Risikovurdering for svig og effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikovurdering for svig og effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig"

Transkript

1 EGESIF_ /06/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Risikovurdering for svig og effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig Juni 2014 ANSVARSFRASKRIVELSE: "Dette er et arbejdsdokument udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene. Heri gives på grundlag af den gældende EU-lovgivning teknisk vejledning til offentlige myndigheder, aktører, støttemodtagere eller potentielle støttemodtagere samt andre organer, der beskæftiger sig med overvågning, kontrol eller gennemførelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde, om fortolkningen og anvendelsen af EUreglerne på dette område. Formålet med dette dokument er at formidle Kommissionens tjenestegrenes forklaringer på og fortolkninger af disse regler for at fremme gennemførelsen af operationelle programmer og fremme god praksis. Denne vejledning foregriber imidlertid ikke den fortolkning, som måtte blive givet af Domstolen eller Retten eller i Kommissionens afgørelser."

2 Indholdsfortegnelse AKRONYMER OG FORKORTELSER INDLEDNING Baggrund En proaktiv, struktureret og målrettet tilgang til styring af risikoen for svig DEFINITIONER Definition af begrebet uregelmæssighed Definition af begrebet svig i traktaten Definition af korruption EGENVURDERING AF RISIKO FOR SVIG Værktøjet Sammensætning af egenvurderingsteamet Hyppighed af egenvurdering VEJLEDNING OM MINIMUMSKRAV TIL EFFEKTIVE OG PROPORTIONALE FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF SVIG Politik for bekæmpelse af svig Forebyggelse Etisk kultur Ansvarsfordeling Uddannelse og oplysning Interne kontrolsystemer Dataanalyser og ARACHNE-værktøjet Afsløring og indberetning Udvikling af en hensigtsmæssig indstilling Indikatorer for svig (advarselstegn) Efterforskning, korrektion og retsforfølgelse Inddrivelse og retsforfølgelse Opfølgning REVISIONSMYNDIGHEDENS REVISION AF FORVALTNINGSMYNDIGHEDENS RISIKOVURDERING FOR SVIG OG FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF SVIG Tjekliste for revisionsmyndigheder

3 5.2. Hyppighed af revisionsmyndighedens kontrol...18 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Værktøj til risikovurdering for svig og anvisninger i brugen af værktøjet Anbefalede risikoreducerende kontroller Skabelon til erklæring om politik for bekæmpelse af svig Tjekliste for revisionsmyndigheder 3

4 AKRONYMER OG FORKORTELSER AA revisionsmyndighed CA attesteringsmyndighed Forordningen om fælles bestemmelser Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Havog Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ESF Den Europæiske Socialfond Finansforordningen Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, "fondene" her: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond IB bemyndiget organ MA forvaltningsmyndighed OLAF Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 4

5 RESUMÉ I denne vejledning kan forvaltningsmyndigheder finde hjælp og anbefalinger, når de skal gennemføre artikel 125, stk. 4, litra c), i forordningen om fælles bestemmelser, hvori det bestemmes, at forvaltningsmyndigheden skal indføre effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig under hensyntagen til de identificerede risici. Den beskriver også, hvordan revisionsmyndigheden skal kontrollere, at forvaltningsmyndigheden overholder denne artikel. Kommissionen anbefaler, at forvaltningsmyndighederne benytter en proaktiv, struktureret og målrettet risikostyring i forbindelse med svig. Med hensyn til fondene bør målet være proaktiv og proportional bekæmpelse af svig ved hjælp af omkostningseffektive metoder. Alle programmyndigheder skal forpligte sig til nultolerance over for svig, og det begynder med relevante udmeldinger fra toppen. Målrettet risikovurdering for svig kombineret med en klar forpligtelse til at bekæmpe svig vil sende et klart signal til potentielle bedragere. Robuste kontrolsystemer, der gennemføres effektivt, kan i høj grad reducere risikoen for svig, men de kan ikke fuldstændigt eliminere risikoen for, at svig opstår eller ikke opdages. Systemerne skal derfor også sikre, at der er fastlagt procedurer for afsløring af svig, og at de nødvendige forholdsregler træffes, når der er mistanke om svig. Vejledningen beskriver trin for trin, hvordan de tilbageværende tilfælde af svig behandles, når andre foranstaltninger til forsvarlig økonomisk forvaltning er blevet gennemført effektivt. Bestemmelserne i forordningen har til formål at opnå omkostningseffektiv risikostyring af svig samt effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig, hvilket i praksis betyder en målrettet og differentieret tilgang tilpasset de enkelte programmer og situationer. Det værktøj til risikovurdering, der er knyttet til denne vejledning, kan sammen med detaljerede anvisninger bruges til at vurdere indvirkningen af og sandsynligheden for de mest almindelige former for svig. Dernæst beskriver vejledningen de anbefalede risikoreducerende kontroller, der kan hjælpe med at reducere de tilbageværende risici, som de indførte kontroller ikke har afhjulpet tilstrækkeligt. Forvaltningsmyndigheden bør yde en indsats mod svig, der står i forhold til de specifikke risici, og som er skræddersyet til de specifikke situationer i forbindelse med udbetaling af fondenes midler inden for et bestemt program eller en bestemt region. Når en sådan risikovurdering og de tilknyttede risikoreducerende kontroller er iværksat på systemniveau, bør forvaltningsmyndighederne fokusere på specifikke situationer, der kan opstå under gennemførelsen af operationer, ved at videreudvikle specifikke indikatorer for svig (advarselstegn) og ved at sikre effektivt samarbejde og effektiv koordination mellem forvaltningsmyndigheden, revisionsmyndigheden og efterforskningsenheder. Kommissionen bistår også medlemsstaterne ved at tilbyde et særligt risikovurderingsværktøj, ARACHNE, der kan hjælpe dem med at identificere, forebygge og afsløre risikobehæftede operationer, projekter, støttemodtagere og kontrakter/kontrahenter, og som vil have en præventiv virkning. Den egenvurdering af risikoen for svig, som Kommissionen foreslår, er enkel, logisk og praktisk og er baseret på følgende fem metodiske trin: 1. kvantificering af risikoen for, at en bestemt type svig opstår, ved at vurdere indvirkning og sandsynlighed (bruttorisiko) 2. vurdering af effektiviteten af de kontroller, der allerede er indført for at reducere bruttorisikoen 5

6 3. vurdering af nettorisikoen under hensyntagen til effekten af de nuværende kontroller og deres effektivitet, dvs. den aktuelle situation (den tilbageværende risiko) 4. vurdering af effekten af de planlagte risikoreducerende kontroller på nettorisikoen (den tilbageværende nettorisiko) 5. definition af målrisikoen, dvs. det risikoniveau, som forvaltningsmyndigheden anser for at være acceptabelt, når alle kontroller fungerer effektivt. Endelig agter Kommissionen efter behov at yde målrettet støtte og dermed hjælpe medlemsstaterne, når de skal gennemføre artikel 125, stk. 4, litra c), i forordningen om fælles bestemmelser og denne vejledning. 1. INDLEDNING 1.1. Baggrund I henhold til finansforordningens artikel 59, stk. 2, skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige foranstaltninger, herunder lovgivningsmæssige og administrative foranstaltninger for at beskytte Unionens finansielle interesser, navnlig for at forebygge, opdage og korrigere uregelmæssigheder og svig. Forordningen om fælles bestemmelser omhandler specifikke krav med hensyn til medlemsstaternes ansvar for at forebygge svig. Denne vejledning om risikostyring af svig er rettet til forvaltningsmyndigheder og revisionsmyndigheder med tilknytning til Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond (ESF) og Den Europæiske Havog Fiskerifond (EMFF). I tillæg til artikel 72, litra h), i forordningen om fælles bestemmelser, som fastsætter, at forvaltnings- og kontrolsystemerne skal omfatte forebyggelse, afsløring og korrektion af uregelmæssigheder, herunder svig, og inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb, inkl. eventuelle morarenter, fastsætter artikel 125, stk. 4, litra c), i samme forordning, at forvaltningsmyndigheden skal indføre effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig under hensyntagen til de identificerede risici. Der skal være tilstrækkelig styring af risici for svig og korruption. Forvaltningsmyndighederne skal vise, at ethvert forsøg på at begå svig med EUbudgettet er uacceptabelt og ikke vil blive tolereret. Bekæmpelse af svig herunder årsager hertil og konsekvenser heraf er en betydelig udfordring for enhver ledelse, idet svig netop er tilrettelagt for at undgå afsløring. Forvaltningsmyndighederne bør også være opmærksomme på Transparency Internationals Corruption Perception Index 1 og EU's rapport om bekæmpelse af korruption, som Kommissionen 2 har udarbejdet, når de vurderer, i hvilket omfang miljøet omkring operationerne er eksponeret for potentiel korruption og svig. Potentialet for svig må ikke ignoreres, og det bør betragtes som et sæt risici, der skal styres tilstrækkeligt på samme måde som andre forretningsrisici eller potentielt 1 2 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 6. juni 2011 Bekæmpelse af korruption i EU (KOM(2011)308 endelig). 6

7 negative hændelser. Risikoen for svig kan derfor vurderes ved hjælp af eksisterende risikostyringsprincipper og -værktøjer. Robuste kontrolsystemer, der gennemføres effektivt, kan reducere risikoen for svig, men de kan ikke fuldstændigt eliminere risikoen for, at svig opstår. Forvaltningsmyndighederne bør først og fremmest målrettet tage fat om de vigtigste risici for svig. Under hensyntagen til de høje omkostninger, som svig og korruption kan have for omdømmet, skal de ud over de grundlæggende krav være bevidste om, at den samlede gevinst ved yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af svig altid skal overstige de samlede udgifter (proportionalitetsprincippet). For at vurdere indvirkningen af og sandsynligheden for en potentiel risiko for svig, der kan skade EU's finansielle interesser, anbefaler Kommissionen, at forvaltningsmyndighederne anvender værktøjet til risikovurdering for svig i bilag 1. Vurderingen bør udføres af et egenvurderingsteam, der sammensættes af forvaltningsmyndigheden 3. Listen over anbefalede, men ikkebindende risikoreducerende kontroller, som forvaltningsmyndigheden kan iværksætte for at imødegå eventuelle tilbageværende risici, er angivet i bilag 2. Disse proportionale foranstaltninger kan medvirke til yderligere at reducere eventuelle tilbageværende risici, der identificeres i forbindelse med egenvurderingen, men som de nuværende kontroller endnu ikke har afhjulpet. I bilag 3 findes der en skabelon til en erklæring om en politik for bekæmpelse af svig, der med fordel kan anvendes af forvaltningsmyndigheder, som ønsker at formulere deres program til bekæmpelse af svig i en politisk erklæring, der formidler deres officielle holdning både internt og eksternt med hensyn til svig og korruption. Som supplement til denne vejledning yder Kommissionen vejledning til revisionsmyndigheder, når de skal kontrollere det arbejde, der er udført af forvaltningsmyndigheder i forbindelse med risikovurderingen for svig og de foranstaltninger, der er gennemført for at reducere risikoen for svig. Tjeklisterne i bilag 4 kan anvendes i forbindelse med de systemrevisioner, der skal udføres af revisionsmyndigheder i henhold til artikel 127 i forordningen om fælles bestemmelser. De anvendes i forbindelse med Kommissionens egen risikovurdering, og de kan med fordel bruges i forbindelse med rapporten og udtalelsen fra det uafhængige revisionsorgan, der er ansvarligt for at vurdere forvaltnings- og kontrolsystemet på baggrund af udpegelsen af forvaltningsmyndigheder omhandlet i artikel 124, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser En proaktiv, struktureret og målrettet tilgang til styring af risikoen for svig Det vedlagte praktiske værktøj til egenvurdering af risikoen for svig har især fokus på de situationer, hvor de centrale processer i programgennemførelsen er mest åbne for bedragerisk manipulation, der begås af enkeltpersoner eller organisationer, herunder organiseret kriminalitet, vurderingen af sandsynligheden for og alvoren af sådanne situationer, og hvad forvaltningsmyndigheden i øjeblikket gør for at håndtere dem. Værktøjet er målrettet mod tre udvalgte centrale processer, der er mest eksponeret for specifikke risici for svig: 3 Hvis der er tale om europæisk territorialt samarbejde, bør risikovurderingen omfatte risici for svig i hele programområdet, og det bør sikres, at der indføres effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig, eftersom forvaltningsmyndighederne har ansvaret for alle funktioner. 7

8 udvælgelse af ansøgere gennemførelse og kontrol af operationer attestering og betalinger. Det endelige resultat af risikovurderingen for svig er identifikationen af de specifikke risici, hvor det efter egenvurderingen konkluderes, at den nuværende indsats for at reducere sandsynligheden for eller indvirkningen af den potentielt svigagtige aktivitet til et acceptabelt niveau ikke er tilstrækkelig. Denne vurdering udgør derefter grundlaget for at afhjælpe manglerne. Det sker ved at vælge effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig på listen over anbefalede risikoreducerende kontroller. I nogle tilfælde konkluderes det, at der er taget hånd om de fleste tilbageværende risici, og at der derfor kun er behov for få, hvis nogen, yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af svig. I alle vurderingsscenarier forventes det, at forvaltningsmyndigheden kan underbygge sine konklusioner. 2. DEFINITIONER Denne risikovurdering omfatter kun specifikke risici for svig og ikke uregelmæssigheder. Effektiv risikovurdering kan dog have betydning for forebyggelsen og afsløring af uregelmæssigheder, der generelt opfattes som en bredere kategori end svig. Svig adskiller sig fra uregelmæssighed ved at indeholde elementet forsætlig adfærd Definition af begrebet uregelmæssighed I forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 2988/95 af 18. december om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser er uregelmæssighed et bredt begreb, der dækker både forsætlige og uforsætlige uregelmæssigheder begået af økonomiske aktører. I artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2988/95 5 defineres "uregelmæssighed" således: "enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse, som kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse, der skader eller kunne skade De Europæiske Fællesskabers almindelige budget eller budgetter, der forvaltes af De Europæiske Fællesskaber, enten ved formindskelse eller bortfald af indtægter, der stammer fra de egne indtægter, der opkræves direkte for Fællesskabernes regning, eller ved afholdelse af en uretmæssig udgift" Definition af begrebet svig i traktaten 4 5 Bevæggrundene for svigagtig adfærd er omhandlet i COCOF 09/0003/00 af Orienterende note om indikatorer for svig for EFRU, ESF og SF. EFT L 312 af , s. l. 8

9 I konvention udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om beskyttelse af EF's finansielle interesser 6 defineres "svig", for så vidt angår udgifter, som enhver forsætlig handling eller undladelse vedrørende: "- anvendelse eller forelæggelse af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter, der medfører uretmæssig oppebærelse eller tilbageholdelse af midler hidrørende fra De Europæiske Fællesskabers almindelige budget eller fra budgetter, der forvaltes af eller for De Europæiske Fællesskaber - manglende indberetning af en oplysning ved tilsidesættelse af en specifik oplysningspligt, med samme følge - uretmæssig anvendelse af sådanne midler til andre formål end dem, de oprindelig var bevilget til" Definition af korruption En bred definition af korruption, der anvendes af Kommissionen, er misbrug af en (offentlig) position for at opnå personlig vinding. Korrupte betalinger muliggør mange andre typer svig såsom falske fakturaer, opdigtede udgifter eller manglende opfyldelse af kontraktspecifikationerne. Den mest almindelige form for korruption er korrupte betalinger eller andre fordele: En modtager (passiv korruption) tager imod en bestikkelse fra en giver (aktiv korruption) til gengæld for en ydelse. 3. EGENVURDERING AF RISIKO FOR SVIG 3.1. Værktøjet Værktøjet til risikovurdering for svig i bilag 1 skal først og fremmest gøre det lettere for forvaltningsmyndigheden at foretage egenvurdering af virkningen af og sandsynligheden for, at der opstår specifikke scenarier for svig. De specifikke risici for svig, der skal vurderes, er identificeret ud fra viden om tidligere tilfælde af svig, der er forekommet under samhørighedspolitikken, samt almindelige og tilbagevendende svigagtige tiltag. I værktøjet er der med andre ord allerede indsat et sæt anerkendte specifikke risici. Andre kendte risici for det specifikke program eller den specifikke region, der er omfattet af en vurdering, tilføjes af egenvurderingsteamet (se afsnit 3.2 nedenfor). Vejledningen i bilag 1 indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvordan man indsætter data i værktøjet til risikovurdering for svig. Værktøjet dækker sandsynligheden for og indvirkningen af specifikke og almindeligt anerkendte risici for svig, der især er relevante for de centrale processer: udvælgelse af ansøgere (ark 1 i regnearket) støttemodtagernes projektgennemførelse med fokus på offentlige indkøb og lønomkostninger (ark 2) forvaltningsmyndighedernes attestering af omkostninger og betalinger (ark 3). 6 EFT C 316 af , s

10 Hvert afsnit indledes med en forside med de specifikke risici, der er relevante for afsnittet. Forvaltningsmyndigheden bør endvidere vurdere de generelle risici for svig i forbindelse med de offentlige indkøbskontrakter, den forvalter direkte, f.eks. i forbindelse med indkøb af teknisk bistand (ark 4). Hvis forvaltningsmyndigheden ikke foretager offentlige indkøb, der nødvendiggør en risikovurdering for svig, skal afsnit 4 ikke udfyldes. Proceduren for denne risikovurdering for svig består af fem hovedtrin: Kvantificer sandsynligheden for og indvirkningen af en specifik risiko for svig (bruttorisiko) Vurder effektiviteten af de kontroller, der allerede er indført for at reducere bruttorisikoen Vurder nettorisikoen under hensyntagen til effekten af de nuværende kontroller og deres effektivitet, dvs. den aktuelle situation (den tilbageværende risiko) Vurder effekten af de planlagte risikoreducerende kontroller på nettorisikoen (den tilbageværende nettorisiko) Definer målrisikoen, dvs. det risikoniveau, som forvaltningsmyndigheden anser for at være acceptabelt For hver af de specifikke risici er det overordnede formål at vurdere "bruttorisikoen" for, at særlige scenarier for svig opstår, og derefter identificere og vurdere effektiviteten af de kontroller, der allerede er iværksat for at reducere risikoen for, at sådan svig opstår eller ikke afsløres. Derved fås "nettorisikoen", der bør bruges som udgangspunkt for en intern handlingsplan, hvis den tilbageværende risiko er betydelig eller kritisk, med det formål at forbedre kontrollerne og yderligere reducere medlemsstatens eksponering for negative følger (dvs. om nødvendigt indføre yderligere effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig se listen over anbefalede risikoreducerende kontroller 7 i bilag 2). 7 Disse er ikkebindende forslag til yderligere kontroller med henblik på at reducere den tilbageværende risiko. 10

11 3.2. Sammensætning af egenvurderingsteamet Afhængigt af programmets størrelse og forvaltningsmyndigheden udføres hver gennemførelsesproces muligvis af forskellige afdelinger inden for forvaltningsmyndigheden. De mest relevante aktører bør deltage i vurderingen, så den gennemføres så ærligt og præcist som muligt, og så den kan udføres på en effektiv og lempelig måde. Vurderingsteamet kan derfor bestå af medarbejdere fra forskellige afdelinger i forvaltningsmyndigheden med forskellige ansvarsområder, herunder udvælgelse af operationer, skrivebordskontrol, kontrol på stedet og godkendelse af betalinger, og repræsentanter fra attesteringsmyndigheden (CA) og de gennemførende organer. Forvaltningsmyndigheder kan overveje at inddrage koordineringstjenesterne for bekæmpelse af svig (AFCOS) eller andre specialiserede organer, der kan tilføre en særlig ekspertise inden for bekæmpelse af svig til vurderingsprocessen. Da revisionsmyndigheden skal revidere den gennemførte risikovurdering, bør den ikke være med til at fastlægge niveauet for risikoeksponering, men den kan deltage i vurderingsprocessen som rådgiver eller observatør. Af indlysende grunde bør egenvurderingen ikke outsources, da den kræver et indgående kendskab til både forvaltningen, kontrolsystemet og programmets støttemodtagere Hyppighed af egenvurdering Overensstemmelse med kravene til passende procedurer for iværksættelse af effektive og proportionale procedurer til bekæmpelse af svig er for det første et af kriterierne for udpegelse af forvaltningsmyndigheder. Værktøjet bør generelt gennemføres fuldt ud hvert år eller hvert andet år. Hyppigere gennemgang af projektstatus i forhold til handlingsplaner vedrørende yderligere kontroller, der er indført, ændringer af risikomiljøet og vurderingsresultaternes fortsatte overensstemmelse kan dog være påkrævet (f.eks. via ledelsesmøder). Hvis niveauet af identificerede risici er meget lavt, og der ikke blev rapporteret tilfælde af svig i løbet af det foregående år, kan forvaltningsmyndigheden beslutte kun at gennemgå sin egenvurdering hvert andet år. Hvis der opstår nye tilfælde af svig eller væsentlige ændringer i forvaltningsmyndighedens procedurer og/eller medarbejdere, bør de formodede svagheder i systemet og relevante dele af egenvurderingen straks gennemgås. 4. VEJLEDNING OM MINIMUMSKRAV TIL EFFEKTIVE OG PROPORTIONALE FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF SVIG Dette afsnit indeholder en generel vejledning om de principper og metoder, som forvaltningsmyndigheden bør anvende i forbindelse med bekæmpelse af svig. For den enkelte risiko, der identificeres i risikovurderingen for svig, indeholder bilag 2 de anbefalede ikkebindende risikoreducerende kontroller, der kan iværksættes for at reducere risiciene til et acceptabelt niveau. Minimumsstandarderne i dette kapitel, som forvaltningsmyndighederne bør overholde, vedrører proceduren for bekæmpelse af svig. 11

12 Hvis svig skal bekæmpes effektivt, anbefaler Kommissionen, at forvaltningsmyndigheden udvikler en struktureret tilgang til bekæmpelsen. Der er fire centrale elementer i proceduren til bekæmpelse af svig: forebyggelse, afsløring, korrektion og retsforfølgelse. Kombinationen af en grundig risikovurdering for svig, hensigtsmæssige forebyggende og opklarende forholdsregler samt koordinerede og rettidige undersøgelser udført af kompetente myndigheder kan reducere risikoen for svig betydeligt og kan have en afskrækkende virkning mod svig Politik for bekæmpelse af svig Mange organisationer bruger politikker for bekæmpelse af svig til at oplyse om deres indsats for at bekæmpe og håndtere svig. En sådan politik skal være enkel og med et tydeligt fokus, og den bør omfatte følgende emner: strategier for udvikling af en kultur mod svig uddelegering af ansvar for håndtering af svig mekanismer til indberetning af mistanke om svig samarbejde mellem de forskellige aktører. Denne politik bør være synlig i organisationen (uddeles til alle nye medarbejdere og tilgængelig på intranettet), og det skal være helt klart for medarbejderne, at den gennemføres aktivt. Det kan ske via regelmæssige meddelelser om sager vedrørende svig og resultaterne af undersøgelser om svig. Se den foreslåede skabelon til en politik for bekæmpelse af svig i bilag 3. Det er en skabelon til en erklæring om en politik for bekæmpelse af svig, som med fordel kan anvendes af forvaltningsmyndigheder, der ønsker at gå ud over standardkravene i lovgivningen, og som ønsker at formalisere og formidle deres officielle holdning både internt og eksternt med hensyn til svig og korruption Forebyggelse Hvis forvaltningsmyndigheden viser en tydelig vilje til at bekæmpe svig og korruption, styrker bevidstheden om de forebyggende og afslørende kontroller og konsekvent indberetter sager til de kompetente myndigheder med henblik på videre efterforskning og sanktioner, sender det et klart signal til alle, der kunne tænkes at omgå reglerne, og kan medvirke til at ændre adfærd og holdninger til svig. På baggrund af problemerne med at bevise svigagtig adfærd og udbedre skader på omdømme er det generelt bedst, hvis svigagtig adfærd forebygges, så man undgår at skulle behandle hændelsen efterfølgende. Teknikkerne til forebyggelse drejer sig som ofte om at reducere mulighederne for at begå svig. Ofte indføres et effektivt internt kontrolsystem kombineret med en proaktiv, struktureret og målrettet risikovurdering for svig, men omfattende uddannelse og bevidstgørelse samt udvikling af en "etisk kultur" kan også bruges til at bekæmpe potentielle "undskyldninger" for svigagtig adfærd. Svig forebygges mest effektivt ved at indføre et effektivt internt kontrolsystem, der opbygges og gennemføres på en måde, der står i rimeligt forhold til de risici, der identificeres under risikovurderingen. En organisation bør imidlertid også tilstræbe at skabe det rette miljø og den rette kultur, som kan virke demotiverede i forhold til potentiel svigagtig adfærd. 12

13 Etisk kultur Politik, ansvarsområder, uddannelse og indberetningsmekanismer Internt kontrolsystem Risici for svig Etisk kultur En kultur mod svig er nøglen til både at afskrække potentielle bedragere og til at maksimere medarbejdernes vilje til at bekæmpe svig inden for forvaltningsmyndigheden. En sådan kultur kan etableres ved at kombinere specifikke foranstaltninger og politikker mod svig, som det illustreres i den anden cirkel i diagrammet ovenfor og forklares mere detaljeret nedenfor, men også ved at indføre mere generelle mekanismer og handlingsmønstre: Mission statement en klar erklæring, der er synlig for alle interne og eksterne aktører, og som udtrykker, at forvaltningsmyndigheden tilstræber de højest mulige etiske standarder Udmelding fra toppen mundtlig eller skriftlig meddelelse fra den øverste ledelse i forvaltningsmyndigheden om, at der forventes den højest mulige standard for etisk adfærd blandt medarbejdere og støttemodtagere (sidstnævnte kan ske via skrivelser om tilskudstilsagn og tilskudskontrakter) Adfærdskodeks en entydig etisk adfærdskodeks, som alle medarbejdere rutinemæssigt bekræfter, at de vil overholde, og som f.eks. omhandler: - interessekonflikter forklaring, krav og procedurer for indberetning - politik for gaver og repræsentation forklaring og medarbejdernes ansvar for overensstemmelse - fortrolige oplysninger forklaring og medarbejdernes ansvar - krav til indberetning af mistanke om svig. Medarbejderne skal med andre ord overholde principper, som f.eks. integritet, objektivitet, ansvarlighed og ærlighed. 13

14 Ansvarsfordeling Inden for forvaltningsmyndigheden bør der være en tydelig fordeling af ansvaret for at etablere forvaltnings- og kontrolsystemer, der overholder EUkravene, og for at kontrollere, at disse systemer fungerer effektivt med henblik på at forebygge, afsløre og korrigere svig. Det vil sikre, at alle aktører fuldt ud forstår deres ansvar og forpligtelser, og at det formidles både internt og eksternt til alle potentielle støttemodtagere under programmet, at organisationen har en koordineret tilgang til bekæmpelse af svig Uddannelse og oplysning Formel uddannelse og oplysning integreres i organisationens overordnede risikostyringsstrategi alle de steder, hvor det er nødvendigt. Alle medarbejdere kan med fordel uddannes i både teoretiske og praktiske emner både for at styrke bevidstheden om forvaltningsmyndighedens kultur mod svig og for at hjælpe dem med at identificere og reagere over for mistanke om tilfælde af svig. Uddannelsen kan f.eks. politikken for bekæmpelse af svig, specifikke roller og ansvarsområder samt indberetningsmekanismer. Medarbejdernes bevidsthed kan også øges ved hjælp af mere uformelle metoder, som f.eks. nyhedsbreve, plakater, intranetsider, eller det kan være et punkt på dagsordenen for gruppemøder Interne kontrolsystemer Det stærkeste forsvar mod potentiel svig er et internt kontrolsystem, der er velstruktureret og gennemføres konsekvent, hvor kontrollerne er målrettet mod en effektiv reduktion af de identificerede risici. Forvaltningskontrollen skal gennemføres omhyggeligt, og de tilknyttede kontroller på stedet skal være risikobaserede og gennemføres i det nødvendige omfang. Sandsynligheden for at afsløre potentielle tilfælde af svig stiger med grundige forvaltningskontroller. Medarbejdere, der arbejder med forvaltningsmyndighedskontroller ved skrivebordet og på stedet, skal have kendskab til Kommissionens vejledninger og nationale vejledninger om indikatorer for svig (se nedenfor) Dataanalyser og ARACHNE-værktøjet Dataindsamling, -lagring og -analyse bliver stadig mere avanceret, og det giver nye muligheder i kampen mod svig. Inden for rammerne af og under hensyntagen til lovgivningen i de enkelte medlemsstater kan der på dette niveau gennemføres dataanalyser, og dermed kan risikovurderingsprocessen forbedres, der kan gennemføres krydstjek af data med andre organisationer i den offentlige eller private sektor (f.eks. skattemyndigheder, statslige myndigheder eller kreditkontrolmyndigheder), og potentielle højrisikosituationer kan opdages, allerede inden midlerne bevilges. I forbindelse med kampen mod svig (og uregelmæssigheder) tilbyder Kommissionen forvaltningsmyndigheder et særligt data mining-værktøj, kaldet ARACHNE, som kan bruges til at identificere projekter, hvor der er risiko for svig, interessekonflikter og uregelmæssigheder. ARACHNE er et 14

15 værktøj til risikovurdering, som kan forbedre effektiviteten ved projektudvælgelse, forvaltningskontrol og revision, og som kan hjælpe med at identificere, forebygge og afsløre svig. Det er udviklet af Kommissionen, og det er især velegnet til at identificere og vurdere risici for svig inden for fondene, herunder i forbindelse med offentlige indkøb, et område, der er særlig udsat for svig og uregelmæssigheder, som f.eks. samordning af tilbud. Kommissionen indgav via Kontoret for Databeskyttelse den 17. maj 2013 den krævede anmeldelse med henblik på forudgående kontrol i forbindelse med behandling af personoplysninger til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, som efter en omhyggelig gennemgang af det relevante retsgrundlag den 17. februar 2014 udtalte sig positivt om ARACHNE's overensstemmelse med retningslinjerne i Rådets forordning (EF) nr. 45/ Udtalelsen omfattede betragtninger om behandling af særlige kategorier af data for at sikre deres nødvendighed, proportionalitet og kvalitet. Andre anbefalinger vedrørte mulighederne for tilbagemelding med henblik på at sikre dataenes rigtighed, forholdsregler for at sikre høj datakvalitet, ad hocanalyse af dataoverførsler til OLAF og Revisionsretten, sletning af data efter et rimeligt tidsrum og oplysninger til registrerede. Alle disse betragtninger og anbefalinger analyseres omhyggeligt med henblik på deres iværksættelse af Kommissionen. Kommissionen betragter korrekt anvendelse af ARACHNE som en god praksis i indsatsen for at identificere advarselstegn og målrette foranstaltninger til bekæmpelse af svig, og det bør tages i betragtning, når egnetheden af de indførte forebyggende og afslørende kontroller vurderes. Værktøjet indføres gradvist i 2014 i alle de medlemsstater, der vælger at gennemføre det for at forbedre deres forvaltningskontrol af risiko for svig. I modsætning til en standardtilgang vil der sandsynligvis blive truffet forskellige valg i denne forbindelse fra medlemsstat til medlemsstat og endda inden for forskellige programmer/regioner i en medlemsstat, idet den faktiske situation med hensyn til svig, der er afsløret og rapporteret til Kommissionen, også varierer betydeligt mellem medlemsstaterne, som det fremgår af tallene i den seneste rapport om beskyttelse af EU's finansielle interesser Afsløring og indberetning Forebyggelse kan ikke sikre absolut beskyttelse mod svig, og derfor har forvaltningsmyndigheden brug for systemer, der rettidigt kan afsløre svigagtig adfærd. Sådanne metoder omfatter analytiske procedurer, som kan fremhæve uregelmæssigheder (f.eks. data mining-værktøjer, som f.eks. ARACHNE), robuste indberetningsmekanismer og løbende risikovurdering. En stærk etisk kultur og et forsvarligt internt kontrolsystem kan ikke sikre absolut beskyttelse mod bedragere. En strategi for bekæmpelse af svig skal derfor tage højde for, at der fortsat vil forekomme tilfælde af svig, for hvilke der følgelig skal udvikles og gennemføres en række foranstaltninger til afsløring af svig. 8 9 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og - organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet Beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser Bekæmpelse af svig Årsrapport COM(2013)548 final,

16 Udvikling af en hensigtsmæssig indstilling Forvaltningsmyndigheden kan f.eks. håndtere risici for svig ved hjælp af specialiserede og målrettede afsløringsteknikker, der gennemføres af udvalgte personer. Alle, der arbejder med finansiering under strukturfondene, kan desuden medvirke til at afsløre potentielt svigagtig adfærd og deltage i den resulterende opfølgning. Dette nødvendiggør udviklingen af en hensigtsmæssig indstilling. Der bør opfordres til en sund skeptisk indstilling sammenholdt med en aktuel bevidsthed om, hvad der kan være tegn på potentiel svig Indikatorer for svig (advarselstegn) Indikatorer for svig er mere specifikke tegn eller advarselstegn på, at der foregår svigagtige aktiviteter, som kræver omgående reaktion med henblik på at afklare, om videre handling er påkrævet. Indikatorer kan også være specifikke i forhold til de aktiviteter, der hyppigt finder sted under strukturfondsprogrammer, som f.eks. offentlige indkøb og lønomkostninger. Til dette formål har Kommissionen udarbejdet følgende vejledninger til medlemsstaterne: COCOF 09/0003/00 af Orienterende note om indikatorer for svig for EFRU, ESF og SF OLAF Kompendium med anonymiserede sager strukturforanstaltninger OLAF Praktisk vejledning om interessekonflikter OLAF Praktisk vejledning om afsløring af forfalskede dokumenter Disse publikationer skal læses omhyggeligt, og indholdet skal distribueres til alle de medarbejdere, der har arbejdsfunktioner, hvor de kan påvise en sådan adfærd. Især medarbejdere, der er involveret i gennemgangen af støttemodtagernes aktiviteter, som f.eks. medarbejdere, der både foretager skrivebordskontrol, kontrol på stedet eller andre kontrolbesøg, skal have kendskab til disse indikatorer Indberetningsmekanismer Etablering og oplysning om klare indberetningsmekanismer er et centralt element i både forebyggelses- og afsløringsindsatsen. Disse mekanismer skal lette indberetningen af både mistanker om svig og også forskellige svagheder ved kontrollen, der kan øge forvaltningsmyndighedens eksponering for svig. Forvaltningsmyndigheder skal have klare indberetningsmekanismer, der sikrer tilstrækkelig koordination af foranstaltninger til bekæmpelse af svig med revisionsmyndigheden og kompetente efterforskningsmyndigheder i medlemsstaten, herunder myndigheder, der bekæmper korruption. Indberetning til Kommissionen af resultaterne af effektive foranstaltninger til bekæmpelse af svig og tilfælde, hvor der er mistanke om svig, indgår i den årlige sammenfattende rapport og ledelsesudtalelse fra forvaltningsmyndigheden. Den årlige kontrolrapport fra revisionsmyndigheden indeholder også et afsnit om mistanke om svig i løbet af året. 16

17 Formidling af disse indberetningsmekanismer til medarbejderne og uddannelse heri skal sikre, at de: ved, hvem de skal indberette mistanke om svigagtig adfærd eller kontrol til har tillid til, at ledelsen reagerer på disse mistanker har tillid til, at de trygt kan foretage indberetningen, og at organisationen ikke tolererer nogen form for repressalier mod en medarbejder, der indberetter mistanker. Mistanker om svig skal indberettes til OLAF af den myndighed, der er udpeget af medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 122 i forordningen om fælles bestemmelser. Endelig skal støttemodtagerne oplyses om, hvordan de kan henvende sig til OLAF med eventuelle oplysninger Efterforskning, korrektion og retsforfølgelse Når der er rejst mistanke om svig, og mistanken er korrekt indberettet, skal forvaltningsmyndigheden overføre sagen til den kompetente myndighed i medlemsstaten med henblik på efterforskning og sanktioner, herunder evt. antikorruptionsmyndigheder, og underrette OLAF. Forvaltningsmyndigheden skal også foretage en omhyggelig og kritisk gennemgang af alle tilknyttede interne kontrolsystemer, der kan have eksponeret organisationen potentielt eller påvist svig. Når et tilfælde af potentiel svig er blevet afsløret og indberettet i overensstemmelse med interne krav og EU-krav, så det kompetente organ kan vurdere, om en efterforskning skal indledes, følger også inddrivelse og retsforfølgelse Inddrivelse og retsforfølgelse Forvaltningsmyndigheder og attesteringsmyndigheder skal inddrive uberettiget udbetalte beløb fra støttemodtagere, og de skal derfor sikre sig, at de har iværksat effektive procedurer til opfølgning af inddrivelse af EUmidler, der er brugt svigagtigt. Disse procedurer skal også være tydelige i de tilfælde, hvor der skal føres civile retssager og straffesager. Sådanne sanktioner og synligheden heraf er vigtige afskrækkelsesmidler over for potentielle bedragere, og forvaltningsmyndigheden skal derfor arbejde målrettet for sikre dette Opfølgning Når de kompetente myndigheder har afsluttet deres efterforskning af svig, eller sagen er blevet overført til de relevante myndigheder, skal der foretages en gennemgang af alle processer, procedurer eller kontroller i forbindelse med det potentielle eller påviste tilfælde af svig. Gennemgangen skal foretages 10 COCOF 09/0003/00 af Orienterende note om indikatorer for svig for EFRU, ESF og SF indeholder også oplysninger om indberetningsmekanismer. 17

18 objektivt og selvkritisk og bør føre til klare konklusioner om formodede svagheder og nye erfaringer med angivelse af handlingsplan, ansvarlige personer og tidsfrister. Dette arbejde bør også indgå i den efterfølgende gennemgang af egenvurderingen, som angivet i afsnit 3.3 ovenfor. Der skal sikres et fuldt samarbejde med efterforskere, politi og retsvæsen, især gennem sikker opbevaring af sagsakter og korrekt overdragelse i tilfælde af personaleudskiftninger. 5. REVISIONSMYNDIGHEDENS REVISION AF FORVALTNINGSMYNDIGHEDENS RISIKOVURDERING FOR SVIG OG FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF SVIG 5.1. Tjekliste for revisionsmyndigheder Et forslag til en tjekliste, som revisionsmyndigheden kan bruge ved revisionen af forvaltningsmyndighedernes (og de formidlende organers) overensstemmelse med artikel 125, stk. 4, litra c), i forordningen om fælles bestemmelser, findes i bilag 4. Forvaltningsmyndigheden kan også bruge den i forbindelse med sin systemrevision. Endvidere kan den benyttes af det uafhængige organ, der varetager vurderingen af forvaltnings- og kontrolsystemet i forbindelse med udpegelser i henhold til artikel 124, stk. 2, i forordningen om fælles bestemmelser Hyppighed af revisionsmyndighedens kontrol Når revisionsmyndigheden reviderer effektiviteten af forvaltnings- og kontrolsystemerne, skal den kontrollere, at forvaltningsmyndigheden har gennemført foranstaltningerne til bekæmpelse af svig så tidligt som muligt i programperioden 11. Afhængigt af resultaterne af denne revision og af det identificerede miljø med risiko for svig skal der gennemføres opfølgende revisioner så ofte som nødvendigt. I nogle tilfælde kan det indebære årlige opfølgende revisioner, afhængigt af alvoren af mistanken om svig i forbindelse med det enkelte program. Også her anbefales en målrettet og afpasset (risikorelateret) tilgang. Konklusionerne anføres i revisionsmyndighedens årlige kontrolrapport. Som et led i systemrevisionerne skal revisionsmyndigheden ligeledes systematisk gennemgå de formidlende organers gennemførelse af effektive og proportionale foranstaltninger til bekæmpelse af svig. 11 I forbindelse med europæisk territorialt samarbejde, hvor én revisionsmyndighed ikke kan gennemføre det alene, bør en gruppe af revisorer bistå revisionsmyndigheden. 18

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2014 COM(2014) 598 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS UDKAST TIL ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Vejledning til Kommissionen og medlemsstaterne om en fælles metode til vurdering af forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaterne

Vejledning til Kommissionen og medlemsstaterne om en fælles metode til vurdering af forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaterne EUROPA-KOMMISSIONEN De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning til Kommissionen og medlemsstaterne om en fælles metode til vurdering af forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaterne ANSVARSFRASKRIVELSE

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules Kaja Korgaard & Erik Fuglsang Viborg 04 November 2010 EU Reglerne I Helt generelt : Alle projekt aktiviteter

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

Lovgivningspakken om samhørighedspolitikken - Formandskabets kompromis om forvaltning og kontrol

Lovgivningspakken om samhørighedspolitikken - Formandskabets kompromis om forvaltning og kontrol RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. oktober 2012 (OR. en) Inte rinstitutionel sag: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) 14287/12 ADD 6 REV 1 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE 372

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vejledning til medlemsstaterne om integreret bæredygtig byudvikling (artikel 7 i EFRU-forordningen)

Vejledning til medlemsstaterne om integreret bæredygtig byudvikling (artikel 7 i EFRU-forordningen) EGESIF_15-0010-01 18/05/2015 EUROPA-KOMMISSIONEN De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning til medlemsstaterne om integreret bæredygtig byudvikling (artikel 7 i EFRU-forordningen) ANSVARSFRASKRIVELSE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. januar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0010 (APP) 5467/15 FORSLAG fra: modtaget: 20. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FIN 47 CADREFIN

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Ramme"for"gennemførelse"og"håndhævelse"af"principperne" for"god"praksis"i"vertikale"forbindelser"i" fødevareforsyningskæden"

Rammeforgennemførelseoghåndhævelseafprincipperne forgodpraksisivertikaleforbindelseri fødevareforsyningskæden Rammeforgennemførelseoghåndhævelseafprincipperne forgodpraksisivertikaleforbindelseri fødevareforsyningskæden 25.$januar$2013$ Underskrivere: Kun de organisationer, der godkender rammen 1 I Indledning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer, i forbindelse med hvilke der er offentliggjort en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Undersøgelse af uregelmæssigheder

Undersøgelse af uregelmæssigheder Undersøgelse af uregelmæssigheder CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring fra bl.a. politi og efterretningstjenester, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af uregelmæssigheder

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.3.2013

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.3.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2013 C(2013) 1573 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 20.3.2013 om godkendelse af retningslinjer for afslutning af operationelle programmer godkendt til bistand fra

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere