Lovtidende A Udgivet den 11. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014"

Transkript

1 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni juni Nr Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1) I medfør af 6, stk. 1, 6 a, stk. 1, 2 og 4, 6 c, stk. 2, 15, stk. 4, og 16, stk. 7, i lov nr af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, som ændret ved lov nr af 18. december 2012 og lov nr. 126 af 11. februar 2014, og i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 18. februar 2014 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond fastsættes: Kapitel 1 Indledende Bestemmelser 1. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om krav til projekter, budgetter, regnskaber, rapporter, støtteberettigelse, revision, kontrol, evaluering og effektmåling m.v. for projekter, der modtager tilskud fra Den Europæiske Regionalfond (Regionalfonden) og tilskud fra Den Europæiske Socialfond (Socialfonden). Reglerne fastsættes under hensyn til Det Europæiske Fællesskabs gældende forordninger 2) og beslutninger truffet af Europa-Kommissionen herom. Stk. 2. Reglerne gælder både for projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og for projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark under programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde. Det er dog specifikt i visse bestemmelser anført, når reglerne kun gælder for projekter under det ene mål. De regionale vækstforumsekretariater har ikke indstillingsret for så vidt angår regionalfondsmidlerne til projekter, der gennemføres i Danmark med støtte fra programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde Stk. 3. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder også anvendelse på teknisk bistand til administration m.v. ved gennemførelse af programmer, med mindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet. Kapitel 2 Generelle krav til projekter og støttemodtager 2. Støttemodtager skal have den fornødne tekniske, økonomiske og organisatoriske kapacitet til at gennemføre projektet. Stk. 2. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, jf. 1, stk. 2, fastsætter det regionale vækstforumsekretariat i sekretariatets kvittering for modtagelse af ansøgningen den dato, hvorfra der kan medtages udgifter. Der kan tidligst medtages udgifter fra den 1. januar Projekter skal være additionelle. Ved additionalitet forstås, at regionalfonds- og socialfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden støtten. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse skal ansøger som minimum erklære, at projektgennemførelsen ikke ville kunne ske i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden støtten. Kravet om additionalitet betyder også, at der ikke kan ydes tilskud til projekter, hvor alene lovkrav har begrundet projekternes gennemførelse. 1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1301/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289, om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1304/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 470, om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 34, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 BP000937

2 3. juni Nr For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse kan EU-tilskuddet i et projekt ikke overstige 50 % af de afholdte og betalte støtteberettigede udgifter, jf. 9. Stk. 2. Tilsagnsgiver kan dog i særlige tilfælde beslutte, at EU-tilskuddet i et projekt kan overstige 50 % af de afholdte og betalte støtteberettigede udgifter. 5. Tilsagnsgiver kan forlange, at skriftlig kommunikation, herunder indsendelse af ansøgninger, projektbudgetter, afrapporteringer, perioderegnskaber, endeligt projektregnskab, slutrapporter, revisors erklæringer, regnskabsmateriale og evalueringsoplysninger m.v., jf og 21, skal foregå digitalt bl.a. via de it-systemer, som tilsagnsgiver stiller til rådighed 3). Budgetter og effekter/resultater 6. Tilsagnsgiver fastsætter en kontoplan med støtteberettigede udgiftstyper. Projektet skal anvende denne kontoplan ved afrapportering, jf. 16, stk. 1. Stk. 2. Projektbudgettet skal indeholde alle projektrelaterede udgifter, tilskud fra fondene, indtægter og øvrig finansiering. Stk. 3. Alene nettoudgifter er støtteberettigede. Indtægter i forbindelse med et projekt skal oplyses og fratrækkes i støttegrundlaget. Alle former for rabatter i forbindelse med et projekt skal fratrækkes i støttegrundlaget. Stk. 4. I projektbudgettet skal der redegøres for, hvordan projektet forventes finansieret. Samtlige finansieringsposter skal indgå fuldt ud, herunder eventuelle projektindtægter. De samlede budgetterede udgifter skal svare til finansieringen, og finansieringskilderne skal være angivet. Tilskud fra fondene må ikke bevirke, at støttemodtageren opnår overskud ved finansieringen af projektet. 7. Ansøger skal opstille halvårsbudgetter på ansøgningstidspunktet. Disse skal være akkumulerede, således at sidste halvårsbudget svarer til det totale projektbudget. Halvårsbudgetterne skal omfatte både udgifter og finansiering. Stk. 2. Tilsagnsgiver kan fastlægge en anden periodisering for budgetter end den anførte. 8. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet beskrive en klar og logisk sammenhængende effektkæde for projektet, dvs. sammenhængen mellem det enkelte projekts 1) aktiviteter, 2) output og 3) effekter/resultater. Stk. 2. Ansøger skal endvidere opstille målbare succeskriterier for projektets aktiviteter, output og effekter/resultater samt beskrive, hvordan projektet i løbet af projektperioden vil følge op på, om succeskriterierne opfyldes. Stk. 3. Tilsagnsgiver kan forlange, at ansøger opstiller de i stk. 2 nævnte succeskriterier periodiseret på halve år. Kapitel 3 Støtteberettigede udgifter 9. Der kan kun medtages støtteberettigede udgifter i perioderegnskaberne og det endelige projektregnskab. Det er en forudsætning for støtteberettigelse, at en given udgift er relevant for det projekt, hvortil der ydes tilskud. Alle udgifter skal være afholdt og betalt for at kunne medtages i regnskaberne, der danner grundlag for udbetaling af tilskud, medmindre bestemmelserne i forordning nr. 1303/2013 af 17. december ) om finansiering efter en fast takst finder anvendelse. Stk. 2. Uanset stk. 1, kan: 1) bidrag, der er naturalydelser og afskrivningsomkostninger, behandles som udgifter, som modtagerne har betalt i forbindelse med gennemførelsen af projekterne, såfremt udgifterne dokumenteres ved hjælp af dokumenter med bevisværdi svarende til fakturaer og 2) udgifter i forbindelse med revision af slutregnskab til den revisor, som tilsagnsgiver har udpeget, jf. 23, stk. 2, omkostninger i forbindelse med revision af slutregnskab til den tilsynsførende, jf. 33 i bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, behandles som udgifter, som modtagerne har betalt i forbindelse med gennemførelsen af projekterne, såfremt udgifterne dokumenteres ved hjælp af dokumenter med bevisværdi svarende til fakturaer. Stk. 3. Medfinansieringen fra fondene for så vidt angår naturalydelser, jf. stk. 2, nr. 1, kan ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter med fradrag af den opgjorte værdi af naturalydelserne. 10. Udgiftstypen øvrige udgifter er et udokumenteret tillæg, som beregnes automatisk i henhold til forordning nr. 1303/2013 af 17. december 2013 artikel 68, stk. 1, litra a, og kan medtages som en støtteberettiget udgift. De nærmere krav til medtagelse af udgiftstypen øvrige udgifter fastsættes af tilsagnsgiver. 11. Følgende udgifter er hverken støtteberettigede under Regionalfonden eller under Socialfonden: 1) udgifter til refundérbar moms og 2) udgifter til renter af gæld. 12. Følgende udgifter er ikke støtteberettigede under Socialfonden, men kan støttes under Regionalfonden i det omfang det er fastsat i programmet: 1) udgifter til investeringer i maskiner og udstyr samt 2) udgifter til køb af patenter, knowhow og produktionslicenser. 13. Ved anvendelse af løn som støtteberettiget udgift kan der maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet, jf. dog stk. 5. Timelønnen for månedslønnede beregnes efter retningslinjer udsendt af tilsagnsgiver. Den beregnede løn (den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet) kan ikke overstige den betalte løn.

3 3. juni Nr Stk. 2. For lønninger skal der etableres en særskilt skriftlig eller elektronisk opgørelse fordelt pr. medarbejder med oplysninger om arbejdsopgaver, tidsforbrug pr. dag, løn, timesatser m.v. Opgørelsen af timer skal ske kontinuerligt og omhyggeligt, og opgørelsen skal være elektronisk godkendt eller underskrevet af medarbejderen og påføres en godkendelse af en overordnet. Godkendelsen fra den overordnede skal ske regelmæssigt dog senest på det tidspunkt, hvor lønudgiften indgår i et regnskab, der danner grundlag for udbetaling af tilskud. Den overordnedes godkendelse kan ske ved fysisk underskrift eller elektronisk. Stk. 3. For medarbejdere, der udelukkende er tilknyttet ét støttet projekt hos støttemodtager, og som i øvrigt ikke udfører andre opgaver hos den pågældende støttemodtager, kan dokumentation for den anvendte tid på projektet ske i form af en skriftlig ansættelsesaftale eller et tillæg til en eksisterende ansættelsesaftale. I aftalen eller tillægget skal arbejdsopgaver, tidsforbrug og løn være angivet. Aftalen eller tillægget skal være dateret og underskrevet personligt eller elektronisk af arbejdsgiveren og medarbejderen. Lønudgifterne kan først medtages i projektregnskabet fra den dato, hvor aftalen eller tillægget er signeret. Stk. 4. For medarbejdere, der helt eller delvist er tilknyttet et eller flere projekter, kan tilsagnsgiver fastsætte nærmere retningslinjer for medtagelse af løn i støttegrundlaget. Stk. 5. Tilsagnsgiver kan godkende, at der i stedet for faktisk løn, jf. stk. 1, anvendes en standardsats, som fastsættes af tilsagnsgiver. De støtteberettigede udgifter beregnes herefter som det antal timer, der anvendes på projektet ganget med standardsatsen. Reglerne om dokumentation i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse i disse tilfælde. 14. Udgifter til tilstedeværende deltageres løn i kompetenceudviklingsforløb er støtteberettigede. Stk. 2. Udgifter til tilstedeværende deltageres underhold i kompetenceudviklingsforløb kan være støtteberettigede. Stk. 3. De nærmere krav til medtagelse af udgifter til tilstedeværende deltageres løn og underhold fastsættes af tilsagnsgiver. Stk. 4. De nærmere krav til dokumentation for deltageres tilstedeværelse fastsættes af tilsagnsgiver. Stk. 5. Tilskuddet fra fondene i et projekt må ikke overstige de samlede støtteberettigede udgifter med fradrag af værdien af deltagerlønnen eller deltagerunderholdet. 15. Prisen for en given ydelse må ikke være bestemt af f.eks. sammenfald af interesser mellem sælger og køber. Stk. 2. Afregning af udgifter mellem parter, hvor der ikke er uafhængighed, skal ske til kostpris. Ved kostpris forstås, at sælger ikke må beregne sig en fortjeneste på den leverede vare eller tjenesteydelse. Stk. 3. For projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark under programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde, kan det i det enkelte program være fastsat, at afregning af udgifter mellem parter, hvor der ikke er uafhængighed, ikke er støtteberettigede. Kapitel 4 Registrerings- og regnskabsmæssige forhold 16. De projektrelaterede udgifter og indtægter skal enten bogføres på konti i en særskilt dimension i støttemodtagers regnskabssystem eller på særskilte konti i et regnskabssystem, der omfatter samtlige transaktioner, og som løbende giver mulighed for, at der kan redegøres for projektets økonomiske stade i forhold til den af tilsagnsgiver fastsatte kontoplan, jf. 6, stk. 1. Stk. 2. I forbindelse med udarbejdelse af perioderegnskaber og endeligt projektregnskab skal støttemodtager kunne fremlægge en opgørelse over afholdte og betalte udgifter, herunder de benyttede fordelingsnøgler. Samtlige udgifter og indtægter skal kunne dokumenteres med godkendte bilag, som skal være projektrelevante og bogførte i overensstemmelse med bogføringsreglerne, som støttemodtager i øvrigt er underlagt, jf. dog stk. 9. Stk. 3. Er støttemodtager ikke bogføringspligtig, anvendes bogføringslovens regler for projektet, jf. dog stk. 7. Stk. 4. Til enhver transaktion skal der forefindes et fysisk eller elektronisk bilag, der dokumenterer registreringens rigtighed. Bilaget skal beskrive den vare eller den ydelse, som ligger bag udgifter og indtægter fratrukket eventuelle rabatter. Indeholder bilaget ikke-støtteberettigede udgifter, skal det afmærkes, hvilke poster der ikke anses som støtteberettigede. Bilagets samlede nettobeløb for støtteberettigede udgifter skal anføres. Udgifterne skal være afholdt inden for projektperioden, hvilket skal fremgå af bilaget. Bilaget skal godkendes elektronisk eller påføres en godkendelse for korrekt modtagelse af vare eller levering af ydelse. Stk. 5. Regnskabets tal skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat (transaktionssporet). Registreringerne og tilhørende bilags- og dokumentationsmateriale skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til dokumentation af registreringens rigtighed (kontrolsporet). Stk. 6. Som regnskabsmateriale og bilag anses bl.a.: 1) projektrelaterede registreringer, herunder transaktionssporet, 2) beskrivelse af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, 3) instruks for interne forretningsgange f.eks. vedrørende kontering, registrering, lønberegning samt godkendelse af disse, 4) beskrivelse af systemer, hjælpemidler og lignende vedrørende benyttelse af elektronisk databehandling m.v., 5) beskrivelser af systemer til at opbevare og genfinde opbevaret regnskabsmateriale, 6) projektrelaterede bilag og anden projektrelateret dokumentation, herunder timeregistreringer, lønberegninger og lønsedler, 7) støttemodtagers regnskaber samt perioderegnskaber, endeligt projektregnskab og lignende opstillinger m.v., 8) revisionsprotokoller og revisorpåtegninger eller erklæringer,

4 3. juni Nr ) dokumentation for opfyldelse af tilsagnskontraktens vilkår, herunder vilkårene om lige muligheder, udbud, statsstøtte og informationsforanstaltninger, 10) eksterne bilag, som f.eks. fakturaer, bankkontoudtog, bankkvitteringer og elektroniske systemgodkendelser og 11) øvrige oplysninger, som er nødvendige for kontrolsporet. Stk. 7. Vedrørende opbevaring af projektets bilag med henblik på opfyldelse af kravene i bogføringsloven 5), EU s strukturfondsforordninger og EU s statsstøtteforordninger henvises til 33. Stk. 8. Tilsagnsgiver kan kræve, at regnskabsmaterialet indsendes til tilsagnsgiver eller andre, og overføres digitalt, jf. 5. Stk. 9. Ved anmodning om udbetalinger skal de projektrelevante og bogførte udgifter være afholdt og betalt i overensstemmelse med 9 for at kunne indgå i opgørelsen. Afrapporteringer og perioderegnskaber 17. Tilsagnsmodtagere skal efter nærmere anvisning fra tilsagnsgiver under projektets gennemførelse udarbejde afrapporteringer og perioderegnskaber, jf. 18 samt endeligt projektregnskab og slutrapport ved projektafslutningen, jf. 21 og 22. Stk. 2. Afrapporteringer, opdaterede projektbudgetter, perioderegnskaber, endeligt projektregnskab og slutrapport skal omfatte de godkendte støtteberettigede aktiviteter. De støtteberettigede aktiviteter skal ligge inden for den godkendte projektperiode, der fremgår af tilsagnskontrakten. Stk. 3. Projektbudgetter, perioderegnskaber og endeligt projektregnskab skal udarbejdes efter de til enhver tid gældende normer for god regnskabsskik. Perioderegnskaber skal indeholde oplysning om finansieringen af projektet samt vedlægges erklæringer fra revisor, jf. 28. Stk. 4. Tilsagnsgiver skal skriftligt acceptere afvigelser fra et godkendt projektbudget, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Afvigelser på en godkendt budgetteret udgiftspost på mindre end 10 % af den pågældende udgiftspost, kræver ikke forhåndsgodkendelse, når afvigelsen ikke fører til, at projektets samlede godkendte budgetramme ændres. Stk. 6. Projektbudgetter, perioderegnskaber og afrapporteringer skal underskrives ved fysisk underskrift eller elektronisk af den tegningsberettigede eller en dertil bemyndiget. 18. Tilsagnsmodtager skal to gange årligt sende en afrapportering og et perioderegnskab til tilsagnsgiver. Tilsagnsgiver kan forlange, at indsendelse skal foregå digitalt, jf. 5. Afrapporteringen og perioderegnskabet skal være opgjort ved udgangen af februar og august måned og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen, medmindre andet fastsættes af tilsagnsgiver. Tilsagnsgiver kan fastlægge en anden periodisering for afrapporteringer og perioderegnskaber end den anførte. Stk. 2. Afrapporteringen skal, jf. dog stk. 3, indeholde: 1) en status for projektets gennemførelse opdelt på de af tilsagnsgiver godkendte aktiviteter, output og effekter/ resultater, 2) en beskrivelse og kommentering af eventuelle afvigelser i forhold til det oprindeligt planlagte og godkendte projekt, herunder tidsmæssige forsinkelser i gennemførelsen, 3) en opdateret oversigt over projektets økonomiske partnere og statsstøttemodtagere samt ved socialfondsprojekter en opdateret status for de deltagende personer, 4) en redegørelse for, hvordan nationale udbudsregler og EU s udbudsregler er overholdt, samt for projektets overholdelse af principperne om sund finansforvaltning og sparsommelighed, herunder hvordan projektet har valgt sine eksterne leverandører og sikret, at afregning sker til markedspris, og 5) en redegørelse for, om der er ændringer i partnerskabskredsen og i samarbejdsrelationerne mellem projektets partnere. Stk. 3. Tilsagnsgiver kan stille krav om, at afrapporteringen skal indeholde yderligere oplysninger. Stk. 4. Perioderegnskabet skal udvise en samlet akkumuleret opgørelse over de faktisk bogførte, godkendte, betalte og projektrelaterede udgifter og indtægter. Der skal ligeledes være en samlet opgørelse over finansieringen af de betalte udgifter. Perioden skal være fra start af den godkendte tilskudsperiode til opgørelsestidspunktet. Perioderegnskabet skal revideres og vedlægges en erklæring fra revisor, jf. 24 og 28. Stk. 5. Indeholder perioderegnskabet udgifts- eller indtægtsposter eller overskridelser af disse, der ikke på forhånd er godkendt af tilsagnsgiver, vil disse nye poster eller overskridelser ikke kunne påregnes medtaget i grundlaget for beregning af udbetalingen. Ved beregningen sammenlignes de godkendte samlede akkumulerede budgetposter for den forløbne del af projektperioden med de realiserede akkumulerede omkostninger. 19. Tilsagnsgiver, sekretariaterne for de regionale vækstfora, jf. 8, stk. 7 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling 6), offentlige eller private juridiske enheder, jf. 8, stk. 1 og 2 og 13, stk. 1 og 2 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer, relevante regionale myndigheder eller Rigsrevisionen kan fra projektet kræve nærmere oplysninger af betydning for vurdering af projektet. Vedrørende projektevaluering og effektmåling henvises til Væsentlige afvigelser i projektet, herunder at projektet ikke afholder udgifter som budgetteret, at de i projektperioden forudsatte effekter/resultater ikke opnås, eller at der foreligger tidsmæssige forsinkelser, er alene godkendt, hvis tilsagnsgiver har givet skriftlig meddelelse herom. Stk. 2. Ved væsentlige afvigelser i projektet kan tilsagnsgiver bestemme, at tilskuddet kan bortfalde helt eller delvist. Endeligt projektregnskab og slutrapport 21. Efter projektets afslutning skal det endelige projektregnskab indsendes til tilsagnsgiver inden for en af tilsagnsgiver fastsat frist.

5 3. juni Nr Stk. 2. Det endelige projektregnskab skal indeholde en opgørelse over samtlige godkendte og bogførte bilag på projektrelaterede udgifter og indtægter. Endvidere skal udgifterne være afholdt og betalt, jf. dog 9, stk. 2 og 10. Stk. 3. Regnskabet skal være sammenligneligt med og indeholde de samme udgifts- og indtægtsposter som det godkendte projektbudget. Der skal ligeledes være en samlet opgørelse over finansieringen af de betalte udgifter. Stk. 4. Afvigelser på en godkendt budgetteret udgiftspost på mindre end 10 % af den pågældende udgiftspost, kræver ikke forhåndsgodkendelse, når afvigelsen ikke fører til, at projektets samlede godkendte budgetramme ændres. Stk. 5. Afvigelser mellem det endelige projektregnskab og det godkendte projektbudget eller forhåndsgodkendte ændringer af projektbudgettet skal kommenteres. Afvigelser, udover de i stk. 4 nævnte, kan ikke påregnes godkendt som grundlag for tilskuddet. Stk. 6. Det endelige projektregnskab skal revideres og vedlægges tilhørende erklæringer fra revisor, jf Til brug for en vurdering af projekternes aktiviteter, output og effekter/resultater, jf. 8, stk. 1, skal tilsagnsmodtager på vegne af alle støttemodtagere ved afslutningen af projektet afgive en slutrapport til tilsagnsgiver om forløbet sammenholdt med de oprindelige målsætninger. Stk. 2. Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektets formål, realiserede aktiviteter, output og effekter/ resultater, projektets deltagerkreds, udgifter og finansiering, de væsentligste erfaringer fra projektet, de iværksatte informationsforanstaltninger, samt en beskrivelse af, hvordan projektets resultater planlægges anvendt efter projektets afslutning, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Tilsagnsgiver kan stille krav om, at slutrapporten skal indeholde yderligere oplysninger. Stk. 4. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse skal slutrapporten og det endelige projektregnskab underskrives ved fysisk underskrift eller elektronisk af den tegningsberettigede. Stk. 5. Slutrapporten skal indsendes samtidig med projektets afsluttende regnskab. Tilsagnsgiver kan i særlige tilfælde beslutte, at slutrapporten indsendes senere. Kapitel 5 Revision 23. Revisionen udføres af en uafhængig godkendt revisor 7) eller af Rigsrevisionen. For projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark under målet om europæisk territorialt samarbejde, gennemføres revisionen af den tilsynsførende, jf. 33 i bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Bestemmelserne i dette kapitel, bortset fra de anførte undtagelser, gælder tilsvarende for de tilsynsførende. Stk. 2. Tilsagnsgiver kan pålægge et projekt at anvende en af tilsagnsgiver udpeget revisor. 24. Revisionen foretages i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, således som dette er fastlagt i stk. 2-3, i 25 samt i 3 i lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m. 8) Stk. 2. Revisor skal: 1) afgive erklæring til støttemodtager med kopi til tilsagnsgiver om, at støttemodtagers forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt, 2) yde rådgivning og vejledning til støttemodtager, samt 3) revidere perioderegnskaber og det endelige projektregnskab efter nærmere retningslinjer fastlagt af tilsagnsgiver. Stk. 3. For at påse, om den interne kontrol er betryggende, undersøger revisor som led i revisionen de eksisterende forretningsgange hos støttemodtager, herunder forretningsgangene for registrering af udgifter og forhold, der danner grundlag for udbetaling af tilskud. 25. Ved revisionen skal revisor efterprøve om: 1) regnskaberne er rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler, 2) de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love, forordninger og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, 3) tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 9) og nærværende bekendtgørelse, 4) tilskuddet er anvendt til det godkendte formål, jf. 16, stk. 6, nr. 9, og til de godkendte projektaktiviteter, 5) de rapporterede udgifter svarer til de gennemførte aktiviteter i henhold til afrapporteringer, 6) støttemodtager har udvist sparsommelighed, 7) projektet opfylder de af tilsagnsgiver senest godkendte aktiviteter, output og effekter/resultater i forhold til planen, 8) de oplysninger, som støttemodtager har meddelt tilsagnsgiver om opfyldelsen af forudsatte aktiviteter, output og effekter/resultater, kan dokumenteres, 9) støttemodtagers ledelse har udarbejdet de produktivitets- og effektivitetsanalyser samt virksomhedsregnskaber, som tilsagnsgiver eventuelt har foreskrevet, samt at de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige og 10) nationale og EU-retlige udbudsregler og EU s statsstøtteregler overholdes. Stk. 2. Revisionens omfang afhænger af tilsagnsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol, og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Projektrevisionen skal omfatte projektets tilsagnsmodtager og alle økonomiske partnere. Revisor kan basere sin revision på en risiko- og væsentlighedsvurdering.

6 3. juni Nr Stk. 3. Revisor skal i sin revisionsprotokol oplyse om de udførte revisionshandlinger hos tilsagnsmodtager og projektets økonomiske partnere. Stk. 4. Revisionen kan udføres ved stikprøveundersøgelser. Stk. 5. For projekter under målet om europæisk territorialt samarbejde fastsætter tilsagnsgiver nærmere regler for, hvorledes revisor skal afrapportere vedrørende de udførte revisionshandlinger. 26. Støttemodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af perioderegnskaberne og det endelige projektregnskab samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder godkendte aktiviteter, output og effekter/resultater. Stk. 2. Støttemodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 27. Bliver revisor, inden for den periode hvor en kontrol kan finde sted, jf. 35, stk. 2, opmærksom på uregelmæssigheder, lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter, herunder tilsidesættelse af tilsagnsvilkår af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, herunder ejerskifte, er revisor forpligtet til straks at gøre støttemodtager opmærksom på dette samt påse, at støttemodtager inden tre uger meddeler tilsagnsgiver dette. Meddelelsen skal være ledsaget af en redegørelse fra revisor, der beskriver de konkrete forhold. Stk. 2. Hvis støttemodtager ikke inden for fristen, jf. stk. 1, underretter tilsagnsgiver, er det revisors pligt straks at give meddelelse til tilsagnsgiver. Revisors bemærkninger indgives sammen med meddelelsen. Stk. 3. Underretningspligten, som angivet i stk. 1 og 2, træder endvidere i kraft, hvis projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde. 28. Revisor afgiver erklæringer om de reviderede perioderegnskaber og det reviderede endelige projektregnskab, jf. 21. For projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse fører revisor efter anmodning fra tilsagnsgiver en revisionsprotokol. Stk. 2. Kravene til erklæringer og revisionsprotokoller for projekter under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse er angivet i stk. 3 og i 29. Under målet om europæisk territorialt samarbejde fastsættes anvisningerne for erklæringerne af tilsagnsgiver. Stk. 3. Af erklæringen skal det fremgå, at regnskaberne er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse, samt at udgifterne er afholdt og betalt i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse og med de af tilsagnsgiver fastsatte vilkår. Eventuelle forbehold skal fremgå af erklæringen. Tilsagnsgiver kan forlange, at indsendelse skal foregå digitalt, jf. 5. Stk. 4. Tilsagnsgiver kan stille krav om, at revisor besvarer forespørgsler om den udførte revision m.v. 29. Ved revision af det endelige projektregnskab skal revisor føre en revisionsprotokol med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. 25. Protokollen skal indeholde en udtalelse om projektets forløb i relation til de oprindelige målsætninger, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Det skal endvidere fremgå, at udgifterne er behørigt bogført, at der for eventuelt støtteberettigede lønudgifter kontinuerligt er ført en fyldestgørende opgørelse, og at der er anvendt korrekte priser m.v. ved opgørelsen af disse udgifter, samt at der foreligger bogførte bilag og dokumentation for betaling eller betalingsmåde for de opførte udgifter. Endelig skal øvrige forhold som nævnt i 25 indgå i protokollen. Der skal indføres bemærkning om den udførte revision, herunder om: 1) revisor opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser, 2) revisor under sin revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, 3) revisor anser det endelige projektregnskab for aflagt efter lovgivningens og nærværende bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelse samt 4) udbetalt tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, jf. 16, stk. 6, nr. 9, og om de støtteberettigede udgifter er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Stk. 2. Revisor skal påse og udtale sig om, at slutrapporten og det endelige projektregnskab er underskrevet af den tegningsberettigede, jf. 22, stk. 4. Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilsagnsmodtager til tilsagnsgiver sammen med revisors erklæring om det endelige projektregnskab. Tilsagnsgiver kan kræve kopi af støttemodtagers årsrapport eller årsregnskab fremsendt. Tilsagnsgiver kan forlange, at indsendelse skal foregå digitalt, jf. 5. Kapitel 6 Betaling 30. Udbetaling af tilskud sker i overensstemmelse med vilkårene i tilsagnskontrakterne. Stk. 2. Tilskudsbeløbene udbetales, med mindre andet fremgår af tilsagnet, når tilsagnsgiver har taget stilling til og godkendt perioderegnskaber og afrapporteringer eller det endelige projektregnskab og slutrapport samt revisors erklæringer, og har konstateret, at tilsagnsvilkårene er opfyldt. Tilsagnsgiver kan beslutte at udbetale tidligere end fastsat i tilsagnet. Stk. 3. Såfremt det endelige projektregnskab med revisors erklæring og revisionsprotokol ikke er indsendt rettidigt, kan tilsagnsgiver beslutte, at der skal ske tilbagebetaling med tillæg af morarenter eller bortfald af tilskuddene. Kapitel 7 Information evaluering og effektmåling 31. Støttemodtager skal bl.a. ved brug af EU-logoet og plakater informere offentligheden om, at projektet er iværksat med tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden. 10) Stk. 2. Støttemodtager skal informere offentligheden om projektets indhold og resultater.

7 3. juni Nr Til brug for en vurdering af projekternes aktiviteter, output og effekter/resultater, jf. 8, stk. 1, samt det økonomiske og samfundsmæssige udbytte af de støttede foranstaltninger skal støttemodtager under gennemførelsen og efter afslutningen afgive evaluerings- og effektoplysninger om forløbet, resultaterne m.v. af projektet sammenholdt med de oprindelige målsætninger og forudsatte effekter/resultater. Oplysningerne afgives til sekretariaterne for de regionale vækstfora, relevante regionale myndigheder, Erhvervsstyrelsen eller Europa-Kommissionen. Tilsagnsgiver kan forlange, at materialet skal overføres digitalt, jf. 5. Stk. 2. Til brug for en vurdering af projekternes effekter/ resultater, jf. 8, stk. 1, samt det økonomiske og samfundsmæssige udbytte af de støttede foranstaltninger skal støttemodtager under gennemførelsen af projektet oplyse CVRnummer og P-nummer for projektets økonomiske partnere, statsstøttemodtagere og øvrige virksomheder, som projektet kan have en effekt på. Kapitel 8 Bilagsopbevaring, kontrol og tilsyn med projekter 33. For projekter, hvori der ikke indgår statsstøtte, skal alle rapporter og alt regnskabsmateriale m.v. opbevares i fem et halvt år efter den dato, hvor der er foretaget slutafregning over for projektet på baggrund af det endelige projektregnskab. Stk. 2. For projekter, hvori der indgår statsstøtte, skal alle rapporter og alt regnskabsmateriale m.v. opbevares i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler. 34. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen kan med deltagelse af repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen, eller den styrelsen bemyndiger dertil, på stedet kontrollere de projekter, der har opnået tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen, eller den styrelsen bemyndiger dertil, kan på stedet kontrollere de projekter, der har opnået tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden. Stk. 3. Udover de i stk. 2 nævnte myndigheders kontrol af projekterne kan repræsentanter fra Den Europæiske Revisionsret, Rigsrevisionen, Europa-Kommissionen eller andre enheder i centraladministrationen kontrollere projekterne. Stk. 4. Til brug for kontrol kan Erhvervsstyrelsen indhente de fornødne oplysninger hos SKAT og andre offentlige myndigheder. 35. Støttemodtager, de regionale vækstforumsekretariater, de relevante regionale myndigheder eller kompetente institutioner skal efter anmodning stille alle relevante rapporter og alt regnskabsmateriale m.v. til rådighed for kontrol og revision. Stk. 2. Kontrol kan finde sted så længe som projektets rapporter og regnskabsmateriale m.v. skal opbevares, jf. 33. Kapitel 9 Ikrafttræden 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. juni Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts 2010 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. Stk. 3. For projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, gælder de hidtil gældende regler. Stk. 4. For ansøgninger, der er modtaget efter bekendtgørelsens ikrafttræden, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfonds- og socialfondsmidler fra programperioden , finder de hidtil gældende regler anvendelse. Erhvervsstyrelsen, den 3. juni 2014 ANDERS HOFFMANN / Preben Gregersen

8 3. juni Nr ) Specielt Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæisk Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådet forordning (EF) nr. 1083/2006, Europa- Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1301/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289, om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006, Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1304/2013 af 17. december 2013, EU-tidende 2013, nr. L 347, side 470, om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde, herunder artikel 18(3), der fastlægger i hvilke tilfælde national lovgivning om støtteberettigelse finder anvendelse. 3) Jf. 6 a, stk. 1 og stk. 2, og 6 c, stk. 2, i lov nr af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer. 4) Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/ ) Jf. Bekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006 af bogføringsloven med senere ændringer. 6) Jf. bekendtgørelse nr af 16. december 2010 af lov om erhvervsfremme og regional udvikling med senere ændringer. 7) Jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) med senere ændringer. 8) Jf. lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m. 9) Bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. 10) Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) 352-(.7.2175$.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere