Risikovurdering for svig og effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikovurdering for svig og effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig"

Transkript

1 EGESIF_ /06/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Risikovurdering for svig og effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig Juni 2014 ANSVARSFRASKRIVELSE: "Dette er et arbejdsdokument udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene. Heri gives på grundlag af den gældende EU-lovgivning teknisk vejledning til offentlige myndigheder, aktører, støttemodtagere eller potentielle støttemodtagere samt andre organer, der beskæftiger sig med overvågning, kontrol eller gennemførelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde, om fortolkningen og anvendelsen af EUreglerne på dette område. Formålet med dette dokument er at formidle Kommissionens tjenestegrenes forklaringer på og fortolkninger af disse regler for at fremme gennemførelsen af operationelle programmer og fremme god praksis. Denne vejledning foregriber imidlertid ikke den fortolkning, som måtte blive givet af Domstolen eller Retten eller i Kommissionens afgørelser."

2 Indholdsfortegnelse AKRONYMER OG FORKORTELSER INDLEDNING Baggrund En proaktiv, struktureret og målrettet tilgang til styring af risikoen for svig DEFINITIONER Definition af begrebet uregelmæssighed Definition af begrebet svig i traktaten Definition af korruption EGENVURDERING AF RISIKO FOR SVIG Værktøjet Sammensætning af egenvurderingsteamet Hyppighed af egenvurdering VEJLEDNING OM MINIMUMSKRAV TIL EFFEKTIVE OG PROPORTIONALE FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF SVIG Politik for bekæmpelse af svig Forebyggelse Etisk kultur Ansvarsfordeling Uddannelse og oplysning Interne kontrolsystemer Dataanalyser og ARACHNE-værktøjet Afsløring og indberetning Udvikling af en hensigtsmæssig indstilling Indikatorer for svig (advarselstegn) Efterforskning, korrektion og retsforfølgelse Inddrivelse og retsforfølgelse Opfølgning REVISIONSMYNDIGHEDENS REVISION AF FORVALTNINGSMYNDIGHEDENS RISIKOVURDERING FOR SVIG OG FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF SVIG Tjekliste for revisionsmyndigheder

3 5.2. Hyppighed af revisionsmyndighedens kontrol...18 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Værktøj til risikovurdering for svig og anvisninger i brugen af værktøjet Anbefalede risikoreducerende kontroller Skabelon til erklæring om politik for bekæmpelse af svig Tjekliste for revisionsmyndigheder 3

4 AKRONYMER OG FORKORTELSER AA revisionsmyndighed CA attesteringsmyndighed Forordningen om fælles bestemmelser Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Havog Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ESF Den Europæiske Socialfond Finansforordningen Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, "fondene" her: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond IB bemyndiget organ MA forvaltningsmyndighed OLAF Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 4

5 RESUMÉ I denne vejledning kan forvaltningsmyndigheder finde hjælp og anbefalinger, når de skal gennemføre artikel 125, stk. 4, litra c), i forordningen om fælles bestemmelser, hvori det bestemmes, at forvaltningsmyndigheden skal indføre effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig under hensyntagen til de identificerede risici. Den beskriver også, hvordan revisionsmyndigheden skal kontrollere, at forvaltningsmyndigheden overholder denne artikel. Kommissionen anbefaler, at forvaltningsmyndighederne benytter en proaktiv, struktureret og målrettet risikostyring i forbindelse med svig. Med hensyn til fondene bør målet være proaktiv og proportional bekæmpelse af svig ved hjælp af omkostningseffektive metoder. Alle programmyndigheder skal forpligte sig til nultolerance over for svig, og det begynder med relevante udmeldinger fra toppen. Målrettet risikovurdering for svig kombineret med en klar forpligtelse til at bekæmpe svig vil sende et klart signal til potentielle bedragere. Robuste kontrolsystemer, der gennemføres effektivt, kan i høj grad reducere risikoen for svig, men de kan ikke fuldstændigt eliminere risikoen for, at svig opstår eller ikke opdages. Systemerne skal derfor også sikre, at der er fastlagt procedurer for afsløring af svig, og at de nødvendige forholdsregler træffes, når der er mistanke om svig. Vejledningen beskriver trin for trin, hvordan de tilbageværende tilfælde af svig behandles, når andre foranstaltninger til forsvarlig økonomisk forvaltning er blevet gennemført effektivt. Bestemmelserne i forordningen har til formål at opnå omkostningseffektiv risikostyring af svig samt effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig, hvilket i praksis betyder en målrettet og differentieret tilgang tilpasset de enkelte programmer og situationer. Det værktøj til risikovurdering, der er knyttet til denne vejledning, kan sammen med detaljerede anvisninger bruges til at vurdere indvirkningen af og sandsynligheden for de mest almindelige former for svig. Dernæst beskriver vejledningen de anbefalede risikoreducerende kontroller, der kan hjælpe med at reducere de tilbageværende risici, som de indførte kontroller ikke har afhjulpet tilstrækkeligt. Forvaltningsmyndigheden bør yde en indsats mod svig, der står i forhold til de specifikke risici, og som er skræddersyet til de specifikke situationer i forbindelse med udbetaling af fondenes midler inden for et bestemt program eller en bestemt region. Når en sådan risikovurdering og de tilknyttede risikoreducerende kontroller er iværksat på systemniveau, bør forvaltningsmyndighederne fokusere på specifikke situationer, der kan opstå under gennemførelsen af operationer, ved at videreudvikle specifikke indikatorer for svig (advarselstegn) og ved at sikre effektivt samarbejde og effektiv koordination mellem forvaltningsmyndigheden, revisionsmyndigheden og efterforskningsenheder. Kommissionen bistår også medlemsstaterne ved at tilbyde et særligt risikovurderingsværktøj, ARACHNE, der kan hjælpe dem med at identificere, forebygge og afsløre risikobehæftede operationer, projekter, støttemodtagere og kontrakter/kontrahenter, og som vil have en præventiv virkning. Den egenvurdering af risikoen for svig, som Kommissionen foreslår, er enkel, logisk og praktisk og er baseret på følgende fem metodiske trin: 1. kvantificering af risikoen for, at en bestemt type svig opstår, ved at vurdere indvirkning og sandsynlighed (bruttorisiko) 2. vurdering af effektiviteten af de kontroller, der allerede er indført for at reducere bruttorisikoen 5

6 3. vurdering af nettorisikoen under hensyntagen til effekten af de nuværende kontroller og deres effektivitet, dvs. den aktuelle situation (den tilbageværende risiko) 4. vurdering af effekten af de planlagte risikoreducerende kontroller på nettorisikoen (den tilbageværende nettorisiko) 5. definition af målrisikoen, dvs. det risikoniveau, som forvaltningsmyndigheden anser for at være acceptabelt, når alle kontroller fungerer effektivt. Endelig agter Kommissionen efter behov at yde målrettet støtte og dermed hjælpe medlemsstaterne, når de skal gennemføre artikel 125, stk. 4, litra c), i forordningen om fælles bestemmelser og denne vejledning. 1. INDLEDNING 1.1. Baggrund I henhold til finansforordningens artikel 59, stk. 2, skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger for at beskytte Unionens finansielle interesser, navnlig for at forebygge, opdage og korrigere uregelmæssigheder og svig. Forordningen om fælles bestemmelser omhandler specifikke krav med hensyn til medlemsstaternes ansvar for at forebygge svig. Denne vejledning om risikostyring af svig er rettet til forvaltningsmyndigheder og revisionsmyndigheder med tilknytning til Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond (ESF) og Den Europæiske Havog Fiskerifond (EMFF). I tillæg til artikel 72, litra h), i forordningen om fælles bestemmelser, som fastsætter, at forvaltnings- og kontrolsystemerne skal omfatte forebyggelse, afsløring og korrektion af uregelmæssigheder, herunder svig, og inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. eventuelle morarenter, fastsætter artikel 125, stk. 4, litra c), i samme forordning, at forvaltningsmyndigheden skal indføre effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig under hensyntagen til de identificerede risici. Der skal være tilstrækkelig styring af risici for svig og korruption. Forvaltningsmyndighederne skal vise, at ethvert forsøg på at begå svig med EUbudgettet er uacceptabelt og ikke vil blive tolereret. Bekæmpelse af svig herunder årsager hertil og konsekvenser heraf er en betydelig udfordring for enhver ledelse, idet svig netop er tilrettelagt for at undgå afsløring. Forvaltningsmyndighederne bør også være opmærksomme på Transparency Internationals Corruption Perception Index 1 og EU's rapport om bekæmpelse af korruption, som Kommissionen 2 har udarbejdet, når de vurderer, i hvilket omfang miljøet omkring operationerne er eksponeret for potentiel korruption og svig. Potentialet for svig må ikke ignoreres, og det bør betragtes som et sæt risici, der skal styres tilstrækkeligt på samme måde som andre forretningsrisici eller potentielt 1 2 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 6. juni 2011 Bekæmpelse af korruption i EU (KOM(2011)308 endelig). 6

7 negative hændelser. Risikoen for svig kan derfor vurderes ved hjælp af eksisterende risikostyringsprincipper og -værktøjer. Robuste kontrolsystemer, der gennemføres effektivt, kan reducere risikoen for svig, men de kan ikke fuldstændigt eliminere risikoen for, at svig opstår. Forvaltningsmyndighederne bør først og fremmest målrettet tage fat om de vigtigste risici for svig. Under hensyntagen til de høje omkostninger, som svig og korruption kan have for omdømmet, skal de ud over de grundlæggende krav være bevidste om, at den samlede gevinst ved yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af svig altid skal overstige de samlede udgifter (proportionalitetsprincippet). For at vurdere indvirkningen af og sandsynligheden for en potentiel risiko for svig, der kan skade EU's finansielle interesser, anbefaler Kommissionen, at forvaltningsmyndighederne anvender værktøjet til risikovurdering for svig i bilag 1. Vurderingen bør udføres af et egenvurderingsteam, der sammensættes af forvaltningsmyndigheden 3. Listen over anbefalede, men ikkebindende risikoreducerende kontroller, som forvaltningsmyndigheden kan iværksætte for at imødegå eventuelle tilbageværende risici, er angivet i bilag 2. Disse proportionale foranstaltninger kan medvirke til yderligere at reducere eventuelle tilbageværende risici, der identificeres i forbindelse med egenvurderingen, men som de nuværende kontroller endnu ikke har afhjulpet. I bilag 3 findes der en skabelon til en erklæring om en politik for bekæmpelse af svig, der med fordel kan anvendes af forvaltningsmyndigheder, som ønsker at formulere deres program til bekæmpelse af svig i en politisk erklæring, der formidler deres officielle holdning både internt og eksternt med hensyn til svig og korruption. Som supplement til denne vejledning yder Kommissionen vejledning til revisionsmyndigheder, når de skal kontrollere det arbejde, der er udført af forvaltningsmyndigheder i forbindelse med risikovurderingen for svig og de foranstaltninger, der er gennemført for at reducere risikoen for svig. Tjeklisterne i bilag 4 kan anvendes i forbindelse med de systemrevisioner, der skal udføres af revisionsmyndigheder i henhold til artikel 127 i forordningen om fælles bestemmelser. De anvendes i forbindelse med Kommissionens egen risikovurdering, og de kan med fordel bruges i forbindelse med rapporten og udtalelsen fra det uafhængige revisionsorgan, der er ansvarligt for at vurdere forvaltnings- og kontrolsystemet på baggrund af udpegelsen af forvaltningsmyndigheder omhandlet i artikel 124, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser En proaktiv, struktureret og målrettet tilgang til styring af risikoen for svig Det vedlagte praktiske værktøj til egenvurdering af risikoen for svig har især fokus på de situationer, hvor de centrale processer i programgennemførelsen er mest åbne for bedragerisk manipulation, der begås af enkeltpersoner eller organisationer, herunder organiseret kriminalitet, vurderingen af sandsynligheden for og alvoren af sådanne situationer, og hvad forvaltningsmyndigheden i øjeblikket gør for at håndtere dem. Værktøjet er målrettet mod tre udvalgte centrale processer, der er mest eksponeret for specifikke risici for svig: 3 Hvis der er tale om europæisk territorialt samarbejde, bør risikovurderingen omfatte risici for svig i hele programområdet, og det bør sikres, at der indføres effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig, eftersom forvaltningsmyndighederne har ansvaret for alle funktioner. 7

8 udvælgelse af ansøgere gennemførelse og kontrol af operationer attestering og betalinger. Det endelige resultat af risikovurderingen for svig er identifikationen af de specifikke risici, hvor det efter egenvurderingen konkluderes, at den nuværende indsats for at reducere sandsynligheden for eller indvirkningen af den potentielt svigagtige aktivitet til et acceptabelt niveau ikke er tilstrækkelig. Denne vurdering udgør derefter grundlaget for at afhjælpe manglerne. Det sker ved at vælge effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig på listen over anbefalede risikoreducerende kontroller. I nogle tilfælde konkluderes det, at der er taget hånd om de fleste tilbageværende risici, og at der derfor kun er behov for få, hvis nogen, yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af svig. I alle vurderingsscenarier forventes det, at forvaltningsmyndigheden kan underbygge sine konklusioner. 2. DEFINITIONER Denne risikovurdering omfatter kun specifikke risici for svig og ikke uregelmæssigheder. Effektiv risikovurdering kan dog have betydning for forebyggelsen og afsløring af uregelmæssigheder, der generelt opfattes som en bredere kategori end svig. Svig adskiller sig fra uregelmæssighed ved at indeholde elementet forsætlig adfærd Definition af begrebet uregelmæssighed I forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 2988/95 af 18. december om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser er uregelmæssighed et bredt begreb, der dækker både forsætlige og uforsætlige uregelmæssigheder begået af økonomiske aktører. I artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2988/95 5 defineres "uregelmæssighed" således: "enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse, som kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse, der skader eller kunne skade De Europæiske Fællesskabers almindelige budget eller budgetter, der forvaltes af De Europæiske Fællesskaber, enten ved formindskelse eller bortfald af indtægter, der stammer fra de egne indtægter, der opkræves direkte for Fællesskabernes regning, eller ved afholdelse af en uretmæssig udgift" Definition af begrebet svig i traktaten 4 5 Bevæggrundene for svigagtig adfærd er omhandlet i COCOF 09/0003/00 af Orienterende note om indikatorer for svig for EFRU, ESF og SF. EFT L 312 af , s. l. 8

9 I konvention udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om beskyttelse af EF's finansielle interesser 6 defineres "svig", for så vidt angår udgifter, som enhver forsætlig handling eller undladelse vedrørende: "- anvendelse eller forelæggelse af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter, der medfører uretmæssig oppebærelse eller tilbageholdelse af midler hidrørende fra De Europæiske Fællesskabers almindelige budget eller fra budgetter, der forvaltes af eller for De Europæiske Fællesskaber - manglende indberetning af en oplysning ved tilsidesættelse af en specifik oplysningspligt, med samme følge - uretmæssig anvendelse af sådanne midler til andre formål end dem, de oprindelig var bevilget til" Definition af korruption En bred definition af korruption, der anvendes af Kommissionen, er misbrug af en (offentlig) position for at opnå personlig vinding. Korrupte betalinger muliggør mange andre typer svig såsom falske fakturaer, opdigtede udgifter eller manglende opfyldelse af kontraktspecifikationerne. Den mest almindelige form for korruption er korrupte betalinger eller andre fordele: En modtager (passiv korruption) tager imod en bestikkelse fra en giver (aktiv korruption) til gengæld for en ydelse. 3. EGENVURDERING AF RISIKO FOR SVIG 3.1. Værktøjet Værktøjet til risikovurdering for svig i bilag 1 skal først og fremmest gøre det lettere for forvaltningsmyndigheden at foretage egenvurdering af virkningen af og sandsynligheden for, at der opstår specifikke scenarier for svig. De specifikke risici for svig, der skal vurderes, er identificeret ud fra viden om tidligere tilfælde af svig, der er forekommet under samhørighedspolitikken, samt almindelige og tilbagevendende svigagtige tiltag. I værktøjet er der med andre ord allerede indsat et sæt anerkendte specifikke risici. Andre kendte risici for det specifikke program eller den specifikke region, der er omfattet af en vurdering, tilføjes af egenvurderingsteamet (se afsnit 3.2 nedenfor). Vejledningen i bilag 1 indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan man indsætter data i værktøjet til risikovurdering for svig. Værktøjet dækker sandsynligheden for og indvirkningen af specifikke og almindeligt anerkendte risici for svig, der især er relevante for de centrale processer: udvælgelse af ansøgere (ark 1 i regnearket) støttemodtagernes projektgennemførelse med fokus på offentlige indkøb og lønomkostninger (ark 2) forvaltningsmyndighedernes attestering af omkostninger og betalinger (ark 3). 6 EFT C 316 af , s

10 Hvert afsnit indledes med en forside med de specifikke risici, der er relevante for afsnittet. Forvaltningsmyndigheden bør endvidere vurdere de generelle risici for svig i forbindelse med de offentlige indkøbskontrakter, den forvalter direkte, f.eks. i forbindelse med indkøb af teknisk bistand (ark 4). Hvis forvaltningsmyndigheden ikke foretager offentlige indkøb, der nødvendiggør en risikovurdering for svig, skal afsnit 4 ikke udfyldes. Proceduren for denne risikovurdering for svig består af fem hovedtrin: Kvantificer sandsynligheden for og indvirkningen af en specifik risiko for svig (bruttorisiko) Vurder effektiviteten af de kontroller, der allerede er indført for at reducere bruttorisikoen Vurder nettorisikoen under hensyntagen til effekten af de nuværende kontroller og deres effektivitet, dvs. den aktuelle situation (den tilbageværende risiko) Vurder effekten af de planlagte risikoreducerende kontroller på nettorisikoen (den tilbageværende nettorisiko) Definer målrisikoen, dvs. det risikoniveau, som forvaltningsmyndigheden anser for at være acceptabelt For hver af de specifikke risici er det overordnede formål at vurdere "bruttorisikoen" for, at særlige scenarier for svig opstår, og derefter identificere og vurdere effektiviteten af de kontroller, der allerede er iværksat for at reducere risikoen for, at sådan svig opstår eller ikke afsløres. Derved fås "nettorisikoen", der bør bruges som udgangspunkt for en intern handlingsplan, hvis den tilbageværende risiko er betydelig eller kritisk, med det formål at forbedre kontrollerne og yderligere reducere medlemsstatens eksponering for negative følger (dvs. om nødvendigt indføre yderligere effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig se listen over anbefalede risikoreducerende kontroller 7 i bilag 2). 7 Disse er ikkebindende forslag til yderligere kontroller med henblik på at reducere den tilbageværende risiko. 10

11 3.2. Sammensætning af egenvurderingsteamet Afhængigt af programmets størrelse og forvaltningsmyndigheden udføres hver gennemførelsesproces muligvis af forskellige afdelinger inden for forvaltningsmyndigheden. De mest relevante aktører bør deltage i vurderingen, så den gennemføres så ærligt og præcist som muligt, og så den kan udføres på en effektiv og lempelig måde. Vurderingsteamet kan derfor bestå af medarbejdere fra forskellige afdelinger i forvaltningsmyndigheden med forskellige ansvarsområder, herunder udvælgelse af operationer, skrivebordskontrol, kontrol på stedet og godkendelse af betalinger, og repræsentanter fra attesteringsmyndigheden (CA) og de gennemførende organer. Forvaltningsmyndigheder kan overveje at inddrage koordineringstjenesterne for bekæmpelse af svig (AFCOS) eller andre specialiserede organer, der kan tilføre en særlig ekspertise inden for bekæmpelse af svig til vurderingsprocessen. Da revisionsmyndigheden skal revidere den gennemførte risikovurdering, bør den ikke være med til at fastlægge niveauet for risikoeksponering, men den kan deltage i vurderingsprocessen som rådgiver eller observatør. Af indlysende grunde bør egenvurderingen ikke outsources, da den kræver et indgående kendskab til både forvaltningen, kontrolsystemet og programmets støttemodtagere Hyppighed af egenvurdering Overensstemmelse med kravene til passende procedurer for iværksættelse af effektive og proportionale procedurer til bekæmpelse af svig er for det første et af kriterierne for udpegelse af forvaltningsmyndigheder. Værktøjet bør generelt gennemføres fuldt ud hvert år eller hvert andet år. Hyppigere gennemgang af projektstatus i forhold til handlingsplaner vedrørende yderligere kontroller, der er indført, ændringer af risikomiljøet og vurderingsresultaternes fortsatte overensstemmelse kan dog være påkrævet (f.eks. via ledelsesmøder). Hvis niveauet af identificerede risici er meget lavt, og der ikke blev rapporteret tilfælde af svig i løbet af det foregående år, kan forvaltningsmyndigheden beslutte kun at gennemgå sin egenvurdering hvert andet år. Hvis der opstår nye tilfælde af svig eller væsentlige ændringer i forvaltningsmyndighedens procedurer og/eller medarbejdere, bør de formodede svagheder i systemet og relevante dele af egenvurderingen straks gennemgås. 4. VEJLEDNING OM MINIMUMSKRAV TIL EFFEKTIVE OG PROPORTIONALE FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF SVIG Dette afsnit indeholder en generel vejledning om de principper og metoder, som forvaltningsmyndigheden bør anvende i forbindelse med bekæmpelse af svig. For den enkelte risiko, der identificeres i risikovurderingen for svig, indeholder bilag 2 de anbefalede ikkebindende risikoreducerende kontroller, der kan iværksættes for at reducere risiciene til et acceptabelt niveau. Minimumsstandarderne i dette kapitel, som forvaltningsmyndighederne bør overholde, vedrører proceduren for bekæmpelse af svig. 11

12 Hvis svig skal bekæmpes effektivt, anbefaler Kommissionen, at forvaltningsmyndigheden udvikler en struktureret tilgang til bekæmpelsen. Der er fire centrale elementer i proceduren til bekæmpelse af svig: forebyggelse, afsløring, korrektion og retsforfølgelse. Kombinationen af en grundig risikovurdering for svig, hensigtsmæssige forebyggende og opklarende forholdsregler samt koordinerede og rettidige undersøgelser udført af kompetente myndigheder kan reducere risikoen for svig betydeligt og kan have en afskrækkende virkning mod svig Politik for bekæmpelse af svig Mange organisationer bruger politikker for bekæmpelse af svig til at oplyse om deres indsats for at bekæmpe og håndtere svig. En sådan politik skal være enkel og med et tydeligt fokus, og den bør omfatte følgende emner: strategier for udvikling af en kultur mod svig uddelegering af ansvar for håndtering af svig mekanismer til indberetning af mistanke om svig samarbejde mellem de forskellige aktører. Denne politik bør være synlig i organisationen (uddeles til alle nye medarbejdere og tilgængelig på intranettet), og det skal være helt klart for medarbejderne, at den gennemføres aktivt. Det kan ske via regelmæssige meddelelser om sager vedrørende svig og resultaterne af undersøgelser om svig. Se den foreslåede skabelon til en politik for bekæmpelse af svig i bilag 3. Det er en skabelon til en erklæring om en politik for bekæmpelse af svig, som med fordel kan anvendes af forvaltningsmyndigheder, der ønsker at gå ud over standardkravene i lovgivningen, og som ønsker at formalisere og formidle deres officielle holdning både internt og eksternt med hensyn til svig og korruption Forebyggelse Hvis forvaltningsmyndigheden viser en tydelig vilje til at bekæmpe svig og korruption, styrker bevidstheden om de forebyggende og afslørende kontroller og konsekvent indberetter sager til de kompetente myndigheder med henblik på videre efterforskning og sanktioner, sender det et klart signal til alle, der kunne tænkes at omgå reglerne, og kan medvirke til at ændre adfærd og holdninger til svig. På baggrund af problemerne med at bevise svigagtig adfærd og udbedre skader på omdømme er det generelt bedst, hvis svigagtig adfærd forebygges, så man undgår at skulle behandle hændelsen efterfølgende. Teknikkerne til forebyggelse drejer sig som ofte om at reducere mulighederne for at begå svig. Ofte indføres et effektivt internt kontrolsystem kombineret med en proaktiv, struktureret og målrettet risikovurdering for svig, men omfattende uddannelse og bevidstgørelse samt udvikling af en "etisk kultur" kan også bruges til at bekæmpe potentielle "undskyldninger" for svigagtig adfærd. Svig forebygges mest effektivt ved at indføre et effektivt internt kontrolsystem, der opbygges og gennemføres på en måde, der står i rimeligt forhold til de risici, der identificeres under risikovurderingen. En organisation bør imidlertid også tilstræbe at skabe det rette miljø og den rette kultur, som kan virke demotiverede i forhold til potentiel svigagtig adfærd. 12

13 Etisk kultur Politik, ansvarsområder, uddannelse og indberetningsmekanismer Internt kontrolsystem Risici for svig Etisk kultur En kultur mod svig er nøglen til både at afskrække potentielle bedragere og til at maksimere medarbejdernes vilje til at bekæmpe svig inden for forvaltningsmyndigheden. En sådan kultur kan etableres ved at kombinere specifikke foranstaltninger og politikker mod svig, som det illustreres i den anden cirkel i diagrammet ovenfor og forklares mere detaljeret nedenfor, men også ved at indføre mere generelle mekanismer og handlingsmønstre: Mission statement en klar erklæring, der er synlig for alle interne og eksterne aktører, og som udtrykker, at forvaltningsmyndigheden tilstræber de højest mulige etiske standarder Udmelding fra toppen mundtlig eller skriftlig meddelelse fra den øverste ledelse i forvaltningsmyndigheden om, at der forventes den højest mulige standard for etisk adfærd blandt medarbejdere og støttemodtagere (sidstnævnte kan ske via skrivelser om tilskudstilsagn og tilskudskontrakter) Adfærdskodeks en entydig etisk adfærdskodeks, som alle medarbejdere rutinemæssigt bekræfter, at de vil overholde, og som f.eks. omhandler: - interessekonflikter forklaring, krav og procedurer for indberetning - politik for gaver og repræsentation forklaring og medarbejdernes ansvar for overensstemmelse - fortrolige oplysninger forklaring og medarbejdernes ansvar - krav til indberetning af mistanke om svig. Medarbejderne skal med andre ord overholde principper, som f.eks. integritet, objektivitet, ansvarlighed og ærlighed. 13

14 Ansvarsfordeling Inden for forvaltningsmyndigheden bør der være en tydelig fordeling af ansvaret for at etablere forvaltnings- og kontrolsystemer, der overholder EUkravene, og for at kontrollere, at disse systemer fungerer effektivt med henblik på at forebygge, afsløre og korrigere svig. Det vil sikre, at alle aktører fuldt ud forstår deres ansvar og forpligtelser, og at det formidles både internt og eksternt til alle potentielle støttemodtagere under programmet, at organisationen har en koordineret tilgang til bekæmpelse af svig Uddannelse og oplysning Formel uddannelse og oplysning integreres i organisationens overordnede risikostyringsstrategi alle de steder, hvor det er nødvendigt. Alle medarbejdere kan med fordel uddannes i både teoretiske og praktiske emner både for at styrke bevidstheden om forvaltningsmyndighedens kultur mod svig og for at hjælpe dem med at identificere og reagere over for mistanke om tilfælde af svig. Uddannelsen kan f.eks. politikken for bekæmpelse af svig, specifikke roller og ansvarsområder samt indberetningsmekanismer. Medarbejdernes bevidsthed kan også øges ved hjælp af mere uformelle metoder, som f.eks. nyhedsbreve, plakater, intranetsider, eller det kan være et punkt på dagsordenen for gruppemøder Interne kontrolsystemer Det stærkeste forsvar mod potentiel svig er et internt kontrolsystem, der er velstruktureret og gennemføres konsekvent, hvor kontrollerne er målrettet mod en effektiv reduktion af de identificerede risici. Forvaltningskontrollen skal gennemføres omhyggeligt, og de tilknyttede kontroller på stedet skal være risikobaserede og gennemføres i det nødvendige omfang. Sandsynligheden for at afsløre potentielle tilfælde af svig stiger med grundige forvaltningskontroller. Medarbejdere, der arbejder med forvaltningsmyndighedskontroller ved skrivebordet og på stedet, skal have kendskab til Kommissionens vejledninger og nationale vejledninger om indikatorer for svig (se nedenfor) Dataanalyser og ARACHNE-værktøjet Dataindsamling, -lagring og -analyse bliver stadig mere avanceret, og det giver nye muligheder i kampen mod svig. Inden for rammerne af og under hensyntagen til lovgivningen i de enkelte medlemsstater kan der på dette niveau gennemføres dataanalyser, og dermed kan risikovurderingsprocessen forbedres, der kan gennemføres krydstjek af data med andre organisationer i den offentlige eller private sektor (f.eks. skattemyndigheder, statslige myndigheder eller kreditkontrolmyndigheder), og potentielle højrisikosituationer kan opdages, allerede inden midlerne bevilges. I forbindelse med kampen mod svig (og uregelmæssigheder) tilbyder Kommissionen forvaltningsmyndigheder et særligt data mining-værktøj, kaldet ARACHNE, som kan bruges til at identificere projekter, hvor der er risiko for svig, interessekonflikter og uregelmæssigheder. ARACHNE er et 14

15 værktøj til risikovurdering, som kan forbedre effektiviteten ved projektudvælgelse, forvaltningskontrol og revision, og som kan hjælpe med at identificere, forebygge og afsløre svig. Det er udviklet af Kommissionen, og det er især velegnet til at identificere og vurdere risici for svig inden for fondene, herunder i forbindelse med offentlige indkøb, et område, der er særlig udsat for svig og uregelmæssigheder, som f.eks. samordning af tilbud. Kommissionen indgav via Kontoret for Databeskyttelse den 17. maj 2013 den krævede anmeldelse med henblik på forudgående kontrol i forbindelse med behandling af personoplysninger til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som efter en omhyggelig gennemgang af det relevante retsgrundlag den 17. februar 2014 udtalte sig positivt om ARACHNE's overensstemmelse med retningslinjerne i Rådets forordning (EF) nr. 45/ Udtalelsen omfattede betragtninger om behandling af særlige kategorier af data for at sikre deres nødvendighed, proportionalitet og kvalitet. Andre anbefalinger vedrørte mulighederne for tilbagemelding med henblik på at sikre dataenes rigtighed, forholdsregler for at sikre høj datakvalitet, ad hocanalyse af dataoverførsler til OLAF og Revisionsretten, sletning af data efter et rimeligt tidsrum og oplysninger til registrerede. Alle disse betragtninger og anbefalinger analyseres omhyggeligt med henblik på deres iværksættelse af Kommissionen. Kommissionen betragter korrekt anvendelse af ARACHNE som en god praksis i indsatsen for at identificere advarselstegn og målrette foranstaltninger til bekæmpelse af svig, og det bør tages i betragtning, når egnetheden af de indførte forebyggende og afslørende kontroller vurderes. Værktøjet indføres gradvist i 2014 i alle de medlemsstater, der vælger at gennemføre det for at forbedre deres forvaltningskontrol af risiko for svig. I modsætning til en standardtilgang vil der sandsynligvis blive truffet forskellige valg i denne forbindelse fra medlemsstat til medlemsstat og endda inden for forskellige programmer/regioner i en medlemsstat, idet den faktiske situation med hensyn til svig, der er afsløret og rapporteret til Kommissionen, også varierer betydeligt mellem medlemsstaterne, som det fremgår af tallene i den seneste rapport om beskyttelse af EU's finansielle interesser Afsløring og indberetning Forebyggelse kan ikke sikre absolut beskyttelse mod svig, og derfor har forvaltningsmyndigheden brug for systemer, der rettidigt kan afsløre svigagtig adfærd. Sådanne metoder omfatter analytiske procedurer, som kan fremhæve uregelmæssigheder (f.eks. data mining-værktøjer, som f.eks. ARACHNE), robuste indberetningsmekanismer og løbende risikovurdering. En stærk etisk kultur og et forsvarligt internt kontrolsystem kan ikke sikre absolut beskyttelse mod bedragere. En strategi for bekæmpelse af svig skal derfor tage højde for, at der fortsat vil forekomme tilfælde af svig, for hvilke der følgelig skal udvikles og gennemføres en række foranstaltninger til afsløring af svig. 8 9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og - organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser Bekæmpelse af svig Årsrapport COM(2013)548 final,

16 Udvikling af en hensigtsmæssig indstilling Forvaltningsmyndigheden kan f.eks. håndtere risici for svig ved hjælp af specialiserede og målrettede afsløringsteknikker, der gennemføres af udvalgte personer. Alle, der arbejder med finansiering under strukturfondene, kan desuden medvirke til at afsløre potentielt svigagtig adfærd og deltage i den resulterende opfølgning. Dette nødvendiggør udviklingen af en hensigtsmæssig indstilling. Der bør opfordres til en sund skeptisk indstilling sammenholdt med en aktuel bevidsthed om, hvad der kan være tegn på potentiel svig Indikatorer for svig (advarselstegn) Indikatorer for svig er mere specifikke tegn eller advarselstegn på, at der foregår svigagtige aktiviteter, som kræver omgående reaktion med henblik på at afklare, om videre handling er påkrævet. Indikatorer kan også være specifikke i forhold til de aktiviteter, der hyppigt finder sted under strukturfondsprogrammer, som f.eks. offentlige indkøb og lønomkostninger. Til dette formål har Kommissionen udarbejdet følgende vejledninger til medlemsstaterne: COCOF 09/0003/00 af Orienterende note om indikatorer for svig for EFRU, ESF og SF OLAF Kompendium med anonymiserede sager strukturforanstaltninger OLAF Praktisk vejledning om interessekonflikter OLAF Praktisk vejledning om afsløring af forfalskede dokumenter Disse publikationer skal læses omhyggeligt, og indholdet skal distribueres til alle de medarbejdere, der har arbejdsfunktioner, hvor de kan påvise en sådan adfærd. Især medarbejdere, der er involveret i gennemgangen af støttemodtagernes aktiviteter, som f.eks. medarbejdere, der både foretager skrivebordskontrol, kontrol på stedet eller andre kontrolbesøg, skal have kendskab til disse indikatorer Indberetningsmekanismer Etablering og oplysning om klare indberetningsmekanismer er et centralt element i både forebyggelses- og afsløringsindsatsen. Disse mekanismer skal lette indberetningen af både mistanker om svig og også forskellige svagheder ved kontrollen, der kan øge forvaltningsmyndighedens eksponering for svig. Forvaltningsmyndigheder skal have klare indberetningsmekanismer, der sikrer tilstrækkelig koordination af foranstaltninger til bekæmpelse af svig med revisionsmyndigheden og kompetente efterforskningsmyndigheder i medlemsstaten, herunder myndigheder, der bekæmper korruption. Indberetning til Kommissionen af resultaterne af effektive foranstaltninger til bekæmpelse af svig og tilfælde, hvor der er mistanke om svig, indgår i den årlige sammenfattende rapport og ledelsesudtalelse fra forvaltningsmyndigheden. Den årlige kontrolrapport fra revisionsmyndigheden indeholder også et afsnit om mistanke om svig i løbet af året. 16

17 Formidling af disse indberetningsmekanismer til medarbejderne og uddannelse heri skal sikre, at de: ved, hvem de skal indberette mistanke om svigagtig adfærd eller kontrol til har tillid til, at ledelsen reagerer på disse mistanker har tillid til, at de trygt kan foretage indberetningen, og at organisationen ikke tolererer nogen form for repressalier mod en medarbejder, der indberetter mistanker. Mistanker om svig skal indberettes til OLAF af den myndighed, der er udpeget af medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 122 i forordningen om fælles bestemmelser. Endelig skal støttemodtagerne oplyses om, hvordan de kan henvende sig til OLAF med eventuelle oplysninger Efterforskning, korrektion og retsforfølgelse Når der er rejst mistanke om svig, og mistanken er korrekt indberettet, skal forvaltningsmyndigheden overføre sagen til den kompetente myndighed i medlemsstaten med henblik på efterforskning og sanktioner, herunder evt. antikorruptionsmyndigheder, og underrette OLAF. Forvaltningsmyndigheden skal også foretage en omhyggelig og kritisk gennemgang af alle tilknyttede interne kontrolsystemer, der kan have eksponeret organisationen potentielt eller påvist svig. Når et tilfælde af potentiel svig er blevet afsløret og indberettet i overensstemmelse med interne krav og EU-krav, så det kompetente organ kan vurdere, om en efterforskning skal indledes, følger også inddrivelse og retsforfølgelse Inddrivelse og retsforfølgelse Forvaltningsmyndigheder og attesteringsmyndigheder skal inddrive uberettiget udbetalte beløb fra støttemodtagere, og de skal derfor sikre sig, at de har iværksat effektive procedurer til opfølgning af inddrivelse af EUmidler, der er brugt svigagtigt. Disse procedurer skal også være tydelige i de tilfælde, hvor der skal føres civile retssager og straffesager. Sådanne sanktioner og synligheden heraf er vigtige afskrækkelsesmidler over for potentielle bedragere, og forvaltningsmyndigheden skal derfor arbejde målrettet for sikre dette Opfølgning Når de kompetente myndigheder har afsluttet deres efterforskning af svig, eller sagen er blevet overført til de relevante myndigheder, skal der foretages en gennemgang af alle processer, procedurer eller kontroller i forbindelse med det potentielle eller påviste tilfælde af svig. Gennemgangen skal foretages 10 COCOF 09/0003/00 af Orienterende note om indikatorer for svig for EFRU, ESF og SF indeholder også oplysninger om indberetningsmekanismer. 17

18 objektivt og selvkritisk og bør føre til klare konklusioner om formodede svagheder og nye erfaringer med angivelse af handlingsplan, ansvarlige personer og tidsfrister. Dette arbejde bør også indgå i den efterfølgende gennemgang af egenvurderingen, som angivet i afsnit 3.3 ovenfor. Der skal sikres et fuldt samarbejde med efterforskere, politi og retsvæsen, især gennem sikker opbevaring af sagsakter og korrekt overdragelse i tilfælde af personaleudskiftninger. 5. REVISIONSMYNDIGHEDENS REVISION AF FORVALTNINGSMYNDIGHEDENS RISIKOVURDERING FOR SVIG OG FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF SVIG 5.1. Tjekliste for revisionsmyndigheder Et forslag til en tjekliste, som revisionsmyndigheden kan bruge ved revisionen af forvaltningsmyndighedernes (og de formidlende organers) overensstemmelse med artikel 125, stk. 4, litra c), i forordningen om fælles bestemmelser, findes i bilag 4. Forvaltningsmyndigheden kan også bruge den i forbindelse med sin systemrevision. Endvidere kan den benyttes af det uafhængige organ, der varetager vurderingen af forvaltnings- og kontrolsystemet i forbindelse med udpegelser i henhold til artikel 124, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser Hyppighed af revisionsmyndighedens kontrol Når revisionsmyndigheden reviderer effektiviteten af forvaltnings- og kontrolsystemerne, skal den kontrollere, at forvaltningsmyndigheden har gennemført foranstaltningerne til bekæmpelse af svig så tidligt som muligt i programperioden 11. Afhængigt af resultaterne af denne revision og af det identificerede miljø med risiko for svig skal der gennemføres opfølgende revisioner så ofte som nødvendigt. I nogle tilfælde kan det indebære årlige opfølgende revisioner, afhængigt af alvoren af mistanken om svig i forbindelse med det enkelte program. Også her anbefales en målrettet og afpasset (risikorelateret) tilgang. Konklusionerne anføres i revisionsmyndighedens årlige kontrolrapport. Som et led i systemrevisionerne skal revisionsmyndigheden ligeledes systematisk gennemgå de formidlende organers gennemførelse af effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig. 11 I forbindelse med europæisk territorialt samarbejde, hvor én revisionsmyndighed ikke kan gennemføre det alene, bør en gruppe af revisorer bistå revisionsmyndigheden. 18

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5

Hvad er forenkling? 3. Hvordan kan forenkling opnås? 4. Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 Europa-Kommissionen Forenkling Samhørighedspolitik for 2014-2020 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvad er forenkling? 3 Hvordan kan forenkling opnås? 4 Hvad går Kommissionens forslag ud på? 5 1 Harmonisering

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken

Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK REGIONALUDVIKLING Initiativet om datagennemsigtighed og dets indvirkning på samhørighedspolitikken UNDERSØGELSE

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

EGESIF_14-0017. Vejledning om metoden med forenklede omkostninger. De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Et solidarisk Europa

EGESIF_14-0017. Vejledning om metoden med forenklede omkostninger. De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Et solidarisk Europa EGESIF_14-0017 Vejledning om metoden med forenklede omkostninger De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) Et solidarisk Europa EGESIF_14-0017 Vejledning om metoden med forenklede omkostninger:

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere