmidler eller rester af acetone, alkohol, benzin, petroleum, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks, voksfjerner eller kemikalier (fx på mopper, gulvklude og aftørringsklude). har pletter af hårspray, neglelakfjerner eller lignende rester. Vask derfor tekstiler med sådanne kraftige tilsmudsninger særlig grundigt: Anvend ekstra vaskemiddel, og vælg en høj temperatur. I tvivlstilfælde bør tekstilerne vaskes flere gange. Fjern alle genstande fra lommerne (fx lightere og tændstikker). Advarsel: Vent med at slukke tørretumbleren, til tørreprogrammet er afsluttet. Hvis den slukkes før, skal tøjet straks tages ud og bredes ud, så varmen kan afgives. Skyllemiddel og lignende produkter skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne fra producenten af midlerne. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler På grund af brandfare må tekstiler eller andre produkter ikke tørres, hvis der er anvendt industrielle kemikalier, fx ved kemisk rensning. hvis de overvejende indeholder skumgummi, gummi- eller gummilignende dele. Det kan fx dreje sig om produkter af latexskumgummi, badehætter, vandtætte tekstiler, gummierede produkter og tøjstykker eller hovedpuder med skumgummitotter. hvis de indeholder dunfyld og er beskadiget (fx puder eller jakker). Hvis fyldet falder ud i tørretumbleren, kan der opstå brand. I mange programmer efterfølges opvarmningsfasen af en afkølingsfase for at sikre, at tøjet ikke ødelægges af for høj temperatur (fx for at undgå selvantændelse af tøjet). Først herefter er programmet slut. Tag altid alt tøjet ud lige efter programslut. Man bør ikke støtte eller læne sig op ad døren. Tørretumbleren kan tippe. Luk døren efter brug. Derved forhindres, at børn kravler ind i tørretumbleren eller gemmer ting i den. husdyr kravler ind i tørretumbleren. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler Denne tørretumbler må aldrig anvendes uden eller med beskadigede fnugfiltre med beskadiget sokkelfilter. Tørretumbleren kan blive tilstoppet af fnug, hvilket kan medføre beskadigelse! Fnugfiltrene skal renses efter hver tørring! Fnugfiltrene og sokkelfilteret skal tørres, når de er rengjort med vand. Våde filtre kan medføre funktionsforstyrrelser! Tørretumbleren må ikke opstilles i et lokale, hvor der er risiko for frost. Selv temperaturer lige omkring frysepunktet påvirker tørretumblerens funktion. Frosset kondensvand i pumpen og i afløbsslangen kan medføre beskadigelser. Ved ekstern afledning af kondensvand skal afløbsslangen sikres mod at glide ned, fx hvis den hænges over en håndvask. Ellers kan slangen glide ned, og det udstrømmende kondensvand kan forårsage skader. Kondensvand er ikke drikkevand. Det er sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr. Det lokale, hvor tørretumbleren er opstillet, bør altid holdes frit for støv og fnug. Smudspartikler i den indsugede køleluft kan med tiden tilstoppe varmeveksleren. Tørretumbleren må aldrig oversprøjtes med vand. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Anvendelse af duftflakon (ekstraudstyr) Kun den originale Miele-duftflakon må anvendes. Gem originalemballagen, da duftflakonen bør opbevares i denne. Advarsel: Der kan løbe duftstof ud! Hold duftflakonen eller filteret med påmonteret duftflakon lige. Duftflakonen må ikke lægges ned eller vippes. Duftstof, der måtte være løbet ud, bør straks tørres op med en sugende klud: Fra gulvet, fra tørretumbleren, fra tørretumblerdele (fx fnugfilteret). I tilfælde af kropskontakt med duftstof, der er løbet ud: Hud vaskes grundigt med vand og sæbe. Øjne skylles i mindst 15 minutter med rent vand. Ved indtagelse skylles munden grundigt med rent vand. Søg læge i tilfælde af øjenkontakt eller indtagelse! Tøj, der kommer i kontakt med duftstof, der er løbet ud, bør straks skiftes. Tøj og/eller klude rengøres grundigt med rigeligt vand og vaskemiddel. Der er risiko for brand eller for beskadigelse af tørretumbleren, hvis følgende ikke overholdes: Fyld aldrig selv duftstof i flakonen. Anvend aldrig en defekt duftflakon. Anvend aldrig den tomme duftflakon til andre formål, og bortskaf den med husholdningsaffaldet. Vær desuden opmærksom på de informationer, der er vedlagt duftflakonen. 14

15 Tilbehør Råd om sikkerhed og advarsler Der må kun monteres tilbehør, der udtrykkeligt er godkendt af Miele. Hvis andre dele monteres, bortfalder kravene om garanti og/ eller produktansvar. Miele tørretumblere og Miele vaskemaskiner kan opstilles som vaske-/tørresøjle. Til dette formål kan der som ekstraudstyr købes et sammenbygningsbeslag. Sammenbygningsbeslaget skal passe til de pågældende modeller. Sørg for, at Miele-soklen, der kan købes som ekstraudstyr, passer til den pågældende tørretumbler. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt. 15

16 Betjening af tørretumbleren Betjeningspanel a Display med sensortaster Nærmere beskrivelse findes på næste side. b Tasten Start/Stop Starter det valgte program og afbryder et igangværende program. c Tasten Tørretrin Til alle tørretrinsprogrammer. d Tasten Tid Til valg af programtid for tidsstyrede programmer. e Tasten Forvalg Til valg af udskudt start. f Taster til ekstrafunktioner Programmerne kan udvides med forskellige ekstrafunktioner. g Programvælger Til valg af programmer. h Optisk interface Bruges af Miele Teknisk Service. i Tænd/Sluk Til tænd/sluk af tørretumbleren. Af energimæssige hensyn slukker tørretumbleren automatisk 15 minutter efter programslut/antikrøl eller 15 minutter efter at være blevet tændt, hvis der ikke foretages yderligere betjening. 16

