Forskningsoversigt... En systematisk kortlægning af programmer/metoder til forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsoversigt... En systematisk kortlægning af programmer/metoder til forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge"

Transkript

1 Forskningsoversigt... En systematisk kortlægning af programmer/metoder til forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge

2 Det Kriminalpræventive Råd Polititorvet 14, DK-1780 København V DKR.nr.: ISBN: November 2013

3 FORSKNINGSOVERSIGT En systematisk kortlægning af programmer/metoder til forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge Rikke Holm Bramsen Sidsel Karsberg Randi Bilberg Rune Christensen Mathias Lasgaard Forskningsgruppen Udsatte Børn og Unge Institut for Psykologi, Syddansk Universitet

4 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 3 3. METODE KRITERIER SØGEMETODE SCREENING FLOWCHART KODNING 8 4. STUDIER I FORSKNINGSOVERSIGTEN DESKRIPTIVE DATA DELTAGERE STUDIEDESIGN INTERVENTION RESULTATER KVALITETSVURDERING GENBESKRIVELSE GENBESKRIVELSESTABEL ANALYSE PRIMÆRE EFFEKTMÅL SEKUNDÆRE EFFEKTMÅL VIDEN HOLDNINGER/NORMER ADFÆRD/ADFÆRDSINTENTIONER SAMMENFATNING ANBEFALINGER REFERENCER STUDIER I FORSKNINGSOVERSIGTEN 53 2

5 2. BAGGRUND Risikoen for at opleve et seksuelt overgreb opstår tidligt i livet. Danske og internationale studier peger på, at op imod hver femte unge pige eller kvinde har oplevet et seksuelt overgreb fra en jævnaldrende (Black et al., 2011; Bramsen, 2012). Hertil kommer overgrebets ofte massive sociale, personlige og økonomiske omkostninger, som kaster mørke skygger længe efter den krænkende episode (Bramsen, 2012). Vi ved, at første overgreb er en markant risikofaktor for gentagne episoder af overgreb (Humphrey & White, 2000), hvorfor tidlig opsporing og forebyggende interventioner potentielt kan forhindre en uhensigtsmæssig voldsspiral (Bramsen, 2012). På trods af den markante forekomst findes der aktuelt kun et begrænset antal primære forebyggende indsatser specifikt målrettet danske unge (Bramsen, 2012). De eksisterende indsatser er typisk karakteriseret ved fragmenterede tiltag, der for hovedparten bygger på praksiserfaring og ikke evidensbaseret viden. Disse forhold er forståelige, men samtidig årsag til bekymring. Yderligere er indsatserne ikke systematisk evalueret, og det er således uklart, om de eksisterende indsatser reelt formår at reducere forekomsten af seksuelle overgreb blandt danske unge (Bramsen, 2012). Vender vi blikket mod udlandet, har man særligt i USA været optaget af at anerkende seksuelle overgreb som et folkesundhedsproblem (Dahlberg & Mercy, 2009). Folkesundhedstilgangen har fokus på den primære forebyggelse, det vil sige forebyggelse af overgrebet inden det finder sted. Aktuelt findes to systematiske litteraturstudier specifikt omhandlende primær forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge og/eller voksne (Anderson & Whiston, 2005; Morrison et al., 2004). Begge studier konkluderer, at effekten af undersøgte undervisningsprogrammer er usikker grundet metodiske problemstillinger. Der er indtil videre ikke gjort nogen forsøg på at samle den publicerede viden på ungeområdet. Således eksisterer der ingen systematisk kortlægning af forebyggende programmer eller metoder specifikt målrettet seksuelle overgreb blandt unge mennesker i aldersgruppen år (Cook- Craig, 2012). Til udvikling og implementering af nye interventioner er det imidlertid centralt at indsatser udspringer af den allerede eksisterende videns- og erfaringsbase, men tilpasses eller justeres i forhold til den pågældende kulturelle kontekst. Formålet med nærværende forskningsoversigt er derfor at indsamle og kortlægge international viden og erfaringer omkring interventioner til forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge. Resultater herfra skal benyttes til at styrke det faglige felt på området, herunder Det Kriminalpræventive Råds (DKR) videre rådgivning. 3

6 3. METODE Nærværende forskningsoversigt er baseret på opdrag fra TrygFonden og DKR. Oversigten er udarbejdet i regi af Forskningsgruppen Udsatte Børn og Unge, ved Institut for Psykologi, Syddansk Universitet. Med hjælp fra studentermedhjælp Tobias Kaldahl og Anne Katrine Hartmann. Udarbejdelse af oversigten er pågået i perioden fra d KRITERIER Følgende kriterier var bestemmende for, hvilke studier der blev ekskluderet i screeningsprocessen henholdsvis indgik i den endelige forskningsoversigt. Videre fungerede kriterierne som rettesnor til at informere oversigtens søgemetoder, herunder udformning af søgestreng samt valg af benyttede søgedatabaser. Kriterierne er hovedsageligt formuleret af DKR: Studiet Studiet er publiceret imellem år Studiet er internationalt (udgivet på engelsk, tysk eller skandinavisk) Studiet har som formål at undersøge effekten af en intervention rettet imod forebyggelse af seksuelle overgreb Studiet omhandler seksuelle overgreb blandt unge Deltagere Interventioner Effekt Deltagere med en gennemsnitsalder imellem år Interventionen er målrettet den almene ungegruppe eller ungegruppen i særlig risiko (ikke en klinisk population) Studiet er gennemført med et forskningsdesign, der kan indikere effekt (enten ved brug af pre/post-test måling eller ved brug af kontrolgruppe) Studiet undersøger effekten af en intervention på baggrund af primære effektmål (reduceret udøvelse af/udsættelse for seksuelle overgreb) eller sekundære effektmål (holdninger, viden og adfærd mv.) I nærværende forskningsoversigt er definitionen af seksuelt overgreb formuleret ved DKR og dækker over: en række forskellige former for seksuelle overgreb fra at blive seksuelt krænket, få lagt intime billeder på nettet eller at blive tvunget til sex med eller uden brug af vold, og omfatter således alt fra seksuel chikane til forsøg på og gennemført voldtægt (Udbudsskrivelse ved DKR, 2012). 4

7 3.2. SØGEMETODER Litteratursøgningsprocessen blev gennemført og dokumenteret på systematisk vis. Indledningsvist udarbejdedes en søgestreng, som havde til formål dels at indfange samtlige tilgængelige studier, dels at indsnævre søgningerne, så de afspejlede kriterierne til oversigten. Søgestrengen var således opdelt i forskellige kategorier, der talte overgreb (rape OR sex* assault* OR sex* victim* OR sex* abuse* OR sex* violen* OR sex* offen* OR sex* predat* OR sex* perpetrat*), forebyggelse (prevent* OR intervent* OR program* OR educat* OR reduc*), effektmåling (evaluat* OR assess* OR effect* OR measure* OR review* OR meta analy* OR evidenc* OR outcome*), unge (adolesc* OR young* OR youth* OR pupil* OR boy* OR girl* OR teen* OR middle school* OR high school* OR student*), samt publiceringsperiode (PY=2000 present). Den endelige søgestreng, som blev benyttet på tværs af databasesøgningerne, var som følger: rape OR sex* assault* OR sex* victim* OR sex* abuse* OR sex* violen* OR sex* offen* OR sex* predat* OR sex* perpetrat* AND prevent* OR intervent* OR program* OR educat* OR reduc* AND evaluat* OR assess* OR effect* OR measure* OR review* OR meta analy* OR evidenc* OR outcome*and adolesc* OR young* OR youth* OR pupil* OR boy* OR girl* OR teen* OR middle school* OR high school* OR student*and PY=2000 present Følgende internationale databaser blev afsøgt i tidsperioden januar - februar Databaserne blev udvalgt således, at de dækkede mange fagområder (fx sygepleje, psykologi, medicin, sociologi mv.), indhentede studier fra mange forskellige tidsskrifter, samt var i stand til at identificere Ph.d.- afhandlinger: Applied Social Science Index and Abstracts Cinahl Cochrane Embase ERIC PsychINFO PubMED Sociological Abstracts Søgningerne blev lavet i abstracts (ab), title (ti), keywords (kw) og/eller all fields, i de tilfælde, det ikke var muligt at opdele søgningsfelterne. 5

8 Derudover inkluderedes litteratur, som forfatterne var bekendt med i forvejen, men som faldt udenfor ovenstående litteratursøgningsproces. Endelig blev forskningsoversigtens udformning diskuteret med Regents Professor Mary P. Koss, University of Arizona i forbindelse med studiebesøg (januar, 2013). Dr. Koss bidrog til processen med sparring og forslag til relevante interventionsstudier og nøgleaktører på feltet SCREENING Ovenstående databasesøgninger resulterede i 7918 hits. Screeningsprocessen fulgte derefter tre trin: 1. Gennemgang af abstracts. Tre personer vurderede indledningsvist 3 x 50 abstracts med baggrund i inklusions- og eksklusionskriterier. Efter hver vurdering diskuterede forskningsgruppen eventuelle uoverensstemmelser. Ved tredje vurdering havde de tre personer en tilfredsstillende interrater-pålidelighed (Kappa =.80), hvorefter de 7918 hits blev vurderet for eventuel inklusion. 2. Første gennemlæsning. På baggrund af trin 1 blev den inkluderede litteratur indhentet og gennemlæst. Oversigtsartikler- og kapitler blev ekskluderet og noteret til videre gennemsyn. Den øvrige litteratur blev vurderet, og eksklusionskriterier dokumenteret med udgangspunkt i følgende eksklusionsliste. Usikkerheder blev diskuteret i forskningsgruppen. 1 Publicerings år 2 Udgivelse (sprog) 3 Udgivelse (tidsskrift, bog, rapport eller afhandling) 4 Deltagernes alder 5 Primære fokus på forebyggelse 6 Rapporteret effekt af intervention 3. Anden gennemlæsning. På baggrund af trin 2 blev den inkluderede litteratur gennemgået af tre personer for endelig inklusion i forskningsoversigten. Alle uoverensstemmelser blev diskuteret med henvisning til de oprindelige kriterier. Eksklusionskriterier blev dokumenteret på samme vis som ved første gennemlæsning. Endelig blev identificerede oversigtsartikler- og kapitler gennemgået med henblik på at opfange studier, der var faldet udenfor den systematiske litteratursøgningsproces. I afsnit 8 er præsenteret en komplet referenceliste med udgangspunkt i første gennemlæsning. Herunder udspecificeres hhv. de studier, der er med i den endelige forskningsoversigt, samtlige 6

9 gennemgåede oversigtsartikler- og kapitler, samt en liste over ekskluderede studier med begrundelse herfor FLOWCHART Nedenfor præsenteres et flowchart af screeningsprocessen, hvor venstre række beskriver forløbet fra gennemgang af abstracts (trin 1) til den endelige pulje af inkluderede studier. Højre side angiver antallet af studier, der blev ekskluderet/inkluderet ved hvert trin i forløbet. Studier identificeret via systematisk søgestrategi (n=7918) Studier ekskluderet på baggrund af vurdering af abstracts (n=7215) Potentielle studier indhentet til første gennemlæsning (n=703) Studier ekskluderet på baggrund af første gennemlæsning (n=630) Potentielle studier videre til anden gennemlæst (n=52) Identificerede oversigtsartikler- og kapitler til videre gennemlæsning (n=52) (fra litteratursøgningsproces samt inkluderet ad anden vej) Nye studier identificeret ved gennemlæsning af oversigtsartikler- og kapitler (n=1) Studier ekskluderet på baggrund af anden gennemlæsning (n=26) Studier inkluderet i kortlægningen (n=27) 7

10 3.5. KODNING Studier inkluderet i den endelige kortlægning blev kodet ud fra en række karakteristika, der inkluderede deltagere, studiedesign, intervention, resultater og kvalitetsvurdering. Alle studier blev gennemgået af minimum to personer, og uoverensstemmelser blev drøftet og verificeret. Endelig blev resultaterne fra kodningen indtastet i SPSS (version 19) mhp. analyse, og videre benyttet til at udforme genbeskrivelsestabellen. Det er vigtigt at understrege, at kortlægningen udelukkende gengiver information tilgængelig i de inkluderede publikationer. Bagvedliggende eller uddybende informationer blev ikke søgt indhentet grundet forskningsoversigtens tidsmæssige omfang. Derudover refereres udelukkende resultater, som er meningsfulde i forhold til forskningsoversigtens fokus. Dette betyder, at supplerende resultater ikke nødvendigvis er medtaget i de deskriptive analyser, genbeskrivelsestabel eller effektanalyser. Følgende gengiver (i oversigtsform) kodningens form og indhold REFERENCE DELTAGERE STUDIEDESIGN INTERVENTION RESULTATER KVALITETSVURDERING Bibliografisk reference, publicerings år, publikationstype Alder, dominerende etnicitet, antal deltagere (interventions- og kontrol gruppe), køn, population, land Studietype, studiedesign, dataindsamling, followup, primære effektmål, sekundære effektmål, dataindsamler Titel på intervention, interventionsformål, interventionsmålgruppe, interventionskontekst, facilitator, interventionsaktiviteter, interventionselementer, interventionsomfang, interventionsperiode, forandringsteori Resultater ved primære effektmål, resultater ved sekundære effektmål, studiets hovedresultater Formål/teori, interventionens udførsel, bias/confounders, validitet/reliabilitet 8

11 4. STUDIER I FORSKNINGSOVERSIGTEN Den endelige forskningsoversigt indeholder 27 originalstudier, der samlet beskriver 26 individuelle interventioner. Af de 27 studier var 85 % (n=23) tidsskriftsartikler og 15 % (n=4) ph.d.- afhandlinger. Følgende afsnit har til hensigt at give et overblik over interventionerne i forskningsoversigten, opdelt i hhv. deltagere, studiedesign, intervention, resultater og kvalitetsvurdering. Samme inddeling går igen i genbeskrivelsestabellen DESKRIPTIVE DATA DELTAGERE Antallet af deltagere på tværs af interventionerne varierede fra 59 til 2540 deltagere (median=313). Deltagernes gennemsnitsalder var 15,25 år (beregnet på baggrund af data fra 13 studier, idet de resterende ikke oplyste en gennemsnitsalder). Aldersintervallet spændte fra år (n=15). Deltagerne i interventionerne havde varierende etnicitet, hvor 30 % af interventionerne opgav white som dominerende etnicitet, 15 % black, 5 % latin, og 50 % af interventionerne rapporterede blandet etnicitet. Interventionerne var primært udviklet og afprøvet i USA (n=18), men også andre kontinenter var repræsenteret. Tre interventioner var fra Afrika, 1 var fra Canada, 1 var fra Asien, 1 var fra Europa, og 1 var fra Mellemøsten. Alle studier anvendte deltagere fra normalpopulationer. Interventionerne var således ikke målrettet elever med særlige behov STUDIEDESIGN Alle inkluderede studier anvendte kvantitative metoder, mens et enkelt også inddrog kvalitative metoder. Ved elleve af interventionerne anvendtes et randomiseret kontrolleret design, tre benyttede en sammenligningsgruppe og tolv anvendte et pre/post-test design. Elleve inkluderede, udover postinterventions data, en eller flere op følgende målinger (betegnet followup ). Followup målingerne varierede tidsmæssigt med en spændvidde fra 1 måned til 48 måneder (median=6 mdr.). Endelig blev data ved 11 af interventionerne indsamlet af en forsker, ved to interventioner indsamlet af underviser/praktiker, ved tre interventioner i kombination forsker/praktiker, mens der ved fire interventioner benyttedes en anden form for dataindsamling (fx computer) INTERVENTION 23 af interventionerne var rettet imod både drenge og piger, hvor tre interventioner udelukkende adresserede henholdsvis piger (n=2) og drenge (n=1). I alle tilfælde foregik interventionen på en skole (i et enkelt studie var dette uoplyst). Interventionen blev i de fleste tilfælde faciliteret af lærere (n=6) eller eksterne konsulenter (n=14). Yderligere blev nogle af interventionerne faciliteret af jævnaldrende/ældre studerende (n=3), samt af forsker (n=4). 9

12 Interventionsaktiviteter var primært klasseundervisning (n=23) og diskussion (n=21). Yderligere anvendtes multimedie (n=14) og adfærdstræning/rollespil (n=12). Interventionernes indhold (interventionselementer) varierede betragteligt, og langt de fleste interventioner inkluderede multiple elementer. Elementerne fordelte sig således: information/viden (n=24), normer/holdninger (n=23), identificering af vold (n=17), socialisering (n=15), risikoadfærd (n= 4), forebyggelsesfærdigheder (n=11), kønsroller/kønsdiskriminering (n=9), ansvar (n= 9), kommunikation (n= 8), konflikthåndtering (n=4), og empati (n=1). Interventionernes tidsmæssige omfang varierede i betydelig grad. Således var længden på interventionerne (n=15) imellem 45 minutter og 12,5 timer (median=4 timer). Ved knap halvdelen af interventionerne (n=11) oplystes ikke interventionstid i timer eller minutter. Interventionsperioden varierede ligeledes betragteligt, fra 1 til 120 dage (median=31,5 dage; n=16). Elleve af interventionerne var udviklet på baggrund af en forandringsteori eller forandringsmodel, hvilket må anses som en styrke. Eksempler på teorigrundlag var Social Norms Theory, Social Learning Theory mv. (se genbeskrivelsestabel) RESULTATER Der indgik kun primære effektmål i en mindre del af interventionerne (n=5). Derimod havde langt størstedelen af undersøgelserne inkluderet sekundære effektmål (n=25), herunder effektmål omhandlende holdninger/normer (n=20), viden (n=14), adfærd/adfærdsintentioner (n=6), konflikthåndtering (n=2), empati (n=1), kommunikation (n=1) og blandet (n=4). Interventionernes effekt er opgjort som effektstørrelser. Disse præsenteres i genbeskrivelsestabellen og behandles i analyseafsnittet KVALITETSVURDERING I den samlede vurdering af interventionernes forskningsmæssige kvalitet havde 23 % (n=6) lav kvalitet, 27 % (n=7) lav/medium kvalitet, 27 % (n=7) medium kvalitet, og 23 % (n=6) medium/høj kvalitet. Modsat de mere faktuelle oplysninger i nærværende deskriptive afsnit er kvalitetsvurderingen baseret på koderens vurdering af studiets forskningsmæssige kvalitet. Altså, i hvilken grad resultater er fremkommen på baggrund af en given intervention versus som følge af tilfældigheder eller ikke-relaterede faktorer. Herunder vurderes bl.a. stringens i interventionslevering, udvælgelse af deltagere til studiet, håndtering af forstyrrende faktorer (confounders), kvalitet af måleinstrumenter, antal deltagere og endelig resultaternes overordnede pålidelighed. 10

13 4.2. GENBESKRIVELSE Genbeskrivelsestabellen har til formål at give et overblik på interventionsniveau, og er struktureret med udgangspunkt i deltagere, design, effektmål, intervention, resultater og kvalitetsvurdering. Det fremgår endvidere af tabellen hvilke studier, der dækker over hvilke interventioner. Det skal understreges, at forskningsoversigten udelukkende bygger på tilgængelige originalstudier, hvorfor der bør tages højde for en vis selektionseffekt. Der er således ikke inkluderet upubliceret arbejde, der erfaringsmæssigt har karakter af nul- eller negative fund (file drawer problem). Udover information, baseret på kodningsarkene, præsenteres ligeledes effektstørrelser for henholdsvis primære- og sekundære effektmål. Med henblik på effektvurdering og sammenligning af inkluderede studier er interventionseffekten i genbeskrivelsestabellen opgjort i effektstørrelse (ES) i form af Cohen s d, idet der skelnes imellem en lille, moderat og stor effekt. I studier, der inddrager interventions- og kontrolgruppe, er effektstørrelserne udregnet ved brug af henholdsvis post intervention og followup data, mens pre- og postinterventionsdata er benyttet i studier uden kontrolgruppe. Så vidt muligt er der anvendt deskriptive data fra relevante effektmål (typisk gennemsnitsscore, standard afvigelse og populationsstørrelse). Såfremt deskriptive data ikke fremgik af de inddragede studier, er interventionernes effekt så vidt muligt estimeret på baggrund af resultater fra statistiske tests (typisk variansanalyse/regressionsanalyse). Oversigt over effektstørrelser: Effektstørrelse (ES) d % varians lille.2 1 moderat.5 6 stor.8 16 Genbeskrivelsestabellen er præsenteret i følgende afsnit. 11

14 4.3. GENBESKRIVELSESTABEL Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Black, Weisz, & Jayasundara (2012). N baseline = 525 N int = 396 N kon = 129 SG Baseline; PI Primære: - Formål: Forebygge kombination af udøvelse af og/eller udsættelse for seksuelle overgreb Samlet effekt: PI: Lille - Stor effekt Medium Gn.alder: - Aldersinterval: Grade 6 9 [vurderet år] Drenge: 44% Afrika Holdninger/normer a. Aggression in Dating Situations (AADS)* Intervention: The Dating Violence Prevention Project Curriculum Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Adfærdstræning/rollespil Primære: - Holdninger/normer a. PI d =.82 (samme køn ) PI d =.23 (samme køn ) PI d =. 86 (blandet køn ) PI d =.29 (blandet køn ) Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer Risikoadfærd Konflikthåndtering Socialisering Kommunikation Ansvar Omfang/periode: 8 timer over dage Forandringsteori: - NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * Slep, Cascardi, Avery-Leaf, & O Leary (2001), revideret version

15 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Clinton-Sherrod, Morgan- Lopez, Gibbs, Hawkins, Hart, Ball, Irvin, & Littler (2009) N baseline = 1182 Gn.alder: - Aldersinterval: Grade 6-12 [vurderet: år] Drenge: 54 % USA Pre-post test Baseline; PI Primære: - Holdninger/normer a. Sexual harassment and personal boundaries* b. Positive dating relationship norms* Adfærdsintentioner a. Sexual coercion* Formål: Identificere hvorledes forskelle imellem implementerings- og deltager faktorer øver indflydelse på variable relateret til seksuelle overgreb. Intervention (kombination): Expect Respect Program Men of strength club The students upholding respect and gender equity Teen exchange program Målgruppe: Begge køn Kontekst: - Samlet effekt: PI: Ingen effekt Primære: - Holdninger/normer a. PI d =.11 b. PI d =.07 Adfærdsintentioner a. PI d =.14 Medium Aktiviteter: Undervisning Diskussion Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Omfang/periode: - Forandringsteori: - NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant *Alle mål udviklet til studiet 13

16 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering DeGannes (2009) N baseline = 59 Gn.alder: 13,5 år Pre-post test Baseline; PI Primære: - Formål: Forebygge kombination af udøvelse af og/eller udsættelse for seksuelle overgreb Samlet effekt: PI: Lille effekt Lav/Medium Aldersinterval: år Viden a. The SCREAM Measure of Acquaintance Rape Knowledge* Intervention: Project Awareness Målgruppe: Begge køn Primære: - Drenge: 47,3 % USA Holdninger/normer a. Rape Myth Acceptance Scale** Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Multimedie Viden a. PI d =.35 Holdninger/normer a. PI d =.41 Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Risikoadfærd/anden adfærd Socialisering Omfang/periode: 8 sessioner over 56 dage Forandringsteori: Social Learning Theory NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * (SMARK; Duggan, 1998), **(RMAS; Burt, 1980) 14

17 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Fay, & Medway (2006) N baseline = 145 N int = 76 N kon = 78 Gn.alder: - Aldersinterval: år Drenge: 44 % USA RCT Baseline; PI; FU (5-7 mdr.) Primære: - Holdninger/normer a. Rape myth acceptance scale* b. Acquaintance rape** c. Attitudes toward dating violence*** Formål: Reducere accept af voldtægtsmyter- og dating vold Intervention: The Parrot Program**** Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: Diskussion Multimedie Adfærdstræning/rollespil Hjemmeopgave Samlet effekt: PI: Lille effekt FU: Resultat uklart Primære: - Holdninger/normer a. PI d =.47 b. PI IMAB ES (p < 05, på 5 ud af 9 items) c. PI IMAB ES (ns) Medium/Høj Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Identificering af vold Kønsroller Risikoadfærd/anden adfærd Socialisering Kommunikation Omfang/periode: 2 timer over to dage Forandringsteori: - NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant; IMAB ES = ikke muligt at beregne effekstørrelser * (Burt, 1980), revideret version, ** Udviklet til studiet, *** (Follingstad et al., 1999), revideret version, **** (Parrot, 1991) 15

18 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering #1 Foshee, Bauman, Greene, Koch, Linder, & MacDougall (2000 #2 Foshee, Bauman, Ennett, Linder, Benefield, & Suchindran (2004) #3 Foshee, Bauman, Ennett, Suchindran, Benefield, & Linder (2005) #1: N baeline = 1886 N int = 943 N kon = 943 #2: N baseline = 124 N baseline (+ booster) = 135 N kon = 201 #3: N baseline = 1566 N int = 636 N kon = 930 Gn.alder: 13,9 år Aldersinterval: år Drenge: % USA RCT #1 Baseline; FU (12 mdr.) #2 FU (48 mdr.)/ FU (48 mdr. + Booster) #3 FU (1 mdr., 12. mdr., 24 mdr., 36 mdr.) Primære: a. Psychological abuse perpetration* b. Moderate physical violence perpetration* c. Severe physical violence perpetration* d. Sexual violence perpetration* e. Psychological abuse victimization* f. Moderate physical violence victimization* g. Severe physical violence victimization* h. Sexual violence victimization* - Formål: Forebygge psykologisk, fysisk og seksuel dating vold Intervention: Safe Dates** Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Multimedie Adfærdstræning/rollespil Informationskampagne Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Identificering af vold Kønsroller Risikoadfærd/anden adfærd Forebyggelsesfærdigheder Konflikthåndtering Ansvar Booster (#2) Omfang/periode: 10 x 45 minutter; teaterforestilling; plakatkonkurrence ( + booster ved #2) Forandringsteori: - Samlet effekt: FU(1 mdr.): Ingen effekt FU(12 mdr.): Ingen effekt FU(24 mdr.): Ingen effekt FU(36 mdr.): Ingen effekt FU(48 mdr.): IMAB ES (ns. p<0.05) Primære:*** a. FU(1 mdr.): d =-.16 FU(12 mdr.): d =-.11 FU(24 mdr.): d =-.03 FU(36 mdr.): d =-.04 FU(48 mdr.): IMAB ES (ns.) b. FU(1 mdr.): d =-.10 FU(12 mdr.): d =-.07 FU(24 mdr.): d =-.07 FU(36 mdr.): d =.01 FU(48 mdr.): IMAB ES (p<0.05) c. FU(1 mdr.): d =-.11 FU(12 mdr.): d =-.05 FU(24 mdr.): d =-.14 FU(36 mdr.): d =-.01 FU(48 mdr.): IMAB ES (p<0.05) d. FU(1 mdr.): d =-.14 FU(12 mdr.): d =-.04 FU(24 mdr.): d =-.18 FU(36 mdr.): d =-.04 FU(48 mdr.): IMAB ES (p<0.05) Medium/høj e. FU(1 mdr.): d =-.07 FU(12 mdr.): d =.02 FU(24 mdr.): d =.04 FU(36 mdr.): d =.06 FU(48 mdr.): IMAB ES (ns.) 16

19 f. FU(1 mdr.): d =-.05 FU(12 mdr.): d =-.08 FU(24 mdr.): d =-.02 FU(36 mdr.): d =-.01 FU(48 mdr.): IMAB ES (ns.) g. FU(1 mdr.): d =-.02 FU(12 mdr.): d =-.07 FU(24 mdr.): d =-.08 FU(36 mdr.): d =-.02 FU(48 mdr.): IMAB ES (p<0.05) h. FU(1 mdr.): d =-.05 FU(12 mdr.): d =-.06 FU(24 mdr.): d =-.02 FU(36 mdr.): d =-.07 FU(48 mdr.): IMAB ES (p<0.05) (booster ved #2, IMAB ES, ns.) - NOTE 1: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant; IMAB ES = ikke muligt at beregne effekstørrelser *Udviklet til studiet, ** (Foshee et al., 1996), *** Effektstørrelser FU (1 mdr.) - FU (36 mdr.) er udregnet på baggrund af #3 NOTE 2: Alle resultater ved pågældende intervention skal læses med forbehold, idet studiernes resultater er opgjort på en sådan måde, at udregninger af effektstørrelser er forbundet med en vis usikkerhed. Der er rettet personlig henvendelse til Dr. Vangie Foshee med henblik på yderligere klarlægning af dette foreløbigt uden resultat, idet Dr. Foshee ikke har responderet på vores henvendelse ved forskningsoversigtens udgivelse. 17

20 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Hillenbrand-Gunn (2004) N baseline = 128 n int = 93 n kon = 76 Gn.alder: 16,6 år Aldersinterval: - Drenge: 100 % USA RCT Baseline; PI; FU (1 mdr.) Primære: - Holdninger/normer a. Illinois Rape Myth Acceptance Scale Short Form* b. What Would You Do Typical Guy** c. Discomfort with sexist situations revised typical guy*** Adfærd/adfærdsintentioner a. What Would You Do **** Formål: Ændring af normer og holdninger med henblik på at forebygge seksuelle overgreb Intervention: Working together ending sexual violence through education Målgruppe: Begge køn (men i dette studie inkluderedes kun drenge) Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Multimedie Samlet effekt: PI: Lille effekt FU: Lille Moderat effekt Primære: - Holdninger/normer a. PI d =.49; FU d =.68 b. PI d =.56; FU d =.59 c. PI d =.44; FU d =.28 Adfærd a. PI d =.33; FU d =.29 Medium/Høj Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Identificering af vold Kønsroller Risikoadfærd/anden adfærd Forebyggelsesfærdigheder Socialisering Ansvar Omfang/periode: 3 x 45 min. Forandringsteori: Social Norms Theory NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * Payne, Lonsway & Fitzgerald; (1999), ** WWYD-T (Hillenbrand-Gunn, 2003),*** DSSR-T (Kilmartin, 1999)**** WWYD (Hillenbrand-Gunn, 2003) 18

21 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Hillenbrand- Gunn, Heppner, Mauch, & Park (2010) N baseline = 283 N int = 124 N kon = 88 Gn.alder: 16,58 år Aldersinterval: - Drenge: % USA RCT Baseline; PI; FU (4 uger) Primære: - Holdninger/normer a. The Illinois Rape Myth Acceptance Short form* Adfærd a. The self-protective behaviors measure ** b. The What Would You do *** c. The what would you do Typical guy*** Formål: Ændring af normer og holdninger med henblik på at forebygge seksuelle overgreb Intervention: Men as Allies Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Elementer i intervention: Holdninger/normer Identificering af vold Forebyggelsesfærdigheder Kommunikation Omfang/periode: 3 x 45 min. Forandringsteori: Social norms theory Samlet effekt for alle udfald: PI: Lille Moderat effekt FU: Lille Moderat effekt Primære: - Holdninger/normer a. PI d =.47, d =.64 FU d =.68, d =.48 Adfærd a. PI d =-.43 FU d =-.29 b. PI d =.33 FU d =.29 c. PI d =.56 PI d =.54 FU d =.59 FU d =.49 Medium NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * Payne et al., (1999)** Schewe (2002)*** Hillenbrand-Gunn (2003) **** Hillenbrand-Gunn (2003) 19

22 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Jaycox, McCaffrey, Eiseman, Aronoff, Shelley, Collins, & Marshall (2006) N baseline = 2540 n int = 1384 n kon = 1156 Gn.alder: 14,41 år Aldersinterval: - Drenge 48,3 % USA RCT Baseline; PI; FU (6 mdr.) Primære: Women s experience of Battering Scale Smith/ The revised Conflict tactics Scale a. Victimization* b. Perpetration* c. Abusive/fearful dating experiences* Viden a. Viden om dating vold** Holdninger/normer a. Accept af vold mod kvinder/piger begået af mænd/drenge** b. Accept af vold begået mod mænd/drenge begået af kvinder/piger** Andet Help-seeking a. Mean helpfulness of all items** b. Mean likelihood for all items** Formål: Forebygge overgreb Intervention: Ending Violence Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Multimedie Adfærdstræning/rollespil Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Identificering af vold Omfang/periode: 3 timer over 3 dage Forandringsteori: Social Norms Theory Samlet effekt: Primære: PI: Ingen effekt FU: ingen effekt PI: Ingen - Moderat effekt FU: Ingen - Lille effekt Primære: Overgreb a. FU d = -.03 b. FU d = -.05 c. PI d =.10 FU d =.08 Viden a. PI d =.71 FU d =.39 Holdninger/normer a. PI d =.17 FU d =.06 b. PI d = -.16 FU d = -.02 Medium/Høj Andet: a. PI d = -.17 FU d =.02 b. PI d =.24 FU d =.01 NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * Womens experience of Battering Scale (Smith Earp & Devellis, 1995); The revised Conflict tactics Scale (Straus et al., 1996), revideret version,** Udviklet til studiet 20

23 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Jones (2008) N baseline = 362 Gn.alder: - Pre-post test Baseline; PI Primære: - Formål: Forebygge kombination af udøvelse af og/eller udsættelse for seksuelle overgreb Samlet effekt: PI: Ingen Moderat effekt Lav Aldersinterval: - Grade 7 [vurderet år] Drenge: 42,8 % USA Viden: a. Item 1 (definition af overgreb)* b. Item 14 (accept af vold i forhold)* c. Items 2-13 (viden om udvalgte interventions områder)* Intervention: Keeping Kids Safe Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Multimedie Primære: - Viden a. item 1: d =.66 b. item 14: d =.05 c. item 2-13: d =.76 Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Risikoadfærd/anden adfærd Identificering af vold Socialisering Ansvar Omfang/periode: Uklart; 4 sessions Forandringsteori: - NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * Udviklet til studiet 21

24 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Kernsmith, & Hernandez- Jozefowicz (2011) N baseline = 343 Gn.alder: - Aldersinterval: Grade [vurderet år] Drenge: 44 % USA Pre-post Baseline; PI; FU (3 mdr.) Primære: - Holdninger/normer a. The Burt Rape Myth Acceptance Scale, the Rape Myth Belief Scale* Formål: Forebygge kombination af udøvelse af og/eller udsættelse for seksuelle overgreb Intervention: The First Step Peer Education Program Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Multimedie Adfærdstræning/rollespil Samlet effekt: PI: Lille effekt FU: Moderat effekt Primære:- Holdninger/normer a. PI d =.53 PI d =.40 FU d =.71 FU d =.70 Medium Elementer i intervention: Information/viden Holdning/normer Identificering af vold Risikoadfærd Forebyggelsesfærdigheder Konflikthåndtering Ansvar Omfang/periode: Uklart Forandringsteori: - NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * Burt (1980); Warshaw (1988), revideret version. 22

25 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Lowe, & Banks (2007) N baseline = 106 Gn.alder: 15,4 år Pre-post test Baseline; PI Primære: - Formål: Forebygge kombination af udøvelse af og/eller udsættelse for seksuelle overgreb Samlet effekt: PI: Lille - Stor effekt Lav/Medium Aldersinterval: år Drenge: 45,9 % USA Viden a. Student knowledge* Holdninger/normer a. Student attitudes * Intervention: The Safe Relationships Program Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Multimedie Primære: - Viden a. PI d =.88 Holdninger a. PI d =.21 Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Identificering af vold Risikoadfærd/anden adfærd Forebyggelsesfærdigheder Socialisering Omfang/periode: 4 timer over 4 dage Forandringsteori: - NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * Udviklet til studiet 23

26 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Martín, Baz, Vicario- Molina, Álvarez, Fuertes, & González (2012) N baseline = 169 n int = 93 n kon = 76 Gn.alder: 16,24 år Aldersinterval: år Drenge: 39,9 % - 69,7 % Europa SG Baseline; PI; FU (8 mdr.) Primære: Udøvelse af seksuelle overgreb a) Sexual coercive behavior* Holdninger/normer a. Stereotypical beliefs** Empati a. Empathy for the victim and aggressor questionnaire *** Kommunikation a. Heterosocial assertiveness**** Konflikthåndtering a. Heterosocial assertiveness***** Andet (risiko) a. Perceived control over sexual Coercion Scale ****** Formål: Forebygge kombination af udøvelse af og/eller udsættelse for seksuelle overgreb Intervention: - Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Multimedie Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Identificering af vold Kønsroller Risikoadfærd/anden adfærd Forebyggelsesfærdigheder Empati Konflikthåndtering Socialisering Kommunikation Ansvar Omfang/periode: 7 timer over 49 dage Forandringsteori: - Samlet effekt: Primær: PI: Lille Stor effekt PI: Ingen Lille effekt FU: Ingen Moderat effekt Primære: Udøvelse af seksuelle overgreb a. PI d =.44 PI d =.91 Holdninger/normer a. PI d =.36 PI d =.00 FU d =.05 FU d =.14 Empati a. PI d =.34 PI d =.33 FU d =.14 FU d =.03 Kommunikation/ Konflikthåndtering a. PI d =.24 PI d =.02 FU d =.65 FU d =.20 Medium Andet a. PI d =.08 PI d =.06 FU d =.12 FU d =.03 24

27 NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant *Struckman-Johmson, Struckman-Johnson & Anderson (2003; subskala), **Muehlenhard & Felts (1998; Sexual beliefs scale ), revideret version, ***Deitz, Blackwell, Daley and Bentley (1982; udvalgte items), revideret version ****Fuertes et al. (2006) *****Fuertes et al. (2006) ******Fuertes et al. (2006) 25

28 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Moor (2011) N baseline = 394 Gn.alder: 17 år Aldersinterval: 16-18,5 år Drenge: 48,2 % Israel Pre-post test Baseline; PI Primære: - Holdninger/normer a. Evaluation, attitudes* Adfærd/adfærdsintentioner a. Evaluation, behavior* 1. First examine reaction to touch 2. Stop sexual activity even if aroused 3. Stop sexual activity as soon as asked to 4. Use of pornography Formål: Forebygge kombination af udøvelse af og/eller udsættelse for seksuelle overgreb Intervention: - Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Multimedie Adfærdstræning/rollespil Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Kønsroller Socialisering Kommunikation Samlet effekt for alle udfald: PI: Ingen Lille effekt Primære: - Holdninger/normer a. PI d =.27 PI d =.25 Adfærd/adfærdsintentioner: a. 1: PI d =.35 PI d =.43 2: PI d =.05 PI d =.01 3: PI d =.05 PI d =.07 4: PI d =.05 PI d =.07 Lav Omfang/periode: 6 timer Forandringsteori: - NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * Lanier and Elliot (1997), instrument for the evaluation of rape prevention programs, revideret version. 26

29 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Ogunfowokan, & Fajemilehin (2012) N baseline = 200 N int = 91 N Kon = 109 Gn.alder: - Aldersinterval: Drenge: 0 % Afrika RCT Baseline; PI; FU (4+7 mdr.) Primære: - Viden a. Sexual Abuse Questionnaire (SAQ)* Holdninger/normer a. Sexual Abuse Questionnaire (SAQ)* Formål: Forebygge udsættelse for seksuelt overgreb Intervention: SAPEP Sexual Abuse Prevention Education Package Målgruppe: Piger Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Forebyggelsesfærdigheder Samlet effekt: PI: Ingen - Moderat effekt FU: Ingen - Moderat effekt Primære: - Viden a. PI d =.76 FU d =.78 Holdninger/normer a. PI d =.09 FU d =.06 Lav/Medium Omfang/periode: 5 timer, 10 x 30 min over 10 dage Forandringsteori: The Neuman Health Care Systems Model ** NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * PÅ baggrund af Attitude Towards Rape Victims scale (ATRVS; Ward et al., 1988), revideret version ** Neuman & Fawcett,

30 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Pacifici, Stoolmiller, & Nelson (2010) N baseline = 547 N int = 239 N kon = 219 RCT Baseline; PI Primære: - Formål: Forebygge kombination af udøvelse af og/eller udsættelse for seksuelle overgreb i dating situationer Samlet effekt: PI: Ingen effekt Medium Gn.alder: 15,8 år Aldersinterval: - Drenge: 48 % USA Holdninger/normer a. Sex role stereotyping* b. Rape Myth Acceptance subscale* c. Adversarial Sexual beliefs subscale* d. Acceptance of interpersonal violence subscale* Intervention: Dating and Sexual Responsibility Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Multimedie Adfærdstræning/rollespil Primære: - Holdninger/normer a. PI d =.05 b. PI d =.04 c. PI d =.01 d. PI d =.11 ** Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Identificering af vold Risikoadfærd/anden adfærd Socialisering Kommunikation Omfang/periode: 3 x 80 min. over 10 dage Forandringsteori: - NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant *Subskalaer fra The sexual attitude survey (Burt, 1980), revideret version ** Kommentar: Interventionen var særligt effektivt for de, som vurderedes at være i særlig høj risiko for at udøve seksuelle overgreb 28

31 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Regan (2009) Nbaseline = 60 Gn.alder: - Aldersinterval: Grade 9-10 [vurderet: år] Pre-post Baseline; PI Primære: - Viden a. 2 items* Formål: forebygge voldsudøvelse/udsættelse for vold Intervention: The youth violence prevention program Målgruppe: Begge køn Samlet effekt: PI: Lille - Moderat effekt Primære: - Lav Drenge: - USA Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Viden a. Item 1 PI d =.40 Item 2 PI d =.65 Elementer i intervention: Information/viden Identificering af vold Risikoadfærd Forebyggelsesfærdigheder Socialisering Kommunikation Omfang/periode: Uklart antal timer, over 21 dage. Forandringsteori: The Health Promotion Model for Childhood violence Prevention and exposure NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * Udviklet til studiet 29

32 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Rehmsmeyer (2011) N baseline = 554 Gn.alder: 13 år Pre-post test Baseline; PI Primære: - Formål: Forebygge kombination af udøvelse af og/eller udsættelse for seksuelle overgreb Samlet effekt: PI: Ingen Lille effekt Lav Aldersinterval: år Drenge: 60 % USA Viden a. Awareness of a controlling partner* b. Identifies Abusive behavior in a partner* Adfærd/adfærdsintentioner a. Participant behavior* Andet a. Participant confidence* Intervention: Teen Exchange Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: - Elementer i intervention: - Omfang/periode: 8-9 sessioner over 8-9 uger Forandringsteori: - Primære: - Viden a. d = b. d = Adfærd a. d = Andet a. d = NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * Udviklet til studiet 30

33 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Rijsdijk, Bos, Ruiter, Leerlooijer, de Haas, & Schaalma (2011) N baseline = 1864 N int = 853 N kon = 1011 Gn.alder: 16,1 år Aldersinterval: - Drenge: 44,8 % Afrika RCT Baseline; PI Primære: - Viden a. Knowledge* Holdninger/normer a. Beliefs* b. Risk perception* Adfærd/adfærdsintentioner a. Delay* b. Condom-use* c. Non-coercive sex* Formål: At udsætte den seksuelle debut og at gøre de unge mere bevidste om de valg de træffer mere sikker seksuel adfærd færre overgreb Intervention: The World Starts With Me Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Multimedie Adfærdstræning/rollespil Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Identificering af vold Kønsroller Socialisering Samlet effekt: PI: Ingen effekt Primære: - Viden a. PI d = Holdninger/normer a. PI d = b. PI d = Adfærd/adfærdsintentioner a. PI d = b. PI d = c. PI d = **** Lav/medium Omfang/periode: 7-14 sessioner Forandringsteori: The theory of planned behavior**, The health belief model*** NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * Mukoma et al. (2009), SATZ Project, revideret version, ** Ajsen (2002); Fishbein & Ajzen (2010), *** Becker (1974) **** Kommentar: der var bedre effekt på de skoler, hvor interventionen forløb over en længere tidsperiode 31

34 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Senn (2013) N baseline = 59 Gn.alder: 16,9 år Aldersinterval: år Drenge: 0 % Canada Pre-post test Baseline; PI Primære: - Konflikthåndtering a. Self-defense, self-efficacy Andet (risiko) a. Self-assessment of personal risk/personal relevance Formål: forebygge udsættelse for seksuelt overgreb Intervention: Assess, Acknowledge, Act*** Målgruppe: Piger Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Multimedie Adfærdstræning/rollespil Samlet effekt: PI: Stor effekt Primære: - Konflikthåndtering a. PI d = 1.38 Andet (risiko) a. PI d = 1.03 Medium Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Kønsroller Risikoadfærd/anden adfærd Forebyggelsesfærdigheder Socialisering Kommunikation Omfang/periode: 9 timer Forandringsteori: Assess, Acknowledge, Act ***, Elaboration Likelihood Model**** NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant *Udviklet til studiet, **Gray et al. (1990), revideret version, *** (AAA) Rozee & Koss (2001), **** Petty & Cacioppo (1986) 32

35 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Smith, & Welchans (2000) N baseline = 253 Gn.alder: - Pre-post test Baseline; PI Primære: - Formål: Forebygge kombination af udøvelse af og/eller udsættelse for seksuelle overgreb Samlet effekt: PI: Moderat Stor effekt Lav Aldersinterval: Grade 9-12 [vurderet alder: år] Drenge: 46 % USA Holdninger/normer a. The Rape Attitude Scale* Intervention: The Peer Education Project Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Primære: - Holdninger a. PI d =.83 PI d =.69 Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer/myter Identificering af vold Kønsroller Forebyggelsesfærdigheder Socialisering Ansvar Omfang/periode: 45 min. + fællessamling med forældre, lærere og elever Forandringsteori: - NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * Udviklet til studiet 33

36 Reference Deltagere Design Effektmål Intervention Resultater Kvalitets vurdering Smothers, & Smothers (2011) N baseline = 550 Gn.alder: - Aldersinterval: grade 5-12 (vurderet år) Drenge: fase 1: 43 % fase 2: 41 % USA Pre-post Baseline; PI Primære: - Viden a. Sexual Assault And Attitudes Questionaire * b. Sexual Assault And Attitudes Questionaire * Holdninger/normer a. Sexual Assault And Attitudes Questionaire * Formål: At skabe ændringer hos individer og skolesystemer ved at ændre viden, holdninger og overbevisninger, som understøtter seksuel vold og seksuelle overgreb Intervention: - Målgruppe: Begge køn Kontekst: Skole Aktiviteter: Undervisning Diskussion Adfærdstræning/rollespil Elementer i intervention: Information/viden Holdninger/normer Identificering af vold Socialisering Samlet effekt: PI: Lille - Moderat effekt Primære: - Viden 1 a. PI Fase 1 d =.26 PI Fase 2 d=.33 b. PI Fase 1 d =.44 PI Fase 2 d =.22 Holdninger/normer a. PI Fase 1 d =.72 PI Fase 2 d =.63 Lav/Medium Omfang/periode: 3 timer over 21 dage Forandringsteori: - NOTE: N baseline = deltagerantal ved første baselinemåling; N int = deltagere i interventionsgruppen; N kon = deltagere i kontrolgruppen; PI = post intervention; RCT = randomiseret kontrolleret design; SG = sammenligningsgruppe; FU = followup; ns = non signifikant * Udviklet til studiet 34

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge

Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge Forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge 5. september, 2011 Hindsgavl Rikke Holm Bramsen Videnscenter for Psykotraumatologi Syddansk Universitet Rikke Holm Bramsen, Post. doc. rhbramsen@health.sdu.dk

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB 1 ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi, SDU. Introduktion 2 Rikke Holm Bramsen, Cand. Psych. Post doc. ved Institut for Psykologi, SDU i

Læs mere

Hvad er problemet? Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse. Karakterer i 9. klasse! Tosprogede klarer sig dårligt i skolen.

Hvad er problemet? Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse. Karakterer i 9. klasse! Tosprogede klarer sig dårligt i skolen. Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse Hvad er problemet? Tosprogede klarer sig dårligt i skolen v/ Anders Højen Lektor Center for Børnesprog Syddansk Universitet Læring og kulturel anerkendelse i

Læs mere

Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever

Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever Ph.d.-studerende, Lotte Vallentin-Holbech Forskningsassistent, Birthe Rasmussen Lektor, Ph.d., Christiane Stock Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk

Læs mere

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK Til Københavns Kommune Dokumenttype Guide til vidensbank Dato Maj 2013 KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK Mangler billede INDHOLD 1. Introduktion til vidensbanken 2 2. Hvilken viden indeholder

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed. Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer

Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed. Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer + Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer + Formål Med udgangspunkt i artiklen What works with men? A systematic review of health

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012

Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Stofmisbrug -bedre behandling til færre penge Munkebjerg 20-21. marts 2012 Professor Hanne Kathrine Krogstrup Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Stofmisbrug Bedre behandling for færre

Læs mere

VIDEN PÅ TVÆRS AF EFFEKTDESIGN METTE DEDING, SFI CAMPBELL

VIDEN PÅ TVÆRS AF EFFEKTDESIGN METTE DEDING, SFI CAMPBELL VIDEN PÅ TVÆRS AF EFFEKTDESIGN METTE DEDING, SFI CAMPBELL PRIMÆR VS. SEKUNDÆR EFFEKTFORSKNING Primær effektforskning Studium af grunddata. Undersøgelsesdesign afhænger af problemstilling og datamuligheder.

Læs mere

KAN EVIDENSEN BRUGES

KAN EVIDENSEN BRUGES KAN EVIDENSEN BRUGES miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidens 2011 Kan evidensen bruges Formål Denne guide bruges til at vurdere om en sundhedsintervention, som har dokumenteret

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

A. Kort om Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning. B. Hvad ved vi om effekten af erhvervsog. uddannelsesvejledning? C.

A. Kort om Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning. B. Hvad ved vi om effekten af erhvervsog. uddannelsesvejledning? C. A. Kort om Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning B. Hvad ved vi om effekten af erhvervsog uddannelsesvejledning? C. Konklusioner En forskningsenhed, der skaber systematiske forskningsoversigter

Læs mere

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Efter Law, M., Stewart, D., Letts, L., Pollock, N., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998 McMaster University REFERENCE: When the Risks Are High:

Læs mere

Årsmøde i skolesundhed.dk Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d.

Årsmøde i skolesundhed.dk Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Årsmøde i skolesundhed.dk 2017 Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Lektor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet Adjunkt,

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN

BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Bilag Dato Marts 2014 BILAG 2 METODE OG FORSK- NINGSDESIGN BILAG 2 METODE OG FORSKNINGSDESIGN INDHOLD 1. Design- og metodebilag 1 1.1 Forskningsdesign 1 1.2 Analysemetoder

Læs mere

INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED

INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED INDSATSER DER FREMMER ÆLDRE MENNESKERS MENTALE SUNDHED JANNI NICLASEN, PH.D., LEKTOR CENTER FOR SUNDHEDSSAMARBEJDE TRIVSEL HOS ÆLDRE MENNESKER Stigning i antallet af ældre over 65 år: Efterkrigsgenerationer

Læs mere

Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie

Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie 6 Brug af digitale medier til sundhedsfremme - Et litteraturstudie Baggrund Kan de digitale medier bruges til sundhedsfremmende aktiviteter, og har det en effekt? Det spørgsmål stilles ofte, og denne rapport

Læs mere

DESIGN OG ERFARINGER

DESIGN OG ERFARINGER en sundhedsfremmende indsats blandt skoleelever DESIGN OG ERFARINGER Phd-studerende, Lotte Vallentin-Holbech Forskningsassistent, Birthe Rasmussen Lektor, Phd., Christiane Stock Forskningsenheden for Sundhedsfremme,

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse

Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse Screenings-baseret sygeplejerske navigation til kvinder med brystkræft: En RCT pilot undersøgelse Birgitte Goldschmidt Mertz Niels Kroman Brystkirurgisk Sektion, Rigshospitalet Pernille Envold Bidstrup

Læs mere

EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING

EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET 2 SFI RCT S PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 3 Bilag 3. SfR Checkliste. Kilde 14 SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Daniels J, Sun S, Zafereo J, Minhajuddin A, Nguyen C, Obel O, Wu R, Joglar J. Prevention

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Ordbog om effektma ling

Ordbog om effektma ling Ordbog om effektma ling Indhold Allokering... 2 Andre forskningsdesign med kontrolgruppe... 2 Andre forskningsdesign uden kontrolgruppe... 2 Campbell-samarbejdet... 3 Dokumentation... 3 Effektmåling...

Læs mere

CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR)

CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR) CRAFT (Community Reinforcement And Family Therapy) ved ass. prof. Randi Bilberg Unit of Clinical Alcohol Research (UCAR) CRAFT CRAFT har 3 formål med rådgivningen: 1) At få den drikkende i behandling 2)

Læs mere

Indholdfortegnelse for bilag

Indholdfortegnelse for bilag Indholdfortegnelse for bilag Bilag 1: Kriterier for litteratursøgning... 2 Bilag 2: Screenshot Cinahl... 5 Bilag 3: Screenshot PsycInfo... 6 Bilag 4: Skriftligt interview med Sundhedstyrelsen... 7 Bilag

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Flowchart. Søgning efter retningslinjer. Referencer identificeret (n = 409) Grovsortering baseret på titler og abstracts (n = 409)

Flowchart. Søgning efter retningslinjer. Referencer identificeret (n = 409) Grovsortering baseret på titler og abstracts (n = 409) Flowchart. Søgning efter retningslinjer (n = 409) (n = 409) (n = 303) (n = 106) Inkluderede retningslinjer (n = 106) Forkert spørgsmål: (n=3) Forkerte outcomes: (n=4) Grundet Agree-II vurdering: (n=1)

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Analyse 17. marts 2015

Analyse 17. marts 2015 17. marts 2015 Indvandrerpiger fra ghettoer klarer sig særligt dårligt i grundskolen Af Kristian Thor Jakobsen Børn med ikke-vestlig baggrund klarer sig dårligst ved grundskolens afgangsprøver i dansk

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Senfølger hos og behandling af incestofre. v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi

Senfølger hos og behandling af incestofre. v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Senfølger hos og behandling af incestofre v/ Karen-Inge Karstoft Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Disposition Hvad ved vi? Om senfølger Om behandling Hvordan ved vi det? Litteratur Undersøgelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015

Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 Evaluering af headspace - BILAG Slutevaluering udarbejdet for headspace Danmark August 2015 1/14 Bilag 1 Følgende bilag indeholder den kvantitative databehandling af hhv. registreringsdata, herunder kendskab

Læs mere

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Ensomhed Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Lektor Rikke Lund cand.med. Ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Dias 1 Ensomhed Den subjektive følelse af at være uønsket alene

Læs mere

Risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen

Risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen Risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen Arbejdsmiljøfondens årskonference 2016 Lars Peter Andersen, AMK Herning Charlotte Gadegård, AMK Herning Annie Høgh, Psykologisk Institut, KU. Formål

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen

Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen Effektevaluering hvorfor og hvordan? Seminar i forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed d. 24. maj 2011 Susan Andersen Kandidat i folkesundhedsvidenskab Siden november 2010 ansat på projekt Trivsel,

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

EFFEKTER AF KLASSELEDELSE RESULTATER AF EN INTERNATIONAL FORSKNINGSOVERSIGT METTE DEDING, SFI CAMPBELL

EFFEKTER AF KLASSELEDELSE RESULTATER AF EN INTERNATIONAL FORSKNINGSOVERSIGT METTE DEDING, SFI CAMPBELL EFFEKTER AF KLASSELEDELSE RESULTATER AF EN INTERNATIONAL FORSKNINGSOVERSIGT METTE DEDING, SFI CAMPBELL CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGT: Regina M. Oliver, Joseph H. Wehby, Daniel J. Reschly Teacher classroom

Læs mere

ANTIMOBBEPROGRAMMER VIRKER

ANTIMOBBEPROGRAMMER VIRKER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2011 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Farrington D P, Ttofi M M: School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization. Campbell Collaboration,

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

Sociale konsekvenser ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper

Sociale konsekvenser ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper Ved psykolog og Videnscenterkoordinator Børne- og Ungeteamets Temadag 7. September 2015 1 Indhold Baggrund og tidligere forskning Design Kvantitative og kvalitative

Læs mere

Kognitiv indsigt. Klinisk indsigt 09-10-2014. Baseline 3M 6M 12M Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej. Birchwood Insight Scale

Kognitiv indsigt. Klinisk indsigt 09-10-2014. Baseline 3M 6M 12M Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej. Birchwood Insight Scale Sygdoms indsigt eller udsigt Rikke Jørgensen, cand.cur. ph.d. Postdoc Forskningskonference 2014 Psykiatrisk sygepleje Fra forskning til praksis fra praksis til forskning 2 Forskning viser, at det er en

Læs mere

SKOLERETTEDE INDSATSER FOR ELEVER MED SVAG SOCIOØKONOMISK BAGGRUND FORSKNINGSLEDER METTE DEDING, SFI

SKOLERETTEDE INDSATSER FOR ELEVER MED SVAG SOCIOØKONOMISK BAGGRUND FORSKNINGSLEDER METTE DEDING, SFI SKOLERETTEDE INDSATSER FOR ELEVER MED SVAG SOCIOØKONOMISK BAGGRUND FORSKNINGSLEDER METTE DEDING, SFI FORMÅL At lære af internationale erfaringer med et særligt fokus på effekt At få viden om hvor meget

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes

Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes Betydningen af behandlinger der understøtter egenomsorgen hos personer med diabetes Delstudie III Et randomiseret kontrolleret forsøg Ph.d. afhandling Lisbeth Kirstine Rosenbek Minet, fysioterapeut, cand.

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Website til reducering af selvmordstanker

Website til reducering af selvmordstanker Website til reducering af selvmordstanker et nyt forskningsprojekt Præsentation af, PhD Psykiatrisk Center København Ny teknologi og selvmordsforebyggelse Innovativt men utestet Oversigt over dagens præsentation

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

INDSATSER MOD MOBNING RESULTATER FRA ET CAMPBELL REVIEW METTE DEDING, SFI CAMPBELL

INDSATSER MOD MOBNING RESULTATER FRA ET CAMPBELL REVIEW METTE DEDING, SFI CAMPBELL INDSATSER MOD MOBNING RESULTATER FRA ET CAMPBELL REVIEW METTE DEDING, SFI CAMPBELL DISPOSITION Evidensbaseret viden, politik og praksis Campbell systematiske forskningsoversigter Campbell forskningsoversigt

Læs mere

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser

Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Noter til SfR checkliste 4 - Casekontrolundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser, som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvilke faktorer forårsagede denne hændelse?, og inddrager

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Indholdsfortegnelse Evaluering af 7 indsatser... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister.

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister. Scopus Scopus er en af de største og mest omfangsrige artikel- og citationsdatabase over peer reviewed litteratur, hvor du kan finde, analysere og få illustreret sammenhængen i engelsksproget videnskabeligt

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

Flowcharts NKR for behandling af OCD

Flowcharts NKR for behandling af OCD Flowcharts NKR for behandling af OCD Flowchart. Søgning efter retningslinjer (n = 701 ) (n = ) (n = 650 ) (n = 51) Inkluderede retningslinjer (n = 0) (n = 51) Forkert studiedesign: (n=47) Forkert setting:

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Dansk Selskab for Fysioterapi 28. februar 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for

Læs mere

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter?

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Lea Dunkerley Cand mag i psykologi Senior projektkoordinator Komiteen for Sundhedsoplysning Programmerne Lær at leve med kronisk sygdom Målgruppe:

Læs mere

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index.

For at vurdere om familier kan indgå i studiet screenes de for om de er i risiko for dårligt psykosocialt udfald vha. Family Relation Index. Bilag 4: Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Kissane et al. 2006 Randomiseret kontrolleret studie (Ib) ++ 81 familier med minimum et barn på over 12 år og en døende forælder på 35-70 år med kræft.

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999)

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999) LITTERATURSØGNING Årligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca 20.000 forskellige tidsskrifter. Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed for at søge på denne store

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Hvordan kan man evaluere effekt?

Hvordan kan man evaluere effekt? Hvordan kan man evaluere effekt? Dato 26.01.2012 Dette notat giver en kort introduktion til to tilgange til effektevaluering, som er fremherskende på det sociale område: den eksperimentelle og den processuelle

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering 1 Indledning Baggrunden for iværksættelse af dette udviklingsprojekt er dels et ønske om at videreudvikle de sygeplejetiltag, der aktuelt tilbydes mennesker med diabetes (fremover kaldet diabetikere),

Læs mere

Bedre liv for børn og unge i Danmark. Indsatser der fremmer mental sundhed hos børn og unge. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d.

Bedre liv for børn og unge i Danmark. Indsatser der fremmer mental sundhed hos børn og unge. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Bedre liv for børn og unge i Danmark Indsatser der fremmer mental sundhed hos børn og unge Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Lektor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet Adjunkt, Institut for

Læs mere

VÆRKTØJ TIL TIDLIG OPSPORING I ÆLDREPLEJEN CARSTEN KRONBORG BAK, LEKTOR FORSKNINGSGRUPPEN FOR EPIDEMIOLOGI OG FOLKESUNDHED AALBORG UNIVERSITET

VÆRKTØJ TIL TIDLIG OPSPORING I ÆLDREPLEJEN CARSTEN KRONBORG BAK, LEKTOR FORSKNINGSGRUPPEN FOR EPIDEMIOLOGI OG FOLKESUNDHED AALBORG UNIVERSITET VÆRKTØJ TIL TIDLIG OPSPORING I ÆLDREPLEJEN MULIGHEDER F OR EFFEKTMÅLING? CARSTEN KRONBORG BAK, LEKTOR FORSKNINGSGRUPPEN FOR EPIDEMIOLOGI OG FOLKESUNDHED AALBORG UNIVERSITET Målevaluering Hvad er målene

Læs mere