17 Betjening af tørretumbleren Displayets funktion Hermed kan tørretumblerens elektronik tilpasses individuelle behov. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Menuen Indstillinger sidst i denne brugsanvisning. Via programvælgerindstillingen Flere programmer kan nedenstående programmer vælges Automatic Plus Finvask Imprægnering Sensortaster, OK, Hermed betjenes displayet, så snart symbolerne lyser. Sensortast Ruller nedad i listen med valgmuligheder eller reducerer værdier. Sensortast OK Bekræfter det valgte program eller en indstillet værdi eller åbner en undermenu. Sensortast Ruller opad i listen med valgmuligheder eller øger værdier. Hvis der ikke foretages betjening, eller hvis et valg ikke bekræftes med OK, slukker sensortast-symbolerne igen. Sportstøj Outdoor Kold luft Tørrekurvprogram Sensortast EcoFeedback Nærmere oplysninger findes i afsnittet EcoFeedback. Indstillinger Indstillingerne kaldes frem ved samtidig berøring af tasterne og. 17

18 Betjening af tørretumbleren Kontrollampe Perfect Dry Pefect Dry-systemet måler restfugtigheden i tøjet i tørretrinsprogrammerne og sørger således for en præcis tørring. Kontrollampen Perfect Dry blinker efter programstart og slukker, når programtiden vises.... lyser mod slutningen af programmet, når tørretrinnet er nået.... lyser ikke i følgende programmer: Finish uld, Finish silke, Kold luft, Varm luft, Tørrekurvprogram. Resttidsprognose Når programmet er startet, vises den sandsynlige programtid i timer og minutter i displayet. Tørretrinprogrammernes programtid kan variere eller "springe". Den afhænger bl.a. af tøjmængden, tøjtypen og restfugtigheden i tøjet. Den intelligente elektronik tilpasser sig herefter og bliver mere og mere præcis. Eksempler på betjening Navigation i en liste med valgmuligheder Pilene i displayet viser, at der er en liste med valgmuligheder: Automatic Plus Ved berøring af tasten rulles der nedad i listen med valgmuligheder, og ved berøring af tasten rulles der opad. Med tasten OK bekræftes. Markering af det valgte punkt Skabstørt Hvis et punkt i en liste aktiveres med OK, vises dette med et hak. Talværdier indstilles Tid 0:20 Talværdien er fremhævet med hvidt. Ved berøring af tasten reduceres talværdien, og ved berøring af tasten øges talværdien. Talværdien aktiveres med tasten OK. t En undermenu forlades En undermenu forlades ved valg af tilbage. 18

19 Første ibrugtagning Beskyttelsesfolie og mærkater fjernes Fjern beskyttelsesfolien fra døren alle mærkater (hvis der er nogen) fra forsiden og toppladen. Mærkater, der kan ses, når døren åbnes (fx typeskiltet), må ikke fjernes! Efter opstilling Tørretumbleren skal opstilles og tilsluttes korrekt inden første ibrugtagning. Hvis transporten ikke er foregået som beskrevet i afsnittet Opstilling og tilslutning, skal tørretumbleren stå stille i ca. 1 time, inden den tilsluttes. Første ibrugtagning afsluttes som beskrevet i denne brugsanvisning Se Bekræft ved berøring af tasten OK. Læs afsnittene 1. Korrekt tøjpleje og 2. Tørretumbleren fyldes. Derefter kan tørretumbleren fyldes, og et program kan vælges som beskrevet i afsnittet 3. Program vælges og startes. Første ibrugtagning er afsluttet, når et program på over 1 time er helt gennemført. Når tørretumbleren tændes, lyser Miele Willkommen kortvarigt i displayet. Displaysprog indstilles Der vises en opfordring til at indstille det ønskede displaysprog. Det er også altid muligt at ændre sprog via menuen Indstillinger. deutsch Ved berøring af tasterne og kan der rulles i listen, indtil det ønskede sprog er markeret. Pile i displayet viser, at der er flere valgmuligheder. Bekræft sproget ved berøring af tasten OK. 19

20 EcoFeedback Via tasten EcoFeedback kan man få oplysninger om tørretumblerens energiforbrug. Ved berøring af tasten EcoFeedback viser displayet to forskellige informationer: inden programstart vises en forbrugsprognose under tørringen vises strøm-forbruget. Kontrollampen for tasten EcoFeedback lyser, og der kommer en meddelelse i displayet. Begge dele går automatisk ud efter nogle sekunder, eller alternativt kan der bekræftes med OK. Desuden kan man ved programslut, inden døren åbnes, få vist følgende: energiforbruget og fnugfiltrenes og sokkelfilterets tilsmudsningsgrad (0% = let, 50% = middel, 100% = kraftig). Jo kraftigere tilsmudsningen er, desto længere bliver programtiden med deraf følgende højere energiforbrug. 2. Faktisk forbrug Berør tasten EcoFeedback. Det faktiske energiforbrug kan aflæses. Eksempel: Energi 2,0 kwh Så længe energiforbruget er for lavt til aflæsning, vises < 0,1 kwh. Forbruget ændrer sig afhængig af programforløb og restfugtighed. Når døren åbnes, eller når tørretumbleren slukkes automatisk efter programslut, stilles dataene tilbage til standardprognosen. Indstillingen Samlet forbrug Giver oplysning om forbruget i det sidst anvendte program og lægger energiforbrug over tid sammen. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Indstillinger. 1. Prognose Berør tasten EcoFeedback efter valg af et program. Forbrugsprognosen vises i nogle sekunder ved hjælp af bjælker. Energi Jo flere bjælker der vises, jo mere energi bliver der brugt. Forbrugsprognosen ændrer sig afhængig af programmet og de valgte ekstrafunktioner. 20

21 1. Korrekt tøjpleje Vær allerede ved vask af tøjet opmærksom på følgende: Vask tekstiler med kraftige tilsmudsninger særligt grundigt: Anvend tilstrækkeligt vaskemiddel, og vælg en høj temperatur. I tvivlstilfælde bør tekstilerne vaskes flere gange. Tør ikke drivvådt tøj i tørretumbleren. Lad tøjet centrifugere ved højeste centrifugeringshastighed i vaskemaskinen. Jo højere centrifugeringshastigheden er, jo mere energi og tid kan der spares ved tørringen. Vask nye, kulørte tekstiler separat før første tørring, og tør dem ikke sammen med lyst tøj, da de kan smitte af (også på plastdele i tørretumbleren). De kan endvidere fnugge på det øvrige tøj. Stivede tekstiler kan ligeledes tørres i tørretumbler. For at opnå den optimale appretureffekt skal der imidlertid doseres dobbelt mængde stivelse. Tøjet forberedes til tørring Fjern alle fremmedlegemer fra tøjet (fx vaskebolde og lightere)! De kan smelte eller eksplodere og dermed beskadige tørretumbleren og tøjet. Se venligst afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. Ellers kan der være risiko for brand pga. forkert anvendelse og betjening! Sorter tøjet efter tråd- og stoftype, størrelse, behandlingssymboler og ønsket tørringsgrad. Kontroller, at alle sømme og syninger er i orden, så evt. fyld ikke kan falde ud. Brandfare! Løsn tøjet. Luk bælter, og bind forklædebånd og lign. Luk dyne- og pudebetræk, så der ikke kan komme små stykker tøj ind i dem.... hægter etc. Sy bh-bøjler, der har løsnet sig, fast, eller fjern dem. Åbn jakker og lange lynlåse, så tøjet gennemtørres ensartet. Strygefrit tøj krøller mere, jo større mængde tøj der tørres. Dette gælder især meget sarte tekstiler (fx skjorter og bluser). Reducer eventuelt tøjmængden. 21

22 1. Korrekt tøjpleje Behandlingssymboler Tørring Normal/højere temperatur Reduceret temperatur: Vælg Skåne Plus (til sarte tekstiler) Tåler ikke tørring i tørretumbler Strygning og rulning Meget høj temperatur Høj temperatur Lav temperatur Tåler ikke strygning/rulning Tøjpleje ved brug af tørretumbleren Læs venligst afsnittet Programoversigt. Heraf fremgår alle programmer og fyldningsmængder. Vær opmærksom på tromlens maksimale kapacitet for det pågældende program. Herved bruges der mindst mulig energi set i forhold til den samlede tøjmængde. Ved halv fyldning kan ekstrafunktionen Mængdeautomatik vælges. Vælg et tørretrin efter behov, fx Skabstørt Plus, hvis tøjet skal lægges sammen og på plads efter tørringen.... Rulletørt, hvis tøjet skal behandles, fx rulles, efter tørring. De inderste materialer i dunfyldte tekstiler kan, alt efter kvalitet, have tendens til at krybe. Dunfyldte materialer bør derfor kun tørres på programmet Udglatning, skånsom. Lærredstøj må kun tørres i tørretumbler, hvis det fremgår af behandlingssymbolet i tøjet. Lærred kan blive "hårdt". Disse tekstiler bør kun tørres på programmet Udglatning, skånsom. Uld og uldblandinger har tendens til at filtre og krybe. Disse bør derfor udelukkende tørres på programmet Finish uld. T-shirts, undertøj etc. kryber ofte, første gang de vaskes. For at undgå at de kryder yderligere, bør de derfor ikke tørres ved for høje temperaturer. Køb evt. T-shirts etc. et eller to numre for store. Reducer tøjmængden, og vælg Skåne Plus til tekstiler, der er særligt temperaturfølsomme og har tendens til at krølle. 22

23 2. Tørretumbleren fyldes Læs først afsnittet 1. Korrekt tøjpleje. Tryk på for at tænde tørretumbleren. Sørg for, at der ikke kommer tøj i klemme, når døren lukkes. Der kan opstå skader på tøjet! Tørretumbleren kan også tændes, efter at der er lagt tøj i; der vil da ikke komme lys i tromlen (energibesparende). Døren åbnes Ved tørring uden duftflakon: Lasken på skyderen skal være skubbet helt nedad (pil). Døren lukkes Tag fat i dørgrebet, og åbn døren. Læg tøjet i tørretumbleren. Det skal løsnes godt, inden det lægges i. Overfyld aldrig tromlen. Overfyldning giver kraftigt slid på tøjet, forringer tørreresultatet og bevirker som regel, at tøjet bliver mere krøllet. Luk døren med et let tryk. 23

24 3. Program vælges og startes Et program vælges Flere programmer Der kan vælges flere programmer i displayet. Drej programvælgeren. Afhængig af programvælgerens position lyser forskellige programmer og indstillingsmuligheder i displayet. Ved valg af et program lyser den maksimale fyldningsmængde i nogle sekunder i displayet (vægten på tørt tøj). Man kan bekræfte med OK eller vente, indtil forudindstillingerne for tørretrin eller programtid automatisk lyser. I tvivlstilfælde tages for meget tøj ud! Automatic Plus Berør tasten eller for at rulle i listen med valgmuligheder, indtil det ønskede program lyser. Bekræft ved berøring af tasten OK. 24

25 3. Program vælges og startes Tørretrinsprogrammer Bomuld, Strygelet, Finvask, Denim, Skjorter, Ekspres, Udglatning, skånsom, Dampudglatning (Damp), Automatic Plus, Sportstøj, Outdoor Efter valg af et af disse programmer kan tørretrinnet ændres. Tryk på tasten Tørretrin. Det aktuelt valgte tørretrin vises med. Skabstørt Berør tasten eller for at rulle i listen med valgmuligheder, indtil det ønskede tørretrin er markeret. Bekræft ved berøring af tasten OK. I programmerne Bomuld og Ekspres kan alle tørretrin vælges. I de øvrige programmer kan kun nogle af tørretrinnene vælges. Andre og tidsstyrede programmer Bomuld, Finish uld, Finish silke, Imprægnering Programtiden fastlægges automatisk af tørretumbleren og kan ikke ændres. Kold luft, Varm luft, Tørrekurvprogram Tiden kan vælges i 10-minutters-trin. Kold luft: 20 min. - 1:00 t. Varm luft: 20 min. - 2:00 t. Tørrekurvprogram: 40 min. - 2:30 t. Tryk på tasten Tid. Tid 0:20 Tiden øges med tasten og reduceres med tasten. Bekræft ved berøring af tasten OK. t Advarsel: Ved valg af programmet Dampudglatning (Damp) skal beholderen til kondensvand være fyldt som beskrevet i denne brugsanvisning (afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). 25

26 3. Program vælges og startes Ekstrafunktioner eller Forvalg vælges (eventuelt) Ekstrafunktioner I displayet lyser Tørring og programtiden. I tørretrinsprogrammerne lyser senere det p.t. aktuelle tørretrin i stedet for Tørring. Kontrollampen Perfect Dry blinker/lyser kun i tørretrinsprogrammerne (se også afsnittet Betjening af tørretumbleren). Kort før programslut lyser Afkøling i displayet. Tøjet afkøles nu, men programmet er endnu ikke slut! Tryk på en tast. Den valgte tast lyser. En ekstrafunktion kan først vælges, når visningen af fyldning er slukket. Ikke alle ekstrafunktioner kan kombineres eller vælges til eller fra: Se afsnittet Tilvalg. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Tilvalg. Forvalg Tryk på tasten Forvalg for at vælge Forvalg. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Forvalg. Et program startes Tryk på den blinkende tast Start/ Stop. Tasten Start/Stop lyser. 26

27 4. Tøjet tages ud efter programslut Programslut/Antikrøl Programslut: Antikrøl/Slut (hvis der er valgt Antikrøl) eller Slut lyser. Tasten Start/Stop lyser ikke længere. 10 minutter efter programslut begynder tasten Start/Stop at blinke langsomt, og displayet bliver mørkt: Energibesparelse. Tørretumbleren slukker automatisk 15 minutter efter afslutning af Antikrøl (15 minutter efter afslutning af programmer uden Antikrøl). Tøjet tages ud Åbn aldrig døren før afslutning af tørreprogrammet. Tag fat i dørgrebet, og åbn døren. Lyset i tromlen tænder, når døren åbnes, mens tørretumbleren er tændt. Det slukker automatisk efter nogle minutter (energibesparende). Tryk på tasten for at slukke tørretumbleren, hvis den stadig er tændt. Der lyder et signal. Fjern fnuggene fra de to fnugfiltre i døråbningen, se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Fnugfiltre. Luk døren med et let tryk. Tøm beholderen til kondensvand. Kondensvandet kan anvendes til programmet Dampudglatning (Damp). Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse - Beholderen til kondensvand forberedes til dampudglatning. Tag tøjet ud. Sørg for, at tromlen tømmes helt! Eventuelle glemte tøjstykker kan blive beskadiget af for megen varme, hvis de tørres med næste gang. 27

28 Tilvalg Mængdeautomatik Hvis tørretumbleren kun fyldes halvt så meget som vist i displayet og angivet under maks. fyldning i afsnittet Programoversigt, kan tørreprocessen afkortes og optimeres ved tryk på denne tast. En ekstrafunktion til- eller frakobles ved tryk på den pågældende tast. Ikke alle ekstrafunktioner kan kombineres eller vælges til eller fra. Den valgte tast lyser. Skåne Plus Sarte tekstiler (med behandlingssymbolet - fx af akryl) tørres med lavere temperatur og længere programtid. Antikrøl Efter programslut drejer tromlen rundt i en speciel rytme i 2 timer, afhængig af det valgte program. Ved hjælp af denne antikrøl-rytme reduceres krølning af tøjet, hvis det ikke tages ud straks efter programslut. Summer Tørretumbleren afgiver et akustisk signal, når programmet er slut (fire enkelttoner i intervaller i maks. 1 time). Den vedvarende advarselstone ved fejlmelding er uafhængig af denne indstilling. Opfriskning Brug funktionen Opfriskning til at fjerne eller reducere lugt i rent (tørt eller fugtigt) tøj. Tørreluften opvarmes i en tidsbegrænset periode. Tekstilerne gennemluftes derefter på tørretrinnet Skabstørt uden yderligere varmetilførsel; dette kan ikke ændres. Opfriskningseffekten forstærkes, hvis tekstilerne er fugtige, hvis der anvendes duftflakon, og hvis der fyldes mindre i tørretumbleren. På syntetiske stoffer er lugtreduceringen dog mindre. 28

29 Tilvalg Følgende ekstrafunktioner kan vælges i de enkelte programmer Skåne Plus 1 Opfriskning 1 Mængdeautomatik 1 Antikrøl Summer Bomuld X X Bomuld X X X X X Strygelet X X X X X Finish uld X Finish silke X X Udglatning, skånsom O X X Skjorter X X X X Ekspres X X Denim X X X X Dampudglatning (Damp) X X Varm luft X X X Automatic Plus O X X Finvask O X X Imprægnering X X Sportstøj O X X Outdoor O X X Kold luft X X Tørrekurvprogram X 1 = disse ekstrafunktioner kan ikke kombineres med hinanden X = kan vælges O = kan ikke ændres/altid aktiv = kan ikke vælges 29

30 Forvalg Forvalg vælges Med Forvalg kan programstarten udskydes i op til 24 timer. Tryk på tasten Forvalg, når programmet er valgt. I displayet lyser: Start om 00 : 00 Med tasten øges tiden med 1 time op til 24 timer, med tasten reduceres den. Bekræft ved berøring af tasten OK. Markøren springer fra timer til minutter. Indstil minutterne på samme måde; indstillingen foretages i trin a 15 minutter. Bekræft ved berøring af tasten OK. Forvalg ændres (eventuelt) Tryk på tasten Forvalg. Vælg Ændring af tid, og indstil en ny tid. Forvalg slettes (eventuelt) Tryk på tasten Forvalg. Vælg Sletning af tid, og bekræft med OK. t Forvalg startes Tryk på Start/Stop. I displayet vises, hvor mange timer og minutter det varer, inden programmet automatisk starter. Tromlen drejer kortvarigt rundt 1 gang i timen (for at reducere krølning). Igangværende forvalgstid ændres Tryk på tasten Forvalg. Der kan vælges omgående start eller ændring af forvalgstiden. Dette gøres ved at berøre tasten eller. Bekræft ved berøring af tasten OK. Tøj efterfyldes/tages ud Døren kan åbnes, hvorefter der kan lægges mere tøj i eller tages tøj ud af tørretumbleren. Tryk på Start/Stop, så forvalgstiden kører videre. Afbrydelse Tryk på Start/Stop. Afbryd Forvalg lyser. Bekræft ved berøring af tasten OK. 30

31 Bomuld ** Tekstiltype Bemærk Bomuld Programoversigt Maks. 8,0 kg* Normalt vådt bomuldstøj som beskrevet under Bomuld Skabstørt. Der tørres kun Skabstørt. Programmet Bomuld er mht. energiforbrug det mest effektive til tørring af normalt vådt bomuldstøj. Ekstra tørt, Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt Tekstiltype Bemærk Maks. 8,0 kg* Tekstiler, der består af et eller flere lag bomuld: T-shirts, undertøj, babytøj, arbejdstøj, jakker, tæpper, forklæder, kitler, frottéhåndklæder/-badehåndklæder/-badekåber, sengelinned. Vælg Ekstra tørt til forskelligartede, tykke tekstiler, der består af flere lag. T-shirts, sweatshirts, undertøj, babytøj etc. må ikke tørres på programmet Ekstra tørt. Der er risiko for, at tøjet kryber. Strygetørt, Strygetørt, Rulletørt Tekstiltype Bemærk Strygelet Tekstiler af bomuld eller lærred, der skal efterbehandles: Duge, sengelinned, stivede tekstiler. Rulletøj rulles sammen, indtil det skal rulles, så det forbliver fugtigt. Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt, Strygetørt, Strygetørt Tekstiltype * Vægt på tørt tøj Maks. 4,0 kg* Strygelette tekstiler af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer: Arbejdstøj, kitler, pullovere, kjoler, bukser, duge, strømper. ** Oplysning til testinstitutter: Testprogram iht. forordning 392/2012/EU vedr. energimærkning if. normen EN (uden ekstrafunktioner) 31

32 Programoversigt Finish uld Tekstiltype Bemærk Finish silke Tekstiltype Bemærk Udglatning, skånsom Skabstørt, Strygetørt Maks. 2,0 kg* Tekstiler af uld og uldblandinger: Pullovere, strikjakker, strømper. Tekstiler af uld "løsnes" hurtigt, men bliver ikke færdigtørret. Tag tekstilerne ud straks efter programslut. Tekstiler af tørreegnet silke: Bluser, skjorter. Maks. 1,0 kg* Program til reducering af krølfolder, men tøjet tørres ikke færdigt. Tag tekstilerne ud straks efter programslut. Tekstiltype Bomuld eller lærred. Bemærk Skjorter Maks. 1,0 kg* Strygelette tekstiler af bomuld, blandingsstoffer eller syntetiske stoffer, fx bomuldsbukser, anorakker, skjorter. Velegnet til tørt og fugtigt tøj/tekstil. Vælg Strygetørt, hvis tøjet skal stryges. Program til reducering af krølfolder efter forudgående centrifugering i vaskemaskine. Tag tekstilerne ud straks efter programslut. Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt, Strygetørt, Strygetørt Tekstiltype * Vægt på tørt tøj Skjorter, skjortebluser Maks. 2,0 kg* 32

33 Ekspres Programoversigt Maks. 4,0 kg* Ekstra tørt, Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt, Strygetørt, Strygetørt, Rulletørt Tekstiltype Bemærk Denim Ikke-sarte tekstiler til programmet Bomuld. Kortere programtid. Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt, Strygetørt, Strygetørt Tekstiltype Al denim: Bukser, jakker, nederdele, skjorter. Dampudglatning (Damp) Skabstørt, Strygetørt Tekstiltype Bomuld eller lærred. Bemærk * Vægt på tørt tøj Maks. 3,0 kg* Maks. 1,0 kg* Strygelette tekstiler af bomuld, blandingsstoffer eller syntetiske stoffer, fx bomuldsbukser, anorakker, skjorter. Til alle tøjtyper, der skal fugtes inden strygning. har krølfolder og skal glattes. Vælg Strygetørt, hvis tøjet skal stryges. Ved brug af dette program kommer vandet fra beholderen til kondensvand. Vandet sprøjtes ind i tromlen via en sprøjtedyse i døråbningen. Derfor skal beholderen til kondensvand være fyldt mindst til min -markeringen. Lydniveauet stiger lidt, da en kondensvandspumpe går i gang. 33

34 Programoversigt Varm luft Maks. 8,0 kg* Tekstiltype Eftertørring af tekstiler, der består af flere lag, som tørres uensartet: Jakker, puder, soveposer og andre meget store tekstiler. Bemærk Automatic Plus Tørring af enkelte stykker tøj: Badehåndklæder, badetøj og karklude. Man bør ikke vælge den længste tørretid fra starten, men prøve sig frem for at finde den bedste tid. Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt, Strygetørt, Strygetørt Tekstiltype Finvask Blandet tøj til programmerne Bomuld og Strygelet. Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt, Strygetørt, Strygetørt Tekstiltype Bemærk * Vægt på tørt tøj Maks. 5,0 kg* Maks. 2,5 kg* Sart tøj med behandlingssymbolet af syntetiske stoffer, blandingsstoffer, kunstsilke eller strygefri bomuld, fx skjorter, skjortebluser, dameundertøj og tøj med applikationer. Tørring med minimal krølning: Fyld mindre tøj i tørretumbleren. 34

35 Imprægnering Skabstørt Tekstiltype Bemærk Sportstøj Programoversigt Maks. 2,5 kg* Til tørring af tørreegnede tekstiler, fx mikrofiber-, ski- og udendørsbeklædning, fin tyk bomuld (poplin), duge. Dette program indeholder en ekstra fikseringsfase til imprægneringen. Imprægnerede tekstiler må kun behandles med imprægneringsmiddel med påskriften "egnet til membrantekstiler". Disse midler er baseret på fluorkemiske forbindelser. Tør aldrig tekstiler, der er imprægneret med paraffinholdige midler! Risiko for brand! Skabstørt Plus, Skabstørt, Let tørt, Strygetørt, Strygetørt Tekstiltype * Vægt på tørt tøj Maks. 3,0 kg* Sports- og fitnessbeklædning af materiale, der tåler tørring i tørretumbler. 35

36 Programoversigt Outdoor Skabstørt, Strygetørt Tekstiltype Kold luft Tekstiltype Tørrekurvprogram * Bemærk Maks. 2,5 kg* Udendørsbeklædning af materiale, der tåler tørring i tørretumbler Tekstiler, der kun skal luftes. Maks. 8,0 kg* Maks. kurvefyldning: 3,5 kg Dette program må kun vælges ved brug af Miele tørrekurv (ekstra tilbehør). Anvend dette program til tørring eller gennemluftning af tøj, der er egnet til tørring i tørretumbler, men som ikke kan tåle mekanisk belastning. Følg venligst brugsanvisningen til tørrekurven! Tekstiler/ genstande Se brugsanvisningen til tørrekurven. * Vægt på tørt tøj 36

37 Programforløb ændres Det er ikke længere muligt at vælge et andet program (sikring mod ændring ved en fejltagelse). Hvis programvælgeren flyttes, lyser Omvalg ikke muligt i displayet, indtil den igen stilles på det oprindeligt valgte program. For at kunne vælge et andet program skal det igangværende program stoppes. Et program stoppes, og et andet program vælges Tryk på Start/Stop. Stop program lyser i displayet. Bekræft ved berøring af tasten OK. Afkøling lyser i displayet, hvis en vis tørretid og tørretemperatur er nået. Vent, indtil Slut lyser, eller tryk igen på tasten Start/Stop, indtil Slut lyser. Tryk på for at slukke tørretumbleren. Tryk på for at tænde tørretumbleren. Et nyt program kan nu vælges og startes. Tøj efterfyldes eller tages ud Tryk på Start/Stop. Stop program lyser i displayet. Bekræft ved berøring af tasten OK. Afkøling lyser i displayet, hvis en vis tørretid og tørretemperatur er nået. Vent, indtil Slut lyser, eller tryk igen på tasten Start/Stop, indtil Slut lyser. Risiko for forbrænding! Undgå at berøre tromlebagvæggen, når der lægges mere tøj i, og når tøjet tages ud! Der kan være meget høje temperaturer i tromleområdet. Der kan nu lægges mere tøj i, eller noget af tøjet kan tages ud. Luk døren. Programmet fortsættes: (vælg evt. først et andet tørretrin) Tryk på Start/Stop. Programvarighed Ændringer i programforløbet kan medføre tidsspring i displayet. 37

38 Rengøring og vedligeholdelse Beholderen til kondensvand tømmes Det kondensvand, der dannes under tørringen, opsamles i beholderen til kondensvand. Tøm beholderen til kondensvand efter hver tørring! Når beholderen til kondensvand er fuld, lyser Tøm beholder. Tøm beholder slukkes: Åbn og luk døren, mens tørretumbleren er tændt. Undgå risiko for at beskadige døren og gribepanelet, når beholderen til kondensvand trækkes ud: Luk altid døren helt. Tøm beholderen til kondensvand. Skub beholderen til kondensvand ind i tørretumbleren igen. Kondensvand må ikke drikkes! Det kan være sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr. Beholderen til kondensvand kan anvendes til programmet Dampudglatning (Damp). I så fald skal beholderen være fyldt, se næste side. Træk beholderen til kondensvand ud. Beholderen til kondensvand skal bæres vandret, så der ikke løber vand ud. Tag fat i gribepanelet og i den anden ende af beholderen. 38

39 Beholderen til kondensvand forberedes til dampudglatning I programmet Dampudglatning (Damp) ledes det opsamlede kondensvand fra beholderen til kondensvand og ind i tromlen. Det er derfor nødvendigt, at beholderen mindst er fyldt med vand til min - markeringen. Rengøring og vedligeholdelse 1 Udtømningsstuds, 2 Gummipakning Lad vandet løbe gennem ringene i udtømningsstudsen 1. Fyld kun rent vand på! Der må ikke blandes duftstoffer, vaskemiddel eller andre substanser i. min -markeringen er anbragt forrest i venstre side. Anvend det kondensvand, der opstår under tørringen. Hvis beholderen til kondensvand er tom Der kan fyldes gængs kondensvand (til strygning) i beholderen til kondensvand. Brug kun i nødstilfælde ledningsvand. Ved hyppig anvendelse heraf kan sprøjtedysen til dampudglatning (i døråbningen) tilkalkes. Gummipakningen kontrolleres af og til Hvis der ofte er blevet fyldt ledningsvand på, kan der have aflejret sig hvide kalkpletter på gummipakningen 2. Gnid forsigtigt kalkrester af gummipakningen 2 med en fugtig klud. Skub derefter kondensvandbeholderen helt ind. 39

40 Rengøring og vedligeholdelse Fnugfiltre Tørretumbleren har 2 fnugfiltre i døråbningen: Det øverste og det nederste fnugfilter opfanger de fnug, der løsner sig fra tøjet under tørringen. Synlige fnug fjernes Fjern fnuggene efter hvert tørreprogram. Fnuggene kan fjernes med en støvsuger. Åbn døren. Fjern fnuggene (se pile)... Duftflakonen (hvis anvendt) skal tages ud først. Se afsnittet Duftflakon. Træk det øverste fnugfilter ud fremefter.... fra fnugfiltrenes flader.... fra den hullede tøjafviser. Skub det øverste fnugfilter ind, så det går helt i hak. Luk døren. Ved særlig kraftig tilstoppelse: Se næste side. 40

41 Rengøring og vedligeholdelse Fnugfiltre og luftføringsområde rengøres grundigt Træk fnugfilteret ud fremefter (ved at tage fat i grebet). Rengør filtrene grundigt, hvis tørretiden er blevet længere, eller hvis fnugfiltrenes flader er synligt tilklistrede/tilstoppede. Hvis der anvendes duftflakon, skal denne tages ud! Træk det øverste fnugfilter ud fremefter. Fjern synlige fnug fra det øverste luftføringsområde (åbninger) med støvsugeren ved brug af langt mundstykke. Drej det gule greb på det nederste fnugfilter i pilens retning (til det går helt i hak). Fnugfiltre rengøres med vand Skyl filterfladerne under rindende varmt vand. Ryst vandet godt af fnugfiltrene, og tør dem forsigtigt af. Våde fnugfiltre kan medføre funktionsforstyrrelser under tørringen! Skub det nederste fnugfilter helt ind, og fastlås det gule greb. Skub det øverste fnugfilter helt ind. Luk døren. 41

42 Rengøring og vedligeholdelse Sokkelfilter Rengør kun sokkelfilteret, når Rens luftveje lyser. Rens luftveje slettes: Sluk og tænd tørretumbleren / bekræft med OK. Udtagning Åbn ved at trykke på den runde, forsænkede flade på klappen til varmeveksleren. Klappen springer op. Tag fat i grebet, og træk sokkelfilteret ud. 42 Træk grebet ud af sokkelfilteret. Vask sokkelfilteret grundigt under rindende vand. Pres vandet godt ud af sokkelfilteret. I tørretumbleren kører den højre styrestift ud. Denne sørger for, at klappen til varmeveksleren kun kan lukkes, når sokkelfilteret er sat rigtigt i. Rengøring Sokkelfilteret må ikke være drivvådt, når det sættes i igen. Der kan opstå funktionsfejl! Fjern eventuelle fnug fra grebet med en fugtig klud.

43 Rengøring og vedligeholdelse Klap til sokkelfilter Varmeveksleren efterses Risiko for at komme til skade! Berør aldrig køleribberne med hænderne. Man kan skære sig. Se efter, om der har samlet sig fnug. I tilfælde af synlig tilsmudsning: Fjern eventuelle fnug med en fugtig klud. Sørg for, at tætningsgummiet ikke beskadiges! Kontroller, om køleribberne er snavsede af fnug (efterfølgende). Rengør med støvsuger og afstøvningsbørste. Før afstøvningsbørsten let hen over varmevekslerens køleribber uden at trykke. Sørg for, at køleribberne ikke bøjes eller beskadiges! Sug forsigtigt synlige tilsmudsninger af. 43

44 Rengøring og vedligeholdelse Genmontering Tørretumbleren må kun anvendes, når sokkelfilteret er sat i, og klappen til varmeveksleren er lukket. Kun når klappen er lukket, er det sikret, at kondenssystemet er tæt, og at tørretumbleren kan fungere korrekt. Sæt sokkelfilteret på grebet. Sørg for, at det vender rigtigt. Sæt sokkelfilteret præcist på plads foran varmeveksleren: 44 Sæt grebet på de to styrestifter med sokkelfilteret forrest. Sørg for, at det vender rigtigt. Miele-teksten på grebet må ikke vende på hovedet! Skub sokkelfilteret helt ind. Når sokkelfilteret skubbes ind, skubbes også den højre styreskinne ind. Luk klappen til varmeveksleren.

45 Rengøring og vedligeholdelse Tørretumbler Afbryd tørretumbleren fra elnettet. Anvend aldrig rengøringsmidler med opløsningsmiddel, skurepulver eller glas- eller universalrengøringsmidler. Disse kan beskadige plastoverflader og andre dele. Rengør kun tørretumbleren med en let fugtig, blød klud med et mildt rengøringsmiddel. Rengør tætningslisten på indersiden af døren hele vejen rundt med en fugtig klud. Tør alt af med en blød klud. Tromlen og øvrige dele af stål kan om ønsket rengøres med et rengøringsmiddel beregnet til rustfrit stål. 45

46 Duftflakon Duftflakonen (ekstraudstyr) kan anvendes til at give tøjet en særlig duft. Læs først afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler - Anvendelse af duftflakon (ekstraudstyr). Duftflakon sættes i Duftflakonen må kun holdes som vist på illustrationen. Ikke på skrå og ikke med bunden i vejret. Ellers løber der duftstof ud. Åbn skyderen med lasken, indtil lasken befinder sig øverst til højre. Hold godt fast om duftflakonen - så den ikke åbnes ved en fejltagelse! Træk beskyttelsesforseglingen af. Åbn døren til tørretumbleren. Stik duftflakonen ind i åbningen, indtil den ikke kan komme længere. Duftflakonen stikkes ind i det øverste fnugfilter. Der er en åbning hertil i højre side ved siden af gribehullet. Hvis der ikke anvendes duftflakon: Skyderen skal altid være lukket (skub den helt ned vha. lasken)! 46

47 Duftflakon Markeringerne og skal være over for hinanden. Der kan mærkes en lille modstand og høres en svag "klik"-lyd. Markeringen skal være i position : Dette er den position, hvor der kan mærkes en hakmodstand. Inden tørring Der kan vælges duftintensitet. Drej den yderste ring lidt mod højre. Drej den yderste ring mod højre: Jo mere duftflakonen åbnes, desto kraftigere er duftintensiteten. 47

48 Duftflakon Tilfredsstillende duftoverførsel sker kun, hvis tøjet er fugtigt og tørres i længere tid med tilstrækkelig varmeoverførsel. Duften kan da også fornemmes i rummet, hvor tørretumbleren står. Ingen duftoverførsel i programmet Kold luft. Duftflakon udskiftes Hvis duftintensiteten ikke længere er tilstrækkelig: Efter tørring Undgå, at der unødigt trænger duftstof ud: Drej den yderste ring mod venstre, indtil markeringerne a og b befinder sig over for hinanden. Drej den yderste ring mod venstre, indtil markeringen b er i position _. Der mærkes en lille hakmodstand. Hvis der af og til skal tørres uden duft, skal duftflakonen tages ud og opbevares midlertidigt i originalemballagen (se nedenfor). Udskift duftflakonen. Duftflakoner kan købes hos Miele-forhandlere, ved telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf eller via 48

49 Fnugfiltre rengøres Duftflakon Manglende rengøring af fnugfiltrene og sokkelfilteret reducerer duftintensiteten! Duftflakonen skal tages ud, når fnugfilteret skal rengøres. Læg aldrig duftflakonen ned - ellers løber der duftstof ud! Duftflakonen bør kun opbevares i originalemballagen For at der ikke skal løbe duftstof ud: Opbevar kun duftflakonen i originalemballagen som vist på illustrationen! Rengør fnugfiltrene og sokkelfilteret: Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Når duftflakonen skal opbevares midlertidigt, fx ved rengøring af fnugfilteret: Stil ikke pakken på højkant eller på hovedet, da der ellers løber duftstof ud. Sørg for kølig og tør opbevaring. Undgå direkte sollys. Ved køb af ny duftflakon: Træk først beskyttelsesforseglingen af lige inden brug. 49

50 Småfejl udbedres Hvad nu hvis... De fleste fejl og funktionsforstyrrelser, der måtte opstå i den daglige drift, vil man selv kunne udbedre uden at bruge tid og penge på et servicebesøg. Nedenstående oversigt kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes, og fejlen skal udbedres. Men husk: Reparationer på de elektriske dele må kun foretages af autoriserede fagfolk. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Nogle meddelelser i displayet fylder flere linjer. Hele teksten kan læses ved berøring af tasterne eller. Displaymeddelelser Fejl Når tørretumbleren er tændt, lyser Kontroller tromle Se lyser efter en programafbrydelse Miele T. Service Fejl F lyser efter en programafbrydelse Årsag og udbedring Pinkoden er aktiveret. Se afsnittet Indstillinger - Pinkode. Dette er ingen fejl. Programafbrydelse kan forekomme i nogle programmer, når der er for lidt eller intet tøj i tørretumbleren, eller hvis tøjet allerede er tørt. Åbn og luk døren, hvorefter der kan tørres videre. Tør enkelte tøjstykker på programmet Varm luft. Det er ikke umiddelbart muligt at fastslå årsagen. Sluk tørretumbleren, og tænd den igen. Start et program. Hvis programmet afbrydes igen, og der igen vises en fejlmelding, er der tale om en fejl. Kontakt venligst Miele Teknisk Service. 50

51 Småfejl udbedres Fejl Rens luftveje lyser ved programslut Rens luftveje Se lyser efter en programafbrydelse Tøm beholder Se lyser efter en programafbrydelse Fyld kondens- beholderen Åbn og luk døren Komfortafkøling Årsag og udbedring Der er kraftig fnugdannelse. Rengør fnugfiltrene. Rengør sokkelfilteret. Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Meddelelse slukkes: Bekræft med OK Der er kraftig fnugdannelse. Rengør fnugfiltrene. Rengør sokkelfilteret. Rengør luftvejene: Luftføringsområdet under sokkelfilteret Varmeveksleren. Meddelelse slukkes: Tørretumbleren slukkes/tændes. Beholderen til kondensvand er fuld, eller der er knæk på afløbsslangen. Tøm kondensvandet ud. Kontroller afløbsslangen. Meddelelse slukkes: Åbn og luk døren, mens tørretumbleren er tændt, eller sluk og tænd tørretumbleren Dette er en påmindelse: Ved brug af programmet Dampudglatning (Damp) hentes vandet fra beholderen til kondensvand. Beholderen til kondensvand skal mindst være fyldt med vand til min -markeringen. Bekræft med OK. Efter valg af programmet Dampudglatning (Damp) gøres der opmærksom på, at der skal fyldes tøj i tørretumbleren. Læg tøj i tørretumbleren. Programmet er slut, men tøjet afkøles stadig. Man kan tage tøjet ud og brede det ud eller lade det blive i tørretumbleren for yderligere afkøling. 51

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 300 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8164 WP. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8164 WP. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8164 WP da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 693 200 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8823 C. da-dk

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8823 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8823 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 872 250 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8007 WP SUPERTRONIC da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 530 640 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk

Brugsanvisning. Varmepumpetumbler T 8867 WP. da-dk Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8867 WP da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 575 340 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136 Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136 da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 7137 WP Vario da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09

Læs mere

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 7644 C. da-dk

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 7644 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 7644 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 874 190 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning Kondenstørretumbler

Brugsanvisning Kondenstørretumbler Brugsanvisning Kondenstørretumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 938 520 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8723. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8723. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8723 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 871 980 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136 Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 5136 da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og

Læs mere

Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario

Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario Første ibrugtagning, Programoversigt, Indstillinger PT 7135 C Vario da-dk Læs venligst brugs- og opstillingsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8403 C. da-dk

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8403 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8403 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 980 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 06

Læs mere

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8812 C Edition 111. da-dk

Brugsanvisning. Kondenstørretumbler T 8812 C Edition 111. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8812 C Edition 111 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 418

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk

Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C. da-dk Brugsanvisning Kondenstørretumbler T 8402 C da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 628 330 Miljøbeskyttelse

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 7135 C Vario

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 7135 C Vario Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 7135 C Vario da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8322. da-dk

Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8322. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8322 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 127 300 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 260 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 208 960 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8302. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8302. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8302 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 872 690 Miljøbeskyttelse

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 7136 Plus

Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 7136 Plus Brugs- og opstillingsanvisning udluftningstørretumbler PT 7136 Plus da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100

Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100 Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100 da - DK Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 660 751 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566

Din brugermanual BOSCH WTW84360SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3655566 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel Tromle. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-/tørremaskine WT 2780 WPM. da-dk

Brugsanvisning Vaske-/tørremaskine WT 2780 WPM. da-dk Brugsanvisning Vaske-/tørremaskine WT 2780 WPM da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 441 920 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel

Tørring. Betjeningspanel Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug. Alle tørretumblere bliver kontrolleret for

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning udluftningstørretumbler PT 7186 Vario

Brugs- og monteringsanvisning udluftningstørretumbler PT 7186 Vario Brugs- og monteringsanvisning udluftningstørretumbler PT 7186 Vario El da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1*

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE.................................................. 5 3. BETJENINGSPANEL......................................................

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-nds M.-Nr. 09 845 490 Indhold Miljøbeskyttelse...

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.whirlpool.eu / register WWW Du kan

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-nds M.-Nr. 09 845 070 Indhold Miljøbeskyttelse...

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-nds M.-Nr. 09 846 260 Indhold Miljøbeskyttelse...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Registrér venligst dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance Læs omhyggeligt, før

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Bosch Hvidevarer Telegrafvej Ballerup Telefon:

Bosch Hvidevarer Telegrafvej Ballerup Telefon: Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2012 Bosch Hvidevarer, BSH Hvidevarer A/S R15 300 432 Vaske- og tørreeksperten. En

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-nds M.-Nr. 09 845 780 Indhold Miljøbeskyttelse...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX LTHT50 http://da.yourpdfguides.com/dref/613110 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX LTHT50 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning Industristrygerulle PM 1210 PM 1214 PM 1217

Brugsanvisning Industristrygerulle PM 1210 PM 1214 PM 1217 Brugsanvisning Industristrygerulle PM 1210 PM 1214 PM 1217 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 025 850

Læs mere

KONDENSTØRRETUMBLER D18K

KONDENSTØRRETUMBLER D18K KONDENSTØRRETUMBLER D18K HN 10213 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare!

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C

Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C Brugs- og opstillingsanvisning Kondenstørretumbler PT 5135 C da-dk Læs venligst denne brugs- og opstillingsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tørring. Betjeningspanel. Slukke for tørretumbler Stil programvælgeren på Fra. Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren! Deres nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Kondenstørretumbleren udmærker sig ved sparsomt forbrug af energi. Alle tørretumblere

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-nds M.-Nr. 10 086 000 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere